Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko"

Transkript

1

2

3 Formålet med denne vejledning er at gøre det lettere at forstå og forklare de mere almindelige udtryk, der bruges inden for investering. Der er lagt vægt på at gøre beskrivelserne klare og kortfattede frem for at forsøge at dække alle aspekter af et udtryk. Når du læser vejledningen, vil du bemærke, at nogle af ordene er skrevet med kursiv. Det betyder, at ordet eller udtrykket har et separat opslag, og at du evt. skal slå ordet op for at forstå ordet bedre. Vi håber, at du fi nder vejledningen nyttig og nem at forstå. Vi har bestræbt os på at sikre, at udtrykkene er præcist beskrevet. Beskrivelserne er dog ikke defi nitive og kan afvige fra andre anvendte fortolkninger. Hvis du ønsker fl ere oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores investorservice eller besøge os online. København på eller Stockholm på eller

4 Afdeling Afkast Akkumulerende andele Aktier Aktiv forvaltning Aktiv risiko Aktivfordeling Aktivklasse Alpha Alternative investeringer En selvstændig portefølje af f.eks. aktier eller obligationer i et investeringsinstitut, hvori det er muligt at købe små andele. En afdeling kan være opdelt i forskellige aktieklasser underlagt forskellige vilkår. Både danske investeringsforeninger og udenlandske investeringsinstitutter består af et antal afdelinger, som ofter hver især har forskellige investeringsstrategier. Gevinst eller tab på en investering, oftest udtrykt som en procentdel af det investerede beløb. Andele i en afdeling af et investeringsinstitut, hvor alle indtægter automatisk reinvesteres i afdelingen. Se også udbyttebetalende andele. En andel i ejerskabet af et selskab. En metode inden for kapitalforvaltning, hvor en forvalter sigter efter at overgå markedet ved hjælp af analyser og anvendelse af egen dømmekraft. Se også Passiv forvaltning. I forsøget på at overgå afkastet af benchmark skal den aktive kapitalforvalter tage andre investeringspositioner, end hvad benchmark indeholder. I de tilfælde hvor positioner afviger, afviger risiciene også. Den risiko, som forvalteren tager i forhold til benchmarkets risiko, kaldes den aktive risiko. Jo højere den aktive risiko er, jo større er sansynligheden for, at afkastet vil afvige fra benchmarket. Fordelingen af en porteføljes aktiver mellem aktivklasser og/eller markeder. En afdeling i et investeringsinstitut kan f.eks. eje en kombination af aktier, obligationer og kontanter. Den angivne vægtning varierer i forhold til investeringsformålet og forventningerne til udviklingen i markederne. Brede grupper af forskellige investeringstyper. De vigtigste investeringsaktivklasser er aktier, obligationer og kontanter. De ikke-traditionelle aktivklasser kaldes alternative investeringer. Et mål, der kan være med til at vise, om en aktivt forvaltet portefølje tilføjer en merværdi i forhold til den risiko, der tages, set i forhold til et benchmark eller indeks. En positiv alpha angiver, at en forvalter klarer sig bedre end sit indeks. Investeringer uden for de traditionelle aktivklasser aktier, obligationer og kontanter. Alternative investeringer omfatter bl.a. fast ejendom, hedgefonde, råvarer, private equity og, infrastruktur.

5 Benchmark Beta Bottom up-forvaltning Budpris Default risk Derivater Direkte rente Diversifikation Downside Draw down En standard (normalt et indeks eller et markedsgennemsnit), som en afdelings resultater kan måles på. Mange afdelinger forvaltes med reference til et fastlagt benchmark. Måler, hvor meget en portefølje i gennemsnit fl ytter sig i forhold til det brede marked. Betaværdien for et marked er 1. En portefølje med en beta på mere end 1 fl ytter sig i gennemsnit mere end markedet. En portefølje med en beta på under 1 fl ytter sig i gennemsnit mindre. Hvis beta er et negativt tal, er det sandsynligt, at porteføljen og markedet bevæger sig i hver sin retning. Investering baseret på en analyse af individuelle selskaber, hvor selskabets historie, ledelse og potentiale vægtes højere end de generelle markeds- eller branchetendenser (i modsætning til top down-forvaltning). Den pris, en køber er villig til at betale for et bestemt værdipapir. Se også udbudspris. Risikoen for, at en obligationsudsteder ikke kan overholde sine gældsforpligtelser og følgelig misligholder sin kontraktlige forpligtelse over for investorerne. Kaldes på engelsk for Default risk. Fællesbetegnelsen for en bred klasse af fi nansielle instrumenter, hvis værdi er afl edt af andre underliggende fi nansielle instrumenter. Futures, optioner og swaps er alle typer af derivater. Den årlige indtægt fra en investering, udtrykt som en procentdel af den aktuelle pris. Hvis en obligation med en værdi på f.eks. DKK 100 giver en årlig indtægt på DKK 6, er den direkte rente 6 %. Sammensætning af en portefølje ud fra en række forskellige aktiver. Dette mindsker risikoen for tab som følge af eksponering mod enkeltstående aktiver og kan være med til at reducere den samlede porteføljerisiko, såfremt aktiverne har en lav korrelation. Det potentielle tab ved en given investering. En draw down angives normalt som forskellen mellem en investerings toppunkt og lavpunkt i en given periode opgjort i procent i forhold til toppunktet. Kan være en hjælp ved sammenligning af en investerings mulige afkast i forhold til risikoen.

6 Dynamisk aktivfordeling Effektiv rente Effektiv varighed Effektivt afkast Egenkapitalforrentning (RoE) Emissionsgebyr Estimeret tracking error (ex ante tracking error) Ex ante tracking error Ex dividend Ex post tracking error Faktisk tracking error (ex post tracking error) Flad rentekurve Fond af hedgefonde En strategi, der omfatter rebalancering af aktivsammensætningen i en portefølje, i takt med at markedet stiger og falder og i henhold til forvalterens forventede fremtidige afkast for forskellige aktivklasser. Med andre ord, hvis forvalteren forventer, at aktier klarer sig bedre den næste måned øges eksponeringen. Dette skal ses i modsætning til passiv aktivfordeling hvor aktivsammensætningen fastsættes langsigtet (f.eks. 60 % aktier, 40 % obligationer) Det forventede afkast på en obligation, hvis den ejes frem til forfaldsdatoen. Den effektive varighed er et mål for rentefølsomhed. Jo højere varighed jo mere følsom er porteføljen over for renteudsving. Det samlede afkast, du kan opnå på en obligation inklusive renter eller kuponrente plus evt. kapitalvækst. Et mål for et selskabs rentabilitet. Det betyder reelt, hvor stort et overskud et selskab genererer med de penge, aktionærerne har investeret. Hvis et selskabs egenkapital f.eks. værdiansættes til kr 10 millioner, og det får et overskud på kr 1 million, er egenkapitalforrentningen 10 %. Det gebyr, som kan opkræves ved køb af andele. Tracking error er et mål for, hvor tæt en investeringsportefølje følger det indeks, som det er benchmarket mod. Hvis der anvendes en model til at forudse dette (frem for at det måles historisk), kaldes det for ex ante eller estimeret. Se også faktisk tracking error. Se estimeret tracking error. Når dette udtryk anvendes på en aktie, viser det, at der for nylig er udbetalt udbytte, og at en køber ikke vil modtage det. Se faktisk tracking error. Tracking error er et mål for, hvor tæt en investeringsportefølje følger det indeks, som det er benchmarket mod. Hvis tracking error måles historisk, kaldes det for ex post eller faktisk tracking error. Se også estimeret tracking error. Anvendes, når kortfristede og langfristede obligationer giver samme rente. En fond, der investerer i en kurv af underliggende hedgefonde. Fonde af hedgefonde er typisk spredt over en række forskellige strategier og underliggende forvaltere.

7 Forfaldsdag Forrentning Futures Gearing Hedgefond High yield-obligation Historisk rente Datoen for tilbagebetaling af det oprindelige beløb, der er investeret i en obligation. Forfaldsdag kan også betyde udløbsdatoen for futures eller optioner. Et mål for den opnåede indtægt fra en investering. I forbindelse med en aktie er forrentningen den årlige udbytteudlodning udtrykt som en procentdel af aktiens markedspris. I forbindelse med fast ejendom er det lejeindtægten som en procentdel af kapitalværdien. I forbindelse med obligationer er forrentningen den årlige rente som en procentdel af den aktuelle markedspris. En aftale om køb eller salg af et aktiv som f.eks. en obligation eller aktie på en bestemt dato i fremtiden til en kurs, der aftales i dag. At låne penge til investering med det formål at øge afkastet kaldes gearing. Hvis du f.eks. investerer DKK 100 og har fået et afkast på 5 %, har du tjent DKK 5. Du kan låne yderligere DKK 20, som du investerer, og tjene DKK 6 (minus omkostningen ved at låne pengene). Med gearing følger imidlertid en større risiko. Mens potentialet for vækst kan være større, kan tabene også blive større. Derivater som f.eks. futures eller optioner kan også bruges til gearing af en investeringsportefølje. Et lille udsving i optioner på et underliggende aktiv kan gøre en stor forskel på værdien af et derivat og øge afkastet betydeligt. Kaldes også leverage. En fællesbetegnelse for fonde, der typisk sigter efter absolutte afkast via investeringer i fi nansielle markeder og/eller anvendelse af ikke-traditionelle porteføljeadministrationsteknikker. Hedgefonde kan typisk investere ved brug af en bred vifte af strategier fra konservative til aggressive. En virksomhedsobligation med en kreditvurdering under investment grade. Generelt gælder det, at jo højere risikoen er for, at obligationsudstederen misligholder sin forpligtelse, jo højere er renten eller kuponrenten. De udlodninger, der er foretaget over de sidste 12 måneder, udtrykt som en procentdel af den gennemsnitlige markedspris pr. den viste dato. Det omfatter ikke emissionsgebyrer, og investorerne skal muligvis betale skat af udlodningen. Hvis en obligation f.eks. har givet DKK 10 det sidste år, og den aktuelle kurs er DKK 100, er den historiske rente således 10 %.

8 Indeks Indeksobligationer Indløsning (salg) Indtjening pr. aktie Indtjeningsprocent Indtjeningsvækst Indtægtsfordeling Inflation Information ratio Investeringsforening Investeringsinstitut Investeringsunivers Investment grade-obligationer Kapitalbeskyttelse Kapitalforvaltning Et tal, som angiver en størrelse eller værdi, baseret på en defi neret gruppe af værdipapirer, for eksempel de største tyve aktier i et marked. Når indekstallet ændrer sig, er det et udtryk for, at kursen på de underliggende værdipapirer samlet set har ændret sig. Obligationer, hvor betaling af kuponrente og kapital er knyttet til ændringer i infl ationen. Det anvendte infl ationsmål angives på forhånd. Tilbagebetalingen af hovedstolen ved en investerings forfald. At udtræde af (sælge) sin investering. Et selskabs overskud fordelt på hver aktie. Beregnes ved at dividere overskuddet efter skat med antallet af aktier. Indtjeningen pr. aktie ganget med 100 og divideret med den aktuelle markedskurs. Den procentvise ændring i et selskabs indtjening pr. aktie. Måles normalt over ét år. Fordelingen af indtægt til ejerne af andele i afdelinger i forhold til det antal andele, de ejer. Et mål for stigningen i priser på varer og tjenester over tid. Et mål for, hvor godt et resultat en forvalter har opnået i forhold til den risiko, forvalteren har løbet. En professionelt administreret kollektiv investeringsordning, hvor penge fra en lang række investorer samles i puljer. Udtrykket investeringsforening må kun benyttes om danske foreninger. Udenlandske foreninger kaldes investeringsinstitutter i offi cielt sprog i Danmark, men omtales i dagligt talesprog blandt professionelle investorer som fonde. Se kollektiv investeringsordning. De samlede mulige investeringer, som en kapitalforvalter kan vælge fra investeringsuniverset er defi neret af afdelingens fastlagte investeringsformål. Obligationer af højeste kvalitet, som kreditvurderingsinstituttet vurderer det. For at blive betragtet som en investment grade-obligation skal en obligation have en kreditvurdering på mindst BBB (Standard & Poor s) eller Baa3 (Moody s). En investering med det formål at beskytte en given del af den oprindelige investering. Af købe og sælge værdipapirer med henblik på, at opnå et positivt afkast af investeringerne, enten i forhold til markedet eller i absolutte tal.

9 Kollektiv investeringsordning (Collective Investment Scheme CIS) Korrelation Kreditrisiko Kreditvurdering Kreditvurderingsinstitut Kuponrente Kurssikring Kursværdi i forhold til bogført værdi Kvartil En professionelt administreret fond, der samler kapital fra en bred vifte af investorer i én investeringsform. Omkostningerne samles således i en pulje, hvilket giver adgang til en bredere vifte af investeringer, end investorer normalt ville kunne opnå enkeltvis. Kaldes også investeringsforening, investeringsinstitut og uden for Danmark tillige fond. Et udtryk for i hvilket omfang investeringer bevæger sig i forhold til hinanden. En korrelationskoefficient på 0 antyder, at der ikke er nogen korrelation. 1 betyder, at investeringer opfører sig identisk, og -1 betyder, at de bevæger sig 100 % modsatrettede. Risikoen for, at en obligationsudsteder misligholder sin kontraktlige forpligtelse med hensyn til betaling af renter til investorerne. Obligationsudstedere kan betale for at få deres obligationer vurderet af en række kreditvurderingsinstitutter, herunder Standard & Poor s, Moody s og Fitch. Kreditvurderingen skal give investorerne en indikation af, hvor god obligationen er, idet der gives en professionel vurdering af risikoen for, at udstederen evt. misligholder rentebetalinger og tilbagebetaling af kapital. Kreditvurderinger er underlagt løbende kontrol og kan ændres, hvilket også sker. Et selskab, der giver kreditvurderinger af udstedere af gældsbeviser som f.eks. stater eller selskaber. Blandt kendte kreditvurderingsinstitutter kan nævnes Standard & Poor s og Moody s. Den faste rente, der skal betales på en obligation. Den beskrives som en procentdel af en investerings pålydende. En obligation med et pålydende på DKK 100 og med en kuponrente på 5 % giver således DKK 5 om året. Reduktion eller eliminering af risikoen for at lide tab som følge af f.eks. valutaudsving. Dette sker typisk ved brug af derivater som f.eks. futures eller optioner. Nøgletal, der bruges til at sammenligne et selskabs aktiekurs med den bogførte værdi (den bogførte værdi er den faktiske værdi af selskabets aktiver minus passiver). Et mål for, hvordan en investering klarer sig i sin peer-gruppe. En afdeling i øverste kvartil vil f.eks. være i de øverste 25 % af afdelingerne i sin peer-gruppe.

10 Lang/kort strategi Leverage Makroøkonomi Markedsrisiko Markedsværdi MiFID Modificeret varighed Multi-manager-fond NURS Obligationer OEIC En strategi, der primært bruges af hedgefonde, hvor der tages lange positioner (køb af en beholding) i aktier, der forventes at stige i værdi, og korte positioner (lån og salg af aktier, du ikke ejer i håbet om at kunne tilbagekøbe dem til en lavere kurs med henblik på returnering til aktielångiveren) i aktier, der forventes at falde i værdi. Se gearing. Refererer til den situation og de styremekanismer, der kendetegner en økonomi som helhed. De faktorer, der vurderes, omfatter infl ation, arbejdsløshed osv. i modsætning til mikroøkonomi, hvor der ses på den situation, der kendetegner små økonomiske enheder fom f.eks. privatforbrugere og husholdninger. Muligheden for, at værdien af en investering vil falde som følge af en generel nedgang i de fi nansielle markeder. Beta er målet for, hvor stor en markedsrisiko en aktie har. Det samlede antal aktier udstedt af et selskab ganget med den aktuelle markedskurs. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) er et EU-direktiv, der trådte i kraft den 1. november 2007 i hele EØS. Det skal harmonisere de fi nansielle markeder i hele EU og skabe en ensartet tilgang til reguleringen deraf. En formel til fastlæggelse af den omtrentlige procentvise ændring i en obligations værdi som reaktion på en ændring i rentesatser på 1 %. Se også varighed. En multi-manager-fond investerer i en række forskellige fonde. Denne type fond tilbyder investoren en diversifi kation af administratortyper og -kompetencer. Non-UCITS Retail Schemes (NURS) er afdelinger eller investeringsinstitutter, der er etableret og forvaltet i henhold til en fi nansiel myndigheds bestemmelser for sådanne ordninger. NURS-regler gør det muligt at få adgang til yderligere aktivklasser, der ikke er omfattet af UCITS-reglerne. Giver regeringer og selskaber mulighed for at rejse kapital hos investorer for at tilgodese aktuelle udgiftsbehov. Til gengæld for at låne investorens penge forpligter en obligation typisk udstederen til at betale en årlig rente og til at tilbagebetale det oprindelige investeringsbeløb ved forfald på en given dato i fremtiden. Se også forfaldsdag. Et såkaldt open-ended investeringsselskab er en form for kollektiv investeringsordning. Det er open-ended, så antallet af andele i afdelingen går op, når der sættes penge ind, og går ned, når der trækkes penge ud.

11 Optioner Optionsjusteret spread Overvægt P/E-forhold Pariværdi Passiv forvaltning Pengemarkedsinstrumenter Portefølje Private equity Realrente Rentespænd Risiko Når du køber eller sælger et aktiv, har du ret (men er ikke forpligtet) til at købe et bestemt aktiv til en aftalt pris senest den dato, hvor din option udløber. En metode til beregning af værdien af et fastforrentet værdipapir som f.eks. en obligation, der indeholder en indbygget option. Når obligationsudstederen f.eks. har option på at tilbagebetale et lån før tiden, er det en indbygget option, og den vil påvirke obligationens værdi. Når en portefølje eller afdeling har en større procentvis vægtning i en aktivklasse, en sektor, et geografi sk område eller i aktier end det indeks eller benchmark, den måles mod. Nøgletal, der bruges til at værdiansætte et selskabs aktier. Det beregnes ved at dividere den aktuelle markedskurs med indtjeningen pr. aktie. På engelsk: Price/earnings ratio. Et værdipapirs pålydende i modsætning til dets aktuelle markedspris. I forbindelse med obligationer repræsenterer det den hovedstol, der skal betales ved forfald. En form for kapitalforvaltning, der sigter efter at replikere et fastlagt benchmarks afkast. Se også aktiv forvaltning. Et kortfristet gældsbevis udstedt af en stat eller et selskab som en måde at rejse penge på. De forfalder normalt inden for et år. Den samlede beholdning af værdipapirer. En portefølje er ofte sammensat af samme type papirer, f.eks. aktier eller obligationer, men kan også indeholde forskellige typer værdipapirer i samme portefølje. En afdeling (investeringsafdeling) i et investeringsinstitut er et eksempel på en portefølje. Selskabsaktier, der ikke er noteret på børsen. Overdragelse af private equity er underlagt strikse regler. Derfor skal en investor, der ønsker at sælge sin andel i et ikke-børsnoteret selskab, selv fi nde en køber, da der ikke er noget marked. Afkastet af en investering minus infl ationens indvirkning. Hvis afkastet af en investering derfor er 7 % med en infl ationsrate på 3 %, er realrenten 4 %. Forskellen i forrentningen mellem forskellige typer af obligationer (f.eks. mellem statsobligationer og selskabsobligationer). Muligheden for at lide tab på en investering.

12 Råvarer Samlet omkostningsgrad (TER) Selskabsobligation Sharpe-ratio Short selling Standardafvigelse Statsobligation Strategi for absolut afkast Swaps Top down-forvaltning Total return Tracking error UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) En aktivklasse, der omfatter en bred vifte af fysiske aktiver, herunder olie og gas, metaller og landbrugsprodukter. Et mål for de samlede omkostninger ved at forvalte og administrere en afdeling. Dette beløb betales afdelingen og påvirker således investorens afkast. En obligation udstedt af et selskab. Et mål for risikoreguleret afkast. Jo højere tallet er, jo bedre har det risikoregulerede resultat været. Salg af aktiver, som du har lånt af tredjepart, og tilbagekøb af dem på et senere tidspunkt med henblik på returnering til långiveren. Short seller en håber på en avance som følge af et fald i prisen på de lånte aktiver i tiden mellem salget og tilbagekøbet. Et mål for historisk volatilitet (prisudsving). Den beregnes ved at sammenligne det gennemsnitlige afkast (eller middelværdien af afkastet) med den gennemsnitlige afvigelse i forhold til afkastet. En obligation udstedt af en stat. Formålet med en investeringsstrategi med absolut afkast er at sikre positive afkast, uanset hvordan markedet opfører sig, og ikke blot at overgå et benchmark eller indeks. Et derivat, hvor to parter bytter visse egenskaber ved hinandens fi nansielle instrumenter. Disse handles unoteret (OTC over the counter). En investeringsstrategi, som fi nder de bedste sektorer eller brancher at investere i baseret på en analyse af erhvervssektoren som helhed og den generelle økonomiske udvikling (i modsætning til bottom up-forvaltning). Det samlede afkast af en investering, inklusive evt. kapitalforøgelse (eller kapitalforringelse) plus evt. rente- eller udbytteindtægter. Det måles almindeligvis over en fastlagt periode og angives som en procentdel af investeringens værdi ved periodens start. Et mål for, hvor tæt en investeringsportefølje følger det indeks, som det er benchmarket mod. Se også estimeret tracking error, faktisk tracking error, ex ante og ex post. UCITS-investeringsinstitutter er autoriserede investeringsinstitutter, der kan sælges i alle lande inden for EU. Ifølge UCITS III-bestemmelserne har investeringsinstitutter mulighed for at investere i en bred vifte af fi nansielle instrumenter, herunder derivater.

13 Udbudspris Udbytte Udbyttebetalende andele Udbytteprocent Udlodning Udstedelse af tegningsretter Underliggende rente Undervægt Unit trust Unoteret (OTC - over the counter) Valutarisiko Den bedste pris, en sælger er villig til at tilbyde for et bestemt værdipapir. Se også budpris. En betaling foretaget af et selskab til dets aktionærer. Selskabets generalforsamling bestemmer, hvor stort udbyttet skal være, og hvornår det skal udbetales. En andel i en afdeling, der udbetaler udbytte til investorerne frem for at reinvestere dem i afdelingen. Se også Akkumulerende andele. Det årlige udbytte pr. aktie divideret med den aktuelle aktiekurs. Kan med fordel anvendes ved sammenligning af investeringer. Hvis et selskabs aktier f.eks. handles til DKK 100, og det årlige udbytte er DKK 5, er udbytteprocenten 5 %. Afspejler de beløb, der kan forventes udloddet over de næste 12 måneder som en procentdel af afdelingens gennemsnitlige markedskurs pr. den viste dato. Den er baseret på et øjebliksbillede af afdelingen den pågældende dag. Den omfatter ikke emissionsgebyrer, og investorerne skal muligvis betale skat af udlodningen. Anvendes, når eksisterende aktionærer får ret til at købe nye aktier i et selskab i en given periode, i forhold til deres eksisterende beholdning og til en given pris (normalt med rabat). Afspejler den årlige indtægt med fradrag af afdelingens udgifter som en procentdel af afdelingens markedskurs pr. den viste dato. Den er baseret på et øjebliksbillede af afdelingen den pågældende dag. Den omfatter ikke noget emissionsgebyr, og investorerne skal muligvis betale skat af udlodninger. Anvendes, når en portefølje eller afdeling har en lavere procentvis vægtning i en aktivklasse, en sektor, et geografi sk område eller aktier end det indeks eller benchmark, som det måles mod. En form for kollektiv investering, hvor investorernes penge samles i puljer og investeres samlet. Handel med aktier, obligationer, råvarer eller derivater direkte mellem to parter frem for via børsen. Risikoen for tab som følge af ugunstige valutaudsving, i tilfælde af at en portefølje investerer i aktiver, som er prissat i en eller fl ere andre valutaer end den eller dem, som porteføljen er prissat i.

14 Varighed Virksomhedsobligation Volatilitet Værdipapir Warrant Årligt afkast Årligt forvaltningsgebyr Et mål for en obligationsinvesterings følsomhed over for renteændringer. Jo længere varigheden er, jo mere følsom er den. Beregningen af varigheden for en fastforrentet investering som f.eks. en obligation er kompliceret. Den medregner obligationens aktuelle værdi, betalingen af kuponrente eller renter, den oprindelige investering og antallet af år, som obligationen har tilbage at løbe i. Mere forenklet sagt: Jo højere varighed, jo højere er typisk det teoretiske afkast (og jo større er risikoen). Obligation udstedt af en virksomhed. Sådanne obligationer vurderes (rates) i forhold til virksomhedernes forventede evne til at tilbagebetale gælden og renterne. Disse vurderinger foretages blandt andet af kreditvurderingsinstitutter. Volatilitet er et mål for udsving i et aktivs pris. Det kan også bruges til at beskrive udsving i et bestemt marked. Et generelt udtryk for en aktie eller et gældsbevis udstedt af en stat eller et selskab. Et bevis, der normalt udstedes i forbindelse med en obligation eller aktie, som giver ejeren ret til at købe ordinære aktier til en fast pris, enten over en periode eller i al evighed. Warrants er ofte inkluderet som et attraktivt element over for investorerne. En warrant kan frit overdrages og kan handles selvstændigt. Mål for en periode, der overstiger et år, baseret på et gennemsnit af det opnåede afkast pr. år. Et udtryk for betalingen til forvalteren for at investere kapitalen. Udgør almindeligvis en procentdel af det investerede beløb.

15

16 Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores investorservice eller besøge os online. København på eller Stockholm på eller *Bemærk, at opkald til Schroders kan blive optaget af sikkerhedshensyn. Udgivet i januar 2012 af Schroder Investments Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, Storbritannien. Registreringsnr.: England. Godkendt af og underlagt Financial Services Authority s kontrol. UK02356 w41035 GLO112

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015 Information om finansielle instrumenter og risiko Opdateret December 2015 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

BESKRIVELSE AF FINANSIELLE INSTRUMENTER OG DERMED FORBUNDNE RISICI

BESKRIVELSE AF FINANSIELLE INSTRUMENTER OG DERMED FORBUNDNE RISICI BESKRIVELSE AF FINANSIELLE INSTRUMENTER OG DERMED FORBUNDNE RISICI Januar 2018 1 Indledning 2 Aktier og aktiebaserede værdipapirer Beskrivelsen af karakteristika og risici ved finansielle instrumenter

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg SA, Luxembourg (Banken) påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser, når

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at:

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at: Risikomærkning af investeringsprodukter Fanø Sparekasse har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

PARVEST WORLD AGRICULTURE

PARVEST WORLD AGRICULTURE Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer Prospektet omfatter afdelingerne: Korte obligationer Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer Akk. Danske obligationer Basis Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Danske aktier Danske

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere