Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet"

Transkript

1 Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering

2 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen... 8 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil... 9 Kandidatuddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 14 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UDS for kandidatuddannelsen i Global Innovation Management Oplysninger til UDS om kandidatuddannelsen i Global Innovation Management

4 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Uddannelsesstyrelsen (UDS) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Uddannelsesstyrelsen ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UDS-forhold) 4

5 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i Global Innovation Management består af en kernefaglig ekspert, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Professor Christian Koch, Department for Civil and Environmental Engineering, Construction Management, Chalmers University of Technology, Göteborg Christian Koch er civilingeniør fra DTU Han er professor i process management og innovation ved Chalmers tekniske universitet og har tidligere været lektor i produktionsledelse ved DTU og professor i teknologibaseret forretningsudvikling ved Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i operations management and strategy indenfor byggeri, professional services, IT og fremstilling. Christian Koch har en Ph.D. i organisation fra Tilburg Universitet. Aftagerrepræsentant Jacob Madsen, Direktør, KRING & Co. A/S Jacob Madsen er uddannet Cand. Polyt fra DTH i Herudover har han to HD i hhv. Organisation & Strategi og i Udenrigshandel & International Økonomi. Jacob Madsen har de seneste fem år arbejdet som management konsulent inden for områder som strategi, innovation, forretningsmodeller, supply chain optimering, ERP system anskaffelse og implementering, program og projektledelse, samt governance modeller, primært i en meget lang række større, internationale eller globale organisationer. Studerende Jesper Hyldig, stud.polyt., Danmarks Tekniske Universitet Jesper Hyldig er studerende på DTU og læser på uddannelsen Master of Science in Engineering i Planlægning, Innovation og Ledelse med specialisering i "Management og analyse af virksomhedsdrift" fra DTU Management Engineering. Jesper Hyldig har været medlem af studienævnet "DTU Management Engineering" i 3 år heraf de sidste to år som næstformand. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 1. juli 2013 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 31. januar 2014 indhentet kursusbeskrivelser på: Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 14. november 2014 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 8. marts

6 Høringssvar modtaget 20. marts 2014 Kriterium 5 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at uddannelsen kun i nogen grad havde udmøntet universitetets kvalitetssikringssystem, hvad angik dialog med aftagere og dimittender. Vurderingen er ændret, fordi universitetet er i færd med at nedsættet et uddannelsesspecifikt aftagerpanel. Desuden vil uddannelsen være omfattet af fakultetets dimittendundersøgelser fremover. Vurderingen af kriterium 5 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Sagsbehandling afsluttet 25. marts 2014 Dato for Akkrediteringsrådets møde 9. april 2014 Bemærkninger Konsortiet bag kandidatuddannelsen i Global Innovation Management består af University of Strathclyde (UofS), Aalborg Universitet (AAU) i Aalborg og Hamburg University of Technology (TUHH). Uddannelsen er godkendt og anerkendt af hver enkelt partnerinstitution samt af Erasmus Mundus (EU-Kommissionen). UofS er ansvarlig for uddannelsens overordnede administration i forhold til Erasmus Mundus programmet under Europakommissionen. Godkendelsen gælder perioden Universitetet vil under forudsætning af en positiv akkreditering ansøge om at få godkendt uddannelsen for en ny 5-årig periode eller alternativt fortsætte uddannelsen som en joint degree mellem partneruniversiteterne. Alle studerende på uddannelsen har et fælles første år på University of Strathclyde (UofS) og studerer herefter på enten Hamburg University of Technology (TUHH) eller Aalborg Universitet (AAU) på deres sidste studieår. Akkrediteringsrapporten behandler kun de dele af uddannelsen, som AAU er ansvarlig for at kvalitetssikre og udvikle, dvs. 1. og 2. semester på UofS, og semester på AAU. Akkrediteringen er foretaget på baggrund af Vejledning præciseringer vedr. Erasmus Mundus, Eksisterende Universitetsuddannelser, marts

7 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Erasmus Mundus kandidatuddannelsen i Global Innovation Management på University of Strathclyde og Aalborg Universitet indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1), fordi dialogen med aftagere og dimittender har været mangelfuld. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Der er foretaget en analyse af antallet problemer og deres karakter, herunder om problemerne er forbundne, og i hvilken grad universitetet har tiltag til at løse problemerne. Kandidatuddannelsen i Global Innovation Management giver den studerende kompetencer inden for produktudvikling og innovation i internationale virksomheder. Uddannelsen optager studerende fra mange forskellige lande og bygger videre på en teknisk-videnskabelig bachelorgrad. På første år følger den studerende kurser på University of Strathclyde (UofS), og på andet år er den studerende på virksomhedsophold i Aalborg og skriver speciale. Uddannelsen er baseret på et bredt og solidt forskningsmiljø inden for industriel produktion og management ved de to universiteter (UofS og AAU). Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil, og kompetenceprofilen afspejler kvalifikationsrammens niveau for kandidatuddannelser. Der er desuden sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Dimittenderne finder relevant beskæftigelse i internationale virksomheder inden for forbruger-, husholdningsartikler og bankdrift. De varetager bl.a. jobfunktioner inden for produkt-og forretningsudvikling, innovation management, supply chain og driftsstyring. Dialogen med aftagere om udvikling af uddannelsen omfatter primært virksomhedsopholdet på 3. semester og specialet, men ikke den samlede uddannelse. Desuden omfatter dialogen med dimittenderne gennem uddannelsens LinkedIn gruppe ikke den samlede uddannelses kvalitet og relevans. Uddannelsen vil fremover være omfattet af fakultetets dimittendundersøgelse. Der er desuden taget initiativ til at nedsætte et uddannelsesspecifikt aftagerpanel. Uddannelsen har udmøntet universitetets kvalitetssikringssystem og er desuden omfattet af Erasmus Mundus kvalitetskrav, som sikrer koordinering af uddannelsen på tværs af partnerinstitutionerne. 7

8 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen Udbudssted Uddannelsen udbydes i Strathclyde, Hamburg og Aalborg. Sprog Undervisningen foregår på engelsk. Hovedområde Uddannelsen hører under det teknisk-videnskabelige hovedområde. Grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende Grundoplysningerne for optagne og indskrevne omfatter de studerende på UofS og AAU, mens grundoplysningerne for antal fuldførte grader kun omfatter de studerende, der har fuldført uddannelsen på AAU. 8

9 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Knowledge Has knowledge in the following subject areas that, in selected areas, is based on the highest international research in a subject area o Enterprise Engineering and Design o Operations Development and Strategy o Innovation and Change Management o Global Performance Management o Business Intelligence o Global Implementation. Can understand and, on a scientific basis, reflect over the subject area s knowledge and identify scientific problems. Skills Excels in analysing complex business problems, designing new innovative business solutions, scientific methods and tools, and general skills related to employment within Global Innovation Management Can evaluate and select among the subject area s scientific theories, methods, tools and general skills and, on a scientific basis, advance new analyses and solutions Can communicate research-based knowledge and discuss professional and scientific problems with both peers and nonspecialists. Competencies Can manage work and development in complex and unpredictable situations requiring new solutions Can independently initiate and implement discipline-specific and interdisciplinary cooperation and assume professional responsibility Can independently take responsibility for own professional development and specialisation (Curriculum for the Master Programme in Global Innovation Management, p. 4) 9

10 Kandidatuddannelsens struktur Alle studerende har et fælles første år på University of Strathclyde (UofS) og studerer herefter på enten Hamburg University of Technology (TUHH) eller Aalborg Universitet (AAU) på deres sidste studieår. De studerende bliver bedt om at angive deres foretrukne institution under ansøgningsprocessen, og mobilitetsruten fastlægges og godkendes ved optag på uddannelsen. Første år ved UofS gennemføres moduler svarende til 60 ECTS-point via en fordeling på 45 ECTS-point gennem obligatoriske kurser og 15 ECTS-point gennem tilvalgsfag. Andet år ved AAU gennemføres 30 ECTS-point gennem projektarbejde under virksomhedssamarbejde på 3. semester og 30 ECTS-point via specialeprojekt på 4. semester. (Dokumentationsrapport, s. 2) (Dokumentationsrapport, s. 27) 10

11 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Dialogen med aftagere omkring udviklingen af uddannelsen har primært fundet sted i forbindelse med planlægning og evaluering af de studerendes virksomhedsophold på 3. semester. I perioden har i alt 29 forskellige virksomheder indgået i samarbejde med studerende fra Global Innovation Management (GIM), heraf har flere af virksomhederne indgået i samarbejde med uddannelsen gennem flere år. Så godt som alle studerende gennemfører desuden deres speciale i samarbejde med den samme virksomhed, som de har været i virksomhedsophold i på 3. semester. (Dokumentationsrapport, s. 5; Høringssvar d. 20. marts) I forbindelse med planlægningen af virksomhedsopholdet og specialet drøftes uddannelsens krav og målsætninger i relation til virksomhedernes udfordringer inden for global innovation management. Under selve virksomhedsopholdet er der en løbende dialog mellem virksomheder, vejledere og uddannelsens koordinator. Dialogen er med til at sikre det rette akademiske indhold i de konkrete opgaver, som de studerende udfører i forbindelse med virksomhedsopholdet. Samtidig giver dialogen uddannelsen indsigt i de empiriske problemstillinger inden for global innovation management, der er særligt relevante at adressere. (Dokumentationsrapport, s. 5) Der gennemføres en afsluttende evaluering i forbindelse med virksomhedsopholdet og specialet, hvor samarbejdsvirksomhederne bliver bedt om at besvare et spørgeskema. Tilbagemeldingerne fra virksomhederne anvendes løbende i forhold til justering af uddannelsen. Det fremgår af den seneste evaluering, at de studerendes evner til at interagere i virksomhederne kunne forbedres. På den baggrund er de studerendes evner til at interagere med virksomhederne blevet integreret i det introduktionsforløb, de studerende gennemgår ved deres ankomst til Danmark. Desuden bliver alle vejledere gjort opmærksomme på at vejlede de studerende løbende om dette i forbindelse med virksomhedsopholdet. (Dokumentationsrapport, s. 6) Det fremgår af dokumentationen, at uddannelsen ikke har været drøftet på møder for aftagerpanelet for School of Engineering and Science, som dækker skolens seks studienævn (Dokumentationsrapport, s. 4). Jf. vejledningen om akkreditering af Erasmus Mundus uddannelser er det ikke et krav, at universitetet skal være i dialog med aftagerpaneler. Det fremgik imidlertid af besøget, at universitetet er i færd med at nedsætte et uddannelsesspecifikt aftagerpanel. Et kommissorium for et uddannelsesspecifikt aftagerpanel er fremsendt i forbindelse med høringssvaret til rapporten. (Høringssvar 20. marts 2014) Akkrediteringspanelet bemærker, at uddannelsen er i færd med at nedsætte et aftagerpanel, som kan formalisere dialogen om den samlede uddannelse fremover. Panelet anerkender desuden, at der er en tæt relation mellem aftagervirksomheder og uddannelsen omkring virksomhedsopholdet på 3. semester og specialet. Panelet vurderer imidlertid, at der hidtil ikke har været en dialog med aftagere om den samlede uddannelse, idet dialogen med aftagere primært har omfattet virksomhedsopholdet og specialet 11

12 Dialog med dimittender Organisationen Erasmus Mundus udfører årligt en dimittendundersøgelse for samtlige EM programmer, som led i organisationens monitorering af kvaliteten i deres udbud. Uddannelsens resultater er ikke brudt ned på uddannelsesniveau, men er en aggregeret undersøgelse af Erasmus Mundus-uddannelserne. Uddannelsens koordinatorer bruger denne undersøgelse som overordnet pejlemærke for områder, der kræver ekstra indsats. (Dokumentationsrapport, s. 44; Høringssvar d. 20. marts) Uddannelsen har ikke været omfattet af AAU s seneste dimittendundersøgelse fra det Ingeniør, natur og sundhedsvidenskabelige område, som blev gennemført i 2009, hvor der endnu ikke var dimittender fra uddannelsen. Uddannelsen vil dog være omfattet af den næste dimittendundersøgelse, som gennemføres for Det Tekniske-Naturvidenskabelige Fakultet. Dialogen med dimittenderne har primært fundet sted via uddannelsens LinkedIn gruppe, hvor samtlige 64 dimittender fra AAU i perioden indgår. Desuden indgår nuværende studerende, undervisere og koordinatoren i gruppen. (Dokumentationsrapport, s. 8) Desuden finder dialogen med dimittenderne sted gennem forsknings- og projektsamarbejde med virksomheder, hvor dimittenderne er beskæftiget. GIM konsortiets partnere har således bl.a. dialog med Airbus, Arla Foods, Novo Nordisk A/S, Procter & Gamble, Emerson Control Techniques, Rolls-Royce og Siemens Windpower. (Dokumentationsrapport, s. 8) Universitet anfører, at den afsluttende evaluering efter 4. semester fokuserer både på oplevelsen af det 4. semester og på det samlede studieforløb. (Høringssvar d. 20. marts) Akkrediteringspanelet bemærker, at en uddannelsesevaluering, der omfatter den samlede uddannelse, ikke kan gøre det ud for en dialog med dimittenderne om uddannelsens kvalitet og relevans på baggrund af deres erfaringer fra arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet bemærker, at uddannelsen fremover vil være omfattet af fakultetets dimittendundersøgelser, og at der er en løbende uformel dialog med uddannelsens dimittender via LinkedIn. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at dialogen med dimittenderne hidtil ikke har omfattet den samlede uddannelses kvalitet og relevans på baggrund af dimittendernes erfaringer på arbejdsmarkedet. Beskæftigelse Dimittenderne fra uddannelsen kommer fra mange forskellige lande og finder typisk beskæftigelse i internationale virksomheder, som er placeret over det meste af verden. Uddannelsens koordinator har gennemført en undersøgelse af de studerendes beskæftigelse i 2013 via LinkedIn gruppen. Ud af 64 dimittender er der 3, der ikke er i beskæftigelse, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 4,7 %. (Dokumentationsrapport, s. 10) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse. Relevant beskæftigelse Dimittenderne er ansat i både store globale organisationer og i små og mellemstore virksomheder. De fleste af virksomhederne, hvor dimittenderne finder beskæftigelse, opererer indenfor tekniske eller teknologiske områder samt inden for forbruger-, husholdningsartikler og bankverdenen. Eksempler på virksomheder er Rolls Royce, Siemens, Schindler, Exon Mobile, Royal Bank of Scotland, Arla Food Group, SC Johnson og Proctor & Gamble. Dimittenderne varetager specifikke jobfunktioner som produkt-og forretningsudvikling, innovation manager, forandringsledelse, management konsulent, supply chain og driftsstyring, samt software- og interaktionsudvikling. Desuden har 5 dimittender fortsat deres akademiske karrierer som ph.d.- studerende på områder inden for innovation management. (Dokumentationsrapport, s ) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse 12

13 Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt, fordi dialogen med aftagere primært omfatter virksomhedsopholdet på 3. semester og specialet, og ikke den samlede uddannelse. Desuden omfatter dialogen med dimittenderne ikke den samlede uddannelses kvalitet og relevans. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 4-13, 44 Høringssvar d. 20. marts

14 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Forskere fra forskningsgrupperne på Department of Design, Manufacture and Engineering Management, (DMEM) på UofS og Center for Industriel Produktion (CIP) på AAU varetager undervisning og vejledning på uddannelsen. DMEM er primært beskæftiget med emner inden for forbedring af organisatorisk konkurrenceevne gennem produkt-, proces-og forretningsudvikling. Forskningens fokus spænder fra kreativ og teknisk projektering, fremstilling og levering til styring af hele værdikæden. Instituttets forskning er organiseret i tre grupper: Engineering Management, Design og Manufacturing Engineering. Fagelementerne på 1. og 2. semester fokuserer på grundlæggende elementer inden for Global Innovation Management, så som Global Design, Innovation Management, og Supply Chain Operations. Fagelementerne varetages af VIP er fra de tre forskningsgrupper, som forsker inden for fagelementernes emner. (Dokumentationsrapport, s ) Det centrale fokus for forskningsindsatsen på CIP er at forbinde teori til praksis, med særlig interesse i samspillet mellem produktudvikling, produktion og distributionsnetværk i en global kontekst. Produktudvikling i netværk; Supply Chain Management, Strategisk Manufacturing Development og Organisatorisk Design og Change. (Dokumentationsrapport, s. 16) Der er koblet i alt 8 VIP er fra CIP til 3. og 4. semestre på AAU. Den hovedansvarlige koordinator er lektor i Innovationsledelse, og de 7 øvrige VIP er forsker inden for Supply Chain Management, Global Performance, Operations Management og Change Management. I virksomhedssamarbejdet og specialet på 3. og 4. semester er der fokus på at videreudvikle de studerendes kompetencer inden for emnerne: Enterprise Engineering and Design, Operations Development and Strategy, Innovation and Change Management, Global Performance Management og Global Implementation. (Dokumentationsrapport, s. 16) Det fremgik af besøget, at alle studerende får vejledning af forskere, som forsker i områder, der er relevante for de emner, som de studerende behandler i deres virksomhedssamarbejde og specialet. Akkrediteringspanelet har forholdt sig til VIP ernes CV er i forskningsmiljøerne på DMEM og CIP. Panelet vurderer på den baggrund, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. Forskningens samvirke med praksis Universitetet vurderer, at forskningsområderne ikke er særligt professions- eller praksisrettede. Uddannelsens tilrettelæggere Studieleder, vice-skoleleder og studienævnsformand fra AAU forestår den overordnede tilrettelæggelse af uddannelsen fra AAU s side, mens den faglige tilrettelæggelse forestås af to VIP-repræsentanter fra hver af de tre partnerinstitutioner i konsortiet: 14

15 Fra UofS drejer det sig om Institutleder for DMEM, Professor William Ion og Research Fellow ved DMEM, Ross MacLachlan. Fra AAU drejer det sig om medlem af ledergruppen på CIP, Professor Harry Boer og Lektor Astrid Heidemann Lassen Fra TUHH drejer det sig om Dekan for Management Science and Technology, Professor Cornelius Herstatt og Vice-institutleder ved Institut for Techology and Innovation Management, Dr. Stephan Buse I dette forum planlægges de centrale elementer af uddannelsens kompetenceprofil og udbuddet af kurser og projekter samt kursernes læringsmål inden for uddannelsens økonomiske rammer. UofS er herudover ansvarligt for uddannelsens overordnede administration i forhold til Erasmus Mundus programmet og varetager derfor økonomi, afrapportering og optag af studerende med løbende input fra AAU og TUHH. (Dokumentationsrapport, s. 17) I bilag 2A er der vedlagte CV er for tilrettelæggerne. På baggrund af en gennemgang af cv erne vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. VIP/DVIP-ratio 15 VIP varetager undervisningen på 1. og 2. semester på UofS og 8 VIP varetager undervisningen på 3. og 4. semester på AAU. Der anvendes ikke DVIP i undervisningen på nogen af universiteterne. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på kandidatuddannelsen i udstrakt grad undervises af VIP er. Antal studerende pr. VIP Antallet af studerende pr. VIP på hhv. UofS og AAU fremgår af tabellerne nedenfor. UofS: Stud/VIP AAU: Stud/VIP (Dokumentationsrapport, s ) Som det fremgår, er der relativt få studerende i forhold til antallet af VIP på begge universiteter. Det fremgik af besøget, at kurserne på UofS afholdes som storholdsforelæsninger på tværs af flere uddannelser, hvorfor kontakten til VIP er ikke er helt så tæt, som tallene giver udtryk for. Dog gav de studerende udtryk for, at de oplever en tæt kontakt til deres vejledere på 3. og 4. semester på AAU. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på kandidatuddannelsen har mulighed for en tæt kontakt til VIP er. 15

16 Uddannelsens nære tilknytning til et aktivt forskermiljø På UofS finder undervisningen sted i Architecture Building, hvor DMEM forskningsgruppen også er placeret. På AAU har de studerende på 3. og 4. semester ikke kursusaktiviteter, og der er derfor fokus på at skabe tilknytning mellem studerende og forskningsmiljøet gennem andre aktiviteter. Dette sker gennem et ugelangt introduktionsforløb, vejledning, seminarer og via den faglige koordinator. (Dokumentationsrapport, s ) Tilknytningen til forskningsmiljøet CIP foregår i høj grad gennem de tilknyttede vejledere. Der er 35 allokerede timer til vejledning af studerende på uddannelsen, hvilket svarer til vejledning ca. hver 2. uge. Vejledning foregår oftest i bygninger på hovedcampus i Aalborg Øst, som også indeholder kontorer for de VIP er, der er tilknyttet Center for Industriel Produktion (ibid.). I forbindelse med specialet tilbydes de studerende grupperum i Fibigerstræde 10, hvor CIP s VIP er er placeret. Herved får de mulighed for daglig kontakt med forskningsmiljøet på CIP (ibid.). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen udbydes i nær tilknytning til et aktivt forskningsmiljø. Forskningsmiljøets kvalitet UofS opgør ikke publikationer efter niveau 1 og 2, som i Danmark. Men det fremgår af dokumentationsrapporten, at DMEM et forskningsaktivt center med i alt 227 journal-publikationer i årrækken Antallet af publikationer for CIP fremgår af tabellen nedenfor. (Dokumentationsrapport, s. 21) Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøerne bag uddannelsen er af høj kvalitet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 2A: CV er 16

17 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Uddannelsens titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Global Innovation Management) (joint degree). Af uddannelsens kompetenceprofil fremgår det, at de studerende på uddannelsen opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for global innovation management, specielt inden for områderne Enterprise Engineering and Design, Operations Development and Strategy, Innovation and Change Management, Global Performance Management, Business Intelligence og Global Implementation. Akkrediteringspanelet vurderer, at kandidatuddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau Universitetet har skematisk fremstillet sammenhængen mellem kvalifikationsrammen og uddannelsens kompetenceprofil, som der er vist et udsnit af nedenfor. (Dokumentationsrapport, s ) 17

18 Akkrediteringspanelet vurderer, at kandidatuddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Jf. kriterium 4 vurderer panelet dog, at fagelementernes læringsmål ikke understøtter kandidatniveauet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s

19 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Ansøgere til kandidatuddannelsen i global innovation management skal have en grad svarende til en bacheloruddannelse inden for ingeniørvidenskab og/eller teknologi. Ansøgere med grader inden for andre relevante områder bedømmes individuelt. Alle kandidater skal desuden demonstrere tilstrækkelige færdigheder i engelsk ved at bestå en anerkendt sprogtest, f.eks. TOEFL (minimum 95) eller IELTS (minimum gennemsnitlig score 6.5 og ikke under 5,5 i nogen test sektion). (Dokumentationsrapport, s. 26) Konsortiet har fastsat nogle optagelseskriterier, som skal sikre, at studerende, der optages på uddannelsen, har det rette faglige niveau i forhold til uddannelsens profil. Vægtningen i optagelseskriterier fremgår af skemaet. (Dokumentationsrapport, s. 26) Det fremgik af besøget, at der ud af 100 ansøgere til uddannelsen kun blev optaget 33 sidste år. De studerende kommer fra mange forskellige lande og med mange forskellige faglige baggrunde (Chemical Engineering, Industrial Engineering og Design). Akkrediteringspanelet fik på besøget et positivt indtryk af en ambitiøs gruppe studerende, som ved hvad de vil, og som selv er med til at forme uddannelsen i den faglige retning, hvor de planlægger at finde beskæftigelse indenfor. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau. Faglig progression fra første til sidste semester På 1. semester arbejder de studerende med design- og teknologiorienterede emner såsom designmetoder, designledelse, teknologiintegration, Global design og Supply Chain Management. (Dokumentationsrapport, s. 29) På 2. semester arbejdes med organisations- og systemorienterede emner, såsom People, Organisation and Technology samt Manufacturing System Design. På dette semester er der 15 ECTS valgfri kurser såsom Ressource Planning, Engineering Risk Management og Information Management. Formålet er, at de studerende her begynder den emnespecifikke specialisering, de ønsker at præge deres uddannelse med på 3. og 4. semester. (Dokumentationsrapport, s. 29) 19

20 På 3. semester arbejder de studerende sammen med virksomheder ud fra individuelt tilrettelagte forløb, der tager højde for den enkeltes interesser, kompetencer og ønsker til specialisering. I planlægningen heraf prioriterer uddannelsens koordinator projekter, der kan integrere de kompetencer, de studerende har erhvervet sig på 1. og 2. semester. Med kandidatspecialet kan den studerende vælge at fortsætte emnet fra 3. semester eller gå i dybden med et andet emne inden for uddannelsens område. (Dokumentationsrapport, s. 29) Det fremgik af besøget, at uddannelsens koordinator og vejledere har ansvar for at sikre en faglig progression gennem vejledning og tilrettelæggelse af et virksomhedsophold, der bygger videre på kurserne fra det første studieår. Desuden fremgik det, at de studerende er ambitiøse og målrettede, hvilket er med til at give virksomhedsopholdet et højt fagligt niveau. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er tilstrækkelig faglig progression fra første til sidste semester. Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil Sammenhængen mellem de centrale dele af uddannelsens kompetenceprofil og læringsmålene er eksemplificeret i nedenstående skema. Kompetenceprofil Has knowledge in the following subject areas that, in selected areas, is based on the highest international research in a subject area Enterprise Engineering and Design Operations Development and Strategy Learning Outcomes/Assessment of Learning Outcomes Undertake a critical literature review to identify current developments in design methods in research and practice (Design Methods, 1. semester) Demonstrate how to integrate business strategy with technology strategy. Show a high level of understanding of related concepts and tools. (Strategic Technology Management, 2. semester) Innovation and Change Management Global Performance Management Global Implementation Examine the key activities of the innovation process. Differentiate between different types of intellectual property in new ideas. (Management of Innovation, 2. semester) Critically appraise supply chain planning, sourcing, operating and distribution approaches identifying their use and limitations in different context. (Supply chain operations, 1. Semester) Be able to critically discuss a technology implementation. (People, Organisation and Technology, 2. semester) Have gained insight into intercultural communication and its implications. (Industrial internship, 3. semester) Can understand and, on a scientific basis, reflect over the subject area s Have gained knowledge and understanding of theoretical reflective work. (Industrial internship, 3. Semester) 20

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Global Innovation Management

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Global Innovation Management Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Turnusakkreditering 2013-2

Turnusakkreditering 2013-2 Civilingeniør, cand.polyt. i værdikæder og innovationsledelse Civilingeniør, cand.polyt. i værdikæder og teknisk ledelse Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse i virksomhedssystemer Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i globale forretningssystemer

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i globale forretningssystemer Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i værdikæder og innovationsledelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i værdikæder og innovationsledelse Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I VÆRDIKÆDER OG TEKNISK LEDELSE AALBORG UNIVERSITET

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I VÆRDIKÆDER OG TEKNISK LEDELSE AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I VÆRDIKÆDER OG INNOVATIONSLEDELSE CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I VÆRDIKÆDER OG TEKNISK LEDELSE AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i værdikæder og teknisk ledelse, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i værdikæder og teknisk ledelse, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I JORDBRUG, NATUR OG MILJØ AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS FOULUM

KANDIDATUDDANNELSEN I JORDBRUG, NATUR OG MILJØ AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS FOULUM Akkrediteringsrapport 2016 GENAKKREDITERING 2016, OPFØLNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSEN I JORDBRUG, NATUR OG MILJØ AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS FOULUM Genakkreditering, 2016 Publikationen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i miljøteknologi (cand.scient.techn.)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i miljøteknologi (cand.scient.techn.) Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (herefter UI) har truffet afgørelse

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (herefter UI) har truffet afgørelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i indlejrede

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kandidatuddannelse i bygningers energidesign Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i bygningers energidesign Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i bygningers energidesign Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i bioteknologi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i bioteknologi Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Genakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 17. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i læring og forandringsprocesser.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Kvalitetsarbejdet i uddannelser eksempler fra DTU

Kvalitetsarbejdet i uddannelser eksempler fra DTU Kvalitetsarbejdet i uddannelser eksempler fra DTU Dansk Universitetspædagogisk Netværk konference 29. maj 2009 Martin E. Vigild dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø 2 LearningLab DTU, Danmarks

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser Bilag 1. Tjekliste for udvikling af nye uddannelser inkl. skabeloner Formål Denne procedure

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT)

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Studieordning for Master i teknologiledelse Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Forord: I medfør af lov 985 af 21.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere og kvalitetsudvikling af kurser og vejledning.

pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere og kvalitetsudvikling af kurser og vejledning. DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Procedure for systematisk undervisningsevaluering og -opfølgning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - SCIENCE 15. JULI 2014 Denne

Læs mere