Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter."

Transkript

1 Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Udarbejdelsen af selve forpagtningskontrakten er på tilsvarende måde et kompliceret anliggende, hvorfor anvendelse af en "standardkontrakt" eller afskrivning af en i andre situationer anvendt kontrakt må frarådes. For at sikre, at en indgået aftale bliver udtryk for begge parters individuelle og konkrete hensigter, må det tilrådes at anvende sagkyndig bistand i form af advokat (udfærdigelsen af kontrakten) og eventuelt revisor (udarbejdelse af driftsbudget m.v.). Erfaringsmæssigt foregår de indledende drøftelser om en kontrakt ofte direkte mellem parterne uden den ovennævnte bistand. I så fald kan det anbefales at være opmærksom på følgende punkter, som grundlæggende bør være indeholdt i enhver kontrakt: 1. FORPAGTNINGENS OMFANG Det skal præciseres hvad aftalen omfatter arealmæssigt, bygningsmæssigt m.v. Vedrørende inventar, maskiner og øvrige driftsmidler kan tænkes 2 modeller a. alt inventar m.v. omfattes af forpagtningen. Der skal i så fald afholdes en synsforretning ved kontraktens indgåelse med deltagelse af begge parter med henblik på udarbejdelse af en specificeret fortegnelse, der skal indgå som et tillæg til kontrakten. I sammenhæng hermed bør bortforpagter indestå for driftsmidlernes tilstand pr. forpagtningsforholdets begyndelse. b. alt inventar, maskiner og øvrige driftsmidler købes af forpagteren til en mellem parterne aftalt pris. I så fald bør driftsmidlerne ved forpagtningens ophør være omfattet af en gensidig købs- og salgspligt, se nærmere herom pkt. 11. Det skal ligeledes afklares, hvorvidt denne købs- og salgspligt omfatter eventuelle campingvogne opstillet til udlejning. Eventuel oliebeholdning opmåles og købes af forpagteren til dagspris. Overtagelsesdagen er skæringsdag for forbruget af el, naturgas, vand og lignende. Der skal endvidere tages stilling til forpagterens overtagelse af telefon samt eventuel ret og pligt til at benytte campingpladsens navn, som tilhører bortforpagteren. 2. IKRAFTTRÆDEN Aftalen bør betinges af, at forpagteren kan opnå Campingrådets godkendelse og amtets udlejningstilladelse i henhold til Campingreglementet til fortsat sædvanlig drift af pladsen. 1

2 3. CAMPINGPLADSENS DRIFT Forpagterens forpligtelser i så henseende skal præciseres, herunder eksempelvis at forpagteren er forpligtet til at drage omsorg for, at driften af campingpladsen sker i overensstemmelse med Miljøministeriets Campingreglement samt de af Campingrådet stillede særlige krav (stjernekravene) - herunder anvisningerne indeholdt i Campingrådets årlige besøgsrapport at campingpladsen skal holdes åben i perioden...?... at campingpasordningen overholdes i overensstemmelse med den af Campingrådet hvert år udsendte vejledning til de godkendte campingpladser at forpagteren drager omsorg for overholdelse af Campingrådets ID.nr.ordning og de i sammenhæng hermed opstillede krav til campingvognenes mobilitet og enhedspladsernes indretning at forpagteren drager omsorg for ro og orden på campingpladsen i overensstemmelse med Campingrådets ordensregler at forpagteren alene har ansvaret for, at de betingelser som fra myndighedernes side stilles til driften bliver overholdt - herunder også krav fra brandmyndigheder, miljøhygiejnisk forvaltning m.v. at forpagteren har afgørelsen af, hvor mange sæsonpladser/fastliggerpladser der udlejes, jfr. dog Campingreglementets bestemmelser herom at de af forpagteren fastsatte daglige og sæsonbestemte åbningstider og overnatningstakster skal godkendes af bortforpagteren. Overnatningstaksterne fastsættes under hensyntagen til Campingrådets vejledende takster, de vejledende landspriser og fremtidige investeringer at forpagteren personligt skal være til stede i sæsonen for at forestå pladsens daglige drift, idet han i samme periode skal bebo og overnatte i den på pladsen opførte bolig til lejrchefen at forpagteren skal tilstræbe at skabe en god og venlig atmosfære på campingpladsen. Det ledende synspunkt for forpagterens virksomhed skal i det hele være, at der sikres campinggæsterne den bedst mulige service, oplysning og vejledning, som de under hensyn til pladsens godkendelse og klassifikation kan forvente. Endvidere skal aftales i hvilket omfang forpagteren er forpligtet til at markedsføre pladsen i ind- og udland og analysere effekten af de foretagne markedsføringstiltag. Samtidig skal der tages stilling til, hvorvidt forpagteren er forpligtet til at deltage i Campingrådets årsmøde/campingpladskursus samt andre relevante møder og kurser omkring campingpladsens drift og markedsføring. Det skal præciseres, at ovennævnte eksemplifikation ikke er udtømmende - yderligere forpligtelser kan aftales, ligesom der indholdsmæssigt kan aftales anderledes end anført. 4. CAMPINGRÅDETS KLASSIFIKATION Der bør mellem bortforpagter og forpagter træffes aftale om, hvor højt pladsen skal være klassificeret - herunder om den nuværende klassificering skal fastholdes. Såfremt aftalen om klassificering måtte medføre nye investeringer til forbedring af eksisterende forhold m.v. skal det aftales, hvem 2

3 der skal afholde disse udgifter. Aftales det, at investeringerne skal afholdes af forpagter, bør det bestemmes, at der skal optages forhandling mellem parterne om sådanne investeringer i medfør af pkt PERSONALE Forpagteren ansætter selv personale og er ansvarlig for dettes krav på løn, feriepenge m.v. samt for indeholdelse af A-skat, ATP, arbejdsmarkedsbidrag m.v. og for betaling af lovpligtige arbejdsulykkes- og ansvarsforsikringer. Overtager forpagteren personale, skal såvel bortforpagteren som forpagter være opmærksom på lovgivningens regler om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. 6. FORPAGTNINGSAFGIFT Den årlige forpagtningsafgift kan fastsættes på mange måder, men oftest ses én af følgende modeller anvendt: A. et fast årligt beløb i forpagtningsperioden med en passende pristalsregulering af forpagtningsafgiften - evt. med udgangspunkt i det såkaldte nettoprisindeks. I sammenhæng med pristalsreguleringen aftales det undertiden, at den årlige regulering dog ikke kan overstige...?...% uanset, at stigningen i medfør af nettoprisindekset er højere. Det er vanskeligt at anføre nogen procentsats for den højeste stigning, men den bør nok ligge et sted mellem 1-5%. Undertiden ses også i kontrakter bestemmelser om en minimumsstigning på også 1-5%, selv om en regulering efter nettoprisindekset ikke giver baggrund for en stigning overhovedet. B. en fast årlig afgift på et vist beløb samt en procentdel af omsætningen uden moms. Findes der på campingpladsen butik og eventuelt cafeteria/-grill, er det sædvanligt, at der vedrørende disse aftales en meget lav procent af omsætningen - om nogen overhovedet - samt en noget større procentdel af al anden bruttoomsætning på campingpladsen. Forpagtningsafgiften er med tillæg af den til enhver tid gældende merværdiafgift, idet bortforpagteren efter aftalens indgåelse forudsættes omfattet af reglerne om frivillig momsregistrering i forbindelse med udlejning og bortforpagtning af fast ejendom. Den faste del af forpagtningsafgiften kan evt. betales i to årlige rater hvert års 1.7. og eller kvartalsvis med en fjerdedel hver 20.3., 20.6., og En eventuel procentvis afgift afregnes sædvanligvis hvert års 1. februar af det foregående års bruttoomsætning, idet regnskabsåret for forpagtningen forudsættes at være fra 1. januar december. Det bør aftales, at forpagteren er forpligtet til at lade en stats- 3

4 autoriseret eller registreret revisor udarbejde samtlige regnskaber for pladsens aktiviteter - herunder også den ovennævnte omsætningsopgørelse til bortforpagter vedrørende beregningen af procentafgiften. Endelig skal der tages stilling til, om forpagteren er forpligtet til at fremsende årsregnskab til bortforpagter til orientering. Som et minimum bør bortforpagteren tillægges ret til, når som helst, hos forpagterens revisor at kræve sig meddelt de oplysninger, som er nødvendige for at kunne føre tilsyn med, at driften foregår på fuld forsvarlig måde, og at bestemmelserne i kontrakten overholdes. 7. FORSIKRINGER, EJENDOMSSKATTER, FORBRUGSAFGIFTER M.V. Det skal nøje præciseres, hvilke udgifter der påhviler forpagteren ud over forpagtningsafgiften - herunder el, varme, vandforbrug, vandafledningsafgift, rengøring, renovation, telefon, afgift til Koda - kort sagt alle sædvanlige driftsudgifter. Er campingpladsen ikke tilsluttet den offentlige kloakforsyning, skal der tages stilling til hvorvidt og i hvilket omfang forpagteren skal deltage i betalingen af tilslutningsbidraget, såfremt pladsen tilsluttes det offentlige system. Der skal tages stilling til, om bortforpagteren - hvilket er det sædvanlige - skal udrede alle omkostninger vedrørende skatter og afgifter til det offentlige samt brandforsikringspræmie vedrørende den faste ejendom. Det bør præciseres, om forpagteren er forpligtet til at holde det forpagtede behørigt forsikret, herunder mod brand for så vidt angår løsøre/inventar, vandskade, indbrud og tyveri - herunder skal der tages stilling til, om forpagteren er forpligtet til at tegne sædvanlig driftstabsforsikring. I bekræftende fald skal forpagteren være forpligtet til på forlangende at dokumentere, at forsikringerne er tegnet og behørigt holdt i kraft. 8. GARANTISTILLELSE Inden kontraktens ikrafttræden skal forpagteren som sædvanligt depositum stille bank/sparekassegaranti eller anden af bortforpagteren godkendt garanti på et nærmere aftalt beløb. Garantien skal stilles til sikkerhed for alt mellemværende i henhold til den indgåede kontrakt. Ved forpagtningsforholdets ophør skal frigivelse til forpagteren først kunne finde sted, efter at bortforpagteren er blevet dækket ind for de forpligtelser, forpagteren har påtaget sig overfor bortforpagteren i medfør af kontrakten. 9. VEDLIGEHOLDELSE Sædvanligvis har forpagter al vedligeholdelse af hegn, læplantninger, grønne arealer, interne veje og stier, fornøden snerydning og glatførebekæmpelse samt frostsikring af ledninger og anlæg til vand og varme. 4

5 Vedrørende den ind- og udvendige vedligeholdelse af bygninger og inventar m.v. kan aftalen indgås på flere måder afhængig af bl.a. forpagtningsafgiftens størrelse. Som eksempler på aftaler kan nævnes a. forpagteren skal have den indvendige vedligeholdelse af bygningerne - herunder også lettere malerarbejder på disse, småreparationer m.v. Såfremt inventaret er omfattet af forpagtningen, skal dette vedligeholdes, således at det ved forpagtningsforholdets ophør kan afleveres i samme stand som ved overdragelsen, bortset fra forringelse forårsaget af sædvanligt slid og ælde. Nyanskaffelser skal tilhøre forpagteren, dog ikke erstatningskøb for inventar, som skal afleveres i overensstemmelse med ovenstående pkt. 1. Den udvendige vedligeholdelse af bygninger - herunder bygningsbeskadigelse, tag, vinduer, døre - skal påhvile bortforpagteren. Bygningsmæssige ændringer og moderniseringer af enhver art, herunder også udbygning af pladsens el-udtag til campingvogne skal forestås og bekostes af bortforpagteren. b. forpagteren skal have den fulde ind- og udvendige vedligeholdelse af bygninger samt alt inventar m.v. Nødvendige løbende udskiftninger af dele af det forpagtede - uanset årsag - skal ligeledes påhvile forpagteren, idet denne forpligtelse også skal gælde underjordiske ledningsanlæg til forsyning og drift af campingpladsen. Uanset hvilken løsning der aftales, bør det af kontrakten fremgå, at der ikke må foretages bygningsmæssige ændringer uden bortforpagters forudgående skriftlige tilladelse. 10. INVESTERINGER I forbindelse med investeringer skal to modeller nævnes a. det aftales, at forpagteren er berettiget til for egen regning at lade etablere eksempelvis minigolfbane, swimmingpool og campinghytter i det omfang der opnås tilladelse fra amtet (kommunen). Endvidere aftales, at forpagteren ved forpagtningskontraktens ophør skal være berettiget og forpligtet til at lade hytter og øvrige anlæg fjerne samt foretage fornøden retablering af pladsen. b. som en mere praktisk løsning kunne tænkes, at investeringer i nyanlæg, opstilling af campinghytter m.v. bekostes af forpagter efter forudgående aftale og godkendelse af bortforpagter. De mellem parterne aftalte investeringer kunne herefter tænkes afskrevet efter følgende principper: 1. Afskrivningsperioder 15 år for campinghytter. 20 år for øvrige bygninger og installationer. 2. Bortforpagters købspligt og forpagters salgspligt Ved forpagtningens ophør har bortforpagter pligt til at overtage og forpagteren pligt til at sælge de ovennævnte bygninger, installationer m.v. til en værdi, som de lineært er 5

6 nedskrevet til, beregnet på grundlag af det hele antal måneder, siden investeringen er taget i brug. 3. Specielle investeringer For investeringer, der er specielle i kraft af størrelse eller art, aftales nærmere vilkår for pkt. 1 og 2. Overtager forpagteren ved forpagtningsforholdets indgåelse eksisterende hytter m.v. på pladsen, skal disse også omfattes af pkt. 1 og 2 under hensyntagen til den fastsatte pris og alder. 11. DRIFTSMIDLER VED FORPAGTNINGSFORHOLDETS OPHØR Såfremt forpagteren ved forpagtningsforholdets indgåelse købte de på pladsen beroende driftsmidler m.v., skal disse også ved forpagtningens ophør være omfattet af en købspligt for forpagteren og en salgspligt for forpagteren. Som anført i pkt. 1 skal det afklares, hvorvidt købs- og salgspligten omfatter eventuelle campingvogne opstillet til udlejning. Driftsmidlerne skal værdiansættes efter aftale mellem parterne i forbindelse med afholdelse af en synsforretning. Såfremt der ikke kan opnås enighed om værdien, skal hver part udpege en opmand, der foretager en vurdering. Hvis der stadig ikke opnås enighed, skal en af parterne udpeget uvildig opmand foretage den endelige og bindende vurdering. 12. OPHØR Det bør aftales at kontrakten er tidsbegrænset, og at den uden opsigelse ophører på det aftalte tidspunkt. En varighed på 8-10 år ses ofte, og en periode på under 5-6 års varighed vil normalt være uhensigtsmæssig ud fra et driftsmæssigt synspunkt. Uanset uopsigeligheden bør kontrakten indeholde en bestemmelse om, at den fra forpagters side kan opsiges med et varsel på 6-12 måneder til hvert års 1. januar. Endelig kan kontrakten indeholde en bestemmelse om, at forpagteren skal være berettiget til at fortsætte forpagtningen på nyforhandlede vilkår efter kontraktens ophør, såfremt bortforpagteren fortsat ønsker at bortforpagte campingpladsen. Samtidig skal det i kontrakten anføres, hvornår forhandlingerne om en eventuel fortsættelse skal påbegyndes og afsluttes. 13. FORKØBSRET Såfremt bortforpagteren i forpagtningsperioden eller ved forpagtningsforholdets ophør måtte ønske at afhænde campingpladsen, vil det være korrekt at tillægge forpagteren en forkøbsret til denne på samme vilkår og betingelser, som bortforpagteren beviseligt kan opnå 6

7 ved salg til anden side. Såfremt der tillægges forpagteren en sådan forkøbsret, skal kontrakten indeholde nærmere bestemmelser om forkøbsrettens udøvelse. Er der tale om en kommunal ejet campingplads, som bortforpagtes, skal bortforpagteren og forpagteren være opmærksomme på indholdet af 68 i lov om kommunernes styrelse om salg af kommunal fast ejendom. 14. BRAND ELLER ANDEN ULYKKE Bliver det forpagtede ødelagt ved brand eller anden ulykke, bør det aftales, at forpagterens forpligtelse til at betale ydelser efter kontrakten ophører. Ligeledes bør det aftales, at kontrakten bortfalder uden at parterne af den grund har erstatningskrav mod den anden. Opgørelse finder sted, som i øvrigt ved forpagtningsforholdets ophør. Har forpagteren tegnet driftstabsforsikring, skal forpagteren dog være forpligtet til at fortsætte med at betale de i kontrakten fastsatte ydelser, så længe driftstabsforsikringen er i kraft. 15. SYNSFORRETNING Det bør aftales, at campingpladsen og dennes bygninger med installationer til enhver tid skal fremstå i pæn rengjort og vedligeholdt stand. Endvidere bør aftales, at der hvert år ved sæsonafslutningen og senest den 1. november afholdes en synsforretning, hvor arealer, anlæg og bygninger gennemgås og eventuelle mangler påpeges. Der bør udarbejdes et notat om resultatet af det foretagne syn til såvel forpagter som bortforpagter, som snarest - og inden det kommende års sæsonstart - skal være forpligtet til at udbedre de mangler, som påhviler henholdsvis forpagter og bortforpagter. Der bør ved forpagtningens ophør afholdes en synsforretning over det forpagtede og udarbejdes en tilstandsrapport, som sammenholdes med tilstandsrapporten udarbejdet af parterne ved forpagtningsforholdets begyndelse. 16. FREMLEJE M.V. Det skal afklares, hvorvidt forpagteren i forpagtningsperioden må overdrage forpagtningen af campingpladsen til andre. Ved forpagters alvorlige og langvarige sygdom eller ved forpagters død bør det overvejes, om bortforpagteren ikke skal have ret til straks at ophæve forpagtningsforholdet, med mindre forpagterens eventuelle ægtefælle giver udtryk for et ønske om at indtræde i kontrakten på samme vilkår. 7

8 Der bør endvidere tages stilling til, om en eventuel butik og cafeteria/grill kan bortforpagtes, hvis dette af forpagteren skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til driften. Aftales dette, skal det præciseres, at bortforpagtningen heraf ikke fritager forpagteren for nogen del af ansvaret for campingpladsens drift, idet kontrakten skal sikre, at selve campingpladsen og butikken/cafeteriaet/grillen til stadighed fremtræder som en veldrevet helhed. Såfremt fremforpagtning af butik og cafeteria aftales, bør det påhvile forpagteren inden 4 uger fra disse aftalers indgåelse at fremsende kopi af aftalen til bortfor-pagteren til orientering. 17. MISLIGHOLDELSE Det skal aftales, hvad der betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten - eksempelvis at de i kontrakten fastsatte ydelser ikke betales rettidigt. Der bør i kontrakten indsættes nærmere bestemmelser om udsendelse af påkrav m.v. forinden opsigelse kan finde sted at forpagteren standser sine betalinger, hans bo kommer under offentlig skiftebehandling som konkursbo, akkordbo, gældsfragåelsesbo eller der indledes gældssaneringssag at forpagteren mister sin udlejningstilladelse eller godkendelse hos Campingrådet at forpagteren ikke holder det forpagtede behørigt forsikret, jfr. pkt. 7 at det forpagtede ikke i det væsentlige holdes i aftalt drift at det forpagtede ikke til enhver tid fremstår i pæn vedligeholdt og rengjort stand, jfr. herved også pkt. 15 Det bør endvidere af kontrakten klart fremgå, hvorledes bortforpagter gør en væsentlig misligholdelse gældende og konsekvensen heraf. 18. EVT. TINGLYSNING Såfremt bortforpagteren ikke er en offentlig myndighed, men en privat person, bør det overvejes om forpagteren skal være berettiget til at kræve forpagtningskontrakten tinglyst på den faste ejendom på nærmere aftalt måde. 19. VÆRNETING Det bør aftales, at enhver uenighed der måtte opstå mellem bortforpagteren og forpagteren afgøres ved bortforpagters værneting, der skal aftales som værneting. 20. OMKOSTNINGER Det bør af kontrakten fremgå hvem der skal betale omkostningerne ved oprettelsen og eventuel tinglysning - sædvanligvis deles disse lige mellem parterne. 8

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT Notark Sagsnr. 04.14.00-G01-1-14 Sagsbehandler Johan Stadil Petersen 24.7.2014 Mellem undertegnede Hedensted kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted som bortforpagter, og medundertegnede xxx som forpagter,

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Ejer: Sønderborg Kommune bortforpagter herved til: Forpagter: Xxx xxxx Sønderborg Camping, Ringgade 7, 6400 Sønderborg Arealet består af: Matr. Nr. 5538 og 5530, Sønderborg samt del

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By Forpagtningsaftale Mellem Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring (herefter benævnt Bortforpagter) Og Navn Adresse By (herefter benævnt Forpagter) er der indgået følgende forpagtningsaftale

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Mellem XX som forpagter Og Femern A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Cvr.nr. 28 98 65 64 som bortforpagter Er det aftalt, at førstnævnte forpagter dele af matr.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Forpagtningsaftale. Fra 15.12.2011 til 31.12.2012 mellem

Forpagtningsaftale. Fra 15.12.2011 til 31.12.2012 mellem Forpagtningsaftale Fra 15.12.2011 til 31.12.2012 mellem Assens Kommune, Plan & Kultur (bortforpagter) og Marcussens hotel ved Daniel Juul (forpagter) 1 Ejendommen Forpagtningen omfatter hele ejendommen

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang Brugsaftale Version 18.02.2016 Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse og Alugod Gruppe, Det Danske Spejderkorps c/o Bjarne van Reeuwijk Toftegårdsvej 20 3500 Værløse indgås hermed brugsaftale for

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt University College Nordjylland, Læreruddannelsen i Aalborg (herefter: bortforpagteren) bortforpagter herved kantinen Mylius Erichsens Vej 131 til XXXX (herefter: forpagteren) på følgende

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (herefter benævnt bortforpagter) NN (CPR-nr) (adresse) bortforpagter herved til medunderskrevne (herefter benævnt forpagter): Pilelauget (CVR-nr) (adresse) en del af jorden

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Udkast til Forpagtningsaftale

Udkast til Forpagtningsaftale Udkast til Forpagtningsaftale Side1/5 Sagsnr. 1440-33757 Dokument-id 2010-7733 Mellem Kerteminde Kommune (ejer), Miljø- og Kulturforvaltingen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde og Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Udkast til Forpagtningskontrakt

Udkast til Forpagtningskontrakt Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 205709 Brevid. 1514393 Ref. JPP Dir. tlf. 46 31 37 20 jornp@roskilde.dk NOTAT: Udkast til forpagtningskontrakt Udkast til Forpagtningskontrakt Roskilde Camping

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

/ FORPAGTNINGSKONTRAKT

/ FORPAGTNINGSKONTRAKT / FORPAGTNINGSKONTRAKT KARA/NOVEREN I/S (herefter betegnet bortforpagter), Håndværkervej 70, 4000 Roskilde, cvr nr. 13507406 bortforpagter hermed til Xxx (herefter betegnet forpagter), adresse, cvr nr.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

3. Kort beskrivelse af Bogense Havn og Marina:

3. Kort beskrivelse af Bogense Havn og Marina: Bogense Havn og Marina Bortforpagtning Tankanlæg Bogense Havn og Marina Vestre Havnevej 26, Bogense 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222017 1. Indledning Nordfyns Kommune ønsker

Læs mere

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Aftalefrihed Parter Areal + betalingsrettigheder + bygning. (jagt/fisk) (adr, matr.nr., evt. kort-bilag) Periode. (Kalenderår) (Max 30 år.) (uopsigelig

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Forpagtningskontrakt. (forpagter)

Forpagtningskontrakt. (forpagter) Forpagtningskontrakt Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (bortforpagter) & (forpagter) Vedrørende driften af Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, Cafeteriet i Avedøre Idrætscenter

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter)

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) Udkast af 28. marts 2014. FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem undertegnede Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) og medundertegnede Fuglsanghallerne

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE. Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense. cvr.: 29 18 89 47. (herefter kaldet bortforpagter) cvr.

FORPAGTNINGSAFTALE. Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense. cvr.: 29 18 89 47. (herefter kaldet bortforpagter) cvr. FORPAGTNINGSAFTALE Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense cvr.: 29 18 89 47 (herefter kaldet bortforpagter) og cvr. : (herefter kaldet forpagter) indgået FORPAGTNINGSAFTALE om forpagtningen

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Mellem underskrevne (ejer og bortforpagter) Vejle Kommune Juridisk afdeling Skolegade 1, 7100 Vejle Kommune. Og medunderskrevne (forpagter)

Mellem underskrevne (ejer og bortforpagter) Vejle Kommune Juridisk afdeling Skolegade 1, 7100 Vejle Kommune. Og medunderskrevne (forpagter) Mellem underskrevne (ejer og bortforpagter) Vejle Kommune Juridisk afdeling Skolegade 1, 7100 Vejle Kommune Og medunderskrevne (forpagter) CVR.NR. Er der dags dato indgået følgende F O R P A G T N I N

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3 Matr. nr. 42 og 983 Arrild ejerlav, Arrild Tønder Kommune J.nr. NST-52451-01993 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Bortforpagter Miljøministeriet Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3, 6510 Gram Tlf.:

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren)

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) & Martin Bruun Bibliotekvej 62 2560 Hvidovre (i det følgende benævnt forpagteren) Forpagtningsaftale

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad

Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad Indholdsfortegnelse: 1. Parterne 2. Kontraktgrundlaget 3. Det forpagtede 4. Benyttelse af det forpagtede 5. Ikrafttræden

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forpagterne kan lave udendørs servering, såfremt dette er foreneligt med eventuelle myndighedskrav eller andet.

Forpagterne kan lave udendørs servering, såfremt dette er foreneligt med eventuelle myndighedskrav eller andet. UDKAST Forpagtningskontrakt vedrørende caféen i Kulturhuset Galaksen. 1 Parterne Med henblik på at betjene publikum i Kulturhuset Galaksen bortforpagter Furesø Kommune repræsenteret ved Kulturhuset Galaksen

Læs mere

Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset, Hummeren 3, Ishøj Havn.

Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset, Hummeren 3, Ishøj Havn. Ishøj Byråd Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 E-mail: jrk@ishoj.dk UDKAST til uformel drøftelse Journal eller CPR-nummer: 201000600 Dokument 2 - A Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset,

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGS- KONTRAKT

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGS- KONTRAKT Horten Advok Thomas Krucov Jensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. «Sagsnr» BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGS- KONTRAKT Mellem og Greve Kommune Rådhusholmen

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret DRIFTSOVERENSKOMST mellem Aarhus Byråd og Den selvejende institution Døgncentret 06.06 2012 Driftsoverenskomst Mellem Byrådet i Aarhus Kommune og den selvejende institution Døgncentret, beliggende Reykjaviksgade

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter )

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter ) BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem og Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Prismen, Amagerbro Kultur v/bjarne Fey Jemtelandsgade 3 2300 København S (herefter Bortforpagter

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT

Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Horsens Kommune forpagter herved til: XXXXXX XXXXXX XXXXXX CVR nr. XXXXXXXX det på vedhæftede kort med rød indramning viste areal, som

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult-

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Køge d. 13. marts 2010 Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Som optakt til en ny stil vedr. fast food forretninger har vi lavet et koncept hvori der indgår et Sortiment som taler til den nye trend Varesortiment

Læs mere

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING 2015-16 Mellem Randers Kommune, i det følgende kaldet udlejer, og Randers Egnsteater, i det følgende kaldet lejer, er indgået følgende kontrakt vedrørende leje af lokaler

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT

Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT Kiosken ved Den tilsandede Kirke m.v. Under forbehold af Naturstyrelsens approbation indgås herved følgende kontrakt vedrørende drift af kiosk og toiletter ved Den tilsandede

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Oktober 2017 Journalnr. NST-5232-00572 Standard lejekontrakt Krathus mellem Naturstyrelsen Vestsjælland Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. (herefter Udlejer) og x (herefter Lejer) 1. DET LEJEDE./. 1.1

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Kontrakt om leje af Egeparken

Kontrakt om leje af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 7 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR: (i det følgende

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Kolding Kommune Nytorv 11 6000 Kolding som Bortforpagter og som Forpagter er indgået følgende forpagtningskontrakt om drift af vandrerhjem, Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding. 1.

Læs mere

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende KONTRAKT Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 AREAL Furesø Kommune forpagter til Flemming

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN Miljøministeriet Naturstyrelsen Trekantsområdet NST-52451-00564 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, tlf. 72543588

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere