Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/"

Transkript

1 Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen 23. marts 2018 Dokument 17/

2 Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen INDHOLD Baggrund for evalueringen... 2 Opsummering af evalueringens hovedresultater... 3 Målte trafikale effekter... 5 Målt trafik... 5 Målte rejsetider... 7 Målte hastigheder... 9 Modelberegnede trafikale effekter Rejsetid Trafik Hastigheder Anlægsomkostninger Samfundsøkonomi Vejdirektoratet Havnegade København K Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

3 Baggrund for evalueringen I perioden gennemførte Vejdirektoratet en udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup N og Frederikssundmotorvejen og etablerede 2. etape af Frederikssundmotorvejen. Udbygningen af Motorring 4 åbnede i oktober 2013, mens Frederikssundmotorvejens 2. etape, inkl. Tværvej, åbnede i juli 2015 (figur 1). Figur 1 Oversigt over de to projektstrækninger. Dette notat indeholder en evaluering af disse to projekter set under et, da de to projekters effekter ikke kan skilles ad. Evalueringen omhandler projekternes trafikale effekter, anlægsøkonomi og samfundsøkonomi. De trafikale effekter er belyst både gennem registrerede trafikmængder og rejsetider før og efter projekternes gennemførelse samt gennem trafikmodelberegninger af projekternes effekter. Der er her gennemført trafikmodelberegninger for situationen efter de to projekter er etableret samt en fiktiv efter-situation, hvor projekterne ikke er etableret. 2

4 Opsummering af evalueringens hovedresultater Trafikanterne sidder mindre i kø på Motorring 4 Udvidelsen af M4 og Frederikssundmotorvejen har skabt mærkbart bedre forhold for de trafikanter, der kører ud af København i sydgående retning om eftermiddagen. På langt de fleste dage slipper de nu for at sidde i kø og spilde unødvendig tid i trafikken. Samlet set sparer trafikanterne timer årligt. Udbygningen af strækningen betyder, at køer er elimineret i den sydgående retning. Trafikanterne sidder ikke længere i kø i eftermiddagsmyldretid som før også selvom vi har oplevet en markant trafikstigning på Motorring 4. Der er fortsat trængsel i morgenmyldretiden i den nordgående retning. Vores beregninger viser, at trafikanterne havde oplevet endnu mere trængsel, hvis strækningen ikke var blevet udbygget. 3

5 Markant trafikstigning på M Trafikken på Motorring 4 er steget markant siden 2012, på nogle strækninger helt op til 44 %. Vejdirektoratets beregninger viser, at strækningen havde oplevet en markant trafikvækst, selv hvis udvidelsen af Motorring 4 og etableringen af Frederikssundmotorvejen ikke var gennemført. I så fald havde trafikken på Motorring 4 steget med helt op til 36 %. Udbygningen kostede væsentligt mindre end forventet Anlægsomkostningerne for de to anlægsprojekter var i beslutningsgrundlaget mio. kr 1. Projektet kostede 920 mio. kr. (2008-prisniveau) og blev dermed cirka 40 % billigere. 1 Beløbet er inklusiv et korrektionstillæg for Frederikssundmotorvejen Motorring 4 havde ikke et korrektionstillæg. Projekterne er dermed realiseret for en anlægsomkostning, der ligger ca mio. kr. eller 40 pct. under, hvad der blev forudsat i beslutningsgrundlaget. Vejdirektoratets projektbevilling - dvs. anlægsoverslaget uden korrektionstillæg - var mio. kr., hvilket er ca. 440 mio. kr. eller godt 30 pct. lavere end de realiserede omkostninger. 4

6 De markant lavere omkostninger har også betydet, at udvidelsen samfundsøkonomisk giver mere værdi end hidtil beregnet. Den interne rente ligger på 11,1pct. 2, hvilket er 1,7 procentpoint højere, end det blev beregnet i beslutningsgrundlagene. Udbygningen aflaster de nærliggende veje Frederikssundsvej og vejene ved Ballerup er blevet aflastet. Den nye etape af Frederikssundmotorvejen har medført en aflastning af Frederikssundsvej. Bilisterne sparer 2-4 minutter i spidstimen på Frederikssundsvej mellem Veksø og Ring 4. I Ballerup er trafikken på de nærliggende kommunevejstrækninger Baltorpvej, Sydbuen/Vestbuen og Ballerup Boulevard reduceret med henholdsvis ca. 35, 30 og 12 %. De oprindelige trafikmodelberegninger stemmer godt overens med den reelle udvikling Generelt set stemmer trafikmodelberegningerne i beslutningsgrundlaget godt overens med de realiserede trafiktal. Trafikmodelberegningerne har dog til en vis grad undervurderet trafikken på Motorring 4 og overvurderet trafikken på Frederikssundmotorvejen. Dette kan til dels skyldes, at de to projekter oprindeligt blev beregnet hver for sig og dermed ikke tog højde for den påvirkning, de har på hinanden. Målte trafikale effekter I dette afsnit er før-situationen sammenlignet med situationen efter gennemførelse af de to projekter. De trafikale effekter før anlægsarbejderne (2012) og efter åbningen af projekterne (2016) er præsenteret nedenfor i form af den målte faktiske trafik, rejsetider samt hastigheder. Målt trafik Trafikken på og ved projektstrækningerne er talt før og efter anlægsarbejderne. Derudover er trafikken sammenlignet med de modelberegnede trafikmængder i beslutningsgrundlaget (modelberegninger for 2015). Dette er gjort for at vurdere, om den beregnede trafik i beslutningsgrundlaget stemmer overens med de realiserede trafiktal. Resultalerne kan ses i figur 2. 2 Som udgangspunkt er alle projekter, der har en intern rente på mere end 4 %, rentable. 5

7 Figur 2. Målte trafikale effekter af udvidelsen af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen Trafikal effekt på Motorring 4 mellem Motorvejskryds Taastrup N og Frederikssundmotorvejen Målt trafikudvikling fra 2012 til 2016: cirka +27 til +44 pct. I 2016 kørte der mellem og køretøjer pr. hverdagsdøgn. Beslutningsgrundlagets trafikmodelberegninger i 2015: mellem og køretøjer pr. hverdagsdøgn Den lavere modelberegnede trafik kan bl.a. forklares ved, at effekten af Frederikssundmotorvejen ikke blev indregnet i den tidligere analyse, hvilket er tilfældet ifm. evalueringsberegningerne. Trafikal effekt på Motorring 4 mellem Frederikssundmotorvejen og Frederikssundsvej Målt trafikudvikling 2012 til 2016: cirka +5 til +7 pct. I 2016 kørte der mellem og køretøjer pr. hverdagsdøgn. Beslutningsgrundlagets trafikmodelberegninger i 2015: mellem og køretøjer pr. hverdagsdøgn. Trafikmodelberegningerne svarer derved godt overens med den faktiske trafik målt i 2016 Trafik på Frederikssundmotorvejen Målt trafik i 2016: mellem og køretøjer pr. hverdagsdøgn. Beslutningsgrundlagets trafikmodelberegninger for trafikniveauet i 2018: mellem og køretøjer pr. hverdagsdøgn. Den faktiske trafik målt i 2016 var derved lavere end de trafikmodelberegnede. På denne strækning har trafikmodellen således overberegnet trafikken. Trafikal effekt på Frederikssundsvej Målt trafikudvikling 2012 til 2016: cirka -16 til -23 pct. I 2016 kørte der mellem og køretøjer pr. hverdagsdøgn. Aflastningen skyldes anlæg af den nye Frederikssundmotorvej. Beslutningsgrundlagets trafikmodelberegninger for trafikniveauet i 2018: mellem og køretøjer pr. hverdagsdøgn. Aflastningen af Frederikssundsvej er større end forventet. Den modelberegnede trafik er højere, men stemmer godt overens med det faktiske trafikniveau målt i Det kan skyldes at overflytningen fra andre veje er mindre end beregnet. 6

8 Målte rejsetider Ved hjælp af GPS-data har det været muligt at måle om bilisterne kommer hurtigere frem, efter at de to projekter er gennemført. Resetider i sydgående retning Målingerne viser, at rejsetiden på Motorring 4 i sydgående retning er faldet fra 2012 til 2016, og der er stort set ikke længere trængsel. Det fremgår af figur 3, at rejsetiden i den mest belastede time på døgnet er faldet med fire minutter. Figur 3 Rejsetiden er faldet på Motorring 4 (Ballerup C - Taastrup N), efter de to projekter er etableret. Rejsetider i sydgående retning Det er muligt at beregne de samlede rejsetidsgevinster på strækningen ved at gange rejsetidsbesparelserne med den samlede trafik på strækningen. I sydgående retning er der på en typisk hverdag en gevinst på 390 timer. Her bliver før-situationen sammenlignet med eftersituationen. Det vil sige, at der ikke er taget højde for den vækst i trafikken og dermed øgede trængsel, der under alle omstændigheder ville have været, selvom projekterne ikke var blevet etableret. Rejsetider i nordgående retning I nordgående retning var der i 2012 forøgede rejsetider (forsinkelse) i morgenmyldretiden mellem Taastrup N og Ballerup C (figur 4). Hvis man ser på hele strækningen samlet set, har dette ikke ændret sig, selvom der er gennemført udbygninger. Det dækker dog over forskelle i rejsetiderne alt efter, hvor på strækningen, man kører: På det stykke af Motorring 4, der er blevet udvidet, er rejsetiden blevet reduceret. På Motorring 4 nord for Frederikssundmotorvejen er rejsetiden derimod steget. 7

9 Trafikken på strækningen nord for Frederikssundmotorvejen er steget mellem 5 og 7 pct. fra 2012 til Der er således sket en relativt beskeden stigning i trafikken samtidig med, at der er sket en stor stigning i rejsetiden. Vejdirektoratet igangsætter en undersøgelse for at finde årsagen til stigningen i rejsetiden. Figur 4 Rejsetiden er stort set uændret på Motorring 4 (Taastrup N Ballerup C), efter de to projekter er etableret. Rejsetider i nordgående retning De samlede rejsetidsgevinster på strækningen på en typisk hverdag er i nordgående retning 40 timer fra 2012 til Den begrænsede rejsetidsgevinst skyldes, at en stigende trafik i samme periode betyder, at der fortsat er trængsel. Som beskrevet ovenfor er der ikke taget højde for den vækst i trafikken, og dermed øgede trængsel, der under alle omstændigheder ville have været, selvom projekterne ikke var blevet etableret. Rejsetider på Frederikssundsvej og det omkringliggende vejnet Endelig har anlæg af 2. etape af Frederikssundmotorvejen medført en aflastning af Frederikssundsvej. I østgående retning mellem Veksø og Ring 4 (Chokoladekrydset) er rejsetiden reduceret med 2-3 minutter fra minutter i 2012 til 15 minutter i De samlede rejsetidsgevinster på strækningen på en typisk hverdag er i nordgående retning 170 timer fra 2012 til I vestgående retning har strækningen ikke været præget af trængsel hverken før eller efter etableringen af de to projekter. Derudover vil der være tidsbesparelser at hente for trafikanterne på det omkringliggende vejnet, som er blevet aflastet. Endelig vil bilisterne spare mere rejsetid, hvis man sammenligner med den fiktive situation, hvor projekterne ikke var blevet gennemført. 8

10 Målte hastigheder Hastighederne er blevet målt i før-situationen (2012), og sammenlignet med situationen efter projekterne er blevet gennemført (2016). De målte hastigheder er indtegnet på kort, så de kan give et billede af trængslen på de enkelte delstrækninger. Hastighederne på Motorring 4 i sydgående retning Kortene i figur 4-5 viser gennemsnitshastigheden på Motorring 4 i sydgående retning i den mest belastede halve time fra klokken 16:00 til 16:30 om eftermiddagen. Situationen er vist både før og efter de to projekter. Figur 5 Efter de to projekter er gennemført er gennemsnitshastighederne mellem klokken 16:00 og 16:30 steget på hele Motorring 4 i sydgående retning. I 2012 var hastigheden omkring 90 km/t på den sydlige del af Motorring 4 mellem Taastrup og Albertslund. Nord for Albertslund var hastigheden lavere med omkring km/t. I 2016 steg hastighederne, så de på hele strækningen var fra omkring 90 km/t og opefter. Hastigheder på Motorring 4 i nordgående retning Mellem Taastrup N og Albertslund er hastigheden siden 2012 steget fra omkring 35 km/t til 70 km/t. Nord for Frederikssundmotorvejen er hastigheden siden dengang til gengæld faldet fra km/t til km/t. Udbygningen på den sydlige del af Motorring 4, samt den generelle trafikvækst, har således bidraget til, at trængslen i dag er flyttet fra den sydlige delstrækning til nord for Frederikssundmotorvejen. 9

11 Figur 6 For den nordgående trafik er gennemsnitshastighederne mellem kl. 8:00 og 8:30 steget på den sydlige delstrækning, mens den er faldet på strækningen nord for Frederikssundmotorvejen. Hastigheder i østgående retning på Frederikssundmotorvejen, Tværvej og Frederikssundsvej Etableringen af Frederikssundmotorvejens 2. etape har medført en stigning i hastigheden på Frederikssundsvej fra 34 til 48 km/t. i morgenmyldretiden siden 2012 (figur 7). Endvidere er sivetrafik på vejene i tilknytning til Frederikssundsvej blevet reduceret. Figur 7. Gennemsnitshastighederne i den mest belastede halve time om morgenen ind mod København er steget fra 34 til 48 km/t. på Frederikssundsvej efter specielt Frederikssundmotorvejen er etableret. 10

12 Modelberegnede trafikale effekter Ovenfor er før-situationen sammenlignet med eftersituationen. En evaluering bør dog optimalt set være en sammenligning af eftersituationen med en tilsvarende situation i samme år, hvor det givne anlæg ikke er gennemført. På den måde får man inkluderet den vækst i trafikken, der under alle omstændigheder ville have været, selvom projekterne ikke var blevet gennemført. Der er her tale om en fiktiv situation, hvis trafikale effekt ikke kan måles. Derimod kan effekten estimeres ved hjælp af en trafikmodel. For at få et billede af trafikniveauet og trafikudviklingen i en situation uden gennemførelse af de to projekter, er der derfor foretaget nye modelberegninger. Disse er afstemt, så de svarer så godt som muligt til den trafik, der er talt i Der er gennemført en trafikmodelberegning for den afstemte 2016-situation samt en trafikmodelberegning for den fiktive situation i 2016, hvor de to projekter ikke er etableret. Rejsetid Selvom der har været store trafikale stigninger på Motorring 4, så har udbygningen af strækningen medført, at trængselsproblemerne med nedsatte hastigheder er elimineret for den sydgående trafik i eftermiddagsmyldretiden. Rejsetiden fra Ballerup C til Taastrup N er reduceret fra 9 til 5 minutter en besparelse på 4 minutter. Trængslen i morgenmyldretiden for den nordgående trafik resulterer fortsat i forlænget rejsetid, og det tager ca. 8 minutter at køre strækningen, hvilket er samme niveau som før udbygningen. Dog ville trængslen være større, hvis ikke projekterne var blevet etableret. Når den modelberegnede eftersituation sammenlignes med den fiktive efter-situation uden projekterne, viser modelberegningerne, at rejsetiden i nordgående retning ville have været 3 minutter længere, hvis projekterne ikke var gennemført. Det skal dog bemærkes, at der er væsentlig usikkerhed tilknyttet de modelberegnede rejsetider, da trafikmodellen har vanskeligt ved at beregne den præcise betydning af trængsel og flaskehalse. Trafik Modelberegningerne af trafikniveauet viser, at trafikken på Motorring 4 generelt set ville være steget uanset om de to projekter blev gennemført eller ej (figur 8 på næste side). På den sydlige del af Motorring 4 er stigningerne markante. Strækningen har dog bedre plads til det voksende antal biler i tilfælde af en udbygning på grund af den øgede kapacitet. Derimod ville trafikstigningerne medføre trængsel på strækningen i en situation uden en udvidelse. Med projektet kører der således i spidstimen biler i gennemsnit pr. spor. Uden projektet ville der have kørt 1780 biler pr. spor. På den nordlige del af Motorring 4 ville der have været relativt store trafikstigninger, hvis ikke de to projekter var gennemført. Med projekterne realiseret vil trafikstigningen være noget mindre. Årsagen er, at den nye Frederikssundmotorvej overtager noget af den trafik, som ellers ville have kørt på den nordlige del af Motorring 4. Endelig har Frederikssundmotorvejen aflastet Frederikssundsvej vest for Motorring 4. 11

13 Figur 8. Beregnede trafikale effekter af udvidelsen af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen Trafikal effekt mellem Motorvejskryds Taastrup N og Frederikssundmotorvejen (strækning 1 og 2) Modelberegnet trafikudvikling med etablering af projekterne: cirka + 27 til +47 pct. Modelberegnet trafikudvikling uden etablering af projekterne: cirka + 17 til +36 pct. Trafikstigningerne på denne del af Motorring 4 ville uden de to projekter betyde mere trængsel på strækningen, da kapaciteten ikke kan følge med. Til gengæld kan strækningen afvikle mere trafik i kraft af udbygningen her, da kapaciteten dermed øges. Derfor medfører trafikstigningerne ikke den samme trængsel i denne situation, selvom trafikken er større. Trafikal effekt mellem Frederikssundmotorvejen og Frederikssundsvej (strækning 3 og 4) Modelberegnet trafikudvikling med etablering af projekterne: cirka + 3 til +11 pct. Modelberegnet trafikudvikling uden etablering af projekterne: cirka + 18 til +23 pct. De to projekter har betydet, at den nordlige delstrækning af Motorring 4 har oplevet en mindre trafikstigning end tilfældet ville have været uden vejprojekterne. Det skyldes formentligt, at nogle trafikanter i højere grad benytter sig af Frederikssundmotorvejen frem for at skulle køre ad den nordlige Motorring 4-delstrækning. Trafikal effekt på Frederikssundsvej (strækning 7 og 8) Modelberegnet trafikudvikling med etablering af projekterne: cirka - 13 til -24 pct. Modelberegnet trafikudvikling uden etablering af projekterne: cirka + 8 til +11 pct. Realisering af de to projekter medfører, at Frederikssundsvej aflastes sammenlignet med en situation, hvor den nye Frederikssundsmotorvej ikke er der som alternativ strækning for trafikanterne i området. 12

14 Tabel 1. Trafikmængder i 2012 før etableringen af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen samt de modelberegnede trafiktal med og uden etableringen af disse projekter (køretøjer per hverdagsdøgn). Vejstrækning Delstrækning Talt uden projekter* 2016 med projekter* 1) Taastrup N-Albertslund N ) Albertslund N Frederikssundmotorvejen Motorring 4 3) Frederikssundmotorvejen - Ballerup S ) Ballerup S Frederikssundsvej Frederikssundmotorvejen 5) M4 - Ledøjetoften ) Ledøjetoften - Tværvej Frederikssundsvej 7) vest for Ring ) vest for Vestbuen *Nye modelberegninger, der er afstemt til det faktiske trafikniveau i

15 Hastigheder Trafikmodelberegningerne giver også mulighed for at sammenligne, hvor hurtigt bilerne kører i henholdsvis en situation i 2016 med og uden etablering af de to projekter. Der er taget udgangspunkt i hastighederne i spidstimen (den mest belastede time) henholdsvis om morgenen og om eftermiddagen. Hastigheder i sydgående retning i eftermiddagsmyldretiden På samme strækning i sydgående retningen i eftermiddagsmyldretiden vil der være en endnu større hastighedsgevinst efter etablering af de to projekter. Modelberegningerne viser, at hastigheden uden projekterne ville være ca. 40 km/t mens den med projekterne er beregnet til ca. 95 km/t. Projekterne resulterer således i en hastighedsstigning på 55 km/t. Hastigheder i nordgående retning i morgenmyldretiden Modelberegningerne viser, at hastigheden på Motorring 4 mellem Taastrup N og Frederikssundmotorvejen ville være lavere, hvis ikke projekterne var blevet etableret. I nordgående retning i morgenmyldretiden er hastigheden ca. 60 km/t med projekterne og ca. 35 km/t uden. Projekterne resulterer således i en hastighedsgevinst på ca. 25 km/t. på denne strækning mellem Taastrup N og Frederikssundsmotorvejen. Der ses dog også nedsatte hastigheder visse steder. For eksempel i motorvejskrydset Taastrup N samt på Holbækmotorvejen. Hastigheder på Frederikssundsvej På Frederikssundsvej er hastigheden 1-8 km/t højere i situationen med projekterne i morgenmyldretiden. Der er ligeledes sket en aflastning. 14

16 Anlægsomkostninger Både udvidelsen af Motorring 4 og etableringen af Frederikssundmotorvejen har været billigere end beregnet i beslutningsgrundlaget (jf. tabel 2 nedenfor). Når man sammenligner anlægsoverslagene, skal man i før-situationen tage udgangspunkt i det anlægsoverslag og den samfundsøkonomi, der lå til grund for beslutningen. I det oprindelige beslutningsgrundlag for Frederikssundmotorvejen er der som følge af Ny Anlægsbudgettering tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. Det dækker over den projektbevilling, Vejdirektoratet har fået, anlægsoverslaget plus 10 pct., samt et yderligere tillæg på 20 pct., der indgår i en central reserve. Anlægsoverlaget i før-situationen skal således være inklusiv det samlede korrektionstillæg på 30 pct. for at stemme overens med det grundlag, beslutningen blev truffet ud fra. Beslutningsgrundlaget for Motorring 4 blev udarbejdet inden Ny Anlægsbudgettering, og anlægsoverslaget indeholder derfor ikke et korrektionstillæg. Motorring 4: I 2008-priser blev Motorring 4 projekteret til en pris på 320 mio. kr., men det realiserede anlægsbudget var på 200 mio. kr. Det svarer til en reduktion på 38 pct. Frederikssundmotorvejen: Strækningen blev beregnet til at have anlægsomkostninger på mio. kr. inkl. korrektionstillæg på 30 pct., mens det realiserede anlægsbudget var på 720 mio. kr. Besparelsen er derved godt 40 pct. Begge projekter: Samlet set er de realiserede anlægsomkostninger for de to projekter på 920 mio. kr. mod de forudsatte mio. kr. i beslutningsgrundlaget inklusiv korrektionstillæg. Hvis der tages udgangspunkt i Vejdirektoratets projektbevilling, blev anlægsomkostningerne beregnet til mio. kr., hvilket også er større end de realiserede omkostninger. Samfundsøkonomi Opdateringen af den samfundsøkonomiske analyse viser, at udbygningen af Motorring 4 og etableringen af Frederikssundmotorvejen indtil videre har en bedre samfundsøkonomisk forrentning end forventet (jf. tabel 2). Projekterne har samlet set en intern rente på 11,1 pct., hvis evalueringens resultater for åbningsåret anvendes som grundlag for den fremtidige udvikling. I beslutningsgrundlaget var den interne rente beregnet til 9,4 pct. De væsentligste forskelle i resultaterne i den tidligere og den nye analyse er forklaret i tabel 2: 15

17 Tabel 2. Sammenligning af den samfundsøkonomiske analyse i beslutningsgrundlaget med de nye beregninger (begge analyser er gennemført på TERESA version fra 2008, 2008-prisniveau) Nutidsværdi mio. kr. (2008-priser) Beslutningsgrundlag Nye beregninger Forklaring på forskelle Anlægsomkostninger* Anlægsomkostninger har vist sig at være betydeligt lavere end beregnet i beslutningsgrundlaget. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Denne effekt er ikke evalueret. Brugergevinster Tidsgevinsterne for trafikanterne udgør langt størstedelen af brugergevinsterne. De samlede gevinster opgjort i sparet tid er nogenlunde på sammen niveau i de to beregninger. I beslutningsgrundlaget sparede de timer om året, i de nye beregninger timer. Omregnes tidsgevinsterne til kroner, bliver forskellen større. Dette skyldes, at en større andel af tidsgevinsterne i den nye analyse udgøres af bolig-arbejdsture frem for ture med erhvervskørsel. Pendlerture har en lavere tidsværdi end ture med erhvervsformål. Den større andel af bolig-arbejdsture hænger formentlig sammen med, at trafikken og trængslen på Motorring 4 er beregnet større i den nye analyse. Langt flere bilister i myldretiden får derfor gevinster af udbygningen end tidligere antaget. OTM-trafikmodellen er endvidere blevet opdateret siden de sidste beregninger, hvilket kan have haft betydning for trafikanternes fordeling på turformål. Gener i anlægsperioden Denne effekt er ikke evalueret. Eksterne omkostninger Denne effekt er ikke evalueret. Øvrige konsekvenser Forskellen skyldes primært, at der i de nye beregninger er flere kørte kilometer, hvilket medfører flere afgifter til staten. I alt nettonutidsværdi (NNV) Nettonutidsværdien bliver lidt mindre, primært fordi værdien af den lavere anlægsomkostning ikke helt kan kompensere for de lavere brugergevinster, opgjort som NNV. Intern rente 9,4 %** 11,1 % Projekterne er mere rentable end de første beregninger antydede, hvilket primært skyldes, at de lavere anlægsomkostninger slår mere igennem end de lavere brugergevinster (se også ovenfor). Nettogevinst pr. offentlig omkostningskrone 1,5 2,6 Samfundet får mere ud af de penge, det offentlige har investeret i de to projekter end forventet i beslutningsgrundlaget. Forklaringen er primært, at den relative ændring i omkostninger til anlæg (ca. 40 % lavere) er relativt større end den relative forskel i brugergevinster (ca. 30 % lavere). * Forskellen mellem anlægsoverslagene under afsnittet Anlægsomkostninger og omkostningerne i tabellen skyldes, at der i tabellen er tale om de diskonterede anlægsomkostninger i 2008-prisniveau inklusiv nettoafgiftsfaktor. ** Oprindeligt blev Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen beregnet i to separate analyser. Udbygningen af Motorring 4 gav en intern rente på 8,7 pct., mens etableringen M12 etape 2 havde en intern rente på 11,9 pct. 16

18 Vejdirektoratet har kontorer i: Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved, Skanderborg og København Find mere information på vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet Havnegade København K Telefon vejdirektoratet.dk

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Analyse af muligheder for øget kapacitet på Motorring 3, herunder kørsel i nødspor

Analyse af muligheder for øget kapacitet på Motorring 3, herunder kørsel i nødspor Opgavebeskrivelse Analyse af muligheder for øget kapacitet på Motorring 3, herunder kørsel i nødspor November 2014 Dato 19. november 2014 Sagsbehandler Hans-Carl Nielsen Mail hcn@vd.dk Telefon 7244 3652

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse for udbygning af E45 mellem Aarhus N og Randers N

Kommissorium VVM-undersøgelse for udbygning af E45 mellem Aarhus N og Randers N Dato 7. marts 2018 Sagsbehandler Elisabeth Krog Mail elk@vd.dk Telefon Dokument 18/04066-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse for udbygning af E45 mellem Aarhus N og Randers N Som led i finansloven

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7.

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. Evaluering af variable tavler på Motorring 3 Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. december 2016 Indhold Baggrund og rammer for evalueringen Resultater Kapacitet

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter Udvidet resumé 37 Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter - med ny bane og motorvejsudvidelse på Vestfyn som illustrativt eksempel Ole Kveiborg, COWI A/S,

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND INDLEDNING 3 Indledning Mobilitet: Udfordringer og muligheder De seks nordsjællandske kommuner Frederikssund, Halsnæs,

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3 VEJDIREKTORATET RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT, TRAFIKMODELBEREGNING

Læs mere

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner NOTAT Projekt Sammenhæng mellem trængsel og hændelser på E20 over Fyn Kunde Byregion Fyn og Region Syddanmark Notat nr. 02 Dato 24. august 2017 Til Thomas Thume Nielsen, Byregion Fyn Erik Ørskov, Region

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Skautrupvej. Trafiktal fra VVM-analysen for Holstebro i Sorte tal viser trafikken uden motorvejen, og de røde med motorvejen.

Skautrupvej. Trafiktal fra VVM-analysen for Holstebro i Sorte tal viser trafikken uden motorvejen, og de røde med motorvejen. Dato 2017-07-04 Sagsbehandler Niels Boesgaard Lauridsen Mail nbje@vd.dk Telefon 7244 2048 Dokument DokNr Side 1/12 Vurdering af trafik på H422 Herningvej ved Tvis I krydset mellem Herningvej og Skautrupvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT Til Vejdirektoratet Dato September 205 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT Revision Dato 205-09-04 Udarbejdet af MDY Kontrolleret af MAP Godkendt af Beskrivelse LJ Effekt af de variable vejtavler

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK UDKAST Københavns Kommune Randbølvej Trafikanalyse 2015 NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Konklusion... 4 3 Trafikale forhold... 5 3.1 Tidligere forhold

Læs mere

16. Maj Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen

16. Maj Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen 1 16. Maj 2018 Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen 2 Udgangspunktet Hvor står vi med dagens udfordringer med hensyn til trængsel, kapacitet og rejsetid i hovedstadsområdet?

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Trafikmodelberegninger for havneområdet i Svendborg

Trafikmodelberegninger for havneområdet i Svendborg Notat Dato: 02.10.2018 Projekt nr.: 100-9520 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Trafikmodelberegninger for havneområdet i Svendborg Emne: Scenarier for vejløsninger 2025 Notat nr.: 01 Rev.: 2 1 Indledning

Læs mere

Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Aarhus S - Aarhus N. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen. Informationspjece - september 2018

Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Aarhus S - Aarhus N. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen. Informationspjece - september 2018 Udbygning af E45 Østjyske Motorvej Aarhus S - Aarhus N Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Informationspjece - september 2018 VVM-undersøgelse af udbygning af E45 Østjyske Motorvej fra

Læs mere

Vurdering af trafikale tiltag på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund ifm. åbning af den nye fjordforbindelse

Vurdering af trafikale tiltag på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund ifm. åbning af den nye fjordforbindelse Dato 16. november 2017 Sagsbehandler Jacob Pryds Winkel Mail jawi@vd.dk Telefon +45 7244 3752 Dokument 17/06848-18 Side 1/5 Vurdering af trafikale tiltag på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund ifm. åbning

Læs mere

RINGVEJ TIL TÓRSHAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Sammenfatning og anbefaling 3

RINGVEJ TIL TÓRSHAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Sammenfatning og anbefaling 3 LANDSVERK RINGVEJ TIL TÓRSHAVN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Sammenfatning og anbefaling 3 3 Trafikale

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

NOTAT. Halsnæs Kommune

NOTAT. Halsnæs Kommune NOTAT Halsnæs Kommune Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej Trafik- og afviklingsanalyse BILAG 1 NOTAT 28. maj 2010 ph/psa Dette notat er baseret på et teknisk notat med tilhørende bilag. Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6 TRANSPORTMINISTERIET OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Resultater 2 3 Generelle

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Øget kapacitet på Motorring 3

Øget kapacitet på Motorring 3 Øget kapacitet på Motorring 3 Analyse af muligheder for øget kapacitet og kørsel i nødspor på Motorring 3 Rapport 550 2016 Øget kapacitet på Motorring 3 Analyse af muligheder for øget kapacitet og kørsel

Læs mere

Transportudvalget Folketinget

Transportudvalget Folketinget har i brev af 17. december 2013 stillet min forgænger Spørgsmål nr. 222: Ministeren bedes bekræfte, at konklusionerne i ministeriets resume af Vejdirektoratets rapport om Midtjysk Motorvejskorridor, vedrørende

Læs mere

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 VEJDIREKTORATET TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERING AF ETABLERING AF DYNAMISK

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikanalyse, IrmaByen og Nygårdskvarteret

Trafikanalyse, IrmaByen og Nygårdskvarteret Rødovre Kommune Trafikanalyse, IrmaByen og Nygårdskvarteret PERSPEKTIVERING Rekvirent Rådgiver Rødovre Kommune Teknisk Forvaltning Vej- og Trafikafdelingen Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre Orbicon A/S

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6.

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6. AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Evaluering af lukning af Sandmosevej Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 2. Dato

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Evaluering af lukning af Sandmosevej Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 2. Dato NOTAT Projekt Evaluering af lukning af Sandmosevej Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 2 Dato 215-12-8 Til Fra Jesper Frandsen Rolf Sode-Carlsen & Anders Aagaard Poulsen. 1. Indledning Omkring morgenspidstimen

Læs mere

Aarhus N - Randers N. Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Borgermøder. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen

Aarhus N - Randers N. Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Borgermøder. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Udbygning af E45 Østjyske Motorvej Aarhus N - Randers N Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Borgermøder Onsdag den 20. juni 2018 Randers Torsdag den 21. juni 2018 Hadsten Se tid og sted

Læs mere

Slutrapport. Vejdirektoratet Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 9B: Samfundsøkonomiske beregningsresultater

Slutrapport. Vejdirektoratet Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 9B: Samfundsøkonomiske beregningsresultater Vejdirektoratet Forsøg med modulvogntog Slutrapport Slutrapport Bilaget viser resultaterne for de samfundsøkonomiske beregninger for evalueringen og analysen. Bilaget er opdelt i følgende hovedoverskrifter:

Læs mere

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Trafikale konsekvensberegninger

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Trafikale konsekvensberegninger Vejdirektoratet Trafikberegninger stunnel Trafikale konsekvensberegninger... 1 Indledning Dette notat beskriver og dokumenterer resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger for en række scenarier

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Hvad ved vi om de trafikale effekter af den ny teknologi

Hvad ved vi om de trafikale effekter af den ny teknologi Hvad ved vi om de trafikale effekter af den ny teknologi Vejforum 2. December 2015 Christian Juul Würtz, Vejdirektoratet Karakteristika for selvkørende biler Øget kapacitet Mindre energiforbrug lavere

Læs mere

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober 2005 Trafikafvikling på Motorring 3 - herunder erfaringer med brug af trafikledelsessystem under anlægsarbejdet. Af koordinator for trafikafvikling, Charlotte

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

RUTE 54, NÆSTVED-RØNNEDE

RUTE 54, NÆSTVED-RØNNEDE JANUAR 2019 REGION SJÆLLAND RUTE 54, NÆSTVED-RØNNEDE GENBEREGNING - RESUME OG TEKNISKE NOTATER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR

Læs mere

I tillæg er der i basismodellen foruden de signalregulerede kryds på Roskildevej inkluderet signalgruppeplaner i krydsene:

I tillæg er der i basismodellen foruden de signalregulerede kryds på Roskildevej inkluderet signalgruppeplaner i krydsene: Bilag 1 NOTAT Projekt Modelberegninger IRMA grunden Kunde Rødovre kommune Notat nr. 1 Dato 17-06-18 Til Fra Hans Georg Hybschmann RAHH & CM 1. Indledning Rødovre kommune har i samarbejde med Orbicon ønsket

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

Problemstilling / baggrund Der er i dag et stort trafikalt pres på vejene omkring Tilst/Kasted og i Skejbyområdet.

Problemstilling / baggrund Der er i dag et stort trafikalt pres på vejene omkring Tilst/Kasted og i Skejbyområdet. Bilag 3: Uddybende notat om evt. ny vej fra Viborgvej til Søftenvej. Side 1 af 5 Problemstilling / baggrund Der er i dag et stort trafikalt pres på vejene omkring Tilst/Kasted og i Skejbyområdet. Trafikken

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

FNV Foreningen Naturparkens Venner

FNV Foreningen Naturparkens Venner FNV Foreningen Naturparkens Venner 4Naturparken mellem Farum og Slangerup3 Til Trængselskommissionen Farum, den 9. september 2013 Vedr. Ring 5 i Trængselskommissionens rapportering Vi beklager, at vi må

Læs mere

Midtjysk motorvej. Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen. Rapport STRATEGISKE ANALYSER

Midtjysk motorvej. Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen. Rapport STRATEGISKE ANALYSER Midtjysk motorvej Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen Rapport 555-2016 STRATEGISKE ANALYSER Midtjysk motorvejskorridor Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje. Henning Sørensen Vejdirektoratet

Model til fremkommelighedsprognose på veje. Henning Sørensen Vejdirektoratet Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen Vejdirektoratet Fremkommelighedsprognose 1)Problemstilling 2)Modelbeskrivelse 3)Eksempler på anvendelse Prognose for årsdøgntrafik ÅDT 2020 Prognose

Læs mere

Trafikale konsekvenser af ensretning af Frederiksberg Allé

Trafikale konsekvenser af ensretning af Frederiksberg Allé Notat 1. maj 2019 Sagsbeh.:MAD J.nr.: 05.00.00-G01-14-16 By Byggeri og Ejendomme Trafikale konsekvenser af ensretning af Frederiksberg Allé Sammenfatning Ensretning af Frederiksberg Allé alene vil give

Læs mere

Fakta och resultat från Stockholmförsöket

Fakta och resultat från Stockholmförsöket Fakta och resultat från Stockholmförsöket Jens Peder Kristensen Evalueringen Kostede mange hundrede millioner skr 78 rapporter www.stockholmsforsoket.se Målene for trafikken 10-15% reduktion Bedre fremkommelighed

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig anlæg af bane og udvidelse af motorvejen på Vestfyn

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig anlæg af bane og udvidelse af motorvejen på Vestfyn Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig anlæg af bane og udvidelse af motorvejen på Vestfyn Ole Kveiborg, COWI Leif Hald Pedersen, Vejdirektoratet 1 Ny jernbane over Vestfyn Linjeføring for Forslag Syd,

Læs mere

Foranalyse af Aalborg Letbane/BRT

Foranalyse af Aalborg Letbane/BRT Foranalyse af Aalborg Letbane/BRT Trafikdage på Aalborg Universitet 26.-27. august 2013 Statslige målsætninger En grøn transportpolitik 2009 Reducere trængsel og påvirkning af klima og miljø. Fremtidens

Læs mere

Forudsætninger for trafikberegninger og anvendelse af LTM-resultater

Forudsætninger for trafikberegninger og anvendelse af LTM-resultater Dato 15. februar 2019 Navn Mail Telefon Dokument Side 1/6 Forudsætninger for trafikberegninger og anvendelse af LTM-resultater Grundlæggende forudsætninger Hvilken trafikmodel er der anvendt til beregningerne?

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning. 1.1 Baggrund

SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning. 1.1 Baggrund TRANSPORTMINISTERIET SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Sammenfatning 1 1.1 Baggrund

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ Projekt Boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2017-06-12 Til Fra Skanderborg Kommune Michael Wolf

Læs mere

Trafikale vurderinger ved Flyvestationen

Trafikale vurderinger ved Flyvestationen Furesø Kommune Trafikale vurderinger ved Flyvestationen Juli 20088 Rambøll Nyvig by- og trafikudvikling Furesø Kommune Trafikale vurderinger ved Flyvestationen Juli 2008 Ref 7651098 trafik(1) Version

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL BAGGRUND OG INDHOLD Kattegat-komitéen spørger: Transport- og Bygningsministeriets strategiske analyse

Læs mere

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger NOTAT Projekt Usserød Kongevej trafiksimulering Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 1100025067-02 Dato 2017-12-11 Til Fra Charlotte Skov Rambøll - By og Trafik 1. Trafikale forudsætninger En række byudviklingsprojekter

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Niels Agerholm Adjunkt Trafikforskningsgruppen AAU Gustav Friis Jens Mogensen Projektleder Projektleder Teknik- og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Halsnæs Kommune. 1 Indledning. 2 Fremgangsmåde. Nummerskrivningsanalyse Notat. NOTAT REV. NR juli 2008 IF/psa

Halsnæs Kommune. 1 Indledning. 2 Fremgangsmåde. Nummerskrivningsanalyse Notat. NOTAT REV. NR juli 2008 IF/psa Nummerskrivningsanalyse Notat NOTAT REV. NR. 2 15. juli 2008 IF/psa 1 Indledning ønsker at undersøge omfanget af gennemkørende trafik, på Hanehovedvej, og ønsker belyst grundlaget for en eventuel lukning

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere