Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko"

Transkript

1

2

3 Formålet med denne vejledning er at gøre det lettere at forstå og forklare de mere almindelige udtryk, der bruges inden for investering. Der er lagt vægt på at gøre beskrivelserne klare og kortfattede frem for at forsøge at dække alle aspekter af et udtryk. Når du læser vejledningen, vil du bemærke, at nogle af ordene er skrevet med kursiv. Det betyder, at ordet eller udtrykket har et separat opslag, og at du evt. skal slå ordet op for at forstå ordet bedre. Vi håber, at du fi nder vejledningen nyttig og nem at forstå. Vi har bestræbt os på at sikre, at udtrykkene er præcist beskrevet. Beskrivelserne er dog ikke defi nitive og kan afvige fra andre anvendte fortolkninger. Hvis du ønsker fl ere oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores investorservice eller besøge os online. København på eller Stockholm på eller

4 Afdeling Afkast Akkumulerende andele Aktier Aktiv forvaltning Aktiv risiko Aktivfordeling Aktivklasse Alpha Alternative investeringer En selvstændig portefølje af f.eks. aktier eller obligationer i et investeringsinstitut, hvori det er muligt at købe små andele. En afdeling kan være opdelt i forskellige aktieklasser underlagt forskellige vilkår. Både danske investeringsforeninger og udenlandske investeringsinstitutter består af et antal afdelinger, som ofter hver især har forskellige investeringsstrategier. Gevinst eller tab på en investering, oftest udtrykt som en procentdel af det investerede beløb. Andele i en afdeling af et investeringsinstitut, hvor alle indtægter automatisk reinvesteres i afdelingen. Se også udbyttebetalende andele. En andel i ejerskabet af et selskab. En metode inden for kapitalforvaltning, hvor en forvalter sigter efter at overgå markedet ved hjælp af analyser og anvendelse af egen dømmekraft. Se også Passiv forvaltning. I forsøget på at overgå afkastet af benchmark skal den aktive kapitalforvalter tage andre investeringspositioner, end hvad benchmark indeholder. I de tilfælde hvor positioner afviger, afviger risiciene også. Den risiko, som forvalteren tager i forhold til benchmarkets risiko, kaldes den aktive risiko. Jo højere den aktive risiko er, jo større er sansynligheden for, at afkastet vil afvige fra benchmarket. Fordelingen af en porteføljes aktiver mellem aktivklasser og/eller markeder. En afdeling i et investeringsinstitut kan f.eks. eje en kombination af aktier, obligationer og kontanter. Den angivne vægtning varierer i forhold til investeringsformålet og forventningerne til udviklingen i markederne. Brede grupper af forskellige investeringstyper. De vigtigste investeringsaktivklasser er aktier, obligationer og kontanter. De ikke-traditionelle aktivklasser kaldes alternative investeringer. Et mål, der kan være med til at vise, om en aktivt forvaltet portefølje tilføjer en merværdi i forhold til den risiko, der tages, set i forhold til et benchmark eller indeks. En positiv alpha angiver, at en forvalter klarer sig bedre end sit indeks. Investeringer uden for de traditionelle aktivklasser aktier, obligationer og kontanter. Alternative investeringer omfatter bl.a. fast ejendom, hedgefonde, råvarer, private equity og, infrastruktur.

5 Benchmark Beta Bottom up-forvaltning Budpris Default risk Derivater Direkte rente Diversifikation Downside Draw down En standard (normalt et indeks eller et markedsgennemsnit), som en afdelings resultater kan måles på. Mange afdelinger forvaltes med reference til et fastlagt benchmark. Måler, hvor meget en portefølje i gennemsnit fl ytter sig i forhold til det brede marked. Betaværdien for et marked er 1. En portefølje med en beta på mere end 1 fl ytter sig i gennemsnit mere end markedet. En portefølje med en beta på under 1 fl ytter sig i gennemsnit mindre. Hvis beta er et negativt tal, er det sandsynligt, at porteføljen og markedet bevæger sig i hver sin retning. Investering baseret på en analyse af individuelle selskaber, hvor selskabets historie, ledelse og potentiale vægtes højere end de generelle markeds- eller branchetendenser (i modsætning til top down-forvaltning). Den pris, en køber er villig til at betale for et bestemt værdipapir. Se også udbudspris. Risikoen for, at en obligationsudsteder ikke kan overholde sine gældsforpligtelser og følgelig misligholder sin kontraktlige forpligtelse over for investorerne. Kaldes på engelsk for Default risk. Fællesbetegnelsen for en bred klasse af fi nansielle instrumenter, hvis værdi er afl edt af andre underliggende fi nansielle instrumenter. Futures, optioner og swaps er alle typer af derivater. Den årlige indtægt fra en investering, udtrykt som en procentdel af den aktuelle pris. Hvis en obligation med en værdi på f.eks. DKK 100 giver en årlig indtægt på DKK 6, er den direkte rente 6 %. Sammensætning af en portefølje ud fra en række forskellige aktiver. Dette mindsker risikoen for tab som følge af eksponering mod enkeltstående aktiver og kan være med til at reducere den samlede porteføljerisiko, såfremt aktiverne har en lav korrelation. Det potentielle tab ved en given investering. En draw down angives normalt som forskellen mellem en investerings toppunkt og lavpunkt i en given periode opgjort i procent i forhold til toppunktet. Kan være en hjælp ved sammenligning af en investerings mulige afkast i forhold til risikoen.

6 Dynamisk aktivfordeling Effektiv rente Effektiv varighed Effektivt afkast Egenkapitalforrentning (RoE) Emissionsgebyr Estimeret tracking error (ex ante tracking error) Ex ante tracking error Ex dividend Ex post tracking error Faktisk tracking error (ex post tracking error) Flad rentekurve Fond af hedgefonde En strategi, der omfatter rebalancering af aktivsammensætningen i en portefølje, i takt med at markedet stiger og falder og i henhold til forvalterens forventede fremtidige afkast for forskellige aktivklasser. Med andre ord, hvis forvalteren forventer, at aktier klarer sig bedre den næste måned øges eksponeringen. Dette skal ses i modsætning til passiv aktivfordeling hvor aktivsammensætningen fastsættes langsigtet (f.eks. 60 % aktier, 40 % obligationer) Det forventede afkast på en obligation, hvis den ejes frem til forfaldsdatoen. Den effektive varighed er et mål for rentefølsomhed. Jo højere varighed jo mere følsom er porteføljen over for renteudsving. Det samlede afkast, du kan opnå på en obligation inklusive renter eller kuponrente plus evt. kapitalvækst. Et mål for et selskabs rentabilitet. Det betyder reelt, hvor stort et overskud et selskab genererer med de penge, aktionærerne har investeret. Hvis et selskabs egenkapital f.eks. værdiansættes til kr 10 millioner, og det får et overskud på kr 1 million, er egenkapitalforrentningen 10 %. Det gebyr, som kan opkræves ved køb af andele. Tracking error er et mål for, hvor tæt en investeringsportefølje følger det indeks, som det er benchmarket mod. Hvis der anvendes en model til at forudse dette (frem for at det måles historisk), kaldes det for ex ante eller estimeret. Se også faktisk tracking error. Se estimeret tracking error. Når dette udtryk anvendes på en aktie, viser det, at der for nylig er udbetalt udbytte, og at en køber ikke vil modtage det. Se faktisk tracking error. Tracking error er et mål for, hvor tæt en investeringsportefølje følger det indeks, som det er benchmarket mod. Hvis tracking error måles historisk, kaldes det for ex post eller faktisk tracking error. Se også estimeret tracking error. Anvendes, når kortfristede og langfristede obligationer giver samme rente. En fond, der investerer i en kurv af underliggende hedgefonde. Fonde af hedgefonde er typisk spredt over en række forskellige strategier og underliggende forvaltere.

7 Forfaldsdag Forrentning Futures Gearing Hedgefond High yield-obligation Historisk rente Datoen for tilbagebetaling af det oprindelige beløb, der er investeret i en obligation. Forfaldsdag kan også betyde udløbsdatoen for futures eller optioner. Et mål for den opnåede indtægt fra en investering. I forbindelse med en aktie er forrentningen den årlige udbytteudlodning udtrykt som en procentdel af aktiens markedspris. I forbindelse med fast ejendom er det lejeindtægten som en procentdel af kapitalværdien. I forbindelse med obligationer er forrentningen den årlige rente som en procentdel af den aktuelle markedspris. En aftale om køb eller salg af et aktiv som f.eks. en obligation eller aktie på en bestemt dato i fremtiden til en kurs, der aftales i dag. At låne penge til investering med det formål at øge afkastet kaldes gearing. Hvis du f.eks. investerer DKK 100 og har fået et afkast på 5 %, har du tjent DKK 5. Du kan låne yderligere DKK 20, som du investerer, og tjene DKK 6 (minus omkostningen ved at låne pengene). Med gearing følger imidlertid en større risiko. Mens potentialet for vækst kan være større, kan tabene også blive større. Derivater som f.eks. futures eller optioner kan også bruges til gearing af en investeringsportefølje. Et lille udsving i optioner på et underliggende aktiv kan gøre en stor forskel på værdien af et derivat og øge afkastet betydeligt. Kaldes også leverage. En fællesbetegnelse for fonde, der typisk sigter efter absolutte afkast via investeringer i fi nansielle markeder og/eller anvendelse af ikke-traditionelle porteføljeadministrationsteknikker. Hedgefonde kan typisk investere ved brug af en bred vifte af strategier fra konservative til aggressive. En virksomhedsobligation med en kreditvurdering under investment grade. Generelt gælder det, at jo højere risikoen er for, at obligationsudstederen misligholder sin forpligtelse, jo højere er renten eller kuponrenten. De udlodninger, der er foretaget over de sidste 12 måneder, udtrykt som en procentdel af den gennemsnitlige markedspris pr. den viste dato. Det omfatter ikke emissionsgebyrer, og investorerne skal muligvis betale skat af udlodningen. Hvis en obligation f.eks. har givet DKK 10 det sidste år, og den aktuelle kurs er DKK 100, er den historiske rente således 10 %.

8 Indeks Indeksobligationer Indløsning (salg) Indtjening pr. aktie Indtjeningsprocent Indtjeningsvækst Indtægtsfordeling Inflation Information ratio Investeringsforening Investeringsinstitut Investeringsunivers Investment grade-obligationer Kapitalbeskyttelse Kapitalforvaltning Et tal, som angiver en størrelse eller værdi, baseret på en defi neret gruppe af værdipapirer, for eksempel de største tyve aktier i et marked. Når indekstallet ændrer sig, er det et udtryk for, at kursen på de underliggende værdipapirer samlet set har ændret sig. Obligationer, hvor betaling af kuponrente og kapital er knyttet til ændringer i infl ationen. Det anvendte infl ationsmål angives på forhånd. Tilbagebetalingen af hovedstolen ved en investerings forfald. At udtræde af (sælge) sin investering. Et selskabs overskud fordelt på hver aktie. Beregnes ved at dividere overskuddet efter skat med antallet af aktier. Indtjeningen pr. aktie ganget med 100 og divideret med den aktuelle markedskurs. Den procentvise ændring i et selskabs indtjening pr. aktie. Måles normalt over ét år. Fordelingen af indtægt til ejerne af andele i afdelinger i forhold til det antal andele, de ejer. Et mål for stigningen i priser på varer og tjenester over tid. Et mål for, hvor godt et resultat en forvalter har opnået i forhold til den risiko, forvalteren har løbet. En professionelt administreret kollektiv investeringsordning, hvor penge fra en lang række investorer samles i puljer. Udtrykket investeringsforening må kun benyttes om danske foreninger. Udenlandske foreninger kaldes investeringsinstitutter i offi cielt sprog i Danmark, men omtales i dagligt talesprog blandt professionelle investorer som fonde. Se kollektiv investeringsordning. De samlede mulige investeringer, som en kapitalforvalter kan vælge fra investeringsuniverset er defi neret af afdelingens fastlagte investeringsformål. Obligationer af højeste kvalitet, som kreditvurderingsinstituttet vurderer det. For at blive betragtet som en investment grade-obligation skal en obligation have en kreditvurdering på mindst BBB (Standard & Poor s) eller Baa3 (Moody s). En investering med det formål at beskytte en given del af den oprindelige investering. Af købe og sælge værdipapirer med henblik på, at opnå et positivt afkast af investeringerne, enten i forhold til markedet eller i absolutte tal.

9 Kollektiv investeringsordning (Collective Investment Scheme CIS) Korrelation Kreditrisiko Kreditvurdering Kreditvurderingsinstitut Kuponrente Kurssikring Kursværdi i forhold til bogført værdi Kvartil En professionelt administreret fond, der samler kapital fra en bred vifte af investorer i én investeringsform. Omkostningerne samles således i en pulje, hvilket giver adgang til en bredere vifte af investeringer, end investorer normalt ville kunne opnå enkeltvis. Kaldes også investeringsforening, investeringsinstitut og uden for Danmark tillige fond. Et udtryk for i hvilket omfang investeringer bevæger sig i forhold til hinanden. En korrelationskoefficient på 0 antyder, at der ikke er nogen korrelation. 1 betyder, at investeringer opfører sig identisk, og -1 betyder, at de bevæger sig 100 % modsatrettede. Risikoen for, at en obligationsudsteder misligholder sin kontraktlige forpligtelse med hensyn til betaling af renter til investorerne. Obligationsudstedere kan betale for at få deres obligationer vurderet af en række kreditvurderingsinstitutter, herunder Standard & Poor s, Moody s og Fitch. Kreditvurderingen skal give investorerne en indikation af, hvor god obligationen er, idet der gives en professionel vurdering af risikoen for, at udstederen evt. misligholder rentebetalinger og tilbagebetaling af kapital. Kreditvurderinger er underlagt løbende kontrol og kan ændres, hvilket også sker. Et selskab, der giver kreditvurderinger af udstedere af gældsbeviser som f.eks. stater eller selskaber. Blandt kendte kreditvurderingsinstitutter kan nævnes Standard & Poor s og Moody s. Den faste rente, der skal betales på en obligation. Den beskrives som en procentdel af en investerings pålydende. En obligation med et pålydende på DKK 100 og med en kuponrente på 5 % giver således DKK 5 om året. Reduktion eller eliminering af risikoen for at lide tab som følge af f.eks. valutaudsving. Dette sker typisk ved brug af derivater som f.eks. futures eller optioner. Nøgletal, der bruges til at sammenligne et selskabs aktiekurs med den bogførte værdi (den bogførte værdi er den faktiske værdi af selskabets aktiver minus passiver). Et mål for, hvordan en investering klarer sig i sin peer-gruppe. En afdeling i øverste kvartil vil f.eks. være i de øverste 25 % af afdelingerne i sin peer-gruppe.

10 Lang/kort strategi Leverage Makroøkonomi Markedsrisiko Markedsværdi MiFID Modificeret varighed Multi-manager-fond NURS Obligationer OEIC En strategi, der primært bruges af hedgefonde, hvor der tages lange positioner (køb af en beholding) i aktier, der forventes at stige i værdi, og korte positioner (lån og salg af aktier, du ikke ejer i håbet om at kunne tilbagekøbe dem til en lavere kurs med henblik på returnering til aktielångiveren) i aktier, der forventes at falde i værdi. Se gearing. Refererer til den situation og de styremekanismer, der kendetegner en økonomi som helhed. De faktorer, der vurderes, omfatter infl ation, arbejdsløshed osv. i modsætning til mikroøkonomi, hvor der ses på den situation, der kendetegner små økonomiske enheder fom f.eks. privatforbrugere og husholdninger. Muligheden for, at værdien af en investering vil falde som følge af en generel nedgang i de fi nansielle markeder. Beta er målet for, hvor stor en markedsrisiko en aktie har. Det samlede antal aktier udstedt af et selskab ganget med den aktuelle markedskurs. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) er et EU-direktiv, der trådte i kraft den 1. november 2007 i hele EØS. Det skal harmonisere de fi nansielle markeder i hele EU og skabe en ensartet tilgang til reguleringen deraf. En formel til fastlæggelse af den omtrentlige procentvise ændring i en obligations værdi som reaktion på en ændring i rentesatser på 1 %. Se også varighed. En multi-manager-fond investerer i en række forskellige fonde. Denne type fond tilbyder investoren en diversifi kation af administratortyper og -kompetencer. Non-UCITS Retail Schemes (NURS) er afdelinger eller investeringsinstitutter, der er etableret og forvaltet i henhold til en fi nansiel myndigheds bestemmelser for sådanne ordninger. NURS-regler gør det muligt at få adgang til yderligere aktivklasser, der ikke er omfattet af UCITS-reglerne. Giver regeringer og selskaber mulighed for at rejse kapital hos investorer for at tilgodese aktuelle udgiftsbehov. Til gengæld for at låne investorens penge forpligter en obligation typisk udstederen til at betale en årlig rente og til at tilbagebetale det oprindelige investeringsbeløb ved forfald på en given dato i fremtiden. Se også forfaldsdag. Et såkaldt open-ended investeringsselskab er en form for kollektiv investeringsordning. Det er open-ended, så antallet af andele i afdelingen går op, når der sættes penge ind, og går ned, når der trækkes penge ud.

11 Optioner Optionsjusteret spread Overvægt P/E-forhold Pariværdi Passiv forvaltning Pengemarkedsinstrumenter Portefølje Private equity Realrente Rentespænd Risiko Når du køber eller sælger et aktiv, har du ret (men er ikke forpligtet) til at købe et bestemt aktiv til en aftalt pris senest den dato, hvor din option udløber. En metode til beregning af værdien af et fastforrentet værdipapir som f.eks. en obligation, der indeholder en indbygget option. Når obligationsudstederen f.eks. har option på at tilbagebetale et lån før tiden, er det en indbygget option, og den vil påvirke obligationens værdi. Når en portefølje eller afdeling har en større procentvis vægtning i en aktivklasse, en sektor, et geografi sk område eller i aktier end det indeks eller benchmark, den måles mod. Nøgletal, der bruges til at værdiansætte et selskabs aktier. Det beregnes ved at dividere den aktuelle markedskurs med indtjeningen pr. aktie. På engelsk: Price/earnings ratio. Et værdipapirs pålydende i modsætning til dets aktuelle markedspris. I forbindelse med obligationer repræsenterer det den hovedstol, der skal betales ved forfald. En form for kapitalforvaltning, der sigter efter at replikere et fastlagt benchmarks afkast. Se også aktiv forvaltning. Et kortfristet gældsbevis udstedt af en stat eller et selskab som en måde at rejse penge på. De forfalder normalt inden for et år. Den samlede beholdning af værdipapirer. En portefølje er ofte sammensat af samme type papirer, f.eks. aktier eller obligationer, men kan også indeholde forskellige typer værdipapirer i samme portefølje. En afdeling (investeringsafdeling) i et investeringsinstitut er et eksempel på en portefølje. Selskabsaktier, der ikke er noteret på børsen. Overdragelse af private equity er underlagt strikse regler. Derfor skal en investor, der ønsker at sælge sin andel i et ikke-børsnoteret selskab, selv fi nde en køber, da der ikke er noget marked. Afkastet af en investering minus infl ationens indvirkning. Hvis afkastet af en investering derfor er 7 % med en infl ationsrate på 3 %, er realrenten 4 %. Forskellen i forrentningen mellem forskellige typer af obligationer (f.eks. mellem statsobligationer og selskabsobligationer). Muligheden for at lide tab på en investering.

12 Råvarer Samlet omkostningsgrad (TER) Selskabsobligation Sharpe-ratio Short selling Standardafvigelse Statsobligation Strategi for absolut afkast Swaps Top down-forvaltning Total return Tracking error UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) En aktivklasse, der omfatter en bred vifte af fysiske aktiver, herunder olie og gas, metaller og landbrugsprodukter. Et mål for de samlede omkostninger ved at forvalte og administrere en afdeling. Dette beløb betales afdelingen og påvirker således investorens afkast. En obligation udstedt af et selskab. Et mål for risikoreguleret afkast. Jo højere tallet er, jo bedre har det risikoregulerede resultat været. Salg af aktiver, som du har lånt af tredjepart, og tilbagekøb af dem på et senere tidspunkt med henblik på returnering til långiveren. Short seller en håber på en avance som følge af et fald i prisen på de lånte aktiver i tiden mellem salget og tilbagekøbet. Et mål for historisk volatilitet (prisudsving). Den beregnes ved at sammenligne det gennemsnitlige afkast (eller middelværdien af afkastet) med den gennemsnitlige afvigelse i forhold til afkastet. En obligation udstedt af en stat. Formålet med en investeringsstrategi med absolut afkast er at sikre positive afkast, uanset hvordan markedet opfører sig, og ikke blot at overgå et benchmark eller indeks. Et derivat, hvor to parter bytter visse egenskaber ved hinandens fi nansielle instrumenter. Disse handles unoteret (OTC over the counter). En investeringsstrategi, som fi nder de bedste sektorer eller brancher at investere i baseret på en analyse af erhvervssektoren som helhed og den generelle økonomiske udvikling (i modsætning til bottom up-forvaltning). Det samlede afkast af en investering, inklusive evt. kapitalforøgelse (eller kapitalforringelse) plus evt. rente- eller udbytteindtægter. Det måles almindeligvis over en fastlagt periode og angives som en procentdel af investeringens værdi ved periodens start. Et mål for, hvor tæt en investeringsportefølje følger det indeks, som det er benchmarket mod. Se også estimeret tracking error, faktisk tracking error, ex ante og ex post. UCITS-investeringsinstitutter er autoriserede investeringsinstitutter, der kan sælges i alle lande inden for EU. Ifølge UCITS III-bestemmelserne har investeringsinstitutter mulighed for at investere i en bred vifte af fi nansielle instrumenter, herunder derivater.

13 Udbudspris Udbytte Udbyttebetalende andele Udbytteprocent Udlodning Udstedelse af tegningsretter Underliggende rente Undervægt Unit trust Unoteret (OTC - over the counter) Valutarisiko Den bedste pris, en sælger er villig til at tilbyde for et bestemt værdipapir. Se også budpris. En betaling foretaget af et selskab til dets aktionærer. Selskabets generalforsamling bestemmer, hvor stort udbyttet skal være, og hvornår det skal udbetales. En andel i en afdeling, der udbetaler udbytte til investorerne frem for at reinvestere dem i afdelingen. Se også Akkumulerende andele. Det årlige udbytte pr. aktie divideret med den aktuelle aktiekurs. Kan med fordel anvendes ved sammenligning af investeringer. Hvis et selskabs aktier f.eks. handles til DKK 100, og det årlige udbytte er DKK 5, er udbytteprocenten 5 %. Afspejler de beløb, der kan forventes udloddet over de næste 12 måneder som en procentdel af afdelingens gennemsnitlige markedskurs pr. den viste dato. Den er baseret på et øjebliksbillede af afdelingen den pågældende dag. Den omfatter ikke emissionsgebyrer, og investorerne skal muligvis betale skat af udlodningen. Anvendes, når eksisterende aktionærer får ret til at købe nye aktier i et selskab i en given periode, i forhold til deres eksisterende beholdning og til en given pris (normalt med rabat). Afspejler den årlige indtægt med fradrag af afdelingens udgifter som en procentdel af afdelingens markedskurs pr. den viste dato. Den er baseret på et øjebliksbillede af afdelingen den pågældende dag. Den omfatter ikke noget emissionsgebyr, og investorerne skal muligvis betale skat af udlodninger. Anvendes, når en portefølje eller afdeling har en lavere procentvis vægtning i en aktivklasse, en sektor, et geografi sk område eller aktier end det indeks eller benchmark, som det måles mod. En form for kollektiv investering, hvor investorernes penge samles i puljer og investeres samlet. Handel med aktier, obligationer, råvarer eller derivater direkte mellem to parter frem for via børsen. Risikoen for tab som følge af ugunstige valutaudsving, i tilfælde af at en portefølje investerer i aktiver, som er prissat i en eller fl ere andre valutaer end den eller dem, som porteføljen er prissat i.

14 Varighed Virksomhedsobligation Volatilitet Værdipapir Warrant Årligt afkast Årligt forvaltningsgebyr Et mål for en obligationsinvesterings følsomhed over for renteændringer. Jo længere varigheden er, jo mere følsom er den. Beregningen af varigheden for en fastforrentet investering som f.eks. en obligation er kompliceret. Den medregner obligationens aktuelle værdi, betalingen af kuponrente eller renter, den oprindelige investering og antallet af år, som obligationen har tilbage at løbe i. Mere forenklet sagt: Jo højere varighed, jo højere er typisk det teoretiske afkast (og jo større er risikoen). Obligation udstedt af en virksomhed. Sådanne obligationer vurderes (rates) i forhold til virksomhedernes forventede evne til at tilbagebetale gælden og renterne. Disse vurderinger foretages blandt andet af kreditvurderingsinstitutter. Volatilitet er et mål for udsving i et aktivs pris. Det kan også bruges til at beskrive udsving i et bestemt marked. Et generelt udtryk for en aktie eller et gældsbevis udstedt af en stat eller et selskab. Et bevis, der normalt udstedes i forbindelse med en obligation eller aktie, som giver ejeren ret til at købe ordinære aktier til en fast pris, enten over en periode eller i al evighed. Warrants er ofte inkluderet som et attraktivt element over for investorerne. En warrant kan frit overdrages og kan handles selvstændigt. Mål for en periode, der overstiger et år, baseret på et gennemsnit af det opnåede afkast pr. år. Et udtryk for betalingen til forvalteren for at investere kapitalen. Udgør almindeligvis en procentdel af det investerede beløb.

15

16 Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores investorservice eller besøge os online. København på eller Stockholm på eller *Bemærk, at opkald til Schroders kan blive optaget af sikkerhedshensyn. Udgivet i januar 2012 af Schroder Investments Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, Storbritannien. Registreringsnr.: England. Godkendt af og underlagt Financial Services Authority s kontrol. UK02356 w41035 GLO112

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Derivater og dokumentationen bag

Derivater og dokumentationen bag Derivater og dokumentationen bag Kendskabet til derivater er endnu ikke udbredt i Danmark. Det til trods for at handlen med derivater på det internationale marked begyndte i midten af 1970'erne og har

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere