Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam"

Transkript

1 Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

2 Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets aftalegrundlag 4. Risikoanalyse før entreprisens start 5. Risikostyring under byggeriet 6. Bygherreansvar over for tredjemand 7. Forsikring af entrepriseansvar 8. Forsikringsbetingelser for entrepriseansvar nr maj 2009

3 Entrepriseforsikring Hvad er en entrepriseforsikring? De risici, der kan dækkes under en kombineret entrepriseforsikring, er dem, der påhviler bygherren og entreprenørerne under anlægsog bygningsarbejder. Disse parter er som udgangspunkt begge med på denne forsikring og kan rejse krav mod forsikringsselskabet. Grundelementet er en all risks forsikring af arbejdsobjektet. Som supplement kan der tegnes en forsikring af bygherrens eksisterende bygningsdele, særligt aktuelt ved om- og tilbygningsarbejder. Endvidere kan der tegnes en supplerende ansvarsforsikring maj 2009

4 Entreprisekontrakt Forskellige entreprisekontrakter Fag entreprise Hoved entreprise Total entreprise NB: Sondring mellem udførelsesansvar og projekteringsansvar maj 2009

5 Entreprisekontrakt Valg af organisationsform - momenter Byggeherres overvejelser: Byggeriets art? Bygherrens tekniske sagkundskab? Økonomiske overvejelser? Krav til tidspunktet for byggeriets ibrugtagning? maj 2009

6 Byggeriets aftalegrundlag AB92: Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1992 Dansk Byggeri Standardforbehold af maj 2008 ABT93: Almindelige Betingelser for totalentreprise af 1993 Dansk Byggeri Standardforbehold for totalentreprise af maj 2008 AB92 og ABT93 er standard vilkår med status som agreed document og kræver som udgangspunkt vedtagelse mellem parterne. Ved professionelle parter er det formentligt nok med en skriftlig henvisning. Ved privat bygherre skal der foreligge en skriftlig vedtagelse maj 2009

7 Risikoanalyse Hvilke tab, skader og erstatningskrav kan bygherren og entreprenørerne pådrage sig, når der bygges? Brandskader Personskader Forurening Kriminelle handlinger (fx tyveri eller hærværk) Uventede jordbundsforhold Stormskade Oversvømmelse Uforsikrede entrepriseskader maj 2009

8 Risikoanalyse Risici knyttet til byggepladsens omgivelser: Dårligt funderede nabobygninger Ansvar for tredjemands person- og tingskader Afledte tab: Driftstab (NB entreprisedriftstabsforsikring for bygherren) Tab af lejeindtægt Dagbøder m.m maj 2009

9 Risikostyring Nødvendig risikostyring før og under byggeriet: Eliminering eller reduktion af risikoen Begrænsning af skader, mens de opstår eller gentager sig Overdragelse af risikoen gennem aftaler, ansvarsfraskrivelser eller ved forsikring maj 2009

10 Bygherreansvar Bygherreansvar over for tredjemand Ansvarsgrundlag ved erstatning uden for kontraktsforhold er som hovedregel culpa = var den måde, hvorpå skadevolderen handlede, den rette? Undtagelsen: objektivt ansvar = erstatningsansvar, selvom man ikke har gjort noget forkert dvs. en streng bedømmelse af skadevolders handling HR ved objektivt ansvar kan kun pålægges skadevolder ved lovhjemmel Undtagelse: specielle områder, hvor ulovbestemt objektivt ansvar er pålagt ved domstolene ofte ved bygherreansvar maj 2009

11 Bygherreansvar Skader forvoldt ved udgravninger og piloteringer HR: der gælder et objektivt ansvar for bygherren U H Aalborg Kloster fastslog endeligt ovenpå en række landsretsafgørelser, at der gælder et objektivt ansvar Undtagelse: rækkevidden af Aalborg Kloster når som udgangspunkt kun til skader i naboforhold og farlige udgravninger U H Sætningsskader pga. kloakarbejde afviste et objektivt ansvar maj 2009

12 Bygherreansvar Skader forvoldt ved udgravninger og piloteringer Den seneste dom, hvor der fastslås et objektivt ansvar for pilotering, er FED Ø Naboens pilotering. Her pålagde domstolen objektivt ansvar for betydelige revnedannelser i en naboejendom forvoldt ved pilotering. NB ingen nabounderretning som foreskrevet i byggeloven Skadevolderen havde haft mulighed for at tage risikoen ved arbejdets udførelse i betragtning, men fravalgt denne maj 2009

13 Bygherreansvar Skader forvoldt ved sænkning af grundvandstanden Også her gælder et objektivt ansvar for bygherren. U H Rensningsanlægget fastslår, at der gælder et objektivt ansvar: Ved sænkning af grundvandstanden ifm. udvidelse af et kommunalt biologisk rensningsanlæg skete der betydelige sætningsskader på nærliggende huse. Bygherren var bekendt med jordbundsforholdene og funderingsforholdene for bygningerne i området og havde mulighed for ved planlægningen at tage risikoen for skadeforvoldelse i betragtning maj 2009

14 Bygherreansvar Skader forvoldt ved sænkning af grundvandstanden Den nyeste dom på området er U V Falstersgade - også her pålægges et objektivt ansvar Husejer H blev orienteret om, at der blev foretaget grundvandsænkning og at der kunne ske skader på utilstrækkeligt funderede huse Efter grundvandsænkningen opstod der revner i gulvene Ejendommen var ikke anderledes funderet end hvad der på opførelsestidspunktet var lovligt og sædvanligt + gytje Kommunen var erstatningsansvarlig uanset forsvarligt og sædvanligt byggearbejde maj 2009

15 Bygherreansvar Konklusion Der gælder et objektivt ansvar ved større udgravninger, piloteringer og lignende arbejder Det er ikke nødvendigvis en betingelse, at arbejdet kan karakteriseres som farligt, men: - Jo farligere arbejdet er, jo større sandsynlighed er der for at bygherren var bekendt med risikoen - Dermed ifalder bygherren lettere ansvar ved farlige arbejder maj 2009

16 Bygherreansvar Konklusion fortsat Hvis den skadede naboejendom er funderet i overensstemmelse med de på opførelsestidspunktet gældende regler, sker der ikke nogen reduktion i erstatningen U V Falstersgade ændrer ikke på denne retsstilling maj 2009

17 Forsikring af entrepriseansvar Både bygherren og entreprenørerne kan ifalde erstatningsansvar for fysiske skader på tredjemands person og ting under igangværende bygge- og anlægsarbejder. Bygherren har normalt ingen løbende ansvarsforsikring, der dækker bygherreansvarsrisikoen, men denne kan for alle arbejder dækkes under entrepriseansvarsforsikringen. Er entreprisekontrakten baseret på AB92 skal entreprenøren have en sædvanlig ansvarsforsikring. Det er almindeligt, at entreprenøren har tegnet en erhvervsanvarsforsikring, der dækker erstatningsansvar for person- og tingskader på tredjemand forvoldt under udøvelsen af den forsikrede entreprenørvirksomhed maj 2009

18 Forsikring af entrepriseansvar Dækningen for tingskade har dog nogle undtagelser vedrørende særligt risikable arbejder kaldet de farlige arbejder. For disse arbejder kan der tegnes ansvarsdækning under entrepriseforsikringen, hvorved både bygherre og entreprenør bliver sikret mod det strenge erstatningsansvar, der kan pålægges i forbindelse med disse arbejder. AB92s krav til entreprenørernes sædvanlige ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler, tager udgangspunkt i SKAFORs standard forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar minus skader som følge af jordarbejder, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer. Plus dækningsundtagelserne for behandling og bearbejdning samt varetægtsforhold maj 2009

19 Forsikring af entrepriseansvar Hvad er formålet med en entrepriseansvarsforsikring? 1. At dække bygherrens ansvar for skader på naboejendomme, og det ansvar for entreprenørerne, der ikke er dækket under deres sædvanlige ansvarsforsikring 2. At dække udgifter til at værne de sikrede parter mod uberettigede erstatningskrav NB! Kreds af sikrede: det er bedst at nævne alle parter særskilt, hvis dækning for såvel hoved- som underentreprenør under ansvars delen skal opnås maj 2009

20 Forsikring af entrepriseansvar Skadeseksempler på bygherreansvar Ved rammearbejder og grundvandssænkninger kan der ske skade på ejendomme i nærheden, hvis disse er funderet på sætningsgivende lag Personskader på mennesker, der færdes eller arbejder på eller i nærheden af byggepladsen. Fx kan forbipasserende falde i mangelfuldt afmærkede udgravninger, eller besøgende på bygepladsen kan komme til skade ved tabt håndværktøj eller nedfaldne bygningsmaterialer Ved arbejdets udførelse forvoldes der skade på andre entreprenørers ting, dvs. typisk entreprenørmaskiner og materiel maj 2009

21 Forsikring af entrepriseansvar Dækning forudsætter et ansvar Entrepriseansvarsforsikringen dækker de sikrede parters juridiske erstatningsansvar. Det er derfor en forudsætning for dækningen, at der foreligger et retligt ansvarsgrundlag, hvilket sædvanligvis betyder, at der skal være udvist forsømmelse (culpareglen) maj 2009

22 Forsikring af entrepriseansvar Ansvarsgrundlaget Entrepriseansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, der følger af de almindelige erstatningsretlige regler, der er udviklet ved lov og i retspraksis. Det er uden betydning om ansvaret ifaldes efter culpareglen eller på objektivt grundlag, eventuelt som et hæftelsesansvar dog gælder altid den forudsætning, at det drejer sig om erstatning uden for kontrakt maj 2009

23 Forsikring af entrepriseansvar Bygherreansvar ifølge Byggelovens 12 I forbindelse med vurderingen af, hvorvidt der foreligger entrepriseansvar, skal man være opmærksom på reglerne i Byggelovens 12. Ifølge denne bestemmelse skal man ved forskellige bygge- og anlægsarbejder træffe enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg. Den byggende skal mindst 14 dage forud for sådanne arbejders begyndelse give vedkommende grundejer skriftligt besked om arbejdernes art og omfang samt om tidspunktet for deres påbegyndelse. Undlades en sådan underretning, vil den byggende efter omstændighederne kunne ifalde ansvar maj 2009

24 Forsikring af entrepriseansvar Er alt bygherreansvar omfattet af en entrepriseansvarsforsikring? For bygherren gælder, at entrepriseansvarsforsikringen dækker skader på personer og ting, men kun når skaden er en direkte følge af den fysiske udførelsen af entreprisen. Heri ligger, at forsikringen ikke dækker skader sket af andre årsager, også selvom disse måtte have en tilknytning til byggeriet. Fx er der ingen dækning for den skade, som bygherren påfører den tilsynsførende arkitekt ved at tabe hans kostbare fotografiapparat, eller for den skade, som påføres en entreprenør, der under tilbudsgivningen falder i et uafskærmet hul på bygherrens grund, eller den skade, som bygherren under sin færden på byggepladsen kommer til at forvolde på entreprenørens ejendele maj 2009

25 Forsikring af entrepriseansvar KONKLUSION Entrepriseansvarsforsikringen er lavet til at dække de skader, som selve byggeriet kan påføre andre, og ikke bygherrens øvrige erstatningsansvar. Entrepriseansvarsforsikringen dækker ikke rene formuetab, men omfatter ansvar for skader og udgifter i forbindelse hermed. Udgifter, der ikke er en følge af en fysisk skade, er ikke dækket. Entrepriseansvarsforsikringen giver dækning for skader, der skyldes udførelsesfejl og ikke projekteringsfejl maj 2009

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Graveskader i juridisk perspektiv

Graveskader i juridisk perspektiv Graveskader i juridisk perspektiv Advokat Simon Heising (she@dahllaw.dk ) og Advokat Jakob Sønder Larsen (jsl@dahllaw.dk ) Dagens problemstilling Vi skal beskæftige os med: Skader forvoldt af professionelle

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri Kandidatafhandling Forfattere: Anders Lauvring Hansen Juridisk Institut Jeppe Bruhn Pedersen Cand.Merc.Jur Vejleder: Hans Henrik Edlund Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri - herunder retsstillingen

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Entrepriseret. Begreb og retskilder. Tilbud og tilbudsindhentning. Nogle forskellige former for entreprise. Udførsel efter regning.

Entrepriseret. Begreb og retskilder. Tilbud og tilbudsindhentning. Nogle forskellige former for entreprise. Udførsel efter regning. Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 3. + Mat.saml. Begreb og retskilder Entrepriseret Entrepriseaftale/kontrakt Aftale hvor den ene part(entreprenøren) forpligter sig til at tilbejebringe et bestemt

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere