Offentlig ledelse i en forandringstid: Perspektiver i dialogisk coaching

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig ledelse i en forandringstid: Perspektiver i dialogisk coaching"

Transkript

1 MPG - forelæsning, fredag d. 27. august 2010 Offentlig ledelse i en forandringstid: Perspektiver i dialogisk coaching Reinhard Stelter, ph.d. Professor i coachingpsykologi Accred. coachingpsykolog Coaching og ledelse en farlig cocktail? Coaching er en intimteknologi. Ligesom i bordellerne i Sankt Pauli og Amsterdam, hvor man kan åbne et par små luger i en væg og beføle den ønskede, prostitueredes bryster med henblik på vurdering af varen, på samme måde kan coaching åbne et par små julekalenderluger i den coachedes forside. Så kan lederen føle efter, hvor meget commitments-sul, der er på sjælen. Lad os håbe, at han kan få hånden ud igen. Coaching er en intimteknologi. Den intimiderer, fordi den blander skriftefaderens, forhørslederens og bøddelens blik. Forhørslederen går efter bekendelser. Bøddelen går efter åreladning, han er badskærer af profession. Skriftefaderens valuta er anger. Når denne blanding balancerer, indtræder tilstanden ganske og aldeles hjernevasket. (Ole Fogh Kirkeby, 2006, 11) 2 1

2 Dog: Ledere interesserer sig for coaching! I Coaching Barometret 2009 (Wittrock, Didriksen & Stelter, 2009), konstaterer de adspurgte HR-ansvarlige, at 30 % af deres ledere har en coachinguddannelse og hos knap 20 % er coaching en del af deres lederuddannelsesprogrammer. I en undersøgelse fra Væksthuset for Ledelse (2005) fremhæves den relationelle forståelse som en central dimension i god ledelse en kompetence, som kan udfolde sig gennem coaching eller coachinginspirerede ledelsesformer 3 Lad os se nærmere: Hvor er coaching fortsat et buzz word inden for ledelse? Hvordan kan coaching alligevel være til gavn for ledere? Baggrunden for coachings fremkomst og udvikling: 1. Samfundsmæssig udfordringer 2. Viden, læring og kompetence 3. Ledelsesmæssige udfordringer 4 2

3 1. Samfundsmæssige udfordringer Vi lever i en global verden, i et verdenssamfund Ulrich Beck, den kendte tyske sociolog: The notion of closed spaces has become illusory. No country or group can shut itself off from others (Beck, 2000, 10). We must reorient and reorganize our lives and actions, our organisations and institutions, along a local-global axis (Beck, 2000, 11) Samfundsmæssige udfordringer Vi lever i et hyperkomplekst samfund. Niklas Luhmann (1998), den tyske systemteoretiker: Systemer tenderer mod hyperkompleksitet, mod en mangfoldighed af holdninger og fortolkninger i forhold til vores egen kompleksitet (s. 876; egen oversættelse). 6 3

4 1. Samfundsmæssige udfordringer Vi lever i et samfund, hvor selvrefleksivitet er et grundvilkår Antony Giddens (1991), den engelske sociolog: The reflexivity of modernity extends into the core of the self. Put in another way, in the context of a post-traditional order, the self becomes a reflexive project. Modernity, it might be said, breaks down the protective framework of the small community and of tradition, replacing these with much larger, impersonal organisations. The individual feels bereft and alone in a world in which she or he lacks the psychological supports and the sense of security provided by more traditional settings (s.32 33) Samfundsmæssige udfordringer Vi lever i et samfund, hvor identitet og selviscenesættelse bliver et centralt emne for den enkelte (Gergen, 2006) På grund af den stigende diversificering og individualisering fokuserer den enkelte på at realisere sig selv. Enhver har sine personlige projekter i forskellige livsområder og især også i arbejdslivet 8 4

5 2. Viden, læring og kompetenceudvikling Tidligere autoriteter (bl.a. ledere) har mistet deres vidensmonopol Viden er blevet situeret og udvikles i konkrete kontekster Læring og vidensproduktion bestemmes i høj grad af deres nytteværdi for dem, der deltager i processen Kompetenceudvikling er dermed altid (også) et personligt projekt 9 3. Ledelsesmæssige udfordringer Ledelse er håndtering af kompleksitet Både ledere og medarbejdere skal håndtere den stigende kompleksitet, som vores arbejdsliv, vores organisationer, vores virksomheder og vores samfund generelt er kendetegnet ved. Kontingens = også noget andet kunne være muligt = umuligt at finde frem til entydige løsninger Ledelse drejer sig om at håndtere kontingensen og leve med omstændigheden om aldrig at kunne skabe klarhed, tryghed og sikkerhed. 10 5

6 3. Ledelsesmæssige udfordringer Ledelse er håndtering af kompleksitet Håndtering af denne kontingensoplevelse er at være i og værdsætte det permanente refleksionsrum Refleksiv ledelse: Det drejer sig at bevæge sig væk fra en operativ lukkethed til en selviagttagende refleksivitet, hvor ledelsessystemet iagttager den måde, det selv tænker og handler på (Bettina Rennison, 2009, 123) Anden ordens ledelse: at indtage en metaposition og at være refleksiv i forhold til sin egen selvrefleksivitet. Er coaching et svar på disse udfordringer? Ledelsesmæssige udfordringer Ledelse er håndtering af kompleksitet Det polyfone lederskab: udtryk for lederens evner til at se og italesætte forskellige stemmer og skifte mellem diverse positioner og kompetenceprofiler. Dermed bygger ledelse i dag i meget mindre grad end tidligere på en hierarkisk struktur. Lederen skal leve op til kravene om selvskabelse, flerfaglighed, forhandling og responsivitet (Pedersen, 2001). For at sikre organisationens fremgang i denne hyperkomplekse situation, bør god ledelse understøtte medarbejdernes egne refleksionsevner og samtidig give medarbejderne de bedste muligheder for udvikling og læring 12 6

7 3. Ledelsesmæssige udfordringer Ledelse er dialogpræget og involverende Der er behov for at overvinde traditionel management- og styringstænkning. Lederen skal arbejde for at skabe tilslutning til virksomhedens grundidé, ikke ved at udøve kontrol, men ved at virke overbevisende og ved at skabe et godt fælles arbejdsgrundlag (Helth, 2009). Lederens opgave er at få medarbejderne til at spille sammen, og samtidig skal lederen arbejde for at være en del af holdet. Lederen skal være med til at skabe fællesskab og tilslutning samt styrke relationer og fælles identitet i organisationen. Målet er at udvikle den relationsskabte organisation (Helth, 2009) 13 Dialogue The Art of Thinking together William Isaacs (1999) Dialogue fulfills deeper, more widespread needs than simply getting to yes. The aim of a negotiation is to reach agreement among parties who differ. The intention of dialogue is to reach new understanding and, in doing so, to form a totally new basis from which to think and act. In dialogue, one not only solves problems, one dissolves them. We do not merely try to reach agreement, we try to create a context from which many new agreements might come. (p. 19) 14 7

8 3. Ledelsesmæssige udfordringer Dilamma: Åbenhed, forhandling og responsivitet versus handlekraft Manglende ledelse kan skabe utryghed og kan i sidste ende være med til at give stress blandt medarbejderne (Hildebrandt, 2003). Der er bruge for personlig handlekraft = evnen til at kunne omsætte intentioner til handling. At få ideer og intentioner omsat til handling forudsætter fem egenskaber hos et menneske. Din selvindsigt, dine individuelle forudsætninger og din emotionelle kapacitet er egerne i handlekrafthjulet, mens dine ambitioner samler egerne og sørger for at sætte hjulet i bevægelse. Det snurrer til gengæld lystigere og punkterer sjældnere, jo stærkere en krans af relationer der omgiver hjulet. (Kjerulf, 2008, 21) 15 Ledelse under pres? fra rollebaseret autoritet til personbaseret autoritet Vidensmonopolets opløsning, nye teknologier, de samfundsmæssige forandringer og de til tider turbulente tilpasningskrav har ført til tab af lederens rollebaserede autoritet (= autoritet oppefra) (Hirschhorn, 2003) Dette autoritetstab skal der nu kompenseres for, og lederen må udøve personligt lederskab (autoritet nedefra og indefra) Gevinsten: Lederen skal være mere åben og turde vise følelser men det gør ham/hende også sårbar Det personlige lederskab fordrer en ny åbenhedskultur, hvor leder og medarbejder tør dele deres tanker og følelser (Hirschhorn, 2003) Ny kompetence: At kunne håndtere grænsefladen mellem rolle og person 16 8

9 Det personlige lederskab mere end bare handlekraft Det personlige lederskab bygger på værdibaseret handling er en form for social kompetence Kirkeby (1998, 87) taler om evnen til at inkarnere værdier og evnen til at synliggøre dem. Værdier er ofte udtryk for det implicitte i vores handlen. Værdibaseret handling er ikke lige med værdibaseret ledelse : Risikoen er, set fra vores perspektiv, at værdibaseret ledelse uforvarende kommer til skabe en potentiel uetisk praksis og til udøvelse af ledelse, hvor grundlaget for magt og beslutninger skjules for organisationens aktører. Som vi ser det, så er de fleste organisationer bedst tjent med at droppe det. Sat på spidsen kan man sige, at værdier slet ikke kan besluttes. De værdier, vi i en eller anden forstand deles om, er indlejret i vores sprog som meningsfuld handling indenfor rammerne af en bestemt kultur (Olsen og Lund-Jakobsen, 2006, 52). 17 Coaching som del af det personlige lederskab? Coaching som refleksionsrum (Stelter, 2007, 2009, 2010) Coaching i ledelseskontekst skal ikke være en intimteknologi Coaching i ledelskonteksten skal bevare begge parters integritet Coaching skal bevæge sig væk fra et snævert fokus på målet og løsning Coaching skal udformes som et refleksionsrum og i mindre grad et rum til at skabe løsninger Coaching som dialog mellem to ligestillede parter tendentiel for at skabe en symmetrisk relation Coaching sætter fokus på multiversalitet flere stemmer, flere og lokale sandheder Coaching er meningsskabelse i fællesskab Coaching bliver dermed værdiorienteret og kan forberede fremtidige handlinger 18 9

10 Mening som central dimension i coachingprocessen Mening Værdiorientering Værdi Formål Motivation Effekt Mål Implementering Resultat Stelter, Coaching som redskab til medarbejderudvikling 1. Medarbejderen selv henvender sig til lederen eller kolleger Coaching skal være en anerkendt og udbredt dialogform i organisationen Medarbejderen føle sig tryg og bestemmer emnet for samtalen 2. Coaching på værdiniveau (med leder eller kollega) Her sættes fokus på det meningsfulde i arbejdet, det man stræber efter, drømmer om eller ønsker at arbejde for. Mulige spørgsmål: Hvad siger din involvering i denne opgave, om det du sætter pris på og stræber efter? Hvad ønsker du at opnå? Hvilken betydning har den opgave for dig og dit virke? 3. Coaching som element i MUS Lederen skal dog træde varsomt og huske på at spørge om en coachende samtalesekvens er acceptabel for medarbejderen Coaching egner sig i de situationer, hvor medarbejderen er indstillet på at udforske nye udviklingsmuligheder 20 10

11 Coaching som redskab til medarbejderudvikling 4. Den coachende leder som organisations- og teamudvikler Lederen kan fungere som coachende leder, når organisationen skal udvikles, særligt på mikroniveauet, for eksempel, når ledelse og medarbejdere er blevet enig om at forbedre (team)samarbejde og trivsel, at videreudvikle arbejdsprocesser eller planlægge fremtidsprojekter. Forudsætningen for den coachende ledelse er: 1) Situationen må ikke være konfliktfyldt. 2) Lederen skal synliggøre, når han/hun taler fra ledelsespositionen henholdsvis som coachende leder og som leder (se Søholm et al., 2006). 21 Narrativ og samskabende coaching en manual (se også Stelter & Law, 2010) Både coach og coachee(s) er eksperter. Alle parter bidrager til fælles menings- og vidensproduktion, som er del af en løbende udviklings- og transformationsproces Værdsæt den viden, som samskabes mellem jer/lokalt i gruppen! Undgå generaliseringer. Værdsæt forskellighed som mulighed for videreudvikling! Parafrasering af coacheens udsagn, meningstolkning på egne præmisser, modellering, associative kommentarer, ny-arrangering Generøs lytning på bedste vis at bygge videre på coacheens udsagn. Generative (frugtbare) samtaler Spontan lydhør for den anden og den andens forskellighed. Vær samtidig naivt undrende og uimponeret/uærbødig ift. det der siges Flydende positionstilstand redefinition af egen og andres position og dermed udvikling ( Dialog as the art of thinking together ) Koblingen mellem handling (målsætning/formål) og værdier og vice versa Kobling af bestemte værdier til bestemte personer i ens omgangskreds eller fortid

12 Den genuine dialog kan det være idealet? Mellem Jeg og Du står intet formål, ingen begærlighed og ingen foregribelse; og selv længslen forvandler sig, når den fra drømmen styrter mod et ydre fænomen. Ethvert middel er hindring. Kun hvor ethvert middel er faldet bort, sker mødet. (Martin Buber,1997: Jeg og Du, s. 29; tysk original fra 1923.) 23 Tak for jeres opmærksomhed! 24 12

13 Referencer Beck, U. (2000). What is globalization? Oxford: Policy. Gergen, K. J. (2006). Det mættede selv Identifikationsdilemmaer i nutiden. Virum: Dansk Psykologisk Forlag. Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity Self and society in late modern age. Oxford: Polity. Helth, P. (2009). Ledelse i den relationsskabte organisation. I P. Helth (red.). Lederskabelse: det personlige lederskab. 2. udgave (s ). København: Samfundslitteratur. Hildebrandt, S. (2003). Dårlig ledelse skaber stress. Interview til: L. Lyngbjerg Steffensen: Effektiv uden stress. København: Børsens Forlag. Hirschhorn, L. (2003). Autoritetsrelationen i nye sammenhænge personligheden på arbejde. København: Hans Reitzels Forlag. Isaacs, W. (1999). Dialogue and the art of thinking together. New York: Currency. Keupp, H. (1999). Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbek: Rowohlt. Kirkeby, O. F. (1998). Ledelsesfilosofi. København: Samfundslitteratur. Kirkeby, O. F. (2006). Coaching: For madonnaer eller ludere? LPF-nyt om ledelse 9, 2, Kjerulf, S. (2008). Personlig handlekraft. København: Gyldendal Business. Luhmann, N. (1997). Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Olsen, T. & Lund-Jakobsen, D. (2006). Værdier Snuble- eller ledetråde? Erhvervspsykologi, 4(2), Referencer Pedersen, D. (2001). Offentlig ledelse år 2010: fremtiden som udfordring. København : BUPL. Rennison, B. (2009). Refleksiv ledelse. I P. Helth (red.). Lederskabelse: det personlige lederskab. 2. udgave (s ). København: Samfundslitteratur. Shotter, J. (2006). Understanding process from within: An argument for withness-thinking. Organization Studies, 27, Stelter, R. (2007). Coaching: A process of personal and social meaning making. International Coaching Psychology Review, 2(2), Stelter, R. (2009). Coaching as a reflective space in a society of growing diversity - towards a narrative, postmodern paradigm. International Coaching Psychology Review,4(2), Stelter, R. & Law, H. (2010). Coaching som narrative-samskabende praksis. International Coaching Psychology Review, 5(2), Søholm, T. M., Storch, J., Juhl, A., Dahl, K. & Molly, A. (2006). Ledelsesbaseret coaching. København: Børsens Forlag. Wittrock, C., Didriksen, V. & Stelter, R. (2009). Coaching Barometer 2009: En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark. Særtillæg til Personale Chefen, nr. 6, dec (16 sider) (se også: Væksthuset for Ledelse (2005). Ledere der lykkes En undersøgelse af kernekompetencer hos succesfulde ledere på kommunale arbejdspladser

RARRT RELATION ANERKENDELSE RESSOURCER REFLEKSION TEORI. Relationskompetent ledelse

RARRT RELATION ANERKENDELSE RESSOURCER REFLEKSION TEORI. Relationskompetent ledelse RARRT RELATION ANERKENDELSE RESSOURCER REFLEKSION TEORI Relationskompetent ledelse Den ledelsesmæssige udfordring: Åbenhed, forhandling og responsivitet versus handlekraft Ledelsesperspektiver To forskellige

Læs mere

Coaching og dialogisk praksis i en relationel optik

Coaching og dialogisk praksis i en relationel optik Coaching og dialogisk praksis i en relationel optik Lone Hersted Institut for Læring og Filosofi E-mail: lhersted@learning.aau.dk 1 Præsentation Professionel baggrund: uddannet skuespiller, cand.mag. i

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Coaching Barometret 2009

Coaching Barometret 2009 Coaching Barometret 2009 En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark Coaching Barometret 2009 En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark Coaching

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009

Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009 Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009 We used to think that we knew how to run organizations. Now we know better. More

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den professionelle proceskonsulent

Den professionelle proceskonsulent Den professionelle proceskonsulent Vi oplever det felt, som vi brænder for kendetegnet ved to ting. En enorm kreativitet i de mange forskellige lejre der befolkes af proceskonsulenter. De anerkendende,

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred

Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred Kapitel 7 (n2) Ledelse og coaching (n1) Af Vibe Strøier (n3) Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred introduktion til begrebet. Det vil indeholde en diskussion af, hvordan

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier,

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, forskellige vinkler på magt og etik Michala Schnoor Gitte Haslebo Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, der organiserer coachingen, vil formålet og de anvendte

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE den 24-03-2012 kl. 4:00 Søren Moldrup side 1 af 18 sider DEL 1: Introduktion til systemisk ledelse 1. Den systemiske

Læs mere

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel FORFATTERERKLÆRING Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel Ane: Mad og identitet, Sociale medier/bloggen som forum for selvudtryk og identitetsskabelse, Sociale medier/ Bloggens

Læs mere

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse 24. november 2008 PAPER Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Erfaringsbaseret paper til konferencen: Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Thomas

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING

LEDELSESBASERET COACHING 1 LEDELSESBASERET COACHING 2 LEDELSESBASERET COACHING 3 Ledelsesbaseret coaching THORKIL MOLLY SØHOLM, JACOB STORCH, ANDREAS JUHL, KRISTIAN DAHL OG ASBJØRN MOLLY 4 LEDELSESBASERET COACHING Ledelsesbaseret

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark

Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark Politiken den 7. september 2005. Mette Dreyer, Tegning Janne Kofod Lassen og Ulla Moth-Lund KAPITEL 1 1.1 Indledning og baggrund EU har

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Den autentiske skoleleder 1

Den autentiske skoleleder 1 Thomas Kirkegaard Peter Franklin Jensen Studium: Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensenhed: Afgangsprojektet Juni 2006 Den autentiske skoleleder 1 Indhold: 1) Indledning s. 2-4 2) Problemformulering s.

Læs mere