Århus Kommune Lokalplan nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr."

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 716 Boliger ved Nordlandsvej i Vejlby-Risskov KONGSBAK INFORMATIK December 2004

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Ungdomsboliger ved Nordlandsvej i Velby-Risskov Indeholder tillæg nr. 45 til kommuneplan Nordlandsvej Jernbanen Torsøvej Nordlandsvej Vorbjergbakken Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: 36 Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor December 2004

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Magistratens 2. Afdeling, Århus Kommune. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen i samarbejde med Sven Allan Jensen as Sankelmarksgade Aalborg Tlf.:

4 3 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 716 Boliger ved Nordlandsvej i Vejlby-Risskov INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af eksisterende forhold i området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk mv LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter Side LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til regionplanen, kommuneplanen, veje, stier, støj, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger 22 TILLÆG NR. 45 TIL KOMMUNEPLANEN Nye bestemmelser og nyt rammekort LOKALPLANKORT... Bilag Vedtagelsespåtegninger... 27

5 4 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område som ligger i den sydlige del af erhvervsområdet ved Nordlandsvej i Vejlby-Risskov. Lokalplanområdet omfatter ejendommene Nordlandsvej 60 og 62, henholdsvis matr. nr. 31et og matr. nr. 31fe, Vejlby By, Ellevang, samt del af vejlitra fi jf. matrikelkortet side 10. Ejendommene er begge privatejede. Lokalplanområdet udgør et areal på ca m 2, heraf ca m 2 grundareal, og ligger i byzone. Beskrivelse af området Området grænser op til eksisterende boligområder mod vest og syd samt til eksisterende erhvervsbebyggelse mod nord og øst. Boligbebyggelsen består af åben-lav bebyggelse, mens erhvervsbebyggelsen består af bygninger i forskellig størrelse og karakter. Mod vest afgrænses området af Nordlandsvej og mod øst af Grenåbanen. Området har hidtil været anvendt til erhvervsformål og rummer et kontordomicil på ca m 2 samt et par ældre ikke-bevaringsværdige erhvervsbygninger. Der er vejadgang fra Nordlandsvej med en fordelingsvej i den nordvestlige del af området. Lokalplanområdet set fra Nordlandsvej mod øst. Det eksisterende kontordomicil i forgrunden. Områdets grænser mod naboområder er tydeligt markeret med hække og træer.

6 5 Lokalplanområdet og det eksisterende kontordomicil set fra øst fra adgangsvejen mellem lokalplanområdet og erhvervsområdet nord herfor. Terrænet falder ca. 6 meter mod øst i retning af jernbanen. Området rummer forskellige værdifulde beplantninger, som i en vis udstrækning skal bevares ved nybyggeri og disponering af området. Planens baggrund og mål Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en privat bygherres ønske om at ændre den nuværende erhvervsmæssige anvendelse af området til boligformål i form af små boliger. Med lokalplanen er det muligt at opføre et kompleks af nye 1-2 værelses boliger samt ombygge det eksisterende kontordomicil, Nordlandsvej 60, til 1-2 værelses boliger. Området støder op til eksisterende boligbebyggelse og vurderes som velegnet til boligformål i form af små boliger. Fra området er der kort afstand til kollektiv trafik. Ændringen af anvendelsen af området er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvorfor der udarbejdes et kommuneplantillæg der muliggør den ændrede anvendelse. Kommuneplantillægget er gengivet på side 23. Planens hovedtræk Lokalplanen indeholder delområderne I og II. Delområde I udlægges som en storparcel der skal anvendes til boligformål i form af 1-2 værelses boliger. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45 for delområdet.

7 6 Illustrationsplanen viser et forslag til, hvordan området kan blive udformet. Ikke målfast Tidligere kontordomicil Nyt længehus Snit- og facadetegning der viser hvordan den ny bebyggelse kan blive udformet, snit øst-vest. Delområde II omfatter et eksisterende vejareal der kan benyttes som fælles adgangsvej for lokalplanområdet og det nordfor beliggende erhvervsområde. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny helårsbebyggelse med 1-2 værelses boliger i to etager, og omdannelse af det eksisterende kontordomicil, Nordlandsvej 60, til 1-2 værelses boliger. Bebyggelse må gives en højde på maksimalt 8,5 meter. Illustrationsplanen ovenfor viser, hvordan lokalplanområdet kan bebygges. Ny og eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet skal opføres og ombygges med samme materialer og taghældning. Lokalplanen åbner mulighed for at der kan opfø-

8 7 Perspektiv der viser hvordan den ny bebyggelse kan udformes, set fra Nordlandsvej. Perspektiv der viser hvordan den ny bebyggelse kan udformes, set fra haverum.

9 8 res 9 længehuse i to etager med i alt ca værelses boliger, samt at kontordomicilen kan ombygges til ca værelses boliger. Ny bebyggelse og indretning af området skal tilpasses den bevaringsværdige del af den eksisterende beplantning, der består af grupper og rækker af træer samt levende hegn. Området skal indrettes hensigtsmæssigt, så der bliver velbeliggende fælles friarealer. Lokalplanen sikrer at de nødvendige afstandskrav overholdes. Langs banen er der støj og vibrationer fra banedriften, der betyder at ny bebyggelse skal placeres med en afstand af 25 meter fra banesporet. Langs Nordlandsvej er der en støjbyggelinie på 20 og 30 meter fra vejens midte. Endelig er der støj fra virksomheden nord for lokalplanområdet. Bebyggelsens udseende Bebyggelsen skal fremtræde med et enkelt og stramt arkitektonisk udtryk. Bygningerne påtænkes udført med teglbeklædte facader evt. med partielle arealer i puds eller træ i forbindelse med lodrette vinduesbånd i facaden. Vinduesrammer påtænkes udført med træ/aluminium. Bygningerne skal fremstå med symmetriske sadeltage (20-30 ) som paptage med listedækning. Nybyggeri gives samme taghældning som det ombyggede kontordomicil. Længehusene påtænkes udformet med svalegange på 1. sal, hvortil der er adgang fra udvendige trapper. På sydsiden udformes boligerne på 1. sal med private altaner, mens beboerne i stueplan får private opholdsarealer, som afskærmes med levende hegn. Veje, stier og parkering Området vil fortsat blive vejbetjent via den eksisterende adgangsvej til Nordlandsvej, som også er adgangsvej for erhvervsområdet. Den eksisterende adgangsvej nedklassificeres senere, efter vedtagelsen af den endelige lokalplan, fra offentlig vej til privat fællesvej. I tilknytning til bygningerne i området er der mulighed for at indrette fælles parkeringsarealer, cykelparkering, affaldsøer mv. Fra adgangsvejen etableres stier til brug for områdets beboere. Parkering etableret vest, nord og øst for den kommende bebyggelse, og ikke internt i bebyggelsen. Der sikres en stiforbindelse fra den sydvestlige del af lokalplanområdet til fortovet langs Nordlandsvej, hvorfra der via Sveavej er forbindelse til busstoppestederne på Grenåvej. Beplantning Området rummer en del værdifuld beplantning i former af grupper og rækker af træer samt levende hegn. Beplantningen er især med til at markere grænserne til naboområderne. Som vist på lokalplankortet skal en del af denne beplantning bevares og sikres i forbindelse med en om- og udbygning med boliger, og integreres som en

10 naturlig del af de udendørs opholdsarealer. På matr. nr. 31et er tinglyst et 5 m bredt beplantningsbælte af bl.a. rubinier og birk i skel mod parcelhusområdet mod syd. Tinglysningen opretholdes i forbindelse med denne lokalplan. 9 Opholdsarealer Områdets opholdsarealer udformes med græsplæner kombineret med grupper af træer og buske, solitære træer eller delvist som befæstede arealer med fx fliser, som det er skitseret på illustrationsplanen side 6. Som visuel afskærmning af større, fælles parkeringsarealer skal der etableres en beplantning i form af bøgepur eller lignende lav beplantning.

11 10 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. 1. Formål Stk. 1 Lokalplanen har til formål at sikre: at at at området kan anvendes til opførelse af en ny helårsbebyggelse med 1-2 værelses boliger i to etager, og omdannelse af det eksisterende kontordomicil, Nordlandsvej 60, til 1-2 værelses boliger, området indrettes på en hensigtsmæssig måde, og ny bebyggelse tilpasses eksisterende bebyggelse, ny anvendelse og bebyggelse tilpasses den bevaringsværdige beplantning i området. 2. Område og opdeling Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet bagest i hæftet, og omfatter jf. matrikelkortet matr. nr. 31et og nr. 31fe, Vejlby By, Ellevang, del af vejlitra fi, samt alle parceller, der efter den 8. december 2003 udstykkes inden for området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er opdelt i områderne I og II, som vist på lokalplankortet. Se fodnote 1. Lokalplanområdet ligger i byzone. Matrikulære forhold. Mål: 1: Dato: Lokalplangrænse 1. I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Magistratens 2. afdeling.

12 11 3. Anvendelse Område I Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Området er udlagt til 1-2 værelses boligbebyggelse (helårsbeboelse) i form af etageboliger med fællesfaciliteter i form af renovationsbygninger, fælles opholdsarealer, parkering o.l. Mindst 20 % af bebyggelsens grundareal skal indrettes som fælles opholdsareal for bebyggelsens beboere. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Magistratens 2. Afdeling. Område II Stk. 1 Området er udlagt til vejformål (adgangsvej for lokalplanområdet og naboområde nord for lokalplanområdet). 4. Udstykning Stk. 1 Eventuel udstykning inden for området må kun ske efter godkendelse af Århus Kommune, Magistratens 2. Afdeling. 5. Trafikforhold Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Nordlandsvej via den eksisterende adgangsvej som vist på lokalplankortet. Se fodnote 2. Der skal inden for lokalplanområdet reserveres areal til parkering i overensstemmelse med Retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune. Placering og udformning af interne færdselsarealer, herunder stier og parkering, skal på grundlag af en samlet plan godkendes af Århus Kommune, Magistratens 2. Afdeling. Se fodnote 3. Der skal etableres en stiforbindelse til det eksisterende fortov langs Nordlandsvej i den sydvestlige del af området, jf. lokalplankortet. 2. Den eksisterende adgangsvej nedklassificeres efter lokalplanens vedtagelse fra offentlig vej til privat fællesvej i henhold til Vejloven. 3. Ved anlæg af parkering langs de bevaringsværdige hegn og beplantninger skal det sikres at rodnettet ikke beskadiges. Detailudformning af disse parkeringsarealer og belægninger skal ske efter nærmere aftale med Naturforvaltningen.

13 12 6. Teknisk forsyning Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Nybyggeri skal tilsluttes Århus Kommunale Værkers varmeforsyning på værkernes til enhver tid gældende betingelser. Alle ledningsanlæg o.l. skal fremføres under terræn. Inden for området må ikke opsættes antenner, paraboler o.l. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45 for delområde I. Stk. 2 Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal placeres inden for de på lokalplankortet viste byggefelter. Uden for byggefelterne kan der etableres altangange, altaner og trapper, der kan endvidere opføres mindre skure og enkelte mindre bygninger til brug ifm. områdets funktioner. For at sikre at bygningerne fremtræder som enkeltbygninger skal der sikres en åbning i husrækken minimum for hver 45 meter. Åbningen mellem længehusene skal minimum være 5 meter mellem gavle og minimum 11 meter mellem facader. Stk. 3 Stk. 4 Bygninger må højst opføres i 2 etager foruden eventuel kælder og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i forhold til byggelovgivningen fastlagt terræn). Bebyggelsen skal i princippet følge det eksisterende terrænfald fra vest mod øst. Terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,5 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn, eller et i forbindelse med byggemodningen fastsat niveauplan og ikke nærmere skel eller bevaringsværdig beplantning end 0,50 m kan dog finde sted uden tilladelse. Stk. 5 Stk. 6 Af støjmæssige hensyn (jf. krav i 10) skal opholdsarealer og ny bebyggelse i 1 etage placeres i en afstand på mindst 20 meter fra midten af Nordlandsvej. Tilsvarende skal ny bebyggelse i mere end 1 etage placeres i en afstand på mindst 30 meter fra midten af Nordlandsvej. Støjbyggelinierne er angivet på lokalplankortet. Af hensyn til vibrationer må bebyggelse ikke opføres inden for en afstand af 25 meter fra midten af Grenåbanen.

14 13 Stk. 7 Til sikring af foranstående bestemmelser må bebyggelse inden for lokalplanområdet kun ske på grundlag af en af Magistratens 2. Afdeling godkendt bebyggelsesplan. Se fodnote 4. Planen skal redegøre for: Placering af beboelse med udendørs opholdsareal Eventuel udstykning Placering af eventuelt fælleshus Placering af fællesparkering Placering af småbygninger og udhuse Bygningsprofiler, facader og materialer Terrænreguleringer Placering af den eksisterende bevaringsværdige beplantning Etablering af ny beplantning Interne vej-, sti- og parkeringsforhold, herunder tilslutning til tilgrænsende veje, stier, fællesarealer o.l. Detailudformning af anlægsprincipper og belægninger af parkeringsarealer og anden belægning langs bevaringsværdig beplantning, se side 11, fodnote Bebyggelsens udseende Stk. 1 Stk. 2 Nybyggeri samt om- og tilbygninger inden for området skal ved sin udformning, proportioner, materialer og farver gives en ydre fremtræden, så der opnås en arkitektonisk god helhedsvirkning i området. Udvendige facader skal fremtræde i teglsten (blank mur, pudsede eller vandskurede) eller skærmtegl. Lette træpartier på indtil 20% af facadearealet kan indgå i forbindelse med lodrette vinduesbånd i facaden. Skure og lignende mindre bygninger kan dog opføres i træ svarende til de træsorter der evt. er anvendt i den øvrige del af bebyggelsen. Vinduesrammer skal fremtræde i træ eller aluminium. Stk. 3 Tage skal udformes som symmetriske sadeltage (20-30 ) og fremtræde ensartede og med samme taghældning. Som materialer til tagdækning skal anvendes tagpap i sort eller grå med listedækning, eller naturskifer i matsort eller matgrå. Tage på skure og mindre bygningsdele kan dog udformes som fladt tag eller tag med énsidig taghældning (20-30 ). Som materialer til tagdækning skal anvendes tagpap i sort eller grå med listedækning, eller naturskifer i matsort eller matgrå. Stk. 4 Der må ikke anvendes reflekterende materialer til hverken bygningsfacader eller tage. 4. Bebyggelsesplanen sikres ved tinglyst deklaration.

15 14 Stk. 5 Stk. 6 Udvendige bygningsflader, herunder vinduer og døre, skal fremtræde i materialernes naturfarve, sort, hvid, grå, jordfarver (okker, terra de sienna, umbra, svensk rødt, dodenkop) eller sidstnævntes blanding med sort eller hvidt. I tilknytning til boliger på 1. sals plan kan der etableres svalegange og der skal etableres individuelle altaner til hver bolig. 9. Opholdsarealer, hegn og beplantning Stk. 1 Inden for lokalplanområdet skal der ved nybyggeri samt om- og tilbygning etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 20 % af bebyggelsens grundareal. Opholdsarealer skal etableres på terræn i princippet som vist på lokalplankortet og fremtræde grønne, fx med græs kombineret med grupper af træer og buske, solitære træer eller delvist som befæstet areal med fx fliser. Befæstede arealer skal fremtræde med ensartet belægning, så der opnås en god helhedsvirkning i området. Fælles opholdsarealer, som vist på lokalplankortet, skal etableres efter planer godkendt af Naturforvaltningen. Stk. 2 Stk. 3 Der skal etableres beplantning i form af hække eller levende hegn til afskærmning af parkeringspladserne. De på lokalplankortet viste beplantninger - herunder mindre skovbeplantning og grupper og rækker af træer samt levende hegn - skal bevares og integreres som en naturlig del af de udendørs opholdsarealer. Den på lokalplankortet viste bevaringsværdige beplantning skal bevares med sin nuværende blandede karakter, tæthed og højde. Beplantningen må kun udtyndes eller beskæres efter tilladelse fra Naturforvaltningen. For beplantningen langs skel mod syd gælder desuden, at den skal have en fortsat tæthed og højde, der sikrer den visuelle afskærmning mod bebyggelsen ved Vorbjergbakken Stk. 4 Stk. 5 Der må ikke opsættes plankeværk. Renovationspladserne skal afskærmes og begrønnes. 10. Støjforhold Stk. 1 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau på bebyggelse og opholdsarealer, ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis fra trafikstøj og 60 db(a) fra jernbanestøj.

16 15 Stk. 2 Stk. 3 For støjfølsomme rum, såsom sove- og opholdsrum mod Nordlandsvej i 2. etage skal der sikres at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db (A). Endelig skal det sikres, at bebyggelse og opholdsarealer i området ikke belastes med støj fra tilstødende virksomheder, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for Ekstern støj fra virksomheder. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Stk. 1 Generelt gælder, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til Århus Kommunale Værkers varmeforsyning har fundet sted. De i 5 nævnte veje, stier og parkeringsfaciliteter er udlagt og anlagt. Se fodnote 5. De i 9 nævnte opholdsarealer og beplantninger er etableret. 12. Servitutter Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 På matr. nr. 31et er tinglyst et 5 m bredt beplantningsbælte af bl.a. rubinier og birk. Tinglysningen opretholdes i forbindelse med denne lokalplan. På matr. nr. 31et og 31fe er tinglyst en bestemmelse om anvendelse til industri-, værksteds- og lagervirksomhed lyst Tinglysningen aflyses i forbindelse med denne lokalplan. På matr. nr. 31et og 31fe er tinglyst et dokument om bebyggelse, benyttelse mv. lyst den 2. august 1938, dokument om bebyggelse, benyttelse mv. lyst den 22. juli Tinglysningen aflyses i forbindelse med denne lokalplan. På matr. nr. 31et og 31fe er tinglyst et dokument om forsynings- og afløbsledning, lyst den 31. august Tinglysningen aflyses i forbindelse med denne lokalplan. Byplanvedtægt, tinglyst 4. juni 1956, aflyses i forbindelse med denne lokalplan, for det område nærværende lokalplan omfatter. På matr. nr. 31et er tinglyst et oversigtsareal i krydset Nordlandsvej og adgangsvejen. Tinglysningen opretholdes i forbindelse med denne lokalplan. 5. Såfremt anlæg af veje, stier, friarealer, plantebælter mv. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid.

17 16 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været Kommuneplan 2001, som byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes delområde ER, og i byzone. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet kommuneplanen udlægger arealet til erhvervsformål for virksomhedsklasserne 2-4. Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggende form efter byrådets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen som udlægger en del af område ER til boligformål. Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2001 for Århus Kommune. Tillægget er gengivet på side 23. Udsnit af Kommuneplanens rammekort Lokalplanområdet

18 17 Anden fysisk planlægning Lokalplan nr. 716 er i overensstemmelse med regionplanen for Århus Amt, Regionplan Overordnede vej- og stiforhold Vejadgang til lokalplanområdet foregår fra Nordlandsvej via den eksisterende fordelingsvej. Fordelingsvejen betjener ligeledes den kørende trafik til den nord for beliggende erhvervsejendom. Fordelingsvejen vil blive nedklassificeret til privat fællesvej. Det interne stinet vil i lokalplanområdets vestlige ende få forbindelser til Nordlandsvej, dels via fortov langs fordelingsvej og dels via sti med udmunding i den sydvestlige del af området. Fra Nordlandsvej vil det eksisterende stisystem kunne anvendes bl.a. til Jellebakkeskolen, og via Sveavej vil der være adgang til busstoppestederne ved Grenåvej samt til stitunnel under Grenåvej, som bl.a. giver adgang til vej- og stinettet mod Risskov-området og stranden. Bevaringsværdig beplantning Området rummer bevaringsværdig beplantning i former af grupper og rækker af træer samt levende hegn. Beplantningen er især med til at markere grænserne til naboområderne. Som vist på lokalplankortet skal en del af denne beplantning bevares og sikres i forbindelse med en om- og udbygning med boliger, og integreres som en naturlig del af de udendørs opholdsarealer. De udlagte parkeringsarealer, som vist på lokalplankortet, kommer visse steder tæt på den bevaringsværdige beplantning, bl.a. er nogle p-pladser udlagt så de rækker ind under trækronerne. Det skal i den efterfølgende detailprojektering sikres at rodnettet ikke ødelægges af p-pladsernes bundopbygning. Den endelige udformning skal godkendes af Naturforvaltningen. Det tinglyste 5 m brede beplantningsbælte af bl.a. rubinier og birk i skel mod parcelhusområdet mod syd skal fortsat opretholdes. Naturbeskyttelsesinteresser Med lokalplan nr. 716, henholdsvis matr. nr. 31et og matr. nr. 31fe, Vejlby By, Ellevang, udlægges et boligområde inden for en 300 m byggelinie til fredsskov (statsskov) øst for lokalplanområdet og Grenåbanen.

19 18 Lokalplanens vedtagelse indebærer en dispensation fra denne byggelinie til opførelse af byggeri i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Arkæologiske forhold Moesgård Museum har d. 10. marts 2003 foretaget antikvarisk kontrol af lokalplanområdet. I museets arkiver er der ikke registreret arkæologiske fund inden for det berørte område. Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag mv.) skal arbejdet standses og fundet anmeldes til Moesgård Museum i henhold til Museumslovens 27. Forureningsforhold - jord Århus Kommunale Værker, Affald, har pr. 20. august 2004 oplysninger om en potentielt forurenende aktivitet som materialplads inden for lokalplanområdet. Der har været tanke og standere på arealet, og en miljøundersøgelse har påvist olieforurening på matrikel 31 fe, Vejlby By, Ellevang. Århus Amt har pr. 20. august 2004 ikke taget stilling til, hvorvidt ejendommen skal kortlægges efter Lov om forurenet jord. I forbindelse med det kommende byggeprojekt vil der blive stillet krav om supplerende jordanalyser i forhold til bortskaffelse af overskudsjord. Ligeledes bør der udarbejdes yderligere historisk redegørelse for matr. 31 fe, Vejlby By, Ellevang. Århus Kommunale Værker, Affald, skal kontaktes før der igangsættes grave- eller bygge/anlægsarbejde samt foretages ændret arealanvendelse til følsom arealanvendelse inden for lokalplanområdet. Overskudsjord/byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord og byggeaffald skal ske i henhold til Århus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. Før der fjernes forurenet jord fra ejendommen, skal der ansøges om særskilt transportgodkendelse hos Århus Kommunale Værker, Affald. Omplacering og genanvendelse af forurenet jord inden for ejendommen skal godkendes af Århus Amt

20 19 Kystzonen Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen og gennem lokalplanlægningen skal derfor oplyses om den visuelle påvirkning af kystlandskabet. Lokalplanområdet ligger i et fuldt udbygget byområde og påtænkes bebygget med 2- etagers bebyggelse. Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8,5 meter, som svarer til den maksimale bygningshøjde i naboområderne. Da bebyggelsens højde og de kystnære forhold i lokalplanområdet ikke afviger fra naboområderne er det byrådets vurdering, at den nye bebyggelse i lokalplanområdet ikke vil have en negativ indvirkning på kystlandskabet. Støjmæssige forhold De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Støj fra trafik Lokalplanområdet er primært belastet med trafikstøj fra biler på Nordlandsvej og af togstøj fra Grenåbanen. Det ækvivalente støjniveau i skel mod Nordlandsvej er ca. 59 db(a). Det ækvivalente støjniveau i en afstand af 10 meter fra Grenåbanen er 58 db(a) ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 fra 1997 om Støj og vibrationer fra jernbaner. For at overholde kommuneplanens støjbestemmelser på 55 db(a) på facaden af bebyggelsen samt på opholdsarealerne fastlægger lokalplanen en støjbyggelinie på 20 meter fra vejmidten af Nordlandsvej for bebyggelse i én etage og for opholdsarealer, samt en støjbyggelinie på 30 meter for bebyggelse i 2 etager. Da kommuneplanens støjkrav ikke kan overholdes for den eksisterende 2. etage stiller lokalplanen krav om at det indendørs støjniveau ikke må overstige 30 db (A). Af hensyn til vibrationer og for at opnå et passende lavt maksimalt støjniveau sikrer lokalplanen, at der ikke må bygges tættere på end 25 meter fra togsporene. Støj fra erhverv På naboejendommen - Nordlandsvej 64 - nord for lokalplanområdet ligger en større virksomhed, der er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens liste over godkendelsespligtige virksomheder. Virksomheden har i henhold til seneste miljøgodkendelse af 29. januar 1996 støjvilkår med et maksimalt støjniveau på 60 db(a) i forhold til det eksisterende erhvervsområde, herunder lokalplanområdet. En ændring af lokalplanområdets anvendelse fra erhvervsformål til boligformål vil medføre en ændring af de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj fra de

21 20 nuværende 60 db(a) for hele døgnet til 50, 45 og 40 db(a) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden. For den pågældende virksomhed vil der dog af følgende grunde kun være tale om en minimal ændring af dennes støjvilkår: På baggrund af aktuelle støjberegninger, foretaget af et autoriseret støjmålingsfirma, for virksomheden på Nordlandsvej 64, kan den planlagte bebyggelse opføres uden det påfører virksomheden yderligere krav om støjreduktion med dets nuværende placering og produktion. Såfremt der placeres nye bygninger til produktion øst for de nuværende fabriksbygninger vurderes det af støjmålingsfirmaet, at der kun vil være meget små støjmæssige begrænsninger for produktionen. Allerede idag er virksomheden pålagt krav til støjudbredelse fra boligområdet, der er beliggende vest for erhvervsvirksomheden, og boligområdet beliggende syd for lokalplanområdet. Støjkravene fra disse områder er 35 db(a) om natten, mens det for den nye anvendelse af lokalplanområdet er 40 db(a). Samtidig er det ikke muligt at anvende arealet nærmest banen pga. den eksisterende 25 meters byggelinie. Byggefelterne inden for lokalplanområdet er bl.a. placeret, så bygningerne vil få en afskærmende funktion omkring de fælles udendørs friarealer. Udendørs altaner er endvidere placeret på sydsiden af bygningerne, på den bygningsside der vender bort fra erhvervsvirksomheden. Kollektiv trafik Lokalplanområdet er direkte busbetjent med linie 7 på Nordlandsvej og ca. 10 linier på Grenåvej, hvortil der er forbindelse via Sveavej. Skoleforhold Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Jellebakkeskolens skoledistrikt. Skolevæsenets planlægning for bydelen kan dog gøre det nødvendigt at foretage ændringer i de enkelte skolers oplande. Institutionsforhold I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende institutioner: Vuggestuen Jellebakken 12 Vuggestuen Tornebakken 5 Vuggestuen Kantorvænget 35 Vuggestuen Jellebakken Risskov 8240 Risskov 8240 Risskov 8240 Risskov

22 21 Heldagsbørnehaven Jellebakken Risskov Heldagsbørnehaven Skodshøjen Risskov 0-6 års integreret institution Kantorvænget Risskov 0-6 års integreret institution Tornebakken Risskov Fritidshjemmet Jellebakken Risskov Ved planens udarbejdelse er der ingen konkrete planer for opførelse af nye daginstitutioner i områdets nærhed. Teknisk forsyning Elforsyning kan ske fra... Energiselskabet NRGi Grenåvej Århus N Varme og vandforsyning sker fra... Århus Kommunale Værker Bautavej Århus V Kloakforsyning sker fra... Miljøkontoret, Silkeborgvej Åbyhøj. Spildevand... Afledes via en eksisterende spildevandsledning gennem området til Egå Renseanlæg. Regnvand... Afledes via en regnvandsledning gennem området til vandløbet Egå. Bebyggelse af området Ansøgning om byggeri i området skal indsendes til Juridisk-Teknisk Kontor, Rådhuset, 8100 Århus C, i overensstemmelse med Bygherrevejledningen udarbejdet af Magistratens 2. Afdeling. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Juridisk-Teknisk Kontor, tlf

23 22 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan.

24 23 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 45 til kommuneplan 2001 Som det fremgår af redegørelsen om lokalplanens forhold til kommuneplanen, side 16, udskilles et nyt delområde af det hidtidige delområde ER. Det nye delområde får betegnelsen BO og afgrænses som det fremgår af rammekortet til tillæg nr. 45 til kommuneplanen, som er gengivet nedenfor. For det nye delområde, der er udlagt til etageboligformål, fastsættes rammebestemmelser som angivet nedenfor. Herudover gælder kommuneplanens generelle bestemmelser for etageboligområder. Rammekort til tillæg nr. 45 til kommuneplan 2001 ANVENDELSE OG SPECIELLE BESTEMMELSER ETAGE- ANTAL BEBYGGELSENS OMFANG SUPPLERENDE BESTEMMELSER BO Etageboliger 2 etager Maksimal bygningshøjde: 8,5 m Maksimal bebyggelsesprocent: 45 Bebyggelsens anvendelse til etageboligformål skal tilpasses beliggenheden i forhold til de tilstødende erhvervsområder og jernbanen

25 24

26

27

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den Århus Kommune Lokalplan nr. 697 Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. KONGSBAK INFORMATIK Februar 2004 Tinglyst den 12-07-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 699 Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget

LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget KØGE KOMMUNE 2003 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-18.1, Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget Indholdsfortegnelse Redegørelse Oversigtskort...6

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 779 Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og liberale erhverv ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentligt formål ved Vestre Strandalle i Risskov. Lokalcenter Hørgården. Oktober 2001 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentligt formål ved Vestre Strandalle i Risskov. Lokalcenter Hørgården. Oktober 2001 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 617 Område til offentligt formål ved Vestre Strandalle i Risskov. Lokalcenter Hørgården KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til offentligt formål

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem 742 Beder Landevej og Agernvej i Beder Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001 forslag Agernvej Beder Landevej Skoleparken Vilhelmsborgvænget Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Borgvold i Viby. December 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Borgvold i Viby. December 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 652 Plejeboliger ved Borgvold i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 2003 Holme Ringvej Kongsgårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Borgvold i Viby Indeholder tillæg

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Blandet bolig og erhvervsområde syd for. Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 54 til kommuneplan 2001

Blandet bolig og erhvervsområde syd for. Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 54 til kommuneplan 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Blandet bolig og erhvervsområde syd for 758 Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 54 til kommuneplan 2001 forslag Statistikområde/distrikt nr.: 03.30

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 797 Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade December 2007 Trøjborgvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade 797 Peter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 722 Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Ny Idrætshal ved Århus Svømmestadion

Læs mere