EVALUERING AF PROJEKTET CO 2 -NEUTRAL LANDSBY, FJELLERAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF PROJEKTET CO 2 -NEUTRAL LANDSBY, FJELLERAD"

Transkript

1 September 2013 EVALUERING AF PROJEKTET CO 2 -NEUTRAL LANDSBY, FJELLERAD

2 PROJEKT Evaluering af projektet CO 2 -neutral landsby, Fjellerad Projekt nr Dokument nr Version 3 Udarbejdet af jvi NIRAS A/S CVR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: M: Postboks 119 E: E: 9100 Aalborg

3 INDHOLD 1 Indledning Kort om Fjellerad Projektets formål og forholdet til anden planlægning Evaluering og metode Projektets økonomi og organisering Projektets økonomi Projektets ressourcer i en bred forstand Projektets organisering Deltagernes forventninger til projektet Hovedaktiviteter og erfaringer Cafe seminar januar Arbejdsgruppe bolig og transport Arbejdsgruppe livsstil, affald og fødevarer Vaarst-Fjellerad Skole Messen, april Hjemmesider den lokale og den nationale CO 2 -kortlægning og konkurrence Tværgående erfaringer omkring processen Resultater og anbefalinger Resultater fra konkurrence blandt borgere i Fjellerad Projektets resultater Anbefalinger...14 Bilag A Spørgeramme Evaluering af projektet CO 2-neutral landsby Fjellerad

4 1 INDLEDNING Landsbyen Fjellerad har fra august 2010 til foråret 2013 været omdrejningspunkt for projektet CO 2 -neutral landsby. Projektet har haft sit fokus i udfordringerne omkring klimabelastning og bæredygtighed med afsæt i lokale initiativer. Indsatsen har således inddraget landbyens borgere, foreninger, skole, købmand mv. Nærværende evaluering søger at lave en opsamling på den gennemførte indsats og heraf følgende resultater. 1.1 Kort om Fjellerad Fjellerad ligger sydøst for Aalborg med ca. 20 km til centrum. Landsbyen har ca. 150 husstande og 400 indbyggere. Byen har egen skole, som løber til og med 6. klasse, samt en DUS. Landsbyen har et aktivt foreningsliv og engagerede borgere. Dette kommer bl.a. til udtryk i en bosætningsgruppe, der arbejder for igangsætning af et nyt passivhus byggeri ved landsbyen. Landsbyen forsynes med varme fra det lokale Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk. Værkets produktion er delvist baseret på biogas fra Vaarst Fjellerad Biogasanlæg 1.2 Projektets formål og forholdet til anden planlægning Projektets grundlag er beskrevet i et samlet kommissorium formuleret af Aalborg Kommune, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. I projektets formål fremgår det bl.a. at: Aalborg Kommune har igangsat projektet CO2-neutral landsby/bæredygtig landsby for at understøtte arbejdet med udmøntningen af bæredygtighedsstrategien samt for at støtte landdistriktsudvikling i kommunen. Projektet skal ses som et forsøgs og samarbejdsprojekt på tværs af forvaltninger samt et projekt med stor grad af borgerinddragelse. Endvidere beskrives forholdet til anden planlægning, hvor det bl.a. angives at: Med projektet "CO2 neutral landsby" vil Bæredygtighedsstrategiens mål og indsatser kunne implementeres i et geografisk afgrænset område, hvor indsatsen bygger på høj grad af borgerinddragelse og lokalt engagement. For kommunen vil projektet kunne bruges som fyrtårnsprojekt til inspiration for andre lokalsamfund Hertil beskrives indsatsen i forbindelse med projektets aktører, herunder at: Evaluering af projektet CO 2-neutral landsby Fjellerad 1

5 Kommunen skal fungere som sparringspartner for aktørerne i lokalområderne. Det er derfor en væsentlig forudsætning for projektets succes, at de øvrige forvaltninger deltager i konkretisering og udmøntning af projektet. 1.3 Evaluering og metode I projektets kommissorium angives at: Projektet evalueres via effektmål fra bl.a. grønt regnskab i byen, hvor der forventes målt en effekt af indsatsen. Ved afslutning af projektet foretages der en målopfyldelse, akkumulering af erfaringer og forslag til evt. opfølgning. Evaluering af projektets langsigtede effekt gennemføres 1 år efter afslutning af projektet ved inddragelse af aktører i projektet I praksis er det ikke muligt at følge op på effektmål omkring reduktion af CO 2 eller lignende, da der ikke foreligger et samlet grønt regnskab eller andre nøgletal til evalueringen. På den baggrund er der ikke det fornødne grundlag til at vurderer projektets effekter. 1 I denne evaluering lægges vægt på at etablere et overblik over de gennemførte aktiviteter, en vurdering af resultaterne, samt en opsamling på erfaringerne herfra. Evalueringen er baseret på følgende hovedelementer: Gennemgang af materiale, dokumenter og regnskabstal Indledende dialog på to styregruppemøder Telefoninterview af 8 nøglepersoner fra styregruppe og arbejdsgrupper med udgangspunkt i en spørgeramme, se bilag A. Interview med kommunal konsulent. Opsamling af resultater fra en lokal konkurrence, hvor 29 husstande har udfyldt et spørgeskema omkring egne tiltag. Der er ikke tale om en repræsentativ undersøgelse, men der kan alligevel fås et fingerpeg omkring projektets resultater i forhold til landsbyens husstande En første opsamling af evalueringens resultater blev præsenteret på et debatmøde den 31. maj Generelt anvendes der i evalueringssammenhæng ofte en årsag-virknings kæde, der består af 1. Projektets aktiviteter 2. De direkte resultater heraf 3. De afledte effekter af de opnåede resultater Evaluering af projektet CO 2-neutral landsby Fjellerad 2

6 2 PROJEKTETS ØKONOMI OG ORGANISERING 2.1 Projektets økonomi Det bevilligede økonomisk tilskud til projekt C0 2 neutral landsby er på kr., som er fordelt på budgetårene Projektet reelle forbrug ligger på ca kr. ekskl. moms ud af rammen på kr. Projektets midler har for det første gået til projektaktiviteter, der er drøftet via projektets styregruppe. Den kommunale konsulent har her haft det sidste ord. For det andet er projektets midler gået til aktiviteter, der er initieret af den kommunale konsulent, f.eks. nærværende evaluering. Omkostningerne fordeler sig overordnet på: Fjellerad, proces (Cafeseminar, messe, møder) Fjellerad, indkøb (Termografi, mølle, skærm mv.) Klimabevidst.dk, medfinansiering Eksterne konsulenter(co 2 -værktøj, evaluering mv.) kr kr kr kr. Total ca kr. Herudover er der lønudgifter til de kommunale konsulenter på området. 2.2 Projektets ressourcer i en bred forstand I arbejdet med frivillige/landdistrikter er ressourcer andet og mere end ren projektøkonomi, hvilket projektets kommissorium også afspejler. I denne typer projekter er det afgørende med mobilisering af lokale ressourcer i form af borgere, ildsjæle, foreninger, institutioner, virksomheder mv. Samtidig er det erfaringen, at der ofte er tale om begrænsede lokale ressource, herunder i form af frivillige ildsjæle med mange jern i ilden. Overordnet set har frivillige lokale kræfter såvel som medarbejdere i den største lokale institution, Fjellerad Skole, lagt mange timer i projektrelaterede aktiviteter. 2.3 Projektets organisering I projektet blev der etableret en styregruppe med 6 medlemmer, der hovedsageligt var lokale deltagere. Der har i praksis været tale om en arbejdende styregruppe, som bl.a. har taget ansvar for fælles arrangementer. Evaluering af projektet CO 2-neutral landsby Fjellerad 3

7 I styregruppen indgik endvidere en kommunal konsulent fra Aalborg Kommune, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Den kommunale konsulent har fungeret som projektleder, som har indkaldt til styregruppemøderne, samt i øvrigt understøttet projektets aktiviteter. Der var et skifte i projektledelsen i første del af forløbet pga. sygdom. Den nye projektleder har dog været en del af projektet siden starten som kommunal konsulent. Den kommunale projektleder har skullet fungere som bindeled til kommunen i øvrigt. Det var oprindelig hensigten at etablere en kontaktgruppe på tværs af de kommunale forvaltninger, men dette har ikke fundet sted. I Fjellerad blev der endvidere etableret to arbejdsgrupper. Den ene gruppe har været repræsenteret med et fast medlem af styregruppen, mens den anden gruppe har mødt op med skiftende repræsentanter. 2.4 Deltagernes forventninger til projektet De lokale projektdeltageres baggrund for og forventninger til deltagelse i projektet var mangeartet, idet de: Blev opfordret til at deltage Ville bidrage med egne kompetence og erfaringer Ville bidrage til Fjellerad og det lokale fællesskab og skabe aktiviteter Ville gøre Fjellerad interessant og attraktiv og lave PR for landsbyen Ville skabe forbindelse mellem varmeværk og kraftvarmeværk Ville indgå i ny standard for samarbejde mellem landsby og forvaltning (man plejer ikke at blive inviteret) Havde ønske om at fremme bæredygtighedstanken Ville fremme bæredygtighed i undervisning og i nyanlæg på skolen Selv ønskede at skabe nye netværk i landsbyen Selv ønskede at få et fagligt input og opdateret viden Havde en nysgerrighed og interesse for området Evaluering af projektet CO 2-neutral landsby Fjellerad 4

8 3 HOVEDAKTIVITETER OG ERFARINGER Projektets forløb og hovedaktiviteter er kort opridset herunder. August 2010: Projektstart Sep. 2010: Styregruppe starter Januar 2011: Caféseminar i Fjellerad Hallen Feb.-april 2011: Arbejdsgrupper starter August 2011 Vaarst-Fjellerad Skole igangsætter indsats Marts 2012: Hjemmesiden Fjellerad.info lanceres April 2012: CO 2 -messe i Fjellerad Hallen Sep. 2012: Hjemmesiden Klimabevidst.dk, borgerdel lanceres Sep. 2012: CO 2 -konkurrence for borgere starter Maj 2013: Hverdagsfest med politisk debat Maj/juni 2013: Evaluering (nærværende) Projektet hovedaktiviteter og erfaringer samt erfaringer på tværs gennemgås i det følgende. Generelt har styregruppen været igangsættende og udførende for mange af de skitserede hovedaktiviteter. De to arbejdsgrupper har ligeledes igangsat flere aktiviteter, hvilket beskrives under hver gruppe. Hjemmesiden Klimabevidst.dk er finansieret af projektet, men har primært været initieret i den kommunale forvaltning. 3.1 Cafe seminar januar 2011 Styregruppen iværksatte og gennemførte et velbesøgt cafeseminar som sit første større arrangement. Caféseminaret havde to hovedtemaer i form af CO 2 -neutral landsby samt et rigt kulturliv i Fjellerad. I forbindelse med temaet omkring CO 2 - neutral landsby blev der arbejdet med 4 deltemaer, der dækkede området bredt: Energi i boligen Transport Fødevarer Livsstil, shopping og affald Evaluering af projektet CO 2-neutral landsby Fjellerad 5

9 Generelt er det de interviewede nøglepersonernes vurdering, at arrangementet skabte et godt grundlag for det videre arbejde i form af mange gode idéer, samt via involvering af lokale borgere, som fik interesse for at indgå i de videre arbejdsgrupper. 3.2 Arbejdsgruppe bolig og transport Arbejdsgruppen blev nedsat med fokus på energiforbedringer i boliger og mere bæredygtig transport. På boligområdet har den primære aktivitet været lokal energirådgivning af lokale husstande med udgangspunkt i termografifotografering. Der er indkøbt et termografikamera og 6 lokale frivillige er uddannet i anvendelse af dette. Der er gennemført fotografering og rådgivning af 12 husstande i vinteren 12/13. Dette tilbydes igen i vinteren 13/14. På landsbyens hjemmeside er der formidlet gode eksempler på energiforbedringstiltag i boliger. Overordnet set er der tale om en spændende indgang til lokal energirådgivning, men det har sine begrænsninger, når lokale frivillige skal gennemføre det. De er ikke professionelle rådgivere på området og gør det i fritiden. Men på den anden side giver det en lokal forankring og adgang til energirådgivning. Gruppen har endvidere arbejdet med trafikområdet. Gruppen har udlånt elcykler i landsbyen i to uger gennem et kommunalt projekt. Flere forslag på trafikområdet er ikke kommet igennem, herunder: Køb af elcykler blev nedprioriteret af kommunen Deltagelse i Kampagnen Cykler til arbejde kampagnen omfatter kun arbejdspladser og ikke landsbyer! Forslag om gratis busser i periode landsbyen kunne ikke få særstatus i forhold til andre lokalområdet De to sidstnævnte forslag udfordrer til en vis grad de eksisterende rammer, hvilket kan være medvirkende til, at de ikke er blevet gennemført. Der har bl.a. været argumentet med, at landsbyen ikke skulle have særbehandling omvendt kan man måske sige, at det netop er i pilotprojekter, at rammerne skal udfordres og afprøves? Evaluering af projektet CO 2-neutral landsby Fjellerad 6

10 3.3 Arbejdsgruppe livsstil, affald og fødevarer Arbejdsgruppen har arbejdet med, hvordan borgere kan agere klimabevidst med særlig fokus på livsstil, affald og fødevarer. Gruppen har bl.a. arbejdet med lokale informationskampagner med fokus på affald, energiforbrug, koldvandsvaskemidler mv. Der blev sat plakater op, uddelt flyers mv. Gruppen har i den sammenhæng haft adgang til og anvendt materiale fra det tidligere energicenter. Der er indkøbt computer, som er opstillet ved købmand, der har givet adgang til lokal info mv. Der er endvidere arbejdet med genbrugsindkøbsnet. Gruppen har samtidig været langt i planerne om indkøb af badeure og samt en ugentlig pakke med årstidens grøntsager ved købmanden, hvilket dog ikke er blevet gennemført. Badeurene blev nedprioriteret af den kommunale konsulent. Samlet set er det vanskeligt at arbejde med påvirkning af borgernes adfærd, herunder i en mere klimabevidst retning. Gruppen har afprøvet forskellige kommunikationsværktøjer, men dette er ingen garanti for mere grundlæggende adfærdsændringer. Gruppen er endvidere kommet med forslag til ændringer i affaldssystemet, som kunne skabe bedre lokale rammer for mere klimabevidst adfærd. Dette omfattede forslag til fælles container til haveaffald, container til storskrald, samt flytning af fælles genbrugscontainere fra købmand til skole. Affaldsinitiativerne kom dog ikke igennem, herunder fordi landsbyen ikke kunne få særlige vilkår. Det kan konstateres, at det er vanskeligt at ændre forhold i forbindelse med større (affalds)systemer. 3.4 Vaarst-Fjellerad Skole Skolen er den bærende lokale offentlige institution og er gået aktivt ind i projektet. Dette har for det første omfattet arbejdet med pædagogik og læring omkring bæredygtighed. Evaluering af projektet CO 2-neutral landsby Fjellerad 7

11 Dette har været forankret på skolen, som en integreret del af undervisningen. Det pædagogiske element er blevet understøttet ved, at projektet har finansieret en mindre husstandsvindmølle og infopunkt på skolen. Herudover er det et mål for skolen, at producere mere energi end skolen bruger i Der har på den baggrund været arbejdet med konkrete energiinvesteringer på skolen i form af solceller og isolering. Disse er endnu ikke gennemført, hvilket bl.a tilskrives den kommunale administrative praksis og regelsæt på området (hvordan kan kommunen eje af energianlæg). Det vurderes dog, at solcelleprojektet bliver gennemført på sigt. Disse vanskeligheder har generelt været demotiverende for skolen. 3.5 Messen, april 2012 Messen i Fjellerad Hallen omfattede et samlet program med oplægsholdere, såvel som en messeaktivitet med mange udstillere med forskellige vinkler på klima og energi. Projektet blev initieret af styregruppen og involverede mange aktører. Et konsulentfirma blev købt ind til at gennemføre dele af forberedelserne. Samlet set var der for få besøgende i forhold til arrangementets størrelse. Det angives, at det var vanskelig at hive folk fra Aalborg og eget opland til messen i Fjellerad. Der kunne evt. være arbejdet mere med markedsføring, men mange forskellige tiltag, herunder radiospots blev anvendt. Under alle omstændigheder var det et stort arrangementer, der rakte ud over Fjellerad, hvilket både var ambitiøst og en stor udfordring. Evaluering af projektet CO 2-neutral landsby Fjellerad 8

12 3.6 Hjemmesider den lokale og den nationale Projektet har understøttet oprettelsen af en lokal hjemmeside, samt en landsdækkende hjemmeside. Den lokale hjemmeside giver en bred beskrivelse af aktiviteterne i Fjellerad, herunder CO 2 -neutral landsby med dertil hørende projektbeskrivelse og CO 2 - initiativer. Hjemmesiden har været et vigtigt internt værktøj til at synliggøre såvel projektet såvel som andre initiativer i landsbyen. Hjemmesiden drives videre af lokale kræfter. Projektet har endvidere fremmet og medfinansieret den nationale hjemmeside klimabevidst.dk (omkring borgerdelen). Det er en gratis klimaportal for både borgere og virksomheder, der tilbyder vejledninger og gode råd samt en række brugererfaringer. Denne del af projektet er primært initieret af de kommunale konsulenter, men den lokale styregruppe har givet feedback på hjemmesiden. Hjemmesiden er ambitiøs på indholdssiden. Der er tale om en meget udførlig brugerflade, der giver mulighed for fordybelse, men som måske også kan virke detaljeret. Der kræves en aktiv tilmelding for at benytte siden, hvilket måske udgår en barrierer for den almindelig bruger. Der er pt. godt 50 brugere i Aalborg Kommune på borgerdelen, hvilket ikke er mange set i forhold til, at hjemmesiden er målrettet alle kommunens borgere. Set i forhold til projektet blev hjemmesiden færdig ret sent i forløbet. Evaluering af projektet CO 2-neutral landsby Fjellerad 9

13 3.7 CO 2 -kortlægning og konkurrence I projektet blev der udarbejdet et simpelt værktøj til CO 2 kortlægning af landsbyen Fjellerad (regneark), der bygger på data for landsbyens el- og varmeforbrug. Regnearket blev lavet af en rådgiver (NIRAS). Data for fjernvarmeforbruget var tilgængelige via Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk, mens data fra husstandenes egne selvstændige anlæg ikke var tilgængelige. Data om elforbrug skulle indhentes via EnergiNord/HEF, hvilket dog ikke blev gennemført på baggrund af praktiske vanskeligheder. Det er generelt muligt at indhente energidata ned til vejniveau, men ikke for den enkelte husstand. Dataindsamlingen kunne efter vores vurdering være fulgt mere til dørs med henblik på at opnå resultater på området. Styregruppen søsatte senere i projektforløbet et initiativ omkring testfamilier, som bl.a. selv skulle lave registreringer. Kun en husstand tilmeldte sig, hvilket kan afspejler et forkert koncept og/eller manglende interesse. Der blev i stedet igangsat konkurrence, der skulle fremme og synliggøre initiativer hos husstandene. Konkurrencen havde 29 deltagere. Erfaringen er, at der ligger en udfordring mht. at finde de værktøjer, der kan involvere de enkelte familier på området. Der mangler samtidig stadig et lettilgængeligt koncept omkring klimakortlægning af et lokalsamfund. 3.8 Tværgående erfaringer omkring processen Overordnet set har der været tale om et forsøgsprojekt, hvor der på forhånd ikke lå en entydig opskrift og plan for projektforløbet. Der har været en løbende proces mht. at afsøge og igangsætte initiativer omkring en CO 2 -neutral landsby En opsummering af de tværgående erfaringer for forløbet er opridset herunder: Lokale frivillige er en begrænset ressourcer, der skal understøttes hvilket kan være vanskeligt Der har manglet store synlige succeser / lavthængende frugter, der kunne synliggøre projektet og fremme engagementet Evaluering af projektet CO 2-neutral landsby Fjellerad 10

14 Styregruppen har også fungeret som arbejdsgruppe og trukket et stort læs. Det har været vanskeligt at holde fokus i hele projektperiode, hvilket bl.a. afspejles i en svingende mødefrekvens. Arbejdsgrupperne har taget gode initiativer, men har også haft svært ved at holde gejsten i længden. Kontakten til styregruppen har ikke altid været optimal. Den kommunale konsulent har medvirket løbende i styregruppe. Der er en vanskelig balancegang omkring styring af bevillinger kontra procesfremme Projektet har kun i meget begrænset omfang været synligt for eller involveret andre kommunale instanser På den ene side har der lokalt været et ønske om mere projektledelse og prioritering og på den anden side et ønske om større lokale frihedsgrader omkring økonomien De interne bevillingskriterierne i projektet har ikke fremstået tydeligt for de lokale projektdeltagere. De har været baseret på kommunefuldmagten og interne projektkriterier (skal primært gå til procesmidler, samt med afgrænsede muligheder for konkrete indkøb) Samarbejde og setup i forhold til andre kommunale aktører har været begrænset og ikke fungeret optimalt. Generelt har det lokale og geografiske udgangspunkt stået overfor en kommunal sektortilgang, og endvidere har pilotprojektets udviklingstilgang mødt en regel- og systemverdenen Evaluering af projektet CO 2-neutral landsby Fjellerad 11

15 4 RESULTATER OG ANBEFALINGER 4.1 Resultater fra konkurrence blandt borgere i Fjellerad I konkurrence omkring reduktion af CO 2 -udledninger (se afsnit 3.7) blev borgerne bedt om at udfylde og indsende et skema med de gennemførte tiltag. Der kom besvarelse fra 29 husstande omfattende godt 100 tiltag, hvilket er søgt sammenfattet i nedenstående tabel. Der er ikke tale om en repræsentativ undersøgelse, der viser projektets resultater/effekt. Borgerne ønsker at vinde en konkurrence og samtidig er det usikkert, hvad der ligger til grund for hvert tiltag. Alligevel giver det et fingerpeg om karakteren af de CO 2 -tiltag, som er blevet gennemført i de private husstande. Kategori Tiltag Antal Sum Energibesparend e inventar Belysning (sparepærer, LED mv.) Energieffektive hårde hvidevare, tv mv. 11 Elbesparende teknik (elspare-skinner, energipumper) 9 Bygningsrenovering Isolering (+ enkelte varmegenvinding) Vinduer 8 Vandbesparende installationer 2 Adfærd Energibesparelser (vask ved lavere temp. mv.) 6 16 Forbrug (stanniol ud) 6 Vandbesparelser og havebrug 4 Transport Brændstoføkonomiske biler mv Cykler + hestevogn 4 Offentlig transport 2 Energiforsyning Solceller 5 11 Biobrændsel (heraf to fra oliefyr) 4 Jordvarme 2 Evaluering af projektet CO 2-neutral landsby Fjellerad 12

16 Samlet set viser besvarelserne: Mange tiltag ligger i tilknytning til boligen og inventar Det økonomiske element spiller en væsentlig rolle Flere tiltag sker som en del af en naturlig udskiftning og for at sikre en større kvalitet/komfort mv. Der er tegn på, at det lokale projekt er slået igennem på nogle områder, f.eks. vask ved lavere temperatur, mindre anvendelse af stanniol mv. Men der er f.eks. ikke meget om affald (dog heller ikke angivet i spørgeskema som tema) Det kan være komplekst at træffe bæredygtige valg er jordvarme f.eks. hensigtsmæssigt i et område med fjernvarme 4.2 Projektets resultater Projektets samlede resultater er søgt sammenfattet herunder: Det er svært at påvise en konkret effekt mht. CO 2 -reduktion i Fjellerad som følge af projektet, hvilket bl.a. skyldes manglende kortlægning. Projektet har understøttet flere mindre initiativer i lokalområdet omkring CO 2 -reduktion, samt fremmet portalen klimabevidst.dk Der har dog ikke været større synlige succeser og investeringer i lokalområdet. Det vurderes, at projektet lokalt har været med til at give ny viden og ændret bevidsthed på området, herunder ikke mindst i tilknytning til skoleprojektets pædagogiske del. Projektet har måske bidraget med at fremskynde nogle husstandes CO 2 - reducerende tiltag mht. investeringer og adfærdsændringer. Husstandenes indsats er dog påvirket af mange faktorer, herunder ikke mindst økonomien Det er lykkedes at involvere en række lokale aktører med tilknytning til lokale foreninger, institutioner og virksomheder. Engagement og drivkraften mistede dog noget af pusten undervejs og de involveredes forventninger er kun til dels blev opfyldt, hvilket har givet en vis skuffelse De lokale aktører i Fjellerad har opbygget projektkompetencer og netværk man er endnu bedre klædt på til næste gang Evaluering af projektet CO 2-neutral landsby Fjellerad 13

17 4.3 Anbefalinger På baggrund af projektets erfaringer og resultater kan der opstilles en række fremadrettede anbefalinger: Der kan være behov for mere klare rammer og projektledelse i denne type udviklingsprojekter - reducer kompleksitet (målret) når det er nødvendig og giv mere frie tøjler, hvor det er nødvendigt Få lavet håndgribelige/synlige resultater så hurtigt som muligt og få høstet lavthængende frugter Godt at arbejde med et bredt felt af lokale aktører, der kan fungere som ressourcer men husk ejerskab og forventningsafstemning mellem kommune og lokale I lokale udviklingsprojekter skal det kommunale system have vilje til at vove det ene øje. Når der arbejdes med et lokalt geografiske udgangspunkt skal der tænkes på tværs af sektorer, og når lokale udviklingstanker sættes i spil skal der være kommunikation og fleksibilitet i system og regelverdenen CO 2 er et abstrakt problem, som skal gøres meningsfuldt for den enkelte, herunder ikke mindst med en økonomisk vinkel Det er relevant at stille et rammebeløb til rådighed for en lokal projektgruppe, men der skal foreligge tydelige interne bevillingskriterier, der giver frihed under ansvar. Det kan overvejes, at benytte de overskydende projektmidler i lokale investeringer/aktiviteter Evaluering af projektet CO 2-neutral landsby Fjellerad 14

18 Memo BILAG A - SPØRGERAMME Aalborg Kommune EVALUERING CO 2 NEUTRAL LANDSBY Spørgsmål til telefoninterview Til: Fra: Interviewdeltagere Jørgen Vium, NIRAS 17. maj 2013 Projekt nr Dokument nr Version 3 Formål og forventninger Hvorfor valgte du at gå ind i projektet og hvilke forventninger havde du? Er dine forventninger til projektet overordnet blevet opfyldt? Aktiviteter og erfaringer Hvilke aktiviteter i projektet har du været involveret i? Hvilke særlige udfordringer og muligheder har der været omkring disse aktiviteter (og evt. andre projektaktiviteter, som du har kendskab til)? Resultater og læring Hvordan vurderer du resultatet/effekten af aktiviteterne herunder mht. at opnå CO-reduktion, ændret adfærd, læring mv.? Hvad er gjort rigtigt og hvad kunne med fordel være gjort anderledes omkring projektets aktiviteter? Organisation, aktører og rammer Hvordan har projektets egen organisationen fungeret (styregruppe, arbejdsgrupper, konsulenter)? Hvordan har samarbejdet fungeret med andre aktører (Aalborg Kommune, bosætningsgruppen, kraftvarmeværket, andre lokalsamfund, mv.) Hvad er gjort rigtigt og hvad kunne med fordel være gjort anderledes omkring organisationen og samarbejde NIRAS A/S CVR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: M: Postboks 119 E: E: 9100 Aalborg

19 Er der nogle rammevilkår i øvrigt, der spiller en vigtig rolle i forhold til projektet? Opsamling De tre vigtigste råd til et lignende projekt Andre forhold? 2

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

SEP og CO 2 Værktøj til kommunerne. Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark 27 februar 2014

SEP og CO 2 Værktøj til kommunerne. Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark 27 februar 2014 SEP og CO 2 Værktøj til kommunerne Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark 27 februar 2014 Hvem er vi? NIRAS 1300 ansatte 35 lande Rådgivning: -Byggeri -Anlæg -Miljø -Energi - Infrastruktur - Planlægning

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

LANDSBYENS ENERGI - HALKÆR OG HOLTET

LANDSBYENS ENERGI - HALKÆR OG HOLTET LANDSBYENS ENERGI - HALKÆR OG HOLTET Projektbeskrivelse I Aalborg Kommune er Landsbyens Energi et pilotprojekt, hvor beboerne i to landsbyer uden for kollektiv forsyning, Halkær og Holtet, tilbydes en

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Den samlede evaluering 3 evalueringsrapporter 5 ERFA-møder 2 konferencer Hovedformål

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaarbejdet i Helsingør 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Agenda Klimaarbejdet i Helsingør: Organisation Klimaplan Tiltag og resultater kommunen som virksomhed Borgerne / Agenda 21 Virksomheder

Læs mere

PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD

PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD Lone Kørnøv og Sara Bjørn Aaen Maj 2017 Indhold INDHOLD 2 PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD 3 OPSUMMERING AF PILOTEVALUERING 4 HVAD HAR VÆRET GODT OG HVAD KAN FORBEDRES? 5

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Uddannelsesudvalget behandlede den 3. marts 2014 en sag om organisering af fritidstilbuddene i forlængelse af folkeskolereformen.

Uddannelsesudvalget behandlede den 3. marts 2014 en sag om organisering af fritidstilbuddene i forlængelse af folkeskolereformen. NOTAT Oplæg til videreudvikling af samarbejde mellem skoler og fritidstilbud i Sørbymagle, Slots Bjergby, Flakkebjerg og Dalmose Center for Dagtilbud Maj-Britt Thy mathy@slagelse.dk 12. april 2015 Baggrund

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Oktober 2015 Social og sundhedsskolen Esbjerg har i perioden maj-september 2015 gennemført en

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Evaluering af Sund Uddannelse

Evaluering af Sund Uddannelse Evaluering af Sund Uddannelse Martin Sandberg Buch, Projektchef, VIVE Temamøde om bevægelse i Folkeskolen onsdag d. 6.september Formål og datagrundlag Er interventionen implementeret som planlagt? Hvilke

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere