Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder af Claus Nygaard & Morten Oxenbøll

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder af Claus Nygaard & Morten Oxenbøll"

Transkript

1 cph:learning/whitepaper serie. Vol. 1, No. 1, august Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder af Claus Nygaard & Morten Oxenbøll Overblik I denne artikel giver vi konkrete forslag til, hvordan virksomheder bedst skaber aktive læringsrum til strategisk kompetenceudvikling af sine medarbejdere til gavn for virksomhedens performance. I moderne kompetenceudviklingsterminologi taler man om high-impact-learning. Som virksomhed er det vigtigt at vide, hvordan man kan facilitere high-impact-learning med fokus på medarbejdernes transfer fra uddannelsessituation til arbejdssituation. Det vil vi se nærmere på her. For at kunne komme med brugbare forslag til strategisk kompetenceudvikling af medarbejderne er det nødvendigt for de uddannelsesansvarlige i virksomheden at have konkret kendskab til, hvordan mennesket lærer. Derfor behandler vi her læring på et teoretisk niveau. Ikke for teoriens skyld, men for at kunne give klare anvisninger til, hvordan virksomheder strategisk kan skabe aktive læringsrum for sine medarbejdere. Til gavn for både medarbejdernes kompetenceudvikling og virksomhedens performance. Om forfatterne Claus Nygaard, ph.d. i business administration og cand.merc. i strategi, organisation og ledelse, professor i Management Education på Copenhagen Business School, stiftende partner i cph:learning [www.cphlearning.dk] og Executive Director for den internationale akademiske association LiHE (Learning in Higher Education) [www.lihe.info]. Morten Oxenbøll, ph.d., er assistant professor på Indiana University USA og konsulent i læringsledelse hos cph:learning. Han arbejder også med strategiimplementering ved brug af Augmented Reality. Udfordringen I 1951 skrev Schueler en provokerende artikel i The Journal of Higher Education med titlen The Madness of Method in Higher Education. Det undrede ham, at videregående uddannelse på det tidspunkt entydigt blev baseret på forelæsninger, der byggende på et skolastisk læringsparadigme. Det skolastiske læringsparadigme antager, at viden uhindret kan overføres gennem tid og rum. At transfer altid sker på den planlagte måde. At alle studerende lærer, når underviseren siger stoffet højt i auditoriet, og at alle studerende tilmed lærer det samme, når de hører det samme. Inden for det skolastiske paradigme vil vi høre undervisere undre sig, hvis studerende er dårlige til eksamen, for de er jo blevet undervist i stoffet. Underviseren ville f.eks. udbryde: Han burde ellers vide det, for vi har haft det i forelæsningen. Upåagtet tid og rum antages det, at alle studerende får det samme udbytte af undervisningen. Det skolastiske læringsparadigme vil typisk svare på differentieret læring ved at kategorisere studerende som gode eller dårlige studerende. Selv i en tid, hvor uddannelseslitteraturen bugner af argumenter om fleksibilitet, refleksivitet, livslang-læring, praksislæring og kompetenceudvikling, indretter vi langt de fleste læringsrum på traditionel vis. Det gælder på alle niveauer af uddannelsessystemet. Fra folkeskolen til universitetet og videre til efteruddannelsessystemet. Det synes som om, vi i store dele af uddannelsessystemet hænger fast i den behavioristiske læringsteori der foreskriver at elever og studerende skal lære givne fakta og færdigheder gennem ydre stimuli (Skinner, 1958) - og det til trods for, at vi har fået nye og overbevisende kontekstuelle og situerede læringsteorier (Lave & Wenger, 1991; McLellan, 1995). for private og offentlige virksomheder Side 1 af 8

2 Selvom Schueler pegede på det officielle uddannelsessystem, er en sådan traditionel tilgang til læring ikke kun forbeholdt uddannelsesinstitutioner. Vi ser også i høj grad virksomheder bruge deres uddannelsesmidler på traditionel vis uden indsigt i transfer og effekt. Hos cph:learning er det vores ambition at inspirere virksomheder til at anvende deres uddannelsesmidler til gavn for både medarbejdernes kompetenceudvikling og virksomhedens performance. Denne artikel er tiltænkt at inspirere dertil. I artiklen inspirerer vi ved at besvare to udfordrende spørgsmål, som er relevante for alle, der arbejder professionelt med kompetenceudvikling af medarbejdere: 1. Hvordan lærer mennesket? 2. Hvordan skabes aktive læringsrum i virksomheden? Hvordan lærer mennesket? Som begreb har læring udviklet sig fra at handle om, hvad vi lærer, til også at handle om hvordan vi lærer, hvad vi kan bruge vores læring til, og hvordan vi videreudvikler det, vi har lært (Illeris, 2000). Siden 1970 erne er refleksion blevet et centralt begreb i læringsteorien, og læringsniveauer er blevet erstattet af niveauer af refleksion. Refleksion er flere steder blevet draget frem som det kendetegnende ved vores tid, det refleksivt moderne (Ziehe & Stubenrauch, 1983; Giddens, 1991; Bauman, 1991; Beck et al., 1994). Der synes således at være kommet en stærk tro på, at fokus på refleksion i undervisningen vil tilføre læreprocesserne en energi, som omsættes i øget læring (Ziehe, 1989; Bjørgen, 1994; Rasmussen, 1996; Bruner, 1998; Illeris, 1999; Hermansen, 2003). Inden for den moderne læringsdiskurs kan man se to vigtige læringsteoretiske retninger, som hver har sine bud på, hvordan mennesket lærer. Den ene er kognitiv læringsteori (Piaget, 1970; Bruner, 1998; Freeman, 1999; Frøyen, 2000). Den anden er social læringsteori (Bandura, 1975; Vygotski, 1987; Kolb, 1984; Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). Kognitiv læringsteori Den kognitive læringsteori ser konstruktion af mening som det centrale element i læringen. Den kognitive tænkning kom som et opgør med behaviorismen og objektivismen, som indtil 1950 erne havde siddet tungt på psykologien. Uenighederne blev ført videre i den kognitive tænkning, og mens mening stadig tænkes centralt for nogle kognitive teoretikere (f.eks. Bruner, 1999), sætter en anden retning individet i centrum for at studere, hvordan information modtages, bearbejdes og lagres. Fokus for læring er individets modtagelse (gennem sanserne) og bearbejdning (med hjernen) af stimuli fra omverden. Man arbejder bl.a. med korttidshukommelse og langtidshukommelse (Imsen, 1998; Frøyen, 2000) som indikatorer for grader af læring. Inden for denne teoriretning fremstår en forestilling om individet (som det lærende subjekt) i omgivelserne (iblandt objekter). Hovedfokus er på individet som læringsparat (eller kompetent om man vil), og læring er i høj grad et individuelt anliggende. Abonnerer man på kognitiv læringsteori, gælder det om at finde den i udgangspunktet mest kompetente og læringsparate medarbejder til jobbet og efterfølgende investere sine udviklingsmidler i at videreudvikle medarbejderens kompetencer. Social læringsteori Forskere inden for social læringsteori sætter også individet i centrum, men studerer bl.a. hvordan individets sociale relationer (også kaldet social indlejring) og sproget bidrager til individets forståelse af verden. Argumentet er, at læring opstår i sociale situationer (også kaldet situeret læring), hvorfor læring er et socialt anliggende (i modsætning til et individuelt anliggende). Når social læringsteori forklarer, at individet lærer ved at udvikle praksis i fællesskaber med andre individer (eller strukturer, systemer, maskiner osv.) og argumenterer for at læring er situeret, fremstår ligeledes en distinktion mellem individet og omverden, som man også finder i den kognitive læringsteori. Men alligevel er der nogle klare forskelle. for private og offentlige virksomheder Side 2 af 8

3 Læring antages her at være socialt situeret i en kontekst. McDermott (1999:15) skriver om kontekst, at: context is not so much something into which someone is put, but an order of behavior of which one is a part. At se kontekst som en orden af adfærd, muliggør fokus på processer mellem individer og omverden snarere end på kontekstens arkitektur og struktur. Selvom det er individet, der lærer, er læringen en socialt indlejret proces, som påvirkes af individets position i ongoing systems of social relations (Granovetter, 1992). Argumentet om indlejring (embeddedness) er defineret som: the argument that the behaviour and institutions to be analyzed are so constrained by ongoing social relations that to construe them as independent is a grievous misunderstanding... Actors do not behave or decide as atoms outside a social context, nor do they adhere slavishly to a script written for them by the particular intersection of social categories that they happen to occupy. Their attempts at purposive action are instead embedded in concrete, ongoing systems of social relations. (Granovetter, 1992:53-58). Med Granovetter s koncept embeddedness, argumenteres for, at læring (og vidensproduktion) ikke kan tages for givet selv gennem strukturerede læringsforløb. Læring er socialt situeret (det er bundet til en orden af adfærd, som udspiller sig i læringssituationen, i samspillet mellem ledere og medarbejder, i samspillet mellem medarbejdere og strukturer, systemer, maskiner, osv.). Den nævnte orden af adfærd kan sagtens være reguleret af organisationsstrukturer, IT-systemer, produktionsmaskiner osv. Det er ikke blot individer, der etablerer orden af adfærd fra scratch i lærings- eller beslutningssituationer. Det er nogle af de struktureringsmekanismer vi f.eks. finder hos Giddens (1991), når han taler om kontekstens betydning for det moderne refleksive menneske. Argumenterne om, at systemer af sociale relationer er ongoing, og at kontekst er en orden af adfærd, fordrer, at relationerne mellem den lærende medarbejder og omgivelserne aldrig er stabile, men konstant udfolder sig i nye formationer over tid. Således kan det strukturerede læringsrum (f.eks. kurset for medarbejderne) ikke opfattes som et læringsrum, der er identisk for alle medarbejdere og spiller den samme rolle for deres læring hverken i nu et eller over tid. Enhver socialt situeret læringssituation konstituerer et nyt ongoing system of social relations, hvorfor læringens kontekst ændres og aldrig er identisk. Den kontekstuelle forankring af læreprocessen tager udgangspunkt i, at læring også er psykologiske processer, der foregår i individerne, dog med den væsentlige tilføjelse at konteksten samvirker med, og har afgørende betydning for, hvordan den aktuelle læreproces forløber. Sagt med andre ord spiller omgivelserne og medarbejderens egen historie, erfaringer og forudsætninger en stor rolle for, hvad der læres i en given situation. Ikke mindst for hvordan læringen omsættes til ændret adfærd i arbejdssituationen. Refleksion over medarbejderudvikling Meget medarbejderudvikling synes at være informeret af den kognitive læringsteori og ser ud til at glemme, hvad især de sociale læringsteorier kan fortælle os. Ofte er kompetenceudvikling af medarbejdere tilrettelagt ud fra en funktionel kausal relation mellem medarbejderen og læringssituationen. Ofte er kompetenceudviklingen et privat anliggende for den betroede medarbejder, der af ledelsen har fået lov til at efteruddanne sig på forventet efterbevilling. Dvs. at ledelsen tror på/håber på, at medarbejderen er ansvarlig nok til at bringe sin læring i spil i arbejdssituationen til gavn for virksomheden. Om det reelt sker, er et anliggende for medarbejderen. Det kan f.eks. være et kursus for medarbejdere, en instruktionsbog eller online træningsmateriale udarbejdet til medarbejderne. Her fokuserer man på medarbejderen på den ene side og uddannelsesmaterialet på den anden side - og måler vedkommendes viden/færdigheder/ kvalifikationer med tests. Hvis vi ellers tror på det objektive i tests (hvad vi ikke gør hos cph:learning, men vi anvender her eksemplet for argumentets for private og offentlige virksomheder Side 3 af 8

4 skyld), vil vi kunne se en mulig tilvækst i viden/færdigheder/kvalifikationer ved gentagne tests. Vi har ingen anden mulighed end fejlagtigt at slutte os til, at uddannelsesmaterialet har medført denne tilvækst. Subjekt-objekt distinktionen gør det ikke muligt at fokusere på læreprocessen. Vi kan reelt set ikke forklare, hvordan, hvorfor og hvornår læreprocessen finder sted. Som forskere i læring og designere af kompetenceudviklingsforløb, der gerne skulle føre til high-impact-learning for medarbejderne, synes vi, at denne tilgang er trist. Baseret på indsigterne fra især de sociale læringsteorier vil vi efterfølgende søge at besvare det andet spørgsmål: Hvordan skabes aktive læringsrum i virksomheden? Hvordan skabes aktive læringsrum i virksomheden? Hvis vi vil skabe aktive læringsrum for medarbejdere i virksomheder, kan vi ud over vores indsigt i sociale læringsteorier også hente hjælp i den fænomenografiske forskning i læring blandt universitetsstuderende. Den har vist, at den studerende griber sin personlige læreproces an ud fra sin egen subjektive opfattelse af konteksten (Trigwell og Prosser, 1991; Ramsden, 1997). Der er intet, der tyder på, at arbejdspladslæring adskiller sig væsentligt fra universitetslæring på dette punkt. Også på arbejdspladsen varierer medarbejderens måde at gribe sin læreproces an på med hensyn til to faktorer: 1) medarbejderens intention med at lære nyt; 2) medarbejderens strategi for at indgå i læreprocessen. Groft sagt kan medarbejdernes strategi for at indgå i læreprocessen inddeles i to kategorier: Overfladisk tilgang og dyb tilgang (Marton og Säljo, 1976). Den overfladiske tilgang er karakteriseret ved intentionen om at kunne håndtere de definerede krav: bestå eksamen, nå ledelsens benchmarks og produktionsmål. Strategien er cue-søgning, hvor medarbejderens opmærksomhed er rettet mod ledelsens forventninger til præstationen. Medarbejderen reflekterer ikke over ledelsens forventning i forhold til egen forståelse af indholdet i læreprocessen. Her finder vi to typer af medarbejdere: 1) Den tilpasningsdygtige medarbejder, som (modvilligt) deltager i efteruddannelsesaktiviteter uden større begejstring eller engagement. Medarbejderen gør det, ledelsen forventer, i håbet om at stille ledelsen tilfreds/at bevare sit arbejde. 2) Den opportunistiske medarbejder, som deltager i Medarbejderens strategi for at indgå i læreprocessen Overfladisk tilgang: Min strategi er at gøre det, der forventes af mig i uddannelsesforløbet Dyb tilgang: Min strategi er at finde nye mønstre, der knytter mine personlige erfaringer med det nye stof i uddannelsesforløbet Medarbejderens intention med at lære nyt Jeg vil lære nyt for at Jeg vil lære nyt for at indfri de krav, der stilles videreudvikle mig selv, så til mig fra ledelsen jeg kan bidrage med udvikling til mit Medarbejdertype 1: Den tilpasningsdygtige medarbejder. Medarbejdertype 3: Den omstillingsparate medarbejder. arbejdsfelt Medarbejdertype 2: Den opportunistiske medarbejder. Medarbejdertype 4: Den innovative medarbejder. Skema 1: Medarbejderes intentioner og strategier i kompetenceudvikling. Nygaard & Oxenbøll (2013). for private og offentlige virksomheder Side 4 af 8

5 uddannelsesaktiviteten for at udvikle sig, men kun engagerer sig i forhold til det, der lige akkurat kræves i uddannelsesforløbet. Den dybe tilgang er karakteriseret ved intentionen om at danne personlig mening i indholdet. Strategien er at deltage i søgeprocesser efter nye mønstrer, der relaterer sig til tidligere erfaringer. Her finder vi de typer af medarbejdere, som (engageret) deltager i efteruddannelsesaktiviteter for at lære nyt og aktivt forsøge at sætte dette nye i relation til arbejdssituationen. Her finder vi også to typer af medarbejdere: 1) Den omstillingsparate medarbejder, som gerne vil engagere sig i uddannelsesaktiviteter og lære nyt, men som ser det som en aktivitet, der skal tjene til, at man som medarbejder bliver i stand til at omstille sig i relation to ledelsens forventninger og krav. Personlig kompetenceudvikling tjener det formål at kunne spille på kendt terræn. 2) Den innovative medarbejder, som ud over at udvikle sig selv som person også aktivt søger at udvikle virksomhedens procedurer og praksisser, så den bliver i stand til at reagere konstruktivt og systemisk lærende på sine udfordringer. De skitserede kategorier af intentioner og strategier medfører kvalitativt forskellige læreprocesser og dermed kvalitativt forskellig læring. Medarbejderen indtræder i enhver læringskontekst med tidligere erfaringer for, hvad læring er, og hvad det indebærer at være deltager i et læringsforløb. Og de indtræder som tilpasningsdygtige-, opportunistiske-, parate- eller innovative medarbejdere. Samtidig får medarbejderens opfattelse af læringskonteksten betydning for, hvordan medarbejderen sætter sine erfaringer i spil i læringssituationen. Det er dette (komplicerede) samspil mellem medarbejderens erfaringer og læringskonteksten, der bliver afgørende for, hvordan den aktuelle læreproces gribes an og forløber for medarbejderen. Medarbejderens refleksion og bevidsthed bliver derfor centralt for effekten af kompetenceudviklingen. Set i det lys er det meget vigtigt, at enhver virksomhed, som ønsker at bruge midler på kompetenceudvikling, gør sig klart, hvordan den kan bruge denne viden om medarbejdernes måde at lære på i skabelsen af aktive læringsrum i virksomheden. Det vil vi se på i den sidste del af artiklen. Virksomhedens aktive læringsrum Enhver ændring af adfærd i arbejdssituationen forudsætter læring. Det stiller den uddannelsesansvarlige ledelse i virksomheden over for nogle udfordringer. For det første må man gøre sig klart, at der ikke er nogen simpel vej til skabelse af aktive læringsrum. Alle medarbejdere opfatter situationer forskelligt og lærer forskelligt. Uanset om man taler om læringsstile eller abstraktionsniveauer, er det helt essentielt at acceptere, at der ikke findes to medarbejdere, som får identisk læring af at modtage den samme information eller at deltage i samme uddannelsesaktivitet. Læringen er erfaringsbaseret og situeret. For det andet må man i mange tilfælde omtænke den måde, hvorpå man kompetenceudvikler medarbejdere. Man må i høj grad tage udgangspunkt i de enkelte medarbejderes behov og erfaringer, når man udvikler uddannelsesaktiviteter. Dette stiller naturligvis store krav til den uddannelsesansvarlige ledelse. I Skema 2 illustrerer vi de forsøg på at skabe læringsrum, som typisk anvendes af virksomheder, når medarbejderne skal kompetenceudvikles. Som vores diskussion hidtil har peget i retning af, er vi ikke de store tilhængere af det vi her kalder Læringsrum 1 for den tilpasningsdygtige medarbejder. Den består oftest af standardkurser, hvor store grupper undervises i samme stof uden hensyntagen til individuelle læringsbehov og forudsætninger. Dette skal ikke forstås som om, man med denne metode ikke lærer noget som helst. Det er ikke tilfældet, hvilket da også ville være ualmindeligt trist for vores uddannelsessystem, som oftest er indrettet efter denne model. Og de fleste, der har taget en længerevarende uddannelse, føler vel også med rette, at de har lært et eller andet undervejs. for private og offentlige virksomheder Side 5 af 8

6 Medarbejderens strategi for at indgå i læreprocessen Min strategi er at gøre det, der forventes af mig i uddannelsesforløbet Min strategi er at finde nye mønstre, der knytter mine personlige erfaringer med det nye stof i uddannelsesforløbet Medarbejderens intention med at lære nyt Jeg vil lære nyt for at indfri Jeg vil lære nyt for at de krav, der stilles til mig fra videreudvikle mig selv, så jeg kan ledelsen bidrage med udvikling til mit Læringsrum 1 for den tilpasningsdygtige medarbejder: Standardkurser for medarbejderne. Manualer. Online træningsprogrammer. One-size fits all. Læringsrum 3 for den omstillingsparate medarbejder: Åbne kurser på kursusmarkedet valgt af den enkelte medarbejder efter eget erkendt behov. arbejdsfelt Læringsrum 2 for den opportunistiske medarbejder: Åbne kurser på kursusmarkedet valgt af den enkelte medarbejder efter eget erkendt behov. Læringsrum 4 for den innovative medarbejder: Action-reflection-learning forløb for medarbejder, team, afdeling eller organisation. Skræddersyede kompetenceudviklingsforløb, der stiller krav om engagement af medarbejder, team, afdeling eller organisation. Skema 2: Virksomhedens skabelse af læringsrum, der matcher medarbejdernes intentioner og strategier i kompetenceudvikling. Nygaard & Oxenbøll (2013). Problemet er imidlertid, at læringen forbliver individuel og dermed tilfældig set fra virksomhedens synspunkt. Samtidig appellerer metoden til de tilpasningsdygtige medarbejdere med en overfladisk tilgang til læring. Ledelsen har så at sige ingen indsigt i (eller kontrol over ), hvad den enkelte medarbejder lærer. Bedre ser det ud, når medarbejderen selv har indflydelse på sit valg af uddannelsesaktivitet på basis af egne behov. Det kan f.eks. være medarbejderen, som på baggrund af sin status og stilling har ret til selv at vælge et kursus på det åbne kursusmarked. Her finder vi i princippet Læringsrum 2 for den opportunistiske medarbejder, som ikke nødvendigvis engagerer sig i videreudvikling uden for kursets rammer og ikke nødvendigvis bruger kurset til at videreudvikle praksis i virksomheden. Samme type af uddannelsesaktivitet passer oftest til Læringsrum 3 for den omstillingsparate medarbejder, hvor medarbejderen har valgt et åbent kursus, som matcher de erkendte behov i virksomheden. Det kan være, at man i virksomheden har haft udfordringer med at styre sine projekter og begejstres, hvis en omstillingsparat medarbejder kommer og foreslår sin deltagelse på et projektlederkursus. Udfordringen her er, at der ligger et stort ansvar hos den enkelte medarbejder for at skabe transfer fra læringssituation til praksissituation i virksomheden. Ingen af de tre nævnte læringsrum kan i udgangspunktet antages at være aktive læringsrum (set fra virksomhedens perspektiv). Skal virksomheden skabe aktive læringsrum, kræver det en målrettet kobling af både medarbejder og læringsmetode. I skema 2 betegner vi Læringsrum 4 for den innovative medarbejder som et aktivt læringsrum. Her tages udgangspunkt i en situeret action-reflectionlearning-tilgang til uddannelsesaktiviteten, der er designet til at tage udgangspunkt i medarbejderens egen baggrund og forforståelse. Hermed øges sandsynligheden for at skabe læring for private og offentlige virksomheder Side 6 af 8

7 og ny adfærd hos medarbejderen. Her er der langt større chancer for at medarbejderen foretager de nødvendige kognitive loops, der kan skabe ny og værdifuld indsigt for sig selv og for virksomheden (Argyris og Schön, 1978; Illeris, 1999). Hvis målet for en formaliseret læringssituation ikke blot er at få certificeret allerede opnåede kompetencer, men derimod at skabe rum for innovation af ny viden, er det nødvendigt, at virksomheden tager udgangspunkt i læreprocessens kompleksitet gennem mere skræddersyede action-reflectionlearning-forløb. Derved opnår man med stor sandsynlighed, at medarbejderen aktivt kobler den orden af adfærd i de indlejrede systemer fra sit eksisterende verdensbillede med den nye viden fra uddannelsessituationen. Det øger mulighederne for at personificere læringssituationen og muliggør, at medarbejderen kontinuerligt øger sin læring også efter afslutningen af det formaliserede uddannelsesforløb. Hvis vi applicerer ovenstående diskussion, må vi sande, at man i mange tilfælde i virksomhederne griber til de nemmeste, billigste og desværre også mindst nyttige løsningsmodeller og enten udarbejder standardkurser eller giver medarbejderne frit valg til at finde et kursus, der er legitimt inden for konteksten. Ser vi i stedet på det aktive læringsrum, der skabes i Læringsrum 4 for den innovative medarbejder, så handler high-impact-learning ikke om at proppe mest mulig information ind i hovedet på medarbejderen på kortest mulig tid. Det ville kun kunne sammenlignes med en dårlig slankekur, hvor man efter kort tid vil være tilbage, hvor man startede blot lidt mere frustreret. I stedet handler high-impact-learning om at skabe aktive læringsrum, hvor medarbejderen selv skaber mening og læring gennem et skræddersyet uddannelsesforløb, der tager højde for individernes kognitive barrierer, muligheder og kulturelle forforståelser. Det er vores erfaring, at Læringsrum 4 for den innovative medarbejder er det bedste bud på at engagere og udvikle medarbejderes kompetencer til gavn for såvel medarbejderes udvikling som for virksomhedens performance. Det er nemmere sagt end gjort. Og i praksis er det ikke let. Skal det lykkes at udvikle medarbejdernes kompetencer og virksomhedens praksis og performance i strategisk øjemed, er det nødvendigt, at såvel medarbejdere som den uddannelsesansvarlige ledelse engagerer sig i fælles formulering af læringsbehov, læringsmetode og læringshorisont. Ellers fastholdes virksomheden med en blanding af tilpasningsdygtige-, opportunistiske- og omstillingsparate medarbejdere. Det fører hverken til innovative medarbejdere eller highimpact-learning med øget performance til følge. Bonusinformation Claus Nygaard har sammen med Eirik J. Irgens (professor i uddannelsesledelse ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Tondheim) skrevet et internationalt bogkapitel om udvikling af et succesfuldt action-reflection-learning-baseret uddannelsesforløb for det øverste ledelseslag i den danske offshorevirksomhed NOV Flexibles. Her arbejdede 32 deltagere målrettet med udvikling af aktivt lederskab på såvel individuelt som kollektivt niveau. Efter deltagernes egne vurderinger lykkedes det i høj grad at skabe aktive læringsrum med highimpact-learning, som blev forankret i praksis. Bogkapitlet findes i bogen: Claus Nygaard, Nigel Courtney & Liezel Frick (2011): Postgraduate Education Form and Function. Oxfordshire: Libri Publishing Ltd. for private og offentlige virksomheder Side 7 af 8

8 REFERENCER Argyris, C. & Schön, D.A. (1978): Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Reading, Mass.: Addison-Wesley. Bandura, A. (1975): Social Learning & Personality Development. New Jersey: Holt, Rinehart & Winston. Bauman, Z. (1991): Modernity and ambivalence. Cornell University Press Beck, U., Giddens, A. & Lash, S. (1994): Reflexive modernization: politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Cambridge: Polity Press. Bjørgen, I. (1994): Ansvar for egen læring : "den profesjonelle elev og student". Trondheim: Tapir. Bruner, J. (1998): Uddannelseskulturen, Munksgaard. Bruner, J. (1999): Mening i handling, Klim. Freeman, W. J. (1999): How Brains Make Up their Minds. Phoenix: Orion Books. Frøyen, W. (2000): Ansvar for andres læring. København: Gyldendal. Giddens, A. (1991): Modernity and self-identity: self and society in the late modern age. Cambridge. Granovetter, M. (1992): The sociology of economic life. Boulder: Westview Press. Hermansen, M. (2003): Omlæring. Århus: Klim. Illeris, K. (1999): Læring aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. Illeris, K. (red.) (2002): Udspil om læring i arbejdslivet. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. Imsen, G (1998): Elevens verden - en innføring i pedagogisk psykologi. Oslo: Tano Aschehoug. Kolb, D.A. (1984): Experiential Leaning. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Lave & Wenger (1991): Situated Learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press. Marton, F. og Säljö, R. (1976): On qualitative differences in Learning - Outcome and process. British Journal of Educational Psychology, vol. 46, side McDermott, R. P. (1999): On Becoming Labelled the Story of Adam. In P. Murphy (Ed.): Learners, Learning & Assessment (side 1-21). London: Paul Champan Publishing, Ltd. McLellan, H. (1995): Situated Learning Perspectives. New Jersey: Englewood Cliffs: Educational Technology Publications. Piaget, J. (1970): Psykologi og pædagogik. København: Hans Reitzel. Ramsden, P. (1998): Learning to lead in higher education. London: Routledge. Rasmussen, J. (1996): Socialisering og læring i det refleksivt moderne. København: Unge Pædagoger. Schueler, H. (1951): The Madness of Method in Higher Education. The Journal of Higher Education, Vol. 22, No. 2, side Skinner, B. F. (1953): Science and Human Behavior. Macmillan Free Press. Trigwell, K og Prosser, M. (1991): Relating learning approaches, perceptions of context and learning outcomes. Higher Education, Vol. 22, side Vygotsky, L. S. (1987): The collected works of L. S. Vygotsky. Volume 1: Problems of general psychology. London: Plenum Press. Wenger, E. (1998): Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. Cambridge: Cambridge University Press. Ziehe, T. (1989): Ambivalenser og mangfoldighed: en artikelsamling om ungdom, skole, æstetik og kultur. I Johan Fornäs og Elo Nielsen, Politisk revy. Ziehe, T. og Stubenrauch, H. (1983): Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser: kulturel frisættelse og subjektivitet, Politisk revy. for private og offentlige virksomheder Side 8 af 8

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Hvad skal vi bruge litteraturen til?

Hvad skal vi bruge litteraturen til? Hvad skal vi bruge litteraturen til? Danmarks Pædagogiske Universitet Kandidatuddannelsen i didaktik mshp dansk Didaktik, curriculum og læring 15 siders opgave og mundtlig eksamen Af Rasmus Fink Lorentzen

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Karin Lindholm GIRL-POWER. Empowerment i jordemoderuddannelsen. Masterprojekt Aalborg Universitet

Karin Lindholm GIRL-POWER. Empowerment i jordemoderuddannelsen. Masterprojekt Aalborg Universitet Karin Lindholm GIRL-POWER Empowerment i jordemoderuddannelsen Masterprojekt Aalborg Universitet Dette masterprojekt er udarbejdet af: Karin Lindholm Christensen Studienummer: 20064083 Vejleder: Eva Just

Læs mere

Pigers lyst til at lære i natur/teknik

Pigers lyst til at lære i natur/teknik Pigers lyst til at lære i natur/teknik -Inquiry Based Science Education Camilla Mørch Jørgensen LH291127 Dato: 18.4.2013 Faglærer-vejleder: Jens Jakob Ellebæk Pædagogisk vejleder: Johanne Skovgaard Larsen

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

Afsluttende projekt Master i pædagogisk udviklingsarbejde Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis en pædagogisk ledelsesopgave

Afsluttende projekt Master i pædagogisk udviklingsarbejde Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis en pædagogisk ledelsesopgave Afsluttende projekt Master i pædagogisk udviklingsarbejde Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder studienr: 20110575 Vejleder:

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Beboerkonferencen som faciliteret læringsrum

Beboerkonferencen som faciliteret læringsrum Beboerkonferencen som faciliteret læringsrum - notat om læringsteoretisk baggrund for beboerkonferencer Af Ib Ravn, lektor, DPU, Aarhus Universitet Marts 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beboerkonferencen

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Entreprenørskab og innovation i læreruddannelsen eksempler fra undervisningspraksis

Entreprenørskab og innovation i læreruddannelsen eksempler fra undervisningspraksis Entreprenørskab og innovation i læreruddannelsen eksempler fra undervisningspraksis Af: Lene Tanggaard, Rikke Johannesen & Kirsten Skov, arbejdsgruppen om innovation og entreprenørskab Introduktion Denne

Læs mere

Den professionelle proceskonsulent

Den professionelle proceskonsulent Den professionelle proceskonsulent Vi oplever det felt, som vi brænder for kendetegnet ved to ting. En enorm kreativitet i de mange forskellige lejre der befolkes af proceskonsulenter. De anerkendende,

Læs mere

UNGES ÆSTETISKE UDTRYK OG LÆRING I EN KOLLEKTIV SKABENDE LÆREPROCES

UNGES ÆSTETISKE UDTRYK OG LÆRING I EN KOLLEKTIV SKABENDE LÆREPROCES Master afhandling UNGES ÆSTETISKE UDTRYK OG LÆRING I EN KOLLEKTIV SKABENDE LÆREPROCES Master i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier Masterafhandling 2010 Vejleder: Herdis Toft

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education PhD afhandling Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education Tine Lynfort Jensen Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ledelse og Filosofi nr. 2, 2007 1 Kenneth Mølbjerg Jørgensen Forandringsledelse igennem kommunikation Ledelse og filosofi nr. 2, 2007

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

E-ledelse, anerkendelse, relation og læring 1 - Perspektiver på fremtidens skoleledelse i Vejle Kommune

E-ledelse, anerkendelse, relation og læring 1 - Perspektiver på fremtidens skoleledelse i Vejle Kommune E-ledelse, anerkendelse, relation og læring 1 - Perspektiver på fremtidens skoleledelse i Vejle Kommune Mads Bo-Kristensen, specialkonsulent, ph.d. VIFIN, Vejle Kommune www.vifin.dk www.madsbokristensen.dk

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Maj. Undervisningspraksis på Diplomuddannelsen i Ledelse. Pernille Rydén Adjunkt i Ledelse. Center for Videreuddannelse

Maj. Undervisningspraksis på Diplomuddannelsen i Ledelse. Pernille Rydén Adjunkt i Ledelse. Center for Videreuddannelse Maj Center for Videreuddannelse 2010 Undervisningspraksis på Diplomuddannelsen i Ledelse Adjunkt i Ledelse Lautrupvang 19 B, 2750 Ballerup E-mail: pry@ihk.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 1.1 UVP

Læs mere

Forældre og vejledning

Forældre og vejledning Forældre og vejledning - et sociologisk perspektiv Master i Vejledning Modulopgave modul 2 Vejleder: Peter Plant Studerende: Rita Buhl Studienummer: rb445901 Eksamenstermin: forår 2007 0 INDHOLD INDLEDNING...

Læs mere