Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen åben

2 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Det Skæve Danmark Til behandling - for åbne døre Hovedudvalgets møde med Økonomiudvalget Møde - Aktuel kommunaløkonomi Ligningsplan Vilkår for opførelse af 16 ustøttede andelsboliger, Sømarken 121 til 129 samt 153 til Nye ungdomsboliger ved Den frie Lærerskole Godkendelse af driftsbudget for 2004/05, Kollegie Toften Godkendelse af driftsbudget for 2004/05 for Kollegie Plantagen Kommunalreform Opfølgningskonference vedr. detajlhandel. Landdistrikter Anlægsbevilling - Kirkeby Hallen Daginstitutioner i Ollerup - opslag af lederstilling samt evt. valg af ny bestyrelse Ekstraordinære møder i Økonomiudvalget Støtte til Interforce Fyn Eventuelt Information til pressen. 126 Bilagsliste åben

3 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side 112 Til efterretning - for åbne døre 115. Til efterretning - Det Skæve Danmark J.nr.: A04 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Det Skæve Danmark fremsender referat af debatindlæggene fra Landsmødet i Vissenbjerg den (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning. Til behandling - for åbne døre 116. Hovedudvalgets møde med Økonomiudvalget J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Møde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg er fastsat til mandag, den 07. juni 2004 kl Hovedudvalget ønsker flg. emner drøftet: Forhold for medudvalg herunder uddannelsesmuligheder (forberedes af medarbejdersiden) Personalepolitik central decentral (forberedes af Marianne Sigvardt) Kommunereform (generel drøftelse)

4 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side Vedr. uddannelsesmuligheder henstillede medarbejderne, at der også i 2005 blev afsat ekstramidler. - Ønsket om, at sikkerhedsområdet prioriteres ad anden vej, hvis der ikke skal fortsættes med BST (bedriftssundhedstjenesten). - Ønsker at overveje et sammenlægningshovedudvalg i forbindelse med en kommunalreform bredt dækkende og paritetisk sammensat. - Efterlyser revision af personalepolitik vægt på værdier og lokal indflydelse. - Økonomiudvalget positiv over for revision af personalepolitikken samt uddannelsesog samarbejdsinitiativer, også i forbindelse med kommunalreformen. Økonomien heri kan indgå som budgetemne. - Vedr. kommunalreformen orienterede borgmesteren om, at Egebjerg ikke vil påberåbe sig kattelem. Sonderende drøftelser indledes den med Svendborg og Gudme. - Jobrotation mellem kommunerne kunne være fremmende for arbejdet med kommunesammenlægning Møde - Aktuel kommunaløkonomi J.nr.: I00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommuneforeningen i Fyns Amt afholder i samarbejde med KL orienteringsmøde om aktuel kommunaløkonomi den 21. juni 2004 kl på Hotel Nyborg Strand. Pris pr. deltager med frokost: 735,00 kr. (I tidsrummet kl ) Pris pr. deltager uden frokost: 545,00 kr. Bilag: Orienteringsmøde om Aktuel Kommunaløkonomi kl på Hotel Nyborg Strand (131817)

5 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side 114 Notat: Fra administrationen deltager - Svend Erik Linnebjerg Birger Jensen og Borgmesteren deltager fra kl Ligningsplan J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Skatteafdelingen fremsender Ligningsplan for perioden Notat: Skattechef Anni Dibbern deltager ved sagens behandling. Indstilling: Ligningsplanen 2003 fremsendes til godkendelse. Bilag: Ligningsplan 2003 (132999) Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

6 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side Vilkår for opførelse af 16 ustøttede andelsboliger, Sømarken 121 til 129 samt 153 til163 J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet i november principper for tilsagn til opførelse af ustøttede andelsboliger. Ved at meddele tilsagn forpligter Egebjerg Kommune sig for at stille en kommunegaranti for den del af anskaffelsessummen der ligger ud over 65 % og op til 80 %. Ole Foged Jensen har købt en grund betinget af tilsagn og er i gang med at sælge andelsbeviser. På grund af en lang venteliste fra tidligere byggerier er interessen meget stor. Projektet er nu så langt fremme at advokatfirmaet Gottschau & West på vegne af bygherren har søgt om tilsagn til opførelse af 14 boliger beliggende, Sømarken 121 til 129 og 153 til 163. På ansøgningstidspunktet medio oktober er der af de planlagte 14 boliger tegnet aftaler på 9 boliger. Der søges om kommunegaranti for den del af lånet der ligger over 65 % og op til 75 %. Byggesummen er anslået til kr., og garantien vil udgøre ca kr. Der er ikke som for almindelige andelsboliger regler for sagsgangen. Det er op til kommunen at stille vilkårene. På Kommunalbestyrelsens møde den 19. november fik Økonomiudvalget kompetence til at godkende kommunegaranti til ustøttede andelsboliger på betingelse af at garantien ikke oversteg 2,5 mill. kr. Samtidig blev skema med vilkår for tilsagn godkendt. Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået projektet i forhold til nævnte skema og finder, at projektet kan opfylder kravene. De krav som p.t. ikke er opfyldt stilles som et vilkår for kommunegaranti. Indstilling: Det indstilles at der stilles kommunegaranti på 10 % af anskaffelsessummen på vilkår som det er beskrevet i vedlagte skema. Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles, idet det præciseres, at stående lån ikke kan godkendes. Kommunalbestyrelsens beslutning den Punktet udgår henhører under Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets bemærkninger om stående lån indgik som de øvrige punkter fra ovennævnte sagsskema i tilsagnsskrivelsen. Bygherre og dennes rådgiver har overset dette vilkår, og det har ikke været vurderet før der skal hjemtages endelig finansiering af byggeriet. Bygherrens pengeinstitut, Andelskassen i Stenstrup og de kommende andelshavere, repræsenteret ved advokat Hans Lindstrøm Svendsen har henvendt sig og bedt om at Egebjerg Kommune igen overvejer kravet om stående lån.

7 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side 116 Teknik- & Miljøafdelingen har været til møde med Andelskassen og efter at have set på den samlede finansiering, må jeg indrømme, at der i dette projekt ligger en stor grad af sikkerhed for, at kommunens lånegaranti ikke kommer i brug. Der kan nævnes: Andelshaverne har hver indbetalt 25 % i indskud og der er derfor en egenværdi i foreningen på 3,5 mill. kr. Halvdelen af belåningen består at et fastforrentet lån, kontantlån og den anden halvdel består af et Flexlån, der er godt nok er afdragsfrit i op til 10 år, men rentetilpasses over 5 år Både bank og andelshavernes advokat oplyser at det ikke er muligt at holde den godkendte husleje på 575 kr. pr. m 2 pr. år uden det bliver muligt at optage stående lån. Indstilling: På grund af den store sikkerhed, der er i projektet med en egenkapital på 3,5 mill. kr., er det ikke sandsynligt, at foreningen bliver nødlidende inden for perioden på 10 år, hvor der er stående lå på halvdelen af lånet. På den baggrund godkendes stående lån i 10 år som foreslået. Når dette lån skal omfinansieres kan det på ny overvejes, om der kan godkendes stående lån. Bilag: Sømarken /andelboliger - lån (133743) Indstilling godkendt Nye ungdomsboliger ved Den frie Lærerskole J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag I snart flere år har Den frie Lærerskolen fremført ønsker om at komme i betragtning til opførelse af flere ungdomsboliger skolens elever. Hidtil har Egebjerg Kommune været nødt til at sige nej på grund af vanskeligheder med at afsætte midler til kommunens del af projektet, 14 % af anskaffelsessummen. Gennem årene har vi haft flere store byfornyelsessager og opførelse af almene familieboliger på programmet, senest seniorkollektivet Tusindfryd.

8 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side 117 For 4 år siden indgik Lærerskolen en 5-årig lejeaftale på Ulbølle skole, hvor der blev skaffet plads til at dække det akutte behov. Der blev ikke afgivet et løfte, men det var underforstået, at hermed Egebjerg Kommune med lejeaftalen fik en årrække til at sikre midler til den kommunale grundkapital. På baggrund af, at Regeringen har nedsat grundkapitalen for 2004 og 2005 til 7 %, og kommuneaftalen indeholder muligheder for at kommunerne kan låne til grundkapital til det støttede byggeri, blev det på sidste møde i Økonomiudvalget uformelt drøftet. Der var flertal for at det er nu at sagen skulle prøves. Teknik & Miljøafdelingen har haft møde med Den frie Lærerskole, hvor vi har drøftet mulighederne. Der blev drøftet placering, størrelse og kvalitet, og det blev aftalt, at skolen ville sende en ansøgning, der underbygger behovet og belyser økonomien. Der ønskes opført 2 punkthuse i 2 plan på et samlet areal på 1000 m 2 med plads til i alt 32 værelser på hjørnet af Svendborgvej og Bakkevej, hvor stuehuset på den gamle Himmerigsgård er placeret. Det er vurderet, om den nuværende bygning kan indgå, men dels er den i dårlig stand, og dels er den placeret, så udnyttelse af grunde ikke bliver optimal. Vedr. kvaliteten er skolen opmærksom på, at opføre et nyt hus, hvor vedligeholdelse ikke vil blive en belastning for huslejen, men samtidig er der bevidst valgt et lavere serviceniveau en ved opførelse af Plantagen. Der er derfor valgt fælles køkken og bad til en gruppe på 8 værelser. Det er gode erfaringerne fra bruge af Ulbølle Skole, hvor det er praktiseret, der har ført til denne beslutning. Økonomien er opgjort til en samlet anskaffelsessum på 11 mill. kr., og heraf er den kommunale udgift til grundkapital på kr. Det er en engangsudgift. På grund af den lille bolig, 1 værelse med fælles bad og køkken, kan der ikke gives boligsikring. Det betyder en hel del for Egebjerg Kommunes årlige udgifter til boligsikring. Hvis Egebjerg Kommune vælger at låne til grundkapitalen, vil det over 10 beløbe sig til kr. pr. år til renter og afdrag. Huslejen forventes at blive kr. pr. år for 1 værelse incl. el og varme. Indstilling: Egebjerg Kommune kan støtte projektet på betingelse af, at projektet kan holdes inden for en rammen på 11 mill. kr., og at der senest i uge 31 er udarbejdet et skitseprojekt, der kan danne baggrund for en realitetsbehandling af skema A inden udgangen af august måned. Herefter skal projektet færdigøres, der skal holdes licitation og Egebjerg Kommune skal godkende skema B inden udgangen af Bilag: Svendborgvej 15/Nye ungdomsboliger (132669) Svendborgvej 15 /Ungdomsboliger (133761) Indstilles til godkendelse. Birger Jensen og Christian Ulrich kan ikke støtte indstillingen.

9 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side 118 Bemærk flg. vedr. forventet husleje pr år - Punktum er sat forkert i beløb skal være kr Godkendelse af driftsbudget for 2004/05, Kollegie Toften J.nr.: S55 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Bestyrelsen for Toften har sendt driftsbudget for 2004/05 samt langtidsbudget for planperioden frem til og med år 2006/07. Budgettet indeholder også planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse, likviditetsbudget for henlæggelser samt en tilstandsrapport fra kollegiets arkitekt. I december 2002 principgodkendte Økonomiudvalget et renoveringsprojekt for boligerne på baggrund af flere år opmærksomhed om stort energiforbrug og dårligere lejlighedskomfort end tilsvarende boliger. På den baggrund var der budgetteret med en stigning i huslejen på 14 % og en reduktion af varmeforbruget på 8 %. Samtidig ville konti for henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse blive spist op. Den forhøjede husleje skal give grundlag for, at der i budgettet for 2005/06 igen hensættes mere end der planlægges brugt til disse poster uden yderligere huslejestigninger. Projektet blev senere godkendt og er i gang, og ved gennemgang af budgetmaterialet kan det konstateres, at forudsætningerne om den højere leje igen giver mulighed for henlæggelser. Den forventede mulighed for at nedsætte varmeudgiften med 8 % er ikke slået igennem, men når den gør det, vil lejerne få for meget indbetalt retur. Der er i år ikke som vanligt vedlagt en vedligeholdelsesrapport for årene frem over. Det skal der være, men under hensyn til, den har været der hvert år tidligere, og førnævnte projekt har opbrugt den opsparede kapital i år, kan det undlades denne gang. Som nævnt er der i dette budget igen afsat midler til hensættelse, og til næste år skal vedligeholdelsesrapporten være grundlag for at vurdere, om hensættelserne er tilstrækkelige til at sikre bygningernes fortsatte vedligeholdelse. Forvaltningen vil på mødet gennemgå sagen og checkskemaer. Indstilling: Budgettet godkendes. Bilag: Toften/driftsbudget 2004/05 (130577) Toften/Håndbog om tilsyn (133722)

10 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side 119 Godkendt Godkendelse af driftsbudget for 2004/05 for Kollegie Plantagen J.nr.: S55 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Bestyrelsen for Plantagen har sendt driftsbudget for 2004/05 samt langtidsbudget for planperioden frem til og med år 2006/07. Budgettet indeholder også planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse, likviditetsbudget for henlæggelser samt en tilstandsrapport fra kollegiets arkitekt. Det fremsendte materiale ligger i sagen, og på mødet vil checkskema blive gennemgået. Indstilling: Budgettet godkendes Bilag: Plantagen/Driftsbudget 2004/05 (130576) Plantagen/Håndbog om tilsyn (133720) Godkendt.

11 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side Kommunalreform J.nr.: 00.A00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Status for forhandlingerne. Orientering og drøftelse ved Borgmesteren. Orientering om kommende planlægningsmøde med Svendborg og Gudme den Opfølgningskonference vedr. detajlhandel. Landdistrikter J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Den blev der i regi af de 9 Mål2 kommuner afholdt en konference vedr. detajlhandlen. Deltagere var politikere, erhvervsdrivende og embedsmænd fra de 9 kommuner. Konferencen var en succes, idet den gav en række konkrete eksempler på handlinger til fremme af detajlhandlen. Imidlertid var fokus på byerne, hvorfor detajlhandeludviklingen i landdistrikterne ikke blev berørt. På denne baggrund har borgmesteren besluttet at afsøge interessen for en mindre opfølgningskonference vedr. landdistrikterne. Hovedforedragsholderen den fra Retail Institute Scandinavia har oplyst, at detajlhandel i by og land er et både/og og ikke et enten/eller. En opfølgningskonference over ca. 3 timer vil kunne afholdes for ca kr. plus forplejning. Borgmesteren har ved brev af forhørt sig, om der vil være opbakning til en sådan opfølgning fra de øvrige kommuner, hvilket de har bekræftet. Kommunaldirektøren indstiller således, at Egebjerg kommune påtager sig opgaven med at arrangere en opfølgningskonference med foredrag af Retail Institute Scandinavia og med i princippet samme deltagerkreds som på konferencen den Endvidere indstilles det, at de samlede udgifter fordeles ligeligt mellem de 9 kommuner, og at Egebjergs andel på ca kr. finansieres over udviklingspuljen.

12 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side 121 Økonomiudvalgets beslutning den Godkendt. Kommunaldirektørens opfølgning af : Borgmesteren har udsendt foreløbig invitation til de øvrige Mål2-kommuner, jf. dok Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter, hvilken kreds, der bør inviteres fra Egebjerg, således at de kan varskos inden sommerferien. Bilag: Detajlhandel i landdistrikter - konference (133575) Handels- og Håndværkerforeningen (Nord + Syd) tilbydes 2 x 2 pladser den fra kl Anlægsbevilling - Kirkeby Hallen J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Der ansøges om en anlægsbevilling på kr. i 2004 til anlægstilskud til Kirkeby hallen. Kirkeby Idrætsforening ønsker at søge om tilskud fra EU Tilskudsordning Tilskud til Fynske Landdistrikter, til anlægsudgifter ved opførelse af hallen ved Kirkeby skole. EU tilskuddet, der udgør 50% af det ansøgte, forudsætter et kommunalt tilskud på de resterende 50%. Der er ikke i budget 2004 afsat midler til formålet. Kirkeby skole har besluttet, at de vil give et tilskud til hallen. Tilskuddet på netto kr.excl. moms, svarende til brutto kr. skal finansieres af skolens overskud på skoleog SFO området. Som begrundelse oplyser Kirkeby skole, at det vil øge skolens anvendelse af hallen. Ved forespørgsel til revisionen viser det sig, at skolen ikke på deres driftsområde, kan give tilskud til et sådant formål, idet anlægstilskuddet skal ydes på hovedkonto 0, Stadion og Idrætsanlæg, som henhører under skole- og kulturchefens budgetområde.

13 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side 122 Anlægsbevillingen har ikke sammenfald med den tidligere bevilling til leje af hallen der er tale om to adskilte sager. Skoleleder Svend Åge Janum er indbudt til mødet i Børne- og Kulturudvalget. Økonomiafdelingens bemærkninger: Anlægsbevillingen på kr som anlægstilskud til Kirkeby Hallen, finansieres af Kirkeby skoles overskud på SFO-området bevillingen vil således være udgiftsneutral. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den 07. juni 2004: Udvalgets beslutning vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde. Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse Daginstitutioner i Ollerup - opslag af lederstilling samt evt. valg af ny bestyrelse J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Implementeringen af daginstitutionsstrukturen i Ollerup er sat midlertidig i bero som følge af Heidi Larsens beslutning om at fratræde sin stilling som leder af Bulderby og ansvarlig for implementeringen. En ny leder vil formentlig først kunne tiltræde omkring , da ansættelsesproceduren ikke kan gennemføres på denne side af sommerferien. Det betyder blandt andet, at den fysiske sammenlægning af Søvang og Bulderby sandsynligvis først vil kunne finde sted ultimo Søvangs forældre har den haft afstemning om institutionens fremtidige status. Der var et stort flertal for en kommunalisering hvilket også anbefales af en enig medarbejdergruppe - men flertallet var ikke stort nok. Derfor afholdes ifølge vedtægterne en anden og afgørende afstemning den Erfaringerne fra implementeringen i Stenstrup og Kirkeby har vist, at perioden med forberedelse af den fysiske sammenlægning er meget lang ca 1 ½ år. En del af forklaringen er, at byggeprojekteringen og selve byggeriet tager sin tid. Men også institutionernes arbejde med et fælles værdigrundlag, fælles pædagogiske mål m.v. tager tid.

14 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side 123 Uanset at forberedelsesperioden således er langvarig, viser erfaringerne fra Stenstrup og Kirkeby også, at der allerede tidligt i perioden er behov for at koordinere forskellige beslutning, truffet af de 2 institutioner blandt andet, fordi en række beslutninger får konsekvenser for perioden efter sammenlægningen. Endvidere er der stort behov for information og entydig kommunikation til medarbejdere og bestyrelser. Med den viden, vi har i dag, ville det blive anbefalet, at tidligt i forberedelsesperioden blev etableret fælles ledelse og fælles bestyrelse. Dette ville fremme processen og sikre større grad af tryghed. På denne baggrund indstilles det, at Økonomiudvalget træffer en principbeslutning om, at den ledige stilling opslås som fælles leder af de 2 institutioner og naturligvis kommende leder efter sammenlægningen. Endvidere indstilles det, at Økonomiudvalget anmoder Børne- og Kulturudvalget om en tilsvarende principbeslutning vedr. valg af ny, fælles bestyrelse med virkning fra , hvor den ny leder forventes tiltrådt. Med principbeslutning bemærkes, at institutioner og bestyrelser samt organisationerne skal inddrages, hvorfor en gennemførelse af beslutningerne i givet fald forudsætter, at der ikke kommer væsentlige indsigelser fra nogle af disse parter. Endvidere bemærkes, at de 2 institutioner forudsættes at køre med adskilte budgetter indtil den fysiske sammenlægning. Gennemføres indstillingerne, vil den ny leder og den fælles souschef sandsynligvis aftale, at de opholder sig på skift i de 2 institutioner. Endelig indstilles det, at der nedsættes et rådgivende ansættelsesudvalg, der afgiver indstilling til Økonomiudvalget. Det indstilles, at udvalget sammensættes efter de vedtagne procedureregler som om, der var tale om én institution. Dvs., at udvalget består af: Borgmester, formand for Børne- og Kulturudvalget, kommunaldirektøren, lederen af Søvang, 1 daginstitutionsleder, 1 medarbejder fra Søvang, 1 medarbejder fra Bulderby, 1 best.medlem fra Søvang og 1 best.medlem fra Bulderby. Den forestående sommerferie gør, at faktorernes orden er lidt anderledes end normalt. Følges indstillingerne, er planen følgende: Økonomiudvalget drøfter sagen den Børne- og Kulturudvalget afholder extraordinært møde den mellem temamøde og ordinært møde i Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget afholder extraordinært møde den mellem temamøde og ordinært møde i Kommunalbestyrelsen Rådgivende ansættelsesudvalg mødes den for at gøre annonce mv. klar Høring af institutioner, bestyrelser og organisationer juni og frem Opslag af stilling primo august

15 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side 124 Indstilling til Økonomiudvalget ultimo august Tiltrædelse af ny leder Ny, fælles bestyrelse pr Bilag: Udtalelse fra tillidsrepræsentant og personale ved Bulderby om den aktuelle situation (133780) Drøftedes oversendes til ekstraordinært møde den Ekstraordinære møder i Økonomiudvalget J.nr.: A12 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fastsættelse af datoer for ekstraordinære møder i Økonomiudvalget Borgmesteren stiller forslag om onsdag, den 16. juni 2004 kl , hvor bl.a. flg. sager forventes behandlet: - økonomiudvalgets eget budgetområde - bevillingssag vedr. forrenseanlæg / trykledning samt onsdag, den 16. juni 2004 kl , hvor flg. sag forventes behandlet: - daginstitutioner i Ollerup. Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2004 kl indledes allerede kl

16 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side Støtte til Interforce Fyn J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag INTERFORCE er betegnelsen for Forsvarets og Hjemmeværnets samarbejde med private og offentlige virksomheder med det formål at udbygge forståelsen af den gensidige værdi ved at give medarbejdere fri til uddannelse og international tjeneste i Forsvaret. Interforce har henvendt sig til Egebjerg Kommune og anmodet om en støtteerklæring til det fortsatte arbejde. Erklæringen kan betegnes som en moralsk/politisk støtte til arbejdet inden for Forsvarets reserver eller Hjemmeværnet. Herudover gives der en tilkendegivelse om, at Egebjerg Kommune vil se velvilligt på medarbejderes ønsker om deltagelse i dette arbejde. I givet fald gives der tjenestefrihed uden løn. Bortset fra, at et tilsagn kan lægge lidt pres på kommunen til at meddele tjenestefrihed, anser direktionen sagen for et politisk anliggende, hvorfor der ikke foreligger en indstilling. Bilag: Interforce anmoder om tiltrædelse af støtteerklæring (85940) Besluttet at afsende støtteerklæringen. Finn Olsen og Arne Ebsen kan ikke støtte beslutningen Eventuelt. J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Intet.

17 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side Information til pressen. J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Alle.

18 Økonomiudvalget, mandag den 07-juni-2004 Side i

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Onsdag, den 04. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 03-november-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 08.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Torsdag den 02-maj-2002 Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 25-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 28-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 01-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Tirsdag den 05-august-2003 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 18.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-07-2003

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 31-januar-2002 Udvallgsværelse II.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 07-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 13.10 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere