Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S"

Transkript

1 Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

2 Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel 4 Bidrag til den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke 11 Kapitel 5 Bidrag til den obligatoriske tømningsordning for fedtudskillere 12 Kapitel 6 Fælles bestemmelser 12 Kapitel 7 Målerdata 12 Kapitel 8 Vedtægtens ikrafttræden 12 Bilag 1 Standardkontrakt ved medlemskab af Fredensborg Spildevand A/S 14 Bilag 2 Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke Bilag 3 Regulativ for tømning af fedtudskillere side 2 af 25

3 I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Fredensborg Spildevand A/S vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet forsyningens spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet Fredensborg Spildevand A/S. Betalingsvedtægten omfatter endvidere de betalingsregler for de obligatoriske tømningsordninger Til betalingsvedtægten er der knyttet følgende bilag: Standardkontrakt ved medlemskab af Fredensborg Spildevand A/S. Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke. Regulativ for tømning af fedtudskillere. Betalingsvedtægten er godkendt af byrådet i Fredensborg Kommune, den 20. juni 2011 Fredensborg Spildevand A/S kan fastsætte og ændre bestemmelser om tekniske forhold (tekniske bestemmelser), uden at sådanne bestemmelser godkendes særskilt af byrådet. I det følgende benævnes Fredensborg Spildevand A/S som Spildevandsselskabet. Kapitel 1 Vedtægtens område Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Spildevandsselskabet og opkrævning af bidrag til obligatoriske tømningsordninger. Under Spildevandsselskabet hører Spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Spildevandsselskabet har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde andre spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Spildevandsselskabet, jr. 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. I de af Spildevandsselskabet kloakerede områder er Spildevandsselskabet forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for andre spildevandsanlæg. Det er Byrådet i Fredensborg Kommune, der i medfør af 28 i lov om miljøbeskyttelse afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Alle ejere af fast ejendom inden for kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4 forpligtet til at tilslutte sig Spildevandsselskabets anlæg, når tilslutningsmulighed foreligger samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. For så vidt angår vejafvanding afsluttes Spildevandsselskabets ledningsnet ved hovedledningens tilslutningssted til den enkelte stikledning. Ejere af helårsboliger i ukloakerede områder, som af Byrådet i henhold til 30, stk. 4, i lov om miljøbeskyttelse meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning for den eksisterende udledning, tilbydes kontraktsretligt medlemskab af Spildevandsselskabet i medfør af 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Medlemskabet indebærer, at Spildevandsselskabet forestår udførelse, drift og vedligeholdelse, mod at ejeren af ejendommen betaler standardtilslutningsbidrag og side 3 af 25

4 vandafledningsafgift svarende til en ejendom, der er tilsluttet Spildevandsselskabet. Øvrige kontraktvilkår for medlemskabet er anført i Bilag 1, der indeholder en standardaftale om kontraktligt medlemskab af Spildevandsselskabet. Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab Spildevandsselskabet udarbejder hvert år årsregnskab og prisregnskab under iagttagelse af reglerne herfor, herunder blandt andet årsregnskabsloven. Med baggrund i de foreliggende regnskabsoplysninger angående Spildevandsselskabets indtægter og udgifter udarbejder Spildevandsselskabet et budget for det kommende år. Ud fra budgettet fastsætter Spildevandsselskabet takster for Spildevandsselskabets ydelser. De fastsatte takster skal overholde det prisloft, der er fastsat for Spildevandsselskabet i medfør af 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, samt hvile i sig selv princippet. Der foretages ifølge lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold procesorienteret benchmarking af Spildevandsselskabet. Spildevandsselskabets tilknyttede aktiviteter inden for en omsætningsgrænse på 2 mio. kr. pr. år holdes regnskabsmæssigt adskilt fra Spildevandsselskabets hovedaktivitet. Drift af tømningsordninger anses ikke som tilknyttet aktivitet. For de fælles, obligatoriske tømningsordninger for bundfældningstanke og fedtudskillere udformes et selvstændigt regnskab. Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter Spildevandsselskabets udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. A. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til Spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde: Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. Udstykkes en boligejendom, opkræves supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Spildevandsselskabet fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Ved ændringer i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget for en erhvervsejendom opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Der opkræves eksempelvis supplerende tilslutningsbidrag som anført nedenfor. side 4 af 25

5 Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet Spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., 2, stk. 8. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Bidraget opkræves, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Bidragets størrelse Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der pr. 1. juli 1997 udgjorde kr. eksklusive moms for en boligenhed, og kr. eksklusiv moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. Standardtilslutningsbidraget reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet indeks for anlægsarbejder, delindeks for jordarbejder mv. 2. kvartal 1997 (indeks 109,1 er basis). Ved en ejendom forstås i denne betalingsvedtægt ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Dog omfatter ejendom i denne betalingsvedtægt kun jorder og grunde og fx ikke ejerlejligheder, bygninger på lejet grund eller andre bygninger. Som erhvervsejendom m.v. regnes alle ejendomme, der ikke henregnes til beboelse alene, det vil til eksempel sige industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og side 5 af 25

6 ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg med andet end husspildevand fra boligen. Med en boligenhed forstås en enfamiliebolig med selvstændigt køkken, hvilket til eksempel således vil omfatte et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, et sommerhus el.lign. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. I særlige tilfælde kan Spildevandsselskabet fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 % af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen. Ved byggemodninger kan Spildevandsselskabet kræve, at byggemodneren stiller bankgaranti på anfordringsvilkår for tilslutningsbidraget, inden anlægget udføres. Henstand Spildevandsselskabet yder ikke henstand med betaling af tilslutningsbidrag. Pristalsregulering Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede indeks for anlægsarbejder, delindeks for jordarbejder mv. 2. kvartal 1997 (indeks 109,1 er basis). Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår endvidere af Spildevandsselskabets takstblad. Hvilende bidrag Hvilende bidrag, der skriftligt er meddelt og pålignet lodsejerne, bortfalder ikke og skal afvikles efter de for påligningen gældende regler. B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Spildevandsselskabets spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet Spildevandsselskabet, betaler vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til Spildevandsselskabets kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, filterskyllevand, kølevand, genanvendt regn- side 6 af 25

7 eller tagvand, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra affaldsdepoter/deponianlæg, der særskilt tillades ledt til Spildevandsselskabets kloaksystem. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Spildevandsselskabets spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder - de såkaldte gæstetilledninger. Der kan til eksempel være tale om tilledning fra skurvogne, mobile slagtebusser eller fiskebiler. Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget udgøres af et variabelt bidrag pr. m 3 målt eller skønnet forbrug. Bidraget pr. m 3 og det faste bidrag fastsættes af Spildevandsselskabet og godkendes af Byrådet én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af Spildevandsselskabets budget. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat for Spildevandsselskabet i medfør af 6 i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Bidraget pr. m 3 og det faste bidrags størrelse fremgår af Spildevandsselskabets takstblad for det enkelte budgetår. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til Spildevandsselskabets spildevandsanlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Spildevandsselskabet efter 7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug. Efter en konkret vurdering kan Spildevandsselskabet nedsætte eller fritage for betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpning eller nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand og kølevand, hvis tilledningen af vandet fra afværgepumpning, filterskyllevandet eller kølevandet giver anledning til færre omkostninger for Spildevandsselskabet end tilledningen af almindeligt husspildevand, og når samfundsmæssige og miljømæssige hensyn taler herfor. 1. Boligenheder For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. For ejendomme, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf er krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug. Bidrag kan efter særlig aftale med Spildevandsselskabet endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar efter, at Spildevandsselskabet har modtaget skriftlig underretning om, at vandforsyningsselskabet har godkendt den installerede måler. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget på 170 m 3 pr. år pr. boligenhed og på 70 m 3 pr. år pr. lejlighed i sommerhuse. 2. Erhvervsejendomme side 7 af 25

8 For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler, hvis placering, type og installation er godkendt af Fredensborg Forsyning. Fradraget beregnes fra godkendelsestidspunktet. I særlige tilfælde kan fradrag opnås, hvor det ikke er muligt at måle vandmængden, men hvor den fradragsberettigede vandmængde kan dokumenteres på anden vis. 3. Genanvendt regnvand Der beregnes vandafledningsbidrag for genanvendt regnvand efter målt forbrug. Grundejere, der tilleder genanvendt regnvand til Spildevandsselskabets kloak, er forpligtede til at montere en bimåler til særskilt måling af det genanvendte regnvand. Spildevandsselskabet angiver målertype og målerplacering, men måleren indkøbes, installeres, vedligeholdes og ejes af Spildevandsselskabet. Såfremt der er fra en ejendom er tilledt genanvendt regnvand til kloakken, uden at grundejeren har installeret en måler, er Spildevandsselskabet berettiget til at fastsætte vandafledningsbidraget herfor skønsmæssigt. C. Særbidrag Der betales særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med Spildevandsselskabets spildevandsanlægs etablering og drift. Særbidraget beregnes ved at multiplicere vandforbruget med forureningsfaktoren, F, der beregnes af formlen: F= Bi5:400 Hvor Bi5 er det gennemsnitlige 5-døgns biokemiske iltforbrug. Formlen anvendes kun for værdier af Bi5 over 400 mg/l. For spildevand med en sammensætning, der afviger væsentligt fra almindeligt husspildevand, beregnes forureningsfaktoren ud fra de merudgifter, som afvigelsen medfører for drift af det Spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Virksomheder, hvis spildevand indeholder skadelige stoffer, skal fjerne disse på egen bekostning inden tilledning til Spildevandsselskabets kloaksystem. Ved skadelige stoffer forstås tungmetaller eller andre stoffer, som er skadelige for: arbejdsmiljø ved drift af kloaksystemer og renseanlæg. kloaksystemets funktion og tilstand biologiske/kemiske processer i renseanlæg eller recipient side 8 af 25

9 udnyttelse af spildevandsslam til jordbrugsformål i overensstemmelse med de herom til enhver tid gældende regler. Udgiften til prøvetagning og analysearbejdet til brug for fastsættelse af forureningsfaktorerne og indhold af skadelige stoffer afholdes af virksomheden. D. Vejbidrag 1. Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet Spildevandsselskabets spildevandsanlæg. 2. Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Spildevandsselskabet på 8 % af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. E. Andre spildevandsanlæg 1. Spildevandsselskabets overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet Spildevandsselskabets spildevandsanlæg Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan foreslå, at Spildevandsselskabets overtager andre spildevandsanlæg. Spildevandsselskabet fastlægger principper og vilkår for overtagelse af andre anlæg. Der skal være enighed mellem Spildevandsselskabet og ejere af spildevandsanlægget om overtagelsen, før overtagelsen kan udmøntes og indføres i kommunens spildevandsplan. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Spildevandsselskabet yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, hvis anlæggets stand tilskriver det, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. 2. Spildevandsselskabets overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Spildevandsselskabets spildevandsanlæg Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan foreslå, at Spildevandsselskabets overtager andre spildevandsanlæg. Spildevandsselskabet fastlægger principper og vilkår for overtagelse. Der skal være enighed mellem Spildevandsselskabet og ejere af spildevandsanlægget om overtagelsen, før overtagelsen kan udmøntes og indføres i kommunens spildevandsplan. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. side 9 af 25

10 Spildevandsselskabet yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, hvis anlæggets stand tilskriver det, og der opkræves efter overtagelsen af anlægget vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. 3. Spildevandsselskabets overtagelse af spildevandsanlæg udført ved byggemodning Spildevandsselskabets overtager ikke spildevandanlæg, som er etableret på privat foranledning. I forbindelse med byggemodninger skal en eventuel udstykning være gennemført inden Spildevandsselskabet fører stikledninger frem til de nye matrikelnumre. Dette følger ligeledes af kommunens spildevandsplan. Hvis Spildevandsselskabet trods ovenstående efter en konkret aftale overtager et privat etableret spildevandsanlæg, fastlægger Spildevandsselskabet principper og vilkår for overtagelsen. Der skal være enighed mellem Spildevandsselskabet og ejere af spildevandsanlægget om overtagelsen, før overtagelsen kan udmøntes og indføres i kommunens spildevandsplan. Hvis anlægget forudsættes overtaget af Spildevandsselskabet, træffes der inden anlægget udføres aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved Spildevandsselskabets overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og eventuel økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Efter Spildevandsselskabets overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. 4. Spildevandsanlæg, der tilsluttes Spildevandsselskabets spildevandsanlæg For spildevandsanlæg, der tilsluttes Spildevandsselskabets spildevandsanlæg, fastsætter Spildevandsselskabets bestyrelse et tilslutningsbidrag, som afspejler Spildevandsselskabets udgifter ved tilslutningen. Bidraget pr. ejendom kan dog maksimalt fastsættes til standardtilslutningsbidraget, jf. kapitel 3, punkt A, i denne vedtægt. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. F. Udtræden af Spildevandsselskabet (ophævelse af tilslutningspligten til Spildevandsselskabets spildevandsanlæg) 1. Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Hvis Byrådet i samråd med Spildevandsselskabet i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor man er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af Spildevandsselskabet med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Spildevandsselskabet foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af Spildevandsselskabet. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal maksimalt 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. side 10 af 25

11 Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan Spildevandsselskabet efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. 2. Økonomisk kompensation til Spildevandsselskabet Hvis Spildevandsselskabet kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Spildevandsselskabets bestyrelse, når en ejendom udtræder af kloakforsyning, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation, Spildevandsselskabet kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. 3. Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når Byrådet efter Spildevandsselskabets indstilling i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor man er indstillet på at tillade udtræden af Spildevandsselskabet, kan byrådet i samarbejde med Spildevandsselskabet fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. G. Genindtræden i Spildevandsselskabet En ejendom, der tidligere er udtrådt af Spildevandsselskabets kloakerede opland helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Spildevandsselskabets spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, som Spildevandsselskabet har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. H. Ledningsbrud I det omfang et vandforsyningsselskab i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. Der ydes kun refusion for den del af vandforbruget, der ligger ud over ejendommens vandforbrug tillagt en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 300 m 3. Selvom vandforsyningsselskabet ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Kapitel 4 Bidrag til den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke Ejendomme, der er omfattet af regulativ for obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, opkræves bidrag, der dækker Spildevandsselskabets administration af ordningen, herunder følgende bidrag: side 11 af 25

12 Indsamlingsbidrag Behandlingsbidrag Bidrag til tømningsordningen for bundfældningstanke fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen for bundfældningstanke det pågældende år. Bidragenes størrelse fremgår af Spildevandsselskabets takstblad. For aflevering af spildevand, slam og lignende fra bundfældningstanke, samletanke og kloakbrønde mv., der ikke er omfattet af den obligatoriske tømningsordning betales et bidrag, som fastsættes og opkræves af Spildevandsselskabet. Kapitel 5 Bidrag til den obligatoriske tømningsordning for fedtudskillere Alle ejendomme, som har en fedtudskiller, er ifølge regulativ for tømning af fedtudskillere omfattet af den obligatoriske tømningsordning i Fredensborg Kommune. For deltagelse i den obligatoriske tømningsordning for fedtudskillere opkræves følgende bidrag: Indsamlingsbidrag Behandlingsbidrag Bidrag til tømningsordningen for fedtudskillere fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen for fedtudskillere det pågældende år. Bidragenes størrelse fremgår af Spildevandsselskabets takstblad. Kapitel 6 Fælles bestemmelser Bidrag ifølge denne betalingsvedtægt kan i mangel af rettidig betaling inddrives af Restanceinddrivelsesmyndigheden i medfør af reglerne herfor i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder blandt andet ved lønindeholdelse eller udpantning. Bidrag, der ikke betales til forfaldstid, tillægges renter ifølge reglerne herfor i lov om renter ved forsinket betaling mv. Spildevandsselskabets bestyrelse kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Ændringer af denne vedtægt skal godkendes af Byrådet. Kapitel 7 Målerdata Tilsluttede og tilknyttede brugere af Spildevandsselskabet har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Spildevandsselskabet. side 12 af 25

13 Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke medvirker ved aflæsning af vandmåleren, kan Spildevandsselskabet fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. Kapitel 8 Vedtægtens ikrafttræden Vedtægten træder i kraft den 1. juli 2011, jf. dog nedenfor om kapitel 3, punkt D, og samtidig ophæves den tidligere betalingsvedtægt for Fredensborg Kommune med ikrafttræden den 1. januar Vedtægtens kapitel 3, punkt D, træder i kraft 1. januar Således vedtaget af bestyrelsen i Fredensborg Spildevand A/S den 24. maj 2011 og godkendt af Fredensborg Byråd den 20. juni Fredensborg, den 24. maj 2011 Thomas Lykke Pedersen Bestyrelsesformand Fredensborg Spildevand A/S Henrik Hansen Direktør Fredensborg Spildevand A/S side 13 af 25

14 Bilag 1 Standardkontrakt ved medlemskab af Fredensborg Spildevand A/S. Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem Fredensborg Spildevand A/S (herefter: Spildevandsselskabet ) og ejeren/ejerne, (navn(e)) (herefter: ejeren ) Af ejendommen (adresse og matrikel nr.) (herefter: ejendommen ) Om Ejerens medlemskab af Spildevandsselskabet, der skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning på ejendommen (herefter anlægget ), der opfylder kommunens påbud af (dato) om forbedret rensning af spildevandet. Fredensborg Kommune, Natur- og Miljø, er tilsynsmyndighed. Anlæggets udførelse, drift og vedligeholdelse 1. Spildevandsselskabet er forpligtet til at forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget, så det opfylder kravene til rensning i det af tilsynsmyndigheden i medfør af miljøbeskyttelseslovens 30 udstedte påbud. side 14 af 25

15 Udførelse 2. Spildevandsselskabet forestår såvel udførelsen af selve anlægget som af eventuelle nødvendige forundersøgelser på ejendommen. 3. Ejeren udfører og vedligeholder for egen regning ledninger frem til renseløsningen, hvis bundfældningstank ikke er nødvendig for ejendommens tilkobling til anlægget. Hvis bundfældningstank er nødvendig for ejendommens tilkobling til anlægget, udfører og vedligeholder ejeren for egen regning ledninger frem til bundfældningstank/tanke. For egen regning udfører og vedligeholder ejeren endvidere bundfældningstanken/tankene, hvis bundfældning kræves. Hvis anvendelse af pumpe må anses for at være en integreret del af den lokale renseløsning, forestår Spildevandsselskabet etableringen af pumpen, i andre tilfælde forestår ejeren etableringen af pumpen. Spildevandsselskabet udfører selve tilkoblingen til anlægget, hvis de fornødne ledninger m.v. efter Spildevandsselskabets instrukser er lagt senest [* indsæt antal dage] dage efter, at Spildevandsselskabet har anmodet Ejeren herom. Drift 4. Spildevandsselskabet forestår anlæggets drift, herunder eftersyn af anlægget og tømning af slam fra anlægget samt fra eventuelle tilhørende bundfældningstank/tanke. 5. Ejeren er forpligtet til at tilse anlægget efter Spildevandsselskabets instrukser samt til omgående at anmelde eventuelle driftsforstyrrelser eller skader på anlægget til Spildevandsselskabet. 6. Ejeren er endvidere forpligtet til at følge Spildevandsselskabets instrukser om anlæggets anvendelse - herunder om tilledning af spildevand m.v. - samt til uden vederlag at levere elektricitet og vand til anlæggets drift. Vedligeholdelse 7. Spildevandsselskabet forestår den almindelige vedligeholdelse af anlægget samt tillige af koblingen mellem anlægget og de af ejeren lagte ledninger, hvis denne kobling er udført af Spildevandsselskabet efter Spildevandsselskabet er forpligtet til at holde anlægget i lovlig stand i enhver henseende, herunder til at forestå ombygninger m.v., der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlæggets evne til at rense spildevandet. Ansvarsforhold 9. Spildevandsselskabet kan kræve, at ejeren dækker omkostninger til udbedring af skader på anlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra ejeren, dennes husstands eller side 15 af 25

16 dennes ansattes side. Herunder skal udgifterne ved driftssvigt forårsaget af ejerens, dennes husstands eller dennes ansattes uagtsomme eller forsætlige adfærd afholdes af ejeren. 10. Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med et eventuelt udslip eller anden forurening, der hidrører fra anlægget, afgøres efter dansk rets almindelige regler. Forsikring 11. Anlægget skal af Ejeren til enhver tid være forsikret mod brand og hærværk samt omfattes af øvrige forsikringer, der er tegnet for ejendommen, med mindre andet er aftalt konkret. 12. Ejeren holder til enhver tid Spildevandsselskabet orienteret om, hvilke forsikringer, der er tegnet for ejendommen. Ejeren accepterer, at Spildevandsselskabet hos de pågældende forsikringsselskaber får noteret en deklaration om, at anlægget er udført på ejendommen, at forsikringen ikke kan opsiges, uden at Spildevandsselskabet får meddelelse herom, at Spildevandsselskabet er berettiget til at anmelde skader på anlægget over for selskabet, samt at forsikringsbeløb vedrørende skader på anlægget alene kan udbetales til Spildevandsselskabet, idet Spildevandsselskabet udbedrer skaden i henhold til denne kontrakts bestemmelser. Eventuelle præmieforhøjelser i denne forbindelse er Spildevandsselskabet uvedkommende. Adgangsforhold 13. Ejeren er forpligtet til at lade Spildevandsselskabet forestå udførelse, drift og vedligeholdelse i henhold til denne kontrakts bestemmelser, herunder til at give Spildevandsselskabet - eller den, som Spildevandsselskabet måtte antage hertil adgang til ejendommen i fornødent omfang. Betaling 14. Ejeren betaler standardtilslutningsbidrag ved denne kontrakts underskrivelse samt vandafledningsbidrag fra anlæggets ibrugtagning svarende til ejendomme, der er tilsluttet til et af Spildevandsselskabet ejet spildevandsanlæg, jfr. de herom til enhver tid gældende regler, p.t. i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., 2-4. Ejerforhold 15. Anlægget er, så længe det er tilsluttet ejendommens spildevandssystem, en del af ejendommen, jfr. tinglysningslovens 38, og tilhører som sådan den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Ejeren kan ikke ved pantsætning, salg el.lign. disponere særskilt over anlægget. side 16 af 25

17 Kontraktens ophør 16. Hvis ejendommen senere kloakeres, så anlægget mister sin værdi for ejendommen, fjerner Spildevandsselskabet vederlagsfrit anlægget fra ejendommen, idet ejendomsretten til anlægget ligeledes vederlagsfrit overgår til Spildevandsselskabet. I givet fald ophører denne kontrakt. Ved fjernelse af anlægget kan Spildevandsselskabet dog efterlade nedsivningsrør og lignende nedgravede dele af anlægget, der kun vanskeligt lader sig fjerne fra ejendommen. Hvis anlægget efter Spildevandsselskabets skøn kan anvendes i forbindelse med Spildevandsselskabets kloaksystem, fjernes anlægget ikke, men indgår som led i kloakeringen af ejendommen. Pumper og bundfældningstanke, der tidligere har været drevet og vedligeholdt af Ejeren, men som ved kloakeringen forbliver i funktion, drives og vedligeholdes efter tilslutningen til Spildevandsselskabets kloaksystem af Spildevandsselskabet efter lovens almindelige regler herom. Ved overtagelse af pumper m.v. finder lovgivningens almindelige regler om overtagelse af private anlæg anvendelse. 17. Denne kontrakt er, bortset fra den i 16 beskrevne situation, uopsigelig fra Spildevandsselskabets side. Hvis hjemmelsgrundlaget for kontraktens indgåelse i 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. bliver ophævet uden at blive erstattet af tilsvarende bestemmelser andetsteds i lovgivningen, ophører kontrakten ved ophævelseslovens ikrafttrædelse. Fra Ejerens side kan kontrakten opsiges med 1 års varsel. Ved en sådan opsigelse skal Ejeren til Spildevandsselskabet tilbagebetale den del af anlægsudgifterne, der ligger ud over tilslutningsbidraget, og som på tidspunktet for opsigelsens virkning ikke er afskrevet. Anlægsudgifterne afskrives lineært over 20 år fra anlæggets ibrugtagning. Tinglysning 18. Denne kontrakt tinglyses af Spildevandsselskabet på ejendommen, så kontrakten får virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen. 19. Hvis kontrakten ophører, foranlediger Spildevandsselskabet kontrakten aflyst. den den Fredensborg Spildevand A/S Ejeren side 17 af 25

18 den Medejer side 18 af 25

19 Bilag 2 Fredensborg Spildevand A/S Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1. Grundlag og gyldighedsområde. Dette regulativ er udarbejdet med baggrund i: - Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/ af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer, Bekendtgørelse nr af 11/ om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med senere ændringer, kapitel Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7/ af Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg med senere ændringer, 3. - Fredensborg Spildevand A/S til enhver tid gældende Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S. Regulativet er vedtaget af bestyrelsen for Fredensborg Spildevand A/S den 24. maj 2011 og godkendt af Fredensborg Byråd den 20. juni Dette regulativ administreres af Fredensborg Spildevand A/S. Fredensborg Kommune er tilsynsmyndighed. Samtlige ejendomme i Fredensborg Kommune med bundfældningstanke er omfattet af tømningsordningen, med mindre der er indgået aftale om kontrakt medlemskab af Fredensborg Spildevand A/S. 2. Grundejerens pligt og ansvar. Enhver ejer af en ejendom med bundfældningstank har pligt til at lade denne kontrollere og tømme ved Fredensborg Spildevand A/S foranstaltning efter dette regulativ. Bundfældningstanken er grundejerens ejendom. Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte ejer for i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning at sikre,at bundfældningstanke fungerer forskriftsmæssigt og er i funktionsdygtig stand uden fejl og mangler. 3. Adgangsforhold og indretning. Grundejeren er forpligtet til - at oplyse Fredensborg Spildevand A/S om bundfældningstankens beliggenhed, side 19 af 25

20 - at give Fredensborg Spildevand A/S medarbejdere og entreprenører adgang til bundfældningstanken, herunder fri og uhindret adgang i passagen fra kørevejen og til bundfældningstanken - at sikre kørefast vej indtil 45 meters afstand til tanken, - At sikre, at området omkring tanken er ryddet, så tømningen uhindret kan ske med slamsugerbil, - at sikre, at bundfældningstankens dæksler er frit tilgængelige, samt letaftagelige og med en maksimalvægt på 25 kg. 4. Tømning. Tømningshyppigheden for bundfældningstanke er fastsat i Fredensborg Kommunes tilladelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens 19 eller ved et konkret påbud Det påhviler ejeren at rekvirere tømning hos Fredensborg Spildevand A/S i fornødent omfang ud over den/de årlige faste tømninger. 5. Takster, opkrævning og betaling. Fredensborg Spildevand A/S fastsætter og Byrådet i Fredensborg Kommune godkender takster for ordinære og ekstraordinære tømninger m.v. Taksterne fremgår af Fredensborg Spildevand A/S takstblad. Bidraget dækker udgifterne til tømning, transport og slambehandling samt administration af ordningen. For de ordinære tømninger foretages acontoopkrævning, som reguleres ved en årsafregning, når året er omme. Fredensborg Spildevand A/S udsender opkrævningerne for tømningsordningen sammen med opkrævninger for de øvrige forbrugsafgifter. Bidraget for udførte tømninger ud over de ordinære tømninger opkræves af Fredensborg Spildevand A/S i forbindelse med hver tømning. Hvor tømning af bundfældningstanken på grund af dens størrelse, placering og/eller lignende giver anledning til væsentligt øgede omkostninger i forhold til det fastsatte bidrag pr. tømning, udføres tømningen efter regning. Inden der foretages ændringer i grundejerens beregningsgrundlag, herunder når grundejeren overgår fra betaling ifølge taksterne i takstbladet og til betaling efter regning, modtager grundejeren meddelelse herom. Ved forgæves kørsel som følge af manglende tilgængelighed mv. til tanken, betales et særskilt bidrag pr. gang som fremgår af takstbilaget. Tilbagebetaling af bidrag for obligatoriske tømninger vil ikke finde sted. Bidrag ifølge dette regulativ kan i mangel af rettidig betaling inddrives af Restanceinddrivelsesmyndigheden i medfør af reglerne herfor i lov om inddrivelse af gæld til det offent- side 20 af 25

21 lige, jf. lov af 19/ med senere ændringer, herunder blandt andet ved lønindeholdelse eller udpantning. Bidrag, der ikke betales til forfaldstid, tillægges renter ifølge reglerne herfor i lov om renter ved forsinket betaling mv., jf. Lovbekendtgørelse nr. 743 af 4/ med senere ændringer. 6. Inddragelse, afmelding samt fritagelse. Efter at Fredensborg Kommune har meddelt tilladelse til etablering af en ny bundfældningstank inddrages denne under tømningsordningen. Afmelding fra ordningen kan kun finde sted, hvis bundfældningstanken nedlægges, og der sker en tilslutning til et spildevandsanlæg (kloakering), eller hvis der opnås tilladelse til anden løsning af spildevandsforholdene. Der kan som udgangspunkt ikke meddeles fritagelse for deltagelse i tømningsordningen. Hvis der knytter sig særlige forhold til bundfældningstankens benyttelse, kan Fredensborg Spildevand A/S efter ansøgning dog meddele en tidsbegrænset fritagelse for deltagelse i tømningsordningen med virkning fra anmodningstidspunket. Af særlige forhold kan nævnes, at bundfældningstanken står ubenyttet hen i minimum ét år. Ejeren har pligt til at frembringe den nødvendige dokumentation for det enkelte særlige forhold. Ved landbrugsejendomme med SPF-svinebesætninger eller besætninger i øvrigt med speciel status, kan Fredensborg Spildevand A/S efter skriftlig, dokumenteret ansøgning tillade, at tømningen foretages af en entreprenør antaget af landbrugsejendommen. Det skal overfor Fredensborg Spildevand A/S dokumenteres, at den/de årlige tømninger er udført. 7. Fælles bestemmelser. Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde i henhold til 54 i Bekendtgørelse nr af 11/ om spildevandstilladelse m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med senere ændringer. 8. Ikrafttræden. Regulativet træder i kraft den 1. juli 2011, og samtidig ophæves tidligere regulativ for tømning af bundfældningstanke af 1. januar Fredensborg, den 24. maj 2011 Thomas Lykke Pedersen Bestyrelsesformand Fredensborg Spildevand A/S Henrik Hansen Direktør Fredensborg Spildevand A/S side 21 af 25

22 Bilag 3 Fredensborg Spildevand A/S Regulativ for Tømning af fedtudskillere 1. Indledning og lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet med baggrund i: - Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/ af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer, Bekendtgørelse nr af 11/ om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med senere ændringer, kapitel Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7/ af Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg med senere ændringer, 3. - Fredensborg Spildevand A/S til enhver tid gældende Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S. Regulativet er vedtaget af bestyrelsen for Fredensborg Spildevand A/S den 24. maj 2011 og godkendt af Fredensborg Byråd den 20. juni Dette regulativ administreres af Fredensborg Spildevand A/S. Fredensborg Kommune er tilsynsmyndighed. Hvis Fredensborg Kommune i forbindelse med sin tilsynsvirksomhed konstaterer, at en fedtudskiller ikke fungerer tilfredsstillende eller medfører drifts- eller miljømæssige ulemper, kan kommunen give påbud om de nødvendige ændringer af forholdene, jf. Miljøbeskyttelseslovens 30. Samtlige ejendomme i Fredensborg Kommune med fedtudskillere er omfattet af tømningsordningen, med mindre der er indgået aftale om kontrakt medlemskab af Fredensborg Spildevand A/S.. 2. Benyttelsespligt Enhver ejer af en ejendom med fedtudskiller har pligt til at lade denne kontrollere og tømme ved Fredensborg Spildevand A/S foranstaltning efter dette regulativ. Det påhviler grundejer at tilmelde fedtudskillere på ejendommen til ordningen. Fedtudskilleren er grundejerens ejendom. Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte ejer for i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning at sikre, at side 22 af 25

23 fedtudskilleren fungerer forskriftsmæssigt og er i funktionsdygtig stand uden fejl og mangler. Vedligeholdelse, herunder nødvendige fornyelser af anlæg samt tømning af sandfang og rensning af ledninger, er ikke omfattet af ordningen, men påhviler og bekostes af anlæggets ejer. 3. Adgangsforhold og indretning Grundejeren er forpligtet til - at oplyse Fredensborg Spildevand A/S om fedtudskillerens beliggenhed, - - at give Fredensborg Spildevand A/S medarbejdere og entreprenører adgang til fedtudskilleren, herunder fri og uhindret adgang i passagen fra kørevejen og til fedtudskilleren - at sikre kørefast vej indtil 45 meters afstand til fedtudskilleren, - At sikre, at området omkring fedtudskilleren er ryddet, så tømningen foretages uhindret, - at sikre, at fedtudskillerens dæksler er frit tilgængelige, samt letaftagelige og med en maksimalvægt på 25 kg. 4. Tømning Fedtudskillere vil blive kontrolleret og tømt af Fredensborg Spildevand A/S. Fedtudskillere skal tømmes efter behov dog mindst en gang årligt. Antallet af tømninger pr. år fastsættes individuelt for hvert enkelt anlæg. Fastsættelsen af tømningshyppigheden foretages af Fredensborg Kommune i grundejerens tilladelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens 19. Det påhviler grundejeren herudover at rekvirere tømning hos Fredensborg Spildevand A/S i fornødent omfang. 5. Takster, opkrævning og betaling Fredensborg Spildevand A/S fastsætter og Byrådet i Fredensborg Kommune godkender takster for tømninger m.v. Taksterne fremgår af Fredensborg Spildevand A/S takstblad. Der opkræves bidrag for hver tømning af en fedtudskiller, som skal dække udgifterne til både tømning og transport samt efterfølgende affaldsbehandling. side 23 af 25

24 Bidraget for udførte tømninger opkræves af Fredensborg Spildevand A/S i forbindelse med hver tømning. Fredensborg Spildevand A/S kan dog vælge at foretage acontoopkrævning for tømning af fedtudskillere sammen med opkrævninger for de øvrige forbrugsafgifter. Acontoopkrævninger efterreguleres ved en årsafregning, når året er omme. Hvor tømning af fedtudskilleren på grund af dens størrelse, placering og/eller lignende giver anledning til væsentligt øgede omkostninger i forhold til det fastsatte bidrag pr. tømning, udføres tømningen efter regning. Inden der foretages ændringer i grundejerens beregningsgrundlag, herunder når grundejeren overgår fra betaling ifølge taksterne i takstbladet og til betaling efter regning, modtager grundejeren meddelelse herom. Ved forgæves kørsel som følge af manglende tilgængelighed mv. til tanken, betales et særskilt bidrag pr. gang som fremgår af takstbilaget. Tilbagebetaling af bidrag for obligatoriske tømninger vil ikke finde sted. Bidrag ifølge dette regulativ kan i mangel af rettidig betaling inddrives af Restanceinddrivelsesmyndigheden i medfør af reglerne herfor i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lov af 19/ med senere ændringer, herunder blandt andet ved lønindeholdelse eller udpantning. Bidrag, der ikke betales til forfaldstid, tillægges renter ifølge reglerne herfor i lov om renter ved forsinket betaling mv., jf. Lovbekendtgørelse nr. 743 af 4/ med senere ændringer. 6. Inddragelse, afmeldelse samt fritagelse Efter at Fredensborg Kommune har meddelt tilladelse til etablering af en ny fedtudskiller, inddrages denne under tømningsordningen. Afmelding fra ordningen kan kun finde sted, hvis der opnås tilladelse til anden løsning af spildevandsforholdene. Der kan som udgangspunkt ikke meddeles fritagelse for deltagelse i tømningsordningen. Hvis der knytter sig særlige forhold til fedtudskillerens benyttelse, kan Fredensborg Spildevand A/S efter ansøgning dog meddele en tidsbegrænset fritagelse for deltagelse i tømningsordningen med virkning fra anmodningstidspunket. Ejeren har pligt til at frembringe den nødvendige dokumentation for det enkelte særlige forhold. 7. Fælles bestemmelser side 24 af 25

25 Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde i henhold til 54 i Bekendtgørelse nr af 11/ om spildevandstilladelse m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med senere ændringer. 8. Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 1. juli 2011, hvor det erstatter tidligere regulativ for tømning af fedtudskillere af 29. november Fredensborg, den 24. maj 2011 Thomas Lykke Pedersen Bestyrelsesformand Fredensborg Spildevand A/S Henrik Hansen Direktør Fredensborg Spildevand A/S side 25 af 25

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e))

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e)) Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 mellem og ejeren/ejerne, (navn(e)) af ejendommen

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Kontrakt. SK Spildevand A/S (Kloakforsyningen) ejeren. ejendommen. medlemskab af Kloakforsyningen

Kontrakt. SK Spildevand A/S (Kloakforsyningen) ejeren. ejendommen. medlemskab af Kloakforsyningen Bilag 1 Standardkontrakt ved medlemskab af Kloakforsyningen Denne kontrakts ordlyd gælder for ejendomme der accepterer tilbuddet om medlemskab af Kloakforsyningen. Tilbuddet gælder for ejendomme der efter

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Betalingsvedtægten 2011

Betalingsvedtægten 2011 1 Betalingsvedtægten 2011 Opdateret 01.01. 2011 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ajourført udgave af betalingsvedtægten altid kan ses på vores hjemmeside: www.aalborgforsyning.dk/kloak Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG 2 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3 3.1.2

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Fredericia Kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Fredericia Kommune 1 Kapitel 1...3 Vedtægtens område...3 Kapitel 2...4 Kloakforsyningens budget og regnskab...4 Kapitel 3...5 Kloakforsyningens indtægter...5 A. Tilslutningsbidrag...5 B. Vandafledningsbidrag...7 1. Boligenheder...8

Læs mere

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg)

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg) Betalingsvedtægt Vejle Spildevand A/S Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 KAPITEL 8 KAPITEL 9 BILAG 1 BILAG 2 Vedtægtens område Vejle Spildevands budget

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE Jan. 2014 Indhold KAPITEL 1 Vedtægtens område 04 KAPITEL 2 Vejle Spildevands budget og regnskab 05 KAPITEL 3 Vejle Spildevands indtægter 05 KAPITEL 4 Private spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Betalingsvedtægt. Kloakforsyning. skforsyning.dk

Betalingsvedtægt. Kloakforsyning. skforsyning.dk Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyningen

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyningen Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyningen Mariagerfjord Vand a s Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Betalingsvedtægt for Spildevand... 3 Kapitel 1 - Vedtægtens område... 4 Kapitel 2 - Mariagerfjord

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere