Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A."

Transkript

1 Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling onsdag den 07. august 2013 kl på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende års driftsbidrag. 5. Indkomne forslag. (ingen) 6. Valg af bestyrelse. Afgående: Palle Thøgersen, villig til genvalg. Bjarne Tygesen, ønsker ikke genvalg. Rita Mortensen, ønsker ikke genvalg. 7. Valg af 2 suppleanter. Afgående: Preben Jensen Leif Juul, ønsker ikke genvalg 8. Valg af revisor. Afgående: Ib Øgaard, villig til genvalg. 9. Valg af revisorsuppleant. Afgående: Leif Winther, villig til genvalg. 10. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Per Mogensen, Pouli Nielsensvej 3. Han blev valgt. Per Mogensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste dagsordenen, overgav herefter ordet til Kaj Bryder for bestyrelsens beretning. Ad 2. Bestyrelsens beretning. v./ Kaj Bryder. Vedlagt som bilag. Per Mogensen spurgte om der var spørgsmål til bestyrelsens beretning. Det var der ikke. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Ad 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. Palle Thøgersen gennemgik regnskabet. Der blev spurgt til, om hvordan det kan være, at tilslutningsafgiften resulterer i et overskud for vandværket. Palle forklarede, at dette skyldes, at de nye andelshavere også skal være med til at betale investeringerne i ledningsnet mv. Tilsvarende betalte alle de oprindelige andelshavere et vist invetsreingsbeløb i sin tid, da Kysing Næs Fælles Vandværk blev etableret. Regnskabet blev godkendt. 1

2 Ad. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende driftsbidrag. Palle Thøgersen gennemgik budgettet. Der blev spurgt ind til om generalforsamlingen kunne godkende de kr ,- som var afsat til renovering/etablering kunne bruges til en vandledning til Odder. Beløbet er ikke øremærket, men meget skal undersøges grundigt, hvis der skal ske et skifte fra Århus til Odder. Som det ser ud nu, kan der spares kr ,- ved et skifte. Bestyrelsen bemyndiges til nærmere at undersøge mulighederne, dog var der enighed om, at skal der skiftes vandleverandør, så er det en generalforsamlingsbeslutning evt. via en ekstraordinær forsamling. Der blev foreslået, at spørge Odder om de vil bidrage til ledningen, Der blev spurgt ind til prisindeks. Det bliver oplyst fra FVD. Budgettet blev godkendt. Ad 5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. Ad 6. Valg af bestyrelse. Afgående: Palle Thøgersen, villig til genvalg. Bjarne Tygesen, ønsker ikke genvalg. Rita Mortensen, ønsker ikke genvalg. Palle Thøgersen blev genvalgt. Nyvalgt blev: Morten Sørensen, Thorasvej 44 Anders Rasmussen, Lundgaardsvej 16 Ad 7. Valg af 2 suppleanter. Afgående: Preben Jensen. Leif Juul, ønsker ikke genvalg. Preben Jensen blev genvalgt. Preben er 1. suppleant. Nyvalgt blev: Tina Molberg, Peter Baatrupsvej 53 Ad 8. Valg af revisor. Ib Øgaard, Thorasvej 11 blev genvalgt for en toårig periode. Ad 9. Valg af revisorsuppleant. Leif Winther, Thorasvej 69, blev genvalgt. Ad 10. Eventuelt. Der var ingen der ønskede ordet. Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og gav ordet til formanden. Herefter en tak til dirigenten, bestyrelsesmedlemmer, samt tak til generalforsamlingen for god ro og orden. Referent Rita Mortensen Referatet sendt til alle i bestyrelsen samt 2 suppleanter. 2

3 Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling 7. august Bestyrelsens beretning 2012/ Kysing Næs Fælles Vandværk, bestyrelsen og dens fordeling af arbejdsområder Kysing Næs Fællesvandværk ( Vandværket ) er et A.m.b.A., dvs. et Andelsselskab med begrænset Ansvar. Det blev etableret i 1986 som følge af, at de tidligere små lokale vandværker på Kysing Næs alle havde problemet med nitrat i vandet, og derfor alle havde behov for at finde en ny forsyning. Det førte samme år til indgåelse af aftale med det daværende Århus Kommunale Værker nu Aarhus Vand om levering af vand. Investeringen i vandledningen, der fører under fjorden, betalte vi som andelshavere selv for, men den blev så overdraget til Århus Vand, som det hedder i dag. Vandværket forsyner 396 andelshavere med drikkevand, og årligt leveres ca m 3 vand. Vandværkets bestyrelse har i perioden 2012/2013 såvel som i de to foregående perioder - været: - Palle Thøgersen, kasserer og forretningsfører (valgt for perioden ) - Bjarne Tygesen, teknisk ansvarlig inkl. i fht. driftsproblemer (valgt for perioden ) - Rita Mortensen, sekretær (valgt for perioden ) - Lars Eriksen, dækkende beredskabsplanen samt ad hoc opgaver (valgt for perioden ) - Undertegnede Kaj Bryder med formandsposten (valgt for perioden ). Til at servicere ledningsnettet har der via genvalg af Hov VVS ligeledes været kontinuitet. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 7 møder, hvor traditionen tro de to bestyrelsessuppleanter blev inviteret til at deltage i det ene, dvs. juni-mødet, hvor både Preben Jensen og Leif Juul deltog. 2 De overordnede spilleregler for danske vandforsyninger Vandforsyninger er - som det vil være de fleste bekendt - underlagt forskellige love og overordnede spilleregler og med en klar tendens til, dels at der hele tiden kommer nye krav, dels at kravene skærpes, hvad angår såvel vandkvalitet, som det vandet må koste. Det gør det naturligvis løbende mere krævende at drive en vandforsyning, og tendensen er klart, at der med tiden bliver færre selvstændige forsyninger. Særlig to forhold har i perioden fået betydning for os: a) Kvalitetssikringskravet, der har afsæt i Miljøministeriets/Naturstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg fra februar Kvalitetsbekendtgørelsen fastlægger forskellige kvalitetssikringsmæssige krav, men naturligvis især rettet mod produktion af vand. Konsekvenserne for os, der leverer mere end m3 vand pr. år men væsentlig mindre end næste grænse på m 3 er, at et bestyrelsesmedlem i løbet af 2014 skal have deltaget i et kursus om elementær vandværkshygiejne, samt at vi skal have vurderet og belyst, hvor der kan være særlig risiko. b) Prisloftskravet, der har afsæt i Vandsektorloven fra 2009, og som nu er ved at blive udmøntet i praksis. Umiddelbart er vi dog undtaget for dette krav, da det kun gælder for forsyninger med produktion på over m 3 leveret vand årligt - og det når vi jo med ca m 3 slet ikke op på. Her er det imidlertid en væsentlig indirekte effekt af, at vi køber vandet hos en stor forsyning, hvilket jeg kommer tilbage til under udvikling af forbrugspriserne. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 1

4 En anden indirekte effekt er, at hvor vi tidligere ud fra DANVA s vejledning kalkulerede med en levetid for plastrør fra før 1980 på 50 år, så er den nu sat op til 75 år uden nærmere dokumentation. Umiddelbart kan det virke som et smart regneteknisk fif, så man får vist kontrollens berettigelse nemlig at give lavere priser, for er den reelle levetid ikke som kalkuleret, så får det naturligvis andre konsekvenser. For Vandværket vil det i øvrigt betyde, at restlevetiden kan øges fra tidligere 28 år ved DANVA s vejledning til nu godt 44 år, og det er jo positivt. 3 Vandprisen hos os og andre forsyninger og nye udfordringer i den forbindelse Vi har løbende benchmarket vores vandpris - de faste såvel som de variable udgifter - med andre forsyninger. Tidligere lå vandprisen for Kysing Næs Fælles Vandværk ganske favorabel i fht. andre. Sidste år blev det modereret til Vand til en acceptabel men stigende pris grundet kraftige stigninger hos Århus Vand. Prisudviklingen hos Århus Vand har det sidste års tid stabiliseret sig på det høje niveau, men samtidig har andre forsyninger sat prisen ned. Det gælder ikke mindst Odder Vand, der - bl.a. via omtalte priskontrol - har måttet reducere deres vandpris med over 35%. Da vi selv dækker distributionen af vand, får vi det naturligvis til en lavere pris end forbrugeren i Århus, nemlig 60% af prisen for almindelige forbrugere, og tilsvarende ville gælde, hvis vi købte vandet i Odder. Det betyder, at det er relevant seriøst at overveje at få etableret en ny forsyningsledning, som leder vand fra Odder Vand, og så købe vandet der. Hos Aarhus Vand skal vi i dag med vores rabat betale godt 6½ kr/m 3 ; tilsvarende skulle vi, hvis vi i stedet fik vandet fra Odder betale 2,40 kr/m 3. Med et årligt forbrug på ca m 3 og fastholdes prisforskellen betyder det, at vi ved skift årligt vil få ca kr til afskrivning af en ny forsyningsledning. De første sonderinger til Odder Vand peger på, at en ledning frem til Rude-området kan etableres for måske Kr. Er det tilfældet, så er afskrivningstiden med prisgevinsten blot godt 6 år, men også ved højere anlægspriser virker det realistisk. Den nuværende bestyrelse har valgt at udsætte den planlagte renovering samt at indregne en mindre stigning i takstbladet, så der er et passende råderum for forskellige beslutninger. Tages udgangspunkt i et forsyningsområde svarende til vores, dvs. som omtrent skal forsyne 50 helårshuse med et gns. årsforbrug på 100 m 3 og 350 sommerhuse med et gns. forbrug på 50 m 3, så giver dette ved såvel faste som variable tariffer følgende resultat: Sættes index til100 pct. for Kysing Næs Fælles Vandværk ville den tilsvarende pris være 111 pct. i Malling, men kun 59 pct. i Odder. Lå forsyningsområdet i stedet i Århus eller København ville den tilsvarende betaling ligge på hhv. 129 pct. og 86 pct. Udfordringen for den nye bestyrelse bliver nu bl.a. at finde ud af, hvad der kan og skal gøres inkl. at tage bestik af fremtidige prisændringer i Odder og Århus. Det sidste betyder, at vi ud over en god indsigt i vores egne forhold også må følge med i, hvad der sker med de store naboforsyninger. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 2

5 4 Andre fokusområder for vandværket Ud over vandprisen er der flere andre fokusområder for en vandforsyning. 4.1 Vandkvaliteten og dens pålidelighed Vandkvaliteten er, som den har været de sidste år, fuldt tilfredsstillende og uproblematisk. Ønsker man selv at forvisse sig om dette, kan man gå Vandværkets hjemmeside og ved at bladre lidt finde frem til vandprøverne. Et forhold, som jævnligt efterlyses er vandets hårdhed, og her er det stadig middel til temmelig hårdt, dvs. med en hårdhed på 15 o dh på hårdhedsskalaen. 4.2 Vandets tilstrækkelighed Hvad angår vandets tilstrækkelighed, så beror det i dag helt og holdent på, om Århus Vand har vand nok. Det møde vi havde med Århus Vand i 2011 bekræftede, at der ikke umiddelbart synes at være problemer i den henseende, samt at der via skovrejsning mv. gøres meget for at sikre, at det så også er vand af tilfredsstillende kvalitet, der pumpes op. Leveringen sker som hidtil med udgangspunkt i den aftale, der blev indgået i I relation til det tidligere anførte skal samtidig anføres, at Odder Vand er ved at bygge et nyt vandværk, og de får også overskudsvand at sælge af. 4.2 Ledningsnettets effektivt og pålidelighed (Løbende vedligehold og renovering) Vi har et ledningsnet som inkl. stikledninger samlet har en længde på skønsmæssigt 14 km og med en gennemsnitsalder på snart 31, og som naturligvis skal holdes i behørig stand. Da alle andelshavere har afregningsmålere har vi samlet næsten 400 målere, som hvert 6. år skal reverificeres eller udskiftes. Mht. målerne så har de i år siddet i 6 år og vi skulle beslutte enten at foretage en stikprøvekontrol - og håbe på godt resultat, så de kunne sidde 6 år endnu, eller skifte alle målere ud. Det sidste valgte vi forrige gang, da målerne kunne sidde i 8 år, men denne gang valgte vi en stikprøvekontrol. Heldigvis var det med positivt resultat - dvs. af 17 målere udtaget til stikprøve bestod de 16. Konklusionen er, at målerne nu kan blive siddende en periode endnu, og vi sparer min kr. til en udskiftning. Næste gang har målerne dog siddet 12 år, og så skal de alle udskiftes. Stikprøveresultaterne fordelte sig ret ligeligt mellem positive og negative afvigelser, så der kan ikke drages konklusioner om at de øvrige viser for meget/for lidt vi må sige, at de i gennemsnit ligger tæt på det de skal. Det skulle Aarhus Vands måler også gøre, men en sammenligning mellem den og vores nye flowmåler tyder på, at den ligger i den øvre ende af det tilladte. Efter vores egen flowmåler skulle vi således have købt 600 m 3 mindre end det, som vi bliver afregnet for. Det følges naturligvis løbende. Mht. ledningsnettet, så er den løbende prøve, at det kan holde tæt og bringe vandet sundhedssikkert og effektivt frem til forbrug. Lille vandtab kan sikres både ved at skaderne hurtigt lokaliseres og lukkes og ved at der forekommer så få skader som muligt. For forsyningsåret 2012/2013 er hoveddatene for nettet: - Vandkøbet hos Århus Vand udgjorde fra 1. juni 2012 til 1. juni m 3, hvilket er lavere end i den foregående periode (2011/2012), hvor det udgjorde m 3, dvs. at vi i år har købt lidt mindre vand. - Desværre er den solgte vandmængde dog gået endnu mere tilbage og udgjorde m 3 mod tidligere m 3, hvilket dog også er lavere end de foregående år. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 3

6 Sammenholder man køb og salg kan konstateres, at vi for perioden 2012/2013 havde et spild på 2334 m 3, dvs. ca. 11,2 pct. af vandkøbet 1567 m 3, dvs. ca. 7,3 pct. Det er bestemt ikke tilfredsstillende. For det første skal vi 9 år tilbage for at finde tilsvarende store vandtab, for det andet betyder det, at vandværket skal betale vandafgift for det forbrug, der ligger ud over 10 pct. Yderligere er det kedeligt, da vi mente at have sikret os bedre ved at den nye flowmåler gav mulighed for at holde øje med det løbende vandforbrug og tab, ligesom vi løbende har sammenholdt vandforbruget med tidligere. De 600 m 3 kan som anført ligge i en afvigelse på hovedmåleren. Årsagen til de resterende tab på ca m 3 er utvivlsom to skader på hhv. Lundgårdsvej og Næsvej konstateret i hhv. august og september Begge blev anmeldt af skarpsynede andelshavere, der kunne se, at noget var galt. Ved begge lækager nåede der dog utvivlsomt at løbe meget vand ud, inden de blev konstateret og rørene repareret. Siden konstatering af vandtabet er dataene fra flowmåleren blevet fulgt endnu tættere, og det har vist sig, at vandforbruget i flere perioder af natten faktisk når ned på næsten 0. Yderligere er igangsat tiltag med henblik på løbende, automatisk aflæsning af måleren og kontrol med, at den i natteperioder går i nul eller næsten i nul, kombineret med, at den udsender en smsalarm, hvis den ikke gør det. Det er måleren heldigvis forberedt til. Hvad angår lækagerne så er det naturligvis forebyggende at renovere ledninger med hyppige skader. Herom har vi på generelforsamlingerne løbende informeret, og på årsbudgetterne løbende afsat i størrelsesordenen Kr/år. Som oplyst sidste år gav den første udbudsrunde for den planlagte renovering af strækningen langs Næsvej og Lundgårdsvej forholdsvis høje tilbudspriser, dvs. højere end budgetteret. Der blev så besluttet, dels at udsætte renoveringsopgaven, dels at udarbejde et væsentligt mere specifikt udbudsgrundlag og med indhentning af tilbud fra 3 entreprenører. Indhentning af fornyede tilbud i efteråret 2012 resulterede dog stadig i forholdsvis høje priser. Heller ikke en efterfølgende reducering af udbuddet til kun at omfatte Næsvejdelen gav et klart grundlag for igangsætning. Samtidig var der på dette tidspunkt usikkerhed om evt. omkostninger til en målerudskiftning, hvorfor det blev besluttet at udsætte renoveringen. Efter at vi så i foråret fik afklaring angående målernes tilstand lå banen for så vidt klar til igangsætning af renoveringen, men så dukkede den allerede prisproblematik op. Dette førte til beslutning om at undersøge mulighederne for investering i en tilslutning til Odder Vand, så vi kan købe vandet, hvor det er billigst. 4.4 Beredskab såfremt uheldet er ude ved lækage eller forurening Beredskabsplanen er som grundigt informeret om ved tidligere beretninger den plan, som man skal støtte sig til, såfremt der pludselig sker voldsomme lækager eller vandforureninger fra uheld. Da vores vandværk ligger i Odder Kommune, er det dog Odder Kommune, der har tilsynspligten, og det er dem, som beredskabsplanen reelt referer til, selv om vandet kommer fra Århus-siden. Der er ikke siden sidste generalforsamling sket væsentlige ændringer vedr. beredskabsplanen. Ved planlagt vandlukning - eller hvis der skulle forekomme uheld - har vi tidligere talt om at varsko pr. . Her kan anføres, at de tidligere 60 modtagne mails nu - efter den sidste vandaflæsning og med mulighed for at indmelde pr. mail - er steget til 100, dva.ca. 25% af de mulige. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 4

7 4.5 Det administrative set-up inkl. håndtering af ind- og udbetalinger Vandværket baserer sig på et indkøbt IT-system WinVand udviklet til vandforsyninger. Her indlægges alle forbrugs- og afregningsdata manuelt ud fra andelshavernes/forbrugernes indberetninger. Vi udbygger i samarbejde med IT-leverandøren løbende vores system til håndtering af forbrugernes vandforbrug, betalinger mv. Betaling af vandafregninger sker via bankoverførsel/giro og ikke PBC eller en blanding, da dette vil give både øget egen administration og ekstra omkostninger. Betalinger klares via en Business-online konto hos Danske Bank, hvor kasserer plus et af to mulige bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, on-lin signerer betalinger. Administration og regnskab kører vel, og at vandværket har en kasserer/forretningsfører, der selv klarer det regnskabsmæssige, er som allerede indirekte sagt forsat en væsentlig forudsætning for at holde omkostningerne nede. 4.6 Hjemmesiden samt andre informationer Det har hidtil været en ulempe, at Vandværket ikke selv kunne opdatere siden, der har Odder Vandråd som samlet ansvarlig. Helt problematisk blev det, da yderligere Vandrådets ansvarlige og udførende stoppede. Der er nu blevet besluttet, at de enkelte forsyninger fremover selv opdaterer hjemmesiden. Yderligere er blevet udarbejdet en lille manual samt afholdt et kursus for interesserede forsyninger. Vandværket deltog i dette og siden blev opdateret med bl.a. takstblad og referat fra sidste generalforsamling, ligesom man har kunnet læse tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen. Endelig skal anføres, at Vandværket for nogle år siden fik udarbejdet et lille notat med tidligere bestyrelsesbeslutninger opdelt efter emne. Det ajourføres jævnligt og har løbende været en stor hjælp, når det skulle afklares, hvad Vandværket i tidligere, lignende sager havde besluttet/meldt ud. 4.7 Andre udfordringer Af andre forhold, som kræver vandværkets stillingtagen kan bl.a. nævnes Vandværksgrunden, hvor brændenælderne står højt, og hvor vi ikke rigtig synes, at det harmonerer med en uvarslet prisstigning på 50% på vedligeholdet. Det afventer vi så tilbagemelding på. En anden udfordring var en henvendelse fra Odder kommune, hvor der blev spurgt, hvordan vandværket forholder sig til forventningerne for oversvømmelser i år Til dette kan anføres, at Vandværket ud over stophaner ikke har tekniske anlæg, der ligger i lav kote, hvorfor vi kan tage det afslappet og dog, måske det kan påvirke Vandværkets afholdelse af generalforsamlingen i 2050, men dette vil vi lade være op til Søren at forholde sig til. 6. Sikring af en velfungerende vandforsyning i Kysing også i fremtiden Også ved generalforsamlingen sidste år så vi lidt ind i fremtidens udfordringer. Det første gik på, at det ikke er en selvfølge, at Vandværket i fremtiden fortsætter som selvstændigt distributionsselskab. Her svarede generalforsamlingen klart, at man også fremover ønsker et selvstændigt vandværk. Det andet gik på, at hvis vi skal fortsætte selvstændigheden, så er det også vigtigt, at der løbende er nye til at træde ind i bestyrelsen, når bestyrelsesmedlemmer af den ene eller anden grund holder. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 5

8 Til dette var svaret den gang lidt uldent, idet det trods ønske om det, ikke lykkedes at få valgt ny suppleant. I år er det så blevet mere problematisk, idet to rutinerede kræfter i bestyrelsen samt den ene suppleant meddelte, at nu kunne de ikke længere overtales til at fortsætte. Derfor valgte bestyrelsen en lidt speciel annonceringsform, idet vi indføjede et OBS til den med vandregningerne udsendte dagsorden til generalforsamlingen. Dette har heldigvis betydet, at der tegner sig flere kandidater, end der faktisk er bestyrelses- og suppleantpladser til og det er naturligvis positivt for vandværkets virke, men det kommer vi tilbage til. Jeg vil slutte her med en tak til den nuværende bestyrelse for godt samarbejde og stærk indsats i den forgangne periode såvel som i et par tidligere, og tak naturligvis til suppleanterne for deltagelsen i det møde, som de var indbudt til. En særlig tak til Rita og Bjarne, som nu har besluttet, at de nu efter 12 år i bestyrelsen skal være slut. De har begge ydet en flot indsats gennem årene. Rita med mange referater og et lille værk over bestyrelsesbeslutningerne gennem tiden, suppleret med et skarpt øje eller øre for, hvor noget ikke lige hang rigtigt sammen og krævede tydeliggørelse. Bjarne med stort engagement i ledningsnettet og målernes udfordringer, hvilket ved generalforsamlingerne bl.a. er kommet til udtryk både gennem demonstration af metalsøgerens fortræffeligheder og ved fremvisning af de gamle samlinger, som er årsagen til de lækager, som en gang imellem forekommer. Metalsøgeren fortræffeligheder har yderligere udmøntet sig i fund af mange skjulte stophaner og måske også guld eller andre værdier? Rita og Bjarne har samtidig både hver for sig men ofte også i samarbejde krydret møderne og den ofte lidt tørre faglige debat med drilsk humor. I skal begge have rigtig mange tak. Nævnes skal også, at Leif Juul gennem flere år som suppleant med ivrighed og interesse har ydet sit ved det årlige bestyrelsesmøde, hvor suppleanterne er inviteret med, så derfor også en ekstra tak til ham. Med dette er beretningen nået til vejs ende. *** Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 6

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling onsdag den 6. august 2014 kl. 19.00 på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A., kladde

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A., kladde Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A., kladde Generalforsamling onsdag den 12. august 2015 kl. 19.00 på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: Generalforsamling 2015. Formandens beretning. a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Generalforsamling 2014. Formandens beretning. 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Næs Fællesvandværk Alm.b.A.

Næs Fællesvandværk Alm.b.A. Næs Fællesvandværk Alm.b.A. Generalforsamling den 11. august 2010 kl. 19.00.på Norsminde GI. Kro. Dagsorden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling 1/6 Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling Dato/tid : 16. april 2007 kl. 19.00 Sted : Park Hotel Deltagere : Niels Andreasen (NA) Palle Frank (PF) Thomas Puggaard (TP) Pia Dohn Nielsen

Læs mere

Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt

Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt 2. Bestyrelsens beretning for regnskabetsåret 2014: Formand John A. Christiansen gennemgik bestyrelsesberetningen. Der har i regnskabsåret været afholdt

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk 1 Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk Statistik: Antallet af forbrugere er på afregningstidspunktet steget fra 2653 til 2658. En mindre tilgang på fem hvor tilgangen i 2012/13 var på 14 nye kunder. Der

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden:

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 2013 3. Det reviderede regnskab for 2013. 4. Budget 2014 og takstblad

Læs mere

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 19. maj 2015 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Formand Svend Pedersen Kasserer Walther Thomsen Næstformand John

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl Gesten Kro

Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl Gesten Kro Fremmødt : 8 stemmeberettigede samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.30 Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent Agner Jepsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges. 4. Budget for det kommende år fremlægges.

Læs mere

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk. Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Svend Pedersen Walther Thomsen John Randmose Flemming Billeskov Nissen

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk. Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Svend Pedersen Walther Thomsen John Randmose Flemming Billeskov Nissen MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 20. maj 2014 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Svend Pedersen Walther Thomsen John Randmose Flemming Billeskov

Læs mere

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen.

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen. Referat af ordinær generalforsamling i Vandrådet i Silkeborg Kommune afholdt onsdag d. 17/4 2013 kl. 19 00 hos Silkeborg Forsyning Tietgens vej 3, Silkeborg. Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen blev valgt til ordstyrer. Generalforsamling - Referat Afholdt 17. marts 2014 - Store Merløse Hallen b. Det blev konstateret, at Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 18. Marts 2010 kl i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 18. Marts 2010 kl i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 18. Marts 2010 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden:

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden: Dagsorden: Gesten Vandværk I/S ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl. 19.30 på Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent og referent - Pkt. 2: Vedtægtsændringer A.: Vedtægtsændringer

Læs mere

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse Formanden bød velkommen. Generalforsamling - Referat Afholdt 8. marts 2016 - Store Merløse Hallen Til Generalforsamlingen var fremmødt 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. 1. Valg af dirigent a. Arno Mark

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Ethvert medlem er berettiget til at bruge så meget vand som denne måtte ønske, såfremt vandværket kan levere den ønskede mængde.

Ethvert medlem er berettiget til at bruge så meget vand som denne måtte ønske, såfremt vandværket kan levere den ønskede mængde. 1. Selskabets navn er Tappernøje Vandværk, stiftet i 1913, og det har til formål at tilvejebringe vand til husholdning, landbrug og mindre erhvervsvirksomheder i forsyningsområdet. 2. Enhver grundejer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 8. juni 2016 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 61 Andelshavere 3 Medarbejdere Mod dokumentation

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Vedtægter For Reerslev Vandværk a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Reerslev Vandværk og er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ Selskabet er stiftet den 17. maj 1938 som et interessentskab og i 2010 omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016.

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016. JELLING VANDVÆRK Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl. 19.30 I Gormshallen 1. Valg af dirigent Alfred Frandsen blev valgt 2. Bestyrelsens beretning ved for manden

Læs mere

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a.

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mou Kraftvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: Generalforsamling 2016. Formandens beretning. a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst Tid: Tirsdag d. 5. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Havkærvej 16, fælleslokale i kælder Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019 BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand Bendt

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lindholm Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg

Læs mere

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål Bilag 4 Kolonne 1 er de bestående vedtægter 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Egedal Kommune. Kolonne 2 er bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 Indholdsfortegnelse 1 Selskabet 2 Formål 3 Andelshavere 4 Andelskapital 5 Udtrædelsesvilkår 6 Generalforsamlingen 7 Bestyrelsen 8 Selskabets ledelse 9 Regnskab 10

Læs mere

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ V.SKERNINGE

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ V.SKERNINGE VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ 11 5762 V.SKERNINGE Beretning 2016 2016 var hvad jeg vil kalde et hektisk år, med flere udfordringer, og så er vi officielt blevet et stort vandværk. Det kommer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 20.11.2013, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Vinteren blev mere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere