FORPAGTNINGSKONTRAKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORPAGTNINGSKONTRAKT"

Transkript

1 Notark Sagsnr G Sagsbehandler Johan Stadil Petersen Mellem undertegnede Hedensted kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted som bortforpagter, og medundertegnede xxx som forpagter, oprettes herved følgende FORPAGTNINGSKONTRAKT Forpagtningens omfang Hedensted Kommune bortforpagter herved til xxxx den kommunen tilhørende campingplads Juelsminde Camping, som er beliggende Rousthøjs Allé 1, 7130 Juelsminde, og består af mr.nr. 97 a m.fl. Klakring by, Klakring af areal 4,4 ha. Det bortforpagtede har adresse Rousthøjs Allé 1, 1A, 1B og 3. Aktuelt er pladsen indrettet med ca. 270 enhedspladser, jfr. oversigtskort (bilag 1). Endvidere omfter forpagtningen tillige det tidligere Juelsminde Vandrerhjem. I denne bygning er der indrettet opholdsstue for campingpladsen. Grundarealet udgør m 2, mens det samlede etagemeter udgør 698 m 2. Herudover omfter forpagtningen et grusbelagt areal på m 2, som p.t. er indrettet som offentlig parkering, men som fra den 1. januar 2016 vil arealet indgå som en del af campingpladsen. Forpagter skal selv nyindrette dette areal med tilhørende hegning. Det samlede areal udgør herefter 4,8 ha. Forpagtningen omfter Juelsminde Camping i sin helhed - dvs. samtlige ovennævnte arealer og de på disse opførte bygninger med disses grund-, mur- og nagelfaste installioner og tilbehør, diverse legepladsudstyr, bomsystem og eludtag (10 A) til campingvogne m.v. Ved forpagtningens begyndelse har forpagteren af bortforpagteren i henhold til særskilt indgået aftale købt det til campingpladsen hørende inventar og øvrige ikke fastinstallerede driftsmidler. Bortforpagteren indestår for, samtlige til campingpladsen hørende fastinstallerede driftsmidler er i god og brugbar stand, men i øvrigt overtages det af kontrakten omftede i den stand, hvori det er og forefindes ved forpagtningsforholdets påbegyndelse. Til dokumention herfor afholdes inden dette tidspunkt en synsforretning, hvorunder der udarbejdes en fortegnelse og

2 beskrivelse af de af forpagtningen omftede arealer, bygninger m.v. Den udarbejdede fortegnelse underskrives af begge parter og vedhæftes forpagtningskontrakten. Forpagteren har i øvrigt inden underskrift af kontrakten gjort sig bekendt med det forpagtede, ligesom forpagteren erklærer have fået udleveret relevant regnskabsmeriale vedrørende campingpladsens hidtidige drift. Fra overtagelsesdagen regne indtræder forpagteren i bortforpagterens rettigheder og forpligtelser over for forsyningsselskaberne. Bortforpagter og forpagter drager i fællesskab omsorg for aflæsning af målere ved forpagtningens start, og bortforpagter giver meddelelse om forpagtningsforholdet til de respektive værker. I forpagtningen medfølger brugsretten til campingpladsens telefonnummer og telefaxnummer på telefonselskabets almindelige vilkår, og forpagteren betaler eventuelle overtagelsesgebyrer herfor til telefonselskabet. Retten til navnet Juelsminde Camping tilhører bortforpagteren. Retten til navnet Juelsminde Strand Camping tilhører nuværende forpagter. I forpagtningsperioden har forpagteren ret til benytte navnet Juelsminde Camping. 2. Ikrafttræden Forpagtningskontrakten træder i kraft den 1. januar Campingpladsens drift Forpagteren er forpligtet til drage omsorg for, driften af campingpladsen sker i overensstemmelse med det til enhver tid gældende campingreglement med tilhørende vejledning udstedt af Miljø- og Energiministeriet (Skov- og Nurstyrelsen), Campingrådets godkendelse, de af Campingrådet vedtagne Klassifikionskrav (stjernekravene) samt anvisningerne indeholdt i Campingrådets årlige besøgsrapport. Særligt fremhæves: campingpladsen skal holdes åben hele året eller minimum i perioden ca. 1. xx til ca. 01. xx campingpasordningen skal overholdes i overensstemmelse med den af Campingrådet hvert år udsendte vejledning til de godkendte campingpladser forpagteren drager omsorg for ro og orden på campingpladsen i overensstemmelse med Campingrådets ordensregler forpagteren skal medvirke til markedsføre Juelsminde by og ved tilrettelæggelse af driften sikre en høj miljøprofil ved bl.a. fremme genbrug og ressourcebevidsthed forpagteren skal indgå i et konstruktivt samarbejde med Juelsminde Turistforening om den størst mulige udnyttelse af lokaler og faciliteter under gensidig hensyntagen til den daglige drift af såvel campingplads som tidligere vandrerhjemsbygning forpagteren alene har ansvaret for, de betingelser, som fra myndighedernes side stilles til den daglige drift, bliver overholdt herunder også krav fra brandmyndigheder, miljøhygiejnisk forvaltning m.v. 2

3 forpagteren har afgørelsen af, hvor mange sæsonpladser (forårssæsonpladser og efterårssæsonpladser), der skal udlejes de af forpagteren fastste daglige og sæsonbestemte åbningstider på campingpladsen skal være i overensstemmelse med campingreglementet og Campingrådets klassifikionskrav forpagteren personligt skal være til stede i sæsonen for forestå pladsens daglige drift, idet han i samme periode skal bebo og overnte i den på pladsen værende bolig til lejrchefen forpagteren skal tilstræbe skabe en god og venlig mosfære på campingpladsen. Det ledende synspunkt for forpagterens virksomhed skal i det hele være, der sikres campinggæsterne den bedst mulige service, oplysning og vejledning, som under de hensyn til pladsens godkendelse og klassifikion kan forvente forpagter senest den 1. xx 201x har etableret xx nye hytter på pladsen der indrettes xx pladser til autocampere tidligere vandrerhjem indgår i pladsens drift som overnningssted (BB-koncept) der i løbet af forpagtningen udføres følgende anlægsarbejder, jf. afsnit 10: Anlæg Ca. pris eksklusiv moms Udføres år Xxxxx xxxxxxxx 201x Yyyyy yyyyyyyy 201y 4. Campingrådets klassifikion Campingpladsen er på overtagelsesdagen klassificeret af Campingrådet med 3 stjerner. Forpagter skal sikre, denne klassifikion opretholdes. Såfremt det ikke er muligt, har bortforpagter ret til ophæve kontrakten med et varsel på 1 år. Såfremt aftalen om klassifikionen med 3 stjerner, eller forpagters ønske om opklassificering af pladsen til 4 eller 5 stjerner måtte medføre nye investeringer i forpagtningsperioden, forholdes som aftalt i kontraktens Personale Forpagteren ansætter selv personale og er ansvarlig for dettes krav på løn, feriepenge m.v. samt for indeholdelse af A-sk, ATP, AM-bidrag, SP-bidrag m.v. og for betaling af lovpligtig arbejdsskade- og ansvarsforsikringer. 6. Forpagtningsafgift Forpagtningsafgiften betales som en fast årlig minimumsafgift på kr ,00 samt en procentdel af omsætningen eksklusiv moms, der beregnes således: X % af vandrerhjemmets og campingpladsens bruttoomsætning med overnning og dagophold, udlejning af eventuelle campinghytter og campingvogne, eltilslutning samt varmtvandsforbrug. Den årlige minimumsafgift betales således: A conto betales den 15. maj A conto betales den 15. juli ,00 kr ,00 kr. 3

4 A conto betales den 15. august A conto betales den 15. september ,00 kr ,00 kr. Den resterende del af forpagtningsafgiften betales senest den 15. marts året efter, idet forpagter samtidig tilsender bortforpagter en beregning af den endelige afgift. Beregningen skal være underskrevet af såvel forpagter som dennes stsautoriserede eller registrerede revisor, idet revisor ved sin påtegning testerer beregningens rigtighed efter stedfunden revision. Forpagteren er forpligtet til fremsende underskrevet årsrapport udarbejdet af den stsautoriserede eller registrerede revisor til bortforpagterens orientering. Regnskabet skal fremsendes senest den 1. april det følgende år sammen med kopi af indberetningen af overnningstallene til Danmarks Stistik. 7. Forsikringer, ejendomsskter, forbrugsafgifter m.v. Forpagter betaler alle de med vandrerhjemmets og campingpladsens drift forbundne udgifter, herunder el, varme, vandforbrug, vandafledningsafgift, rengøring, renovion, grønne afgifter, telefon, KCDA-afgift m.v. kort sagt alle sædvanlige driftsudgifter. Ejendomsskter betales af bortforpagteren. Forpagteren forpligter sig til tegne forsikring omftende grundejeransvar, ligesom det forpagtede i sin helhed skal være forsikret mod brand, vandskade, indbrud og tyveri samt driftstabsforsikret med forsikringsselskabets sædvanlige dækningsperiode. Forpagteren er endvidere forpligtet til tegne de forsikringer, som forpagteren skønner hensigtsmæssige eller er nødvendige for campingpladsens lovlige drift. Forpagteren er forpligtet til på forlangende dokumentere, de ovennævnte forsikringer er tegnet og behørigt holdt i kraft i hele forpagtningsperioden. 8. Garantistillelse Forpagteren har som depositum stillet en bankgaranti eller anden af bortforpagteren godkendt garanti på ,00 kr. - skriver kroner firehundredetusinde 00 øre. Garantien er stillet til sikkerhed for alt mellemværende i henhold til nærværende forpagtningskontrakt. Ved forpagtningsforholdets ophør skal frigivelsen af garantien først kunne finde sted efter, bortforpagteren er blevet dækket ind for de forpligtelser, forpagteren har påtaget sig over for bortforpagteren i medfør af kontrakten samt eventuelle senere indgåede skriftlige aftaler. 9. Vedligeholdelse Forpagteren har den fulde ind- og udvendige vedligeholdelse af det forpagtede i sin helhed det vil sige samtlige bygninger samt underjordiske anlæg til forsyning og drift af pladsen. Bygningerne skal holdes i samme farver som ved forpagtningsforholdets begyndelse, med mindre anden skriftlig aftale indgås mellem parterne. Forpagteren må ligeledes ikke uden bortforpagterens forudgående skriftlige tilladelse foretage bygningsmæssige ændringer af nogen art. 4

5 Uanset det ovenfor anførte om vedligeholdelsen af pladsens bygninger, skal eventuelle bygningsmæssige skader straks anmeldes til Hedensted Kommune. Det forpagtede i sin helhed (areal, bygninger med grund-, mur- og nagelfaste installioner og tilbehør) skal afleveres i samme stand som ved overdragelsen, bortset fra forringelse forårsaget af sædvanlig slid og ælde. Forpagter har endvidere al vedligeholdelse af hegn, læplantninger, grønne arealer, interne veje og stier, fornøden snerydning og glførebekæmpelse samt frostsikring af ledninger og anlæg til vand og varme. Der må ikke uden bortforpagters forudgående skriftlige godkendelse foretages fældning af enkelttræer eller udtynding af bevoksninger. Lovbestemt brandslukningsmeriel opstilles og vedligeholdes af forpagteren. Såfremt bortforpagteren nødsages til iværksætte vej-, kloak-, vandledingsarbejde eller lignende på ejendommen, er forpagteren pligtig tåle disse arbejders udførelse uden udbetaling af erstning. De ovennævnte arbejder udføres så vidt muligt af bortforpagteren uden for den egentlige campingsæson dog må nødvendige og presserende reparioner altid tåles af forpagter. 10. Investeringer Investeringer i om- og tilbygninger (herunder også i forbindelse med eventuelle nye krav fra Campingrådet for pladsens opretholdelse af 3-stjernet klassifikion som anført i kontraktens 4), nyanlæg, opstilling af campinghytter, etablering af swimmingpool eller lignende bekostes af forpagteren efter forudgående aftale med og godkendelse af bortforpagter. De af bortforpagter godkendte investeringer skal afskrives efter følgende princip: a) Afskrivningsperioder 15 år for campinghytter 20 år for øvrige bygninger og installioner b) Bortforpagterens købspligt og forpagterens salgspligt Ved forpagtningens ophør har bortforpagteren pligt til overtage og forpagteren pligt til sælge ovennævnte bygninger, installioner m.v. til den værdi, de lineært er nedskrevet til beregnet på grundlag af det hele antal måneder, siden investeringen er taget i brug. Overdragelsessummen betales kontant af bortforpagteren c) Specielle investeringer For investeringer, der er specielle i kraft af størrelse eller art, aftales nærmere vilkår for punkt a) og b) 11. Synsforretning Det forpagtede skal i sin helhed til enhver tid fremstå i pæn vedligeholdt stand. Det kan aftales, der ved hvert års sæsonslutning og senest den 15. oktober afholdes en synsforretning, hvor arealer, anlæg og bygninger gennemgås, og de mangler, der måtte forefindes såvel ude som inde, påpeges. Om resultet af det foretagne syn optages et not til såvel bortforpagter som forpagter. 5

6 Forpagteren er forpligtet til senest inden næste års sæsonstart eller hvis det efter omstændighederne er påkrævet på grund af risiko for følgeskader straks afhjælpe de påpegede mangler. Sker dette ikke, er bortforpagteren berettiget til lade manglerne afhjælpe på forpagterens bekostning, jfr. i øvrigt kontraktens 15. På samme måde afholdes ved forpagtningens ophør en synsforretning over det forpagtede, og der udarbejdes en tilstandsrapport, som sammenholdes med tilstandsrapporten udarbejdet af parterne ved forpagtningsforholdets begyndelse. 12. Brand eller anden ulykke Ødelægges det forpagtede ved brand eller anden ulykke, er forpagteren forpligtet til uanset dette fortsætte med betale de i kontrakten fastste ydelser, så længe den i kontraktens 7 omtalte driftstabsforsikring er i kraft. Først når driftstabsforsikringen ikke længere er forpligtet til dække forpagter, bortfalder dennes forpligtelse til betale ydelser efter kontrakten, som herefter bortfalder, uden parterne af den grund har erstningskrav mod hinanden. Opgørelse finder sted som i øvrigt ved forpagtningens ophør. Hvis det forpagtede i forbindelse med brand eller anden ulykke genopføres med campingpladsdrift for øje, fortsætter forpagtningsforholdet uændret mellem parterne. 13. Ophør Forpagtningen, der er tidsbegrænset, løber uopsigeligt fra bortforpagterens side til den 31. december 2027, på hvilket tidspunkt kontrakten ophører uden opsigelse. Fra forpagterens side kan kontrakten opsiges med et varsel på 6 måneder til hvert års 31. december. Forhandlinger om eventuel forlængelse af forpagtningen skal påbegyndes senest 1 år før forpagtningskontraktens ophør og være afsluttet senest 6 måneder før ophøret. 14. Videreforpagtning/fremleje Forpagteren må ikke overdrage forpagtningen eller nogen del af det forpagtede til andre og er forpligtet til i hele forpagtningsperioden selv drive campingpladsen. Såfremt forpagteren på grund af sygdom eller lignende ikke kan varetage sine forpligtelser, er han/hun berettiget til indsætte en stedfortræder, for så vidt denne kan godkendes af bortforpagteren. Kan en stedfortræder ikke indsættes, kan forpagtningskontrakten opsiges af bortforpagteren med 14 dages varsel. Såfremt forpagteren måtte afgå ved døden i forpagtningsperioden, har bortforpagteren ret til straks ophæve forpagtningsforholdet. Såfremt forpagteren efterlader sig en ægtefælle, kan der optages forhandlinger om ægtefællens eventuelle overtagelse af forpagtningen. Uanset det ovenfor anførte, har forpagteren ret til afstå det lejede på uændrede vilkår til et selskab, hvori forpagteren er indehaver af et bestemmende flertal af aktier eller anparter og endvidere er direktør. Overdragelse af aktier eller anparter i et sådant omfang, forpagteren ikke længere er indehaver af et bestemmende flertal og ej heller er direktør, kan ikke finde sted. 6

7 Det er endvidere et vilkår for accept af afståelse til et selskab som ovenfor anført, forpagteren personligt som selvskyldnerkautionist indestår for ethvert krav, som bortforpagteren måtte få mod forpagteren i henhold forpagtningskontrakten. 15. Misligholdelse Det betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende forpagtningskontrakt: de i kontrakten fastste ydelser ikke betales rettidigt forpagteren standser sine betalinger, hans bo kommer under offentlig skiftebehandling som konkursbo, akkordbo, gældsfragåelsesbo eller der indledes gældssaneringssag forpagteren mister sin godkendelse hos Campingrådet forpagteren ikke holder det forpagtede behørigt forsikret, jfr. 7 det forpagtede ikke i det væsentlige holdes i aftalt drift herunder også i tilfælde af forpagters langvarige og alvorlige sygdom det forpagtede ikke til enhver tid fremstår i pæn og rengjort vedligeholdt stand, jfr. herved også 11 Ovennævnte opremsning af, hvad der anses for væsentlig misligholdelse, er alene en eksemplifikion og ikke udtømmende. Ønsker bortforpagteren gøre væsentlig misligholdelse gældende, skal bortforpagteren afgive skriftligt påkrav over for forpagteren ved såvel almindeligt som anbefalet brev, og såfremt forpagteren har rettet forholdet inden 14 dage fra påkravets afgivelse, kan ophævelse ikke ske. Dokumenterer forpagteren ikke inden 14-dages fristens udløb, misligholdelse er ophørt, er bortforpagteren berettiget til straks og uden varsel ophæve forpagtningsforholdet til øjeblikkeligt ophør og kræve sig inds i besiddelsen af campingpladsen ved en umiddelbar fogedforretning. Forpagteren skal tilsvare bortforpagteren fuld erstning for tab, han måtte påføre bortforpagteren som følge af misligholdelse af nærværende kontrakt og ophøret i utide. 16. Voldgift Enhver tvist i anledning af denne kontrakt eller dens rette fortolkning kan af en part kræves afgjort ved voldgift, hvortil bortforpagteren og forpagteren hver udpeger 2 voldgiftsmænd. Opmanden for Voldgiftsretten udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Opmanden skal så vidt muligt enten være dommer eller udøvende advok. Tvisten afgøres således i det hele i henhold til Lov af 553 af 24. juni 2005 om voldgift. Samtlige udgifter ved voldgiftsforretningens afholdelse udredes i henhold til den af Voldgiftsretten fastste kendelse. 17. Omkostninger Hver part betaler honorar til egne rådgivere. 18. Dokumenter Følgende dokumenter er udleveret til forpagteren i forbindelse med kontraktens indgåelse: 7

8 1. Oversigtskort 2. Udlejningstilladelser af 19. november 1997 og 2. oktober 2002 meddelt af Vejle Amt. 3. Campingrådets konsulentrapporter fra 2013 og 2014 Hedensted, den Som bortforpagter: Som forpagter 8

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere