Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag"

Transkript

1 Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag

2 Side 2

3 Indhold 1 Forord Opfyldelse af mål Mål Udviklingen i mængderne fra Initiativer Bemærkninger til gennemførelse af initiativer Opgørelse og beskrivelse af kommunens affaldsordninger Husholdninger Erhverv Tværgående initiativer Borgertilfredshedsundersøgelse Kortlægning og prognose Indledning Prognose Kortlægning og prognose Affaldsmængder fordelt på kilder kortlægning og prognoser Kommunal indsamling Affaldsmængders fordeling på behandlingsform i Affaldsmængderne opgjort på ISAG-koder Økonomi Kommunens omkostninger ved håndtering af affald Planens økonomiske konsekvenser Forbrændings- og deponeringskapacitet Forbrænding behov og kapacitet Deponering behov og kapacitet Affaldsbehandligsanlæg og import af affald Import af affald Side 3

4 Side 4

5 1 Forord I affaldsbekendtgørelsens kapitel 2 er der krav om at kommunerne hver 4. år udarbejder en kortlægningsdel til affaldsplanen. Dette bilag indeholder kortlægningsdelen til Tårnby Kommunes affaldsplan, og indeholder en redegørelse for opfyldelsen af målene i kommunens sidste affaldsplan samt en oversigt over håndtering af affald. Endvidere indeholder bilaget en prognose over mængder af affald i kommunen i perioden Endeligt er kommunes forventede udgifter til affaldshåndtering beskrevet. Side 5

6 Side 6

7 2 Opfyldelse af mål Mål Det er Tårnby Kommunes overordnede politik at medvirke til en udvikling, hvor miljøet ikke belastes på en måde, der forringer fremtidige generationers livsvilkår. Anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer skal derfor begrænses mest muligt. Det er desuden kommunens overordnede målsætning (i prioriteret rækkefølge): 1. at dannelsen af affald skal forebygges 2. at der skal sikres en høj kvalitet i affaldsbehandlingen og ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt: - ved at begrænse affaldets indhold af miljøfarlige stoffer - ved at affaldet genanvendes, når det er økonomisk hensigtsmæssigt - ved at affaldet forbrændes med energiudnyttelse, hvis genanvendelse ikke er mulig 3. at deponeringen af affald skal begrænses mest muligt Tårnby Kommunes overordnede målsætninger er suppleret med en handlingsplan, som angiver hvilke konkrete initiativer, der skal gennemføres. Oversigten med de konkrete initiativer i handlingsplanen kan ses i afsnit 2.3. Tårnby Kommune har udarbejdet en prognose for udviklingen i affaldsmængderne fra husholdninger, erhvervsvirksomheder og bygge- og anlægsvirksomheder på baggrund af kortlægningen af affaldsmængderne i tons x ,5 46,8 47, ,5 49,1 49,7 29,9 30, ,7 34,9 36,3 37,7 28,5 28,5 29,5 30,7 31,7 32, Husholdningaffald Erhvervsaffald Bygge- og anlægsaffald Figur 2.1 viser prognoserne. Prognosens forventede stigning i affaldsmængderne, i hele prognoseperioden, for husholdninger erhvervs og bygge- og anlægsvirksomheder. Side 7

8 tons x ,5 46,8 47, ,5 49,1 49,7 29,9 30, ,7 34,9 36,3 37,7 28,5 28,5 29,5 30,7 31,7 32, Husholdningaffald Erhvervsaffald Bygge- og anlægsaffald Figur 2.1 Forventningen til udviklingen i de samlede affaldsmængder fordelt på husholdningsaffald, erhvervsaffald og affald fra bygge- og anlægsvirksomhed. 2.2 Udviklingen i mængderne fra Tårnby Kommunes gældende affaldsplan er vedtaget i 2000 og har derfor været gældende i 9 år. I Tabel 2.1 ses den faktiske udvikling i affaldsmængderne i de sidste 4 år i planperioden fra 2004 til 2007 fordelt på affaldskilde. Affaldskilde 2004 Ton 2005 Ton 2006 Ton 2007 Ton % pr. år % pr. år % pr. år Husholdninger ,7 5,4 14,5 Erhverv ,1 19,9-12,8 Bygge- og anlæg ,6-17,1 22,1 I alt ,9 0,1 7,6 Forurenet jord ,3 19,6 3,8 Renseanlæg ,3 16,5 83,8 I alt ,6 19,5 7,1 Totalt ,5 7,2 7,4 Tabel 2.1 Affaldsmængderne i ton fordelt på husholdninger, erhverv og bygge- og anlægsvirksomheder Mængden af affald er ikke steget så meget, som forventet i prognosen fra Dette gælder for alle tre affaldskilder: husholdninger, erhverv og bygge- og anlæg. Samlet set er affaldsmængderne steget med 22,5 % i perioden Behandlingsform Mål Ton Ton Ton Ton % % % % Genanvendelse Forbrænding Deponering Specialbehandling I alt Tabel 2.2 Udvikling i mængden i ton fordelt på behandlingsformer Side 8

9 Af Tabel 2.2 ses, at genanvendelse er vokset med 7 % i perioden mens mængden af affald til forbrænding er faldet med 4 %. Affaldsmængden til deponering er faldet med 3 %, mens mængden til specialbehandling ligger konstant på 2 % i perioden. Målene for genanvendelse i affaldsplanen er ikke nået. Målene for forbrænding og deponering er nået allerede i Affaldsfraktion 2004 Ton 2005 Ton 2006 Ton 2007 Ton % pr. år % pr. år % pr. år Dagrenovation ,0 0,5 6,1 Storskrald ,2 24,2 2,1 Haveaffald ,4-15,9 50,2 Papir og aviser ,1-0,8 2,7 Glas ,7-9,7 3,5 I alt ,3 2,0 7,1 Tabel 2.3 Udviklingen i mængden af affald fra husholdninger samt dagrenovation fra erhverv indsamlet i de kommunale ordninger Mængden af indsamlet affald i de kommunale ordninger har, med mindre årsvariationer, ligget konstant i perioden Mængden af glas og flasker, der indsamles til genanvendelse fra husholdningerne, har været faldende i perioden. Tabel 2.4 viser indsamlet affald i ton på Genbrugspladserne i Tårnby Kommune. Tabellen viser, at mængden af affald, der bliver indsamlet, har været voksende i perioden I 2007 blev der indsamlet ton mere affald ind end i 2004, hvilket svarer til en mængdeforøgelse på 42 % Ton Ton Ton Ton % pr. år % pr. år % pr. år Genbrugsplads ,1 6,4 20,5 Tabel 2.4 Mængden af affald indsamlet på Genbrugspladserne i perioden Affaldsbekendtgørelsen stiller krav om indsamling af mindst 55 % papir og pap fra husholdningerne senest år Det samlede potentiale for papir og pap i Tårnby Kommune udgjorde ton om året i perioden og herefter fra ton om året. Målsætningen om indsamling af mindst 55 % er opfyldt i hele perioden. Affaldstype 2004 Ton 2005 Ton 2006 Ton 2007 Ton Papir i beholder Papir Genbrugsplads Pap I alt Potentiale Indsamlet mængde i procent 72 % 73 % 74 % 80 % Tabel 2.5 Indsamlet pap og papir fra husholdninger i ton samt mængden som procent af potentialet Tabel 2.6 viser udviklingen af affaldsmængderne i Københavns Lufthavn. Mængden afhænger primært af byggeaktiviteten i lufthaven, og mængden af bygge- og anlægsaffald har varieret meget i perioden. Lufthavnen Ton Ton Ton Indsamlet mængde Tabel 2.6 Indsamlede mængder affald i Københavns Lufthavn Side 9

10 2.3 Initiativer I affaldsplan blev der opstillet en række målsætninger og delmål i forlængelse af planens overordnede mål. Disse målsætninger og delmål resulterede i en række initiativer og handlingsplaner. I skemaet nedenfor er initiativerne nævnt. Efter hvert initiativ, er det angivet, om initiativet er gennemført eller delvis gennemført. Aktivitet Gennemført Nr. Beskrivelse af initiativ Ja Delvis Nej Dagrenovation og dagrenovationslignende affald 1 Virksomheder med dagrenovationslignende affald i store containere kan frit benytte transportør efter eget valg Genanvendelige materialer i dagrenovation og storskrald 2 Kommunen foretager udskiftning af sækkestativernes plastlåg med nye og mere holdbare metallåg. 3 Der indføres ugetømning af alle minicontainere til papir i etageboligområder 4 Mængden af pap i storskrald undersøges. Ved betydelig mængde udarbejdes forslag om særskilt indsamling af pap 5 Kommunen gennemfører forsøg med indsamling af glasemballage fra parcelhuse mv. i klare plastsække, som indsamles sammen med storskrald 6 Kommunen etablerer en ordning for afhentning af glasemballager fra etageejendomme med opstilling af de kendte flaskecontainere 7 Kommunen etablerer en ordning for afhentning af glasemballager fra etageejendomme, hvor glasemballagerne opsamles i såkaldte pallerammer. 8 Kommunen opfordrer Amagerforbrænding til at iværksætte forsøg med modtagelse af udsorterede plastemballager på genbrugspladser Affald med indhold af miljøskadelige stoffer og farligt affald 9 Kommunen tilbyder alle farvehandlere og byggemarkeder at indgå i en kommunal farvehandlerordning 10 Kommunen har etableret en ordning for indsamling af alle batterityper Amagerforbrænding driver denne ordning Ændring og videreudvikling af genbrugspladser, storskraldsordning og ordning for haveaffald 11 Kommunen arbejder for, at i takt med at antallet af fraktioner i storskrald skal indsamles, sker indsamlingen med rumopdelt ladbil 12 Kommunen etablerer en mindre omlastningsplads, hvor fraktioner af storskrald kan omlastes til store containere med henblik på videretransport 13 Kommunen arbejder for at gøre det lettere for private husstande at hjemmekompostere eget haveaffald ved at tilbyde igangsættervejledning 14 Ugandavej genbrugsplads udbygges til at modtage alle fraktioner under Amagerforbrændings koncept, mens de to øvrige genbrugspladser modtager et reduceret antal fraktioner 15 Kommunen overvejer muligheden for at Amagerforbrænding kan etablere en stor genbrugsplads til betjening af borgere i Tårnby og København Syd 16 Kommunen opfordrer Amagerforbrænding til arbejde for nyudvikling af materiel og driftsrutiner, så genbrugspladserne kan drives så støjsvagt som muligt Særlige initiativer overfor erhvervsaffald 17 Kommunen afsætter ressourcer til et mere aktivt tilsyns- og informationsarbejde overfor kommunens virksomheder, herunder Lufthavnen Særlige initiativer vedrørende information om affaldshåndteringen 18 Kommunen står for udarbejdelse af en let tilgængelig folder med reglerne for sortering og afhentning af storskrald 19 Kommunen står for udarbejdelse af en let tilgængelig folder med reglerne for sortering og afhentning af farligt affald 20 Kommunen udarbejder en folder om reglerne for indretning af standpladser til opsamlingsmateriel for dagrenovation mv. Side 10

11 Aktivitet Gennemført Nr. Beskrivelse af initiativ Ja Delvis Nej 21 Kommunen står for udarbejdelse og udsendelse af en startpakke til nytilflyttere og nyetablerede virksomheder 22 Kommunen sikrer, at affaldsregulativer og sorteringsregler mv. indlægges og vedligeholdes på kommunens web-site Bemærkninger til gennemførelse af initiativer - Initiativ nr. 2 er delvist gennemført, da der er indført 240 liter beholdere til indsamling af papir og aviser som løsning på at affaldet blev vådt i stativerne med ødelagt låg. - Initiativ nr. 5 er delvist gennemført da glaskubeordningen i stedet er blevet udbygget - Initiativ nr. 7 er delvist gennemført, da der i stedet for pallerammer er indført muligheden for at etageboliger kan få opstillet en mobil glaskube. - Initiativ nr. 9 er ikke gennemført, pga. manglede interesse fra byggemarkederne - Initiativ nr. 14 er ikke gennemført, da genbrugspladsen på Ugandavej er nedlagt og i stedet er der etableret en stor genbrugsplads på Kirstinehøj, hvor alle fraktioner kan afleveres - Initiativ nr. 17 er delvist gennemført, da indsatsen er øget, men vil blive yderligere øget i denne planperiode. - Initiativ nr. 18 er delvist gennemført, da kommunen har udarbejdet en sorteringsvejleding som ligger på kommunens hjemmeside. Der vil i denne planperiode blive udarbejdet et egentligt affaldsleksikon. - Initiativ nr. 19 er ikke gennemført, men information om farligt affald vil indgå i det fremtidige affaldsleksikon - Initiativ nr. 21 er ikke gennemført, men et tilsvarende initiativ gennemføres i denne planperiode. Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 3 Opgørelse og beskrivelse af kommunens affaldsordninger Dette afsnit beskriver de eksisterende affaldsordninger i Tårnby Kommune i 2009, fordelt på husholdninger og erhverv. Der skelnes mellem type af ordning. Det vil sige at der kan være tale om en indsamlings- eller anvisningsordning. En indsamlingsordning kan derudover være udformet som enten en hente- eller bringeordning. I afsnittet beskrives, hvordan ordningerne er organiseret og hvilket regulativ ordningen hører ind under. Desuden beskrives udviklingen i mængden af de indsamlede fraktioner for perioden Ordninger og regulativer bliver løbende optimeret og opdateret for at forbedre bl.a. borgernes service og arbejdsmiljøet for renovationsmedarbejderne. Affald der frembringes og indsamles i Tårnby Kommune er omfattet af følgende ordninger: 3.1 Husholdninger Fraktion/affaldstype Batterier Indsamlingsordning Henteordning Bringeordning Bemærkninger Afleveres på kommunens genbrugspladser eller på Amager Forbrændings indsamlingssteder Dagrenovation Indsamles mindst en gang ugentligt fra helårsbeboelse El-skrot (WEEE-affald) Indsamles en gang månedligt fra helårsbeboelse. Kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Farligt affald Afleveres på kommunens genbrugspladser Flasker og emballageglas Haveaffald Hjemmekompostering Jern/metal Kasseret indbo ( Storskrald ) Afleveres på kommunens genbrugspladser eller i kuber opstillet i kommunen Indsamles en gang månedligt fra helårsbeboelse. Kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Kommunen opfordrer til hjemmekompostering af vegetabilsk affald og haveaffald Indsamles en gang månedligt fra helårsbeboelse. Kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Indsamles en gang månedligt fra helårsbeboelse. Kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Pap Afleveres på kommunens genbrugspladser Papir Indsamles en gang månedligt fra helårsbeboelse. Kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Plast Afleveres på kommunens genbrugspladser For yderligere information om kommunens affaldsordninger for husholdninger, se: Side 14

15 3.2 Erhverv Fraktion/affaldstype Indsamlingsordning Henteordning Bringeordning Anvisningsordning Batterier Bygge- og anlægsaffald Dagrenovationslignende affald El-skrot (WEEE-affald) Farligt affald Haveaffald Klinisk risikoaffald Pap Papir Plastik PVC Bemærkning Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser Omfattet af samme henteordning som dagrenovation fra husholdninger Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser For yderligere information om kommunens affaldsordninger for husholdninger, se: Tværgående initiativer Indsamling via genbrugspladserne på Kirstinehøj 25C og Vægtergangen 32A. Der henvises til Amagerforbrændings til enhver tid gældende sorteringsvejledning. Side 15

16 4 Borgertilfredshedsundersøgelse I april-maj 2009 er der gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på affaldsområdet i Tårnby Kommune. Undersøgelsen omfattede telefoninterview med 200 borgere i kommunen. Spørgsmålene omfattede borgernes tilfredshed med affaldsområdet samt spørgsmål om, hvad der kunne ændres, udvikles eller forbedres. Følgende punkter er de mest nævnte i interviewet med borgerne: - Mere og bedre information om regler om hvad der bliver taget med - og hvad der ikke bliver taget med i storskraldsordningen - Mulighed for aflevering af pap i storskraldsordningen - Færre begrænsninger for hvilken type affald, der må sættes ud til storskrald - Affaldsbeholder af plast til dagrenovation frem for de nuværende plastsække og stativer Generelt er borgerne dog tilfredse med affaldsområdet. Den gennemsnitlige vurdering af affaldsområdet får en karakter på 5,8, på en skala fra 1 til 7. Utilfredsheden med affaldsområdet skyldes primært omlægningen af storskraldsordningen til indsamling i klare sække, og deraf følgevirkninger, og at pap ikke medtages dagrenovationen eller i storskraldsordningen. Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 5 Kortlægning og prognose 5.1 Indledning Affaldsmængderne i denne kortlægning og prognose er opdelt i forhold til: Kilde: beskriver producenten eller branchen, hvor affaldet produceres Behandlingsform: behandling på modtageanlægget Affaldstype: jf. affaldsbekendtgørelsen: dagrenovation, storskrald, haveaffald, erhvervsaffald, emballageaffald, farligt affald samt behandlingsrest Fraktioner: materialer med fælles sammensætning eks. Pap og papir Prognose Affaldsprognosen er udarbejdet af Veksebo Miljørådgivning og fremskrivningsparametrene i prognosen bygger på fire elementer: 1. Sammenhængen mellem økonomisk udvikling og affaldsdannelse 2. Tendensanalyser baseret på den historiske udvikling (Amagersforbrændig s kortlægninger for perioden , eventuelt ) 3. Analyser af dagrenovationens sammensætning 4. Prognose for den lokale befolkningsudvikling i Tårnby Kommune Baggrunden for prognosen kan ses i Affaldsprognose P2007 AF metode og forudsætninger. 5.2 Kortlægning og prognose Affaldsmængder fordelt på kilder kortlægning og prognoser I Tabel 5.1 ses fordelingen på erhvervsmæssig kilde i perioden 2007 samt prognosen for mængderne fordelt på kilde i perioden Der forventes en stigning i affaldsmængderne for kilderne husholdninger og erhverv i hele periode mens affald fra bygge og anlæg forventes at falde i periodens første fire år, hvorefter mængderne stiger. Kilde Husholdninger Erhverv Bygge- og anlæg Renseanlæg* Total Tabel 5.1 Affaldets fordeling på kilde (ton) 2007 er kortlagte mængder, er baseret på prognose. *Renseanlægget forventes nedlagt i Kommunal indsamling Affaldsmængderne indsamlet i de kommunale ordninger forventes at være svagt stigende i planperioden for alle fraktion, med undtagelse af glas. Side 19

20 Affaldsfraktion Dagrenovation* Papir og pap inkl. aviser Glas Storskrald Haveaffald Genbrugsplads Total Tabel 5.2 Affaldsmængder i den kommunale indsamling (ton), 2007, er baseret på prognose. *eksklusiv dagrenovation fra erhverv Affaldsmængders fordeling på behandlingsform i Det forventes, at genanvendelsen vil falde og forbrændingen vil stige svagt i perioden , såfremt der ikke iværksættes initiativer til affaldshåndteringen, der øger genanvendelsen. Kilde Behandlingsform Total Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Husholdninger Virksomheder Bygger og anlæg Total Tabel 5.3 Affaldets fordeling efter behandlingsform og erhvervsmæssig kilde (ton) 2007 Behandlingsform Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Total Tabel 5.4 Behandlingsform 2007 (ton) samt prognose for behandlingsform (ton) Behandlingsform Genanvendelse 59,9 59,1 58,6 58,3 57,9 57,8 57,9 Forbrænding 31,5 32,3 32,7 33,0 33,4 33,5 33,3 Deponering 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 Særlig behandling 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Total Tabel 5.5 Behandlingsform 2007 (procent) samt prognose for behandlingsform (procent) Affaldsmængderne opgjort på ISAG-koder Fraktion Beskrivelse ISAGkode Animalske og veg. fedtstoffer Olier og kemikalier Forbrændingsegnet Ikke forbrændings-egnet Aviser og blade Side 20

21 50.02 Bølgepap Glas og flasker Vinduer og planglas PE-plast PVC-plast Madspild/andet organisk Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Andet bygge- og anlægsaffald Træ Jord og sten Andet genanvendeligt (tøj og sko) Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Slagger Asbest Batterier Elektrisk og elektronisk affald Slam Slam flydende Sorteringsaffald (affald til sortering springmadrasser) Total Tabel 5.6 Totale affaldsmængder fordelt på fraktioner (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose Fraktion Beskrivelse ISAGkode Olieaffald Kemikalier Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Glas PE-plast PVC-plast Madspild/andet organisk Grene, blade, græs Jern og metal Autogummi Træ Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Batterier Side 21

22 79.00 Elektrisk og elektronisk affald Sorteringsaffald (springmadrasser) Total Tabel 5.7 Erhvervsaffald fordelt på fraktioner (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose Fraktion Beskrivelse ISAGkode Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Glas PVC-plast Andet bygge- og anlægsaffald Træ Slagger Asbest Sorteringsaffald (affald til sortering springmadrasser) Total Tabel 5.8 Mængden af bygge- og anlægsaffald fordelt på fraktioner (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose Side 22

23 Fraktion Beskrivelse ISAGkode Olier Kemikalier Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Glas PE-plast PVC-affald Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Andet bygge- og anlægsaffald Gips Træ Andet genanvendeligt(tøj og sko) Asbest Batterier Elektrisk og elektronisk affald Sorteringsaffald (springmadrasser) Total Tabel 5.9 Mængden af husholdningsaffald fordelt på fraktioner (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose Side 23

24 Side 24

25 6 Økonomi 6.1 Kommunens omkostninger ved håndtering af affald I forbindelse med håndteringen af affaldet i de kommunale ordninger har Tårnby Kommune en række udgifter, som er angivet i tabel 6.1 en økonomiske oversigt omhandler regnskab for året 2007 og samt perioden hvor der er udført en prognose for de fremtidige affaldsmængder Udgifter til affaldsindsamling Administration Dagrenovation/storskrald Indsamling Behandling Planlægning Administrationsudgifter Renter af opsparing Papir og glas Indsamling Salg af glas og papir Indtægter fra gebyr Udgifter Udgifter til fælles formål Drift af Amagerforbrænding Drift af SMOKA Indsamling af medicin Administrationsudgifter Renter af opsparing Indtægter Udgifter I alt indtægter I alt udgifter Tabel 6.1 Oversigt over de faktiske udgifter for 2008 samt budgettal for årene på kommunens fremlagte budget. Side 25

26 6.2 Planens økonomiske konsekvenser Udgifterne til affaldsbortskaffelsen forventes at stige med ca. 3,5 millioner kr. eller 14 % fra 2007 til Udgiftsstigningen skyldes almindelig prisfremskrivninger, samt stigning i udgifterne til driften af I/S Amagerforbrænding. Renovationsområdet har oparbejdet en formue, og en del af udgifterne i 2010 og 2011 vil blive dækket af denne formue. I 2012 forventes det, at formuen vil være på ca. 2 millioner kr. Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 7 Forbrændings- og deponeringskapacitet I dette afsnit opgøres kapacitetsbehovet for forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg i henhold til prognosen og der er givet en oversigt over mængder, som Tårnby Kommune forventer at fremføre og tilføre. Det er Tårnby Kommunes ansvar, at sikre den nødvendige forbrændings- og deponeringskapacitet for det affald, der produceres i kommune. 7.1 Forbrænding behov og kapacitet Tårnby Kommune er interessent i I/S Amagerforbrænding, der har en forbrændingskapacitet på ton årligt. Alt forbrændingsegnet affald fra kommunen anvises til I/S Amagerforbrænding. Mængden af affald til forbrænding fra hele regionen har været stigende og det forventes, at mængderne fortsat vil stige i den kommende planperiode Forbrænding af affald Tabel 7.1 Tårnby kommunes forbrændingsbehov i ton er kortlagte mængder, er baseret på prognose Tårnby Kommune vil sammen med de øvrige kommuner i I/S Amagerforbrænding udbygge forbrændingskapacitet, såfremt det ikke ved andre tiltag er muligt at nedbringe affaldsmængderne til forbrænding. 7.2 Deponering behov og kapacitet Affald fra Tårnby Kommune deponeres på den kontrollerede losseplads AV Miljø samt på en række fyldpladser på Sjælland. Tårnby Kommune er interessent i AV Miljø, der har et restvolumen til deponering af affald på ca m³ Deponi 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 Tabel 7.2 Tårnby kommunes deponeringsbehov i ton er kortlagte mængder, er baseret på prognose Der vil frem til ca være tilstrækkelig kapacitet på AV Miljø. Derudover er der planer om et nyt deponeringsanlæg ved Kalvebod Miljøcenter. Der regnes med at anlægget kan tages i brug 2010 og derved sikres en tilstrækkelig deponeringskapacitet frem til ca Kapaciteten på fyldpladserne kan ikke gøres op, da der ikke findes egentlige rettigheder til kapacitet på disse anlæg. Det antages imidlertid, at der er tilstrækkelig kapacitet på anlæggene den kommende planperiode. Side 29

30 8 Affaldsbehandligsanlæg og import af affald Anlæg, der sorterer eller behandler affald og er beliggende i Tårnby Kommune er følgende (anlæggets funktion er beskrevet i parentes): Kirstinehøj Genbrugsplads, Kirstinehøj 25 C Bemandet containerplads, hvor private og mindre erhvervsdrivende kan aflevere storskrald, haveaffald, bygge- og anlægsaffald og genanvendelige materialer. Vægtergangens Genbrugsplads, Vægtergangen 32A Bemandet containerplads, hvor private og mindre erhvervsdrivende kan aflevere storskrald, haveaffald, bygge- og anlægsaffald og genanvendelige materialer. SAS Genbrugsplads, Kystvejen 1 Ubemandet containerplads, hvor affald fra SAS s aktiviteter i Lufthavnen kan afleveres. Containerpladsen i Københavns Lufthavn Ubemandet containerplads, hvor affald fra aktiviteter i Lufthavnen kan afleveres. 8.1 Import af affald Der forventes ikke import af affald til behandling på anlæg i Tårnby Kommune i planperioden. Side 30

31

32

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen...

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune

Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune Bilag 2 Kortlægning og prognoser Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 1 of 26 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 2 Page 2 of 26 Page 3 of 26 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Målsætninger for behandlingen af affald 3.2 Opfølgning på

Læs mere

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG 3 Målsætningsdel Fastsatte mål i den tidligere affaldsplan Gennemførelse af tidligere fastsatte mål Målsætninger for affaldshåndteringen Nationale målsætninger Målsætning for husholdningsaffald Målsætning

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering...

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 INDHOLD Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. KORTLÆGNINGSDEL... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 4 1.3 PRINCIP FOR AFFALDSKORTLÆGNINGEN... 5 1.4

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 33 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Page 2 of 33 Page 3 of 33 1 Affaldsplanens opbygning 2 Målopfyldelse 2.1 Sigtelinjer: Mål og status 2.2 Nationale og kommunale initiativer 3 Affaldsordninger

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere