Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3"

Transkript

1 Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3 ISBN:

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Analysens baggrund Metode Fastprisberegning (deflatering)... 7 Fordeling af indeks på nøgletal Behandling af forventede og realiserede priser og omkostninger Procedure for indeksregulering af beregnede tal Indeksering af registrerede data Forventede priser og omkostninger Realiserede priser og omkostninger Beregningseksempler Illustrering af metode til angivelse af indeksværdi Relevante indeks i bygge- og anlægssektoren Byggeomkostningsindeks Omkostningsindeks for anlæg Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Rådgiverindeks Ordliste Referenceliste Tabelfortegnelse Tabel 1 Resultattal og diagnostiske indikatorer, der skal deflateres... 7 Tabel 2 Benyttede indekstyper på måltal (Nybyggeri og renovering/vedligeholdelse)... 8 Tabel 3 Eksempel på lagring af måltal i databasen Tabel 4 Opdeling i løbende priser og faste priser for beregnede tal, der angiver forholdet mellem forventede og realiserede tal Tabel 5 Forventede priser og omkostninger Tabel 6 Realiserede priser og omkostninger Tabel 7 Eksempel på serie af indeksværdier Figurfortegnelse Figur 1 Indeksering ved datoen X Figur 2 Forventede indeksværdier for priser og omkostninger Figur 3 Indeksværdier tildeles til ikke-indekserede priser og omkostninger.. 21

3 1. Sammenfatning I dette arbejdsnotat præsenteres den metode, der anvendes til indeksering og fastprisberegning af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem. Der er tale om et teknisk arbejdspapir, der henvender sig til personer med en særlig faglig interesse, og som i forvejen er bekendt med Byggeriets Evaluerings Centers nøgletalssystem. Metoden, der beskrives, er valgt ud fra to delvist modstridende forhold, der gør sig gældende, når indrapporterede data/måltal skal anvendes i beregningen af resultattal og diagnostiske indikatorer. For det første skal de indberettende aktører kunne genkende de data, der oplyses i forbindelse med en benchmarking. For det andet skal der være sammenlignelighed, hvilket betyder, at pris- og omkostningssammenligninger skal foretages på data, der er opgjort i samme prisniveau. Det skal understreges, at der er tale om en metode, der i høj grad er baseret på pragmatiske løsninger. Dette begrundes i hensynet til genkendelighed, og at metoden skal være umiddelbart forståelig for brugerne af Byggeriets nøgletalssystem. Der er bevidst gjort visse tilnærmelser, som sikrer, at der altid benyttes samme metode i de entrepriser og byggeprojekter, der benchmarkes. Eftersom disse tilnærmelser får indflydelse på alle nøgletal, er der stor sikkerhed for at tallene er sammenlignelige, hvilket er en vigtig forudsætning for benchmarking. I dette arbejdsnotat gøres ikke rede for definitionen af måltal eller beregnede tal. Hver enkelt af disse faktorer er behandlet i de respektive nøgletalsdokumentationer. Nærværende arbejdsnotat skal derfor ses som et supplement til dokumentationerne for faktorerne i Byggeriets nøgletalssystem. I forbindelse med udarbejdelsen af dette notat, har Byggeriets Evaluerings Center været i kontakt med flere virksomheder, der har medvirket til, at den valgte indekseringsmetode er forankret i praksis. Vi vil gerne takke de deltagende virksomheder, som har stillet ressourcer til rådighed og givet gode informationer. 3

4 2. Analysens baggrund Byggeriets nøgletalssystem er udviklet til at sammenligne (benchmarke) byggeprojekter og entrepriser ved hjælp af nøgletal indenfor systemets hovedområder: Pris, Tid, Kvalitet, Arbejdsmiljø, Værditilvækst, Beskæftigelse, Miljø og Arkitektur. Systemet er beskrevet i rapporten Byggeriets Nøgletalssystem [Byggeriets Evaluerings Center, 2002]. For en samlet liste over samtlige nøgletal henvises til Nomenklatur for begreber og variable i Byggeriets nøgletalssystem, [Byggeriets Evaluerings Center, 2003(a)]. Disse to kilder forudsættes bekendt ved læsning af nærværende arbejdsnotat. Alternativt bør der være mulighed for at lave opslag i de to kilder, idet de benyttede faktornumre og forkortelser ikke uddybes eller forklares nærmere i nærværende notat. Der vil i Byggeriets nøgletalssystems database blive lagret en større mængde priser og omkostninger, der er registreret for byggeprojekter gennem en årrække. Med henblik på at skabe sammenlignelighed mellem disse priser og omkostninger, skal der foretages en indeksregulering, således at de resultater, der præsenteres i Byggeriets nøgletalssystem opgives i det samme prisniveau. Formålet med dette notat er at beskrive de indekseringsmetoder, der anvendes i Byggeriets nøgletalssystem. Endvidere gennemgås de indeks, der er relevante at benytte i denne sammenhæng, og der gøres rede for de tilnærmelser og antagelser, der nødvendigvis må gøres som konsekvens af den valgte indekseringsmetode. Den indekseringsmetode, der beskrives i dette notat, er valgt ud fra et ufravigeligt hensyn til at begrænse respondentbyrden i videst mulige omfang. Dette krav søges opfyldt ved at undersøge, hvilke indekseringsmetoder, der er udbredte i bygge- og anlægssektoren og så vidt muligt anvende disse. Dermed benyttes en metode, der er indarbejdet i de eksisterende arbejdsrutiner, hvilket letter indrapporteringen af data og gør benchmarking resultaterne umiddelbart forståelige for brugerne af nøgletalssystemet. Notatet er udarbejdet i juni 2003 af Civilingeniør/MSc. Construction Management Kim Helding Larsen og Bygningsingeniør/BSc. Engineering Peter Hesdorf. Kim Helding Larsen er desuden ansvarlig for dokumentationerne for nøgletallene vedrørende indtjening, pris, omkostninger, værditilvækst og produktivitet, mens Peter Hesdorf er ansvarlig for dokumentationerne vedrørende udførelsestid og arbejdstid. Dokumentationer for nøgletallene vedrørende løn- og gageomkostninger er udarbejdet i fællesskab. 4

5 3. Metode Dette arbejdsnotat er udarbejdet på baggrund af litteratur vedrørende fastprisberegning og indeksregulering. Endvidere er der indhentet erfaringer og kommentarer fra branchens praktikere. Der er således tilsigtet en høj grad af genkendelighed i den metode, der beskrives. Kommentarer fra de praktikere, der er rettet henvendelse til, indgår anonymiseret i nærværende arbejdsnotat. Alle oplysninger er behandlet fortroligt og ingen oplysninger fremstår i en sådan form, at detaljerede informationer om den enkelte virksomhed kan genfindes. Idet der kan være forskellige opfattelser af betydningen af visse af de benyttede begreber, skal følgende defineres: Indeks: Indeksværdi: Indeksering: En systematisk ordnet talrække, der i dette notat udtrykker en pris-udvikling, eksempelvis Byggeomkostningsindekset 1. Et tal i et indeks. Ved beregning af indeksværdier, sætter man værdien af indekset til 100 på et givent tidspunkt (basistidspunktet), og indeksværdien på andre tidspunkter kan udtrykkes i forhold til dette basistidspunkt. F.eks. kan man sætte 1. januar 2004 = 100 for et byggeindeks. En indeksværdi på 107 repræsenterer herefter en omkostningsstigning på 7% i forhold til basistidspunktet. At opstille noget i systematisk rækkefølge. At tilskrive en indeksværdi til en pris. Indeksregulering: Regulering af kontraktsummen. Reguleringen foretages for at tage højde for prisudviklingen. Indeksreguleringen følger ofte Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. Kan også betyde at omregne en værdi til faste priser. Deflatering: Fastprisberegning. Det vil sige en sammenligning af priser i basisårets indeksværdi. I modsætning hertil kan sammenligningen foretages i løbende priser. I afsnit 4 gennemgås princippet i fastprisberegning, og hvert nøgletal tildeles et indeks. Endvidere forklares hvorledes registrerede måltal gemmes i databasen i Byggeriets nøgletalssystem i både løbende og faste priser. I afsnit 5 gøres rede for metoden til behandling af forventede og realiserede priser og omkostninger i det enkelte byggeprojekt. I afsnit 6 beskrives proceduren for fastsættelse af indeksværdi ved indrapportering af data. 1 Tidligere Reguleringsindeks for boligbyggeri 5

6 I afsnit 7 behandles de indeks, der benyttes i Byggeriets nøgletalssystem og der gøres rede for andre relevante indeks, der alternativt kunne benyttes i denne sammenhæng. 6

7 4. Fastprisberegning (deflatering) - Sammenlignelighed mellem priser og omkostninger på tværs af byggeprojekter Der er i Byggeriets nøgletalssystem en række faktorer, der måles i kroner og ører, for eksempel priser, lønninger og lignende. Hvis disse faktorer skal sammenlignes over tid, må de opgøres i det samme prisniveau. Sådanne fastprisberegninger anvendes, når man vil foretage sammenligninger over tid, hvor effekten af prisudviklingen ønskes elimineret. Et typisk eksempel på anvendelsen af faste priser er nationalregnskaberne i faste priser, der muliggør sammenligninger af priser og omkostninger opgjort i forskellige år, eller finanslovens budgetoverslagsår. De resultattal i Byggeriets nøgletalssystem, der skal beregnes i faste priser er oplistet i tabellen herunder: Tabel 1 Resultattal og diagnostiske indikatorer, der skal deflateres Faktornr. Forkortelse Definition/beskrivelse 308 DB / L Diagnostisk indikator, indtjening pr. time 309 DB / L w Diagnostisk indikator, indtjening pr. lønkrone 310 DB / K Diagnostisk indikator, indtjening i forhold til kapitalindsatsen (forbruget af fast realkapital) 408 P kvm Diagnostisk indikator, kvadratmeterpris 601 y Resultattal, arbejdskraftproduktivitet, Y / L 603 Produktivitet 2 ( P ) Resultattal, a M ( L w+ K) 604 Produktivitet 3 ( P a M Pu ) Resultattal, Lh 605 Produktivitet 4 ( Pa M Pu ) Resultattal, ( L w+ K) For faktor 601, 603, 604 og 605 gælder, at de ikke udtrykker økonomisk værdi. Derfor skal disse 4 produktivitetsmål ikke deflateres i sig selv. De faktorer, der indgår i formlerne for de pågældende faktorer skal imidlertid deflateres. Det gælder både for tæller og nævner i de brøker, som udgør de matematiske formler for produktivitetstallene. En sådan deflatering af både tæller og nævner benævnes dobbelt-deflatering. Der er yderligere fire beregnede nøgletal, der opgøres i faste priser. Det drejer sig om faktorerne 403, 502, 514 og 515. Fastprisberegningen af disse nøgletal er behandlet i kapitel 5 Behandling af forventede og realiserede priser og omkostninger. Reguleringsindeks Grundlaget for fastprisberegningen er byggeomkostningsindeks for boliger 2 og Omkostningsindeks for anlæg, der begge udarbejdes af Danmarks Statistik. h 2 Tidligere Reguleringsindeks for boligbyggeri 7

8 Byggeomkostningsindeks for boliger har til formål at belyse udviklingen i byggeomkostningerne fordelt på materiale- og lønomkostninger, mens omkostningsindeks for anlæg belyser udviklingen i de samlede omkostninger ved anlægsarbejder. Se i øvrigt kapitel 7 7. Relevante indeks i bygge- og anlægssektoren. Som basis for fastprisberegningerne i Byggeriets nøgletalssystem benyttes prisniveauet angivet ved indeksværdierne pr. 1. januar Fordeling af indeks på nøgletal I nedenstående tabel er anført de data, som er måltal (registrerede data) fra virksomheden, der benchmarkes. Denne fordeling gælder for byggeprojekter og entrepriser i kategorierne nybyggeri og renovering/vedligeholdelse, jf. [Byggeriets Evaluerings Center, 2002, side 12f]. Tabellen vil senere blive suppleret med en opgørelse for anlæg. I venstre kolonne er anført, hvilket indeks, der vil blive benyttet til at deflatere hvert enkelt måltal: Tabel 2 Benyttede indekstyper på måltal (Nybyggeri og renovering/vedligeholdelse) Benyttede indeks Byggeomkostningsindeks for boliger Byggeomkostningsindeks for boliger delindeks for løn Faktornr. Forkortelse Definition/beskrivelse /navn 400A P 0 Forventet projektpris 400B P 0E Forventet entreprisesum 401A P a Realiseret projektpris 401B P ae Realiseret entreprisesum 404 P u Entreprisesum til underleverandører fra byggeog anlægs-sektoren 406 P yf Forventede omkostninger til indkøb af ydelser fra andre virksomheder 407 T Realiserede omkostninger til køb af tjenesteydelser 530 DPO f Forventede øvrige direkte produktionsomkostninger 531 DPO r Realiserede øvrige direkte produktionsomkostninger 510 w f Forventet timelønsomkostning 516 GO f Forventede gageomkostninger 517 GO r Realiserede gageomkostninger 518 LO f Forventede lønomkostninger 519 LO r Realiserede lønomkostninger 8

9 Benyttede indeks Byggeomkostningsindeks for boliger delindeks for materialer Omkostningsindeks for anlæg delindeks for materiel og maskiner Faktornr. Forkortelse Definition/beskrivelse /navn 500 M f Forventede materialeomkostninger 501 M r Realiserede materialeomkostninger 520 Ma f Forventede materielomkostninger 521 Ma r Realiserede materielomkostninger 532 HMa f Forventede omkostninger til håndværktøj og mindre materielanskaffelser 533 HMa r Realiserede omkostninger til håndværktøj og mindre materielanskaffelser 550 *) K Kapitalindsats *) Kapitalindsats (I tidligere notater: Forbrug af fast realkapital ) forventes tilnærmet ved materielomkostningerne, [faktor 521]. I Byggeriets nøgletalssystem lagres de registrerede måltal i den form, som det indrapporteres, det vil sige i løbende priser. Endvidere foretages der en beregning af måltallet, således at det lagres i faste priser. Denne beregning foretages på baggrund af: a) Datoen som måltallet er henført til. b) Indekset, der benyttes for måltallet i henhold til Tabel 2 c) Basis indeksværdien pr. 1. januar Der gives et eksempel på en sådan beregning i kapitlet Indeksering af registrerede data. Lagring af registrerede måltal De måltal, der fremgår af Tabel 2, lagres i Byggeriets nøgletalssystem som tidligere nævnt både i løbende priser og i faste priser. Princippet i denne lagring er vist i Tabel 3 herunder, hvori venstre kolonne indeholder måltallet, som det oplyses i løbende priser, og højre kolonne vises måltallet omregnet til faste priser. Endvidere er der brug for oplysninger vedrørende indeks, indeksværdi samt den dato, hvortil måltallet skal henføres. Bemærk, at måltallet eventuelt kan blive oplyst i et andet indeks, end det, der benyttes i Byggeriets nøgletalssystem i henhold til Tabel 2. Oplysninger herom registreres, men benyttes ikke i fastprisberegningen. 9

10 Tabel 3 Eksempel på lagring af måltal i databasen Måltal løbende priser Oplyst indeks Oplyst indeksværdi Dato Indeks iht. Tabel 2 Indeks -værdi Måltal i faste priser 1000 Byggeomkostningsindeks - Delindeks beton-elementarbejdet 180,1 01/04/2004 Byggeomkostningsindeks for boliger 171,4 982,5 (eksempel med anslåede indeksværdier, basisindeksværdi = 168,4 pr. 01/01/2004): På baggrund af disse lagrede måltal beregnes resultattallene og de diagnostiske indikatorer i Byggeriets nøgletalssystem. Der er altså mulighed for at udføre disse beregninger med måltal i enten løbende eller faste priser. På denne måde bliver de beregnede tal opgjort enten i løbende eller faste priser. Det fremgår af Tabel 1 og Tabel 4, hvilke beregnede tal i Byggeriets nøgletalssystem, der opgøres i faste priser. Det er de grundlæggende måltal og ikke de beregnede tal, som omregnes til faste priser. Denne metode til fastprisberegning anvendes ligeledes i nationalregnskabet, hvor den benævnes dobbelt deflatering, jf. [dst, 2002, side 21]. Navnet refererer til en beregning, hvori der indgår to faktorer, som deflateres hver for sig. Da der i beregningerne i Byggeriets nøgletalssystem ofte indgår flere måltal, kunne metoden retmæssigt benævnes multipel deflatering. Bemærk, at der er en væsentlig forskel på denne metode og enkelt deflatering, hvor man først bruger måltal i løbende priser til at beregne et resultattal, hvorefter resultattallet omregnes til faste priser. Sidstnævnte metode anvendes ikke i Byggeriets nøgletalssystem. 10

11 5. Behandling af forventede og realiserede priser og omkostninger - Procedure for sammenligninger udført internt i det enkelte projekt I nøgletalssystemet skal der kunne sammenlignes priser og omkostninger, der er opgjort ved projektets/entreprisens start med tilsvarende priser og omkostninger opgjort ved de respektive projekter/entreprisers afslutning. I disse tilfælde er der tale om sammenligninger, der skal foretages internt i de enkelte projekter på data, der er opgjort til forskellige tidspunkter og i forskellige indeksværdier. Dette gælder for de beregnede tal, der er oplistet i Tabel 4 på næste side. Procedure for indeksregulering af beregnede tal I nøgletalssystemet gør to væsentlige forhold sig gældende, når indrapporterede data/måltal skal anvendes i beregningen af resultattal og diagnostiske indikatorer. De to forhold er delvist modstridende, hvorfor det for hver enkelt beregnet faktor nøje bør overvejes, hvilket forhold der i det enkelte tilfælde skal være udslagsgivende for valget af beregningsmetode. De to forhold er som følger: Genkendelighed De indberettende aktører skal i videst muligt omfang kunne genkende de data, som de indberetter, i de beregnede faktorer, som nøgletalssystemet genererer på baggrund af de indberettede data. Dette krav gør sig specielt gældende for resultattal, som aktørerne i forvejen registrerer internt i virksomheden. Dette forhold tilgodeser anvendelsen af løbende priser, hvor de indberettede data anvendes uden nogle former for om-/tilbageskrivning. Sammenlignelighed Ved sammenligninger af priser og omkostninger i nøgletalssystemet skal der opretholdes en høj grad af konsistens, hvilket betyder, at sammenligninger af priser og omkostninger foretages på data, der er opgjort i samme prisniveau. Dette forhold tilgodeser anvendelsen af faste priser, hvor såvel priser som omkostninger henregnes til en basisdato. I nøgletalssystemet er den fastsat som basisdato. Et almindeligt bygge- eller entrepriseregnskab vil typisk være opgjort i løbende priser, svarende til at fakturaer og ácontobetalinger bogføres i regnskaberne med de pålydende beløb. Tilnærmelsen der gøres ved at anvende løbende priser i disse regnskaber er ofte minimal, da de enkelte projekter strækker sig over relativt begrænsede tidsrum, hvorfor en justering for den generelle prisudvikling, der finder sted gennem projektets realisering, ikke er påkrævet. Ved økonomiske analyser over længere tid er det derimod helt grundlæggende, at der udføres en fastprisberegning, for at sikre tallenes sammenlignelighed. Fastprisberegninger af denne karakter benyttes tilsyneladende ikke i særlig høj grad på virksomhedsniveau, hvor anvendelsespotentialerne er indenfor erfaringsopsamling og regnskabsanalyse. Derimod benyttes indeks hyppigt til indeksregulering af kontraktsummer, hvilket vil sige, at kontraktsummen reguleres til det aktuelle prisniveau, når den såkaldte fastprisperiode er overstået. Fastprisberegninger er almenkendt indenfor nationalregnskabet, finansloven, økonomisk-statistiske tabeller, investeringskalkuler mv. 11

12 Nøgletalssystemets beregnede tal, der vil blive berørt af denne problemstilling fremgår af Tabel 4 nedenfor. Med udgangspunkt i de to centrale forhold vedrørende genkendelighed og sammenlignelighed er beregningsgrundlaget (måltallene) for de relevante faktorer, fastsat som enten løbende eller faste priser i Tabel 4 herunder: Tabel 4 Opdeling i løbende priser og faste priser for beregnede tal, der angiver forholdet mellem forventede og realiserede tal Beregningsgrundlag Løbende priser Faste priser Faktornr. Forkortelse / Definition/beskrivelse navn DGR Resultattal, forskel mellem 1 forventet og realiseret DGR DGR Resultattal, forskel mellem 2 forventet og realiseret DGR 403 P Diagnostisk indikator, forholdet mellem forventet og realiseret projektpris. 502 M Diagnostisk indikator, forholdet mellem forventede og realiserede materialeomkostninger 514 w Diagnostisk indikator, procentuel afvigelse mellem forventet og realiseret timelønsomkostning Årsagen til, at faktor 304 og 305 kan opgøres i løbende priser, er, at den forventede og den realiserede dækningsgrad er forholdstal, hvor de respektive dækningsbidrag er sat i forhold til den på tidspunktet gældende omsætning. Dermed vil eventuelle prisstigninger ikke påvirke beregningen af faktor 304 og 305 i et omfang, der vurderes at kunne berettige en fastprisberegning. Yderligere sikres med den valgte beregningsmetode en høj grad af genkendelighed for de indberettende virksomheder, hvilket er specielt vigtigt for de resultattal, der omfatter dækningsgradsbegrebet, da netop dette indtjeningsrelaterede resultattal finder bred anvendelse i de danske bygge- og anlægsvirksomheder. For de resterende faktorers vedkommende sættes de forventede priser eller omkostninger i forhold til de tilsvarende realiserede værdier. Da de forventede og realiserede værdier er opgjort til forskellige tidspunkter (datoer/indeksværdier), er det påkrævet at foretage en indeksregulering. Denne regulering foretages generelt i nøgletalssystemet ved at omregne de indrapporterede data (opgjort i løbende priser) til faste priser opgjort til basistidspunktet

13 6. Indeksering af registrerede data - Procedure for fastsættelse af indeksværdi ved indrapportering af data De data for priser og omkostninger, som bliver indrapporteret til Byggeriets nøgletalssystem fra virksomhederne, bliver i det følgende opdelt i to grupper: 1. Forventede priser og omkostninger 2. Realiserede priser og omkostninger For hver af disse grupper vil der i det følgende blive beskrevet de metoder, der benyttes til at fastsætte én indeksværdi for hver dataregistrering. Indeksværdien benyttes til fastprisberegningen som beskrevet i kapitel 4. Foruden denne indeksværdi, skal hver dataregistrering også henføres til en dato, hvilket sikrer, at der i fremtiden er mulighed for at benytte andre metoder til indeksering, såfremt det bliver nødvendigt. Til sidst i kapitlet følger en figurmæssig præsentation af denne metode. Forventede priser og omkostninger Dette afsnit omhandler følgende data i Byggeriets nøgletalssystem: Tabel 5 Forventede priser og omkostninger Faktornr. Forkortelse Definition/beskrivelse /navn 400A P 0 Den forventede projektpris 400B P 0E Den forventede entreprisesum 406 P yf Forventede omkostninger til indkøb af ydelser fra andre virksomheder 500 M f Forventede materialeomkostninger 510 w f Forventet timelønsomkostning 516 GO f Forventede gageomkostninger 518 LO f Forventede lønomkostninger 520 Ma f Forventede materielomkostninger 530 DPO f Forventede øvrige direkte produktionsomkostninger 532 HMa f Forventede omkostninger til håndværktøj og mindre materielanskaffelser De forventede omkostninger vil være opgjort i en indeksværdi, der er gældende på tilbudsdatoen. Årsagen hertil er, at de er beregnet på baggrund af erfaringspriser og/eller indhentede priser fra underleverandører og underentreprenører, hvorfor omkostningerne kan antages at være beregnet i det aktuelle prisniveau. I visse tilfælde er de forventede omkostninger angivet i et indeks, der gælder for en tidligere dato, eksempelvis hvis de er beregnet lang tid forud for selve tilbudsgivningen. Det vurderes derfor, at virksomhederne ved indrapporteringen af de forventede omkostninger har mulighed for at oplyse en dato for disse, således at alle forventede omkostninger henføres til én dato. Hvis de forventede omkostninger er opgjort i en bestemt indeksværdi, oplyses datoen for, hvornår denne indeksværdi skal henregnes til. I databasen i Byggeriets nøgletalssystem 13

14 beregnes dernæst en indeksværdi for hver enkelt omkostning i de respektive indekstyper. For hver dataregistrering i løbende (~årets) priser beregnes en tilsvarende i faste priser (jf. afsnittet Fordeling af indeks på nøgletal ). Den aftalte pris kan tilsyneladende henføres til den samme dato som de forventede omkostninger, idet den er fremkommet på baggrund af disse. Virksomheden må dog tage højde for en forventet prisudvikling i perioden fra tilbudet beregnes til de forventede omkostninger skal realiseres, og arbejdet kan faktureres til bygherren. I henhold til Cirkulære om pris og tid på byggeog anlægsarbejder m.v. 3 skal prisen være fast for den del af arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra tilbudsdagen, hvorfor den aftalte pris retmæssigt skal henføres til en dato i denne såkaldte fastprisperiode. I praksis sker dette ved at virksomheden beregner et fastpristillæg (indgår ofte i virksomhedens risiko ), som lægges til de forventede omkostninger. På denne måde kompenserer virksomheden for den prisudvikling, der kan forventes hen over fastprisperioden, således at den aftalte pris når den udbetales fra bygherre til virksomheden er i et tilnærmelsesvis opdateret prisniveau. I notatet Anvisning om indeksregulering af entreprisesummer vedrørende byggearbejder, hedder det: Reguleringsbeløbet beregnes altid med udgangspunkt i forskellen mellem indeks på 6-måneders dagen (indeks 6 måneder fra tilbudsdagen) og indeks på udførelsestidspunktet. [CIR nr. 174] På denne baggrund skal den aftalte pris henføres til indeksværdien 6 måneder fra tilbudsdagen når der er aftalt, at prisen skal indeksreguleres. Såfremt der ikke er aftalt indeksregulering skal den aftalte pris ud fra de samme overvejelser henføres til midten af fastprisperioden. I Byggeriets nøgletalssystem er det dog upraktisk at henføre den aftalte pris til en dato, hvor indeksværdien endnu ikke kendes. Derfor vedtages det, at den aftalte pris registreres med samme dato som de forventede omkostninger. I databasen i Byggeriets nøgletalssystem beregnes dernæst en indeksværdi for den aftalte pris i den valgte indekstype (jf. afsnittet Fordeling af indeks på nøgletal ). Såfremt virksomheden/bygherren ved indrapporteringen ikke anfører en dato hvortil den aftalte pris og de forventede omkostninger skal henføres, benyttes alternativt T 0, der er datoen for påbegyndelsen af arbejdet på byggepladsen, jf. dokumentation for [faktor 100]. I databasen i Byggeriets nøgletalssystem beregnes dernæst en indeksværdi for hver enkelt omkostning i de respektive indekstyper (jf. afsnittet Fordeling af indeks på nøgletal ). 3 Cirkulæret gælder kun for statslige bygge- og anlægsarbejder, men vedtages dog ofte at gælde i ikke-statslige bygge- og anlægsarbejder. Derfor benyttes cirkulæret som baggrund for angivelsen af indeksværdier i Byggeriets nøgletalssystem. 14

15 Realiserede priser og omkostninger Dette afsnit omhandler følgende data i Byggeriets nøgletalssystem: Tabel 6 Realiserede priser og omkostninger Faktornr. Forkortelse Definition/beskrivelse /navn 401A P a Faktisk projektpris 401B P a Realiseret entreprisesum 404 P u Entreprisesum til underleverandører fra byggeog anlægssektoren 407 T Realiserede omkostninger til køb af tjenesteydelser 501 M r Realiserede materialeomkostninger 517 GO r Realiserede gageomkostninger 519 LO r Realiserede lønomkostninger 521 Ma r Realiserede materielomkostninger 550 K Kapitalindsats 531 DPO r Realiserede øvrige direkte produktionsomkostninger 533 HMa r Realiserede omkostninger til håndværktøj og mindre materielanskaffelser Størstedelen af de realiserede omkostninger er afholdt (bogført) i løbet af udførelsesperioden, det vil sige mellem T 0 og T 2, hvor T 0 : Faktisk påbegyndelsesdato, jf. dokumentationen for [faktor 100] T 2 : Faktisk afleveringsdato, jf. dokumentationen for [faktor 102] Enkelte omkostninger er allerede bogført inden T 0, hvis der for eksempel indkøbes materialer forud for påbegyndelse. De samlede realiserede omkostninger fremkommer ved at summere en række omkostninger, der er bogført på forskellige tidspunkter. Ligeledes fremkommer den realiserede pris ved at summere en række ácontobetalinger (samt evt. sikkerhedsstillelse) fra bygherre afholdt gennem udførelsesfasen, typisk i henhold til en betalingsplan. Der er altså tale om løbende priser, som summeres over en periode, som i dette tilfælde vil være en entreprise eller et helt byggeprojekt, jf. figuren i næste afsnit Illustrering af metode til angivelse af indeksværdi. I Byggeriets nøgletalssystem er der behov for at kunne henføre hver af de realiserede omkostninger (jf. Tabel 6) og den realiserede pris til en indeksværdi og en dato for, at kunne udføre en fastprisberegning. Dette behov har man ikke nødvendigvis i de virksomheder, der skal indrapportere data til Byggeriets nøgletalssystem, hvorfor det vurderes at opgaven med at tilskrive en indeksværdi til disse data, ikke bør ligge hos den enkelte virksomhed. Opgaven udføres derfor i Byggeriets nøgletalssystem ud fra nogle faste retningslinier. Denne indeksering kan enten foretages manuelt eller automatisk i databasen i Byggeriets nøgletalssystem. 15

16 Teoretisk set kunne den rigtige indeksværdi for hver realiseret omkostning beregnes ved at sammenvægte indeksværdier for alle bogførte delomkostninger, der er foretaget inden for den pågældende omkostningstype. En sådan beregning ville dog være yderst omfattende og forudsætter desuden, at der er adgang til alle posteringer i regnskabet for entreprisen eller byggeprojektet, der benchmarkes. Desuden ville en sådan metode ikke være genkendelig og umiddelbart forståelig for brugerne af Byggeriets nøgletalssystem, hvilket så vidt muligt bør tilsigtes. Derfor er der valgt en pragmatisk løsning i lighed med metoden, der anvendes for de forventede omkostninger og den aftalte pris. Alle realiserede omkostninger og den faktiske pris henføres til datoen midt i udførelsesfasen for entreprisen eller byggeprojektet, der benchmarkes. Denne metode er tilstrækkeligt retvisende for entrepriser og byggeprojekter af almindelig varighed (f.eks. 1 år). Ved meget langvarige projekter som eksempelvis Storebælts- og Øresundsforbindelserne, Metroen og lignende, er der tale om en væsentlig tilnærmelse. Reelt burde der foretages en større analyse af omkostningsflowet i hele perioden for at indeksere sådanne projekter korrekt. Datoen kan ikke umiddelbart beregnes i en matematisk formel, men den vil i det følgende blive benævnt: Dato = T 2 - T0 2 Denne dato er valgt med udgangspunkt i Cirkulære om pris og tid på byggeog anlægsarbejder m.v., hvor fastprisperiodens midtpunkt vælges som tyngdepunkt for indeksreguleringen. Der kunne argumenteres for at tyngdepunktet teoretisk set burde vælges tættere på T 2, hvor pengestrømmen typisk er mere intens end ved T 0 [Jørgensen1998, side 20]. Det er dog prioriteret, at metoden skal være umiddelbart forståelig, og desuden vil det skønsmæssigt være mindre betydende i fastprisberegningen, hvor det er mere vigtigt, at der benyttes samme metode i alle tilfælde. Som indeksværdi benyttes værdien, X, på tyngdepunktsdatoen. Indeksværdien X beregnes ved lineær interpolation mellem indeksværdien, i w, der sidst er offentliggjort før datoen og i w+1, der tidligst er offentliggjort efter tyngdepunktsdatoen. Ved interpolationen benyttes antallet af dage, A, fra datoen for i w til tyngdepunktsdatoen samt antallet af dage, B, mellem i w og i w+1. beregningerne. Disse faktorer er illustreret i Figur 1 herunder: Figur 1 Indeksering ved datoen X 16

17 Beregningen foretages således: X = (i i ) A w+1 w B + i w I henhold til [CIR nr. 174] regnes med måneder a 30 dage, og indeksværdierne beregnes med én decimal. Da Danmarks Statistik offentliggør indeksværdier i de benyttede indeks hver tredje måned kan B fastsættes til 90 dage. Alternativ metode: Beregning af den gennemsnitlige indeksværdi Dette valg af indeksværdien, X, på datoen midt i udførelsesfasen, er en forholdsvis simpel løsning, jf. figuren i næste afsnit Illustrering af metode til angivelse af indeksværdi. Derfor gennemgås her en alternativ beregnings-metode, men det skal dog pointeres, at det er den ovenfor anførte beregning af X, der vil blive benyttet i Byggeriets nøgletalssystem. Det kan ikke forventes, at indeksværdien, X, er kendetegnende for den gennemsnitlige indeksværdi i perioden fra T 0 til T 2. Eksempelvis kan X være udtryk for en ekstrem situation grundet eksempelvis lav- eller højkonjunktur. Der kan derfor beregnes en gennemsnitlig indeksværdi I, på grundlag af de indeksværdier, der er offentliggjort i den pågældende periode. I beregningen indgår følgende indeksværdier: i 1 : Den senest offentliggjorte indeksværdi før T 0 i 2 : Indeksværdi offentliggjort 3 måneder senere end i 1 i 3 : Indeksværdi offentliggjort 3 måneder senere end i 2 i n-1 : Indeksværdi offentliggjort 3 måneder før i n i n : Den senest offentliggjorte indeksværdi før T 2 Denne opdeling følger Danmarks Statistiks udgivelser, der kommer 4 gange om året, jf. kapitel 7 Relevante indeks i bygge- og anlægssektoren. På denne baggrund beregnes nu en indeksværdi: i + i + i... + i + i n-1 n I = = n n j=1 n i j Således kan de realiserede omkostninger i Tabel 6 registreres sammen med en dato og en beregnet indeksværdi. Det skal hertil bemærkes, at der vil være forskel på den beregnede indeksværdi og den faktiske indeksværdi, X, der beregnes ved lineær interpolation mellem de to hosliggende indeksværdier og dertil hørende datoer. Den beregnede indeksværdi, I, vil ikke blive benyttet i Byggeriets nøgletalssystem, med mindre det med tiden skønnes nødvendigt. Beregningseksempler - tildeling af indeksværdi og dato Det følgende beregningseksempel foretages med udgangspunkt i et scenario, hvor den indberettende virksomhed ikke oplyser sin realiserede entreprisesum 17

18 i en given indeksværdi, hvilket betyder, at der i nøgletalssystemet må beregnes en indeksværdi med en tilhørende dato. I eksemplet benyttes Reguleringsindeks for boligbyggeri i stedet for Byggeomkostningsindeks for boliger, da sidstnævnte ikke offentliggøres før november Entreprenør A har forestået en hovedentreprise i forbindelse med opførelsen af et mindre boligkompleks. Entreprisen påbegyndes og afsluttes efter 12 måneder Den realiserede entreprisesum for hovedentreprisen inklusive ekstraarbejder er opgjort til 35 mio. kr. I samme periode har Reguleringsindeks for boligbyggeri udviklet sig på følgende måde: Tabel 7 Eksempel på serie af indeksværdier Dato Indeksværdi 164,1 164,9 165,4 166,0 167,6 168,5 Faktor i 1 2 i - i i 3 i 4 5 Datoen, hvortil den realiserede entreprisesum henregnes, bestemmes som midten af udførelsesperioden, hvilket i dette tilfælde vil sige , jf. kapitlet 6 6. Indeksering af registrerede data. Indeksværdien, X, der tilknyttes den pågældende pris, kan på baggrund af de offentliggjorte indeksværdier listet i Tabel 7 beregnes på følgende måde: X = (i i ) A w+1 w B + i w (166,0 165,4) 60 X = + 165,4 = 165,8 90 Med den alternative beregningsmetode kunne den gennemsnitlige indeksværdi, I, i perioden beregnes til: I I i1 + i in 1 + in = n 164, , , , ,6 = 5 = 165,6 I nøgletalssystemet vil den realiserede entreprisesum på 35 mio. kr. dermed være opgjort i indeksværdi 165,8 (Indeks: Reguleringsindeks for boligbyggeri), og datoen, hvortil denne entreprisesum er henregnet, vil være Deflatering I nøgletalssystemet lagres måltal i form af priser og omkostninger i både løbende og faste priser. Tages der udgangspunkt i det tidligere beskrevne scenario, hvor Entreprenør A realiserer en hovedentreprise til 35 mio. kr. over 18

19 en periode på 12 måneder fra til , vil de 35 mio. kr. som udgangspunkt være opgjort i løbende priser. Ønskes dette beløb omregnet til faste priser med eksempelvis som basistidspunkt (svarende til indeksværdi 155,2 i Reguleringsindeks for boligbyggeri), foretages følgende fastprisberegning: reguleringsbeløb = (Løbende pris) (indeksforskel) nuværende indeks reguleringsbeløb = kr. (165,8-155,2) 165,8 = kr Fastprisbeløb = (Løbende pris) - (reguleringsbeløb) = kr I dette beregnede eksempel, er der anvendt en på nuværende tidspunkt kendt basis indeksværdi. I praksis vil basistidspunktet, hvortil denne basis indeksværdi er opgjort, blive den 1. januar Dette forhold ændrer imidlertid ikke ved den anvendte beregningsmetode. Med den alternative beregningsmetode med anvendelse af den gennemsnitlige indeksværdi, I, i perioden kan fastprisbeløbet beregnes til: reguleringsbeløb = (Løbende pris) (indeksforskel) nuværende indeks reguleringsbeløb = kr. (165,6-155,2) 165,6 = kr Fastprisbeløb = (Løbende pris) - (reguleringsbeløb) = kr Illustrering af metode til angivelse af indeksværdi Følgende overvejelser er gjort for indberetninger af priser og omkostninger, der ikke er indekseret ved indrapporteringen. Figur 2 viser hvilke generelle forhold, der vurderes at være gældende for de ikke-indekserede priser og omkostninger. Figur 3 viser hvorledes, de pågældende priser og omkostninger tildeles en dato og en indeksværdi i nøgletalssystemet. Såfremt de indberettede data er henført til en indeksværdi/dato på indrapporteringstidspunktet, vil disse respektive indeksværdier/datoer blive anvendt. 19

20 Figur 2 Forventede indeksværdier for priser og omkostninger Forklaring til Figur 2 og Figur 3: T 0 : Faktisk påbegyndelsesdato, jf. dokumentationen for [faktor 100] T 2 : Faktisk afleveringsdato, jf. dokumentationen for [faktor 102] Endvidere markeres datoerne 6 og 12 måneder fra tilbudsdatoen, der angiver henholdsvis tyngdepunktet for og slutningen på fastprisperioden, jf. [CIR nr. 174]. I det kendte indeks er der en udvikling over tid, således at der til én dato hører én indeksværdi. Bemærk dog, at det ikke er muligt at bestemme datoen på baggrund af indeksværdien, idet én indeksværdi kan henføres til flere datoer (med mindre udviklingen i indekset er monoton). I Figur 2 viser de fuldt optrukne pile, hvorledes de forventede omkostninger og den aftalte pris retmæssigt skal indekseres i en typisk entreprise, hvor omkostningerne er opgjort i det prisniveau, der er gældende på tilbudstidspunktet, eller rettere sagt på beregningstidspunktet. De stiplede pile viser, at den realiserede pris og de realiserede omkostninger skal indekseres til en dato mellem T 0 og T 2. Det vurderes, at den samme dato skal være gældende for både den realiserede pris og de realiserede omkostninger, men det er ikke muligt i praksis at definere denne dato præcist. I Figur 3 vises den metode, der benyttes i Byggeriets nøgletalssystem. 20

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv.

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. 1. Dette cirkulære gælder for statslige bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer. I leveranceforhold er entreprenøren

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. Side 1 af 8 CIR nr 174 af 10/10/1991 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-10-1991 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9784 af 28/11/2003 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Consensusprojekt Tvedvej, Kolding Strategisk Partnering Tidlig inddragelse af fagentreprenører Byggeriets Nøgletalssystem

Consensusprojekt Tvedvej, Kolding Strategisk Partnering Tidlig inddragelse af fagentreprenører Byggeriets Nøgletalssystem Consensusprojekt Tvedvej, Kolding Strategisk Partnering Tidlig inddragelse af fagentreprenører Byggeriets Nøgletalssystem ISBN: 87-91363-26-8 September 2008 KOLOFON Titel: Consensusprojekt Tvedvej, Kolding

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Appendiks 3.01. Beregningsformler. Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Region Hovedstaden

Appendiks 3.01. Beregningsformler. Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nyt køle- og el-nødforsyningsanlæg på Glostrup Hospital Appendiks 3.01 Beregningsformler Indholdsfortegnelse

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelser for bygge og anlæg

Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelser for bygge og anlæg Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelser for bygge og anlæg Produktivitetskommissionen konkluderede i deres indledende analyser af nationalregnskabet, at tidsserierne for bygge og

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

I 2011 gik 774 bygge- og anlægsvirksomheder konkurs, svarende til 14 % af alle konkursramte virksomheder.

I 2011 gik 774 bygge- og anlægsvirksomheder konkurs, svarende til 14 % af alle konkursramte virksomheder. 1. Byggeriets vægt i økonomien Bygge- og anlægsbranchen spiller en central rolle i dansk økonomi. Derfor er det også relevant at beskæftige sig med sektorens produktivitetsudvikling. Bruttoværditilvæksten

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 12. oktober 2010 Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1. Baggrund og formål..2 1.2. Det samlede projekt..2 1.3. Afrapportering...3

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Eva Lund Østergade 130 6900 Skjern 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0323 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009 Kolofon Titel: Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Undertitel: Resume: Rapporten sammenligner produktiviteten

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 17. november 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere