K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:"

Transkript

1 Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har Revisortilsynet klaget over Revisionsfirmaet B, CVR-nr. xx xx xx xx, samt registreret revisor A. Klagen: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Revisionsvirksomheden har ikke etableret og implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem, idet der ikke er tilstrækkelige procedurer for uafhængighed, planlægning, udførelse og dokumentation for erklæringsopgaver. Revisortilsynet har overfor revisor personligt klaget over følgende: 1. For samtlige af de gennemgåede opgaver foreligger der ikke dokumentation for uafhængighedsvurderinger 2. For de gennemgåede sager har der ikke været tilstrækkelig dokumentation for planlægning, udførelse samt afsluttende konklusioner. Personlige oplysninger: 1

2 Erhvervsstyrelsen har oplyst, at A blev godkendt som registreret revisor den 20. august A har i Revireg været tilknyttet Revisionsfirmaet B siden den 15. februar Sagsfremstilling: Revisionsfirmaet B, CVR-nr. xx xx xx xx, blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i Det fremgår af kontrollantens erklæring af 18. november 2011 vedrørende kontrollen, at der til revisionsvirksomheden er knyttet ét kontorsted og én godkendt revisor. Erklæringen indeholder følgende forbehold, konklusion og supplerende oplysninger: Forbehold Der tages forbehold for følgende: Det manuelle kvalitetsstyringssystem indeholder ikke tilstrækkelige procedurer for vurdering af uafhængighed samt procedurer for planlægning, udførelse og dokumentation af erklæringsopgaver, hvilket gør at der i 6 sager ikke i tilstrækkelig grad er dokumenteret vurdering af uafhængighed, planlægning, udførelse af planlagte handlinger samt udførelse af afsluttende konklusioner. Der er i 4 sager afgivet erklæringer der ikke er i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen. Der er i 2 sager ikke forefundet kundeaftale. Der er i 3 sager ikke foretaget opdatering af tiltrædelsesprotokollen til gældende standarder. Der er i 1 sag ikke overensstemmelse mellem den foretagne indregning af investeringsejendomme og den i regnskabet angivne regnskabspraksis på området. o Der er ikke udført efterfølgende intern kvalitetskontrol af såvel kvalitetsstyringssystemet og erklæringsopgaver med sikkerhed på cyklisk basis for 2010 (første driftsår). Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem, men som følge af det i forbeholdet anførte er det vor opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet ikke er opdateret til gældende lovgivning og standarder. 2

3 Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at det udførte arbejde på erklæringsopgaverne ikke lever op til kravene i lovgivning, standarder eller god skik. Vi har konstateret, at revisors erklæring på erklæringsopgaverne ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen, ligesom uafhængighedsreglerne er overtrådt. Supplerende oplysninger Der er forelagt dokumentation på indgåelse af aftale omkring efterfølgende intern kvalitetskontrol for Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, Bilag 2, Checkliste 2 - Gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem, fremgår følgende under punkt B - kontrollantens konklusion på gennemgangen af kvalitetsstyringssystemets procedurer for uafhængighed og tavshedspligt: Gennemgang af ks-systems procedurer for uafhængighed og tavshedspligt er fundet delvis i orden. Der mangler skriftlig vurdering til uafhængighed. Kontrollanten har under punkt C kontrollantens konklusion på gennemgangen af kvalitetsstyringssystemets procedurer for accept og fortsættelse af klientforhold - anført følgende: Gennemgang af kvalitetsstyringssystemets procedurer for accept og fortsættelse af kundeforhold er delvis fundet i orden, da der mangler procedurer for skriftlig vurdering af accept og fortsættelse af klientforhold. Kontrollanten har under punkt E - kontrollantens konklusion på gennemgangen af kvalitetsstyringssystemets procedurer for koncept for løsning af erklæringsopgaver anført: Gennemgang af ks-systems procedurer for koncept for løsning af erklæringsopgaver er ikke fundet i orden. Der mangler tilstrækkelige procedurer for: Planlægning herunder udarbejdelse og tilpasning af revisions- og reviewplan Planlægning af andre erklæringsopgaver med sikkerhed Indhentelse af faglig konsultation Procedure for godkendelser og kvalitetsgennemgang Ifølge erklæringen havde kvalitetskontrollanten gennemført enkeltsagskontrol af 6 sager: De enkeltsager, som kontrollanten udtog, var følgende: 1. C ApS 2. D ApS 3

4 3. E ApS 4. F ApS 5. G 6. H Ad 1) C ApS (revisionsopgave) Indklagede har den 27. maj 2010 afgivet blank revisionspåtegning på årsrapporten for C ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår under Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler følgende: I forbindelse med den udførte gennemgang er der konstateret følgende: Erklæringsbekendtgørelsen er ikke overholdt, da årsrapport er anvendt i stedet for årsregnskab. Der mangler stillingtagen til uafhængighed, ligesom der ikke foreligger dokumenteret planlægning og revisionsplan, dokumenteret kendskab til virksomheden og dokumenteret revisionsstrategi. Der er mangelfuld dokumentation på varelagerværdi Der mangler samlet konklusion på det udførte arbejde udført af underskrivende revisor Da der ikke foreligger dokumenteret planlægning, mangler der også planlægning af going concern Konklusionen er sålydende: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav. De[r] var umiddelbart ikke indikationer på en forestående konkurs på erklæringstidspunktet. Det kan ud fra det foreliggende materiale ikke vurderes om der burde være foretaget en nedskrivning på lagerværdien, som kunne have ændret dem afgivne revisionspåtegning. I skemaet, Bilag 4, Checkliste 4a Gennemgang af en konkret revisionsopgave har kontrollanten som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforhold (Punkt A) anført: Ved gennemgang af dokumentation for accept mv. af kundeforhold er fundet følgende: Der mangler skriftlig vurdering af uafhængighed Der mangler indhentelse af udtalelse fra fratrædende revisor 4

5 Kontrollanten har som konklusion på gennemgang af dokumentation for planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) anført: Gennemgang af dokumentation for revisionsopgaven er ikke fundet i orden: Der foreligger ikke en dokumenteret planlægning, herunder dokumenteret revisionsstrategi og overordnet revisionsplan. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) anført: Dokumentation for udførelse af revisionsopgaven er fundet i orden, men med følgende kommentarer: Da der mangler revisionsplan, er dokumentation via revisionsinstrukser. Delkonklusioner i instrukserne består udelukkende af tjekmærker. Der foreligger ikke tilstrækkelig formulerede og dokumenterede delkonklusioner via revisionsinstrukserne. Der er mangelfuld dokumentation på varebeholdninger TDKK Ej kontrolleret fysisk. Det fremgår, at revisors til kontrollantens konklusion har bemærket, at varelager er beregnet ud fra primo lager fratrukket beregnet forbrug. Kontrollanten har som konklusion på gennemgang af revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) anført: Dokumentation for konklusion på revisionsopgaven er ikke fundet i orden: Der foreligger ikke dokumentation for den samlede konklusion udarbejdet af underskrivende revisor. Da der ikke har været en overordnet planlægning, er der ikke dokumenteret at der er sammenhæng i tingene. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning (Punkt F) anført: Gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning har givet følgende kommentarer: Erklæringen opfylder ikke kravene i erkl.bekt. 5 da der er anført årsrapport i stedet for årsregnskab. 5

6 Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern (Punkt G) anført: Gennemgang af vurdering af going concern er kun delvis i orden. Der mangler stillingtagen til going concern i forbindelse med planlægningen. Da der ikke er foretaget en overordnet planlægning, har dette ikke været muligt. Der mangler en beskrivelse af samlet going concern vurdering. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af konkurs eller betalingsstandsning (rekonstruktion) efter afgivelse af revisionspåtegning (Punkt I) anført: Konklusion på gennemgang af konkurssag: Der var umiddelbart ingen indikationer på forestående konkurs på erklæringstidspunkt. Manglende vurdering og dokumentation på varelager kunne evt. have medført en anden vurdering i forhold til going concern mv. Ad 2) D ApS (revisionsopgave) Indklagede har den 11. november 2011 afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for D ApS for regnskabsåret 1. juli 2010 til 30. juni Påtegningen er uden forbehold, men med følgende supplerende oplysninger: Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Uden at det har påvirket vor konklusion gør vi opmærksom på, at selskabet pr. 30. juni 2011 har et tilgodehavende på kr. hos selskabets direktør. Selskabets udlån er i strid med selskabslovens 210. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår under Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler følgende: I forbindelse med den udførte gennemgang er der konstateret følgende: Der mangler stillingtagen til uafhængighed, ligesom der ikke foreligger dokumenteret planlægning og revisionsplan, dokumenteret kendskab til virksomheden og dokumenteret revisionsstrategi. Der mangler samlet konklusion på det udførte arbejde udført af underskrivende revisor Da der ikke foreligger dokumenteret planlægning, mangler der også planlægning af going concern. Der skal foretages opdatering af Tiltrædelsesprotokollat jfr. RS210 og RS

7 Konklusionen er: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav. I skemaet, Bilag 4, Checkliste 4a Gennemgang af en konkret revisionsopgave har kontrollanten som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforhold (Punkt A) anført: Ved gennemgang af dokumentation for accept mv. af kundeforhold er fundet følgende: Der mangler skriftlig vurdering af uafhængighed Der skal udarbejdes opdateret tiltrædelsesprotokollat jfr. RS 210 og RS 265. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning (Punkt B) anført: Gennemgang af dokumentation for revisionsopgaven er ikke fundet i orden: Der foreligger ikke dokumenteret planlægning, herunder dokumenteret revisionsstrategi og overordnet revisionsplan. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) anført: Dokumentation for udførelse af revisionen er fundet i orden, men med følgende kommentarer: Da der mangler en revisionsplan, er dokumentation via revisionsinstrukser. Konklusioner i instrukserne består udelukkende af tjekmærker. Der foreligger ikke tilstrækkelig formulerede og dokumenterede delkonklusioner via revisorinstrukserne. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) anført: Dokumentationen for konklusion på revisoropgaven er ikke fundet i orden: Der foreligger ikke dokumentation for den samlede konklusion udarbejdet af underskrivende revisor. Da der ikke har været lavet en overordnet planlægning, er det ikke dokumenteret at der er sammenhæng i tingene. 7

8 Mellemregning anpartshaver notekrav. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern (Punkt G) anført: Gennemgang af vurdering af going concern er kun delvis i orden. Der mangler stillingtagen til going concern i forbindelse med planlægningen. Da der ikke er foretaget en overordnet planlægning, har dette ikke været muligt. Der mangler en beskrivelse af samlet going concern vurdering. Ad 3) E ApS (revisionsopgave) Indklagede har den 2. november 2011 afgivet blank revisionspåtegning på årsrapporten for E ApS for regnskabsåret 1. oktober 2010 til 30. september Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår under Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler følgende: Konklusionen er: I forbindelse med den udførte gennemgang er der konstateret følgende: Der mangler stillingtagen til uafhængighed, ligesom der ikke foreligger dokumenteret planlægning og revisionsplan, dokumenteret kendskab til virksomheden og dokumenteret revisionsstrategi. Der mangler samlet konklusion på det udførte arbejde udført af underskrivende revisor. Da der ikke foreligger dokumenteret planlægning, mangler der også planlægning af going concern. Der skal foretages opdatering af Tiltrædelsesprotokollat jfr. RS210 og RS 265. På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav. I skemaet, Bilag 4, Checkliste 4a Gennemgang af en konkret revisionsopgave har kontrollanten som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforhold (Punkt A) anført: Ved gennemgang af dokumentation for accept mv. af kundeforhold er fundet følgende: Der mangler skriftlig vurdering af uafhængighed. Der skal udarbejdes opdateret tiltrædelsesprotokollat jfr. RS 210 og RS

9 Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning (Punkt B) anført: Gennemgang af dokumentation for revisionsopgaven er ikke fundet i orden: Der foreligger ikke dokumenteret planlægning, herunder dokumenteret revisionsstrategi og overordnet revisionsplan. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) anført: Dokumentation for udførelse af revisionen er fundet i orden, men med følgende kommentarer: Da der mangler en revisionsplan, er dokumentation via revisionsinstrukser. Konklusioner i instrukserne består udelukkende af tjekmærker. Der foreligger ikke tilstrækkelig formulerede og dokumenterede delkonklusioner via revisorinstrukserne. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) anført: Dokumentationen for konklusion på revisionsopgaven er ikke fundet i orden: Der foreligger ikke dokumentation for den samlede konklusion udarbejdet af underskrivende revisor. Da der ikke har været lavet en overordnet planlægning, er det ikke dokumenteret at der er sammenhæng i tingene. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern (Punkt G) anført: Gennemgang af vurdering af going concern er kun delvis i orden. Der mangler stillingtagen til going concern i forbindelse med planlægningen. Da der ikke er foretaget en overordnet planlægning, har dette ikke været muligt. Der mangler en beskrivelse af samlet going concern vurdering. Ad 4) F ApS (revisionsopgave) 9

10 Indklagede har den 12. oktober 2010 afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for F ApS for regnskabsåret 1. oktober 2009 til 30. september Påtegningen er uden forbehold, men med følgende supplerende oplysninger: Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket vor konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at selskabet i strid med selskabslovens 210 har ydet ulovligt lån til anpartshavere i 2009/10. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår under Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler følgende: Konklusionen er: I forbindelse med den udførte gennemgang er der konstateret følgende: Der mangler stillingtagen til uafhængighed, ligesom der ikke foreligger dokumenteret planlægning og revisionsplan, dokumenteret kendskab til virksomheden og dokumenteret revisionsstrategi. Der mangler en samlet konklusion på det udførte arbejde udført af underskrivende revisor. Da der ikke foreligger dokumenteret planlægning, mangler der også planlægning af going concern. Der skal foretages opdatering af Tiltrædelsesprotokollat, jf. RS 210 og RS 265. Erklæringsbekendtgørelsen er ikke overholdt, da årsrapport er anvendt i stedet for årsregnskab samt at arten af supplerende oplysninger ikke er anført. Årsregnskabsloven er ikke overholdt, da ulovlige lån til anpartshavere ikke fremgår særskilt i balancen. Der er ikke overensstemmelse med princip for indregning af investeringsejendomme, sat i forhold til det i den anvendte regnskabspraksis anførte. På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav. I skemaet, Bilag 4, Checkliste 4a Gennemgang af en konkret revisionsopgave har kontrollanten som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforhold (Punkt A) anført: Ved gennemgang af dokumentation for accept mv. af kundeforhold er fundet følgende Der mangler skriftlig vurdering af uafhængighed Der skal udarbejdes opdateret tiltrædelsesprotokollat jfr. RS 210 og RS

11 Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning (Punkt B) anført: Gennemgang af dokumentation for revisionsopgaven er ikke fundet i orden: Der foreligger ikke en dokumenteret planlægning, herunder dokumenteret revisionsstrategi, overordnet revisionsplan og forståelse og kendskab til klienten. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) anført: Dokumentation for udførelse af revisionsopgaven giver følgende kommentarer: Der er ikke udarbejdet revisionsplan, men der er lavet revisionsinstrukser på områder i resultatopgørelse og balance. Mangler anførsel af pantsætninger og sikkerhedsstillelser (kreditforeningsgæld) Opskrivning af tilkøbt ejendom til dagsværdi ud fra beregninger anvendt regnskabspraksis er ikke overens med værdiansættelser af investeringsejendommene Mangler særskilt angivelse af mellemregning med anpartshavere i balancen + notekrav. Der foreligger ikke tilstrækkelig formulerede og dokumenterede delkonklusioner via revisionsinstrukserne. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) anført: Dokumentation for konklusion på revisionsopgaven er ikke fundet i orden: Der foreligger ikke en dokumentation for den samlede konklusion udarbejdet af underskrivende revisor. Da der ikke har været lavet en overordnet planlægning, er det ikke dokumenteret at der er sammenhæng mellem planlægning, udførelse mv. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning (Punkt F) anført: Gennemgang af den afgivne revisionspåtegning er ikke fundet i orden: Der er anført årsrapport i stedet for årsregnskab. Der er ikke angivet arten af supplerende oplysninger. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern (Punkt G) anført: 11

12 Gennemgang af vurdering af going concern er kun delvis i orden. Der mangler stillingtagen til going concern i forbindelse med planlægningen. Da der ikke er foretaget en overordnet planlægning, har dette ikke været muligt. Der mangler en beskrivelse af samlet going concern vurdering. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revision af dagsværdiberegninger (Punkt K) anført: Gennemgang af revision af dagsværdiberegninger er kun delvis i orden, da der ikke er udarbejdet overordnet planlægningsnotat. Ad 5) G (reviewopgave) Indklagede har den 23. marts 2011 afgivet review erklæring på årsrapporten for G for regnskabsåret 1. januar 2009 til 31. december Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår under Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler følgende: Konklusionen er: I forbindelse med den udførte gennemgang er der konstateret følgende: Der mangler stillingtagen til uafhængighed, ligesom der ikke foreligger dokumenteret planlægning og revisionsplan, dokumenteret kendskab til virksomheden og dokumenteret revisionsstrategi. Der mangler en samlet konklusion på det udførte arbejde udført af underskrivende revisor. Der foreligger ikke kundeaftale eller aftale i anden passende form. Erklæringsbekendtgørelsen er ikke overholdt, da årsrapport er anvendt i stedet for årsregnskab samt der mangler afsnit omkring, hvad årsregnskabet omfatter. På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at udførelse af reviewopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav. I skemaet, Bilag 5, Checkliste 4b Gennemgang af en konkret reviewopgave har kontrollanten som konklusion på gennemgangen af reviewopgavens dokumentation for planlægning og udførelse af reviewopgaver (Punkt A) anført: 12

13 Gennemgangen af reviewopgavens dokumentation planlægning og udførelse er ikke fundet i orden. Der mangler stillingtagen til uafhængighed. Der mangler planlægning, kendskab til virksomheden og stillingtagen til væsentlighed. Der foreligger underliggende dokumentation og afstemninger (regnskabsinstruks) der danner grundlag for erklæringen på regnskabet. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af den afgivne reviewerklæring (Punkt B) anført: Ved gennemgang af den afgivne reviewerklæring er fundet følgende: Der er anført årsrapport i stedet for årsregnskab. Der er mangel i indledende afsnit omkring hvad årsregnskabet indeholder. Erklæringen overholder ikke erklæringsbekendtgørelsen. Ad 6) H v/ I (reviewopgave) Indklagede har den 14. april 2011 afgivet reviewerklæring på årsrapporten for H for regnskabsåret 1. januar til 31. december Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår under Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler følgende: Konklusionen er: I forbindelse med den udførte gennemgang er der konstateret følgende: Der mangler stillingtagen til uafhængighed, ligesom der ikke foreligger dokumenteret planlægning og revisionsplan, dokumenteret kendskab til virksomheden og dokumenteret revisionsstrategi. Der mangler en samlet konklusion på det udførte arbejde udført af underskrivende revisor. Der foreligger ikke kundeaftale eller aftale i anden passende form. Erklæringsbekendtgørelsen er ikke overholdt, da årsrapport er anvendt i stedet for årsregnskab samt der mangler afsnit omkring, hvad årsregnskabet omfatter. På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at udførelse af reviewopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav. 13

14 I skemaet, Bilag 5, Checkliste 4b Gennemgang af en konkret reviewopgave har kontrollanten som konklusion på gennemgangen af reviewopgavens dokumentation for planlægning og udførelse af reviewopgaver (Punkt A) anført: Gennemgangen af reviewopgavens dokumentation, planlægning og udførelse er ikke fundet i orden Der mangler stillingtagen til uafhængighed Der mangler planlægning, kendskab til virksomheden og stillingtagen til væsentlighed. Der foreligger underliggende dokumentation og afstemninger (regnskabsinstruks) der danner grundlag for erklæringen på regnskabet. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af den afgivne reviewerklæring (Punkt B) anført: Ved gennemgang af den afgivne reviewerklæring er fundet følgende: Der er anført årsrapport i stedet for årsregnskab Der er mangel i indledende afsnit omkring hvad årsregnskabet indeholder De indklagede har besvaret høringsskrivelser fra Revisortilsynet i breve af 3. august 2012, der nedenfor citeres: (enslydende): Revisionsfirmaet B, anvendte indtil november 2011 et manuelt kvalitetsstyringssystem. Efter kvalitetskontrollantens gennemførte kvalitetskontrol i november 2011, hvor jeg blev klar over, at dette ikke var tilstrækkeligt omkring procedurer for uafhængighed, planlægning, udførelse og dokumentation af erklæringsopgaver, hvilket er de grundlæggende punkter, der går igen i skrivelsen indførte jeg straks indførte et nyt system, Revi-Tool, som udbydes af Foreningen Danske Revisorer, således at revisionsvirksomheden fremover tilstræber at overholde de gældende bestemmelser på området. Svar på sagsfremstilling og begrundelse (brev 1): Da de af kvalitetskontrollanten udtagne regnskaber er udarbejdet efter samme manuelle kvalitetssty-ringssystem er det de samme gennemgående fejl, der i væsentlighed påpeges omkring disse punkter. I de 4 sager, hvor der er afgivet erklæringer, der ikke er i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen; dette er der rettet op ved indførelse af nyt kvalitetsstyringssystem, således at de af mig afgivne erklæringer herefter lever op til gældende standarder. Jeg erkender, at de 4 afgivne erklæringer ikke er i 14

15 overensstemmelse med den gældende erklæringsbekendtgørelse på tidspunktet for afgivelsen. For så vidt angår manglende kundeaftaler har jeg efterfølgende ajourført dette som standard i min virksomhed for såvel bestående som nye kundeforhold. Forholdet er således opfyldt efterfølgende. Tiltrædelsesprotokollatet for samtlige revisionskunder er efterfølgende gennemgået og ajourført, således at de opfylder de gældende standarder. Forholdet, hvor der ikke er overensstemmelse med den foretagne indregning af investeringsejendomme og den i regnskabet angivne regnskabspraksis på området var et årsregnskab for regnskabsåret 2009/10 omfattende perioden 1.oktober 2009 til 30. september Forholdet er rettet i det efterfølgende regnskabsår for året 1. oktober 2010 til 30. september 2011, der var under udarbejdelse på tidspunktet for kvalitetskontrollens gennemførelse i Fejlen er således korrigeret straks det er fundet og muligt at rette nemlig i det efterfølgende regnskabsår. Den interne kvalitetskontrol af såvel kvalitetsstyringssystemet som af erklæringsopgaver var jeg af den opfattelse, efter at jeg havde spurgt en godkendt kvalitetskontrollant, at dette i var et lovkrav de første 3 år efter virksomhedens etablering, hvorfor dette ikke har været iværksat tidligere. Da jeg blev opmærksom på forholdet indgik jeg den 25. oktober 2011 en skriftlig aftale med en kollega om udførelse af intern kvalitetskontrol. Forholdet og aftalen er således indgået og rettet inden kvalitetskontrollens udførelse i Den faktiske udførelse kunne af praktiske årsager ikke gennemføres inden kvalitetskontrollens udførelse i 2011, hvorfor forholdet ikke bør indgå som mangel. Svar på sagsfremstilling og begrundelse (brev 2): Fejl og mangler angivet af kvalitetskontrollanten er en konsekvens af, at det af mig benyttede manuelle kvalitetsstyringssystem ikke indeholdt tilstrækkelige procedurer for vurdering af uafhængighed samt procedurer for planlægning, udførelse og dokumentation af erklæringsopgaver gør at det er gennemgående de samme fejl og mangler der er i de regnskaber, kvalitetskontrollanten har gennemgået. Efter min opfattelse bør de således kun tælle som fejl 1 gang. De 2 forhold, hvor der har været mellemværender med selskabets ledelse, har jeg vurderet, at det var handelsmellemværender, hvorfor de ikke var omfattet af oplysningspligten, jf. årsregnskabslovens 73. Jeg tager kritikken til efterretning og har i efterfølgende lignende tilfælde anført eventuelle mellemværender særskilt i balancen og oplyst det i noter. Fejlene er således korrigeret fremadrettet i de erklæringer og regnskaber, der afgives af revisor. For så vidt angår F ApS er de to overtrædelser af årsregnskabslovens 53 og 64 overholdt i det efterfølgende årsregnskab for regnskabsåret 2010/11 omfattende perioden 1. oktober 2010 til 30. september Dette årsregnskab var således under udarbejdelse på tidspunktet for kvalitetskontrollens gennemførelse. Der bør efter min opfattelse tages hensyn til, at forholdene efterfølgende straks er rettet. Fejlene i 15

16 årsregnskabet 2009/10 som har som anført ikke haft nogen praktiske konsekvenser for selskabets interessenter, anpartshavere, kreditgivere, Skat eller andre offentlige myndigheder, hvilket der bør tages hensyn til ved vurderingen af væsentligheden af overtrædelsen. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har for så vidt angår revisionsvirksomheden anført, at det følger af revisorlovens 28 og 29, at revisionsvirksomheder er underlagt kvalitetskontrol, der skal kontrollere udførelsen af og uafhængigheden i forbindelse med de opgaver, som revisor beskæftiger sig med i henhold til 1, stk. 2. Det følger videre af 16, stk. 1, at erklæringsopgaver skal udføres med den omhu, nøjagtighed og den hurtighed, som deres beskaffenhed tillader samt i overensstemmelse med god revisorskik. God revisorskik er en faglig norm, der skal sikre, at opgaver udføres i overensstemmelse med lovgivningen og praksis inden for revisorområdet. I henhold til revisorlovens 28, stk. 1, skal revisorvirksomheder have et kvalitetsstyringssystem og skal kunne dokumentere anvendelsen heraf. I henhold til ISQC 1 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver skal firmaet etablere et kvalitetsstyringssystem, der er udformet til at give høj grad af sikkerhed for, at firmaet og dets personale overholder faglige standarder samt lovgivningen og anden regulering. I henhold til revisorlovens 24 skal revisorer, der udfører opgaver omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører og må ikke være involveret i virksomhedens beslutningstagning. Det fremgår af ISQC 1, afsnit 21-22, at revisionsvirksomheden skal etablere politikker og procedurer, der er udformet med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at firmaet, dets personale, og hvor det er relevant, andre, der er underlagt uafhængighedskrav, opretholder uafhængighed i de tilfælde, hvor det kræves af de relevante etiske krav. Etablering og implementering af et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem er af afgørende betydning for enhver revisionsvirksomhed med henblik på at sikre virksomhedens, og dens revisorers, overholdelse af gældende, fundamentale regler om revisorers uafhængighed, samt kvaliteten af revisors erklæringer. Det fremgår af revisorlovens 28 samt af 20 i bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed, at en revisorvirksomhed ikke alene skal have de fornødne kvalitetsstyringsystemer, afpasset under hensyn til revisionsvirksomhedens størrelse og karakter, samt regler for styring af uafhængigheden både generelt og konkret, men at revisionsvirksomheden også skal være i stand til at dokumentere dette samt efterlevelsen af god revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder. Gennemgangen af enkeltsager viser, at den manglende etablering og implementering af et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem har medført, at der er sket overtrædelse af revisorloven og revisions- 16

17 standarderne, idet der ikke har været dokumentation for revisors uafhængighed, planlægning og udførelsen af opgaverne. Klager har for så vidt angår revisor personligt ad klagepunkt 1 anført, at en revisor, der udfører opgaver omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, i medfør af revisorlovens 24, stk. 1, skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører. Det følger videre af lovens 24, stk. 6, at en revisionsvirksomhed skal opstille retningslinjer, der sikrer, at revisor tager stilling til, om der foreligger omstændigheder, som for en velinformeret tredjemand kan vække tvivl om vedkommendes uafhængighed. Revisionsvirksomheden skal endvidere sikre, at revisorerne i forbindelse med udførelsen af opgaverne i deres arbejdspapirer dokumenterer alle væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed. Ifølge revisorlovens 23, stk. 1, skal revisor for enhver opgave efter revisorlovens 1, stk. 2, udarbejde arbejdspapirer, dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring. Det følger heraf, og af god revisorskik i øvrigt, at revisor skal foretage en uafhængighedsvurdering, og at revisor skal kunne dokumentere denne. Uafhængighed udgør en helt grundlæggende forudsætning for væsentlige dele af revisorers arbejde, herunder revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det er derfor også af afgørende betydning for at kunne vurdere revisors uafhængighed, at der er foretaget en vurdering heraf, og at der foreligger dokumentation herfor. Revisortilsynet finder, at indklagede, registreret revisor A, har overtrådt revisorlovens 23, stk. 1, og god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, idet der ikke er dokumentation af uafhængigheden i 6 konkrete sager. Vedrørende klagepunkt 2 har Revisortilsynet anført, at kvalitetskontrollen i henhold til 20, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 468 af 17. juni 2008 også omfatter en stikprøvevis gennemgang af konkrete revisions- og erklæringsopgaver. Uanset, at det er revisionsvirksomhedens ansvar at få etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem, skal en revisor, som udfører opgaver omhandlet af revisorlovens 1, stk. 2, følge reglerne i revisorloven. Det fremgår af revisorlovens 23, stk. 1, at revisorer og revisionsvirksomheder for enhver erklæringsopgave med sikkerhed, herunder revisionspåtegninger på regnskaber, skal udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring eller udtalelse. Ifølge revisorlovens 16, stk. 1, skal revisor udføre sine opgaver i overensstemmelse med god revisorskik. God revisorskik er en faglig norm, der har til formål at sikre, at opgaverne udføres i overensstemmelse med lovgivningen og praksis inden for revisorområdet. Ifølge RS 230 Revisionsdokumentation, afsnit 2, skal revisor rettidigt udarbejde revisionsdokumentation, som giver: a) tilstrækkelig og egnet dokumentation af grundlaget for revisionspåtegningen, og 17

18 b) bevis for, at revisionen er udført i overensstemmelse med RS og gældende krav i lovgivningen og øvrig regulering. Det følger endvidere af RS 230, afsnit 9, at revisor skal udarbejde revisionsdokumentationen således, at en erfaren revisor, som ikke har forudgående tilknytning til revisionen, kan forstå a) arten, den tidsmæssige placering, og omfanget af de udførte b) revisionshandlinger for at overholde RS og krav i gældende lovgivning og øvrig regulering c) resultaterne af revisionshandlingerne og det opnåede revisionsbevis, og d) betydelige forhold, som er opstået i løbet af revisionen, og konklusionerne herpå. Ifølge RS 300, Planlægning af revisionsopgaven, afsnit 2, skal revisor foretage planlægning for at sikre, at opgaven udføres effektivt. Endvidere skal revisor, jf. RS 300, afsnit 13, udarbejde en revisionsplan for revisionen med henblik på at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau. Endelig følger det af RS 300, afsnit 22, at revisor skal dokumentere revisionsplanen. Det fremgår af RS 570 Going concern, afsnit 2, at revisor ved planlægningen og udførelsen af revisionshandlinger og ved vurderingen af de deraf afledte resultater skal overveje, hvorvidt ledelsens anvendelse af going concern-forudsætningen ved udarbejdelsen af regnskabet er passende. Ved opnåelse af en forståelse af virksomheden, som led i planlægningen af revisionen, skal revisor overveje, om der er begivenheder eller forhold og tilknyttede forretningsmæssige risici, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, jf. RS 570, afsnit 11. På baggrund af de beskrevne fejl og mangler i enkeltsagerne, finder Revisortilsynet, at indklagede ikke har opfyldt kravene i revisorloven og revisionsstandarderne omkring planlægning og dokumentation af udført arbejde. Indklagede har herved overtrådt revisorlovens 23, stk. 1, og god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Revisortilsynet har beklaget, at der under sagsbehandlingen er forekommet fejl dels således, at der i en skrivelse til Revisornævnet fremgik punkter, der ikke vedrørte denne sag og dels, at der fremgik punkter, der ikke fremgik af selve sagsfremstillingen. Der er ikke tale om, at der er sket en sammenblanding med andre sager. Der er udelukkende tale om redigeringsfejl, som beklages. Indbringelsesbrevet er efterfølgende rettet. De indklagede har indledningsvist anført, at der næres betænkelighed ved sagsbehandlingen i Revisortilsynet, idet der i skrivelse fra Revisortilsynet af 15. januar 2013 til Revisornævnet med revisors journalnummer er oplyst 2 navne på virksomheder, som slet ikke vedrører denne sag. Det er herefter de indklagedes opfattelse, at sagen behandles på et forkert grundlag, idet en sådan sammenblanding af sager ikke kan og må forekomme i et tilsyn, som fører kontrol med andre. De indklagede kan således ikke vide, om Revisortilsynets afgørelse om indbringelse reelt er truffet på grundlag af de virksomheder, som de indklagede har haft udtaget til kvalitetskontrol. De indklagede har vedrørende klagepunkterne over såvel revisor personligt som vedrørende revisionsvirksomheden i det væsentlige gentaget de bemærkninger, der er anført i besvarelsen af Revisortilsynets høring og har tilføjet, at samtlige virksomheder, bortset fra C ApS, der blev erklæret konkurs, efterfølgende har udarbejdet og afleveret årsrapporter efter gældende erklæringsbekendtgørelser og de manglende forhold i kvalitetsstyringssystemet er opfyldt. Revisors manglende handlinger har således ikke medført eller påført nogen noget tab, og har således kun en teoretisk konsekvens. 18

19 Revisionsvirksomheden har rettet op på forholdene ved at indføre et godkendt kvalitetsstyringssystem. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Nævnet bemærker indledningsvist vedrørende de fejl, der er forekommet i Revisortilsynets oprindelige klageskrivelse - der efterfølgende er rettet - at tilsynets afgørelse er truffet på baggrund af kvalitetskontrollantens erklæring fra november 2011 og de korrekte arbejdspapirer (sagsfremstilling). Nævnet finder herefter ikke, at de beklagelige redigeringsfejl har haft betydning for sagsbehandlingen. Skyldspørgsmålet: Ad Revisionsvirksomheden Efter indholdet af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer og som erkendt af den indklagede revisionsvirksomhed lægger nævnet til grund, at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem på tidspunktet for kontrollen ikke indeholdt tilstrækkelige procedure for uafhængighed, planlægning samt udførelse og dokumentation af erklæringsopgaver. Revisionsvirksomheden har således ikke etableret og implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem og findes derfor skyldig i den rejste klage. Ad revisor personligt Efter indholdet af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer og som i det væsentlige erkendt af indklagede finder Revisornævnet det bevist, at udførelsen af erklæringsopgaverne i de 6 kontrollerede enkeltsager var mangelfuld, idet der i samtlige sager manglede dokumentation for uafhængighed, ligesom dokumentationen for planlægning, udførelse samt afsluttende konklusioner var utilstrækkelig. Indklagede har herved personligt overtrådt god revisorskik og findes således skyldig i den rejste klage. Sanktionsfastsættelsen: I overensstemmelse med Revisornævnets faste praksis, som der ikke konkret findes holdepunkter for at fravige, fastsættes bøden til revisionsvirksomheden i medfør af revisorlovens 44, stk. 4, til kr. Hvad dernæst angår revisor personligt findes det som ovenfor fastslået godtgjort, at dennes erklæringsarbejde ikke levede op til gældende krav med hensyn til dokumentation for uafhængighedsvurderinger, planlægning, udførelse og konklusioner. Disse krav var en følge af god revisorskik og fulgte ikke i sig selv af kvalitetsstyringssystemet, hvis formål alene er at understøtte revisor i sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Et utilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem i en revisionsvirksomhed kan derfor ikke fritage revisor personligt for alligevel at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Den utilstrækkelige efterlevelse af dokumentationskravene indebærer herefter, at den indklagede revisor personligt har overtrådt god revisorskik. 19

20 Ved vurderingen af, hvorledes denne overtrædelse bør sanktioneres, må nævnet lægge vægt på, at det alene er de formelle dokumentationskrav, som den indklagede revisor ikke har overholdt, mens der ikke er påvist substantielle mangler ved det udførte erklæringsarbejde. Overtrædelsen må dermed anses som et udslag af, at revisionsvirksomheden ikke havde etableret og implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem. Dette er samtidig selvstændigt sanktioneret over for revisionsvirksomheden. Som følge heraf finder nævnet, at den disciplinærstraf, som den medindklagede revisor der er revisionsvirksomheden eneste godkendte revisor personligt har forskyldt, bør bortfalde. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, Revisionsfirmaet B, CVR-nr. xx xx xx xx, pålægges en bøde på kr. Den indklagede, registreret revisor A, personligt forskyldte disciplinærstraf bortfalder. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 20

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling:

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling: Den 27. Januar 2010 blev der i sag nr. 19/2009-R A mod Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor C personligt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. marts 2009

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012 Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx og sag nr. 15/2012 Revisortilsynet mod registreret revisor G afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 15.

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS og sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Aimé Perret-Gentil afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 11. august

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter:

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter: Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 60/2012 Revisortilsynet mod Registeret revisor A og Revisionsvirksomheden B ApS cvr.nr. xx xx xx xx afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 21. august 2012

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 30/2013 Revisortilsynet mod Registeret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed cvr.nr K E N D E L S E:

Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed cvr.nr K E N D E L S E: Den 17. november 2014 blev der i sag nr. 135/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre og sag nr. 136/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972. Den 31. marts 2008 blev der i sag nr. 40/2005-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden v/registreret revisor A, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E. Den 26. marts 2013 blev der i sag nr. 88/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor E afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol.

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol. Den 16. august 2017 blev der i sag nr. 65/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 2. marts 2016 har Revisortilsynet, nu

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere