Åbent brev til transportminister Pia Olsen Dyhr ang. 3. Limfjordsforbindelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent brev til transportminister Pia Olsen Dyhr ang. 3. Limfjordsforbindelse."

Transkript

1 Fra Anders Wested Aalborg 10/ Trafikalt Folkeparti Venøvej Nørresundby Tlf Åbent brev til transportminister Pia Olsen Dyhr ang. 3. Limfjordsforbindelse. Tillykke med udnævnelsen til Transportminister! Noget af det første du vil møde i dit nye hverv bliver nok den gruppe af nordjyske politikere, der har sat meget stærk fokus på at få etableret en 3. Limfjordsforbindelse vest om Aalborg for 6-7 mia. kr. De vil presse på for, at du i det mindste tager en beslutning om, at en kommende Limfjordsforbindelse skal placeres vest om byen, selv om pengene først bevilliges senere. I den forbindelse håber jeg, du vil beholde fokus på, at staten kan spare ca. 3 mia. kr. ved at overveje situationen endnu en gang og finde en bedre løsning. Egholm-motorvejen er et forældet og meget dyrt projekt, der ødelægger naturværdier for milliarder, hvilket ikke er medregnet i beregningerne af nettonutidsværdi. Den folkelige modstand mod projektet er enorm. Hele processen omkring fastlæggelse af linjeføring har været organiseret som et udskillelsesløb, hvor mulighed efter mulighed er blevet udelukket fra 1992 og frem til dag. Imidlertid har dette udskillelsesløb foregået over så mange år, at nogle af de udelukkede linjeføringer ville passe bedre til situationen i dag, hvor hele Aalborgs tyngdepunkt er forskudt markant mod øst, og hvor rejsemønstre, transportformer og trafikplanlægningens mål og midler har forandret sig. Jeg vil derfor anbefale dig at lukke op for, at offentligheden og trafikplanlæggere i en kort periode kan indlevere alternative forslag til linjeføring for en 3. Limfjordsforbindelse. Herefter foreslår jeg, at der sættes mio. kr. af til at foretage en grovsortering, og derefter undersøge de bedste alternativer i forhold til trafikale virkninger, nettonutidsværdi og forrentning. Disse beregninger samt eventuelt nye beregninger af Egholm-forbindelsen bør foregå med hensyntagen til de kritikpunkter, der blev rettet mod beregningerne i VVM-undersøgelsen. Disse kritikpunkter er opsummeret i note nr. 1. Måske vil det være en god idé at vælge et uvildigt ingeniørfirma til at forestå undersøgelsen, evt. to firmaer. På denne basis kan du skabe et langt bedre grundlag for at vælge placering for den næste vejforbindelse over Limfjorden og dermed opfylde ønskerne om, at dette sker snart. Uanset om du vil åbne bredt op for modtagelse af nye forslag, håber jeg, at du vil finde midler til at få gennemregnet mit forslag - 3-tals-løsningen. Forslaget ér resultatet af flere års overvejelser blandt modstanderne af Egholm-forbindelsen. Det rummer først og fremmest ideer, der er forstret af den kendte, nordjyske trafikforsker, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen. Med dette forslag kan man sikre, at Vendsyssel ikke kobles fra omverdenen, som det så dramatisk udtrykkes i debatten. Desuden imødekommes en del af ønskerne om lettere forbindelser til nogle af de rejsemål i vest, som har været i fokus på i debatten (eksempelvis Jammerbugt kommune). Anlægsprisen vil formentlig være det halve af Egholm-motorvejen.

2 Kort om Egholm-motorvejens historie. Allerede i 1968 kom de første tanker om en omfartsvej vest om Aalborg. Siden udviklede Aalborg sig mod øst, mens stadig flere fik øjnene op for de unikke naturområder mod vest, der ville reduceres i værdi ved anlæg af en motorvej. Ved behandlingen i 2011 affødte planerne om en vestlig motorvej en af Danmarkshistoriens største protester mod en trafikplan. Folk protesterede også over linjeføringen hen over Limfjordsøen Egholm. Der kom således over 1500 indsigelser til VVM-redegørelsen, hvoraf i alle tilfælde 1100 var entydige protester mod motorvejen og mod VVM-redegørelsens måde at nå frem til sine konklusioner på. Protesterne til trods opnåede den vestlige linjeføring et snævert flertal i Aalborg Byråd september 2011 og efterfølgende flertal ved behandling i regionsrådet. Men hele processen op til denne afstemning bar præg af, at man ønskede at presse noget igennem på trods af befolkningens ønsker. Eksempelvis var tidspunktet for offentliggørelse af VVM-redegørelsen uhensigtsmæssigt - i starten af juli Der var kun en kort frist til ultimo august, hvis man ville komme med indsigelser - alligevel kom der og straks derefter afholdt man afstemningerne i byråd og regionsråd. Debatten er sidenhen fortsat i den lokale presse og på Facebook, hvor tilhængernes side (3. limfjordsforbindelse tak!) har 82 medlemmer og modstandernes side (Bevar Egholm som Ø) har 2168 medlemmer. Stadig flere fejl og mangler er blevet fundet i VVM-redegørelsens metode og konklusioner, og konturerne er begyndt at tegne sig af andre løsninger til sikring af Limfjordspassagen, der kan realiseres langt billigere end den version af det østlige alternativ, Vejdirektoratet fremlagde i VVM. De nordjyske politikere, som arbejder ivrigt for Egholm-motorvejen (Mariann Nørgaard, Ulla Astman, Bjarne Laustsen, Preben Bang Henriksen, en række borgmestre) mødtes 2. september 2013 i Aalborg Lufthavn, hvor de sammen med en række andre etablerede komitéen 3Limfjordsforbindelse.nu. Der blev indsamlet 67 underskrifter for Egholm-motorvejen. Til sammenligning indsamlede foreningen Egholms Venner i 2006, hvor motorvejen også var til debat, underskrifter mod motorvejen. Rambølls nye rapport og kritik af denne Komitéen "3Limfjordsforbindelse.nu" baserede deres argumentation på en rapport, de havde bestilt ved ingeniørfirmaet Rambøll. Rambølls rapport indeholder det, den er bestilt til at indeholde, dvs. (1) en gennemgang af VVM redegørelsen og dens konklusioner uden nogen form for kritik eller forholden sig til de mange indsigelser (2) en vurdering af, hvornår trafikken vil bryde sammen jfr. Landtrafikmodellen i sin foreløbige version (3) en liste over diverse kilometermæssige fordele ved en vestlig forbindelse (4) overvejelser om såkaldt "forsyningssikkerhed" ved valg af de to løsninger. (ad. 1) Ved at opremse konklusionerne fra VVM, opremser man også dens fejl. - Blandt disse fejl er påstanden om, at en ekstra 20 km. motorvej gennem en række naturområder vest for Aalborg/Nørresundby i vindretningen vil betyde MINDRE støj end alternativet, som er at fastholde støjen i den nuværende korridor (E45), hvor man kompenserer for effekten af den stigende trafik via indkapsling med bedre støjværn. Det virker umiddelbart helt forkert, men argumentationen i VVM er, at der til gengæld vil komme færre støjbelastede boliger, fordi der kommer mindre trafik på tværs af byen. Spørgsmålet er dog, om ikke det kun er nogle få (beboerne i Mølholm og den vestlige del af Hasseris), der vælger at køre vest på for at komme mod nord eller syd. (Se note 2) Foruden at man må stille spørgsmål ved VVMs konklusion vedrørende antallet af støjbelastede boliger, må man kritisere, at støjen i naturområdet mod vest ikke tæller med i VVM s

3 konklusion vedrørende støj. Se i øvrigt også note 3. - En anden klar fejl i VVM-redegørelsen er, at man sammenligner en hel vej (vest) med en halv vej (øst). Østalternativet burde f.eks. starte samme sted i syd som vest-alternativet og indbefatte den planlagte forbindelse til Aalborg City Syd via Ny Dallvej. Uden denne vil øst-løsningen stå i et ringere lys, fordi man ikke får løst et af Aalborgs store trafikproblemer - trafikkaosset ved City Syd - på grund af en manglende direkte tilkørsel fra motorvejen. Man får derved misvisende tal for støj og - ikke mindst - for tidsgevinster, som jo er et af de afgørende tal ved beregning af nettonutidsværdien. - Den tredje markante fejl ved VVM er overdimensioneringen af det østlige alternativ, der med hele 12 kørebaner under fjorden vil fordoble kapaciteten i en situation, hvor man kun skal finde plads til 25 % mere trafik op mod Prisen på det østlige alternativ steg således til det tredobbelte fra VVM 2006 til VVM 2011, hvilket ikke virkede troværdigt. - Den helt store fejl i VVM er beregningen af nettonutidsværdi, hvor man ikke tillægger forringelsen af de mange naturområder nogen værdi overhovedet. Det er klart, at det kan være svært økonomisk at værdisætte f.eks. udryddelse af truede dyre- og plantearter arter eller ændring af rekreative områder til at være præget af påfaldende stilhed til at skulle være appendiks til en larmende motorvej eller ødelagte visuelle indtryk. Det kan være svært at vurdere, hvordan det på sigt påvirker sundhedsudgifterne, hvis færre fristes til at dyrke motion i disse områder. Og det kan være svært at vurdere, hvor meget huspriserne vil falde i et område som Hasseris, hvor kvadratmeterprisen hidtil har været dobbelt så høj som andre steder i byen. Vil dette fortsætte den dag, naturområderne langs bydelen mere eller mindre ødelægges af en motorvej? Det faktum, at det er vanskeligt at prissætte alle disse ting, betyder jo ikke, at værdipåvirkningen skal sættes lig nul! (ad. 2) Rambøll-rapporten konkluderer, at trafikken vil bryde sammen år Imidlertid baseres dette på en beregning af hverdagsdøgntrafik (HDT), ikke årsdøgntrafik (ÅDT), som man bruger alle andre steder i landet, når man skal sammenligne behovene for nye veje. Ved at bruge hverdagsdøgntrafik vælger man den sarte model, hvor enhver kø i myldretiden betragtes som et alvorligt problem. Myldretider er præget af kortvarige spidser morgen og aften. Andre steder i landet accepterer man, at disse kan forårsage stop. Disse stop motiverer bilisterne til at vælge forskudte mødetider, hvorefter problemet er løst. Laver man en prognose baseret på årsdøgntrafik i stedet for hverdagsdøgntrafik, vil trafikken først bryde sammen omkring år (ad. 3) Når man skal opgøre en vejs kilometermæssige fordele, afhænger resultatet naturligvis af, hvilke rejsemål vejen skal vurderes i forhold til. Ønsker man et godt resultat for en vej placeret i vest, skal man derfor vælge at undersøge påvirkningen af rejsetider mellem en række rejsemål i vest og undlade at undersøge betydningen for rejsemål i øst. Rambøll-rapporten har valgt følgende rejsemål: Frederikshavn Havn, Fårup Sommerland, Hirtshals Havn, Aalborg Havn (i Aalborg Centrum), Aalborg Lufthavn og Aalborg Syd. Det ville have været mere relevant at udelade Fårup Sommerland (sommerhusområderne hører jo til fritidsområdet) og i stedet medtage Aalborg Øst som rejsemål. Aalborg Øst har over indbyggere. Aalborg Øst rummer hovedelen af Aalborg Universitet med studerende og ansatte og tilhørende videnspark og højteknologivirksomheder. Aalborg Øst indeholder desuden det kommende Supersygehus for hele regionen, hvortil en sikker trafikforbindelse må betragtes som yderst vigtig. Og Aalborg Øst rummer Aalborg Østhavn (Grønlandshavn), Siemens Windpower med ( ansatte) og mange andre industrivirksomheder. Desuden Gigantium, en planlagt "vækstakse" i retning mod Klarup samt afsæt for veje mod Østhimmerland (Hadsund Landevej) og mod Hals. At udelade Aalborg Øst som vigtigt rejsemål virker meget forkert, og det fordrejer naturligvis konklusionen til fordel for den vestlige model.

4 Foruden kilometerafstande undersøger rapporten, hvor mange nye boliger, der vil kunne nås indenfor eksempelvis en time ved etablering af en Egholm-motorvej frem for en udvidelse i af E45. Resultatet er følgende (baseret på tallene i rapportens side 16+17): Lufthavnen kan nå 17,7 % flere, Aalborg City Syd kan nå 3,6 % flere, Fårup Sommerland kan nå 2,3 % flere og Hirtshals Havn 1,5 % flere. Ingen ændring for Frederikshavn Havn eller Aalborg Havn (Aalborg Centrum). Det er jo ikke de store epokegørende procenter, og igen mangler tal for Aalborg Øst, hvor man formentlig vil kunne nå længst ud via en udbygning og bedre sikring af E45. Det er simpel logik, at anlæg af en ny vej, der danner nye forbindelser, hvor der ikke tidligere var forbindelse, vil have trafikale fordele sammenlignet med en udbygning af en eksisterende vej. Spørgsmålet er blot, om fordelene er så væsentlige, når man tænker på, hvad der ligger mod vest, og hvad vejen koster - og om man undervurderer værdien af den ekstra sikkerhed, der kunne følge med alternativet: udvidelse af E45 og etablering af et ekstra rør ved Limfjordstunnelen. Det sidste vil jo f.eks. sikre, at der næsten altid er forbindelse fra Vendsyssel til det store erhvervs- og uddannelsesområde i Aalborg Øst. Og det vil skabe en større sikkerhed for, at ambulancer fra Frederikshavnsområdet kan komme over til det nye Sygehus Øst! (ad. 4) Forsyningssikkerhed er i fokus i rapportens kapitel 4. Med forsyningssikkerhed menes formentlig sikkerhed mod, at man havner i en kø, når man skal passere fjorden. Her mangler rapporten en diskussion om muligheden for at indrette Limfjordstunnelens tilkørselsveje anderledes, så man simpelthen undgår en del af de uheld, der forårsager stop i trafikken. Oplagt vil det f.eks. være at ombygge tilkørslen fra Aalborg i Kridtsvinget, så man ikke sender langsomt kørende trafik ind i overhalingsbanen på E45. Den nuværende indretning gør det endvidere nødvendigt at for bilisterne at krydse to kørebaner inde i tunnelrøret, hvis de skal fra Aalborg og over til Nørresundby C lige på den anden side. Tilsvarende har SF peget på et problem for den sydgående trafik, der også kan lede til hasarderede vognbaneskift. Et problem, man kan løse med en ekstra vognbane op mod Humlebakken. Men tilbage til rapporten, der altså opfatter situationen med uheld og andre hændelser 1-2 gange om ugen, der resulterer i blokering af trafikken ved Limfjordstunnelen, som et uforanderligt udgangspunkt. Herefter diskuterer rapporten, hvad man så skal gøre, når blokeringen opstår. Her er det klart, at den østlige model rummer (mindst) et ekstra tunnelrør, hvorved problemerne løses på stedet ved at lede trafikken over i dette rør. Den vestlige model, derimod, kræver ved stop i Limfjordstunnelen, at bilerne finder over på Egholm-motorvejen eller Limfjordsbroen. Når der er uheld i Limfjordstunnelen, hobes der meget store trafikmængder op på E45, som skal ekspederes på tværs af Aalborg og Nørresundby, hvis ikke der findes et ekstra rør til afvikling af trafikken. Erfaringen viser, at det vil fylde midtbyen med biler i en grad, så alting går i stå. Rambøll mener alligevel, at det er muligt at få denne trafikmængde igennem, fordi trafikken vil dele sig i to - nogle vil køre mod Limfjordsbroen, andre mod Egholm-motorvejen. Lokale forskere mener, at denne påstand må underkastes nærmere undersøgelse. Når der sker et uheld ved Limfjordstunnelen (eller på E45 omkring Aalborg) gælder det desuden om at få ledt trafikken, der ankommer helt syd- eller nordfra, over på Egholm-motorvejen "i tide". Rapporten angiver, at dette vil kræve et trafikledelsessystem samt et stykke ekstra motorvej således at Egholm-motorvejen i nord får forbindelse til E45. Det sidste har vi, der er modstandere af Egholm-motorvejen, påpeget længe. Man skal være opmærksom på, at en sådan forlængelse kan fordyre vest-løsningen med flere hundrede mio. kr. Rapporten omtaler problemet med uheld, der sker på E45 andre steder end i/ved tunnelen og anfører mængden denne type uheld som argument for, at forsyningssikkerheden er størst ved en vestlig løsning. Her

5 overser rapporten muligheden for - ved uheld på E45 ud for Aalborg - at afvikle trafikken via Sønderbromotorvejen og Østre Alle/Nyhavnsgade mod Kridtsvinget. På denne strækning kan man etablere grøn bølge i den retning, hvor blokeringen er opstået på motorvejen. Det passer altså ikke, når rapporten på side 21 skriver, at Limfjordsbroen vil være øst-løsningens eneste alternativ ved problemer på E45 andre steder end i Limfjordstunnelen. - Afslutningsvis vil jeg gentage mit håb om, at staten ikke lader sig presse af de ivrige nordjyske politikere til at fastlægge linjeføringen vest om byen, og dermed binde sig til på sigt at skulle realisere dette utroligt dyre og på mange måder uhensigtsmæssige projekt. Bemærk i øvrigt, at første fase af en vest-løsning, som der også vil ligge et vist pres på for at få realiseret, stort set kun vil få funktion som tilkørselsvej til et butikscenter. Prisen er over 1 mia., fordi der er tale om en lang motorvejs-lavbro hen over en ådal. Alternativt kan Aalborg kommune selv etablere en forbindelse til butikscentret for under 100 mio. kr. - oven i købet med en mere hensigtsmæssig/direkte linjeføring (Ny Dallvej). Ikke brug for flere undersøgelser. Læserbrev i Nordjyske 15/9 af regionsrådsformand Ulla Astman, formand, Komitéen 3. Limfjordsforbindelse.nu FORBINDELSE: Alle relevante linjeføringer for en ny 3. Limfjordsforbindelse er undersøgt og vurderet af trafikog miljøeksperter. Derfor er det helt forkert og til stor skade for Nordjylland og Aalborg, hvis der lyttes til opfordringen fra enmandspartiet Trafikalt Folkeparti, om at indlede nye undersøgelser. I 1990'erne blev i alt 9 linjeføringer grundigt undersøgt. I årene efter fravælges de fleste forslag, da de ikke løser problemet med trængslen. I 2009 bliver partierne i Folketinget enige om at færdiggøre en såkaldt VVMundersøgelse, og i 2012 (red: det var 2011) præsenterer Vejdirektoratet en såkaldt VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse, som peger på tre forskellige linjeføringer. Processen med undersøgelserne af linjeføringerne ender med, at Vejdirektoratet i 2013 (red: Det var 2012) indstiller til ministeren, at en 3. Limfjordsforbindelse anlægges i en Egholm linjeføring. Det er vi i Komitéen for en 3. Limfjordsforbindelse helt enige i. Undersøgelsen viser entydigt, at Egholmløsningen er langt den bedste til at forhindre den trafikprop, der er på vej i den eksisterende tunnel. Egholmløsningen er også langt den mest økonomisk rentable for samfundet, selvom det er den dyreste løsning, og endelig er det den løsning, som sikrer aalborgenserne mindre støj og forurening. Der er sådan set ikke nogen undskyldning for Folketinget til at forsinke vedtagelsen af en anlægslov. Trafikalt Folkeparti har sendt et brev til den nye Transportminister Pia Olsen Dyhr, for at få hende til at stoppe overvejelserne om en ny 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. I stedet opfordres ministeren til at bruge et tocifret millionbeløb på nye undersøgelser af alternativer til Egholm-linjeføringen. Det giver ikke mening.

6 Undersøgelserne er foretaget, og det vil være dybt skadeligt for udviklingen i Nordjylland, hvis beslutningen udskydes igen. Betydningen af beslutningen nu om en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm viser sig i, at hele Nordjylland har samlet sig i Komitéen 3. Limfjordsforbindelse.nu, hvor folkevalgte og erhvervsliv på begge sider af Limfjorden kræver vedtagelse af en anlægslov for en forbindelse over Egholm nu - så en forbindelse kan nå at blive planlagt og bygget, inden Limfjorden for alvor bliver en barriere for Nordjyllands samlede udvikling. Fakta og mere om Komitéen kan ses på hjemmesiden P.S.: VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. En VVM-undersøgelse bliver foretaget på særlige anlægsprojekter, inden bygherren får tilladelse til at gå i gang med projektet. Mit svar til Ulla Astman i nyt læserbrev: FORBINDELSE: Ulla Astman mener (Nordjyske 15/9) at alle relevante linjeføringer for en 3. Limfjordsforbindelse er undersøgt, og at der ingen grund er til at åbne op for nye input, som ønsket af Trafikalt Folkeparti. Hele pointen med Trafikalt Folkepartis henvendelse til transportministeren er, at der er fejl i den seneste VVM, hvor man f.eks. har behandlet det østlige alternativ påfaldende dårligt. Dette var medvirkende årsag til hele 1511 indsigelser mod VVM i indsigelser, som Ulla Astman fuldstændig ignorerer. Disse 1511 indsigelser ville hverken regionen eller kommunen vente på blev behandlet/vurderet i Man skyndte sig bare at træffe beslutning om, at man ønskede den vestlige lineføring. Sagligheden blev ofret ved den lejlighed, og det er den verden, en stribe politikere fortsat lever i. Nogle af os, der finder det katastrofalt, hvis man bygger en motorvej via Hasseris, Egholm og Lindholm, er nu - efter en passende tænkepause - kommet frem til et forslag til, hvordan man i stedet kan sikre trafikken på tværs af fjorden og løse en række andre trafikale problemer omkring Aalborg. Forslaget kaldet "3-tals løsningen" er baseret på anbefalinger fra anerkendte trafikforskere. Vores forslag koster formentlig det halve af det skyhøje beløb (6-7 mia.), som en Egholm-motorvej vil koste. Desuden undgår man ødelæggelsen af de bynære, vestlige naturområder og dermed den voldsomme folkelige modstand. Hvorfor vil Ulla Astman ikke have, at 3-tals løsningen bliver undersøgt og vurderet af et ingeniørfirma? Det kan da kun være fordi hun frygter, at 3-tals løsningen kan konkurrere med Egholm-løsningen. Hvis 3-tals løsningen er bedre og billigere end Egholm-motorvejen, er der større chance for, at staten vil realisere projektet. Omvendt: hvis en masse Nordjyske politikere følger Ulla Astman og Mariann Nørgaard og stiller sig fornærmede op i et hjørne og kræver en halvdårlig løsning til den dobbelte pris, så får vi aldrig noget som helst. Mit brev til transportministeren samt 3-tals løsningen kan ses på

7 Henvisninger/Kilder: 3-tals løsningen, som jeg vil anbefale: Trafikalt Folkepartis hjemmeside: Vejdirektoratets VVM redegørelse 2011, den sammenfattende rapport: Rambølls nye rapport bestilt af komitéen 3Limfjordsforbindelse.nu: Bilagsrapport til ovenstående med bl.a. kort over trafikbelastning Komitéen 3Limfjordsforbindelse.nu s hjemmeside: Mange af de argumenter, jeg har fremført i dette dokument, blev også præsenteret for folketingets Transportudvalg ved mit besøg i november i En sammenfattende version af mit powerpoint fra dette besøg kan ses på Min væsentligste inspirationskilde er den kendte nordjyske trafikforsker, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen, hvis henvendelser til ministeriet ang. 3. Limfjordsforbindelse kan ses via dette link: Egholms Venner Borgerbevægelsen Vestlig limfjordsforbindelse nej tak ikke som motorvej! Webkameraer ved Limfjordstunnelen

8 (note 1): Forslag til krav til en ny undersøgelse Arbejdet skal konfereres undervejs med tilhængere af de enkelte løsninger. I VVM undersøges en vest-forbindelse fra E45 syd til E39 nord og en øst-forbindelse fra E45 ved Aalborg SØ til E45 nord. I den nye undersøgelse skal alle alternativer vurderes med start og slut samme steder - fra E45 helt i syd til E39 OG E45 helt i nord. Alle alternativer skal inkludere individuelt optimerede forbindelsesveje til de væsentligste rejsemål så som Supersygehuset/Aalborg Øst, City Syd, Aalborg Centrum samt Aalborg Lufthavn. Alternativerne skal bl.a. vurderes i forhold til deres evne til at støtte Aalborgs bæredygtighedsstrategi, der f.eks. indebærer, at kollektiv trafik og cyklisme skal varetage en større del af transportarbejdet og at forurening i centrum skal begrænses. Der skal indgå forholdsvis detaljerede anlægsbudgetter, så man f.eks. kan finde en forklaring, når østløsningen pludselig vurderes til at koste det tredobbelte af prisen i Når der opstilles tre vækst-scenarier, skal middelvæksten ligge midt imellem høj- og lavvækst i stedet for tæt på høj-vækst som VVM side 62 forventet er her 1,23%, 1,88%, 2,52%. Den prognose for trafikstigningen, beregningen skal tage udgangspunkt i, skal tage højde for den økonomiske stagnation og man skal indarbejde de faktiske trafiktal op til undersøgelsestidspunktet, inden man tildeler procentsatser for de nye vækstscenarier. Biltrafikken i 2012 skal tolkes som ekstraordinær høj på grund af fravær af togtrafik til/fra Vendsyssel. Der bør i beregningen indgå en estimeret prissætning af ødelagt natur (værdi af truede dyre- og plantearter, værdien af adgang til bynære, rekreative områder, områdernes værdi i forhold til motion, sundhed og sundhedsudgifter, værdien af ødelagte visuelle indtryk) Bynær natur kan gøre byen attraktiv for tilflyttere / ny arbejdskraft, på samme måde som et rigt kulturliv kan gøre det. Der skal indgå en sammenligning af kultur og natur i denne henseende og en værdisætning af tabt attraktivitet for Aalborg som følge af hver undersøgt linjeføring. Udbygninger i den eksisterende transportkorridor via E45, som anses for nødvendige uanset om en anden Limfjordsforbindelse vælges, skal ikke indgå i prisen på øst-alternativerne eller skal indgå i alle alternativer. Man bør værdisætte den særlige (rente/risiko-)fordel ved de løsninger, der på en meningsfuld måde kan udbygges gradvist i takt med, at behovet reelt viser sig.

9 (note 2) Der vil ikke være den store fordel i trafikmængder på tværs af byen

10 Disse to trafikbelastningskort stammer fra Rambølls bilagsrapport fra september Som det ses, er forskellen på den tværgående trafik ved de to løsninger ikke udpræget. Dvs. det virker utroværdigt, at der skulle være væsentligt færre støjbelastede boliger ved valg af Egholm-løsningen. Desuden virker det utroværdigt, at Egholm-motorvejen skulle medføre væsentligt færre uheld på det tværgående vejnet. Alternativet: En udbygning og ombygning af tilkørselsvejene ved Limfjordstunnelen, hvor der erfaringsmæssigt er mange uheld, vil formentlig være en mere effektiv måde at mindske antallet af uheld på.

11 (note 3) Udbredelse af støj ved de to løsninger Disse støjudbredelseskort stammer fra VVM 2011 side De er dog modificeret således, at den dominerende vestenvind er taget i betragtning. Desuden er effekten af støjs evne til at forplante sig ekstra let langs vand indtegnet. På illustrationen til venstre er støjen fra E45 medtaget, da det jo er misvisende at fjerne den, som man har gjort i VVM på side 79. Selv om man bygger Egholm-linjen, vil E45 da stadig eksistere, og den skal fortsat ekspedere ca. 70 % af den fjordkrydsende trafik! Der vil altså fortsat være støj i øst, selv om man bygger vest, og hvis 30 % af trafikken fjernes, vil den støjmæssige forskel kun være 1 db.

Trafikproblemer ved Aalborg

Trafikproblemer ved Aalborg Trafikproblemer ved Aalborg Og spillet om hvilke kasser, der skal betale 3. Limfjordsforbindelse. Staten kan formentlig spare ca. 3 mia. kr. 1 Er Egholm-motorvejen en god ide -> 1. For Aalborg? 2. For

Læs mere

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske 1. "Det haster med anlæg af en ny forbindelse" 2. "En Egholmforbindelse vil aflaste centrum" 3. "En Egholmforbindelse er bedst for udviklingen i

Læs mere

Byer, der ligger ved en flod får intet tilskud til broer. En bybro for 2-3 mia. er fuldstændig urealistisk i.f.t. Aalborgs budget.

Byer, der ligger ved en flod får intet tilskud til broer. En bybro for 2-3 mia. er fuldstændig urealistisk i.f.t. Aalborgs budget. Kassesystemet Staten betaler: Motorveje, landeveje Kommunen betaler: Alle andre veje. Byer, der ligger ved en flod får intet tilskud til broer. En bybro for 2-3 mia. er fuldstændig urealistisk i.f.t. Aalborgs

Læs mere

Ønske om 8 justeringer af beregningen af anlægs- og samfundsøkonomi for 3. Limfjordsforbindelse i forhold til Vejdirektoratets VVM-redegørelse 2011

Ønske om 8 justeringer af beregningen af anlægs- og samfundsøkonomi for 3. Limfjordsforbindelse i forhold til Vejdirektoratets VVM-redegørelse 2011 Ønske om 8 justeringer af beregningen af anlægs- og samfundsøkonomi for 3. Limfjordsforbindelse i forhold til Vejdirektoratets VVM-redegørelse 2011 Vejdirektoratets VVM redegørelse fra 2011 anbefaler en

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Om folderen Den 3. Limfjordsforbindelse, find den via www.denbedstevej.dk

Om folderen Den 3. Limfjordsforbindelse, find den via www.denbedstevej.dk Om folderen Den 3. Limfjordsforbindelse, find den via www.denbedstevej.dk Hvis politikerne vedtager en 3-Limfjordsforbindelse over Egholm, overvejer jeg udgive en bog om politisk manipulation år 2014.

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015):

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Transportudvalget 2014-15 (2. samling) TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Forbedring af sikkerhed og kapacitet ved Limfjordstunnelen

Læs mere

Indsigelse i hovedtræk

Indsigelse i hovedtræk Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det fremgår, at Aalborg Kommune fortsat (vil) arbejde for etablering af den 3.

Læs mere

Trafikproblemer ved Aalborg

Trafikproblemer ved Aalborg Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 53 Offentligt Trafikproblemer ved Aalborg Og spillet om hvilke kasser, der skal betale 3. Limfjordsforbindelse. Staten kan formentlig spare ca. 3 mia. kr. 1

Læs mere

Min konklusion om 3. Limfjordsforbindelse med regneark version 3 Af Anders Wested, Nørresundby, tlf. 20489503, anderswested@live.

Min konklusion om 3. Limfjordsforbindelse med regneark version 3 Af Anders Wested, Nørresundby, tlf. 20489503, anderswested@live. Min konklusion om 3. Limfjordsforbindelse med regneark version 3 Af Anders Wested, Nørresundby, tlf. 20489503, anderswested@live.dk (Denne tekst kombinerer indsigelse, forslag til trafikplan, beregning

Læs mere

Høringssvar i.f.t. regionsplanen fra. Anders Wested, Trafikalt Folkeparti, Venøvej 10, 9400 Nørresundby, tlf. 20489503, anderswested@live.

Høringssvar i.f.t. regionsplanen fra. Anders Wested, Trafikalt Folkeparti, Venøvej 10, 9400 Nørresundby, tlf. 20489503, anderswested@live. Høringssvar i.f.t. regionsplanen fra Anders Wested, Trafikalt Folkeparti, Venøvej 10, 9400 Nørresundby, tlf. 20489503, anderswested@live.dk (1) Problematisering af begreberne tæt og forpligtende : Citat

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 300 Offentligt Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Oversigtskort, der viser området omkring Kridtsvinget

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Stadig støj på linjen

Stadig støj på linjen Louise Faber: Jeg bryder mig faktisk ikke om, at du siger, at du synes, modstanderne har været skingre i debatten.?ulla Astman: Jeg vil medgive, at den kan have været skinger fra begge sider. Foto: Michael

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

Anvendelse af Landstrafikmodellen. Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet

Anvendelse af Landstrafikmodellen. Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Anvendelse af Landstrafikmodellen Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Anvendelse af Landstrafikmodellen Valideringsprocessen Trafikberegninger LTM i praksis En helt ny form

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Dagsorden: Trafikudvalget: - Opgradering af jernbanen Hobro - Aalborg - Den 3. Limfjordsforbindelse - Jernbane til Aalborg Lufthavn.

Dagsorden: Trafikudvalget: - Opgradering af jernbanen Hobro - Aalborg - Den 3. Limfjordsforbindelse - Jernbane til Aalborg Lufthavn. Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 80 Offentligt Møde Folketingets Trafikudvalg Tid Fredag den 05.11.2010, kl. 12.00 Sted Mødelokale 157 Deltagere Folketingets Trafikudvalg: Flemming Damgaard Larsen

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Bilag 195 Offentligt - - - in«aalborg KOMMUNE Folketinget Trafikudvalgets Sekretariat Christiansborg 1240 København K 22-01-2010 Hermed fremsendes ifølge aftale med trafikudvalgets

Læs mere

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014.

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Transportudvalg Den 24. marts 2014 Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Dene mytedræbe VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN. med Den Tredje Limfjordsforbindelse

Dene mytedræbe VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN. med Den Tredje Limfjordsforbindelse Dene mytedræbe VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN med Den Tredje Limfjordsforbindelse 100% OPBRUGT 99% OPBRUGT Ny forbindelse Limfjordsbroen Limfjordstunellen Vejdirektoratets indstilling til ministeren: 20

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar for den 3. Limfjordsforbindelse

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar for den 3. Limfjordsforbindelse Dato: 31-08-2011 Sagsbehandler: Janne Wichard Henriksen, jwh@dn.dk, 3919 3246 Vejdirektoratet Vejplan- og Miljøafdeling Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Sendt pr. mail til vd@vd.dk Danmarks

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

En fremtidssikret løsning for vejtrafikken over Limfjorden

En fremtidssikret løsning for vejtrafikken over Limfjorden En fremtidssikret løsning for vejtrafikken over Limfjorden Civilingeniør Anker Lohmann-Hansen, Vaarstvej 185, 9260 Gistrup * anker@lohmann-hansen.dk 1 En tredje Limfjordsforbindelse i øst og vest Sammenfatning

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

Debat Værktøjer oplæg til debat - Svend Tøfting, Region Nordjylland

Debat Værktøjer oplæg til debat - Svend Tøfting, Region Nordjylland DANMARKS STØRSTE DORTE STIGAARD, REGION NORDJYLLAND DANMARKS STØRSTE FREMKOMMELIGHEDSUNDERSØGELSE Baggrunden for projektet det overordnede Koncept Svend Tøfting, Region Nordjylland. Spørgeskema undersøgelsen

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Aalborg i bevægelse Mobilitet i Aalborg 2040

Aalborg i bevægelse Mobilitet i Aalborg 2040 Aalborg i bevægelse Mobilitet i Aalborg 2040 Mette Skamris Aalborg Kommune Vejforum 2016 Mobilitetsstrategi vedtaget i 2013 - også en del af Hovedstrukturen Fysisk Vision 2025 Mobilitetsplan 2040 Mobilitetsstrategien

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Vejinfrastruktur i Aalborg

Vejinfrastruktur i Aalborg Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 121 Offentligt Vejinfrastruktur i Aalborg Modeller for indretning af vejnettet December 2011 2 Vejinfrastruktur i Aalborg Rapport: Vejinfrastruktur i Aalborg

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Nye veje mellem Næstved og Rønnede Gisselfeld og Holmegaard Gods

Nye veje mellem Næstved og Rønnede Gisselfeld og Holmegaard Gods Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 389 Offentligt Nye veje mellem Næstved og Rønnede Gisselfeld og Holmegaard Gods Ny natur anno 2010 Ny natur anno 2005 Sikring af højt klassificerede naturområder

Læs mere

Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Næstved - Rønnede.

Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Næstved - Rønnede. Miljøudvalget, Transportudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 86, TRU alm. del Bilag 66 Offentligt Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Til medlemmerne af Folketingets Transportudvalget

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017

Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017 Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017 Motorvejsmafia uden mafiametoder Meget åbent og transparent arbejde Stærkt fokus på saglige og seriøse input Høj troværdighed i analyser og argumenter Politiske og

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse)

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse) Punkt 8. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (2. forelæggelse) 2014-18977 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt. Ændringer

Læs mere

Mødereferat. Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej. Aarhus Kommune. Den 14. november 2014

Mødereferat. Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej. Aarhus Kommune. Den 14. november 2014 Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 14. november 2014 Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej Mødedato: 13. november 2014 Mødetid: 17.30-20.15 Mødested: Aarhus Efterskole, Højbjerg

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Høringssvar vedrørende 3. Limfjordsforbindelse

Høringssvar vedrørende 3. Limfjordsforbindelse Vejdirektoratet Aalborg, 30. Aalborg 2011 Niels Juels Gade 13 1022 København K Høringssvar vedrørende 3. Limfjordsforbindelse Dette høringssvar indeholder følgende afsnit: 1 Områder i VVM-redegørelsen,

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Den store svinestreg

Den store svinestreg Den store svinestreg 1 Den Store Svinestreg / Det store pengespild Af Anders Wested Tags: Den 3. Limfjordsforbindelse, trafikpolitik, demokrati, Aalborg 1. oplag, sept. 2014 Eget forlag. Bestil bogen på

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets Trafikudvalg

Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets Trafikudvalg Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København den 20. februar 2007. Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen)

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen) AKTUELT I REGION NORDJYLLAND V/ UDVALGSFORMAND OTTO KJÆR LARSEN 3 AKTUELLE EMNER I NORDJYLLAND Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse Nyt EU-projekt om

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på yderligere spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om en havnetunnel Baggrund Økonomiforvaltningen

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Til September Henvendelse med ønske om ændringslov for L123, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup.

Til September Henvendelse med ønske om ændringslov for L123, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 20 Offentligt Til September 2013 Transportminister Pia Olsen Dyhr Folketingets Transportudvalg Banedanmark Nordjyske Folketingspolitikere Henvendelse med ønske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

3.Limfjordsforbindelse planlægning med Interaktiv borgerdeltagelse

3.Limfjordsforbindelse planlægning med Interaktiv borgerdeltagelse 3.Limfjordsforbindelse planlægning med Interaktiv borgerdeltagelse Af Svend Tøfting, Nordjyllands Amt svt.@nja.dk Peter Norskov Kristensen, Nordjyllands Amt pnk@nja.dk Der blev i 2002-03 gennemført en

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET 2 DISPOSITION Baggrund og metode til samfundsøkonomisk analyse Hvad er Effektkataloget og hvorfor har vi det? Værdien af trafikinformation

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere