Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko"

Transkript

1

2

3 Formålet med denne vejledning er at gøre det lettere at forstå og forklare de mere almindelige udtryk, der bruges inden for investering. Der er lagt vægt på at gøre beskrivelserne klare og kortfattede frem for at forsøge at dække alle aspekter af et udtryk. Når du læser vejledningen, vil du bemærke, at nogle af ordene er skrevet med kursiv. Det betyder, at ordet eller udtrykket har et separat opslag, og at du evt. skal slå ordet op for at forstå ordet bedre. Vi håber, at du fi nder vejledningen nyttig og nem at forstå. Vi har bestræbt os på at sikre, at udtrykkene er præcist beskrevet. Beskrivelserne er dog ikke defi nitive og kan afvige fra andre anvendte fortolkninger. Hvis du ønsker fl ere oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores investorservice eller besøge os online. København på eller Stockholm på eller

4 Afdeling Afkast Akkumulerende andele Aktier Aktiv forvaltning Aktiv risiko Aktivfordeling Aktivklasse Alpha Alternative investeringer En selvstændig portefølje af f.eks. aktier eller obligationer i et investeringsinstitut, hvori det er muligt at købe små andele. En afdeling kan være opdelt i forskellige aktieklasser underlagt forskellige vilkår. Både danske investeringsforeninger og udenlandske investeringsinstitutter består af et antal afdelinger, som ofter hver især har forskellige investeringsstrategier. Gevinst eller tab på en investering, oftest udtrykt som en procentdel af det investerede beløb. Andele i en afdeling af et investeringsinstitut, hvor alle indtægter automatisk reinvesteres i afdelingen. Se også udbyttebetalende andele. En andel i ejerskabet af et selskab. En metode inden for kapitalforvaltning, hvor en forvalter sigter efter at overgå markedet ved hjælp af analyser og anvendelse af egen dømmekraft. Se også Passiv forvaltning. I forsøget på at overgå afkastet af benchmark skal den aktive kapitalforvalter tage andre investeringspositioner, end hvad benchmark indeholder. I de tilfælde hvor positioner afviger, afviger risiciene også. Den risiko, som forvalteren tager i forhold til benchmarkets risiko, kaldes den aktive risiko. Jo højere den aktive risiko er, jo større er sansynligheden for, at afkastet vil afvige fra benchmarket. Fordelingen af en porteføljes aktiver mellem aktivklasser og/eller markeder. En afdeling i et investeringsinstitut kan f.eks. eje en kombination af aktier, obligationer og kontanter. Den angivne vægtning varierer i forhold til investeringsformålet og forventningerne til udviklingen i markederne. Brede grupper af forskellige investeringstyper. De vigtigste investeringsaktivklasser er aktier, obligationer og kontanter. De ikke-traditionelle aktivklasser kaldes alternative investeringer. Et mål, der kan være med til at vise, om en aktivt forvaltet portefølje tilføjer en merværdi i forhold til den risiko, der tages, set i forhold til et benchmark eller indeks. En positiv alpha angiver, at en forvalter klarer sig bedre end sit indeks. Investeringer uden for de traditionelle aktivklasser aktier, obligationer og kontanter. Alternative investeringer omfatter bl.a. fast ejendom, hedgefonde, råvarer, private equity og, infrastruktur.

5 Benchmark Beta Bottom up-forvaltning Budpris Default risk Derivater Direkte rente Diversifikation Downside Draw down En standard (normalt et indeks eller et markedsgennemsnit), som en afdelings resultater kan måles på. Mange afdelinger forvaltes med reference til et fastlagt benchmark. Måler, hvor meget en portefølje i gennemsnit fl ytter sig i forhold til det brede marked. Betaværdien for et marked er 1. En portefølje med en beta på mere end 1 fl ytter sig i gennemsnit mere end markedet. En portefølje med en beta på under 1 fl ytter sig i gennemsnit mindre. Hvis beta er et negativt tal, er det sandsynligt, at porteføljen og markedet bevæger sig i hver sin retning. Investering baseret på en analyse af individuelle selskaber, hvor selskabets historie, ledelse og potentiale vægtes højere end de generelle markeds- eller branchetendenser (i modsætning til top down-forvaltning). Den pris, en køber er villig til at betale for et bestemt værdipapir. Se også udbudspris. Risikoen for, at en obligationsudsteder ikke kan overholde sine gældsforpligtelser og følgelig misligholder sin kontraktlige forpligtelse over for investorerne. Kaldes på engelsk for Default risk. Fællesbetegnelsen for en bred klasse af fi nansielle instrumenter, hvis værdi er afl edt af andre underliggende fi nansielle instrumenter. Futures, optioner og swaps er alle typer af derivater. Den årlige indtægt fra en investering, udtrykt som en procentdel af den aktuelle pris. Hvis en obligation med en værdi på f.eks. DKK 100 giver en årlig indtægt på DKK 6, er den direkte rente 6 %. Sammensætning af en portefølje ud fra en række forskellige aktiver. Dette mindsker risikoen for tab som følge af eksponering mod enkeltstående aktiver og kan være med til at reducere den samlede porteføljerisiko, såfremt aktiverne har en lav korrelation. Det potentielle tab ved en given investering. En draw down angives normalt som forskellen mellem en investerings toppunkt og lavpunkt i en given periode opgjort i procent i forhold til toppunktet. Kan være en hjælp ved sammenligning af en investerings mulige afkast i forhold til risikoen.

6 Dynamisk aktivfordeling Effektiv rente Effektiv varighed Effektivt afkast Egenkapitalforrentning (RoE) Emissionsgebyr Estimeret tracking error (ex ante tracking error) Ex ante tracking error Ex dividend Ex post tracking error Faktisk tracking error (ex post tracking error) Flad rentekurve Fond af hedgefonde En strategi, der omfatter rebalancering af aktivsammensætningen i en portefølje, i takt med at markedet stiger og falder og i henhold til forvalterens forventede fremtidige afkast for forskellige aktivklasser. Med andre ord, hvis forvalteren forventer, at aktier klarer sig bedre den næste måned øges eksponeringen. Dette skal ses i modsætning til passiv aktivfordeling hvor aktivsammensætningen fastsættes langsigtet (f.eks. 60 % aktier, 40 % obligationer) Det forventede afkast på en obligation, hvis den ejes frem til forfaldsdatoen. Den effektive varighed er et mål for rentefølsomhed. Jo højere varighed jo mere følsom er porteføljen over for renteudsving. Det samlede afkast, du kan opnå på en obligation inklusive renter eller kuponrente plus evt. kapitalvækst. Et mål for et selskabs rentabilitet. Det betyder reelt, hvor stort et overskud et selskab genererer med de penge, aktionærerne har investeret. Hvis et selskabs egenkapital f.eks. værdiansættes til kr 10 millioner, og det får et overskud på kr 1 million, er egenkapitalforrentningen 10 %. Det gebyr, som kan opkræves ved køb af andele. Tracking error er et mål for, hvor tæt en investeringsportefølje følger det indeks, som det er benchmarket mod. Hvis der anvendes en model til at forudse dette (frem for at det måles historisk), kaldes det for ex ante eller estimeret. Se også faktisk tracking error. Se estimeret tracking error. Når dette udtryk anvendes på en aktie, viser det, at der for nylig er udbetalt udbytte, og at en køber ikke vil modtage det. Se faktisk tracking error. Tracking error er et mål for, hvor tæt en investeringsportefølje følger det indeks, som det er benchmarket mod. Hvis tracking error måles historisk, kaldes det for ex post eller faktisk tracking error. Se også estimeret tracking error. Anvendes, når kortfristede og langfristede obligationer giver samme rente. En fond, der investerer i en kurv af underliggende hedgefonde. Fonde af hedgefonde er typisk spredt over en række forskellige strategier og underliggende forvaltere.

7 Forfaldsdag Forrentning Futures Gearing Hedgefond High yield-obligation Historisk rente Datoen for tilbagebetaling af det oprindelige beløb, der er investeret i en obligation. Forfaldsdag kan også betyde udløbsdatoen for futures eller optioner. Et mål for den opnåede indtægt fra en investering. I forbindelse med en aktie er forrentningen den årlige udbytteudlodning udtrykt som en procentdel af aktiens markedspris. I forbindelse med fast ejendom er det lejeindtægten som en procentdel af kapitalværdien. I forbindelse med obligationer er forrentningen den årlige rente som en procentdel af den aktuelle markedspris. En aftale om køb eller salg af et aktiv som f.eks. en obligation eller aktie på en bestemt dato i fremtiden til en kurs, der aftales i dag. At låne penge til investering med det formål at øge afkastet kaldes gearing. Hvis du f.eks. investerer DKK 100 og har fået et afkast på 5 %, har du tjent DKK 5. Du kan låne yderligere DKK 20, som du investerer, og tjene DKK 6 (minus omkostningen ved at låne pengene). Med gearing følger imidlertid en større risiko. Mens potentialet for vækst kan være større, kan tabene også blive større. Derivater som f.eks. futures eller optioner kan også bruges til gearing af en investeringsportefølje. Et lille udsving i optioner på et underliggende aktiv kan gøre en stor forskel på værdien af et derivat og øge afkastet betydeligt. Kaldes også leverage. En fællesbetegnelse for fonde, der typisk sigter efter absolutte afkast via investeringer i fi nansielle markeder og/eller anvendelse af ikke-traditionelle porteføljeadministrationsteknikker. Hedgefonde kan typisk investere ved brug af en bred vifte af strategier fra konservative til aggressive. En virksomhedsobligation med en kreditvurdering under investment grade. Generelt gælder det, at jo højere risikoen er for, at obligationsudstederen misligholder sin forpligtelse, jo højere er renten eller kuponrenten. De udlodninger, der er foretaget over de sidste 12 måneder, udtrykt som en procentdel af den gennemsnitlige markedspris pr. den viste dato. Det omfatter ikke emissionsgebyrer, og investorerne skal muligvis betale skat af udlodningen. Hvis en obligation f.eks. har givet DKK 10 det sidste år, og den aktuelle kurs er DKK 100, er den historiske rente således 10 %.

8 Indeks Indeksobligationer Indløsning (salg) Indtjening pr. aktie Indtjeningsprocent Indtjeningsvækst Indtægtsfordeling Inflation Information ratio Investeringsforening Investeringsinstitut Investeringsunivers Investment grade-obligationer Kapitalbeskyttelse Kapitalforvaltning Et tal, som angiver en størrelse eller værdi, baseret på en defi neret gruppe af værdipapirer, for eksempel de største tyve aktier i et marked. Når indekstallet ændrer sig, er det et udtryk for, at kursen på de underliggende værdipapirer samlet set har ændret sig. Obligationer, hvor betaling af kuponrente og kapital er knyttet til ændringer i infl ationen. Det anvendte infl ationsmål angives på forhånd. Tilbagebetalingen af hovedstolen ved en investerings forfald. At udtræde af (sælge) sin investering. Et selskabs overskud fordelt på hver aktie. Beregnes ved at dividere overskuddet efter skat med antallet af aktier. Indtjeningen pr. aktie ganget med 100 og divideret med den aktuelle markedskurs. Den procentvise ændring i et selskabs indtjening pr. aktie. Måles normalt over ét år. Fordelingen af indtægt til ejerne af andele i afdelinger i forhold til det antal andele, de ejer. Et mål for stigningen i priser på varer og tjenester over tid. Et mål for, hvor godt et resultat en forvalter har opnået i forhold til den risiko, forvalteren har løbet. En professionelt administreret kollektiv investeringsordning, hvor penge fra en lang række investorer samles i puljer. Udtrykket investeringsforening må kun benyttes om danske foreninger. Udenlandske foreninger kaldes investeringsinstitutter i offi cielt sprog i Danmark, men omtales i dagligt talesprog blandt professionelle investorer som fonde. Se kollektiv investeringsordning. De samlede mulige investeringer, som en kapitalforvalter kan vælge fra investeringsuniverset er defi neret af afdelingens fastlagte investeringsformål. Obligationer af højeste kvalitet, som kreditvurderingsinstituttet vurderer det. For at blive betragtet som en investment grade-obligation skal en obligation have en kreditvurdering på mindst BBB (Standard & Poor s) eller Baa3 (Moody s). En investering med det formål at beskytte en given del af den oprindelige investering. Af købe og sælge værdipapirer med henblik på, at opnå et positivt afkast af investeringerne, enten i forhold til markedet eller i absolutte tal.

9 Kollektiv investeringsordning (Collective Investment Scheme CIS) Korrelation Kreditrisiko Kreditvurdering Kreditvurderingsinstitut Kuponrente Kurssikring Kursværdi i forhold til bogført værdi Kvartil En professionelt administreret fond, der samler kapital fra en bred vifte af investorer i én investeringsform. Omkostningerne samles således i en pulje, hvilket giver adgang til en bredere vifte af investeringer, end investorer normalt ville kunne opnå enkeltvis. Kaldes også investeringsforening, investeringsinstitut og uden for Danmark tillige fond. Et udtryk for i hvilket omfang investeringer bevæger sig i forhold til hinanden. En korrelationskoefficient på 0 antyder, at der ikke er nogen korrelation. 1 betyder, at investeringer opfører sig identisk, og -1 betyder, at de bevæger sig 100 % modsatrettede. Risikoen for, at en obligationsudsteder misligholder sin kontraktlige forpligtelse med hensyn til betaling af renter til investorerne. Obligationsudstedere kan betale for at få deres obligationer vurderet af en række kreditvurderingsinstitutter, herunder Standard & Poor s, Moody s og Fitch. Kreditvurderingen skal give investorerne en indikation af, hvor god obligationen er, idet der gives en professionel vurdering af risikoen for, at udstederen evt. misligholder rentebetalinger og tilbagebetaling af kapital. Kreditvurderinger er underlagt løbende kontrol og kan ændres, hvilket også sker. Et selskab, der giver kreditvurderinger af udstedere af gældsbeviser som f.eks. stater eller selskaber. Blandt kendte kreditvurderingsinstitutter kan nævnes Standard & Poor s og Moody s. Den faste rente, der skal betales på en obligation. Den beskrives som en procentdel af en investerings pålydende. En obligation med et pålydende på DKK 100 og med en kuponrente på 5 % giver således DKK 5 om året. Reduktion eller eliminering af risikoen for at lide tab som følge af f.eks. valutaudsving. Dette sker typisk ved brug af derivater som f.eks. futures eller optioner. Nøgletal, der bruges til at sammenligne et selskabs aktiekurs med den bogførte værdi (den bogførte værdi er den faktiske værdi af selskabets aktiver minus passiver). Et mål for, hvordan en investering klarer sig i sin peer-gruppe. En afdeling i øverste kvartil vil f.eks. være i de øverste 25 % af afdelingerne i sin peer-gruppe.

10 Lang/kort strategi Leverage Makroøkonomi Markedsrisiko Markedsværdi MiFID Modificeret varighed Multi-manager-fond NURS Obligationer OEIC En strategi, der primært bruges af hedgefonde, hvor der tages lange positioner (køb af en beholding) i aktier, der forventes at stige i værdi, og korte positioner (lån og salg af aktier, du ikke ejer i håbet om at kunne tilbagekøbe dem til en lavere kurs med henblik på returnering til aktielångiveren) i aktier, der forventes at falde i værdi. Se gearing. Refererer til den situation og de styremekanismer, der kendetegner en økonomi som helhed. De faktorer, der vurderes, omfatter infl ation, arbejdsløshed osv. i modsætning til mikroøkonomi, hvor der ses på den situation, der kendetegner små økonomiske enheder fom f.eks. privatforbrugere og husholdninger. Muligheden for, at værdien af en investering vil falde som følge af en generel nedgang i de fi nansielle markeder. Beta er målet for, hvor stor en markedsrisiko en aktie har. Det samlede antal aktier udstedt af et selskab ganget med den aktuelle markedskurs. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) er et EU-direktiv, der trådte i kraft den 1. november 2007 i hele EØS. Det skal harmonisere de fi nansielle markeder i hele EU og skabe en ensartet tilgang til reguleringen deraf. En formel til fastlæggelse af den omtrentlige procentvise ændring i en obligations værdi som reaktion på en ændring i rentesatser på 1 %. Se også varighed. En multi-manager-fond investerer i en række forskellige fonde. Denne type fond tilbyder investoren en diversifi kation af administratortyper og -kompetencer. Non-UCITS Retail Schemes (NURS) er afdelinger eller investeringsinstitutter, der er etableret og forvaltet i henhold til en fi nansiel myndigheds bestemmelser for sådanne ordninger. NURS-regler gør det muligt at få adgang til yderligere aktivklasser, der ikke er omfattet af UCITS-reglerne. Giver regeringer og selskaber mulighed for at rejse kapital hos investorer for at tilgodese aktuelle udgiftsbehov. Til gengæld for at låne investorens penge forpligter en obligation typisk udstederen til at betale en årlig rente og til at tilbagebetale det oprindelige investeringsbeløb ved forfald på en given dato i fremtiden. Se også forfaldsdag. Et såkaldt open-ended investeringsselskab er en form for kollektiv investeringsordning. Det er open-ended, så antallet af andele i afdelingen går op, når der sættes penge ind, og går ned, når der trækkes penge ud.

11 Optioner Optionsjusteret spread Overvægt P/E-forhold Pariværdi Passiv forvaltning Pengemarkedsinstrumenter Portefølje Private equity Realrente Rentespænd Risiko Når du køber eller sælger et aktiv, har du ret (men er ikke forpligtet) til at købe et bestemt aktiv til en aftalt pris senest den dato, hvor din option udløber. En metode til beregning af værdien af et fastforrentet værdipapir som f.eks. en obligation, der indeholder en indbygget option. Når obligationsudstederen f.eks. har option på at tilbagebetale et lån før tiden, er det en indbygget option, og den vil påvirke obligationens værdi. Når en portefølje eller afdeling har en større procentvis vægtning i en aktivklasse, en sektor, et geografi sk område eller i aktier end det indeks eller benchmark, den måles mod. Nøgletal, der bruges til at værdiansætte et selskabs aktier. Det beregnes ved at dividere den aktuelle markedskurs med indtjeningen pr. aktie. På engelsk: Price/earnings ratio. Et værdipapirs pålydende i modsætning til dets aktuelle markedspris. I forbindelse med obligationer repræsenterer det den hovedstol, der skal betales ved forfald. En form for kapitalforvaltning, der sigter efter at replikere et fastlagt benchmarks afkast. Se også aktiv forvaltning. Et kortfristet gældsbevis udstedt af en stat eller et selskab som en måde at rejse penge på. De forfalder normalt inden for et år. Den samlede beholdning af værdipapirer. En portefølje er ofte sammensat af samme type papirer, f.eks. aktier eller obligationer, men kan også indeholde forskellige typer værdipapirer i samme portefølje. En afdeling (investeringsafdeling) i et investeringsinstitut er et eksempel på en portefølje. Selskabsaktier, der ikke er noteret på børsen. Overdragelse af private equity er underlagt strikse regler. Derfor skal en investor, der ønsker at sælge sin andel i et ikke-børsnoteret selskab, selv fi nde en køber, da der ikke er noget marked. Afkastet af en investering minus infl ationens indvirkning. Hvis afkastet af en investering derfor er 7 % med en infl ationsrate på 3 %, er realrenten 4 %. Forskellen i forrentningen mellem forskellige typer af obligationer (f.eks. mellem statsobligationer og selskabsobligationer). Muligheden for at lide tab på en investering.

12 Råvarer Samlet omkostningsgrad (TER) Selskabsobligation Sharpe-ratio Short selling Standardafvigelse Statsobligation Strategi for absolut afkast Swaps Top down-forvaltning Total return Tracking error UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) En aktivklasse, der omfatter en bred vifte af fysiske aktiver, herunder olie og gas, metaller og landbrugsprodukter. Et mål for de samlede omkostninger ved at forvalte og administrere en afdeling. Dette beløb betales afdelingen og påvirker således investorens afkast. En obligation udstedt af et selskab. Et mål for risikoreguleret afkast. Jo højere tallet er, jo bedre har det risikoregulerede resultat været. Salg af aktiver, som du har lånt af tredjepart, og tilbagekøb af dem på et senere tidspunkt med henblik på returnering til långiveren. Short seller en håber på en avance som følge af et fald i prisen på de lånte aktiver i tiden mellem salget og tilbagekøbet. Et mål for historisk volatilitet (prisudsving). Den beregnes ved at sammenligne det gennemsnitlige afkast (eller middelværdien af afkastet) med den gennemsnitlige afvigelse i forhold til afkastet. En obligation udstedt af en stat. Formålet med en investeringsstrategi med absolut afkast er at sikre positive afkast, uanset hvordan markedet opfører sig, og ikke blot at overgå et benchmark eller indeks. Et derivat, hvor to parter bytter visse egenskaber ved hinandens fi nansielle instrumenter. Disse handles unoteret (OTC over the counter). En investeringsstrategi, som fi nder de bedste sektorer eller brancher at investere i baseret på en analyse af erhvervssektoren som helhed og den generelle økonomiske udvikling (i modsætning til bottom up-forvaltning). Det samlede afkast af en investering, inklusive evt. kapitalforøgelse (eller kapitalforringelse) plus evt. rente- eller udbytteindtægter. Det måles almindeligvis over en fastlagt periode og angives som en procentdel af investeringens værdi ved periodens start. Et mål for, hvor tæt en investeringsportefølje følger det indeks, som det er benchmarket mod. Se også estimeret tracking error, faktisk tracking error, ex ante og ex post. UCITS-investeringsinstitutter er autoriserede investeringsinstitutter, der kan sælges i alle lande inden for EU. Ifølge UCITS III-bestemmelserne har investeringsinstitutter mulighed for at investere i en bred vifte af fi nansielle instrumenter, herunder derivater.

13 Udbudspris Udbytte Udbyttebetalende andele Udbytteprocent Udlodning Udstedelse af tegningsretter Underliggende rente Undervægt Unit trust Unoteret (OTC - over the counter) Valutarisiko Den bedste pris, en sælger er villig til at tilbyde for et bestemt værdipapir. Se også budpris. En betaling foretaget af et selskab til dets aktionærer. Selskabets generalforsamling bestemmer, hvor stort udbyttet skal være, og hvornår det skal udbetales. En andel i en afdeling, der udbetaler udbytte til investorerne frem for at reinvestere dem i afdelingen. Se også Akkumulerende andele. Det årlige udbytte pr. aktie divideret med den aktuelle aktiekurs. Kan med fordel anvendes ved sammenligning af investeringer. Hvis et selskabs aktier f.eks. handles til DKK 100, og det årlige udbytte er DKK 5, er udbytteprocenten 5 %. Afspejler de beløb, der kan forventes udloddet over de næste 12 måneder som en procentdel af afdelingens gennemsnitlige markedskurs pr. den viste dato. Den er baseret på et øjebliksbillede af afdelingen den pågældende dag. Den omfatter ikke emissionsgebyrer, og investorerne skal muligvis betale skat af udlodningen. Anvendes, når eksisterende aktionærer får ret til at købe nye aktier i et selskab i en given periode, i forhold til deres eksisterende beholdning og til en given pris (normalt med rabat). Afspejler den årlige indtægt med fradrag af afdelingens udgifter som en procentdel af afdelingens markedskurs pr. den viste dato. Den er baseret på et øjebliksbillede af afdelingen den pågældende dag. Den omfatter ikke noget emissionsgebyr, og investorerne skal muligvis betale skat af udlodninger. Anvendes, når en portefølje eller afdeling har en lavere procentvis vægtning i en aktivklasse, en sektor, et geografi sk område eller aktier end det indeks eller benchmark, som det måles mod. En form for kollektiv investering, hvor investorernes penge samles i puljer og investeres samlet. Handel med aktier, obligationer, råvarer eller derivater direkte mellem to parter frem for via børsen. Risikoen for tab som følge af ugunstige valutaudsving, i tilfælde af at en portefølje investerer i aktiver, som er prissat i en eller fl ere andre valutaer end den eller dem, som porteføljen er prissat i.

14 Varighed Virksomhedsobligation Volatilitet Værdipapir Warrant Årligt afkast Årligt forvaltningsgebyr Et mål for en obligationsinvesterings følsomhed over for renteændringer. Jo længere varigheden er, jo mere følsom er den. Beregningen af varigheden for en fastforrentet investering som f.eks. en obligation er kompliceret. Den medregner obligationens aktuelle værdi, betalingen af kuponrente eller renter, den oprindelige investering og antallet af år, som obligationen har tilbage at løbe i. Mere forenklet sagt: Jo højere varighed, jo højere er typisk det teoretiske afkast (og jo større er risikoen). Obligation udstedt af en virksomhed. Sådanne obligationer vurderes (rates) i forhold til virksomhedernes forventede evne til at tilbagebetale gælden og renterne. Disse vurderinger foretages blandt andet af kreditvurderingsinstitutter. Volatilitet er et mål for udsving i et aktivs pris. Det kan også bruges til at beskrive udsving i et bestemt marked. Et generelt udtryk for en aktie eller et gældsbevis udstedt af en stat eller et selskab. Et bevis, der normalt udstedes i forbindelse med en obligation eller aktie, som giver ejeren ret til at købe ordinære aktier til en fast pris, enten over en periode eller i al evighed. Warrants er ofte inkluderet som et attraktivt element over for investorerne. En warrant kan frit overdrages og kan handles selvstændigt. Mål for en periode, der overstiger et år, baseret på et gennemsnit af det opnåede afkast pr. år. Et udtryk for betalingen til forvalteren for at investere kapitalen. Udgør almindeligvis en procentdel af det investerede beløb.

15

16 Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores investorservice eller besøge os online. København på eller Stockholm på eller *Bemærk, at opkald til Schroders kan blive optaget af sikkerhedshensyn. Udgivet i januar 2012 af Schroder Investments Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, Storbritannien. Registreringsnr.: England. Godkendt af og underlagt Financial Services Authority s kontrol. UK02356 w41035 GLO112

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited Brochure over særlige Jyske Bank (Gibraltar) Limited Indhold Indledning... side 3 Del 1:... side 6 Optioner...side 6 Terminsforretninger og futures...side 12 Strukturerede produkter...side 14 Syntetiske

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO Inhold 1. Introduktion... Error! Bookmark not defined. 2. Portefølje oversigt... Error! Bookmark not defined. 3. Porteføljerisiko i praksis... Error!

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN) Version 2, den INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 INDHOLD OG AFGRÆNSNING...

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Kapitalforeningen Jyske Invest Side 1 af 15 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat,

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere