FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION."

Transkript

1 FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet, i forskningsbaseret viden om gode principper for opkvalificering (Clearinghouse) og i lokal viden og lokale initiativer, foreslår arbejdsgruppen i enighed en fordeling af midlerne til opkvalificering på følgende måde: Opkvalificeringsindsatsen ses på tre niveauer: 1. overordnede fælles niveau, 2. niveau hvor vejledere og andre der støtter indsatsen i forhold til de professionelle, der arbejder direkte med børnene og familierne, bliver opkvalificeret og 3. niveau, hvor pædagoger og lærere bliver opkvalificeret - især i forhold til teamsamarbejdet. 1,9 MILL. Faglig vision: Alle skal vide hvad en systemisk anerkendende tilgang er og arbejde efter det. Fælles forskningsbaseret viden Erfaringer og viden fra lokale initiativer Fælles ekstern opkvalificering INTERN OPKVALIFICERING INTERN OPKVALIFICERING INTERN OPKVALIFICERING DE ENKELTE SKOLER BØRNEBYER INSTITUTIONER LOKAL VIDEN LOKALE INITIATIVER LOKAL VIDEN - LOKALE INITIATIVER LOKAL VIDEN - LOKALE INITIATIVER 3. FÆLLES SYSTEMISK ANERKENDENDE ANALYSERAMME FOR INKLUSIONSMILJØET OMKRING DET ENKELTE BARN

2 Ressourcerne fordeles på de tre niveauer efter følgende kriterier: Et fælles niveau, hvor det primære sigte er at skabe et fælles sprog og et fundament for en kultur, der danner grundlag for at samarbejde på nye måder. Et forvaltningsniveau der dels understøtter opkvalificering af vejledere, og dels afsætter ressourcer til at understøtte opkvalificering, der primært er med til at løfte teamsamarbejdet i skoler, børnebyer og daginstitutioner. Et niveau der ligger på skoler, daginstitutioner og børnebyer og hvor ressourcerne primært og målrettet skal anvendes til at understøtte opkvalificeringen af teamsamarbejdet igennem de lokale initiativer, der sættes i værk. Der udarbejdes en kompetence og uddannelsesplan for hver enhed.

3 Opkvalificering i Norddjurs Kommune Faglig vision FÆLLES OPKVALIFICERING OPKVALIFICERING AF VEJLEDERE OPKVALIFICERING AF TEAMSAMARBEJDET FÆLLES SYSTEMISK ANERKENDENDE ANALYSERAMME FOR INKLUSIONSMILJØET OMKRING DET ENKELTE BARN Fælles møder , - kr Vejledermodu l , - kr Obligatorisk uddannelse i forhold til den enkelte skole / børneby/dagtilbud jvf.implementeringsplan en , - kr Lokale uddannelsesprojekter, med fokus på opkvalificering af teamsamarbejdet kr Der etableres 7 fælles stormøder med oplæg der skal give en fælles forståelse af systemisk anerkendende tænkning og praksis og som skal give medarbejderne fælles afsæt og fokus i.f.t. de senere opkvalificeringsforløb. Pris for 7 foredrag kr kr til opfølgning senere i forløbet Der etableres 6 vejlederopkvalificeringsforløb a 15 personer. Temaet er rollen og opgaverne som vejleder. Pris: pr hold kr Pr vejleder 2135kr. Ialt (se Bilag 1) Der etableres fælles kurser som den enkelte institution/skole kan søge ind på. Kurserne er rettet mod opkvalificering af teamsamarbejdet og etableres internt efter samme model som vejlederkurserne. Eksterne udbydere vil også blive vurderet (se bilag 2) INFOBA Etableres med afsæt i lokale initiativer og lokal viden og i samklang med overordnet vision og principper for god opkvalificering. (se Bilag 3) Arbejdsgruppen peger på vigtigheden af, at der skabes rum og tid for en kvalitetsmæssig rigtig planlægning og igangsættelse af opkvalificeringsprocesserne og at denne er funderet i principper for god opkvalificering (Bilag 4)

4 Bilag 1 BAGGRUND OG RAMMER I FORHOLD TIL OPKVALIFICERING AF VEJLEDERE Hvordan man kan uddanne og videreudvikle vejledere, der i forvejen har et stort videnspotentiale i forhold til vejledningsområder (akt, inklusion, læsning, it, etc. ), til at være i rollen og opgaverne som vejleder. Målgruppen for vores undervisning er lokale vejledere Deres målgruppe er lærer- og pædagogteams i børnebyer på skoler og institutioner i kommunen Det overordnede fokus for vejlederkurserne er at understøtte inklusionsbestræbelserne ved at vejlederne i endnu højere grad end nu sættes i stand til, blandt mange andre opgaver, at bidrage til udvikling af teamsamarbejdet på skoler, børnebyer og institutioner, og til at give kvalificeret faglig vejledning og finde ind i rollen og opgaven i dette En del af opkvalificeringen af vejlederne vil blive tilbudt i form af uddannelser i proceskompetencer. Disse proceskompetencer vil vejlederne efterfølgende kunne anvende i opkvalificeringen af teamsamarbejdet og i deres vejledningsarbejde generelt. Baggrunden for dette fokus på vejledernes proceskompetencer udspringer af, at en del af de interne vejledere i forbindelse med tidligere kurser, er blevet spurgt om, hvad der er centralt for dem i.f.t. opkvalificering: Afklaring af vejlederrollen Definition af egen vejlederrolle At blive bedre til at lytte og sætte en proces igang At blive i stand til at møde brugerne, så de kan anvende det, man som vejleder kommer med. At blive i stand til at formidle rollen og afklare denne i forhold til personalet. At blive mere bevidst om funktionen i forhold til processtyring.

5 Ud fra dette og ud fra den overordnede vision og principperne for god opkvalificering, vil overskrifter for de opkvalificeringsforløb, der vil blive tilbudt, være: En personlig afklaringsproces i forhold til det at være intern vejleder, Hvad kan jeg hvad kan og skal jeg videreformidle? Hvilken form for support i forhold til dem jeg skal vejlede er relevant? Hvordan kan man være i en support/supervisions position? Dvs. hvordan kan man udvikle bevidsthed om at arbejde både i forhold til indhold og proces? Hvordan kan man oparbejde bevidsthed om det at kunne gå i relation til nogen, der efterspørger noget? Vejlederrollen er derfor todelt: VEJLEDER VIDENSVEJLEDER PROCESVEJLEDER FORMIDLING AF KONKRET STOF AT FYLDE VIDEN PÅ. UNDERVISNING I KONKRET STOF RÅDGIVNING/VEJLEDNING INSTRUKTION AT BRUGE SIN PROCESKOMPETANCE TIL AT STØTTE TEAMSAMARBEJDET, TIL AT KVALIFICERE DETTE YDERLIGERE OG TIL AT KUNNE GÅ IND I EN VEJLEDNINGSPROCES, DER KOMBINERER TEAMETS VIDEN MED DEN VIDEN VEJLEDEREN BRINGER IND. SUPERVISION/COACHING/ PROCESARBEJDE/ANDET

6 Undervisningen skal derfor handle dels om udvikling af den professionelle vejlederrolle og dels om proces og formidlingsarbejde. Dette vil afføde en række temaer, der vil indgå i undervisningen. Temaer der omhandler professionelle præmisser og afklaring af disse, domæneteori, interviewteknik. Vores mål med opkvalificeringen er, at vejlederne får oparbejdet kompetencer, der udvider deres professionelle vejlederrolle. At vejlederne opnår bevidsthed om: - At arbejde både på 1. og 2. ordens niveau. Det vil sige at kunne arbejde både i forhold til indhold og proces. - Personlige faglige kompetencer og dermed opnår en afklaring af, hvad de vil have fokus på i deres formidling. - Redskaber til at indgå i en support proces rundt om på skolerne/inst. og endelig at de vil blive i stand til løbende at justere deres arbejde i forhold til det de bliver mødt med. Der vil være meget fokus på hvordan man gør det i form af mange øvelser med interviewteknik, kontekstafklaring, forventningsafklaring og en lang række andre praktiske håndtag i forhold til det at fungere som intern vejleder på institutioner og skoler. Rammer for opkvalificeringsforløbene: 12 kursusgange 3t. Pr gang. Kursusgangene vil være præget af meget øvelse og af konkrete teoretiske input. Mellem undervisningsgangene er der praktisk øvelsesarbejde med eget casemateriale i studiegrupper. Undervisningen varetages på hold a 15 personer med en underviser. Underviserens timeforbrug vil være 80 t. Pr hold x 400,-. pris pr uddannet hold= ,- Pris pr vejleder for selve kurset: 2135,- Kursussted og tidsmæssig placering af undervisning vil blive forsøgt imødekommet.

7 Bilag 2 Der anvendes ,- kr til en pulje hvor forvaltningen afsætter midler til at etablere opkvalificering i form af uddannelse og kurser med det sigte at styrke teamsamarbejdet. Der arbejdes mod at opnå en kultur hvor man gennem kommunikative færdigheder med udgangspunkt i aktionslæring skaber et understøttende og udviklende fællesskab der bl.a. er præget af følgende: udvikling af ny viden, færdigheder og/eller holdninger til elevernes læreprocesser og læringsmiljøer udvikling og forbedring af teamets muligheder for at handle over for at skabe bedre læringsmuligheder for den enkelte elev. en forøgelse, supplering eller forandring af teamets eksisterende evner til at løse eller udføre opgaver og processer i den pædagogiske praksis. Endelig pris og dermed muligt timetal afhænger af hvem der kan påtage sig opgaven.

8 Bilag 3 Vedr. 3. niveau; kompetenceudvikling indenfor teamsamarbejdet: Alle gives et oplæg, som fælles reference/sprog. Varighed 3-4 timer. Der skal entreres med en udefrakommende oplægsholder. Samme oplægsholder alle steder; men oplægget skal kunne differentieres alt efter, hvad man på institutionen/skolen har arbejdet med i dette skoleår. Oplægget skal gives for mindre grupper som f.eks. én stor skole eller et par skoler i mellemstørrelsen. Pris: Må kunne forhandles. Ét oplæg, som differentieres og cirkulerer rundt til de aftalte institutioner/skoler. Herefter lokale forløb med fokus på at udvikle og bruge den systemisk anerkendende tilgang i teamsamarbejdet. Dette kunne være gennem aktionslæring: Intro til aktionslæring (oplæg) Med afsæt i det lokale igangsættes en proces for skolens team (en kulturforandringsproces, hvor der skal skabes tryghed til at kaste sig ud i brugen af de redskaber, som kendetegner en systemisk anerkendende skolekultur). Opfølgning (Dette er vigtigt! Ikke som kontrol - men netop i erkendelse af, at kulturforandringsprocesser tager tid, og derfor både fordrer revitalisering undervejs og eventuel også den nødvendige nursing for at lykkes. Opfølgningen behøver altså ikke nødvendigvis være den samme for alle team ) Timeforbrug i skoleåret skønnet til ca timer pr. medarbejder Pris: Afhænger af hvem der kan påtage sig oplæg /opfølgning Andet: Vigtigt at kompetenceløftet bliver præsenteret og igangsat på en måde, så det kan opleves som hjælp, støtte og udvikling til at løfte de mange eksisterende daglige opgaver i teamene. Altså ikke en ny og ekstra belastning. Måske skal der også tages fat på det gode møde. Vi kan vist altid blive bedre til at holde effektive og konstruktive møder.

9 Bilag 4: Gode principper for opkvalificering Følgende principper for god opkvalificering af professionelle er udarbejdet på baggrund af en metaanalyse fra Clearinghouse Danmark, som angår lærere i folkeskolen. Der findes ikke tilsvarende metaanalyser vedrørende opkvalificering af professionelle på dagtilbudsområdet. Men nogenlunde samme principper anvendes i konkrete forskningsprojekter på dagtilbudsområdet som fx VIDA inklusion når det lykkes. 1. Det er børnenes læring som er i fokus a. Succesen på lærerens/pædagogens opkvalificering måles på, hvad den ændrede praksis afstedkommer af værdifuld læring/udvikling hos børnene og ikke på, hvad læreren/pædagogen nu mestrer (af nye strategier). 2. Information om, hvad børnene har brug for at lære eller kunne bruges til at identificere, hvad læreren/pædagogen har brug for at lære/kunne 3. Det er forskningsbaseret a. Den forskningsbaserede viden skal knyttes til lærerens/pædagogens praksis, det er her den skal omsættes til de konkrete forhold læreren/pædagogen står i, hvor han/hun skal foretage øjeblik-til-øjeblik-beslutninger. 4. Det kræver integration på 3 områder a. Fagets eller læreplanstemaets indhold, effektiv didaktik, løbende evaluering b. Teori og praksis omsætning til lærerens/pædagogens komplekse praksis c. Medtænke lærerens/pædagogens egen forståelse af faget eller læreplanstemaet 5. Lærere/pædagoger har brug for alle hånde muligheder for at opnå ny indsigt, lære nye færdigheder og for at forstå deres anvendelsesmuligheder i undervisningen/hverdagen. 6. Lærernes/pædagogernes overvejelser over ny viden og ny praksis skal inddrages i opkvalificeringsforløbet 7. Lærende fællesskaber på skolerne og i dagtilbud. a. Kollegial interaktion, som er fokuseret på at agere i forhold til børnenes læring/udvikling, kan fremme, at lærerne/pædagogerne integrerer ny viden i deres eksisterende praksis

10 8. Ekspertise a. Ekstern ekspertise er nødvendig for at kunne udfordre eksisterende antagelser og for at kunne udvikle viden og færdigheder, som har positiv effekt på børnenes læring og udvikling 9. Aktivt lederskab a. Udvikle realistiske visioner for børnenes læring/udvikling, og lærere/pædagogers praksis b. Sikre at lærere/pædagoger forstår og engagerer sig i ny viden og indsigt, motivere, inspirere og udfordre medarbejderne c. Skabe rammer for lærere/pædagogers læring og udvikling af praksis

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Beskrivelser af ny organisering

Beskrivelser af ny organisering Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010 Børnebyen Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted,

Læs mere

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgruppen: Gensidige forventninger... 2 Forslag fra arbejdsgruppen: Inklusion i Børnehøjde... 8 Forslag fra arbejdsgruppen: Kompetenceudvikling

Læs mere