MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN"

Transkript

1 /04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ AFGØRELSE Tilsagn SAGSFREMSTILLING Indledning De involverede virksomheder Organiseringen af dansk fodbold Superligaklubberne Divisionsforeningen DBU Sagens baggrund Kommissionens praksis Konkurrencerådets tilsagnsafgørelse fra MARKEDSBESKRIVELSE Generelt om tv-markederne Rettighedsmarkederne Rettighederne til premium fodbold Rettighederne til Superligaen og Landspokalturneringen Rettighederne til Champions League Rettighederne til Premier League Markedet for udbud af tv-kanaler Markedet for salg af betalings-tv-kanaler Markedet for distribution af tv Informationsindsamling angående superligarettigheder Markedsundersøgelsen i TV 2 Sport-afgørelsen Spørgsmål til forbrugere Markedsundersøgelse blandt danske kanaludbydere og tvdistributører Kanaludbydere Tv-distributører Markedsundersøgelse blandt udenlandske aktører Oplysninger fra øvrige konkurrencemyndigheder i EU/EØS Høringssvar

3 5. VURDERING Afgrænsning af de relevante markeder De relevante produktmarkeder Markedet for erhvervelse af tv-rettighederne til dansk ligafodbold Markedet for erhvervelse af new media-rettighederne til dansk ligafodbold Markedet for erhvervelse af radiorettighederne til dansk ligafodbold Markedet for salg af betalings-tv-kanaler Markedet for distribution af tv Geografisk markedsafgrænsning Konklusion vedrørende markedsafgrænsning Samhandelspåvirkning Konkurrencelovens 6 og TEUF artikel Erhvervsvirksomhed Aftale, vedtagelse eller samordnet praksis Til formål og/eller til følge at begrænse konkurrencen Fælles salg af rettighederne til Superligaen kan have skadelige virkninger for konkurrencen på flere markeder Konkurrencerådets afgørelse fra 2007 har afbødet de konkurrenceskadelige virkninger af det fælles salg Ophævelse af Konkurrencerådets afgørelse fra 2007 kan få negative virkninger for konkurrencen Delkonklusion vedrørende til formål og/eller til følge at begrænse konkurrencen Mærkbar konkurrencebegrænsning Det kvantitative mærkbarhedskrav Det kvalitative mærkbarhedskrav Delkonklusion vedrørende mærkbar konkurrencebegrænsning Konklusion vedrørende konkurrencelovens 6 og TEUF artikel Mulig individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, og TEUF artikel 101, stk Konklusion vedrørende mulig individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, og TEUF artikel 101, stk Tilsagn Markedstest af tilsagn Vurdering af tilsagn No single buyer -reglen Undtagelsen til no single buyer -reglen Genudbud ved anvendelse af undtagelsen til no single buyer -reglen Den maksimale rettighedsperiode Godkendelse af pakkesammensætningen Genforhandling Delkonklusion vedrørende tilsagn Samlet konklusion

4 6. AFGØRELSE Tilsagn BILAGSFORTEGNELSE

5 1. Resumé 1. Denne sag handler om salget af medierettighederne til dansk ligafodbold, herunder navnlig Superligaen. Det skal vurderes, hvorvidt de markedsmæssige forhold har ændret sig på en sådan måde, at der er grundlag for at foretage en ændring af den regulering af salget af medierettighederne til dansk ligafodbold, som blev indført i Den 31. oktober 2007 traf Konkurrencerådet således afgørelse om at gøre en række tilsagn bindende, der var afgivet af DBU/Divisionsforeningen med henblik på at imødekomme de konkurrenceretlige betænkeligheder, som rådet havde i forhold til superligaklubbernes fælles salg af medierettighederne til dansk ligafodbold ( 2007-afgørelsen ). 3. Uden den fælles salgsaftale ville klubberne skulle sælge deres rettigheder individuelt, og klubberne ville dermed uafhængigt af hinanden skulle forhandle salgsvilkår, herunder pris, med kanaludbyderne. Dermed ville klubberne være i konkurrence med hinanden om at sælge de rettigheder, som de hver især råder over. 4. Den fælles salgsaftale medfører således, at 12 aktører i form af de 12 superligaklubber reduceres til én aktør på udbudssiden. Det betyder, at tredjeparter kun har én leverandør og alene kan købe rettighederne til de priser, som Divisionsforeningen fastsætter. Det fælles salg resulterer dermed i ensartede salgsvilkår, herunder priser, sammenlignet med en situation med individuelt salg. 5. Udgangspunktet er derfor, at en aftale mellem konkurrenter om fælles salg af rettighederne til Superligaen udgør en overtrædelse af konkurrenceloven, jf. 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2, hvorefter en aftale, som begrænser eller kontrollerer afsætningen i markedet, er forbudt. 6. Et fælles salg af rettighederne til Superligaen har ikke kun betydning for rettighedsmarkedet, men også for de tilstødende markeder for (i) betalings-tv-kanaler og (ii) distribution af tv. 7. Således udgør væsentlige fodboldbegivenheder en vigtig del af det samlede indhold, som betalings-tv-kanalerne kan konkurrere med hinanden på, når de skal gøre kanalerne til attraktive salgsobjekter i forhold til tv-distributørerne. Tilsvarende er tv-distributørernes salg af abonnementer til forbrugerne afhængigt af, at der tilbydes adgang til de kanaler, som har et efterspurgt indhold. Derfor kan både kanaludbyderne og distributørerne også kræve en høj pris fra henholdsvis distributørerne og forbrugerne, såfremt de har adgang til at vise væsentlige fodboldbegivenheder. 8. Baggrunden for 2007-afgørelsen var, at de danske superligaklubber i regi af Divisionsforeningen siden 1998 havde foretaget fælles salg af medierettighederne til den danske Superliga i fodbold til én virksomhed, MTG, på eksklusiv basis. I december 2006 annoncerede MTG og Divisionsforeningen, at parterne havde til hensigt at forlænge aftalen frem til Såfremt denne hensigt var blevet effektuereret, ville rettighederne ikke have været i åbent udbud i 15 år. 9. Tilsagnene fra 2007-afgørelsen, som udgør den nuværende regulering, indebærer følgende hovedvilkår: (i) Rettighederne skal i åbent udbud hvert tredje år, 4

6 (ii) (iii) Rettighederne deles op i et antal pakker, herunder minimum tre pakker med mindst én livekamp i hver, som udbydes særskilt og på åbne, ikkediskriminerende og objektive vilkår, og Ingen køber kan som udgangspunkt erhverve samtlige pakker til distribution af direkte transmission af superligakampe ( no single buyer ). 10. Reglen om no single buyer giver således mulighed for, at superligapakkerne kan sammensættes således, at én kanaludbyder kan erhverve fem ud af de seks livekampe, som hver spillerunde består af. Endvidere kan den ene kamp, som tilfalder en anden kanaludbyder, være den mindst attraktive kamp, dvs. sjette kampvalg. Dette kan fx gøres ved, at kampene inddeles i seks pakker med én kamp i hver. 11. De nuværende tilsagn indeholder en undtagelse til no single buyer -reglen. Såfremt højst to kanaludbydere har afgivet egnede bud, dvs. bud som opfylder egnethedskriterierne og minimumspriserne, kan Divisionsforeningen således forhandle med de to kanaludbydere om salg af samtlige rettigheder til direkte transmission til én af dem. Erhvervelse af samtlige rettigheder forudsætter bl.a., at den pågældende kanaludbyder er parat til at betale en merpris for samtlige pakker på minimum 30 pct. over den højeste af to priser: (i) summen af minimumspriserne for pakkerne eller (ii) summen af det højeste skriftlige bud, der er afgivet i første budrunde for hver enkelt pakke. 12. Rettighederne har i mellemtiden været udbudt to gange efter den fastlagte model, og det tredje udbud skal efter planen foregå i foråret 2014 med virkning for sæsonen 2015/ I marts 2013 henvendte Divisionsforeningen sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på en genforhandling af tilsagnene. Divisionsforeningen mener, at markedsforholdene har ændret sig væsentligt, og foreningen ønsker i første række en fuldstændig ophævelse af tilsagnene fra 2007-afgørelsen, således at rettighederne kan sælges helt frit. Divisionsforeningen vurderer imidlertid, at det især er reglen om no single buyer og den maksimale rettighedsperiode på tre år, som den finder problematiske. Det skyldes ifølge Divisionsforeningen, at foreningen (og dermed klubberne) bliver påført et tab dels ved at køberfeltet begrænses, dels ved at køberne nedjusterer deres bud. 14. Divisionsforeningen har i medfør af punkt 187 i 2007-afgørelsen mulighed for at anmode om genforhandling af tilsagnene, såfremt markedsforholdene har ændret sig væsentligt, hvorefter gennemførelse af udbud efter den aftalte model vil medføre væsentlige tab for Divisionsforeningen. 15. I den forbindelse bemærkes det dog, at Divisionsforeningen ved det sidste salg af liverettighederne til Superligaen inden 2007-afgørelsen trådte i kraft solgte rettighederne for ca. [ ] pr. sæson, mens det første udbud under reguleringen indbragte Divisionsforeningen [ ] pr. sæson, [ ]. Ved det efterfølgende udbud i 2011 [ ] pr. sæson. 16. Med 2007-afgørelsen blev der indført en række krav, som sikrede, at også andre end MTG fik mulighed for med jævne mellemrum at erhverve rettigheder til Superligaen. Det har i sidste ende gavnet forbrugerne, der bl.a. har nydt godt af et øget udbud af tv-kanaler og tvdistributører, som har adgang til at vise kampe fra Superligaen. 17. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen deler dog Divisionsforeningens opfattelse af, at Superligaen i mellemtiden relativt set har mistet betydning i forhold til særligt Champions League og Premier League, og at disse rettigheder kan tillægges en betydning for 5

7 konkurrencen på tv-markederne, som i en vis grad kan sammenlignes med rettighederne til Superligaen. 18. Det fremgår således af Konkurrencerådets fusionsafgørelse fra 2012 om MTG s overtagelse af TV 2 Sport, at der i dag er tale om, at rettighederne til de tre fodboldturneringer Superligaen, Champions League og Premier League hver især udgør premium fodboldrettigheder, som tillægges klart større betydning end andre fodboldrettigheder (og i endnu højere grad andre sportsrettigheder) i konkurrencen mellem både kanaler og distributører. Rettighederne til Superligaen er dog fortsat de [ ] dyreste sportsrettigheder på det danske marked. 19. Det er på den baggrund Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at den ændrede markedssituation begrunder visse justeringer af reguleringen. Det er dog samtidigt styrelsens vurdering, at der fortsat er så betydelige konkurrencemæssige problemer på rettigheds- og tvmarkederne, at det også fremadrettet er nødvendigt at stille en række krav til, hvordan et fælles salg af rettighederne foregår. 20. Dette bekræftes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse i nærværende sag, hvoraf det fremgår, at både kanaludbydere og distributører generelt set er skeptiske over for en hel eller delvis ophævelse af tilsagnene, om end det for de flestes vedkommende især er en ophævelse af no single buyer -reglen, der anses som værende problematisk. 21. Superligaen A/S/DBU/Divisionsforeningen har på den baggrund fremsat tilbud om reviderede tilsagn, som indeholder følgende hovedændringer: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Den maksimale rettighedsperiode forlænges til seks år, Hvis der benyttes en rettighedsperiode, der overstiger tre år, styrkes no single buyer -reglen, således at (1) én aktør maksimalt kan erhverve 4 ud af 6 livekampe, og (2) én aktør ikke kan erhverve både livekampvalg 1 og 2, Det er ikke længere muligt at anvende minimumspriser og dermed begrænse antallet af aktører, som kan afgive egnede bud, Eksklusivitetspræmien hæves til 40 pct., hvis der opstår en situation med egnede bud fra færre end tre aktører, og Der skal ske genudbud efter maksimalt tre år af to livekampe, herunder minimum kampvalg 2, hvis én aktør erhverver alle liverettighederne for en periode, der overstiger tre år. 22. Baggrunden for og vurderingen af det fremsatte tilbud om reviderede tilsagn fremgår nedenfor. No single buyer -reglen 23. Rettighederne til Superligaen har fortsat en sådan konkurrencemæssig styrke, at det selv med den nuværende rettighedsperiode på maksimalt tre år vil skabe en betydelig markedsmagt hos en kanaludbyder, som erhverver samtlige rettigheder eksklusivt. 24. Denne markedsmagt vil blot være styrket, hvis den pågældende kanaludbyder også har eksklusive rettigheder til de øvrige premium fodboldrettigheder, Champions League og Premier League: En sådan koncentration af premium fodboldrettigheder hos én kanaludbyder vil betyde, at den pågældende kanaludbyder vil have en klar fordel i konkurrencen med de øvrige kanaludbydere. 6

8 25. Dertil kommer, at konkurrencen på distributionsmarkedet ligeledes risikerer at lide skade, hvis ikke alle tv-distributører får adgang til rettighederne. Det gælder især, hvis den kanaludbyder, som kommer i besiddelse af alle rettighederne, er vertikalt integreret, som fx MTG er det. Endelig vil priserne kunne hæves i alle omsætningsled. 26. På den baggrund kan Divisionsforeningens ønske om at ophæve reglen om no single buyer ikke imødekommes. Undtagelsen til no single buyer -reglen 27. I de gældende tilsagn er der som nævnt indføjet en undtagelse til no single buyer -reglen. Divisionsforeningen kan således indlede forhandlinger om at sælge til én kanaludbyder, såfremt der er afgivet bud fra højst to kanaludbydere, som er egnede. Det er vurderingen, at der fremadrettet vil være en betydelig risiko for, at denne undtagelse til no single buyer - reglen kan bringes i anvendelse. 28. For det første har det vist sig, at Divisionsforeningen ved de foregående udbud har anvendt meget høje minimumspriser. Såfremt minimumspriserne sættes højt, er der en betydelig risiko for, at en række interesserede kanaludbydere ikke vil være i stand til at byde minimumsprisen. Eftersom et afgivet bud mindst skal lyde på minimumsprisen for at blive erklæret egnet, er Divisionsforeningens implementering af minimumspriser i høj grad med til at begrænse antallet af egnede bud. 29. For det andet er markedstendensen på betalings-tv-markedet, at aktørerne konsoliderer sig. Siden seneste udbud er TV 2 Sport blevet opkøbt af MTG, mens virksomheden bag Discovery Channel har opkøbt SBS og indgået en aftale om overtagelse af kontrol af Eurosport. Der er dermed nu tale om et begrænset køberfelt, hvilket i kombination med anvendelsen af minimumspriser betyder, at risikoen for, at der afgives færre end tre egnede bud, er betydelig. 30. Divisionsforeningens mulighed for at anvende minimumspriser er afskaffet i de reviderede tilsagn. Dermed mindskes risikoen markant for, at der kan opstå en situation, hvor der er færre end tre aktører, som afgiver egnede bud, og dermed mulighed for, at alle kampene sælges til én aktør. 31. Endvidere er eksklusivitetspræmien forhøjet fra 30 til 40 pct. Dette mindsker risikoen for, at der er én aktør, som erhverver alle pakkerne, hvis der på trods af afskaffelsen af minimumspriserne alligevel skulle opstå en situation, hvor der er mindre end tre egnede bud. 32. Endelig er der ændret på den procedure, der gælder for udbuddet, hvis der er færre end tre aktører, som har afgivet egnede bud. For det første skal en eventuel enlig køber betale en pris for samtlige pakker, som er minimum 40 pct. over summen af det højeste bud afgivet for hver enkelt pakke på tværs af alle budrunder og ikke som nu, hvor afskaffelsen af minimumspriser ville få den konsekvens, at præmien alene skulle beregnes ud fra summen af det højeste bud for hver enkelt pakke afgivet i første budrunde, hvor buddene kan være afsøgende og derfor relativt lave. 33. For det andet skal der gennemføres en almindelig budproces med flere budrunder, som afsluttes med et endeligt bud, før aktørerne bliver oplyst om, at der er færre end tre deltagende aktører. Først herefter vil aktørerne få mulighed for at afgive et bud på fuld eksklusivitet. Dermed minimeres risikoen for, at der afgives strategisk lave bud, hvorved en enlig køber kan erhverve samtlige rettigheder til Superligaen til en pris, der ikke afspejler den reelle værdi af eksklusiviteten. 7

9 34. Afskaffelsen af minimumspriser, forhøjelse af eksklusivitetspræmien samt ændringerne af budprocessen gælder uanset længden på rettighedsperioden. Rettighedsperioden 35. Den maksimale rettighedsperiode forlænges fra tre til seks år. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anerkender i den forbindelse, at en længere rettighedsperiode vil kunne styrke købernes incitamenter til løbende at investere i og dermed forbedre Superligaproduktet, idet køberne får en længere periode til at kapitalisere på investeringen. Af samme årsag er det vurderingen, at en længere rettighedsperiode vil kunne øge sandsynligheden for, at nye aktører vil være interesserede i at erhverve rettighederne og anvende dem som brohoved for etablering på det danske betalings-tv-kanalmarked. Disse mulige fordele skal dog holdes op i mod ulemperne ved en længere rettighedsperiode, herunder især den længere afskærmning af andre, potentielle købere. 36. Grundlæggende har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen haft konkurrencemæssige betænkeligheder ved en længere rettighedsperiode. Disse betænkeligheder har dog i høj grad haft sammenhæng med den nuværende udformning af no single buyer -reglen, hvor der er mulighed for, at én kanaludbyder kan erhverve fem ud af seks kampe, og hvor den ene kamp, som tilfalder en anden kanaludbyder, endda kan være den mindst attraktive kamp, dvs. sjette kampvalg. En sådan situation kan bedre accepteres med den nuværende rettighedsperiode, hvor der er mulighed for en ny fordeling af rettighederne allerede efter tre år. 37. Hvis alene rettighedsperioden forlænges, vil det således skabe en risiko for, at der for en lang periode fastlåses en situation, hvor én kanaludbyder er i besiddelse af et klart mere attraktivt produkt både volumen- og kvalitetsmæssigt. Dette vil skabe en væsentlig markedsmagt hos denne kanaludbyder, idet den dog ikke vil svare til fuld eksklusivitet. 38. De reviderede tilsagn indeholder imidlertid en yderligere begrænsning i forhold til de kamprettigheder, som en kanaludbyder kan erhverve, hvis der gøres brug af en længere rettighedsperiode end tre år. 39. Hvis der anvendes en rettighedsperiode, som er længere end tre år, vil én kanaludbyder således maksimalt kunne erhverve fire ud af seks kampe i modsætning til nu, hvor samme kanaludbyder kan erhverve fem ud seks kampe. Dette understøtter, at der er en vis volumen til en alternativ køber. 40. Hertil kommer som en yderligere skærpelse af no single buyer -reglen, at én kanaludbyder i tilfælde af at rettighederne udbydes for en periode, der overstiger tre år ikke kan erhverve både første og andet kampvalg som er de to mest attraktive kampe i hver runde uanset hvor mange kampe aktøren ellers er i besiddelse af. 41. Hvis der på trods af afskaffelsen af minimumspriser og forhøjelse af eksklusivitetspræmien alligevel opstår en situation, hvor én kanaludbyder erhverver samtlige pakker for en periode, der overstiger tre år, er det sikret, at to kampe, herunder minimum andet kampvalg, skal i genudbud efter maksimalt tre år. Dette afbøder de konkurrencemæssige virkninger af en længere rettighedsperiode i en situation, hvor én kanaludbyder erhverver samtlige kampe. 42. På den baggrund er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samlede vurdering, at de konkurrencemæssige forbedringer, som de reviderede tilsagn indeholder i forbindelse med en rettighedsperiode på maksimalt seks år, opvejer de konkurrencemæssige betænkeligheder ved en forlængelse af rettighedsperioden. 8

10 43. Denne vurdering har sammenhæng med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af, at Superligaen relativt set har mistet betydning i forhold til specielt Champions League og Premier League. Det er således vurderingen, at en forlængelse af rettighedsperioden er mindre problematisk, når de kanaludbydere, som ikke erhverver rettigheder til Superligaen, i stedet har mulighed for løbende at byde på andre rettigheder med tilsvarende egenskaber. På nuværende tidspunkt sælges rettighederne til Champions League og Premier League for treårige perioder. Samlet vurdering 44. Det er samlet set Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at de reviderede tilsagn imødekommer styrelsens konkurrencemæssige betænkeligheder. For det første minimeres risikoen for, at der opstår en situation, hvor alle rettighederne til Superligaen sælges til én køber, markant. 45. For det andet sikres det, at mindst to kanaludbydere vil være i besiddelse af et konkurrencedygtigt produkt, hvis der anvendes en forlænget rettighedsperiode. Dette er sikret ved, at én køber maksimalt må erhverve fire ud af seks kampe, og at én køber ikke kan erhverve både første og andet kampvalg. Herved afbødes de negative konkurrencemæssige virkninger af en længere rettighedsperiode, som derfor forlænges til maksimalt seks år. 46. Der er indsat en genforhandlingsklausul i de reviderede tilsagn. Klausulen giver Divisionsforeningen ret til at anmode om genforhandling af tilsagnene, såfremt foreningen kan godtgøre en væsentlig forbedring af konkurrenceforholdene på det relevante afsætningsmarked. 47. Genforhandlingsklausulen giver endvidere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ret til at kræve, at tilsagnene føres tilbage til deres oprindelige form fra 2007-afgørelsen eller revideres igen, hvis eksempelvis det potentielle køberfelt udvider sig på længere sigt, og det samtidig viser sig, at de nye ventiler i de revidere tilsagn ikke imødekommer konkurrenceproblemerne i tilstrækkeligt omfang som følge af den maksimale rettighedsperiode på seks år. 9

11 Tabel 1.1 Sammenligning af eksisterende og reviderede tilsagn No single buyer - reglen Eksisterende tilsagn Reviderede tilsagn v. rettighedsperiode på maks. 3 år Reviderede tilsagn v. rettighedsperiode over 3 år. Maks. 5/6 kampe til én aktør Maks. 4/6 kampe Ikke både 1. og 2. kampvalg Undtagelse til no single buyer -reglen Mindre end 3 egnede bud (egnethedskrav og minimumspris) Én aktør byder min. 30 pct. over det højeste af summen af 1) minimumspriserne og 2) højeste bud for hver pakke i første budrunde. Aktørerne får kendskab til, om der er egnede bud fra færre end tre aktører efter første budrunde, og det er herefter op til Divisionsforeningen at beslutte, hvornår der kan bydes på fuld eksklusivitet. Mindre end 3 egnede bud (egnethedskrav) Én aktør byder min. 40 pct. over summen af det højeste skriftlige bud afgivet for hver enkelt pakke på tværs af alle budrunder. Aktørerne får ikke kendskab til, om der er egnede bud fra færre end tre aktører før efter afgivelse af endeligt bud, hvorefter der kan bydes på fuld eksklusivitet. Hvis single buyer 6/6 kampe i udbud efter 3/3 år 6/6 kampe i udbud efter 3/3 år 2/6 kampe i udbud efter 3/6 år - herunder min. 2. kampvalg + valgfri kamp 6/6 kampe i udbud efter 6/6 år Maks. varighed 3 år 6 år Genforhandling DBU/Divisionsforeningen har ret til at anmode om genforhandling og ophævelse i tilfælde af væsentlige ændringer i markedsforholdene, der fører til økonomisk tab. Superligaen A/S/DBU/Divisionsforeningen får ret til at anmode om genforhandling og ophævelse, hvis de godtgør en væsentlig forbedring i konkurrenceforholdene på det relevante afsætningsmarked. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får ret til at pålægge Superligaen A/S/DBU/Divisionsforeningen at genforhandle eller anvende de eksisterende tilsagn fra 2007-afgørelsen, hvis det godtgøres, at der er sket væsentlige ændringer i konkurrenceforholdene på det relevante afsætningsmarked, som gør, at en maks. rettighedsperiode på 6 år vil skade konkurrencen. 10

12 2. Afgørelse 48. Det meddeles Superligaen A/S/DBU/Divisionsforeningen, - at de af Superligaen A/S/DBU/Divisionsforeningen afgivne tilsagn imødekommer Konkurrencerådets betænkeligheder i forhold til konkurrencelovens 6 og TEUF artikel 101, - at de afgivne tilsagn gøres bindende fra og med den 26. februar 2014, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16 a, stk. 1, og - at samtlige tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets afgørelse af 31. oktober 2007, Medierettigheder til dansk ligafodbold, ophæves. 2.1 Tilsagn 49. Superligaen A/S/DBU/Divisionsforeningen har den 20. februar 2014 afgivet følgende tilsagn: 11

13 Modifikation af eksisterende tilsagn 1. Definitioner Aktør omfatter alle virksomheder, der indgår i samme koncern, som afgiver tilbud på eller erhverver en rettighed. Et budkonsortium betragtes som én selvstændig Aktør. Clean Tv-signal er optagelse af billede og lyd fra fodboldkampen uden tilføjelse af nogen form for kommercielle budskaber. Dansk ligafodbold er Superligaen og 1. division i de turneringer, som udskrives af DBU, herunder Landspokalturneringen. 1. division er den næstøverste fodboldrække, som defineret i DBU s propositioner for Danmarksturneringen. Hold back er den tidsperiode, rettighedshaver kan holde udnyttelsen af en rettighed tilbage. Højdepunktsklip er brudstykker af en eller flere kampe, hvor varigheden er minimum 90 sekunder og maksimum 5 minutter pr. kamp. Højdepunktsklip leveres som Clean Tv-signal. Landspokalturneringen er en turnering for herrer, som defineret i DBU s propositioner herfor. Live Tv-rettighed er en rettighed til at transmittere billede og lyd analogt og digitalt uanset medie fra en hel kamp direkte, herunder livestreaming på internettet og øvrige New Media. Indeholdt i en Live Tv-rettighed er tillige rettigheden til forskudt visning (genudsendelse) samt rettighed til visning af Højdepunktsklip for den pågældende begivenhed, som Live Tv-rettigheden vedrører. New Media-rettigheder er rettigheder til fremførelse af billede og lyd via Internetklip, 3G, mobiltelefon o.l. elektroniske medier, som ikke er Tv- eller Radiorettigheder. Radiorettigheder er rettigheder til billedløs fremførelse via et analogt og et digitalt sendenet, som f.eks. radio via Internettet. Superligaen er den øverste fodboldrække, som defineret i DBU s propositioner for Danmarksturneringen. Sæson består af et antal runder, som afsluttes med kåring af henholdsvis en Danmarksmester, vinder af 1. division eller Landspokalmester. Trustee har den betydning, der er angivet i punkt 5. Tv-rettigheder er rettigheder til visning og distribution på tv, digitalt eller analogt og streaming på internettet. 12

14 2. Rettighedspakker 2.1. Udbud af medierettighederne til Dansk ligafodbold sker i følgende kategorier i)-vi): i) Minimum 3 pakker indeholdende eksklusive Live Tv-rettigheder til Superligaen, hvor hver pakke består af minimum 1 live kamp pr. runde. ii) Minimum 1 pakke indeholdende eksklusive Live Tv-rettigheder til kampe i 1. division. iii) Minimum 1 pakke indeholdende eksklusive Live Tv-rettigheder til kampe i Landspokalturneringen. iv) Minimum 2 pakker indeholdende ikke-eksklusive Tv-rettigheder til Højdepunktsklip af samtlige kampe i Superligaen, 1. division og Landspokalturneringen, hvorfra der sker tvtransmission. Der kan til disse pakker fastsættes et Hold back på maksimalt 4 timer i forhold til kampstart for den enkelte kamp. v) Minimum 2 pakker indeholdende ikke-eksklusive Radiorettigheder til samtlige kampe i Superligaen, 1. division og Landspokalturneringen. vi) Minimum 1 pakke indeholdende New media rettigheder til samtlige kampe i Superligaen, 1. division og Landspokalturneringen. Der kan til disse pakker fastsættes et Hold back på maksimalt 4 timer i forhold til kampstart for den enkelte kamp Superligaen A/S/DBU/Divisionsforeningen kan alene ændre kategorierne og den i pkt. 2.1 i) nævnte pakkesammensætning forud for igangsætning af et udbud, under overholdelse af disse tilsagn og kun med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse. 3. Udbudsmodel 3.1. Samtlige pakker inden for hver kategori udbydes samtidigt og individuelt på åbne, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår og således, at interesserede Aktører har minimum 30 kalenderdage til at afgive første skriftlige bud. Superligaen A/S/DBU/Divisionsforeningen kan fastsætte et maksimalt antal virksomheder, der kan indgå i et budkonsortium Samtlige pakker i én kategori udbydes for en periode på maksimalt 6 løbende sæsoner. Udbuddet kan tidligst gennemføres 1½ år før en kontraktperiodes start, dog kan det første udbud iværksættes umiddelbart i forlængelse af Konkurrencerådets beslutning om at gøre denne tilsagnsaftale bindende, jf. 16a, stk. 1, i konkurrenceloven I udbuds- og kontraktbetingelserne fastsætter Superligaen A/S/DBU/Divisionsforeningen de nærmere betingelser i form af egnethedskriterier for at byde på pakkerne i hver kategori. Egnethedskriterierne skal være gennemsigtige og må ikke være urimelige eller diskriminerende. Eksempler på egnethedskriterier kan være produktionskapacitet og konkret erfaring med gennemførelse af fodboldtransmissioner samt finansiel kapacitet og evne til at opfylde de kontraktlige forpligtelser. Endvidere kan Superligaen 13

15 A/S/DBU/Divisionsforeningen i udbuds- og kontraktbetingelserne fastsætte vilkår om udnyttelse af rettigheder Udbuddet skal respektere ligebehandlingsprincippet, således at alle Aktører behandles lige gennem alle faser af udbuddet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal godkende udbuds- og kontraktbetingelserne, inden udbuddet igangsættes På baggrund af de indkomne skriftlige bud kan Superligaen A/S/DBU/Divisionsforeningen iværksætte en eller flere runder af forhandlinger om salg af rettighederne. Forhandlingerne skal vedrøre samtlige de individuelle konkrete pakker for samtlige kategorier. Der kan alene forhandles om: i) Pris ii) Penetration iii) Markedsførings- og programplaner For så vidt angår kategori vi) kan der forhandles om de forhold, der fremgår af pkt. 3.7, og som er godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Der kan endvidere forhandles om vilkår i kontrakterne for alle pakker i de enkelte kategorier, forudsat at det sker under overholdelse af ligebehandlingsprincippet, og at eventuelle ændringer i kontrakterne gælder generelt for alle Aktører i den pågældende kategori Superligaen A/S/DBU/Divisionsforeningen forhandler med alle Aktører, som opfylder egnethedskriterierne, jf. pkt Ved forhandlingen tilkendegiver Superligaen A/S/DBU/Divisionsforeningen, hvilke kriterier, jf. pkt. 3.5, en Aktør er henholdsvis ikke er konkurrencedygtige på. Superligaen A/S/DBU/Divisionsforeningen oplyser desuden efter hver forhandlingsrunde og inden der afgives skriftlige bud om der gennemføres endnu en forhandlingsrunde, eller om der er tale om sidste skriftlige bud. Hver forhandlingsrunde inklusiv den sidste forhandlingsrunde afsluttes med afgivelse af nyt skriftligt bud, som hvis der er tale om det sidste forhandlingsmøde er det endelige bud. Det endelige skriftlige bud skal afgives senest 3 hverdage efter anmodning herom fra Superligaen A/S/DBU/Divisionsforeningen. De skriftlige bud åbnes samtidigt af Trustee. Trustee skal deltage som observatør i samtlige forhandlinger og skal umiddelbart efter afslutningen af hver enkelt forhandlingsmøde føre protokol herover med behørig angivelse af tid og sted Tildeling af de enkelte pakker sker til den Aktør, der skriftligt afgiver det for Superligaen A/S/DBU/Divisionsforeningen økonomisk mest fordelagtige bud baseret på følgende underkriterier: 14

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Medierettigheder til dansk ligafodbold

Medierettigheder til dansk ligafodbold Medierettigheder til dansk ligafodbold Journal nr. 4/0120-0204-0052/TUK/MIK Rådetsmødet den 31. oktober 2007 1. Resumé 1. Rettigheder til sportsbegivenheder spiller en væsentlig rolle for konkurrencen

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

MODERN TIMES GROUP A/S OVERTAGELSE AF TV 2 SPORT A/S

MODERN TIMES GROUP A/S OVERTAGELSE AF TV 2 SPORT A/S 19-12-2012 12/14719/ HK, AJE, CHJ & KRM MODERN TIMES GROUP A/S OVERTAGELSE AF TV 2 SPORT A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE...

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Det juridiske grundlag

Det juridiske grundlag 22. november 2011 TV-RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED SPORTSBEGIVEN- HEDER Der er den 4. oktober 2011 afsagt dom ved EU-domstolen i en sag vedrørende salget af rettigheder til transmission af engelske fodboldkampe.

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger DI Maj 2016 Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller ved Henrik Fausing Projektdirektør Dansk Byggeri Udbudsloven og evalueringskriterier 158. En

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse Udkast til Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse I medfør af 90, stk. 1, og 93, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Aftale mellem DR, TV2, Team Danmark og Dansk Håndboldforbund om tv-, radio-, og internetrettighederne til dansk håndbold

Aftale mellem DR, TV2, Team Danmark og Dansk Håndboldforbund om tv-, radio-, og internetrettighederne til dansk håndbold Aftale mellem DR, TV2, Team Danmark og Dansk Håndboldforbund om tv-, radio-, og internetrettighederne til dansk håndbold Journal nr.3/1120-0301-0128/industri/mvn Rådsmødet den 27. november 2002 Resumé

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder En anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen for rydningsvirksomheder består af det fælles europæiske udbudsdokument (European

Læs mere

Placering af TV 3 og 3+ i programpakker

Placering af TV 3 og 3+ i programpakker Placering af TV 3 og 3+ i programpakker Journal nr. 4/0120-0289-0009/SEK/MM Rådsmødet den 29. marts 2006 Resumé 1. Sagen omhandler et aftalevilkår i Viasat Broadcasting UK Ltd. Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Etableringen af TV2 Sport

Etableringen af TV2 Sport Etableringen af TV2 Sport Journal nr. 4/0120-0401-0010/TUK/MIK/JEM/MEM/VU Rådsmødet den 11. april 2007 1 Resumé 1. TV 2 Danmark A/S (TV 2) og Modern Times Group MTG A/S (MTG) har anmeldt etableringen af

Læs mere

Distribution af tv-kanaler

Distribution af tv-kanaler 3. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Distribution af tv-kanaler Pressebriefing PRESSEBRIEFING: DISTRIBUTION AF TV-KANALER Tv-markedet er vigtigt for forbrugerne»danskerne ser tv i 3 timer og 21 minutter hver

Læs mere

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal 2 Dagens program Velkomst + Præsentation af mødedeltager Noter jeres oplysninger Præsentation af Danmarks Arealinformation Brug af Danmarks Arealinformation

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251123-2012:text:da:html DK-København: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn NYT FRA KONKURRENCERET AUGUST 2017 I DENNE UDGAVE 01 Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn 02 VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse 03 Konkurrencerådet udgiver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere