Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opvækst- og Uddannelsesudvalget"

Transkript

1 Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 9. september 2013 kl i F2 Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A) Jette Christensen (V) Kasper Andersen (O) Kenneth Jensen (A) Susan Stauersbøl (F) 1 / 27

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 75 Sag nr. 76 Sag nr. 77 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Opvækst- og Uddannelsesudvalget Budgetopfølgning på anlægsprojekter - Opvækst- og Uddannelsesudvalget Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Sag nr. 78 Foranstaltninger - Opvækst- og Uddannelsesudvalget 2013 Sag nr. 79 Sag nr. 80 Sag nr. 81 Sag nr. 82 Sag nr. 83 Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet Kompetenceudvikling i True North og læringsstile Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF) Indsatsområder Folkeskolereform Meddelelser 2 / 27

3 Journal nr.: Sag nr. 75 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Opvækst- og Uddannelsesudvalget Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 40. Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med økonomiafdelingen foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 for Opvækst- og Uddannelsesudvalgets samlede driftsområde. Udvalgets driftsområde er opdelt i syv bevillingsområder. Samlet for udvalget søges om tillægsbevilling på 1,158 mio. kr., og 0,006 mio. kr. overføres fra øvrige udvalg. Overførslen fra øvrige udvalg på 0,006 mio. kr. er en teknisk ændring, som omhandler uddannelsesmidler for Skolen ved Kæret. Forbruget er på nuværende tidspunkt lavere end forventet set i forhold til et almindeligt forbrugsmønster. Det lavere forbrug skyldes opsparede midler, som konsekvens af lockout på skoleområdet svarende til i alt 10,6 mio. kr. Disse midler blev disponeret på udvalgets møde den 19. august Eventuelt vil forbruget af midlerne delvis være i Den egentlige tillægsbevilling på i alt 1,158 mio. kr. forklares af: Merudgifter på i alt 0,926 mio. kr. som finansieres af tildelte DUTmidler. Udgifterne finansierer initiativer i forbindelse med "Unge-pakke II". Mindreudgifter på -0,682 mio. kr. i forbindelse med nedjustering af pladser på heldagsskolen pr Ekstraordinær indtægt i 2013 på -3,316 fra specialskolerne. Mindreudgift på -0,278 mio. kr. til transport som følge af ændrede priser i forbindelse med indgåelse af ny aftale mellem Movia og vognmænd. Merudgift på 1,454 mio. kr. til specialbørnehaverne i Antallet af børn er øget fra 8 til 12. Merudgifterne er indregnet i budgetterne fra Merudgift på 3,439 mio. kr. til familieområdet. Udgiftsniveauet er steget på området fra regnskab 2012 til Det skyldes bl.a. tiltag i forbindelse med øget grad af forebyggelse på området. Samtidig er antallet af børn på opholdssteder reduceret, men prisniveauet er samtidig steget. Merudgifterne i forhold til budgettet skyldes ekstraordinære anbringelser. Merindtægt på -0,385 mio. kr. vedrørende grundtilskud til flygtninge. 3 / 27

4 Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 har resulteret i tillægsbevilling på 1,158 mio. kr. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tillægsbevillinger på i alt 1,158 mio. kr. hvoraf 1,543 mio. kr. er serviceudgifter. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. De egentlige tillægsbevillinger på i alt 1,158 mio. kr. godkendes. 2. Omplaceringer fra andre udvalg på i alt 0,006 mio. kr. godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Guri Bjerregaard (A) var ikke til stede. Bilag: Forbrugsrapport - Opvækst- og Uddannelsesudvalget Noter til budgetopfølgning - Opvækst og Uddannelsesudvalget 4 / 27

5 Journal nr.: Sag nr. 76 Budgetopfølgning på anlægsprojekter - Opvækst- og Uddannelsesudvalget Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen har fulgt op på budget og forbrug for kommunens anlægsprojekter i løbet af sommeren Opfølgningen har til hensigt at gøre status på de enkelte anlægsprojekter i forhold til deres færdiggørelsesgrad. Der følges op i forhold til afvigelser, som kan forekomme som følge af tidsmæssige eller økonomiske årsager. I det vedlagte bilag "Bilag - budgetopfølgning på anlægsprojekter - Opvækstog Uddannelsesudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende rådighedsbeløb, forbrug pr. 7. august 2013, resterende rådighedsbeløb i 2013, forslag til ændring i nuværende rådighedsbeløb (tillægsbevilling) i 2013 samt nyt korrigeret budget for 2013 efter tillægsbevillinger. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til status for de enkelte projekter, herunder om der omplaceres rådighedsbeløb til perioden De foreslåede omplaceringer af rådighedsbeløb til 2014 og fremefter er indarbejdet i det oplæg til anlægsbudget for , som er blevet præsenteret på byrådsseminaret den 22. august På Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område er der rådighedsbeløb for samlet 62,847 mio. kr. på udgiftssiden, hvoraf der er registreret udgifter for 34,117 mio. kr. og indtægter for -0,200 mio. kr. primo august Der søges i denne budgetopfølgning om opskrivning af budgettet i 2013 med netto 2,703 mio. kr., der alene skyldes tidsmæssige forskydninger på de tre anlægsprojekter vedrørende byggeriet på Ådalens Skole, etablering af ungehus og anlægspulje for Ådalens Skole afdeling nord. Opskrivningen i 2013 modsvares således af tilsvarende nedskrivninger, netto, i 2014 og 2015, og er indarbejdet i det foreliggende oplæg til Budget Bevilling: Tillægsbevillinger på netto kr. i 2013: Anlægsprojekt nr Ådalens Skole: kr. 5 / 27

6 Anlægsprojekt nr Ådalens afdeling Nord SFO anlægspulje: kr. Anlægsprojekt nr Etablering af ungehus: kr. Der søges en anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i 2013 på anlægsprojekt nr IT-opgradering af folkeskolen, på kr. Ved Budget 2012 blev der afsat samlet ca. 5 mio. kr. til IT-investeringer på folkeskoleområdet. Den første del af rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. blev afsat i 2012, og anlægsbevilling blev meddelt hertil i Der udestår imidlertid en anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013, som der derfor søges i denne sag. Tilsvarende søges der anlægsbevilling til afholdelse af udgifter til "Byg Det Op" projektet i Slangerup ved Kingoskolen, der gennemføres som et anlægsprojekt. Der søges en anlægsbevilling til de forventede udgifter på kr. og de forventede indtægter på kr., der udgøres af tilskud fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Den forventede kommunale finansiering udgør således kr., der dækkes af afsatte budgetter, primært på skoleområdet. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi bemærker, at tillægsbevillingerne blot skyldes tidsmæssige forsinkelser og har således ikke en realøkonomisk effekt. Økonomichefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Tillægsbevillingerne godkendes. 2. Der meddeles anlægsbevilling på kr. til IT-opgradering af folkeskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Der meddeles anlægsbevilling på kr. til udgifter og kr. til indtægter i forbindelse med Byg Det Op projektet, finansieret af afsat budget, primært på skoleområdet. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Guri Bjerregaard (A) var ikke til stede. Bilag: Bilag - budgetopfølgning på anlægsprojekter - Opvækst- og Uddannelsesudvalget 6 / 27

7 Journal nr.: Sag nr. 77 Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde i Opvækstog Uddannelsesudvalget Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Budget- og regnskabssystem for kommuner, hvis regler er fastsat med hjemmel i den kommunale styrelseslov 46 og 57. I økonomiaftalen for 2010 aftalte regeringen og (Kommunernes Landsforening (KL), at det specialiserede socialområde udgør et særligt fokusområde. Parterne aftalte derfor, at der skal udarbejdes en kvartalsvis budgetopfølgning til Byrådet for følgende - for udvalget relevante - område: Udsatte børn og unge Formålet hermed er at sikre en øget overholdelse af budgetterne med henblik på en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. På den baggrund har økonomiafdelingen udarbejdet et forventet regnskab for 2013 pr. 30. juni 2013 for det nævnte område med følgende resultat: I forhold til det oprindelige budget er der et forventet merforbug på 5,6 mio. kr. svarende til 4,6 pct. Hovedårsagen hertil er flere børn i henholdsvis specialbørnehaver og døgninstitutioner end oprindeligt forventet. Se vedlagte bilag for en nærmere oversigt. Det forventede forbrug vedr. "udsatte børn og unge" er blevet indberettet til Indenrigsministeriet den 1. september Ministeriets fokus er på det forventede forbrug sammenholdt med det oprindelige budget. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. De budgetmæssige konsekvenser af det nævnte merforbrug behandles i budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, der behandles på nærværende udvalgsmøde. Økonomichefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 7 / 27

8 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Guri Bjerregaard (A) var ikke til stede. Bilag: Forventet regnskab for 2013 pr. 30. juni på det specialiserede område - OU 8 / 27

9 Journal nr.: Sag nr. 78 Foranstaltninger - Opvækst- og Uddannelsesudvalget 2013 Lovgrundlag: Lov om social service 11, 41, 42, 52 og 76. Sagsfremstilling: Sagsfremstillingen vedrører opgørelse over foranstaltninger til børn og unge i henhold til Servicelovens 11, 41, 42, 52 og 76. Der orienteres om udviklingen i antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet samt en række forebyggende foranstaltninger. Børn og unge anbragt uden for hjemmet Anbringelsestype August Plejefamilie *50 Opholdssted Døgninstitution Birkevænget/eget værelse Kost/efterskole I alt *Heraf 3 børn anbragt i kommunale plejefamilie og 4 børn i netværkspleje. Det samlede antal af anbringelser er steget med 3 anbringelser. Der ses en stigning på netværkspleje og på kommunens ungdomsboliger på Birkevænget. Derudover ses en stigning i døgninstitutionsanbringelser, som for 2 anbringelser skyldes, at uledsagede flygtningebørn er gjort kommunale. Modsat ses et fald i socialpædagogiske opholdssteder, hvilket følger hensigten med projekt fra anbringelse til forebyggelse, hvor der satses på en intensivering af mere forebyggende indsatser. Forebyggelsesområdet Børn og unge i aflastning August / 27

10 Socialt Handicap I alt Der ses et lille stigning i antallet af børn med handicap, der modtager aflastning. Den 24. august 2013 starter kommunal lørdagsklub for større børn og unge med ADHD og lettere autisme. Dette ventes at ville nedbringe antallet af aflastninger på institution. Forebyggende tiltag* April 2013 August 2013 Børn Unge Handicap I alt *for en uddybning se bilag Der ses en stigning i antallet af forebyggende tiltag for udsatte børn og unge. På ungeområdet skyldes dette, at dele af fra anbringelse til forebyggelse på ungeområdet er påbegyndt. På børneområdet har forskellige omlægninger gjort, at flere børn har modtaget støtte. Der er p.t. ingen borgere på venteliste til familieafdelingens forebyggende tiltag. Børne- unge- og forældregrupper Grupper Børn af psykisk syge forældre 7 9 år Børn af psykisk syge forældre år Sorggruppe 8-13 år Ridegruppe år Forældreprogram De Utrolige År 6-12 år Skilsmissegrupper for børn 8-10-år Skilsmissegrupper for unge Handicapklub år Søskendegruppe til handicappede børn Forældregruppe til handicappede børn og unge Unge med misbrug af rusmidler Antal børn 6-7 børn starter september 7-8 børn starter september 5 børn pt. 6 unge startet maj Forventet start oktober 6-8 børn starter oktober 8 unge startet. Ekstra gruppe starter efterår 8 børn startet august 12 børn starter september Starter uge 44 Forventet start oktober 10 / 27

11 Der er sket en forøgelse af gruppetilbud. Det drejer sig især på handicapområdet, hvor handicapklub for børn med ADHD/autisme er realiseret, og søskende- og forældregruppe er ved at blive etableret. Derudover påtænkes tilbud til unge med misbrugsproblemer. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013, som behandles på samme møde. Familiechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. Guri Bjerregaard (A) var ikke til stede. Bilag: forebyggelsesområdet august / 27

12 Journal nr.: Sag nr. 79 Lovgrundlag: Serviceloven 19. Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet Sagsfremstilling: Ifølge lovgivningsinitiativet Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge under Serviceloven 19 er alle kommuner forpligtet til at lave en plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet. Der er nu udarbejdet et udkast til Frederikssund Kommunes indsatsplan overfor ungdomskriminalitet. Planen er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skole, ungdomsskole, SSP, politi, familieafdeling, fritidsklub, PPR, jobcenter, UU-vest, voksenafdelingen samt Kultur- og fritidssekretariatet og DEU/Udvikling som tovholder. Der har desuden været tilknyttet en styregruppe med relevante fagchefer og direktør. Styregruppen har været inddraget ad hoc. I processen med udarbejdelse af planen har arbejdsgruppen inddraget relevant statistik, forskning og erfaringer. Desuden har arbejdsgruppen benyttet sig af Socialstyrelsens gratis tilbud om rådgivning (VISO) ifm. planen for indsatsen mod ungdomskriminalitet. VISO stod bl.a. for gennemførelse af interview med 14 medarbejdere og frivillige, der arbejder med børn og unge i Frederikssund Kommune. Fokus i interviewene var medarbejderne og de frivilliges konkrete erfaringer og oplevelser med kriminalitetsforebyggende indsatser. I arbejdet med planen har der været særligt fokus på: Viden om omfanget af udsatte og kriminelle børn og unge i Frederikssund Kommune. Anbefalingerne fra forskning i kriminalitetsforebyggelse. Typen og omfanget af kriminalitetsforebyggende indsatser i kommunen. Behov for styrkelse af den samlede kriminalitetsforebyggende indsats. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækst- og Ud- 12 / 27

13 dannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Udkast til plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Guri Bjerregaard (A) var ikke til stede. Bilag: Kriminalitetsforebyggende plan 2013 PDF 13 / 27

14 Journal nr.: Sag nr. 80 Kompetenceudvikling i True North og læringsstile Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Folkeskoleloven. Med "Aftale om Budget 2013" og sag nr. 38 af 15. april, er der lagt op til, at Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF) grupper vurderer begrebet læringsstile og konceptet True North: "Partierne beder udviklingsprojektet vedr. Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund om at foretage en særskilt vurdering af obligatorisk uddannelse i læringsstile og 'True North' konceptet som en del af den fremadrettede lærerefteruddannelse. Anbefalingerne gives som led i FFF-projektet og via Opvækstog Uddannelsesudvalget." Nærværende sag følger op på den afsøgning, som er foregået i FFF-regi og fremlægges i tre punkter: Vurdering af læringsstile. Vurdering af konceptet True North. Pilotprojekter i samarbejde med True North. Vurdering af læringsstile Begrebet læringsstile er udviklet af de amerikanske professorer Dr. Rita Dunn og Dr. Kenneth Dunn og har som udgangspunkt, at alle personer har deres egen individuelle måde at lære på. Den personlige læringsstil udgøres af en række personlige, udviklings- og miljømæssige karakteristik, som gør, at nogen lærer bedre ved visse læringsmiljøer og -metoder, som for andre kan være uden nogen som helst effekt. Hver enkelt person har således visse præferencer igennem, hvilke de lærer bedst og som i en vis udstrækning ændres med tiden samt med miljømæssige stimuli. FFF gruppe 5 Afdelingsdifferentieret didaktik har fremsat en vurdering af obligatorisk uddannelse af læringsstile, som er vedhæftet i "Bilag 1: Vurdering af læringsstile". I sammendrag er gruppens konklusioner at: Læringsstile er et pædagogisk værktøj, som de fleste skoler var optaget af for 6-8 år siden. Mange skoler - også i Frederikssund Kommune - har således i en årrække været inspireret af ideerne om læringsstile, hvor man er optaget af, hvordan elever lærer, elevers læringstilgange, og hvilke aktiviteter elever i praksis skal lave for at fremme læringen. De seneste år har læringsstile modtaget kritik bl.a. i John Hattie's meta-studier 14 / 27

15 af undervisning, hvori han konkluderer, at der ikke findes belæg for læringsstiles effektivitet. En anden del af kritikken går på, at læringsstile sætter "etiketter" på, hvordan lærerne tror, eleverne tænker og således overser den kendsgerning, at eleverne kan lære nye måder at tænke på. Skolernes fokus har de seneste år flyttet sig - fra undervisningsdifferentiering og aktiviteter - til et fokus på, hvad eleven skal lære og målsætninger. Der arbejdes nu med læringsmål for den enkelte elev og for klassen. I dette arbejde drøftes det med elever, hvordan de bedst muligt bliver i stand til at opfylde målet, hvor læringsstile altså kan bruges som ét af mange pædagogiske redskaber i det arbejde med læringsmål, der præger folkeskolen i dag. Den samlede vurdering er, at læringsstile ikke er et nyt pædagogisk værktøj og ikke repræsenterer et væsentligt bidrag i forhold til skolereformens udfordringer. Det anbefales derfor ikke at gøre læringsstile til et fælles obligatorisk kompetenceudvikling. Vurdering af konceptet True North "Bilag 2: Vurdering af True North" beskriver konceptet True North (TN) med bidrag fra FFF gruppe 5, skoleleder fra Torstorp skole i Tåstrup samt fra Nicolai Moltke-Leth indehaver af TN. Nedenfor gives et sammendrag: Virksomheden True North blev etableret i 2007 af Nicolai Moltke-Leth med et tilbud af kurser og camps, der sigter på udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer hos børn og unge samt pædagogiske relations- og ledelsesværktøjer til undervisere. TN har siden etableringen samarbejdet med bl.a. Århus, Rudersdal, Tåstrup og Odense kommuner om kompetenceudvikling for lærere og pædagoger. Der arbejdes fx. med internater, dags-kurser, "trainthe-trainer koncepter" og mentorordninger med supervision; ligesom tilbud skræddersyes - ud fra True North konceptet - til kommuners og skolers behov. Torstorp Skole i Tåstrup har samarbejdet med TN i et forløb omkring udskolingen, hvor der først blev afholdt én uges kursus for lærere og pædagoger efterfulgt af én uges camp på skolen for alle elever i udskolingen. Skolelederen beskriver kurserne som indholdsmæssigt spændende, udfordrende og succesfulde med karakter af en øjenåbner for lærergruppen. Nicolai Moltke-Leth anfører at TN arbejder ud fra en overbevisning om at undervisning består af faglighed, relationskompetencer og klasserumsledelse, hvor TNs kompetenceudvikling fokuserer på de to sidstnævnte aspekter. En god underviser gøres af at have kendskab til forskellige pædagogiske værktøjer, og deres velegnethed i forskellige situationer. I arbejdet med pædagogiske metoder læner TN sig op af forskningen på området - bl.a. John Hatties anbefalinger. TN sigter altså på, at udstyre lærerne med et værktøjsbælte af forskellige pædagogiske metoder, som de kan bruge simultant og i forlængelse af hinan- 15 / 27

16 den. TN har amerikansk ophav med inspiration i den positive psykologi og arbejder ifølge Nicolai Moltke-Leth med en tilgang, hvor lærereren er meget mere "på" i sin rolle som underviser. I TN arbejdes der fra en overbevisning om, at indlæring øges når hjerne, herte og krop bruges samtidig. Kurser har derfor fokus på at få mere bevægelse og flere læringsstile ind i undervisningen med meget konkrete eksempler og lettilgængelige anvisninger. TN tilbyder også kompetenceudvikling for unge, der arrangeres som camps på skoler og som åbne camps i skoleferier. Camps sigter på udvikling af unges færdigheder indenfor: kommunikation, teamwork, selvtillid og selvværd, personlige målsætninger, at være rollemodel, personlig ledelse og motivation. Nicolai Moltke-Leth anfører, at virksomhedens arbejde med unges selvudvikling afspejles i de faglige resultater, og den livskvalitet unge efterfølgende oplever. FFF gruppe 5 har i deres arbejde med den afdelingsdifferentierede didaktik opstillet mål for skolens tre afdelinger. I forlængelse heraf har gruppen drøftet en vifte af undervisningstilgange, som kan bidrage til at opfylde mål for de enkelte afdelinger fx CL (Cooperative Learning), LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse), Trin for trin, De mange intelligenser m.v. Folkeskolereformen lægger op til fornyelse af undervisning og pædagogiske metoder. Heraf er det gruppens anbefaling, at skolerne forholder sig åbent til metodevalg; og ikke lægger sig fast på ét koncept. FFF gruppen kan derfor ikke anbefale, at True North indskrives ind i FFF arbejdet, som en obligatorisk del af efteruddannelsen. Anbefalingen fra FFF gruppe 5 er, at den enkelte skole selvstændigt tager stilling til tiltag og metoder ift. mål for den afdelingsdifferentierede skole; herunder også en valgfrihed til at tage stilling til og gøre brug af konceptet True North. Andre kommuner tilkendegiver positive erfaringer med kompetenceudvikling for både lærere, pædagoger og elever på punkter, der handler om motivation og selvværd. Den samlede vurdering er, at TN bygger på pædagogiske metoder, som er velkendte - også for lærere i Frederikssund Kommune. Men TNs metode synes også at byde på en vis nytænkning omkring kombinationen af metoder og afviklingen af undervisningen, metoder som kunne afprøves som pilotprojekter med forskellig karakter i Frederikssund Kommune. På denne baggrund har skoleafdelingen, under bl.a. forårets udviklingssamtaler med kommunens skoler, lyttet sig ind på muligheder for at afprøve konceptet ved pilotprojekter i samarbejde med TN. Der foreligger nu syv projekter, som er formuleret i et samarbejde mellem skoler, skoleafdelingen og TN, hvor TN afprøves ift. forskellige problemstillinger, aldersgrupper og kontekst. Pilotprojekterne er skitseret nedenfor og beskrevet nærmere i "Bilag 3: Pilotprojekter i samarbejde med True North". Der arbejdes fortsat på en endelig fastlæggelse af rammerne for projekterne. 16 / 27

17 Pilotprojekter i samarbejde med True North Flex-linjen Center 10 - Klar til uddannelse Center 10 udbyder i år en "Flex-linje", som en særlig indsats for den gruppe af unge, der har det svært fagligt og socialt eller har haft dårlige oplevelser omkring deres skolegang og genrelt er skoletrætte. Gennem det første halvår har eleverne mange "ud-af-huset" aktiviteter herunder ugentlige virksomhedsbesøg og fem ugers brobygning på ungdomsuddannelserne. Yderligere har eleverne mulighed for at "flexe" skoletimer med fag på ungdomsskolen. Flexlinjens mål er, at eleverne gennem deres oplevelser med de alternative aktiviteter bliver uddannelsesparate, og dermed kan udsluses til ungdomsuddannelser eller til de mere faglige linjer i Center 10. Lærerteamet omkring Flex-linje arbejder bl.a. ud fra True North principper med at øge de unges selvværd og motivation for læring og dermed øge deres mod på at tage en ungdomsuddannelse. Center 10s pilotprojekt med True North består af en uges kompetenceudvikling for de tre primære lærere omkring Flex-klasserne. Efterfølgende afholdes en True North camp med eleverne, som afvikles over fire dage i dagtimerne af undervisere fra True North med deltagelse af de tre primære lærere. KlarParatStart - Samarbejde mellem UU-vejleder, Ungdomsskolen, Solbakkeskolen og Marbækskolen Projektgruppen oplever, at en gruppe elever har svært ved at honorere de krav og forventninger, der stilles i udskolingen. De aktuelle grupper af unge drenge udviser manglende undervisningsparathed, motivation og forståelse for det helt essentielle i skolegangen. Folkeskoleloven tillader iht. 9 og 33 at tilrettelægge særlige undervisningsforløb. For en gruppe på 8 drenge er der således planlagt et fagligt, socialt og personligt udviklingsforløb, som skal styrke elevernes interesse og drivkraft for målrettet at gennemføre udskolingsforløbet; og derved styrke den enkeltes mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. Arbejdet indenfor True North stemmer i høj grad overens med den profil, der er beskrevet for den udvalgte drengegruppe. Der er lagt op til et samarbejde med True North, hvor tre lærere og tre pædagoger fra ungdomsskolen deltager på en uges kursus; og at elevgruppen efterfølgende deltager på en åben True North camp fulgt af tovholder Kim Gildberg fra Ungdomsskolen. Fællesskab og trivselsforløb for mellemtrinnets 4. årgang - Marbækskolen På Marbækskolens 4. årgang er der med start efter sommerferien dannet nye klasser. Baggrunden var, at drengegruppen i den ene klasse ikke fungerede hensigtsmæssigt, mens pigegruppen i den anden klasse kontinuerligt havde konflikter. Det opleves, at der i klasserne nu er et generelt behov for at styrke 17 / 27

18 fællesskabet og øge trivsel for eleverne. Målsætningen for pilotprojektet er, at eleverne ved at gennemgå et True North opnår større selvværd og tro på egne evner, som giver den enkelte elev bedre forudsætninger for og lyst til at bidrage til klassens fællesskab. Samtidig ønsker man, at eleverne under True North forløbet bliver styrket i at indgå i sociale internaktioner. Projektet omfatter to klasser med i alt 35 elever samt fire lærere og to pædagoger fra Klub 200. True North arbejder traditionelt ikke med så unge børn. Virksomheden er dog ved at konceptudvikle et fire ugers forløb "ind-i-skolen": Her arbejdes i forhold til eleverne med både faglig undervisning og udvikling af personlige og sociale kompetencer, mens lærere samtidig gennemgår et kompetenceudviklingsforløb, som kan videregives kollegialt på skolen. Motivation, trivsel og øget faglighed - Kingoskolen En af de største udfordringer den danske folkeskole står overfor er, at den enkelte elev mangler motivation for egen læring. Ved større motivation for egen læring opnår elever bedre udbytte af undervisningen, og dermed bedre resultater samt større trivsel. Pilotprojektet på Kingoskolen omfatter tre klasser heraf to 7. klasser samt en 8.klasse. Tanken for 7.klasserne er, at de ved et motivationsforløb allerede på første år i udskolingen vil få gavn af indsatsen gennem hele udskolingsforløbet og opnå en øget faglighed med bedre resultater. Den udvalgte 8. klasse har gennemgået flere lærerskift, og der opleves generelt problemer med at fastholde elevernes koncentration i undervisningen og motivation for læring. Der kan tænkes i to alternativer af forløb på Kingoskolen, som enten lærerkurser efterfulgt af camp på skolen for de tre klasser; eller det længerevarende "ind-i-skolen" kompetenceudviklingsforløb. Styrkelse af faglighed på mellemtrinnet - Græse Bakkebyskolen På mellemtrinnet opleves det, at elever generelt opnår dårligere læseresultater end i indskolingen. Man ønsker derfor en indsats for at styrke læseresultater på mellemtrinnet. Skolen oplever endvidere en stor udfordring med en hård tone og omgang eleverne imellem. Det er derfor et mål at øge fællesskabsfølelsen mellem eleverne og en øget trivsel i klasserne. Græse Bakkebyskolen har endvidere klasseledelse på dagsordnen for årets pædagogiske udvikling. Der er en forventning om at et True North forløb for. mellemtrinnets 4. og 5. klasser og deres årgangsteam kan adressere alle tre udfordringer. For Græse Bakkebyskolen kan tænkes i enten lærerkurser og camps; eller det længerevarende "ind-i-skolen" forløb. I begge tilfælde vil arbejdet foregå med deltagelse af elever og ca.10 lærere og klubpædagoger. Specialklasse-rækkens udskoling v. Ådalens skole 18 / 27

19 True North har denne sommer gennemført et projekt med øget trivsel og faglige resultater for en gruppe af anbragte børn - "Lær for livet". Nicolai Moltke- Leth er optaget af at afprøve konceptet i forhold til forskellige grupper af børn og deres særlige problemstillinger. Heraf er opstået en ide om at udvikle et projekt, hvor der arbejdes med special-klasserækkens udskolingsklasser på Ådalens skole. Pilotprojektet er lige nu under udvikling som en udveksling mellem Ådalens skole, skoleafdelingen og Nicolai Moltke-Leth. Udvikling af sociale og personlige kompetencer for udskolingen - Solbakkeskolen På Solbakkeskolen mener man, at alle unge i udskolingen vil profitere af en udvikling af personlige og sociale kompetencer. Man ønsker derfor at gennemføre en fem-dages True North camp for hele udskolingen, hvor lærerstaben forudgående har gennemført et kompetenceudviklingsforløb. Campen afvikles efterfølgende i november måned for ca. 100 elever på skolen med deltagelse af True North undervisere og udskolingens lærerteam. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Skolechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen vedr. vurderingen af læringsstile tages til efterretning. 2. Orienteringen vedr. True North tages til efterretning. 3. Opvækst- og Uddannelsesudvalget bemyndiger skolechefen til at igangsætte 2-4 pilotprojekter finansieret indenfor skolevæsenets samlede ramme. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Ad 1.) Taget til efterretning. Der ønskes en redegørelse for, hvor mange lærere vi har, der har kompetencer indenfor læringsstile, samt eksempler på hvad der kan sættes i stedet for læringsstile jf. John Hattie. Ad 2.) Taget til efterretning. Ad 3.) Udvalget ønsker at der fremlægges ny sag med uddybning af økonomi og proces på de foreslåede indsatser. Guri Bjerregaard (A) var ikke til stede. Bilag: Bilag 1 Vurdering af læringsstile 19 / 27

20 20 / 27 Bilag 2 Vurdering af konceptet True North

21 Journal nr.: Sag nr. 81 Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF) Indsatsområder Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Folkeskoleloven. Orientering om FFF. Projektindsatser Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF) grupperne har gennem det 1. halvår af 2013 arbejdet på at formulere eksemplariske projektindsatser. Grupperne har typisk udarbejdet 2-5 projektindsatser. Samtlige projektindsatser er nu samlet og publiceret på kommunens intranet. Her vil de være tilgængelig for skolernes ledelser til videre bearbejdning og brug i formuleringen af skolernes udviklingsplaner. Projektindsatserne er udarbejdet i samme skabelon, som skolerne anvender til udviklingsplanerne, og de enkelte projektindsatser tilbyder således forslag til formulering af: problemstilling, mål, indsats, hypotese og periodemål for hvert indsatsområde. Antallet af indsatser vil blive udvidet med tiden, ligesom de enkelte projektindsatsskabeloner vil blive redigeret løbende. Projektindsatserne er vedhæftet som bilag. IWB kurser: Der er truffet aftale med Atea om afvikling af IWB kurser - kurser i anvendelse af skolernes elektroniske tavler - for alle lærere i kommunen. Kurserne har et faglig didaktisk indhold og er tilrettelagt så man, som lærer kan deltage med udgangspunkt i eget fagområde. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen. Skolechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. 21 / 27

22 Guri Bjerregaard (A) var ikke til stede. Bilag: FFF 3 Skolens resultater - Evalueringskultur på skolen FFF 3 Skolens resultater - Feedback af lærerens undervisning FFF 3 Skolens resultater - Matematikindsats FFF 8 Skole-hjem samarbejdet - Skole-hjemvejleder FFF 8 Skole-hjem samarbejdet - Systemisk samarbejde FFF 8 Skole-hjem samarbejdet - Øget forældredeltagelse FFF 8 Skole-hjem samarbejdet - Samarbejdet med førskoleforældrene FFF 8 Skole-hjem samarbejdet - Lektier FFF 6 Dannelse - Dannelse af medborgere FFF 5 Afdelingsdifferentieret didaktik - Undervisningsmiljøet FFF 5 Afdelingsdifferentieret didaktik - Udmøntning af afdelingsdifferentieret didaktik FFF 5 Afdelingsdifferentieret didaktik - Kompendium FFF 5 Afdelingsdifferentieret didaktik - Elevernes trivsel 7-9 kl FFF 4 Klar til uddannelse - Registrering af tilstedeværelse på lektionsbasis FFF 2 IT og digitalisering - Net-etik FFF 2 IT og digitalisering - Multimodale tekster FFF 2 IT og digitalisering - Informationssøgning FFF 2 IT og digitalisering - Dynamiske dokumenter FFF 1 Inklusion - Udarbejdelse af skolens inklusionsplan FFF 1 Inklusion - Relationskompetencer FFF 1 Inklusion - Læringsmål og undervisningsdifferentiering FFF 1 Inklusion - Klasseledelse med fokus på adfærdsledelse FFF 2 IT og digitalisering - Digitale lærermidler 22 / 27

23 Journal nr.: Sag nr. 82 Folkeskolereform Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Folkeskoleloven. I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen er det en forudsætning, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget og Byrådet træffer beslutninger om indhold, styring, økonomi og proces. På mødet den 19. august 2013 besluttede udvalget rammerne for styring og proces. Der er efterfølgende orienteret bredt om organisering, kommissorier, foreløbig tidsplan mv. Der er afholdt møde med de faglige organisationer. I forlængelse heraf arbejdes der med at tilrettelægge en proces, hvor medarbejderne bliver inddraget løbende omkring arbejdet med reformen. På skoleledermødet den 28. august 2013 er skolelederne orienteret om den samlede proces, og det er aftalt, at der igangsættes en lokal proces på den enkelte skole med involvering af alle skolens aktører - bestyrelse, medarbejdere, elever og forældre. I denne sagsfremstilling lægges der op til, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget og Byrådet fastsætter første del af rammerne for indholdet og økonomien i folkeskolen. Det betyder, at der gives en politisk prioritering af og retning for, hvordan rammerne ønskes forvaltet lokalt i Frederikssund, så intentionerne i folkeskolereformen opfyldes. Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 19. august 2013, at der nedsættes følgende 5 arbejdsgrupper, der skal sikre den lokale politiske rammesætning af reformen: 1. Koordinering oplæg til politiske beslutninger. 2. Dokumentation i relation til folkeskolen. 3. Skolens indhold og organisering herunder ledelse. 4. Økonomi i relation til reformen. 5. Aftaler, arbejdstidsregler og Kompetenceudvikling. 23 / 27

24 Arbejdsgruppe 2-5 har udarbejdet hver et notat med en status over det enkelte område samt en række anbefalinger omkring det videre arbejde. Udvalget besluttede på mødet d. 19. august 2013, at gruppe 3 skulle udarbejde kompetenceprofil for skoleledere. I praksis er gruppe 5 i gang med at udarbejde forslag til kompetenceprofil for i første omgang skoleledere men på sigt også for lærere og pædagoger. På flere områder afventer kommunerne fortsat præciseringer fra ministeriet. Notaterne er derfor udarbejdet ud fra den nuværende viden og datagrundlag. I forhold til kvalificering af datagrundlag og fastsættelse af baseline har Kommunernes Landsforening (KL) i uge 35 har gennemført en undersøgelse af samtlige 14 skolers undervisningsandel. Afklaringen omkring undervisningsandelen er en væsentligt forudsætning for beregninger vedr. konsekvenserne af reformen. På mødet i Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 9. september 2013 vil konsulenter fra KL gennemgå resultatet af undersøgelsen. Til mødet den 30. september 2013 udarbejdes et notat med forslag til den politiske rammesætning i relation til den samlede økonomi på området. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Statusnotater fra de 4 arbejdsgrupper Notaterne fra de 4 arbejdsgrupper tages til efterretning som en forudsætning for det videre arbejde med implementeringen. 2. Lønaftaler og arbejdstid A. Der træffes beslutning om, at der i overensstemmelse med KL s vejledning til kommunerne - ikke indgås nye lokale arbejdstidsregler. (Gruppe 3 og 5) B. Der gives mandat til, at der genforhandles lokale lønmidler i overensstemmelse med KLs anbefalinger.(gruppe 5) 3. Arbejdsmiljø Der udarbejdes en oversigt over nødvendige og relevante anlægsinvesteringer i tilknytning til reformen. Oversigten fremlægges for OU primo (Gruppe 3) 24 / 27

25 4. Organisering af ledelse, team, SFO og Klub Det professionelle team er grundstenen i tilrettelæggelse af elevernes læring. Der udarbejdes en fælles bindende definition af team og en bindende beskrivelse af teamstrukturen. Forslag til model fremlægges senest primo (Gruppe 3). 5. Kompetenceudvikling A. Det tages til efterretning, at alle skoleledere, viceskoleledere, SFO ledere, fællesklub leder og tovholdere gennemfører uddannelsesforløb som beskrevet i notatet fra Gruppe 5. B. Kompetencemidlerne for 2014 og overslagsårene først frigives, når der foreligger en politisk godkendt strategisk ramme for kompetenceudvikling. (Gruppe 5) 6. Dokumentation og faglige resultater A. Udvalget tager baseline samt de skitserede principper for arbejdet med dokumentation til efterretning. B. Formidling af resultater omkring målinger på skoleområdet sker i den årlige kvalitetsrapport. C. Byrådet på baggrund af status på målsætninger (Side 3, Gruppe 2) træffer beslutning om implementering. 7. Økonomi i relation til reformen Notatet tages til efterretning. (Notatet indeholder ikke på nuværende tidspunkt anbefalinger til prioriteringen. (Gruppe 4)) Tidligere beslutninger: Beslutninger: Ad 1.) Anbefales. Ad 2A.) Anbefales. Ad 2B.) Anbefales. Ad 3) Anbefales. Ad 4) Anbefales. Ad 5A) Anbefales, idet udvalget ønsker, at alle klubledere deltager. Ad 5B) Anbefales. 25 / 27

26 Ad 6A) Baseline samt de skitserede principper taget til efterretning. Ad 6B) Anbefales. Ad 6C) Det anbefales, at mindst 80 % målsætningen i dansk og matematik for det samlede skolevæsen er nået år 1 efter implementering af skolereformen (målingen 2015). Administrationen vender tilbage med forslag til realistisk implementering af de øvrige resultatkrav senest november 2013, samt en tidshorisont for hvornår samtlige skoler er over 80 % grænsen. Ad 7) Anbefales. Guri Bjerregaard (A) var ikke til stede. Bilag: Arbejdsgruppe 3 til ou 9.9 Arbejdsgruppe 4 til ou 9.9. Arbejdsgruppe 5 til ou 9.9. Arbejdsgruppe 2 til ou / 27

27 Journal nr.: Sag nr. 83 Meddelelser Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Orientering om Dagtilbuds markedsdag mandag16. september 2013, og at der vil komme besøg fra Egedal og Halsnæs for at deltage i markedsdagen. Guri Bjerregaard (A) var ikke til stede. 27 / 27

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt "Route 25" Indholdsfortegnelse:

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt Route 25 Indholdsfortegnelse: Referat Ungekoordineringsgruppen Tid mandag den 10. september 2012 kl. 15:30 Sted Assens Rådhus, Mødelokale 3 Afbud fra Carsten Smedegaard. Søren Steen Andersen deltog fra kl. 16.00 under behandling af

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 10. september 2012 kl. 15.30 på Marbækskolen Mødet slut kl. 18.10 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 4. november 2013 kl. 15.30 i F2 Mødet slut kl. 19.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5 REFERAT mandag den 7. januar 2008 kl. 15.00 i mødelokale F5 mødet indledes i Byrådssalen med fællesmøde med institutionslederne Mødedeltagere: Anne-Mette Worch, Jesper Henriksen, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning Børn og Unge-udvalget d. 15. maj Folkeskolereformen - Følgeforskning Følgeforskningsprogrammet To overordnede spørgsmål Hvordan implementeres elementerne i reformen? Hvilke effekter har indsatserne i reformen?

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 28. november 2011 kl. 10.00, i F 10 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 15. april 2013 kl. 15.30 i F2 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A) Jette Christensen (V)

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 25. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 25. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 25. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.30 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Referat fra møde Mandag den 1. september 2014 kl i Skolen ved Kæret

Uddannelsesudvalget. Referat fra møde Mandag den 1. september 2014 kl i Skolen ved Kæret Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 1. september 2014 kl. 15.30 i Skolen ved Kæret Mødet slut kl. 18.45 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Inge Messerschmidt (O)

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. 1 of 8 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Udvikling af den lokale kompetenceplan

Udvikling af den lokale kompetenceplan Udvikling af den lokale kompetenceplan Strategisk kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere 25. Februar 2014, Nyborg Strand Indhold Odense Kommune Ved udviklingschef Lene Nygaard og konsulent Lene

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kommissorium Arbejdsgruppen skal understøtte arbejdsgruppe i relation til at etablere og undersøge

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Skolestrategi juni 2014

Skolestrategi juni 2014 Børne- og Kulturforvaltningen Næstved Kommune Skolestrategi 2011 - juni 2014 Indledning Skolestrategien skal tydeliggøre sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling i Næstved kommune frem

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere