Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar Kl Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar Kl Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer Sag: PU (783) Provstiudvalg, provst og sekretær deltager. Udgifter afholdes af PUK Kursus for provstiudvalgsmedlemmer arrangeret af Landsforeningen. Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer 3 Intern arbejdsfordeling i PU Arbejdsopgaver drøftes og fordeles 4 Fælles regnskabskontor - evaluering af samarbejdet Sag: Fælles Regnskabskontor i Odder Provsti (618) Bygninger og Anlæg: MRS & JH Kirkegårdsdrift: JPP & EM Medarbejderudvikling: ISS Sogneudvikling: EM Sommerhusgrunde i Saksild: JH Økonomi: JPP & MRS Kommunikation:? PU aftaler møde med regnskabskontorets bestyrelse m.h.p. evaluering af regnskabskontorets funktion efter de første 2 års drift. Fælles regnskabskontor for Odder Provsti, med 5 tilknyttede kirkekasser, har været i drift i 2 år. Budgetforslag regnskabsk_ Samarbejdsaftale Fælles Regnskabskontor Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Ny sognegård i Hou Sag: Nye sognelokaler i Hou (748) - Gosmer Sogn Bilag og orientering er fremsendt på til PU den 15/ PU mødes med MR mhp at aftale rammer for de videre forhandlinger omkring køb af grund. NOTAT-Sognegård i Hou 6 Provstiets økonomi, overordnet Orientering om budgetlægning 2015 m.h.t. procedure og tidsplan. Indledende drøftelse af PU's principper for budgetlægning i Odder Provsti 7 Budgetsamråd 5/ Drøftelse af dagsorden og evt. særligt fokus PU fastholder max ligning på 1%. Ligningsbeløb 2015 forventes at ligge på ca. 28 mill. MRS, JPP, DRS og sekretær udarbejder forslag til rammebevilling. Forslag til fokusområder: Kirkegårdsdrift Anlægsarbejder Visioner og mål, inspiration 8 Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 skal afleveres til provsti og revisor senest den 31. marts 2014 hvorefter de behandles på PU-møde i april. Kan PU være med at sikre at regnskaber er udfyldt korrekt og så retvisende som muligt? Meddelelse til MR med erindring om at MR på side 4, "Menighedsrådets forklaringer til regnskabet" skal - forklare regnskabets vigtigste afvigelser fra budgettet - redegøre for eventuelle anlægsarbejders overskud/underskud - redegøre for hvorvidt MR påtænker at disponere over eventuelle frie midler MR skal sikre sig at saldo på konto , midler stillet til rådighed af provstiet, er korrekt 9 Revisonsprotokollat PUK Taget til efterretning og underskrevet. Protokollat fra kasseeftersyn i december 2013 til behandling. 10 Revisionsprotokollater kirkekasser Taget til efterretning Revisonsprotokollater for kirkekasserne til behandling Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 11 Forpagterboligen i Randlev Sag: Forpagterbolig ved Randlev præstegård (808) Stillingtagen afventer en overordnet vurdering af behov for graverfaciliteter i området. MR's plan for Forpagterbolig ved Randlev præstegård 12 Ansøgning om disp. fra honorartakster Sag: Honorartakster Odder Provsti (802) Ansøgning fra Alrø MR om dispensation fra takster fastsat af PU vedr. MR poster. Ikke godkendt. Honorartakster tages op på et kommende formandsmøde Dispensation formandshonorar (Alrø) Honorarer_april Kirkegårdsvedtægt Tunø Sag: Kirkegårdsvedtægt (797) - Tunø Sogn Vedtægt for Tunø kirkegård til godkendelse Godkendes KG vedtægt 14 Tunø KG, omlægning Sag: Omlægning af kirkegården (798) - Tunø Sogn Omlægning af kirkegården for at imødekomme behov for flere urnegravsteder, nedlægning af gravsteder m.v. Stillingtagen afventer MR's redegørelse for hvordan omlægningen vil påvirke kirkegårdens driftsudgifter Forslag til indstilling er vedlagt dagsorden Tunø KG, omlægning Tunø KG, omlægning tegning 15 Lån Torrild præstegård Sag: Renovering af Torrild Præstegård (639) - Torrild Sogn SØ har meddelt bevilling af lån på i alt kr inkl. forhøjelse. Rente 3,5 % i 2013 og 1,5 % i Afdrages over 8 år, 1. afdrag forfalder 30/ på kr plus rente. Der bevilges et lån i 5%-midler til betaling af renter og afdrag Præstegårdskassen har ikke modtaget ligningsmidler til afdrag. Til mgr. med godkendelse af forhøjelse af lån Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 16 Ansøgning materielgård Sag: Opførelse af kapel, udbygning af materielgård m.v. (718) - Odder Sogn Ansøgning fra Odder Menighedsråd om godkendelse samt finansiering af projekt vedr. materielgård på Odder NY kirkegård. Der søges om kr Projektet godkendes til udførelse. Finansieres af lån i stiftsmidler med 2 års tilbagebetalingstid. Ansøgning materielgård Projektbeskrivelse materielgård Foto materielgård Moesgaard udtalelse materielgård Tilbud materielgård Referat møde NY kirkegård Tegninger materielgård 17 Rådgivningsaftale, omsætning af dige Sag: Dige mod øst, omsætning (642) - Hundslund Sogn Rådgivningsaftale vedr. omsætning af dige på Hundslund kirkegård til godkendelse VS: Hundslund Kirke Godkendt med flg. ændringer På side 2 punkt 2.1: Vestdige ændres til østdige Side 4 punkt 8:... stigninger ud over 10% skal... ændres til... stigninger ud over 10% af licitationsprisen skal... Finansieres af indestående midler i stiftskapitalerne. Mellemfinansieres af 5% midler. 18 Fælles forvaltningsprincipper for Odder Provsti Sag: Fælles forvaltningsprincipper Odder Provsti (809) Evaluering af "Fælles forvaltningsprincipper for Odder Provsti" Ingen ændringer Fælles forvaltningsprincipper Referat, Side: 4

5 Mødepunkt 19 Formandsmøder 2014 Emner til formandsmøde drøftes. Der afholdes formandsmøde tirsdag den 4. februar 2014 kl Emner: Honorering af vikarer, embedsboligpligt, det første år som formand Forslag til dato for møde med MR-formænd Tirsdag den 4. februar 2014 kl Torsdag den 6. februar 2014 kl Opsætning af fladskærm Sag: Opsætning af fladskærm (810) - Gylling Sogn MR anmoder om tilladelse til opsætning af fladskærm i kirken. MR er anmodet om at indsende illustration der viser placering og størrelse. Fremsendes til SØ med anbefaling. MR oplyser at skærmen er 55" og at de forsøger at få den leveret med hvid ramme. Anmodning om tilladelse til fastgørelse af "løst" inventar Gylling Kirke Illustration - placering fladskærm Referat, Side: 5

6 Orientering 21 Orientering fra personalekonsulenten Saksild har ansat gravermedhjælper pr. 1. januar 2014 Samarbejde mellem Gylling, Hundslund og Torrild vedr. organist er startet op 1. januar Møde med præster, organist og kontaktpersoner afholdt 7. januar 2014 Møde med kontaktpersoner afholdes i februar med fokus på arbejdsmiljø 22 Mere kirke for pengene Sag: Mere kirke for pengene (805) Opfordring fra Landsforeningen til MR om at dele erfaringer med at få mere kirke for pengene Mere kirke for pengene - Fra Landsforeningen 23 Offentliggørelse regnskab 2012 Sag: Offentliggørelse af regnskaber (804) Regnskaber for 2012 offtenliggøres på sogn.dk ultimo januar Alle regnskaber i Odder Provsti er klar til offentliggørelse. Offentliggørelse af regnskaber Odder Provsti, 4480 Om offentliggørelse af regnskaber 24 Sagsnr.: Tinglysning af lejekontrakt Sag: Udlejning sommerhusgrunde (800) - Saksild Sogn Saksild-Nølev MR har den 2/ anmodet PU om bistand vedr. tinglysning af lejekontakt på Skovduevej 5 underskrevet den 23. maj Forretningsfører har godkendt lejekontrakten. Advokat har modtaget de nødvendige informationer. Skovduevej 5 - Sagsnr.: Tinglysning af lejekontrakt Referat, Side: 6

7 Orientering 25 Sommerhusgrunde Saksild DRS og JH orienterede Orientering om møde med Saksild MR vedr. opsagte lejekontrakter 26 Embedsbolig Saksild Sag: Lundager, Kirsten Støve (611) - Saksild Sogn DRS orienterede Sognepræsten fraflytter embedsboligen i Saksild pr 1. februar Mundtlig orientering om evt. nyt i sagen. Fraflytning af embedsbolig 27 Reservepuljen Sag: Ansøgning 5% midler 2013 (593) Bilag med status på resevepulje I perioden 1/ / er der udbetalt Kr til Ørting-Falling. Beviliget 12/ Kr ,17 til Saksild-Nølev. Restudbetaling vedr bevilling i Tilskud fra 5 % midler overført 28 Kvartalsrapporter Sag: Regnskab 2013 (598) Randlev-Bjerager har redegjort for manglende postering på anlægskonti m.v. Fejl bliver rettet. Der er endnu ikke indkommet kvartalsrapporter for 4. kvartal 2013 Svar: Randlev-Bjerager Vedr. kvartalsrapport 3. kvartal Referat, Side: 7

8 Orientering 29 Entreprisekontakt, mandskabsbygning Odder Ny kirkegård Sag: Opførelse af kapel, udbygning af materielgård m.v. (718) - Odder Sogn PU har den 13/1-14 modtaget entreprisekontrakt vedr. mandskabsbygning på Odder NY kirkegård. Godkendt af forretningsfører den 13/1-14. Entreprisekontrakt 30 Eventuelt Kommende møder: PU-møde: Mandag den 17. februar 2014 kl Torsdag den 20. marts 2014 kl Onsdag den 23. april 2014 kl Tirsdag den 13. maj 2014 kl Onsdag den 11. juni 2014 kl Formandsmøde: Tirsdag den 4. februar kl Indledende budgetsamråd: Onsdag den 5. marts 2014 kl Referat, Side: 8

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Protokollater kasseeftersyn kirkekasser

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Brandsoft regnskab Der foreslås indkøbt et Brandsoft regnskab med licenser til samtlige menighedsråd. 1. Menighedsrådene får således mulighed for at

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune ÅRSBUDGET 215 for Søndersø under Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 7867 CVR nummer: 3817919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Søndersø den 25 / 9 21

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere