Svinkløv Camping Under forbehold af Naturstyrelsens approbation indgås herved følgende kontrakt vedrørende driften af Svinkløv Camping.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svinkløv Camping Under forbehold af Naturstyrelsens approbation indgås herved følgende kontrakt vedrørende driften af Svinkløv Camping."

Transkript

1 Miljøministeriet Naturstyrelsen Thy Søholt, Søholtvej 6, 7700 Thisted Telf Original til bortforpagter Genpart til forpagter Genpart til den arealansvarlige Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT Svinkløv Camping Under forbehold af Naturstyrelsens approbation indgås herved følgende kontrakt vedrørende driften af Svinkløv Camping. Kontrakten indgås mellem Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, 7700 Thisted tlf som ejer og bortforpagter og,, tlf., CVR/CPR-nr:, som forpagter af det areal og de bygninger, der er beskrevet i 1../. 1 Forpagtningens omfang På vedlagte kort er angivet det areal, som forpagtningen omfatter. Såfremt der i forpagtningsperioden skal afstås mindre arealer og anlæg til andet offentligt formål, kan dette ske uden at forpagteren i den anledning kan kræve nogen erstatning. Over de på arealet stående træer og buske har forpagter ingen rådighed, men skal drage omsorg for, at de ikke beskadiges. 2 Forpagtningsperiode og opsigelse Forpagtningsforholdet tager sin begyndelse den 1. januar 2015 og udløber uden opsigelse den 31. december Senest den 1. juni 2019 optages forhandlinger mellem forpagter og bortforpagter om en eventuel forlængelse af kontraktforholdet i yderligere 5 år. Forhandlingerne herom skal være afsluttet senest den 1. august Efter eventuelt denne nye 5-årsperiode skal forpagtningsforholdet udbydes offentligt. I forpagtningsperioden er kontrakten bortset fra misligholdelse jf. 7 uopsigelig fra bortforpagters side, medmindre de bortforpagtede bygninger forgår ved ildsvåde eller på anden

2 måde ødelægges helt eller delvis eller i deres nuværende form ikke må benyttes til campingdrift eller til det formål, hvortil de er indrettet. Såfremt dette sker, er bortforpagter berettiget til at hæve forpagtningskontrakten uden varsel, men mod refusion af forud erlagt forpagtningsafgift for tiden efter ophørstidspunktet. Forpagter kan ikke kræve erstatning for driftstab i anledning af kontraktens ophør. Forpagter gøres i denne forbindelse udtrykkeligt opmærksom på, at bortforpagter ikke holder bygninger og anlæg forsikrede og derfor ikke kan garantere for, at disse vil blive repareret eller genopført efter ildsvåde eller anden ulykkelig hændelse, hvorfor forpagter henvises til for egen regning at sikre sig ved tegning af forsikring mod driftstab eller lignende. Forpagtningskontrakten kan i forpagtningsperioden af forpagter opsiges med 6 måneders varsel til ophør en 31. december. Såfremt forpagter afgår ved døden, ophører kontrakten til den 31. december, som først indtræder 3 måneder efter dødsfaldet, medmindre kontrakten er udløbet forinden. Såfremt forpagter efterlader sig en enke/enkemand, kan der optages forhandlinger om enkens/enkemandens eventuelle overtagelse af forpagtningen. Forpagtningen gælder kun forpagter personligt og kan ikke under nogen form overdrages helt eller delvist, ej heller fremlejes. I forbindelse med offentligt udbud af campingpladsen skal forpagter være indstillet på at tilvejebringe relevante oplysninger og nøgletal til rådighed for bortforpagters annoncering af campingpladsen. I sidste sæson af forpagtningsperioden skal forpagter acceptere den efterfølgende forpagters tilstedeværelse på campingpladsen af hensyn til dennes tilrettelæggelse og overvejelser m.v. for den efterfølgende sæson. Forpagter må ikke personligt eller gennem et selskab drive en anden campingplads indenfor en afstand af 75 km. 3 Forpagtningsafgiften Forpagtningsafgiften beregnes i forhold til bruttoomsætningen på og fra det lejede. Forpagtningsafgiften betales som en årlig minimumsafgift på kr. der erlægges forud med kr. den 1. juli, kr. den 1. august og kr. den 1. september. Derudover betales en tillægsafgift, som udgøres af den beregnede afgift med fradrag af den indbetalte minimumsafgift. Forpagtningsafgiften for forpagtningsåret, der følger kalenderåret, udgør følgende: % af bruttoomsætningen ved overnatning og dagophold, hytteudlejning, el-tilslutning og vaskemaskiner, minigolf, cykeludlejning og lign. Hvis det aftales at indføre betaling for varmt vand via møntautomater skal der også betales afgift herfor, hvilket eventuelt kan indføjes som et tillæg til kontrakten. 50 % af avancen på campingpas, e-pas og ID-numre.

3 3,5 % af bruttoomsætningen ved kiosk-/butikssalg og mønttelefon. Såfremt der kan dokumenteres et salg af frimærker fra kiosken, kan dette salg fratrækkes før den endelige beregning af bruttoomsætningen. Ved bruttoomsætning forstås enhver omsætning, der finder sted på eller fra det lejede areal og de derpå anbragte bygninger og indretninger alene med fradrag af den for virksomheden beregnede udgående moms (der er således ikke fradragsret for ikke afløftbare olie- og elafgifter m.v.). Det er ikke tilladt forpagter uden bortforpagters skriftlige tilladelse at drive nogen form for bivirksomhed på eller fra pladsen. Den samlede afgift i henhold til foranstående beregnes bagud for det enkelte forpagtningsår../. Af hensyn til kontrollen med bruttoomsætningens størrelse skal forpagter anvende en hensigtsmæssig kassefunktion, jf. vedlagte retningslinier herfor samt anlægge og føre regnskab for virksomheden efter de regler, der anvises af bortforpagter. Forpagter skal senest den 5. i hver måned aflevere en underskrevet månedsrapport over omsætningen i den forudgående måned. Senest den 1. november hvert år skal der tilsendes bortforpagter en slutrapport med beregning af tillægsafgiften. Denne slutrapport skal være underskrevet af såvel forpagter som af dennes revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret, og som ved sin påtegning af rapporten skal attestere dennes rigtighed efter stedfunden revision. Den herefter beregnede afgift med fradrag af den indbetalte minimumsafgift, kaldet tillægsafgiften, skal være betalt senest hvert år den 1. december for det netop udløbne forpagtningsår, første gang den 1. december 2015 og sidste gang den 1. december Senest hvert års 1. juli, første gang 1. juli 2016 og sidste gang 1. juli 2020, skal der tilstiles bortforpagter en kopi af et af såvel forpagter som dennes revisor underskrevet skatte- eller driftsregnskab for det foregående år. Senest 1. april skal kopi af forpagters indberetning om overnatningstal for det foregående år til Danmarks Statistik tilstiles bortforpagter. Såfremt den samlede afgift antages væsentligt at ville overstige minimumsafgiften, kan bortforpagter i øvrigt med 14 dages varsel kræve indbetalt acontobeløb på tillægsafgiften. Såvel minimumsafgiften som tillægsafgiften skal indbetales på det af bortforpagter anviste sted. Udover forpagtningsafgiften betaler forpagter samtlige de på det forpagtede areal og bygninger hvilende afgifter og bidrag. Såfremt disse betales af bortforpagter via ejendomsskatten opkræves de særskilt hos forpagter en gang årligt. De egentlige ejendomsskatter udredes dog af bortforpagter. Såfremt campingpladsen tilsluttes egentlig kloakering, betaler bortforpagter tilslutningsbidraget, mens forpagteren betaler alle udgifter forbundet med drift og vedligeholdelse af kloakeringen, herunder vandafledningsbidrag. 4 Vedligeholdelse m.v. Ved forpagtningens begyndelse og afslutning foretages fælles besigtigelse af alle bygninger og anlæg og deres tilstand beskrives, evt. af en bygningskyndig. Forpagter overtager herefter

4 bygninger og anlæg i den stand, hvori de forefindes ved forpagtningsforholdets start, til fuld, almindelig vedligeholdelse. Følgende påhviler forpagter: Fuldstændig renholdelse af campingpladsen samt indvendig vedligeholdelse og renholdelse af samtlige de under forpagtningen hørende bygninger med fast inventar, installationer og anlæg af enhver art (bl.a. oliefyr, ventilations- og køleanlæg, industri/møntvaskemaskiner og lign.). Vedligeholdelsespligten omfatter også reparation af skader forårsaget ved uheld, hærværk og lign. såvel på bygningernes ydre, som på inventar som møbler, sanitet m.v. Slåning af græsarealer, renholdelse af pladsen og oprydning m.v. Tømning af kloakanlæggets samletank og tilse og vedligeholde alle pumper i tilknytning til kloaksystemet. Almindelig vedligeholdelse af kloak, kloakafløb, pumpebrønde og nedsivningsanlæg. Vedligeholdelse af vandledninger i bygninger gældende fra bygningernes ydre stophane. Opstilling af det nødvendige antal affaldscontainere og sørge for/bekoste tømning af disse efter herom gældende regulativer. Betaling for elforbrug, herunder faste afgifter og ikke-afløftbare energiafgifter. Betaling for vandforbrug, herunder faste afgifter og skatter. Betaling for olie- og gasforbrug, herunder ikke-afløftbare energiafgifter. Betaling for vandafledningsafgift og andre afgifter på spildevand. Genanskaffelse af fornødent løst inventar til brug i opholdsrum, køkken, baderum, hytter m.v. (f.eks. hårde hvide vare, nye hynder, køkkengrej, bestik, badepoletter). Bygningerne skal, i det omfang de kan opvarmes, holdes opvarmede, så frost- og fugtskader ikke opstår. Der må ikke uden forudgående godkendelse fra bortforpagter foretages nyanlæg, forandringer af nogen art i de bestående bygninger, indretninger, anlæg samt ændring af campingpladsens terræn. På bygninger og arealer må ikke opstilles reklamer af nogen art ud over de af bortforpagter godkendte. Opsætning og vedligeholdelse af lovbestemt brandslukningsmateriel. Forpagters vedligeholdelsespligt indebærer pligt til løbende at sikre, at alt omfattet af denne pligt holdes i forsvarlig stand. Udgifter til egentlige fornyelsesarbejder, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse på områder omfattet af forpagters vedligeholdelsespligt, afholdes af forpagter../. Det forpagtningen omfattende inventar er specificeret på vedlagte fortegnelse, som underskrives af begge parter. Inventaret skal af forpagter efter behov udskiftes med tilsvarende nyt inventar, således at det ved kontraktens ophør kan afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Følgende påhviler bortforpagter: Den fuldstændige udvendige vedligeholdelse af bygninger (inkl. vinduer samt yderdøre, men ekskl. skader forårsaget ved hærværk og lign.). Vedligeholdelse af campingpladsens terræn, legeplads, veje, stier og hegn Egentlige fornyelsesarbejder, dog kun i det omfang det vil være muligt at opnå bevillingsmæssig dækning for de dermed forbundne udgifter. Afholdelse af egentlige ejendomsskatter. Pladsens telefoninstallationer og telefonnumre tilhører bortforpagter. Forpagter afholder alle udgifter, såvel faste afgifter som samtaleafgifter og udgifter ved evt. hærværk o.l.. Såfremt forpagter ønsker at

5 udskifte mønttelefonen med en korttelefon, som ejes af telefonselskabet, kan dette ske, men udskiftningen skal gennemføres uden udgift for bortforpagter. Beskæring af træer og buske må kun foretages af bortforpagter. Udvendig belysning må ikke etableres uden bortforpagters forud indhentede tilladelse. Forpagter skal inden indkøb af materialer, igangsættelse af arbejder m.v. indhente bortforpagters godkendelse, såfremt de hermed forbundne udgifter ønskes afholdt af bortforpagter. Der afholdes hvert år 2 bygningssyn; før sæsonstart og efter sæsonafslutning. Konstaterede mangler skal afhjælpes inden en ved hvert syn aftalt frist og senest inden næste års sæsonstart. Mangler, der kan medføre følgeskader, skal dog udbedres omgående. 5 Virksomhedens drift Campingpladsen drives på forpagters ansvar og under bortforpagters tilsyn. Campingpladsen skal være åben i perioden fra lørdag før Palmesøndag til og med 15. september, begge dage inklusive. Såfremt forpagter ønsker at holde åbent udover dette tidsrum eller at bebo boligen hele året, kræves bortforpagters skriftlige tilladelse, som kan gøres betinget af en påtegning til kontrakten. Forpagter skal drive campingpladsen på en i enhver henseende respektabel måde, og er forpligtet til at underkaste sig bortforpagters bestemmelser om driftsformen, herunder om opretholdelse af fornøden ro og orden i virksomheden og på de tilhørende arealer../. Forpagter har pligt til at overholde alle offentlige forskrifter for drift af campingpladser. Vedrørende virksomhedens drift henvises til den medfølgende instruks af 1. august Forpagterens drift af campingpladsen skal ske i overensstemmelse med og ved overholdelse af de til enhver tid relevante lovkrav, dvs. gældende dansk lovgivning, internationale, europæiske og/eller nationale standarder. Det påhviler forpagter at forestå markedsføring af pladsen, markedsføringen skal bl.a. ske i henhold til Naturstyrelsen overordnede markedsføring af styrelsens campingpladser. Markedsføringen i regi af Naturstyrelsen sker under et ensartet koncept og bortforpagter betaler eventuelle udgifter til denne overordnede markedsføring. Øvrige udgifter til markedsføring f.eks. annoncering og andre hjemmesider end Naturstyrelsens m.v. betales af forpagter, der dermed skal forestå al markedsføring i øvrigt af campingpladsen og afholde alle løbende udgifter i forbindelse hermed. Forpagter er ansvarlig for, at markedsføringen til enhver tid sker indenfor de fælles retningslinier. Al markedsføring af campingpladsen skal ske efter aftale med bortforpagter. Forpagteren skal markedsføre pladsen under navnet Svinkløv Camping. Navnet tilhører bortforpagter, og forpagter har ikke ret til at disponere over det til andre formål, heller ikke efter kontraktens ophør. 6

6 Ansvar for skader Bortforpagter er uden ansvar for skader af enhver art, der måtte opstå på personer eller ting, der befinder sig på eller i det af kontrakten omfattede areal og bygninger. Udgifter til udbedring af skader opstået ved hærværk el. lign. på det af kontrakten omfattede areal, bygninger, anlæg, hegn m.v. afholdes af forpagter. Udbedring af skader på klitarealer forårsaget af gæsters gravning, udlægning af fliser, opstilling af konstruktioner til hindring af sandskred m.v. foretages af bortforpagter for forpagters regning. Forpagter skal opretholde en ansvarsforsikring på mindst kr., dog kun kr. for tingskader. 7 Misligholdelse Fra bortforpagters side kan forpagtningskontrakten uanset den i 2 indrømmede uopsigelighed ophæves med 3 måneders varsel til den 1. i en måned i følgende tilfælde: hvis lejeafgifter eller andre forpagteren påhvilende afgifter trods påkrav ikke er betalt senest 14 dage efter forfaldsdato, hvis det lejede benyttes til anden brug end aftalt, eller hvis det lejede ikke vedligeholdes på tilfredsstillende vis og forpagter trods påbud ikke bringer det utilladte til ophør, hvis forpagter uden bortforpagters samtykke overlader brugen af det lejede til andre, hvis forpagter trods påkrav ikke rettidigt indsender de i 3 nævnte opgørelser over bruttoomsætningen eller afgiver urigtige oplysninger om bruttoomsætningen eller andre regnskabsmæssige forhold, hvis forpagter ikke inden den fastsatte frist har gennemført de vedligeholdelsesarbejder, der påpeges ved de årlige bygningssyn, hvis forpagter gør sig skyldig i grov eller gentagne tilsidesættelser af de betingelser, der er fastsat for driften, samt hvis forpagter ikke opnår eller mister en eller flere af de tilladelser, der er nødvendige for at holde virksomheden åben. Såfremt kontrakten ophæves på grund af misligholdelse, er forpagter forpligtet til at refundere bortforpagter samtlige udgifter forbundet med ophøret i utide, samt holde bortforpagter skadesløs for ethvert tab i denne forbindelse. 8 Forpagtningsforholdets ophør Ved forpagtningsforholdets ophør afholder bortforpagter et afleveringssyn, og forpagter skal ved fratræden afhjælpe samtlige de mangler, der konstateres på såvel bygninger og anlæg som de tilhørende arealer inden en af bortforpagter fastsat frist. Såfremt manglerne ikke er udbedret ved fristens udløb foretages udbedringen ved bortforpagters foranstaltning. Omkostninger herved modregnes i forpagters sikkerhedsstillelse jf. 9. Når forpagtningskontrakten ophører på grund af dennes udløb eller på grund af forpagterens død eller efter derom truffet aftale mellem forpagter og bortforpagter, kan der rettes henvendelse til bortforpagter fra den fratrædende med anmodning om, at en eventuel efterfølgende forpagter søges tilpligtet på rimelige betalingsvilkår at overtage det på ophørstidspunktet til virksomheden hørende i

7 brug og i god stand værende forpagteren tilhørende inventar og lager m.v. til en pris, der fastsættes ved vurdering af de pågældende genstande til fortsat brug på stedet. En sådan ordning kan dog ikke forventes opnået, såfremt forpagtningsforholdet ophæves på grund af misligholdelse, eller såfremt virksomheden af bortforpagter ikke ønskes videreført som hidtil, ligesom bortforpagter ikke kan garantere for, at der kan findes en fremtidig forpagter, som bortforpagter ønsker at antage, der vil overtage dette inventar på disse betingelser. Udgifterne ved vurderingen betales af den fratrædende forpagter. Såfremt der ikke mellem den fratrædende forpagter og bortforpagter kan opnås enighed om, hvem der skal være vurderingsmand, udpeges denne på forpagterens regning af HOREFA. Forpagteren kan ikke ved sin fratræden kræve noget beløb for goodwill hverken af bortforpagter eller sin eventuelle efterfølger. 9 Sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for kontraktens opfyldelse i alle dens ord og punkter stiller forpagter en af bortforpagter godkendt sikkerhed enten ved deponering af obligationer, eller anfordringsgaranti i pengeinstitut på kr. Sikkerheden skal være stillet ved kontraktens underskrivelse og være gældende indtil 6 måneder efter kontraktens ophør. 10 Henvendelser Alle henvendelser til bortforpagter skal ske til Naturstyrelsen Thy, Søholt, Søholtvej 6, 7700 Thisted. tlf For Miljøministeriet, Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, 7700 Thisted Søholt, den Som forpagter: Den Bilag: Instruks for forpagter Retningslinier for en hensigtsmæssig kassefunktion 1. august 2014 Inventarliste Kort over Svinkløv Camping

8 INSTRUKS for Forpagteren af Svinkløv Camping Bilag til forpagtningskontrakt 1. Campingpladsen skal holde åben i perioden fra lørdag før Palmesøndag til og med 15. september begge dage inklusive. Bommen skal være åben for ind-/udkørsel i tiden fra kl I tidsrummet er bilkørsel ikke tilladt på pladsen, og bommen skal holdes lukket. Information og butik skal være åben daglig i hele sæsonen. I perioden fra 15. juni til 15. august (begge dage inkl.) skal information og butik som minimum være åben i tidsrummet , bortset fra maksimalt 2 timers middagslukning. Sent indkomne gæster skal dog lukkes ind frem til kl I for- og eftersæsonen skal butikken være åben mindst 2 timer hver formiddag og 2 timer hver eftermiddag. Naturstyrelsen er berettiget til at fastsætte de daglige åbnings- og lukketider, såfremt det skønnes fornødent. I åbningstiden skal forpagteren eller dennes ægtefælle personlig være til stede for at forestå pladsens drift, og skal bo og overnatte i boligen på campingpladsen. Det skal påses at: gæsterne straks ved ankomsten afleverer eller får udstedt gyldigt lejrpas, og at ingen har adgang til pladsen uden lejrpas eller gæstebillet, campingpladsens belægning holdes indenfor de af myndighederne fastsatte rammer, der ikke gives adgang for uregistrerede campingvogne, dvs. at campingvogne enten skal indregistreret efter færdselsloven eller forsynet med et af Campingrådet fremstillet ID-nr. 2. mindst halvdelen af campingpladsen reserveres for camping af ikke over 4 ugers varighed, campingreglementet bestemmelser vedr. brandværnsforanstaltninger iagttages. 3. Der skal føres tilsyn med, at der hersker ro og orden på pladsen. Gæster, der ikke holder sig reglementet efterretteligt, bortvises af forpagter.

9 4. Forpagter og dennes medhjælpere skal udvise en venlig og imødekommende optræden overfor gæsterne og vise dem tilrette. 5. Renholdelse af pladsen og oprydning m.v. påhviler forpagter. Pladsen skal stedse holdes ryddelig og præsentabel. Skilte må kun opsættes efter aftale med skovdistriktet. 6. Toiletter og vaskerum skal i pladsens åbningsperiode rengøres efter behov, dog mindst én gang om dagen. Tømning af affaldscontainere skal ske tilstrækkeligt hyppigt til, at sundhedsmæssige ulemper eller gener i øvrigt undgås. 7. I det omfang udvendige reparationer af pladsens bygninger, som efter kontraktens bestemmelser påhviler ejer, er nødvendige, skal indberetning herom snarest muligt ske til Naturstyrelsen../. 8 Forpagteren sørger for indkassering af afgifter for overnatning, dagophold, eltilslutning m.v. Ved enhver indkassering skal der udstedes kvittering ved et af SKAT godkendt salgsregistreringssystem jf. vedlagte retningslinjer for en hensigtsmæssig kassefunktion. Campingpas og ID-numre afregnes på grundlag af forpagterens afregning med Campingrådet. 9. Naturstyrelsens anvisninger med hensyn til campingpladsens drift skal i enhver henseende efterkommes af forpagter og dennes medhjælpere. 10. Campingvogne må tidligst anbringes på pladsen den sidste weekend før pladsens åbning og skal være fjernet fra pladsen senest 1. oktober. Såfremt der endnu efter 1. oktober henstår campingvogne på pladsen, skal forpagter foranledige sådanne vogne fjernet. 11. Der må ikke i vinterperioden opmagasineres nogen form for campinggrej eller lign. på pladsen eller dens omgivelser.

10 12. Forpagter er pligtig at føre den af Danmarks Statistik krævede statistik vedrørende antal overnatninger. Han er ligeledes pligtig at levere Naturstyrelsen eller offentlige myndigheder alle ønskede oplysninger. 13. Boligen er til forpagters rådighed som bolig for forpagter og dennes husstand indenfor den periode hvor campingpladsen er åben. Forpagter skal fraflytte boligen senest 30. september efter at have klargjort pladsen, bygningerne og samtlige installationer til vinteren, herunder draget omsorg for, at alle vandfyldte installationer er tømte og stophaner lukket. Søholt, den 1. august 2014

11 Retningslinier for en hensigtsmæssig kassefunktion til Forpagteren af Svinkløv Camping Bilag til forpagtningskontrakten Forpagterne bør anvende et salgsregistreringssystem, f.eks. et kasseapparat, der registrerer al omsætning på campingpladsen fordelt på de ydelser, hvoraf der skal svares afgift. Hvis salgsregistreringssystemet ikke har en revisionsrulle, skal det have elektronisk journal. Kasseapparatet skal kunne udskrive en Z-nøgleudskrift eller tilsvarende udskrift, dvs. en fortsat nummereret bon med angivelse af registreret omsætning siden sidste udskrift. Ved opgørelse af kassebeholdningen afstemmes den registrerede omsætning ifølge Z- nøgleudskriftet med den optalte kassebeholdning minus beholdning ved dagens begyndelse. Ved bogføring af den daglige omsætning anvendes Z-nøgleudskriftet som dokumentation. Det forudsættes at nøglen eller adgangskoden, som anvendes ved udskrivning af Z- nøgleudskriftet, kun er tilgængelig for forpagter og dennes stedfortræder. Omsætningen bogføres dagligt på baggrund af Z-nøgleudskriftet, der kan anvendes som bilag. Z-nøgleudskrift skal opbevares let tilgængeligt og må først makuleres efter 5 år. Bortforpagter kontrollerer mindst 1 gang i sæsonen om kassefunktionen fungerer som beskrevet og konstaterer, om Z-nøgleudskrifterne findes for en af bortforpagter ønsket periode. De endelige retningslinier vil blive fastsat i samråd med forpagter og dennes revisor. Søholt, den 1. august 2014

12 Inventarliste Bilag til kontrakt af mellem og Naturstyrelsen Thy vedrørende Svinkløv Campingplads. Følgende inventar overtages af forpagter til fuld vedligeholdelse i henhold til forpagtningskontraktens 4. 1 telefon 20 loftslamper i butik 3 pulverslukker, 1 kulsyreslukker 2 disk-elementer 2 reoler, høje 1 reol, lav, og skrivebordsstol 1 bord 1 skuffeelement 50 branddaskere, 15 brandspande/håndsprøjter 2 vaskemaskiner 1 centrifuge 1 tørretumbler 5 borde-/bænkesæt 1 mønttelefon 70 elmålere 3 gaskomfurer Som forpagter Som udlejer

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

Udkast til Forpagtningskontrakt

Udkast til Forpagtningskontrakt Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 205709 Brevid. 1514393 Ref. JPP Dir. tlf. 46 31 37 20 jornp@roskilde.dk NOTAT: Udkast til forpagtningskontrakt Udkast til Forpagtningskontrakt Roskilde Camping

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Ejer: Sønderborg Kommune bortforpagter herved til: Forpagter: Xxx xxxx Sønderborg Camping, Ringgade 7, 6400 Sønderborg Arealet består af: Matr. Nr. 5538 og 5530, Sønderborg samt del

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT

Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT Kiosken ved Den tilsandede Kirke m.v. Under forbehold af Naturstyrelsens approbation indgås herved følgende kontrakt vedrørende drift af kiosk og toiletter ved Den tilsandede

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Mellem XX som forpagter Og Femern A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Cvr.nr. 28 98 65 64 som bortforpagter Er det aftalt, at førstnævnte forpagter dele af matr.

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren)

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) & Martin Bruun Bibliotekvej 62 2560 Hvidovre (i det følgende benævnt forpagteren) Forpagtningsaftale

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3 Matr. nr. 42 og 983 Arrild ejerlav, Arrild Tønder Kommune J.nr. NST-52451-01993 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Bortforpagter Miljøministeriet Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3, 6510 Gram Tlf.:

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Udkast til Forpagtningsaftale

Udkast til Forpagtningsaftale Udkast til Forpagtningsaftale Side1/5 Sagsnr. 1440-33757 Dokument-id 2010-7733 Mellem Kerteminde Kommune (ejer), Miljø- og Kulturforvaltingen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde og Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (herefter benævnt bortforpagter) NN (CPR-nr) (adresse) bortforpagter herved til medunderskrevne (herefter benævnt forpagter): Pilelauget (CVR-nr) (adresse) en del af jorden

Læs mere

Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen

Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen 1 Parterne Med henblik på at betjene publikum og forenignsbrugere i Farum Svømmehal bortforpagter Furesø Kommune (i det følgende kaldt

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Forpagterne kan lave udendørs servering, såfremt dette er foreneligt med eventuelle myndighedskrav eller andet.

Forpagterne kan lave udendørs servering, såfremt dette er foreneligt med eventuelle myndighedskrav eller andet. UDKAST Forpagtningskontrakt vedrørende caféen i Kulturhuset Galaksen. 1 Parterne Med henblik på at betjene publikum i Kulturhuset Galaksen bortforpagter Furesø Kommune repræsenteret ved Kulturhuset Galaksen

Læs mere

3. Kort beskrivelse af Bogense Havn og Marina:

3. Kort beskrivelse af Bogense Havn og Marina: Bogense Havn og Marina Bortforpagtning Tankanlæg Bogense Havn og Marina Vestre Havnevej 26, Bogense 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222017 1. Indledning Nordfyns Kommune ønsker

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By Forpagtningsaftale Mellem Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring (herefter benævnt Bortforpagter) Og Navn Adresse By (herefter benævnt Forpagter) er der indgået følgende forpagtningsaftale

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN Miljøministeriet Naturstyrelsen Trekantsområdet NST-52451-00564 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, tlf. 72543588

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3 Matr. nr. 42-46 Margrethe-Kog, Højer J.nr. NST-52451-02664 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Bortforpagter Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3, 6510 Gram Tlf.: 72

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang Brugsaftale Version 18.02.2016 Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse og Alugod Gruppe, Det Danske Spejderkorps c/o Bjarne van Reeuwijk Toftegårdsvej 20 3500 Værløse indgås hermed brugsaftale for

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

/ FORPAGTNINGSKONTRAKT

/ FORPAGTNINGSKONTRAKT / FORPAGTNINGSKONTRAKT KARA/NOVEREN I/S (herefter betegnet bortforpagter), Håndværkervej 70, 4000 Roskilde, cvr nr. 13507406 bortforpagter hermed til Xxx (herefter betegnet forpagter), adresse, cvr nr.

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup, tlf. 7254390 som bortforpagter og Nnnnnnnnnnn som forpagter. indgås følgende forpagtningsaftale for

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER KONTRAKT UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER Mellem (Institutionens navn) og... (herefter kaldet tjenesteyderen) er dags dato indgået aftale om (tjenesteyderens) udførelse

Læs mere

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter.

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Udarbejdelsen af selve forpagtningskontrakten er på tilsvarende måde et kompliceret anliggende,

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt University College Nordjylland, Læreruddannelsen i Aalborg (herefter: bortforpagteren) bortforpagter herved kantinen Mylius Erichsens Vej 131 til XXXX (herefter: forpagteren) på følgende

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup

Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup 1 AFTALENS PARTER Herved indgås følgende aftale om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup mellem: Udlejer Miljøministeriet

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Vejl priser. Et Depotrum på 6 m3 str. 1 koster: Leje 3 mdr. betaling forud: 630,00 kr. Herefter afregning forud pr. kvartal (210,00 pr. mdr.

Vejl priser. Et Depotrum på 6 m3 str. 1 koster: Leje 3 mdr. betaling forud: 630,00 kr. Herefter afregning forud pr. kvartal (210,00 pr. mdr. Min leje 3 mdr. Opkræves kvartalsvis. Her efter forlænges aftale automatisk med 3 mdr. af gangen. Kan altid opsiges med 30 dages varsel til den 1 i hver mdr. Tilbud få 12 mdr. leje for 11 mdr. pris, ved

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ål Præstesø i Oksbøl

Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ål Præstesø i Oksbøl Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ål Præstesø i Oksbøl 1 AFTALENS PARTER Herved indgås følgende aftale om leje og administration af fiskeri i Ål Præstesø i Oksbøl mellem: Udlejer Miljøministeriet

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter)

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) Udkast af 28. marts 2014. FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem undertegnede Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) og medundertegnede Fuglsanghallerne

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Oktober 2017 Journalnr. NST-5232-00572 Standard lejekontrakt Krathus mellem Naturstyrelsen Vestsjælland Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. (herefter Udlejer) og x (herefter Lejer) 1. DET LEJEDE./. 1.1

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer)

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) Dato: 20. december 2013 Lejekontrakt Ret til opstilling af badehus mellem Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) DET LEJEDE

Læs mere

AFTALE OM SALGSSTADER

AFTALE OM SALGSSTADER Vadehavet J.nr. Ref. Anhra Den 26. februar 2015 AFTALE OM SALGSSTADER AFTALENS PARTER Følgende aftale om opstilling af salgsvogn på Lakolk Strand (Sønderstrand), Rømø, indgås mellem: Miljøministeriet,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT Notark Sagsnr. 04.14.00-G01-1-14 Sagsbehandler Johan Stadil Petersen 24.7.2014 Mellem undertegnede Hedensted kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted som bortforpagter, og medundertegnede xxx som forpagter,

Læs mere

Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset, Hummeren 3, Ishøj Havn.

Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset, Hummeren 3, Ishøj Havn. Ishøj Byråd Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 E-mail: jrk@ishoj.dk UDKAST til uformel drøftelse Journal eller CPR-nummer: 201000600 Dokument 2 - A Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset,

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e))

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e)) Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 mellem og ejeren/ejerne, (navn(e)) af ejendommen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

(Udkast af NB kommentarer) BRUGSRETSAFTALE

(Udkast af NB kommentarer) BRUGSRETSAFTALE (Udkast af 23.10.2015 + NB kommentarer) BRUGSRETSAFTALE Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3B 2980 Kokkedal og Nivå Bådelaug Nivå Strandpark 19 2990 Nivå har indgået følgende aftale om Nivå Bådelaugs

Læs mere