Frivillighed og kræft - hvad ved vi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillighed og kræft - hvad ved vi?"

Transkript

1 Frivillighed og kræft - hvad ved vi? En rapport om forskning i og erfaringer med frivilligt arbejde, udarbejdet for Kræftens Bekæmpelse af Kirsten Bohl, Ertebølle Kommunikation

2 Kræftens Bekæmpelse 2007 Produktion: Esben Bregninge Design Tryk: Salogruppen Oplag: 500 stk. Rapporten kan ses på

3 Frivillighed og kræft - hvad ved vi? En rapport om forskning i og erfaringer med frivilligt arbejde, udarbejdet for Kræftens Bekæmpelse af Kirsten Bohl, Ertebølle Kommunikation

4 Indholdsfortegnelse Forord 5 1 Hvad er frivillighed? 6 2 Danskernes indstilling til frivillighed 6 De frivillige i Kræftens Bekæmpelses motiver til frivillighed Motiver for mænd Motiver for kvinder Motiver for direkte berørte Motiver for unge Unges begrundelser for at forblive frivillig Frivilliges mening om indflydelse/magt Frivilligt arbejde/status 3 Frivillighed og kompetence 9 Hvilke kompetencer har de frivillige? Krav Kompetenceløft 4 Belønning 10 Argumenter til ikke-professionelle Argumenter i forhold til professionelle, ulønnede frivillige Økonomi/dagpenge/autorisation Indgå i social kontekst 5 Rekruttering 12 Rekruttering udefra Rekruttering indefra og udefra Professionelle som ulønnede frivillige Konkrete forslag til rekruttering/organisering Professionel opgave at finde de frivillige Mål/Projekt/Fokuseret 6 Kan frivillige ledes? 14 7 Professionelle og frivillighed 14 Faglighed Fra den praktiske virkelighed: Forskellige roller til professionelle og frivillige Overlæge & patienter: Vi har brug for KB s frivillige på hospitalerne Overenskomster Løn >< Filantropi Flere frivillige end lønnede ansatte i den del af nonprofitsektoren, der handler om sundhed 8 Kan Kræftens Bekæmpelse lære af andre NGO er? 17 Indtænk at de ansatte har det nødvendige grundsyn Afklar, hvad I forventer og hvad I frygter Frivillige vil arbejde ad hoc og i projekter, de vil ha krav og rammer og frihed inden for rammerne 9 Udfordringer og muligheder for KB 18 Demografien Flere søger at tiltrække frivillige Nye muligheder for Kræftens Bekæmpelse Referencer 20 Bilag 21 4 Frivillighed og kræft hvad ved vi?

5 Forord Frivillighed at gøre nytte Kræftsagen og Kræftens Bekæmpelse er båret frem af frivillighed. Knap medlemmer og praktisk taget hele den danske befolkning bakker os op i den fortsatte bestræbelse på at skabe bedre forebyggelse, patientstøtte, behandling og forskning. Kræftens Bekæmpelses organisering med ca. 100 lokalforeninger, 5 regionsudvalg, hovedbestyrelse m.v. er det demokratiske frivillige fundament for hele vores virke. Hertil kommer tusinder af frivillige, som giver os en hånd ved indsamling, event, patientstøtte, forebyggelse, forskning m.v. Til trods for denne kæmpe opbakning, så er behovet for hjælp og støtte og nye landevindinger større end mulighederne. Det er på denne baggrund, at nærværende rapport er blevet til. Kræftens Bekæmpelse har en frivillighedspolitik, hvoraf fremgår, at vi ønsker at involvere frivillige i vores arbejde, fordi: foreningen får en folkelig forankring frivillige har andre muligheder end ansatte for at yde medmenneskelig hjælp frivillige har en anden gennemslagskraft end ansatte flere opgaver kan løses. I rapporten fremlægger vi andre organisationers erfaringer med de frivillige, arbejde, befolkningens opbakning til det frivillige arbejde og i et vist omfang erfaring fra udlandet. Der er ikke tale om et politikoplæg. Der er tale om et videns- og erfaringsgrundlag, som Kræftens Bekæmpelse vil bruge for at undersøge, om vi kan blive endnu bedre til at støtte og hjælpe den kræftsyge. Hovedbestyrelsen havde i efteråret 2007 en første drøftelse om det frivillige arbejde i Kræftens Bekæmpelse. Efter en grundig drøftelse vil hovedbestyrelsen igen drøfte hele det frivillige arbejde. Drøftelserne fortsætter og munder i løbet af 2008 ud i nyvurdering af det frivillige arbejde i foreningen. Der skal lyde en stor tak til Kirsten Bohl, Ertebølle kommunikation for et stort og grundigt arbejde. Jeg ser frem til en god debat om hele det frivillige arbejde. De frivilliges arbejde i Kræftens Bekæmpelse hviler på fællesskab, troværdighed, demokrati, ansvar, åbenhed og glæde. Uagtet flotte formål og et stærkt værdisæt må vi vedvarende spørge: Kan vi gøre det endnu bedre? Arne Rolighed adm. direktør 5

6 1 Hvad er frivillighed? Den frivillige sektor er betegnelsen for aktiviteter og organisationsformer, der hverken er offentlige eller kommercielle, og som heller ikke hører ind under familien. (Bjarne Ibsen og Ulla Habermann i Socialforskningsinstituttets Den frivillige sektor i Danmark omfang og betydning, 2006) 2 Danskernes indstilling til frivillighed Lystprincippet er en hellig ko i frivilligt arbejde, som lever af lyst og dør af pligt. Ulla Habermann En tredjedel af den danske befolkning udfører frivilligt arbejde, og 45 pct. af samtlige ikke-frivillige svarer ja til, at de kunne tænke sig at deltage i frivilligt, ulønnet arbejde, hvis nogen bad dem. Det viser Den danske Frivillighedsundersøgelse, udgivet af Socialforskningsinstituttet 2006 og baseret på tal fra 2003 og Det er især de ældre, der svarer nej til evt. at blive frivillig, mens det i de yngste aldersgrupper er over halvdelen og blandt de yngste 64 pct., som kunne tænke sig at deltage, hvis de blev bedt. Jo yngre aldersgrupper, desto større synes potentialet altså at være. Andre hovedresultater er: Det frivillige arbejde er fordelt over mange områder med idrætsområdet som det absolut største med 11 pct. aktive, efterfulgt af bolig- og lokalsamfundsområdet med 6 pct. af befolkningen. På sundheds- og sygdomsområdet er 3 pct. frivillige ( = personer). Der er en klar tendens til, at det er de 30- til 49-årige børneforældre med fuldtidsarbejde, der mest hyppigt er frivillige. Jo højere uddannelse, jo flere engagerede i frivilligt arbejde, ligesom et religiøst engagement og politisk interesse har en signifikant, selvstændig sammenhæng med frivilligt arbejde. Kun på social- og sundhedsområdet synes der at være lige så meget brug for de ældre, dem uden uddannelse og dem uden for arbejdsmarkedet som for de travle, ressourcestærke årige. De fleste er gået ind i frivilligt arbejde, fordi de er blevet spurgt og fordi feltet enten interesserer dem eller på grund af en pårørendes situation. (Hhv. 54 pct. af mændene og 55 pct. af kvinderne). I gennemsnit bruger de frivillige 17 timer om måneden på det frivillige arbejde. På det sociale område, der bl.a. omfatter sundhed og rådgivning, er gennemsnittet 15 timer, svingende fra 31 pct., der arbejdede mellem 1 og 4 timer sidste måned, til 22 pct., der arbejdede over 20 timer. 52 pct. af danskerne har hjulpet uformelt i forhold til familie, venner og naboer uden for egen husholdning. 25 pct. af hjælpen blev givet til forældre/svigerforældre, 31 pct. til slægtninge, naboer og venner. Resultatet stemmer godt overens med den danske del af den såkaldte EuroVol-undersøgelse, hvor godt 50 pct. svarede, at de var frivillige på grund af deres sociale og politiske holdninger, i solidaritet med sagen, eller fordi der var behov for det i lokalsamfundet. Forskningen viser, at der er kommet lidt flere frivillige i Danmark siden 1995, men de står ikke i kø. En stor del af den målte stigning i Frivillighedsundersøgelsen 2006 hænger efter forskernes mening sammen med, at man nu også medtæller skolebestyrelser/forældrebestyrelser/råd i kommunerne etc. 6 Frivillighed og kræft hvad ved vi?

7 Der er langt flere frivillige i nogle af de lande, vi normalt sammenligner os med. I Danmark er 35 af 100 frivillige, i Norge 58 og i Sverige 51. I England er tallet 30 og i USA 22. På de nederste pladser ligger Frankrig og Australien med henholdsvis 14 og 13. (Fra den norske stortingsmelding Frivillighet for alle, august 2007) De frivillige i Kræftens Bekæmpelses motiver til frivillighed Ulla Habermann, Institut for Idræt, Københavns Universitet indtil sommeren 2007 og Danmarks fremmeste motivforsker ang. frivillighed har i 2000 undersøgt de frivillige i KB s motiver til frivillighed. Hun slår fast, at svarene bygger på de frivilliges erfaringer og selvforståelse, og at undersøgelsen dermed giver svar på, hvorfor folk fortsætter med at være frivillige. Interessante resultater er, at: Værdier er det væsentligste motiv (76 pct.) og kræftsagen det næstvigtigste (43 pct.) Derefter følger læring (41 pct.), identitet (27 pct.), kammeratskab (14 pct.), indflydelse (12 pct.), sociale forventninger (9 pct.) og karriere (2 pct.). Næsten hver pct. af de frivillige er eller har været kræftpatienter. 62 pct. er eller har været pårørende Hver 3. af de pårørende og hver anden af de frivillige, der har eller har haft kræft, har selv tidligere været i kontakt med nogle af KB s frivillige. I gennemsnit har de frivillige inden for den sidste måned arbejdet 9 timer, fordelt med 2-3 timer om ugen. Det er mindre end det, man finder i idrætsforeninger (19 timer) og sociale foreninger (24 timer). 43 pct. har været med i mere end seks år, 35 pct. i 2-5 år og 23 pct. i mindre end 2 år. Der er altså tale om en erfaren og vedholdende gruppe. 77 pct. er kvinder, de fleste mellem 40 og 60 år 10 pct. er under 40 år og 2 pct. under 30 år 38 pct. er over 60 år Mændene er ældst: 45 pct. af dem er over 60 år. Se en kort oversigt over de vigtigste resultater om KB s frivilliges motiver i Bilag 1. En kort oversigt over de frivillige i idrætsforeningers motiver kan ses i Bilag 2. Ulla Habermanns bog En postmoderne helgen? rummer en sammenfatning af tre spørgeskemaundersøgelsers resultater mht. motiver, herunder undersøgelsen fra KB. Motiver for mænd Mænd lægger meget mere end kvinder vægt på, at de er blevet opfordret til at deltage. Jeg blev opfordret til at gå ind i besøgsarbejdet og sagde straks ja. Jeg følte det som en tillidserklæring, skrev en mand fx til Ulla Habermann i forbindelse med motivundersøgelserne. - Det er tankevækkende, at mænd i den grad gør det til en del af deres narrative strategi at være udvalgt, opfordret, særlig ønsket, skriver Ulla Habermann i bogen En postmoderne helgen? Jeg tror ikke, det betyder, at de er mere karrige med deres tid eller særligt forgængelige, men på en eller anden måde giver det status at blive opfordret, skriver hun. Fra bogens mange eksempler & øvrigt materiale om frivilligt arbejde kan denne negativ- og positivliste opstilles: Mænds negativliste Traditionel omsorg Mænds positivliste Bestyrelsesposter (50 pct. besættes af mænd, selv om der kun er 20 pct. af de frivillige, der er mænd) Går i byen, reparerer ting, spiller kort Køreture, udflugter, sport, teaterture Snakker, lytter og giver ofte konkrete råd Motiver for kvinder Kvinderne tager sig af omsorgen, det sociale aspekt af foreningens liv, børnene. De bliver sjældent formænd, de vil ikke bruge tiden på det, men der burde være muligheder for at få dem mere med, når børnene er hjemmefra. Ulla Habermann tror, de unge kvinder bliver mere tilbøjelige til at gå ind i ledelsesopgaver. Men det er foreløbig gætterier, det kan ikke ses i forskningen. I Norge er der lavet kvotaordninger i det frivillige bestyrelsesarbejde som i erhvervslivet og der er grøde i det i både Sverige og Norge. (Interview med Ulla Habermann, Bilag 3) Ældre Sagens erfaring er, at veluddannede kvinder med ledererfaring buldrer ind som frivillige hos dem. Motiver for direkte berørte De frivillige i Unge & Sorg har den baggrund, som mange af KB s frivillige og potentielt frivillige også har: De har fået hjælp i organisationen og er nu så langt, at de kan hjælpe andre. De beskriver selv, at ringen sluttes på en måde, når de hjælper andre unge. De finder mening i meningsløsheden ved at kunne hjælpe andre på vej med deres egne, dyrekøbte erfaringer. (Interview med Unge & Sorgs leder, centerchef Preben Engelbrekt, Bilag 4) Fælles for de fleste af de frivillige i Gladsaxe Kommunes Livtag med kræft er, at de vil prøve at gøre livet lidt lettere for dem, der får kræft, end det var for dem selv. En ung 7

8 mand har meldt sig, fordi han vil gi et tilbud til unge, der får sygdommen der var intet til ham, da han blev syg. De fleste har prøvet at stå uden for lægens dør, alene, mens tankerne for gennem hovedet. Skal jeg dø? Hvad nu? (Se mere i interview med projektmedarbejder Hanne Becker, Gladsaxe Kommune, Bilag 5) Motiver for unge Ifølge spørgeskemaundersøgelserne, der er basis for En postmoderne helgen?, kommer karriere-motivet generelt sidst i rækken af begrundelser for at være frivillig. (Kun 15 pct. i patientforeningen). Men i idrætsforeningerne med mange unge er tallet 38 pct., så er ønsket at tiltrække unge, ser det ud til at være relevant. DGI s erfaring er, at vil man tiltrække unge som frivillige, skal man i dag 1) Spørge dem 2) Kunne give et godt svar på, hvad de får ud af det. Derfor spørger DGI og derfor tilbyder foreningen som noget helt nyt realkompetence i form af en målrettet uddannelse med indhold, de frivillige kan bruge både i DGI og deres arbejde/studium. (Se Bilag 6 om DGI s uddannelsestilbud).- Det, der bl.a. tænder, er, at vi i DGI tør sige: Vi vil være de bedste til det her. Vi har sat overliggeren højt og ved, det kræver en stor og ekstraordinær indsats, siger Peder Nedergaard. (Bilag 7) Unges begrundelser for at forblive frivillig DGI uddannelsesforum samler i sit temahæfte Unge med i foreningen svarene på, hvad der får unge til at blive, under fire overskrifter: Nødvendighed hjælpe andre, være til nytte, moralsk/etisk ansvar, sagen/aktiviteten Samvær venner, familie, nye bekendtskaber, fællesskab Personlig udvikling realkompetencer, identitet, selvtillid, kvalificering Indflydelse foreningsindsigt, medbestemmelse, beslutningstagen. Frivilliges mening om indflydelse/magt Ulla Habermanns bog En postmoderne helgen? rummer en sammenfatning af tre spørgeskemaundersøgelsers resultater mht. motiver, herunder undersøgelsen fra KB. Det hedder (side 192), at det ikke er ens personlige, men foreningens indflydelse, som har de frivilliges interesse: 40 pct. gav en høj placering til dette udsagn, mens kun 10 pct. rangerede den samlede dimension højt. Patientforeningens frivillige er mest positive, når det gælder om at vurdere deres forenings indflydelse på politiske beslutninger de øvrige foreningers frivillige har ikke stor tiltro til, at man som frivillig kan være med til at påvirke (lokal)politik. De frivilliges egen status og magt betyder mindre i hvert fald hvis vi skal tage de frivilliges udsagn for pålydende. Men da det er de mest aktive frivillige (ofte bestyrelsesmedlemmer), som rangerer indflydelse højest, så kan en tolkning være, at indflydelse faktisk kan være med til at fastholde de frivillige i foreningerne. Frivilligt arbejde/status Ulla Habermann har en fornemmelse af, at der de senere år er blevet lidt mere status i at være frivillig, og at det anerkendes mere i offentligheden (Interview, Bilag 3). DGI prøver at tale status frem med gode historier, fx om uddannelsespotentialet (Interview med konsulent Jette Vellling Lindholm og medlem af DGI s landsudvalg, Peder Nedergaard, Bilag 7). Blandt de unge i Unge & Sorg giver det tydeligt status: De er kommet så langt nu, at de kan hjælpe andre. Se evt. undersøgelsen: Factors Important to Success in the Volunteer Long-Term Care Ombudsman Role 8 Frivillighed og kræft hvad ved vi?

9 3 Frivillighed og kompetence - Hvilke kompetencer har de frivillige? DBO ernes force er, at de kan sige Jeg og deres erfaringer kunne gentages med alle andre kræftformer. Det kan ikke overgås. Ulla Habermann Frivillige har alle slags kompetencer: Nogle har som fx kræftpatient eller pårørende prøvet det selv, andre ønsker praktisk erfaring som del af en uddannelse, nogle ønsker at gøre godt, og nogle vælger at bruge en professionel kompetence i et frivilligt arbejde. Da både forskere og praktikere understreger, at det er afgørende, at de professionelle er professionelle og de frivillige frivillige, er beskrivelsen af deres forskellige kompetencer samlet under Professionelle og frivillighed. Så her kun et par udsagn om frivilliges kompetencer: De frivillige skal bruges til noget andet end det, de professionelle bruges til, og komme med noget andet end det, organisationen selv kan. Det er meget afgørende, at det frivillige arbejde ikke bliver en erstatning for det professionelle, og det er især vigtigt inden for sundhed/sygdom. (Interview Ulla Habermann, Bilag 3) Vi har altid troet, det var så godt med frivilligt arbejde, fordi de frivillige har god tid. Sådan er det ikke, de har ikke god tid. Den dimension, vi ikke har haft øje for, er deres særlige position. Den frivillige har ikke nogen magtposition over patienten. Den frivilliges position er gæstens, den fremmedes. Og de kommer til at spille en meget stor rolle. Jeg oplevede, patienterne fortalte dem de hemmeligheder, de havde brug for at dele med nogen (fx utroskab), de fortalte om alt det, de ikke turde/ville fortælle pårørende og personale (fx ønsker om selvmord) og de fortalte om det, de ikke turde tale med behandlerne om (fx alternativ behandling). (Interview med medlemskonsulent Janni Poort, FriSe, paraplyorganisationen for lokale frivilligcentre og selvhjælpsprojekter, Bilag 8) Krav Kompetenceløft Janni Poorts speciale viser, at patienternes eget krav er frivillige med en vis erfaring. Det er af uvurderlig betydning, siger hun. (Bilag 8) De mange danske organisationer, der søger efter frivillige, opstiller ikke mange krav, men taler mere om det, de frivillige selv kan få ud af at være med. I England er det mere almindeligt at se krav i noget, der nærmest kan ligne en ansættelsesaftale. Marie Curie Cancer Center stiller fx på sin frivillig-hjemmeside bl.a. disse krav til én, der skal overvåge nogle af dets genbrugsbutikker: Det er ønskeligt, at vedkommende kan samle, analysere og evaluere fakta og er i stand til at forberede og udarbejde præcist skrevne skriftlige rapporter. Det ville være godt med adgang til pc og basiskendskab til Word og Excel. Frivillige, der vil gå ind i dette arbejde, skal som personer ikke være parat til at tro på alt, der bliver sagt, men skal udfordre og være forberedt på at bruge deres fornuft til at gå ind i de sager, der måtte komme. (Bilag 9 om frivilligt arbejde i England) DGI Krav: DGI har udviklet en ny udvælgelsespraksis: Man starter alt frivilligt arbejde med at aftale konkrete opgaver for et kortere projekt. Den frivillige får at vide, hvad han præcist skal lave hvor længe og uden bindinger på, at han skal mere end det. Med andre ord: Et krav, formuleret som en aftale, hvor det er let at se, om kravet opfyldes. Det betyder, at det er let at afslutte samarbejdet, hvis det ikke fungerer, uden at nogen taber ansigt. Kompetenceløft: I Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger deltager hvert år ca frivillige i uddannelsesaktiviteter, spændende fra 3 timers kurser til diplomuddannelser. 9

10 Tre nye tværgående initiativer, sat i gang af Uddannelsesforum og åbne for både ansatte og frivillige, giver realkompetence. Målet er at højne samfundets syn på, at man yder en frivillig indsats, samt at gøre opmærksom på, at frivillige rent faktisk lærer værdifulde kompetencer, som kan bruges både hos DGI og på arbejdspladsen/i studiet. (Bilag 6 om DGI s uddannelsestilbud, herunder realkompetencetilbuddet). Unge & Sorg Krav: De frivillige skal være kommet sig så meget over deres tab, at de dels kan hjælpe andre unge, dels stå som beviset på, at det kan lade sig gøre at få et godt liv igen. Der skal mindst gå et halvt år, fra de selv stopper i Unge & Sorg, til de bliver frivillige. Kompetenceløft: Alle deltager i et introduktionskursus en weekend. Her trænes, hvordan de kan bruge deres egne erfaringer de skal jo netop bruge sig selv og ikke være professionelle. De starter som føl hos en erfaren frivillig en månedstid, og derefter opkvalificeres de under løbende supervision af professionelle og på et seminar hvert andet år for alle frivillige. Kompetenceløft og belønning smelter sammen i alle frivillige organisationer, så se mere i afsnittet Belønning. 4 Belønning Ingen arbejder gratis. Så vi skal gøre os umage for at finde ud af, hvad de frivillige i Kræftens Bekæmpelse vil have. Hanne Brandt, fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse. - Det, der betyder noget for frivillige, er anerkendelsen. Tak dem. Giv dem privilegier, uddannelse, adgang til kurser, konferencer etc. Og sørg for, at det ikke bare er de fine udvalg, der får ordentlig tak. Det skal gå helt ned. Vær lige så glad for dem, der samler ind, som for dem, der rådgiver. Der er en tendens til, at det ikke opfattes som lige godt. Men det er det jo for KB, konkluderer Ulla Habermann sine erfaringer som frivillighedsforsker, bruger af frivillige og selv frivillig i KB. DGI tilbyder uddannelse, ledelsesansvar, realkompetencer og fremhæver, at det kan fremme karrieren. Mødrehjælpens tilbud er efteruddannelse og erfaringsudveksling omkring emner, der har relation til Mødrehjælpens arbejde - for eksempel sorg og krise, kommunikation eller psykisk arbejdsmiljø, og Hjerteforeningens frivillige kan få Oplevelser og glæde ved at løse opgaver i et fællesskab. Man får et netværk selv, både med de andre frivillige og med dem, man hjælper. - Man kan jo tale om mange interessante ting, mens man går tur med en nyopereret hoftepatient, er erfaringen i Koordinationsrådet for det frivillige arbejde i Hørsholm Kommune. (Bilag 10) En række frivillige organisationer bruger deres hjemmesider, medlemsblade, pjecer og lignende til at reklamere efter frivillige, og disse udsagn er udvalgt som typiske: Argumenter til ikke-professionelle På Hjerteforeningens hjemmeside er oplistet tre argumenter for at blive frivillig: 1) Oplevelser og glæde ved at løse opgaver i et fællesskab 2) Tilfredsstillelsen ved at gøre en indsats 3) Personlige kvalifikationer gennem kurser, foredrag og lærerige oplevelser. Fair Trades argumenter følger samme spor: Nogle gør det for at udvide deres personlige netværk og indgå i en social sammenhæng med et godt formål. Andre er med, fordi de gerne vil arbejde for en mere retfærdig verden(shandel), og så er der dem, der synes, butiksarbejdet er spændende og lærerigt! Mødrehjælpen har lagt et interview på hjemmesiden med en af sine ca. 200 uundværlige frivillige, hvor det bl.a. om belønningen hedder: - Det at være frivillig er jo ikke en uddannelse, men jeg tror, at de fleste af os higer efter at dygtiggøre os, og det har vi mulighed for ved at deltage i kurser og temadage. Man får ny viden, som kan bruges i arbejdet med mennesker, siger den frivillige. De unge i Unge & Sorg der alle selv har levet med syge forældre eller mistet beskriver selv, at ringen sluttes på en måde, når de hjælper andre unge. Desuden får de en supervision, der også fungerer som terapi. Andre belønnin- 10 Frivillighed og kræft hvad ved vi?

11 ger er, at de får ejerskab til Unge & Sorg Unge & Sorg er Vi for dem - de får kvalificering på kurser og seminarer, og de får via en evaluering mulighed for at præge det fortsatte arbejde i organisationen. (Se nærmere i interviewet med Preben Engelbrekt, Bilag 4) Ældre Sagen tilbyder bl.a. indflydelse: Som sundheds- og ældrepolitisk aktiv kan du bidrage til, at Ældre Sagens stemme bliver hørt lokalt ved at gå i dialog med politikere og embedsmænd, indkalde til borgermøde om specifikke emner eller tale med pressen. Vores 600 ældre- og sundhedspolitisk aktive lokale stemmer sørger for, at Ældre Sagen bliver hørt både på landsplan og lokalt. Ungdomsorganisationernes tilbud er primært uddannelse, ansvar og fællesskab som tidligere beskrevet. Endnu en belønning er karrieremuligheder: Dansk Ungdoms Fællesråd har fx i sommeren 2006 fået Gallup til at spørge 200 erhvervsledere, hvordan de ser arbejdet i det frivillige foreningsliv i forhold til deres karriere og succes som ledere. Af de 200 har 151 været aktive i foreningsarbejde, og af dem mener 51 pct., at erfaringen fra det frivillige arbejde har bidraget til, at de blev ledere, og de er overbevist om, at erfaringen i høj eller i nogen grad har bidraget til deres karriere. 84 pct. af dem igen mener, at det frivillige arbejde har bidraget til, at de blev bedre ledere.(duf juni 2007, undersøgelsen kan læses på Argumenter i forhold til professionelle, ulønnede frivillige Livsliniens ca. 150 frivillige spænder aldersmæssigt fra først i 20'erne til sidst i 60'erne. De fleste er kvinder, og de er psykologer, sygeplejersker, læger (og -studerende) foruden teologi- og filosofistuderende, socialrådgivere, psykoterapeuter og socialpædagoger. Deres tilbud er et tværfagligt miljø, hvor mange af dine personlige og faglige kompetencer kan komme i spil. Du får desuden mulighed for at videreuddanne dig på en række kurser og uddannelsesforløb. Som frivillig på Livslinien rustes du til at kunne håndtere de mange svære samtaler på telefonrådgivningen. Når du starter som frivillig, gennemgår du derfor en obligatorisk grunduddannelse. Det indebærer blandt andet 30 timers undervisning og lyttevagter med erfarne rådgivere. SIND s tilbud til de frivillige psykologer er metodefrihed, supervision både som almindelig dagligdags sparring, kollegial supervision, mere fastlagt individuel supervision og gruppesupervision. Økonomi/dagpenge/autorisation Foreninger har mulighed for uden dokumentation at godtgøre foreningens ulønnede frivillige de udgifter, som medhjælperne har i forbindelse med arbejdets udførelse. Det drejer sig nærmere om udgifter til bl.a. befordring i egen bil, rejseudgifter, merudgifter til fortæring, udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug m.v. Godtgørelsen skal udbetales med de satser, som Skatterådet har fastsat. Udbetales godtgørelsen med større beløb end Skatterådets satser, bliver alle godtgørelser, der er udbetalt til den pågældende, skattepligtige. Det er en særdeles udbredt form for kompensation blandt trænere i mange idrætsforeninger. Indtil september 2007 var beløbet max kr. om året, nu er det steget til fx kr. for telefon- og internet (mod kr.), kr. for administration (mod 800 kr.) og 60 kr. pr. dag for fortæring (mod 50 kr.). Ulla Habermann: Traditionen har været, at på idrætsområdet skulle der skabes vilkår, så folk skulle kunne få råd til at blive frivillige. I det sociale arbejde er det folk, der har råd, som er frivillige og motivundersøgelsen fra KB viser, at der i KB er stor tilslutning til, at frivillige ikke skal lønnes. Desuden ved vi fra patienterne, det betyder noget, at frivillige kommer som besøgsven med tryk på ven fordi de har valgt det, ikke fordi de får løn for det. Se i øvrigt om DGI s gode erfaringer med at lønne frivillige for helt konkrete, meget arbejdskrævende opgaver sideløbende med at de udfører det normale, frivillige arbejde gratis.(bilag 6.) Ældre Sagen tilbyder sine frivillige bl.a. denne økonomiske fordel: Har du brug for en computer til dit frivillige arbejde, så har Ældre Sagens medlemskab af ISOBRO bevirket, at du kan indkøbe Microsoft Sofware til yderst favorable priser. Hvis du modtager dagpenge og gerne vil arbejde som frivillig hos os, skal du oplyse AF og din A-kasse herom. Du kan udføre frivilligt arbejde i op til 4 timer om ugen uden fradrag, taget som et gennemsnit over en udbetalingsperiode og Dersom man er i arbejde min. 15 timer på en arbejdsplads, tæller supervisionen med til autorisationen. (fra SINDS hjemmeside) Indgå i social kontekst Det er de yngste og de ældste de uddannelsessøgende og dem uden erhvervsuddannelse der mest hyppigt nævner ønsket om at indgå i et socialt fællesskab som anledningen til at komme i gang. Det korresponderer med, at det efter alder er de yngste og de ældste, der mest hyppigt nævner dette ønske. (Befolkningsundersøgelsen Frivilligt Arbejde/Torben Fridberg, Inger Koch-Nielsen og Lars Skov Henriksen, 2006) 11

12 5 Rekruttering Med hensyn til mulighederne for at rekruttere nye og flere frivillige peger Socialforskningsinstituttet s Den frivillige sektor i Danmark på 4 hovedudfordringer: 1) Det er af stor betydning at blive opfordret til frivilligt arbejde. Rekruttering er afhængig af sociale netværk eller social kapital, som øger chancen for at blive opfordret. 2) Blandt de ressourcestærke er der stor interesse for frivilligt arbejde, og mange bliver bedt om at være med. Deres problem er tid, og det typiske tidsforbrug på timer om måneden til frivilligt arbejde er formentligt for mange den tid, det er muligt at afse til frivilligt arbejde. 3) De ældre og mennesker med færre ressourcer er mindre med. På social- og sundhedsområdet er der imidlertid en mindre klar sammenhæng mellem fx uddannelsesmæssige forudsætninger og frivillige aktiviteter, og det peger på, at hvis opgaverne er de rigtige, kan disse grupper engageres i frivilligt arbejde i samme omfang som andre grupper i befolkningen. 4) Blandt de unge synes interessen og villigheden at være størst og de gør det mere af interesse, end fordi de er blevet spurgt. Det synes relevant at overveje, hvordan man mere kan bede de unge være med og evt., om rekruttering af disse grupper kræver nye metoder. (Vær obs på, at DGI s erfaring er, at de unge bliver frivillige, fordi de bliver spurgt og at unge, der ikke er frivillige, siger, de gerne ville have været det, hvis de var blevet spurgt/red.) Rekruttering udefra Hvordan kommer man i kontakt? Kun få i frivillighedsundersøgelsen nævner, de er kommet i gang efter annoncering efter frivillige eller artikler/udsendelser om det. Social- og sundhedsområdet skiller sig dog ud ved, at lidt flere frivillige her nævner dette som anledningen, måske fordi det især er på dette område, man har afprøvet annoncering, og fordi medierne særligt har interesseret sig for dette område. Det er mest hyppigt de ældste, som oplyser, de er kommet i gang, fordi de har set en annonce efter frivillige, ligesom det mest er den gruppe, der oplyser, at anledningen var, at de fik tid til overs til at lave frivilligt arbejde. FrivilligJob.dk Et oplagt sted at rekruttere udefra er FrivilligJob.dk. Organisationen bag har netop fået udført en brugerundersøgelse, som viser, at organisationer, der opretter en annonce på FrivilligJob.dk, i gennemsnit får 2,5 henvendelser pr. annonce. Men der er stor forskel på, hvilke annoncer, der kommer henvendelser på. Fx kommer der mange henvendelser på annoncer, hvor der søges frivillige til kommunikation, journalistik eller rådgivning, mens det er langt vanskeligere at rekruttere fx besøgsvenner. Det er primært de unge, der bruger portalen godt 2/3 er under 35. (Kilde: Marie Tolstrup, FrivilligJob.dk) Rekruttering indefra og udefra Unge & Sorg rekrutterer som KB også har en ganske særlig mulighed for at gøre ved at bede dem, de har hjulpet, og som nu har det godt, om at hjælpe. Enkelte gange har organisationen slået plakater op på uddannelsesinstitutioner. Men det er ikke alle, der er klar, selv om de selv synes det: Engang meldte 15 sig. De fire kunne bruges, resten blev sendt i terapi. Unge & Sorg efterlyser undertiden frivillige på nettet, og de fleste af de unge, der melder sig uden selv at have fået hjælp, har set efterlysningen på nettet. Kræftens Bekæmpelse har en oplagt mulighed som også er anvendt meget professionelt i at beskrive arbejdet på hjemmesiden og i sit blad. Breve til medlemmer, gavebrevsydere og andre er også en mulighed. Professionelle som ulønnede frivillige Ulla Habermann: Læring og selvudvikling er et meget stort motiv for frivillige, så det burde være muligt at knytte fx studerende til sig i en slags uddannelsesstilling. Men det kræver nøje supervision, og guleroden er bl.a. privilegier som deltagelse i konferencer, kurser etc. Ang. rekruttering i gruppen af professionelle, der melder sig som ulønnede frivillige, én erfaring fra Preben Engelbrekt i Unge & Sorg: Vær meget omhyggelig i rekrutteringen. Nogle af dem har ikke kunnet finde en plads på det traditionelle arbejdsmarked, og det er der ofte en grund til. Konkrete forslag til rekruttering/organisering Peder Nedergaard, medlem af DGI s landsudvalg: Find ud af, hvad der motiverer den enkelte frivillige og tilpas det til jeres behov. Det er ikke den enkelte, der må tilpasse sig de opgaver, der er. Det er helt som på det almindelige arbejdsmarked med den demografiske situation, vi står i lige nu. Og I skal være opmærksomme på, at der ikke står en kø af folk, der gerne vil være med, og at man undertiden må sige nej til at lade frivillige udføre den opgave, de selv ønsker. Kunststykket er her at finde en anden opgave end den, de selv havde tænkt sig. 12 Frivillighed og kræft hvad ved vi?

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere