Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND"

Transkript

1 Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

2 INDLEDNING 3 Indledning Mobilitet: Udfordringer og muligheder De seks nordsjællandske kommuner Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Gribskov, Fredensborg og Helsingør, er gået sammen om at fremme tre infrastrukturprojekter i Nordsjælland. Med dette samarbejde stiller kommunerne skarpt på udfordringer og muligheder for mobiliteten i Nordsjælland. De tre infrastrukturinvesteringer, som de seks kommuner er enige om, er: Korridor 1: Færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen med tredje og sidste etape. Korridor 2: Forlængelse og udvidelse af Hillerødmotorvejen, herunder udvidelse af forlængelsen mellem Allerød og Hillerød til motorvej og forbedret vejforbindelse til Helsinge. Korridor 3: Forbedring af Kystbanen. Der er således tale om projekter i tre væsentlige transportårer i Nordsjælland. Hvert projekt vil isoleret set forbedre mobiliteten og reducere trængslen i sin egen korridor, men vil samtidig også bidrage til at forbedre mobiliteten i hele regionen. Færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen vil således også bidrage til mindre trængsel på de indre dele af Hillerødmotorvejen. En udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse vil reducere trængslen på Isterødvejen, Kongevejen og helsingørmotorvejen, og en forbedret Kystbane vil gøre det mere attraktivt at benytte toget og dermed bidrage til at reducere trængslen på Helsingørmotorvejen, som også benyttes af borgere fra det nordvestlige Nordsjælland. De tre projekter skal ses i forlængelse af det regionale og kommunale samarbejde i Øresundsregionen om Greater Copenhagen Trafikcharter, som fokuserer på forbedret mobilitet i og omkring København til gavn for vækst og beskæftigelse. Figur 1 Illustration af de tre korridorer Infrastruktur i Nordsjælland Udarbejdet af: COWI A/S, 2015 Grafisktilrettelæggelse: COWI A/S Foto: istockphoto Tryk: Kailow Graphic

3 4 INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND arbejdsmarked og pendling i Nordsjælland 5 arbejdsmarked og pendling i nordsjælland beskæftigede I Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Gribskov, Fredensborg og Helsingør kommuner er der samlet indbyggere, hvoraf er beskæftigede. Befolkningen udgør 15 pct. af indbyggerne i Region Hovedstaden. Der er knap arbejdspladser i kommunerne, og derfor pendler mange af borgerne til arbejde uden for kommunegrænserne. Ca. halvdelen af indbyggerne er pendlere, men flertallet arbejder i de øvrige nordsjællandske kommuner. Den interne pendling mellem de seks kommuner er således stor, mens ca. 40 pct. arbejder andetsteds. Pendling til hele regionen ikke kun centrum af København Ganske få af de nordsjællandske pendlere arbejder i det centrale København. I eksempelvis Hillerød Kommune er det kun ca. hver ottende beskæftigede, der arbejder i Københavns centrum. Dette understreger behovet for infrastruktur, der supplerer togforbindelserne mellem Nordsjælland og København. virkelige trafikstrømme er langt mere nuancerede. Bl.a. viser analyser af biltrafikken, at der i dag er flere bilister i korridorerne, der har mål uden for København end i København. Bilister, der kører ind ad indfaldskorridorerne, har således oftere mål i kommunerne uden om København ringbyen eller også kører de ind ad en korridor og ud ad en anden. Trængselskommissionen Pendlerne arbejder så mange forskellige steder, at en velfungerende vejinfrastruktur er nødvendig, hvilket også understreges af citat fra Trængselskommissionen: Trængsel er et stort og stigende problem Trængslen på de nordsjællandske veje er stor. Særligt i morgenmyldretiden er belastningen høj på indfaldsvejene uden for Ring Helsingørmotorvejen, syd for Nærum (6%) Helsingørmotorvejen, ved Gentofte Sø (1%) Hillerødmotorvejen, ved Brødeskov (28%) Hillerødmotorvejen, Fiskebækbroen (15%) Hillerødmotorvejen, ved Mørkhøj (7%) Frederikssundvej, sydøst for Frederikssund (10%) Frederikssundsvej, ved Ballerup (5%) Figur 2: Statistik for årsdøgntrafik ÅDT for motorvejene i de tre korridorer. Stigning i perioden er angivet i parentes. Det seneste årti er transportarbejdet i hovedstadsområdet steget med 14 pct. På årsbasis tabes der 29 mio. køretøjstimer, hvilket svarer til et samfundsøkonomisk tab på 8,5 mia. kr. pr. år. Trafikken vokser også i de tre nordsjællandske korridorer. Dette gælder særligt på de nordligste dele af korridorerne, hvilket illustreres herunder (figur 2). Grafen viser trafikken ved forskellige punkter på de nordsjællandske motorveje fra 2000 til Figur 3: Trængsel på det overordnede vejnet (grundkort Geodatastyrelsen, øvrige data Vejdirektoratet). Investeringer bidrager til vækst Investeringer i de tre korridorer vil være med til at reducere trængsel og forsinkelse. Samtidig vil højere rejsehastighed øge mobiliteten og knytte arbejdsmarked og virksomheder tættere sammen. Endelig bidrager infrastrukturinvesteringer gennem mindre trængsel og højere mobilitet til økonomisk vækst.

4 6 INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND KORRIDOR 1 7 korridor 1: færdiggørelse af frederikssundmotorvejen Anlægslov vedtaget bevilling mangler Mobiliteten i Nordsjælland kan forbedres betydeligt, hvis Frederikssundmotorvejens 3. etape etableres. Det kræver, at Folketinget bevilger de nødvendige 3,8 mia. kr. 1, som 3. etape fra Tværvej til Frederikssund skønnes at koste. Anlægsloven er vedtaget, og projektet kan således sættes i gang hurtigt. Rute 211 er allerede belastet i dag med om kring køretøjer pr. døgn ved Stenløse. I 2030 forventes tallet at stige til , hvilket svarer til den trafik, der i dag er på Storebæltsbroen. Befolkningsvækst og generel trafikudvikling vil øge belastningen på indfaldsvejene til Frederikssund, og yderligere vil den nye Frederikssundforbindelse øge trafikken til Frederikssund yderligere. Samfundsøkonomisk rentabel Færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen (etape 2 og 3) er samfundsøkonomisk rentabel. Når man sammenvejer omkostninger til anlæg mv. med gevinster for trafikanterne og færre ulykker, er værdien meget positiv (4,6 mia. op gjort i nutidens kr.), og den interne rente på 7,1 pct. er over de 4 pct., som staten normalt kræver af sine infrastrukturinvesteringer. Aflastning af landeveje og FINANSIERING af ny fjordforbindelse Trafikmodelberegninger viser, at motorvejen vil spare trafikanterne for timer i døgnet. De øvrige indfaldsveje til Frederikssund vil blive aflastet, og flere vil bruge den nye fjordforbindelse, som vist på kortet herunder. Figur 4: Ændringer i antal køretøjer pr. hverdagsdøgn med Frederikssundmotorvejen i Rød viser stigning, og grøn reduktion. Med en motorvejsopkobling vil den nye fjordforbindelse tiltrække ca. 1/3 flere brugere end uden. Dette bidrager positivt til brugerfinansieringen af forbindelsen. Færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen vil aflaste Hillerødmotorvejen syd for Farum. Denne effekt kan udskyde behovet for en ud videlse af de indre dele af Hillerødmotorvejen med 24 år. 1.Svar til Folketingets transportudvalg, 16. december 2014 (spørgsmål 145, ). Anlægsbudgettet indeholder et korrektionstillæg på 30 pct. og en prisregulering til 2015-niveau ift. den i anlægsloven forventede anlægspris på 2,8 mia. kr.

5 8 INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND KORRIDOR 2 9 korridor 2: forlængelse og udvidelse af hillerødmotorvejen Anbefalet af Trængselskommissionen Trængselskommissionen konkluderede i 2013, at borgerne i Hillerødkorridoren har nedsat mobilitet i forhold til andre dele af Sjælland. Dette skyldes for det første en manglende udbygning af Hillerødmotorvejen, som i dag ophører i Allerød og fortsætter som motortrafikvej frem mod Hillerød og Helsinge. Der er i dag store trængselsproblemer på netop denne strækning. For det andet er der store indadgående trængselsproblemer i morgentrafikken på motorvejen mellem Bagsværd og Farum. Der blev i 2014 igangsat et forsøg med kørsel i nødsporet mellem Værløse og Bagsværd for at begrænse trængslen. Dette har reduceret trængslen, men ikke fjernet den. Trængselskommissionen foreslog, at Hillerødmotorvejen forlænges fra Allerød til Hillerød, og at motorvejen mellem Værløse og Bagsværd udbygges til seks spor, samt at udfletningen med Motorring 3 forbedres. Trængselskommissionen skønner, at dette vil koste ca. 3 mia. kr., og anbefaler, at staten udarbejder et beslutningsgrundlag og en VVM-undersøgelse af en udvidelse af Hillerødmotorvejen 2. Start med forlængelse De nordsjællandske kommuner foreslår, at Folketinget allerede nu tager beslutning om at udvide den nuværende motortrafikvej mellem Allerød og Hillerød til egentlig motorvej, og at motortrafikvejen forlænges til Helsinge. Vejdirektoratet skønner, at forlængelsen af motorvejen til Allerød vil koste 0,8-1,1 mia. kr. at anlægge 3. God samfundsøkonomi En udbygning af Hillerødmotorvejens forlængelse til egentlig motorvej mellem Allerød og Hillerød vil have betydelige samfundsøkonomiske gevinster, som overstiger de forventede anlægsomkostninger. En samfundsøkonomisk konsekvensvurdering udarbejdet af COWI viser, at forlængelsens nettonutidsværdi er positiv (0,6 mia. kr.) målt over 50 år, og den interne forrentning er 6 pct. og således over de 4 pct., som staten normalt kræver af sine infrastrukturinvesteringer. Forlængelsen er forberedt til motorvej. Store dele af Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød er allerede forberedt til motorvej med dertilhørende motorvejsbroer, og løber igennem åbent land. Udvidelsen kan derfor foretages hurtigt. Stor trafikvækst Den store samfundsøkonomiske gevinst skyl des, at vejen i dag er stærkt trafikeret, og at mange trafikanter derfor vil få glæde af en opgradering fra motortrafikvej til motor vej. På forlængelsen kører der i dag ca køre tøjer pr. døgn. Det er den mest trafikerede statsvej, der ikke er motorvej, og trafikken er steget med mere end 28 pct. siden 2000 og hele 160 pct. siden Der er store træng selsproblemer på vejen, og på hverdage er der ofte kødannelse om morgenen og om eftermiddagen. I 2030 forventes der (med den nuværende motortrafikvej) at være kø re tøjer i døgnet på Rute 16 ved Hillerød Syd. Det nye supersygehus i Hillerød vil øge trafikken yderligere, og med den nuværende vejløsning vil ambulancer til det nye supersygehus i perioder blive bremset af kødannelser. Der kan potentielt reddes liv Der sker mange større ulykker på forlængelsen. Der var således dødsulykker i både 2009, 2010, 2011, 2013 og Trængselskommissionens anbefalinger til Hillerødmotorvejen 1. Motorvejen udvides mellem Værløse og Bagsværd 2. Hillerødmotorvejen forlænges fra allerød til Hillerød 3. Mellem Motorring 3 og Hillerødmotorvejen, ombygning af parallel-rampen i forbindelsesanlæget og ved etablering af et 3. spor i nordgående retning mellem Motorring 3 og og Ring 4 på Hillerødmotorvejen. Aflastning af andre veje En udbygning af forlængelsen til motorvej vil tiltrække trafik i størrelsesordenen køretøjer i døgnet (8.000 i hver retning), hvilket aflaster bl.a. Isterødvejen, Kongevejen og Helsingørmotorvejen. Langsigtet behov for udbygning af hele Hillerødmotorvejen Forlængelsen af Hillerødmotorvejen vil være et billigt første skridt i opgraderingen af hele Hillerødmotorvejen. Dette arbejde kan med fordel igangsættes allerede nu, så forlængelsen kan stå klar, når det nye supersygehus i Hillerød åbner i 2020 med et forventet øget trafikpres til følge. På længere sigt vil der imidlertid være behov for en kapacitetsudvidelse af Hillerødmotorvejens indre dele, som foreslået af Trængselskommissionen. De nordsjællandske kommuner opfordrer til, at staten igangsætter både for- og VVM-undersøgelser af dette hurtigst muligt. 2. Trængselskommissionens betænkning, side Svar til Folketingets transportudvalg, 28. oktober (spørgsmål 12, )

6 10 INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND KORRIDOR 3 11 korridor 3: forbedring af kystbanen Problemer med forsinkede tog Kystbanen betjenes i dag af DSB Øresund, som har 25 mio. passagerer om året. På strækningen mellem Helsingør og Hellerup har Kystbanen ca. 9. mio. passagerer om året. Det høje passagertal betyder, at forsinkelser har stor samlet samfundsøkonomisk konsekvens. Der er betydelige problemer med rettidigheden og antallet af aflyste tog på forbindelsen. I perioden blev målet om 90 pct. rettidighed kun opfyldt i 7 ud af 20 kvartaler. Der er ikke sket nogen betydelig forbedring af rettidigheden siden 2012, og selvom 2014 begyndte på et højt niveau med rettidighed på over 95 pct. har der været tiltagende problemer over året. Således er knap hvert 10. tog på kystbanen mere end 5 minutter forsinket eller helt aflyst. Kystbanen arver driftsproblemer Forsinkelserne på kystbanen har flere årsager, såvel trafikale som tekniske. Kystbanen deler banestrækninger med regional- og landstrafik i både Sverige og Danmark. Kystbanen arver derfor driftsproblemer fra andre togsystemer. Særligt på strækningerne Østerport-København H og København H-Kastrup samt på København H er der pres på kapaciteten og overlap med andre togsystemer. Hertil kommer, at Øresundstogsættene har været ramt af tekniske problemer. Opdel ved Malmø Forsinkelsesproblemerne kan rent trafikalt afhjælpes med en opdeling af Øresundstoget i henholdsvis Helsingør-Malmø og København H-Gøteborg m.fl. Tre af de nuværende tog på kystbanen kan endvidere køre mod Ringsted i stedet for Sverige, således at tre tog i timen kører ruten Helsingør-Sverige, mens tre tog i timen kører ruten Helsingør-Ringsted. Det vil fortsat sikre en kystbanebetjening af det store trafikmål Kastrup Lufthavn. En opdelt bane vil være mindre sårbar over for driftsproblemer i Sverige, hvilket vil medføre, at flere tog kan holde køreplanen. % Figur 6a: Rettidighed hos DSB Øresund, Kystbanen og Kastrupbanen, (kilde: Svar til Folketingets Transportudvalg, spørgsmål 288, og DSB Årsrap-port 2013, tabel 3) Flere døre De få døre (fire stk.) og deres placering i hvert togsæt giver anledning til ujævn fordeling af kapaciteten til ind- og udstigning, hvilket for længer opholdstiden på stationerne. Togmateriel med flere døre vil kunne forkorte opholdstiden ved stationerne. Dette kan være med til at reducere den reserve, der ligger i køreplanen og medføre kortere rejsetid og øget regularitet. Hurtigere tog Togfonden DK har bevilliget ca. 112 mio. kr. til at øge hastigheden på Kystbanen fra dagens km/t til km/t, så der opnås en rejsetidsbesparelse på godt 2 min. % jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur 6b: Rettidighed hos DSB Øresund, København-Helsingør, i 2014 fordelt på måneder (kilde: udrulning i En screening viser, at den højere hastighed giver en samfundsøkonomisk forrentning på 27 pct. Dette demonstrerer tydeligt, at de mange passagerer på Kystbanen betyder, at selv mindre forbedringer har stor samfundsøkonomisk værdi. Aftalen om Togfonden angiver både en rejsetidsbesparelse på 6 min. og på 2 min 4.Det er tidligere beskrevet, at selve hastighedsopgraderingen medfører en tidsbesparelse på 2 min., mens de sidste 4 min. er tidsreserve i dagens køreplan 5. Bruges hele tidsreserven, kan det dog påvirke regulariteten negativt, da der bliver dårligere muligheder for at indhente forsinkelser. Det forberedende anlægsarbejde for hastighedsopgradering af Kystbanen er planlagt til 2017.Selve hastighedsopgraderingen kan først ske efter signalprogrammets planlagte 4. Hhv. Aftale om Togfonden DK (14. januar 2014, s. 7) og det tilhørende Pressefaktaark regionale hastighedsopgraderinger (s. 11) 5. Banedanmark (2012): Screening Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet (s. 44)

7 Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Gribskov Kommune Hillerød Kommune Fredensborg Kommune Helsingør kommune

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND Behov, muligheder og potentialer: Baggrundsrapport Udarbejdet af COWI (december 2014) for: Frederiksund Kommune Halsnæs Kommune Gribskov Kommune Hillerød Kommune Fredensborg

Læs mere

Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden

Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden Center for Regional Udvikling Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden Møde i miljø- og trafikudvalget 1. november 2016 En stærk international infrastruktur

Læs mere

16. Maj Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen

16. Maj Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen 1 16. Maj 2018 Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen 2 Udgangspunktet Hvor står vi med dagens udfordringer med hensyn til trængsel, kapacitet og rejsetid i hovedstadsområdet?

Læs mere

Infrastruktur i Hovedstaden

Infrastruktur i Hovedstaden Infrastruktur i Færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen Øget trafikkapacitet, reduceret trængsel og bedre adgang til centrale trafikknudepunkter mellem Storkøbenhavn og Frederikssund Afgørende for udviklingen

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del - Bilag 122 Offentligt. Kystbanen i år 2030? 30. maj 2016

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del - Bilag 122 Offentligt. Kystbanen i år 2030? 30. maj 2016 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del - Bilag 122 Offentligt Kystbanen i år 2030? 30. maj 2016 Panelet Anders H. Kaas Afdelingschef Infrastrukturrådgiveren Atkins Morten Slotved Borgmester

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/ Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen 23. marts 2018 Dokument 17/13603-8 Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen INDHOLD Baggrund for evalueringen... 2 Opsummering af evalueringens

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Region Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden er blevet enige om et nyt samlet trafikoplæg, der viser vejen til fremtidens vækst for hele Danmark

Region Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden er blevet enige om et nyt samlet trafikoplæg, der viser vejen til fremtidens vækst for hele Danmark Opgang Afsnit Linda Bang Jessen Telefon 2678 2858 Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato: 12. september 2011 Hovedstadsregionen skal være Danmarks vækstlokomotiv Fornyet

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016

Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016 Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016 En storbyregion i vækst Hovedstadsregionen er den tættest befolkede del af Danmark. Vi vokser ikke kun målt på indbyggertal, men også

Læs mere

Vejforum. Trængselskommissionens arbejde

Vejforum. Trængselskommissionens arbejde Vejforum 6. december 2012 Trængselskommissionens arbejde v. kommissionens formand Leo Larsen Baggrund Betalingsringen forkastet men fortsat vigtigt at afdække mulighederne for at begrænse trængsel og luftforurening

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende.

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende. Kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet NOTAT Dato J. nr. 13. juni 2012 2012-732 Udfordringer i den kollektive trafik i hovedstadsområdet

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Forundersøgelse af sydlig Ring 5. Fra Køge til Frederikssundsvej

Forundersøgelse af sydlig Ring 5. Fra Køge til Frederikssundsvej Forundersøgelse af sydlig Ring 5 Fra Køge til Frederikssundsvej Baggrund og proces Politisk opdrag Kommissorium og teknikerudvalg Hvad er en forundersøgelse Første led i planlægning af en vejforbindelse

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Forslag til prioriterede infrastrukturprojekter i hovedstadsregionen (bruttoliste fra tidligere trafikcharter)

Forslag til prioriterede infrastrukturprojekter i hovedstadsregionen (bruttoliste fra tidligere trafikcharter) Forslag til prioriterede infrastrukturprojekter i hovedstadsregionen (bruttoliste fra tidligere trafikcharter) Rapport 13. juni 2016 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Sammenfatning Indledning 2 Sammenligning

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Danmark skal have en ny langsigtet infrastrukturplan

Danmark skal have en ny langsigtet infrastrukturplan Danmark skal have en ny langsigtet infrastrukturplan Socialdemokratiet vil samle Danmark. Det kræver investeringer i veje, broer og jernbaner. Ligesom havne, lufthavne, ja selv cykelstier er en hel uundværlig

Læs mere

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, De strategiske analyser formål og status - Hvad sagde kommissorierne? - Aktuel status for

Læs mere

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner NOTAT Projekt Sammenhæng mellem trængsel og hændelser på E20 over Fyn Kunde Byregion Fyn og Region Syddanmark Notat nr. 02 Dato 24. august 2017 Til Thomas Thume Nielsen, Byregion Fyn Erik Ørskov, Region

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Trafik- og mobilitetsplan Region Hovedstaden

Trafik- og mobilitetsplan Region Hovedstaden Trafik- og mobilitetsplan Aalborg Trafikdage 2018 Søren Bom, Regional Udvikling soeren.bom@regionh.dk 1 Jeg vil fortælle om. 1. Hovedstadsregionen og de trafikale udfordringer 2. Hvad gør vi selv indsatser

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen, Ute Stemmann og Jakob Høj

Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen, Ute Stemmann og Jakob Høj 1 27. August 2018 Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen, Ute Stemmann og Jakob Høj Udgangspunktet Region Hovedstadens trafik- og mobilitetsplan 2 3 Arbejdsspørgsmål

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Svendborgbanen Halvtimesdrift Svendborgbanen

Svendborgbanen Halvtimesdrift Svendborgbanen Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 104 Offentligt Halvtimesdrift 2 tog i timen på Transport- og Bygningsministeriet har anmodet DSB om et oplæg på ½-times drift på Formålet er at

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 3: De store transportkorridorer

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 3: De store transportkorridorer Dato J.nr. Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 3: De store transportkorridorer Maj 2013

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober 2005 Trafikafvikling på Motorring 3 - herunder erfaringer med brug af trafikledelsessystem under anlægsarbejdet. Af koordinator for trafikafvikling, Charlotte

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udvidelse af den fynske motorvej. Borgmesterforum Fyn

Udvidelse af den fynske motorvej. Borgmesterforum Fyn 1 Udvidelse af den fynske motorvej E20 er hele Danmarks hovedfærdselsåre E20 er en nøglestrækning i den danske infrastruktur. 90% af personbiltrafikken og stort set al lastbiltrafik passere over Fyn. De

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Transportudvalget Folketinget

Transportudvalget Folketinget har i brev af 17. december 2013 stillet min forgænger Spørgsmål nr. 222: Ministeren bedes bekræfte, at konklusionerne i ministeriets resume af Vejdirektoratets rapport om Midtjysk Motorvejskorridor, vedrørende

Læs mere

Pendleranalyse. Redaktion: Henrik Friis Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy Dato: August 2019

Pendleranalyse. Redaktion: Henrik Friis Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy Dato: August 2019 Pendleranalyse 1 Pendleranalyse Redaktion: Henrik Friis Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy Dato: August 2019 2 Indhold 4 Vi pendler 300 gange til Månen hver eneste dag 7 Udviklingen

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Trafikal analyse af hovedstadsområdet

Trafikal analyse af hovedstadsområdet Punkt nr. 3 - Forslag om at ophæve arealreservation i Ring 5-transportkorridoren Bilag 1 - Side -1 af 60 Trafikal analyse af hovedstadsområdet Rapport 563-2016 Punkt nr. 3 - Forslag om at ophæve arealreservation

Læs mere

NOTAT. Automatisk S-banedrift

NOTAT. Automatisk S-banedrift NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. januar 2011 J. nr. 2010-101 Center for Kollektiv Trafik Automatisk S-banedrift Baggrund Transportarbejdet på S-banen har i en længere årrække været faldende. Det faldende transportarbejde

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

FNV Foreningen Naturparkens Venner

FNV Foreningen Naturparkens Venner FNV Foreningen Naturparkens Venner 4Naturparken mellem Farum og Slangerup3 Til Trængselskommissionen Farum, den 9. september 2013 Vedr. Ring 5 i Trængselskommissionens rapportering Vi beklager, at vi må

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane. September

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane. September Til: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 Den statslige banebetjening er vigtig for borgerne i Region Sjælland. Regionen har derfor stor fokus på

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Temadrøftelse: Infrastrukturinvesteringer i Hovedstaden...2 Bilag 1: Infrastruktur udkast til covernotat med kortillustration...2 Bilag 2:

Læs mere

Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland. 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost

Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland. 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost Baggrund Hvad er Lokaltog A/S? Lokaltog A/S blev dannet i 2015 gennem en fusion af de to daværende lokalbaneselskaber

Læs mere

Betalingsring En ekspertvurdering

Betalingsring En ekspertvurdering Betalingsring En ekspertvurdering Ingeniørforeningen 2012 Betalingsring En ekspertvurdering 2 Betalingsring En ekspertvurdering 3 Betalingsring En ekspertvurdering Resume Ingeniørforeningens kortlægning

Læs mere

Skautrupvej. Trafiktal fra VVM-analysen for Holstebro i Sorte tal viser trafikken uden motorvejen, og de røde med motorvejen.

Skautrupvej. Trafiktal fra VVM-analysen for Holstebro i Sorte tal viser trafikken uden motorvejen, og de røde med motorvejen. Dato 2017-07-04 Sagsbehandler Niels Boesgaard Lauridsen Mail nbje@vd.dk Telefon 7244 2048 Dokument DokNr Side 1/12 Vurdering af trafik på H422 Herningvej ved Tvis I krydset mellem Herningvej og Skautrupvej

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7.

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. Evaluering af variable tavler på Motorring 3 Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. december 2016 Indhold Baggrund og rammer for evalueringen Resultater Kapacitet

Læs mere

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Bæredygtig trafikplan for Hovedstadsregionen Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Miljøstrategisk årsmøde, 5. december 2016 Karl Vogt Nielsen, rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen er et projekt med et enormt potentiale Hvorfor? Fordi det modsat næsten alle andre infrastrukturprojekter ikke kun handler om at opgradere en eksisterende

Læs mere

TRAFIKALE UDFORDRING PÅ FYN BEHOV FOR NYE LØSNINGER

TRAFIKALE UDFORDRING PÅ FYN BEHOV FOR NYE LØSNINGER NOTAT 19. december 2018 TRAFIKALE UDFORDRING PÅ FYN BEHOV FOR NYE LØSNINGER Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark er central for det danske samfund. I dag udgør den fynske motorvej den primære forbindelse,

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Fælles indspil til statslige investeringer i trafikal infrastruktur

Fælles indspil til statslige investeringer i trafikal infrastruktur Fælles indspil til statslige investeringer i trafikal infrastruktur udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region i 2013 og opdateret i januar 2019 Indledning Region Midtjylland

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Strategiske valg for ringforbindelserne omkring hovedstaden. Transportens dag, 2. maj 2011 Statuskonference for de strategiske analyser

Strategiske valg for ringforbindelserne omkring hovedstaden. Transportens dag, 2. maj 2011 Statuskonference for de strategiske analyser Strategiske valg for ringforbindelserne omkring hovedstaden Transportens dag, 2. maj 2011 Statuskonference for de strategiske analyser Vækst i vejtrafikken i hovedstadsområdet 1990-2008 Stigende pendling

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del - Bilag 265 Offentligt. Kystbanen. NJS 28. februar 2019

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del - Bilag 265 Offentligt. Kystbanen. NJS 28. februar 2019 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del - Bilag 265 Offentligt NJS 28. februar 2019 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November Januar Februar Marts April

Læs mere