FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10"

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten Lee Charlotte Fischer Hans Toft Per Tærsbøl Lise Müller Birgitte Kjøller Pedersen Julie Herdal Molbech Henrik Thorup Kenneth Kristensen Berth Bent Larsen Michael Lange Karin Helweg-Larsen 1

2 Indholdsfortegnelse økonomirapport Andenbehandling af budgetforslag Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2012 med udgangen af juli måned Endeligt regnskab 2011 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Grønt regnskab 2011 for Region Hovedstaden Redegørelse vedr. indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv Udmøntning af midler til specialfunktion for rehabilitering på Glostrup Hospital Budgetopfølgning: etablering af Indvandrermedicinsk Klinik Tillægskommissorier til tre særlige udvalg behandling af forslag til styrelsesvedtægt nedsættelse af stående udvalg Vedtagelse af den regionale udviklingsplan Kampagne om regional udvikling Kollektiv trafikanalyse afrapportering af fase 1 og forslag om fase Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning Region Hovedstadens innovationspolitik 2020, høringsforslag Oplæg til analyse om unge uden job og uddannelse Tilskud til Nordic Urban Challenge Nyt uniformsprogram for personale med patientkontakt i Region Hovedstaden Lynge Grusgrav lovliggørelse af deponeret jord Behandling af høring og godkendelse af Nyt Hospital Nordsjælland, program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Studiebesøg til London for medlemmer af patientudvalget Invitation af regionsrådspolitikerne til Fehmarnbelt days og Nordisk infrastrukturkonference Nyt medlem af bedømmelseskomiteen for projektkonkurrencen for kvalitetsfondsprojektet Psykiatrisk Center Sct. Hans Nyt medlem af Vækstforum Hovedstaden Side

3 25. Høring over forslag til forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler mv Regionsrådets seminar den 26. oktober 2012 om regional udvikling (sag eftersendes) Generel orientering fra ledelsen Anlægssag (FORTROLIG) Projektkonkurrence (FORTROLIG) Anlægssag (FORTROLIG) Meddelelser Eventuelt 128 3

4 Den 18. september 2012 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR ØKONOMIRAPPORT 2012 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender tillægsbevillingerne i økonomirapporten, jf. bilag 2 til sagen (specificeret i underbilag 2.1), og 2. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten. RESUME I sagen redegøres for det forventede årsresultat for Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer. På sundhedsområdet, drift var der i 2. økonomirapport 2012 forventning om mindreudgifter på 345 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget inkl. genbevilling af mindreforbrug fra I denne rapport er det forventningen, at der vil være mindreudgifter på 273 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. Beløbet svarer til, at der kan forventes opnået balance i forhold til økonomiaftalens driftsudgiftsramme. Mindreforbruget på 273 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget vedrører blandt andet praksisområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på 150 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 150 mio. kr. Hertil kommer mindreudgifter på i alt 234 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. vedrørende medicin på hospitalerne, patienterstatninger, specialuddannelse af sygeplejersker og en række øvrige poster. Endelig er der mindreudgifter på andre konti på 139 mio. kr., som vedrører administration, sosu-assistentuddannelsen og forbrug på private sygehuse. Rapporten indeholder konsekvenserne af beslutning på forretningsudvalgets møde den 30. august 2012 om anvendelse af 400 mio. kr. til engangsudgifter til nyt hospitalsudstyr og it samt fysiske forbedringer af patientnære arealer. Derudover aflastes de økonomiske udfordringer i 2013 ved anskaffelse af medicin og forbrugsvarer, som kan fremrykkes til

5 For alle hospitalerne kan der med en enkelt undtagelse forventes budgetoverholdelse. Derudover forventer en række hospitaler allerede nu forskydning af budgetbeløb til 2013 eller mindreudgifter, der benyttes til afvikling af gæld. På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for Det regionale udviklingsområde er som tidligere præget af overførsel af et stort mindreforbrug fra tidligere år. Det er vurderingen, at der også i 2012 vil være et betydeligt mindreforbrug. I forhold til regionens andel af udgiftsrammen i økonomiaftalen for 2012 vurderes der at være et mindreforbrug på ca. 36 mio. kr. Der er forslag til disponering af dette mindreforbrug i indeværende år. SAGSFREMSTILLING Mindreforbrug på sundhedsområdet Rapporten indebærer forventning om mindreforbrug og merforbrug på følgende poster i forhold til budgettet: 5

6 Mindreforbrug, sundhed (Mio. kr.) 1. ØR 2. ØR 3. ØR Praksisområdet ekskl. medicintilskud Praksisområdet medicintilskud Praksisområdet i alt Sygehusbehandling udenfor regionen -50 Sygehusbehandling udenfor regionen -50 Medicin på hospitaler Aftalen med Region Sjælland Efterregulering af kommunale indtægter fra Udlodning af overskud fra Amgros -9-9 Ejendomsskatter Uddannelse Kvalitetspulje og DUT-sager Intensiv kapacitet Nye og udvidede behandlinger Respiratorbehandling Byggeorganisation hospitalsplan Patienterstatninger -40 Mindreforbrug renoveringspulje -15 Sund fælles i alt Tjenestemandspensioner -20 Administration i alt -20 Etableringsudgifter ny virksomhed, drift -8 Den Præhospitale Virksomhed i alt -8 Mindreforbrug sosu elever -61 HRU i alt -61 Til nye initiativer 400 Samlet mindreforbrug Der forventes på praksisområdet et mindreforbrug på ca. 150 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på ca. 150 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på 150 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin skal ses i lyset af budgettet for Budgettet for 2012 blev beregnet på baggrund af forbruget efter 1. halvår 2011, hvor der var registreret væsentligt højere vækstrater end de vækstrater, der blev registreret i løbet af efteråret Efter 1. halvår i 2012 ser tendensen fra den sidste del af 2011 ud til at fortsætte. De indgåede økonomiprotokollater på overenskomstområderne vurderes at virke dæmpende på udgiftsstigningen. Med hensyn til medicintilskud viser prognosen et mindreforbrug på ca. 150 mio. kr. Første kvartal i år lå medicinudgifterne på niveau med sidste års medicinudgifter for den samme periode. I andet kvartal er udgifterne til medicintilskud faldet markant sammenlignet med de samme måneder sidste år. 6

7 Vedrørende sygehusbehandling uden for regionen forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr.. Mindreforbruget kan især henføres til udvidet frit valg, hvor der ganske vist kan konstateres en stigning i antal henviste patienter, men hvor der har været et fald i henvisninger til de meget dyre behandlinger, blandt andet fedmeoperationer og forskellige ortopædkirurgiske operationer. Vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. forventes et mindreforbrug på kontoen på netto 234 mio. kr. Baggrunden for mindreforbruget er kort beskrevet nedenfor. Med hensyn til medicin på hospitaler forventes et mindreforbrug på 90 mio. kr. Vurderingen baseres blandt andet på erfaringerne fra 2011, hvor der var prisfald som følge af patentophør på en lang række dyre præparater, billigere indkøb som følge af nye anbefalinger og en mere afdæmpet prisudvikling har betydet et lavere medicinforbrug. Disse faktorer forventes fortsat at påvirke udgiftsudviklingen i Aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter indebærer blandt andet, at der for behandling på regions- og hovedfunktionsniveau som hovedregel afregnes til 90 % af DRG-taksten, hvilket indebærer en forventet mindreindtægt i 2012 på ca. 45 mio. kr. Vedrørende indtægter fra kommunerne blev kommunernes betaling for hospicepladser til regionen øget med 6 mio. kr. i forbindelse med den sidste afregningskørsel for Indtægten er bogført i Amgros I/S udlodder udbytte til interessenterne, og regionen modtager et udbytte på 9 mio. kr., der ikke er forudsat i budgettet for SKAT har givet regionen medhold i flere af klagerne over ejendomsvurderingerne i oktober 2010, og afgørelserne medfører mindreudgifter til ejendomsskat på i alt 18 mio. kr. Vedrørende uddannelse forventes en mindreudgift på i alt 30 mio. kr. Mindreudgiften skyldes blandt andet et mindre behov for at igangsætte specialuddannelse af sygeplejersker indenfor anæstesi, intensiv, kræft samt hygiejne og mindreudgifter til uddannelse af operationsteknikerelever. Endelig er der ikke etableret så mange ekstra praktikpladser med tilskud fra puljen, som forudsat i budgettet. Vedrørende kvalitetspulje og DUT (sager hvor der er en positiv eller negativ kompensation i forbindelse med statsligt besluttede opgaveændringer) udgør det korrigerede budget for 2012 i alt 40 mio. kr. Det forventes, at der kan komme et samlet mindreforbrug på 20 mio. kr., som især skyldes et mindre behov for midler i 2012 til ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med kvalitetsarbejdet end forudsat i budgettet. 7

8 Der forventes et mindreforbrug vedrørende puljen afsat til udvidelse af intensivkapaciteten på 18 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at der kun er delårseffekt vedrørende de senge, der etableres i år, dels at der skal ske en række ombygninger og udvidelser, før yderligere intensivsenge kan sættes i drift. Der forventes et samlet mindreforbrug vedrørende nye og udvidede behandlinger på i alt 18 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes, at et reserveret beløb på 20 mio. kr. afsat til udvidelse af kapaciteten til dialysebehandling ikke udløses i 2012 da indretningen af de fysiske rammer til kapacitetsudvidelsen er forsinket. Til respiratorbehandling i eget hjem forventes en mindreudgift på 5 mio. kr., som især skyldes lavere timesatser til hjælpere end forudsat i budgettet. Vedrørende byggeorganisationen i forbindelse med hospitalsplanprojekter forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., da der ikke i 2012 har været behov for at styrke projekternes byggeorganisation i det forudsatte omfang. Vedrørende patienterstatninger forventes et samlet mindreforbrug på kontoen på 40 mio. kr., som skyldes relativt lave udbetalinger i de forløbne 7 måneder. Der er anerkendt flere sager i 1. halvår 2012 end i 1. halvår 2011, men erstatningsbeløbene er væsentligt lavere. Vedrørende renoveringspuljen er der disponeret i alt 132 mio. kr. til en række forskellige projekter. Herefter forventes et mindreforbrug af puljen på 15 mio. kr. På administrationsbudgettet forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr., der kan henføres til området for udbetaling af tjenestemandspensioner som følge af pensionsindbetalinger fra andre myndigheder samt indtægter vedr. seniorordninger. Vedrørende Den Præhospitale Virksomhed forventes et samlet mindreforbrug på 8 mio. kr., som vedrører midler overført fra 2011 til anvendelse i forbindelse med etablering af virksomheden, herunder de fysiske rammer. På HR- og Uddannelsesvirksomheden forventes et mindreforbrug på 61 mio. kr., der kan henføres til området for aflønning af sosu-assistent elever. Af dette beløb var 45 mio. kr. overført fra 2011 på grund af usikkerhed om størrelsen af eventuel efterregning fra kommunerne. Beløbet forventes ikke forbrugt. Der er derudover et mindreforbrug på 16 mio. kr. i forhold til budgetrammen. Området har været vanskeligt styrbart grundet den nævnte usikkerhed. Anvendelse af 400 mio. kr. til nye initiativer Jf. beslutning på forretningsudvalgets møde den 30. august 2012 anvendes 400 mio. kr. til nye initiativer. I tabellen er gengivet den overordnede anvendelse, der gennemgås nærmere i det følgende. 8

9 Anvendelse af 400 mio. kr. i 2012 Mio. kr. IT-udgifter 100 Fremrykning af indkøb af medicin 100 Hospitalsudstyr og patientnære arealer 100 Til central fordeling 100 I alt 400 Af it-udgifterne vedrører 55 mio. kr. driftshandleplanen, idet en tidligere forudsætning om medfinansiering fra hospitalerne ikke har kunnet realiseres. Der er derudover behov for opdatering af licenser til Microsoft-produkter for 12 mio. kr. Der anvendes op til 33 mio. kr. til ekstraordinært og fremrykket indkøb af pc er. Ved hvert årsskifte reduceres apotekets varelager som følge af afdelingernes lidt større indkøb til lokale medicinbeholdninger op til helligdagene. Det er vurderingen, at en tilstrækkelig lagerkapacitet kan opnås, hvis der sker lageropbygning på apoteket svarende til en engangsudgift i 2012 på 20 mio. kr. Derudover vil apoteket indkøbe medicin til lager for yderligere 80 mio. kr. i 2012 med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2013, hvorved der opstår en mindreudgift på 80 mio. kr. i 2013, der kan disponeres til andre formål. Der anvendes 100 mio. kr. til nyt udstyr og eller istandsættelser med henblik på forbedring af patientnære arealer. Beløbet er i rapporten fordelt til hospitalerne efter den fordelingsnøgle, som benyttes i forbindelse med fordeling af ramme for hospitalernes spareforslag i forbindelse med budgetbehandlingen. Endelig forudsættes anvendt et rammebeløb på 100 mio. kr. efter en konkret vurdering af forslag indsendt af hospitalerne. Midlerne disponeres til vareindkøb eller indkøb af behandlingsartikler, hvor der er interesse for at fremrykke købet for at aflaste forbrugsniveauet i Rammebeløbet fordeles til de konkrete formål af administrationen til hospitalerne bevillingsmæssigt i 4. økonomirapport 2012 med en modsvarende reduktion af de samme hospitalers budget for 2013, og de 100 mio. kr. kan disponeres til nye udgiftsformål på driftsbudgettet i Forventede forskydninger og gældsafvikling For hospitaler og virksomheder samt administrationen og tværgående konti forventes der at være mindreudgifter på netto 263 mio. kr., der er udtryk for gældsafvikling eller forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i På hospitalerne vedrører de forventede forskydninger blandt andet forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og renoveringsprojekter, overførsel til flerårige projekter. Bispebjerg Hospital forventer et mindreforbrug på 35,8 mio. kr., men 6 mio. kr. heraf forventes anvendt til dækning af et merforbrug på Frederiksberg Hospital. 9

10 Merforbruget på 6 mio. kr. er en følge af mindreaktivitet, der ikke fuldt ud modsvares af mindreudgifter. Vedrørende Herlev Hospital og Hvidovre Hospital forventes mindreforbrugene på 10,2 mio. kr. henholdsvis 18,6 mio. kr. anvendt til gældsafvikling i På sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter vedrører de forventede genbevillinger blandt andet beløb afsat til forskningsområdet, samarbejdet med kommuner samt kommunepuljen, energimærkningsordninger og implementering af praksisplan. Social- og specialundervisningsområdet På social- og specialundervisningsområdet er det den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for Det regionale udviklingsområde På det regionale udviklingsområde er det samlet set vurderingen, at der vil være et betydeligt mindreforbrug i Det samlede mindreforbrug, som er oparbejdet i perioden 2007 til 2011, kan som følge af budgetloven ikke anvendes i indeværende år, men forudsættes overført til I forhold til det oprindelige budget for 2012 er der et mindreforbrug på ca. 36 mio. kr.. Administrationen har på denne baggrund vurderet muligheder for at fremrykke og iværksætte nye initiativer. Der er forslag til initiativer inden for erhvervsområdet og øvrig regional udvikling. Herudover foreslås der en bevillingsoverførsel på 9,25 mio. kr. fra øvrig regional udvikling til miljøområdet med henblik på en forøget indsats på jordforureningsområdet i indeværende år. Sidstnævnte forslag indeholder bl.a. forslag om køb af en testgrund med henblik på at stimulere udviklingen af nye oprensningsmetoder. Bevillingsændringer Der forelægges ud over ovennævnte bevillingsændringer på det regionale udviklingsområde en række andre bevillingsændringer i rapporten. På baggrund af økonomiaftalen for 2013 er Region Hovedstadens driftsbudget for 2012 øget med i alt 184,5 mio. kr. som følge af DUT-sager og andre tekniske ændringer. Beløbet er fordelt til Rigshospitalet, Praksisområdet, IT-, Medico- og Telefonivirksomheden og tværgående konti i overensstemmelse med de af DUTsagerne afledte konsekvenser. Ud over ovenstående konsekvenser af økonomiaftalen overføres der 100 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen. Iværksættelse af nye initiativer for i alt 400 mio. kr. er indarbejdet ved en tilpasning af budgetterne for de forventede mindreforbrug, som overføres til kontoen for fælles driftsudgifter. 10

11 Herfra overføres der 100 mio. kr. til IT-, Medico- og Telefonivirksomheden, 100 mio. kr. til Region Hovedstadens Apotek og 100 mio. kr. til hospitalerne til diverse engangsudgifter. De resterende 100 mio. kr. reserveres til fordeling efter en konkret vurdering af forslag indsendt af hospitalerne, som vil blive tilført hospitalerne i 4. økonomirapport Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne blandt andet som følge af gennemførelse af hospitalsplanen samt omplaceringer mellem virksomhederne og fælleskontoen. For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også evt. konsekvenser heraf vedrørende Investeringsbudgettet kan overordnet opdeles i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter. Budgettet til kvalitetsfondsprojekter søges forhøjet med 4,1 mio. kr., der primært skyldes medfinansiering af forsyningsprojekt på Rigshospitalet. Budgettet til øvrige projekter søges forhøjet med 206,5 mio. kr., der primært skyldes sager, der er godkendt i regionsrådet siden 2. økonomirapport, regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til de lokale investeringsrammer, nye bevillinger til hospitalernes lokale investeringsrammer, samt den tidligere besluttede overtagelse af Kennedy-Centret. Likviditet Der forventes som konsekvens af budgetkorrektionerne i økonomirapporten et likviditetstræk på 49 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 519 mio. kr., hvilket er 500 mio. kr. større end den forudsatte ultimo likviditet i budget 2012 på mio. kr. Opgørelsen af ultimolikviditeten på 519 mio. kr. omfatter ikke virkningen af netto mindreforbruget på 273 mio. kr. Indregnes netto mindreforbruget på 273 mio. kr. indebærer det en forventet ultimolikviditet på 246 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning til forrentning og opgjort efter kassekreditreglen i 2012 skønnes at udgøre 3,6 mia. kr. Der er i den forventede ultimobeholdning 2012 ikke taget højde for de forventede overførsler ud af Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter udgangen af hvert kvartal, tager på sundhedsområdet og regional udvikling udgangspunkt i Region Hovedstadens oprindelige budget for 2012, dog med visse tekniske justeringer som følge af DUT-sager, der er afklaret senere. 11

12 Efter regionens årshjul på økonomiområdet gennemføres i 1. økonomirapport en række genbevillinger af mindreforbrug fra 2011, dvs. forhøjelser af budgettet blandt andet for hospitalerne, Disse forhøjelser fører umiddelbart til en overskridelse af driftsudgiftsrammen, med mindre der fremkommer nye mindreforbrug i løbet af året. Dette vil både kunne forekomme som følge af ny forskydning af budgetbeløb, der senere overføres til 2013, eller ved andre mindreudgifter. Når der tages hensyn til genbevillinger i starten af året og de forventede overførsler ud af 2012 opnås balance i forhold til driftsudgiftsrammen på sundhedsområdet. På socialområdet og regional udvikling fremkommer budgetoverholdelse under forudsætning af, at der senere overføres henholdsvis 9 mio. kr. og 327 mio. kr. til På investeringsområdet er der foretaget en vurdering af det forventede forbrug i 2012, som brutto i alt beløber sig til mio. kr. Det bemærkes, at vurderingen på nuværende tidspunkt er behæftet med en betydelig usikkerhed. Vurderingen af forbruget indebærer overførsler på 673 mio. kr. til 2013 Der vil senere på grundlag af denne økonomirapport blive udarbejdet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 3. kvartal, jf. økonomiaftalen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten på drifts- og investeringsbudgettet. På driftsområdet sker der en samlet forøgelse af budgettet med 85 mio. kr., hovedsageligt som følge af finansiering via statens bloktilskud og den kommunale medfinansiering delvist modgået af overførsler til investeringsbudgettet. På driftsområdet sker der herudover en række omplaceringer mellem bevillingsområderne og udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Likviditetsvirkningen i forbindelse med disse omplaceringer er allerede forudsat i det vedtagne budget. På investeringområdet forhøjes budgettet samlet med 211 mio. kr. hovedsageligt som følge overtagelse af Kennedy Centeret og overførsler fra driftsbudgettet. Ændringer i de finansielle budgetposter udløser en forbedring på 247 mio. kr., hovedsageligt som følge af lånoptagelse i forbindelse med køb af Kennedy Centeret samt forøgelsen af statens bloktilskud og den kommunale medfinansiering. 12

13 Den samlede virkning af ovenstående er et likviditetstræk på 49 mio. kr. blandt andet som følge af efterreguleringen af medicingarantien for 2011, som indebærer et likviditetstræk på 37 mio. kr. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Resultatet kommunikeres ud via regionh.dk. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Økonomirapport 2012 Bilag 1 (FU) Økonomirapport 2012 Bilag 2 (FU) Sagsnr:

14 Den 18. september 2012 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 ANDENBEHANDLING AF BUDGETFORSLAG ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at de i budgetaftalen af 13. september 2012 indeholdte ændringsforslag til budgetforslaget anbefales af forretningsudvalget over for regionsrådet ved andenbehandlingen af budgetforslag , og 2. at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler, at budgetaftalens tekst indarbejdes i budgettets tekst og budgetbemærkninger. RESUME Regionsrådet besluttede på sit møde den 21. august 2012 at lade budgetforslaget overgå til andenbehandling, der finder sted den 25. september Der er den 13. september 2012 indgået en budgetaftale for 2013 mellem partierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. Regionsrådsmedlemmerne Karin Helweg Larsen (uden for partierne) og Andreas Røpke (uden for partierne) har tilsluttet sig budgetaftalen. Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til forslag til budget , som anbefales til regionsrådets andenbehandling af budget for Fristen for fremsættelse af andre ændringsforslag er fastsat til torsdag den 20. september 2012 kl SAGSFREMSTILLING Regionsrådet besluttede på sit møde den 21. august 2012 at lade budgetforslaget overgå til andenbehandling, der finder sted den 25. september Der er den 13. september 2012 indgået en budgetaftale for 2013 mellem partierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. Regionsrådsmedlemmerne Karin Helweg Larsen (uden for partierne) og Andreas Røpke (uden for partierne) har tilsluttet sig budgetaftalen. 14

15 Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til forslag til budget , som anbefales til regionsrådets andenbehandling af budget for Budgetaftalen er vedlagt som bilag 1. Fristen for fremsættelse af andre ændringsforslag er fastsat til torsdag den 20. september 2012 kl Der er i forbindelse med budgetprocessen gennemført en skriftlig høring af kommunalbestyrelserne i regionen, som har kunnet tilkendegive deres stillingstagen til udviklingsbidrag for 2013, der svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for Der henvises til de indkomne høringssvar, som er vedlagt som bilag 2. I perioden 14. til 23. august 2012 har der været høringsperiode for virksomhedernes MED-udvalg. Der er indkommet høringssvar fra virksomhedernes MEDudvalg. Virksomhederne har senest den 23. august 2012 indsendt en redegørelse for spareeller andre løsningsforslag bilagt virksomhedernes MED-udvalgs udtalelse om budgetforslaget. Regionsrådet er orienteret om de indsendte spare- eller andre løsningsforslag på et møde den 28. august Den 29. august 2012 behandlede Region H MED-udvalget budgetforslaget og forslagene til besparelser. Den 30. august 2012 afholdt forretningsudvalget møde med Region H MED-udvalget om budgetforslaget. Der er stillet i alt 87 budgetspørgsmål frem til 31. august Alle spørgsmål er besvaret frem til 4. september Budgetaftalen af 12. september 2012 er vedlagt som bilag 1. Budgetaftalens tekst, samt ændringer som følge af budgetaftalen, foreslås indarbejdet i budgettet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der lægges op til 2. behandling af budgetforslaget for SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Regionsrådets beslutning om budget følges op af en bred presse- og kommunikationsindsats over for såvel interne som eksterne målgrupper. 15

16 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Budgetaftale af 13. september 2012 (FU) 2. Indkomne høringssvar fra kommunerne i regionen (FU) Sagsnr:

17 Den 18. september 2012 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 STATUS FOR HOSPITALERNES OG PSYKIATRIENS ØKONOMI FOR 2012 MED UDGANGEN AF JULI MÅNED ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at forretningsudvalget tager status til efterretning. RESUME I sagen gøres status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris økonomi for perioden januar til juli 2012, samt en status for aktivitetsudviklingen i perioden januar til juni For statusperioden er der på udgiftssiden et mindreforbrug på 7 virksomheder og merforbrug på 6 virksomheder i forhold til det foreliggende nettodriftsbudget i 3. økonomirapport Mer- og mindreforbruget i statusperioden skyldes forskydninger i forhold til periodiseringen, som forventes udlignet over året og balancere ved udgangen af Ved enkelte virksomheder ses tendenser til mindreforbrug i For 2012 er det forventningen, at der vil være budgetoverholdelse for samtlige virksomheder. SAGSFREMSTILLING I sagen gøres der status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris økonomi for perioden januar til juli. Der indgår aktivitetsoplysninger for perioden januar til juni. Skemamaterialet vedrørende udgifter i 2012 er vedlagt som bilag 1. Budgetteringen er i 2012 afstemt med det foreliggende budgetgrundlag for nettodriftsudgifter i 3. Økonomirapport

18 For enkelte virksomheder rapporteres om et forventet mindreforbrug på driftssiden for Det gælder virksomhederne: Bispebjerg Hospital/Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital, Hillerød Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. På øvrige virksomheder forventes budgetoverholdelse. For Frederiksberg Hospital vil mindreforbruget blive reduceret i 4. Økonomirapport 2012 i forbindelse med bevillingsjustering som følge af konsekvens af mindreaktivitet i Det forventede merforbrug herefter på 6 mio. kr. på driftsrammen i 2012 vil blive søgt finansieret fra Bispebjerg Hospitals mindreforbrug. Der henvises i øvrigt til sag vedrørende 3. Økonomirapport 2012 på samme dagsorden. Virksomhedernes periodeafvigelser korrigeres for eventuelt mer- eller mindreforbrug på medicinområdet, idet hospitalerne ved årets afslutning kompenseres for 80 % af en eventuel vækst i medicinudgifter. På tilsvarende vis korrigeres periodeafvigelserne for eventuelle mer- eller mindreindtægter for så vidt angår indtægter for behandling af udenregionale patienter, idet virksomhedens indtægtsbudget både afspejler hospitalets egne indtægter, samt behandlingsindtægter fælles for Region Hovedstaden. På aktivitetsområdet afrapporteres det periodiserede budget og hospitalernes opgørelse af regnskabsniveauet i de første seks måneder af året, inklusive en beregnet værdi for manglende færdigregistreringer for perioden. Erfaringsmæssigt kan der være forsinkelse i registreringer og fejlretninger af aktivitet, hvorfor der kan komme afvigelser i forhold til budgettet i 3. Økonomirapport Der indgår ikke aktivitetsoplysninger for Region Hovedstadens Psykiatri, idet denne ikke er omfattet af takststyringsordningen. Takststyringsordningen for 2012 indebærer, at meraktivitet i forhold til præstationsbudgettet kan udløse en merbevilling, mens mindreaktivitet udløser en mindrebevilling på 50 pct. af drg-værdien. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af mindreaktivitet i forhold til præstationsbudgettet håndteres i forbindelse med 4. Økonomirapport Amager Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Status for januar viser et merforbrug på 1,4 mio. kr. Der er et merforbrug på løn på 3,6 mio. kr., mindreforbrug på øvrig drift på 3,8 mio. kr., heraf et mindreforbrug på medicin på 0,5 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 1,6 mio. kr. 18

19 Korrektioner til periodeafvigelsen (mio. kr.) Regnskab 1,4 Kvalificeret status -1,2 (+=forværring af status) Medicin korrektion (80%) 0,4 Fælles indtægter -3,0 Korrigeres for mindreindtægter og for 80 % af et mer-/mindreforbrug på medicinområdet udgør periodens mindreforbrug samlet set 1,2 mio. kr. Mindreforbruget forventes udlignet over året. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en meraktivitet på 4,7 mio. opgjort i drg-værdi. Hospitalet forventer meraktivitet i Bispebjerg Hospital Hospitalet forventer for hele året et mindreforbrug i størrelsesordenen 36 mio. kr., hvoraf de 6 mio. kr. forventes anvendt til finansiering af merforbrug på Frederiksberg Hospital. Der er for perioden et samlet mindreforbrug på 12,2 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på løn 9,4 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig drift på 4 mio. kr., heraf et merforbrug på medicin på 4,4 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 1,2 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (mio. kr.) Regnskab -12,2 Kvalificeret status -16,0 (+=forværring af status) Medicinkorrektion -3,5 Fælles indtægter -4,4 Manglende afregning for blod og analyser 4,0 Afregning, IMT -2,4 Korrigeres periodeafvigelsen for 80 % af et mer-/mindreforbrug på medicinområdet for medicin og neutralisering af fælles indtægter, merindtægter på egne indtægter, manglende afregning fås et kvalificeret status svarende til et mindreforbrug på 16 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en meraktivitet på 2,9 mio. opgjort i drg-værdi. Hospitalet forventer, at leve op til aktivitetsårets præstationskrav. Bornholms Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Der er for perioden et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på løn på 1,2 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig drift på 5,1 mio. kr., 19

20 heraf et mindreforbrug på medicin på 0,1 mio. kr. Hertil kommer merindtægter på 0,1 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (mio. kr.) Regnskab -6,4 Kvalificeret status -5,9 (+=forværring af status) Medicinkorrektion 0,1 Fælles indtægter 0,4 Korrigeres for 80 % af et mer-/mindreforbrug på medicinområdet for medicin og neutralisering af fælles indtægter fås en kvalificeret status svarende til et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Periodens afvigelse skyldes primært forskydninger af indkøb af mindre anskaffelser og vedligeholdelsesprojekter. Mindreforbruget forventes udlignet over året. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en meraktivitet på 6 mio. opgjort i drg-værdi. Hospitalet forventer, at leve op til aktivitetsårets præstationsbudget. Frederiksberg Hospital Hospitalet forventer et mindreforbrug i 2012 i størrelsesordenen 10 mio. kr., som delvist modsvarer en forventet mindreaktivitet på 32 mio. kr. opgjort i drg-værdi. I alt et merforbrug på 6 mio. kr., som forventes finansieret af mindreforbrug ved Bispebjerg Hospital. Der er for perioden et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på løn 4,9 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig drift på 10,8 mio. kr., heraf et mindreforbrug på medicin på 7 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 13,5 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (mio. kr.) Regnskab -2,2 Kvalificeret status 1,6 (+=forværring af status) Afregning vedr. tv. ydelser Psykiatri (jan. - juni) -0,7 Afregning vedr. EFB (jan.- juni) -0,2 Overførsel vedr. mediko fra BBH -0,7 Rengøringskontrakt (juli) 1,9 Ejendomsskat 2. halvår 12 7,4 Medicin refusion (80 pct.) 5,6 Amanuensis indtægter, periodeforskydning -3,3 DRG-indtægter for juni 12 (anslået beløb) -3,0 Tilgodehavende vedr. Regional Barselsfond samt dagpengerefusioner modtaget men ikke udkonteret -3,3 20

21 Periodens afvigelser skyldes hovedsagligt periodeforskydninger i ft. afregning af ejendomsskat og øvrige afregninger med eksterne parter, samt mindreindtægter som følge af periodeforskydninger. Korrigeres periodens afvigelser, udgør den kvalificerede status reelt et merforbrug på 1,6 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet på 22,0 mio. opgjort i drg-værdi. I 2012 forventes en mindreaktivitet i størrelsesordenen 32 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Mindreaktiviteten ses på Medicinsk afdeling, Ortopædkirurgisk afdeling, Reumatologisk afdeling og Urologisk afdeling. Frederikssund Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Der er for perioden et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. På løn er der registreret et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. og på øvrig drift et merforbrug svarende til 0,9 mio. kr. Der er mindreindtægter på 0,5 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (mio. kr.) Regnskab 0,3 Kvalificeret status -0,2 (+=forværring af status) Medicinkorrektion 0,0 Fælles indtægter -0,5 Korrigeres periodeafvigelsen for 80 % af et mer-/mindreforbrug på medicinområdet for medicin og neutralisering af fælles indtægter fås et kvalificeret status svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget forventes udlignet over året. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en meraktivitet på 8 mio. opgjort i drg-værdi. Hospitalet forventer på nuværende tidspunkt en samlet meraktivitet på 10 mio. kr. i Gentofte Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Der er for perioden et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. fordelt med et merforbrug på løn 12,5 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig drift på 26,1 mio. kr., heraf et mindreforbrug på medicin på 1,4 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 13,9 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen Regnskab 0,3 Kvalificeret status -2,0 (+=forværring af status) Medicinkorrektion 1,1 Fælles indtægter -7,0 21

22 Tilbagekøb RH (juli) -1,2 Tilbagekøb Psyk (jan-jul) -10,7 Periodeforskydning Driftsafdelingen 2,5 Ubetalte fakturaer 11,0 Tilbageførsel bogført forbrug udefunktion afd. E -2,2 Forskning udmeldt som drift 2,4 Korrektion videncentre (går i nul) 1,9 Periodens afvigelser skyldes bl.a. manglende afregning for Rigshospitalet og Psykiatriens køb af tværgående ydelser, periodeforskydning i bogføringen på driftsafdelingen, ubetalte fakturaer, manglende DRG afregning, manglende viderefakturering af udgifter afholdt på afdeling E, forskning udmeldt som drift samt mindreforbrug på videncentrene. Korrigeres periodeafvigelsen for 80 % af et mer- /mindreforbrug på medicinområdet for medicin og neutralisering af fælles indtægter samt ovenstående øvrige poster fås en kvalificeret status svarende til et mindreforbrug på 2 mio. kr. Mindreforbruget forventes udlignet over året. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en meraktivitet på 6,1 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Hospitalet venter at holde aktivitetskravet for resten af året. Glostrup Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet har i perioden et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på løn på 0,6 mio. kr. og mindreforbrug på øvrig drift på 16,6 mio. kr., heraf et merforbrug på medicin på 14,5 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 12,7 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (mio. kr.) Regnskab -4,4 Kvalificeret status -7,6 (+=forværring af status) Medicinkorrektion -11,6 Fælles indtægter -19,1 Barselsrefusion -6,8 Periodeforskydning øvrig drift 8,7 Udefunktioner - manglende fakturaer 10,5 Funktionshospital direkte -0,4 Mindreforbrug Driftsafdelingen 3,4 Specialfunktion for rehabilitering 1,9 Søvn - bevillingstilførsel 6,7 Herlev - neurologiflytning 0,8 Psykiatriaftale 2,7 22

23 Periodens afvigelse skyldes blandt andet forsinkelse i fakturabetaling og manglende afregning for patientbehandling, samt afregning i forbindelse med udefunktioner. Hertil kommer korrektion for 80 % af et mer-/mindreforbrug på medicinområdet, svarende til 11,6 mio. kr., samt neutralisering af fællesindtægter for 19,1 mio. kr. Korrigeres for disse forhold udgør periodens afvigelse et reelt mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en meraktivitet på 2 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Hospitalet forventer at overholde præstationskravet i Helsingør Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet har i perioden et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr. fordelt med et merforbrug på løn på 3,7 mio. kr. og merforbrug på øvrig drift på 1,8 mio. kr., heraf et merforbrug på medicin på 1,2 mio. kr. Hertil kommer merindtægter på 0,7 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (mio. kr.) Regnskab 4,8 Kvalificeret status 3,6 (+=forværring af status) Medicinkorrektion (80%) -1,0 Fælles indtægter 0,5 Manglende refusioner på løn -0,5 Mgl. fakturabetaling vedr. vikarudgifter/fadl vagter o.l. 0,2 Mgl. fakturabetaling vedr. øvrig drift -0,3 Korrigeres periodens afvigelse for 80 % af et mer-/mindreforbrug på medicinområdet, fællesindtægter og ovenstående øvrige poster, udviser den kvalificerede status et merforbrug på 3,6 mio. kr. Merforbruget forventes udlignet over året. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en meraktivitet på 2,3 mio. kr. Hospitalet forventer meraktivitet i Herlev Hospital Hospitalet forventer et mindreforbrug i størrelsesordenen 10 mio. kr. for Hospitalet har i perioden januar til juli et merforbrug på samlet 36,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på løn på 25,1 mio. kr., og et mindreforbrug på øvrig drift på 46,5 mio. kr. på øvrig drift, hvoraf medicin udgør et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 107,8 mio. kr. som følge af forskydninger i faktureringen. 23

24 Korrektioner til periodeafvigelsen (1.000 kr.) Regnskab 36,2 Kvalificeret status 11,4 (+=forværring af status) Medicinkorrektion 3,66 Manglende afregning med Hillerød Hospital 9,8 Forsyningsafgifter 7,1 Øvrige poster 3,1 Manglende afregning blodprodukter 14,0 Periodeforskydninger 0,7 IMT udgifter -10,8 Manglende fakturering 36,4 Refusioner -13,3 Indtægter -75,4 Periodens afvigelse skyldes primært manglende realisering af budgetterede indtægter på grund af forskydninger i forhold til det periodiserede budget. Hertil kommer forskellige andre forskydninger, som følge af manglende afregning med eksterne parter, herunder blodprodukter, forsyningsafgifter og andre parter. Derudover er der en forskydning i faktureringen på 36,4 mio. kr. Hertil kommer korrektion for 80 % af et mer-/mindreforbrug på medicinområdet, svarende til 3,66 mio. kr., og korrektion for manglende opkrævning af mindreindtægter. I alt et kvalificeret merforbrug på hospitalet på 11,4 mio. kr. i statusperioden. Merforbruget forventes udlignet over året idet lønforbruget er væsentligt lavere end det budgetterede niveau. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet på 5,5 mio. opgjort i drg-værdi. Hospitalet venter at overholde aktivitetsbudgettet i Hillerød Hospital Hospitalet forventer for hele året et mindreforbrug i størrelsesordenen 8 mio. kr. Hospitalet har i statusperioden et samlet mindreforbrug på 46,2 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på løn på 20,1 mio. kr., og mindreforbrug på øvrig drift på 27,9 mio. kr., heraf merudgifter på medicin svarende til 4,8 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på i alt 1,9 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (mio. kr.) Regnskab -46,2 Kvalificeret status -3,9 (+=forværring af status) Medicinkorrektion 3,7 24

25 Indtægter -3,5 Manglende refusioner -2,1 Praksisreservelæger -11,3 Manglende fakturering 25,6 Øvrige poster 30,1 Periodens afvigelse skyldes forskydninger i forhold til det periodiserede budget, herunder specielt tidsforskydninger på projekter (øvrige poster), som endnu ikke er igangsat på grund af tilbageholdenhed. Hertil kommer manglende fakturabetaling på 25,6 mio. kr., hvilket er medvirkende til et øget mindreforbrug. Med en neutralisering af fællesindtægter, samt korrektion for 80 % af et mer- /mindreforbrug på medicinområdet, udgør den kvalificerede status for perioden et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en meraktivitet på 30,8 mio. opgjort i drg-værdi. Hospitalet forventer meraktivitet i Hvidovre Hospital Hospitalet forventer for hele året et mindreforbrug i størrelsesordenen 18,6 mio. kr. i Hospitalet har i statusperioden et samlet merforbrug på 74,1 mio. kr. fordelt på et merforbrug på løn på 6 mio. kr. og et merforbrug på øvrig drift på 26,7 mio. kr., heraf merudgifter på medicin svarende til 3,6 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 41,4 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (mio. kr.) Regnskab 74,1 Kvalificeret status 2,3 (+=forværring af status) Medicinkorrektion (80%) -2,9 Patientindtægter -30,8 Laboratorieregninger -32,3 Skybrud 13,5 Dagpengerefusioner -7,1 Praksislæger -6,7 IMT -5,6 Periodens afvigelse skyldes hovedsageligt manglende patientindtægter og laboratorieafregning, svarende til 63,1 mio. kr. Hertil kommer korrektion for 80 % af et mer-/mindreforbrug på medicinområdet samt en række andre periodeforskydninger, herunder periodeforskydninger i forbindelse med udbedring af skader efter skybrud. Korrigeret for disse forhold udgør periodeafvigelsen et merforbrug på 2,3 mio. kr. 25

26 Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet på 27,3 mio. opgjort i drg-værdi. I 2012 forventes en mindreaktivitet i størrelsesordenen 24 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Mindreaktiviteten skyldes blandt andet registreringsændringer i forbindelse med kodningen af jordmoderbesøg, samt en generel mindreaktivitet ved hospitalet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrien forventer budgetoverholdelse for hele året. Der er i perioden et mindreforbrug på 41,7 mio. kr., fordelt med mindreforbrug på løn på 10,3 mio. kr., og et mindreforbrug på øvrig drift på 32,4 mio. kr., heraf et mindreforbrug på medicin svarende til 3,9 mio. kr. samt mindreindtægter på 1 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (mio. kr.) Regnskab -41,7 Kvalificeret status -4,4 (+=forværring af status) Mindreforbrug medicin i perioden 3,1 Manglende afregning KMD og RH (juli) 1,8 Manglende afregning af udenregionale patienter -3,4 Manglende afregning samarbejdsaftale Rigshospitalet 5,0 Manglende afregning samarbejdsaftale Gentofte (som følge af flytning) 9,0 Forsinkelse i afregning samarbejdsaftale Bispebjerg (Ikke betalt endnu) 10,0 Forsinkelse på renoveringsprojekter 9,6 Vakante stillinger i Staben (Administrationen) -2,0 Egne indtægter / betaling af husleje mv (periodisering) 2,7 Merforbrug som følge at igangværende tilpasning 1,5 Mindreforbruget på løn skyldes hovedsagligt konvertering af lønudgifter til anvendelse af FADL-vagter i forbindelser med fastvagt til udadreagerende patienter, hvor udgiften afholdes som øvrig drift. Mindreforbruget på øvrig drift skyldes hovedsageligt manglende afregning for samarbejdsaftaler med andre hospitaler samt periodeforskydninger i forhold til forsinkelser i opstarten af besluttede renoveringsprojekter, samt manglende afregning vedrørende udenregionale patienter. Hertil kommer korrektion for 80 % af et mer-/mindreforbrug på medicinområdet. Korrigeres periodens afvigelse, udgør den kvalificerede status et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Mindreforbruget forventes udlignet i årets resterende måneder. 26

27 Rigshospitalet Hospitalet forventer for hele året et mindreforbrug i størrelsesordenen 76,5 mio. kr. Der er i statusperioden et samlet mindreforbrug på 131,9 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 76,2 mio. kr., samt et mindreforbrug på 247,4 mio. kr. på øvrig drift, heraf et mindreforbrug på medicin svarende til 49,9 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 89,2 mio. kr. på grund af forskydninger i faktureringen. Korrektioner til periodeafvigelsen (mio. kr.) Regnskab -131,9 Kvalificeret status 9,5 (+=forværring af status) Fælles indtægter -53,3 Ikke afregnede faktura vedr. juli 2012 og tidligere 62,9 Øvrige periodeforskydninger 128,8 Medicin 39,9 Udestående egenindtægter -31,6 Periodeafvigelserne skyldes periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget. Hertil kommer neutralisering af fællesindtægter på 53,3 mio. kr., samt korrektion for 80 % et mer-/mindreforbrug på medicinområdet, svarende til 39,9 mio. kr. Korrigeres der for disse forhold, udgør status for perioden et merforbrug på 9,5 mio. kr., hvilket forventes udlignet i årets resterende måneder. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet på 38,7 mio. opgjort i drg-værdi. Hospitalet forventer at overholde aktivitetsbudgettet i ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget. 27

28 KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Tabeller og figurer vedr. hospitalernes og psykiatriens økonomi, juli 2012 (FU) Sagsnr:

29 Den 18. september 2012 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2011 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regnskab 2011 godkendes endeligt, 2. at revisionsbemærkningerne anses for besvaret med de i mødesagen anførte anbefalinger og tiltag, og 3. at 28 revisionspåtegnede investeringsregnskaber godkendes med de anførte bemærkninger. RESUME Revisionen har fremsendt tre revisionsberetninger: - Revisionsberetning om revision af Region Hovedstadens årsregnskab 2011, - Revisionsberetning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, samt - Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for Revisionen af årsregnskabet 2011 har ikke givet anledning til forbehold. Det er endvidere revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. december Resultatet af regionens aktiviteter og pengestrømme for årsregnskabet er ligeledes i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser i Budget- og regnskabssystem for regioner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt at årsregnskabet for 2011 overholder alle formelle formkrav. Revisionsberetningen for 2011 indeholder i alt seks revisionsbemærkninger, hvoraf de fem er videreført fra Revisionsberetningen for 2011 indeholder en opfølgning på tidligere afgivne bemærkninger vedrørende revisionsberetningen for 2010, hvor revisionen afgav i alt ni revisionsbemærkninger. Med revisionsberetningen for 2011 anser revisionen de fire for afklarede, mens fem bemærkninger endnu holdes i erindring. Revisionsbemærkningerne vedrører generelle ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter på bl.a. anlægsområdet samt formelle forhold. 29

30 Med denne sag forelægges endvidere 28 revisionspåtegnede investeringsregnskaber til godkendelse. Alle investeringsregnskaber er opgjort regnskabsmæssigt korrekt. Revisionen har dog i 16 tilfælde forsynet revisionserklæringen med forbehold, da revisionen ikke er blevet forevist tilstrækkelig dokumentation for overholdelse af regionens byggestyringsregler eller der ikke er søgt tillægsbevilling. SAGSFREMSTILLING Indledning Regionsrådet har på mødet den 22. maj 2012 behandlet Region Hovedstadens årsregnskab for I henhold til lov om regioner mv. 23 blev regnskabet herefter overdraget til revisionen. Efter modtagelse af revisionsberetningen forelægges beretningen og regnskabet for forretningsudvalget og regionsrådet, der træffer afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets endelige godkendelse. Konklusionen på den udførte revision er, at regnskabet forsynes med en revisionspåtegning uden forbehold. Det er endvidere revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. december Resultatet af regionens aktiviteter og pengestrømme for årsregnskabet er ligeledes i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser i Budget- og regnskabssystem for regioner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt at årsregnskabet for 2011 overholder alle formelle formkrav. Der er i beretningen i alt 6 bemærkninger til besvarelse, hvoraf fem er videreført fra I overensstemmelse med de formelle regler blev de af revisionen fremsendte revisionsberetninger samt et foreløbigt notat af 22. august 2012 om de modtagne revisionsbemærkninger fremsendt til regionsrådet den 22. august I det foreløbige notat redegøres for en række af administrationens iværksatte tiltag, og disse uddybes i de nedenstående kommentarer. Revisionsbemærkningerne Revisionsberetningen for 2011 indeholder seks revisionsbemærkninger. De tre af bemærkningerne vedrører anlægsområdet og går på håndteringen af anlæg, anlægsaktiver under udførelse samt aflæggelsen af investeringsregnskaber. De resterende bemærkninger vedrører ledelsesmæssigt fokus på egenkapitalposte- 30

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

3. økonomirapport 2012 Bilag 1

3. økonomirapport 2012 Bilag 1 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 11 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 1

1. økonomirapport 2015 Bilag 1 1. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. juni 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. juni 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. juni 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 25. september Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 7

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 25. september Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 7 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 25. september 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. april 2011 Kl. 8.30 Herlev Hospital, konferencesalen i Arkaden. Møde nr. 5

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. april 2011 Kl. 8.30 Herlev Hospital, konferencesalen i Arkaden. Møde nr. 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. april 2011 Kl. 8.30 Herlev Hospital, konferencesalen i Arkaden Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. juni 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 5

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. juni 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. juni 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 11. august 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 11. august 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 11. august 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger... 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...14 2.3 Bornholms Hospital...16 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 9.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 2

3. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. september 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 7

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. september 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 7 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. september 2011 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 6. december 2011 Kl Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 6. december 2011 Kl Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 6. december 2011 Kl. 10.00 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 Møde nr. 17 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere