Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

2 Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån Centralisering af IT-driften på folkeskoleområdet Korrektion af anlægsbevillinger Regnskab 2007 og budget 2009 Kaas Plejecenter Regnskab 2007og budget 2009 afdl. II, Brovst Regnskabsmæssige afskrivninger i årsregnskab Udbetaling af tilskud til Han Herred Havbåde Flytning af schæferhundeklub/ - træningsbane Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet Opfølgning på evalueringen af den politiske og administrative organisation Oprensning Mortensgade Affaldsregulativ for erhvervsaffald Vedtagelse af Lokalplan , Offentligt område ved Sygehusvej, Brovst samt Kommuneplantillæg nr Revision af regulativ for husholdningsaffald Aktivitetsplan - skrotningsordning - genoptaget december Ombygning af Toftehøj Statustallene for beskæftigelsesområdet - november Færre modtagere af førtidspension? 42 Punkter på lukket møde: 178. Overvejelse om kommunal deltagelse i erhvervsdrivende selskab 179. Tilbud på Kirkegade Salg af offentligt vejareal 181. Tilbud på Søndre Møllevej i Birkelse Afbud:

3 Økonomiudvalget Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån / Jacob Dahl Andersen Beslutningstema Principiel stillingtagen til, hvorvidt Jammerbugt Kommune kan eftergive renteog afdragsfrie lån til foreninger, forsamlingshuse mv. Sagsbeskrivelse Det har tidligere været praksis, at kommuner støttede lokalsamfund og lokalforeninger ved at yde rente- og afdragsfrie udlån til konkrete projeker. Det er senere blevet praksis, at kommuner bidrager med et kontant indskud til konkrete projekter, hvor en given forening selv har anskaffet den øvrige finansiering via eksempelvis fonde, indsamlinger og særtilskud. I Jammerbugt Kommune findes der en række rente- og afdragsfrie lån til lokalforeninger, som kommunen har overtaget fra de tidligere kommuner. Lånene er opgjort pr. 31. december 2007: Brovst Kommune: Ét rente- og afdragsfrit lån til en lokalforening på kr. Pandrup Kommune: 18 rente- og afdragsfrie udlån fordelt på 10 foreninger med et samlet tilgodehavende på kr. Fjerritslev Kommune: 15 udlån fordelt på 10 foreninger på i alt kr. Aabybro Kommune har ikke ydet rente- og afdragsfrie lån til foreninger. Dog havde Aabybro Kommune en ordning, hvor kommunen indfriede foreningernes lån og på foreningernes vegne optog nye lån. Foreningernes tilskud bliver hvert år reduceret med det, der svarer til deres rente og afdrag på de oprindelige lån. Lånet er pr. 31. december 2007 opgjort til kr. Der er vedlagt to bilag. Det ene bilag viser en samlet oversigt over de forskellige lån, mens det andet bilag indeholder en mere detaljeret oversigt over lån, rente og afdrag mv. i Aabybro-ordningen. I forbindelse med en vurdering af en konkret ansøgning om gældseftergivelse besluttede Sammenlægningsudvalget den 22. august 2006, at der i 2006 ikke skulle eftergives rente- og afdragsfrie lån, idet kommunalbestyrelsen i 2007 skulle drøfte kommunens principielle holdning til eftergivelse af sådanne lån. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2008 en eftergivelse af et gældsbrev på kr. til Han Herred Fritidscenter (svømmehallen). Det blev ligeledes godkendt, at der efterfølgende skulle udarbejdes en indstilling om eftergivelse af øvrige rente- og afdragsfrie lån.

4 Økonomiudvalget 4 På baggrund af beslutningen i kommunalbestyrelsen den 27. marts 2008 om eftergivelse af gældsbrevet på de kr. til Han Herred Fritidscenter søger Kaas Forsamlingshus nu om eftergivelser af to lån på henholdsvis kr. og kr. En eventuel eftergivelse af de rente- og afdragsfrie lån fra Pandrup, Brovst og Fjerritslev Kommuner vil ikke have nogen umiddelbar økonomisk betydning for Jammerbugt Kommune, idet udgiften er afholdt i det år, hvor lånet er ydet. Dog vil en eftergivelse betyde en nedskrivning af kommunes langfristede tilgodehavender. For ordningen i Aabybro Kommune gælder det, at selvom Jammerbugt Kommune undlod at reducere foreningernes tilskud, ville Jammerbugt Kommune stadig skulle betale betale renter og afdrag på selve lånet. I 2007 udgjorde renter og afdrag kr. Dermed ville en sådan ændring få en udgiftsmæssig betydning. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi og finansiering Eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån har ingen økonomisk betydning for Jammerbugt Kommune, men kommunens langfristede tilgodehavender nedskrives. Indfrielse af Aabybro-ordningen vil dog få en udgiftsmæssig betydning. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Stabschefen for Økonomi & Personale indstiller, at der tages principiel stilling til, hvorvidt Jammerbugt Kommune skal eftergive rente- og afdragsfrie lån, at der tages princip stilling til til, hvorvidt Jammerbugt Kommune skal eftergive lånene i Aabybro-ordningen, og at det på baggrund af den principielle stillingtagen besluttes, om Kaas Forsamlingshus ansøgning om gældseftergivelse kan imødekommes. Bilag: Oversigt over lån mv. i Aabybro-ordningen Oversigt over rente- og afdragsfrie lån Økonomiudvalget, den Der tages konkret stilling til ansøgninger fra foreningerne. De enkelte foreninger skal fremsende begrundet ansøgning om eftergivelse af de renteog afdragsfrie lån. Niels Kristian Hem og Per Halsboe Larsen går ind for at samtlige rente- og afdragsfrie lån eftergives

5 Økonomiudvalget 5 Fraværende: Kim Bennike (O) 161. Centralisering af IT-driften på folkeskoleområdet / Arne Kristensen Beslutningstema Godkendelse af anlægsbevilling Sagsbeskrivelse Folkeskolerne har traditionelt selv drevet deres IT-platform, herunder servere, netværk, internetforbindelse og arbejdspladser. For at effektivisere driften og skabe en større driftssikkerhed er der indgået aftale mellem folkeskolerne og IT-afdelingen om at centralisere IT-driften på folkeskoleområdet. Det indebærer, at IT-afdelingen på alle folkeskolerne har ansvar for serverdrift, netværk og internetforbindelse. På en stor del af skolerne er der endvidere indgået aftale om, at IT-afdelingen har ansvar for at servicere og vedligeholde IT-arbejdspladserne. I forbindelse med dette projekt har IT-afdelingen afholdt initialomkostninger på 7,7 mio. kr. Udgiften er i første omgang afholdt via driften, og der ansøges om at overføre dette beløb til anlæg. Udgiften til projektet finansieres over 2-3 år af skolerne via deres betaling til IT-afdelingen for IT-driften. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Økonomi og finansiering Der ansøges om en tillægsbevilling til anlæg på 7,7 mio. kr., som finansieres af IT-afdelingens drift via skolernes betaling for deres IT-drift. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender en positiv tillægsbevilling til anlæg på 7,7 mio. kr. til finansiering af centraliseret IT-drift på folkeskolerne og en negativ tillægsbevilling på ITafdelingens drift på 7,7 mio. kr. Økonomiudvalget, den

6 Økonomiudvalget 6 Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O) 162. Korrektion af anlægsbevillinger / Beslutningstema Godkendelse af korrektion af anlægsbevillinger. Sagsbeskrivelse Tranum Strandgaard I 2006 fik Brovst Kommune en Mål 2-bevilling på kr. til etablering af Tranum Strandgaard. Fra Indenrigsministeriet er der efterfølgende givet 2 bevillinger til projektet. En bevilling på kr. og en bevilling på kr. De samlede bevillinger udgør dermed på kr. Projektets anlægsdel er nu gennemført, og der har været afholdt udstillinger på Tranum Strandgaard. Der mangler nu kun endelig afregninger med Staten og i forhold til Mål 2-bevillingen. Der er i projektet ikke afholdt flere udgifter, end der er givet eksternt tilskud til. Der er dermed ikke udgifter for Jammerbugt Kommune i forbindelse med projektet. I 2009, når alle eksterne tilskud er modtaget, vil der jf. kommunen regler blive aflagt anlægsregnskab til Kommunalbestyrelsen. Selv om projektet fra starten har været politisk godkendt, er der ikke formelt givet bevilling hertil, og det bringes hermed i orden. Brovst Multihus I anlægsprojektet vedr. Brovst Multihus var der i budget 2007 kun opført et nettoanlægsbudget på 4,2 mio. kr., som udgjorde Brovst Kommunes uforbrugte midler vedr. projektet i Brovst Kommunes regnskab (jf. sag i Kommunalbestyrelsen den ). Projektet burde have været optaget i budgettet med et udgiftsbudget på 19,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 14,6 mio. kr. Kommunens nettoudgift var hermed 5,0 mio. kr. som dels skulle gives som tilskud (3,3 mio. kr.) og dels skulle ske som 50% medfinansiering af midler til Helhedsorienteret byfornyelse (1,75 mio. kr. her afrundet til 1,7 mio. kr.). I forbindelse med overførsel af bevillingen fra 2007 til 2008 blev det forsøgt rettet, idet projektets forbrug pr viste, at der skulle ydes en

7 Økonomiudvalget 7 udgiftsbevilling på 11,0 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 14,0 mio. kr. Dette var imidlertid en fejl, idet projektet allerede var optaget i budget 2008 med en indtægtsbevilling på 14,6 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 14,6 mio. kr. En stor del af bevillingen er således givet to gange. Der er nu behov for at korrigere anlægsbudgettet tilbage til det oprindelige budget for projektet, nemlig et udgiftsbudget på 19,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 14,6 mio. kr. Det betyder, at der skal gives en negativ udgiftstillægsbevilling på 12,2 mio. kr. og en negativ indtægtstillægsbevilling på -14,0 mio. kr. I alt er der således tale om en negativ nettotillægsbevilling på 1,8 mio. kr. Der vil i 2009 blive udarbejdet anlægsregnskab for projektet. Retsgrundlag Styrelsesloven. Økonomi og finansiering Der ansøges til Tranum Strandgaard om en tillægsbevilling til anlæg på kr., og en indtægtstillægsbevilling på , som finansieres via eksterne tilskud. Der ansøges til Brovst Multhus om en negativ udgiftstillægsbevilling til anlæg på kr. og en negativ indtægtstillægsbevilling på kr. til budget 2008 for at bringe sagen bevillingsmæssigt i orden. Netto søges der således om en negativ tillægsbevilling på mio. kr. Bevillingerne har ikke nogen likviditetsmæssig virkning, idet projekterne kører efter de oprindeligt godkendte projekter. Høring/borger- og brugerinvolvering Brugerne har gennem hele forløbet været inddraget i den konkrete udformning af projektet samt indretningen af både Tranum Strandgaard og Brovst Multihus. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at gives en negativ udgiftstillægsbevilling til anlæg på kr. og en negativ indtægtstillægsbevilling på kr. til projekt Brovst Multihus således sagen bevillingsmæssigt bliver bragt i orden at der til Tranum Strandgaard gives en udgiftsbevilling til anlæg på kr., og at der gives en indtægtsbevilling på kr. som finansieres via eksterne tilskud. Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende:

8 Økonomiudvalget 8 Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

9 Økonomiudvalget Regnskab 2007 og budget 2009 Kaas Plejecenter / John Pedersen Beslutningstema Godkendelse af regnskab 2007 og budget 2009, herunder huslejestigning for 22 ældreboliger, Gammelgårdsvej 46, Kaas Plejecenter. Sagsbeskrivelse Kuben har som administrator af 22 ældreboliger beliggende Gammelgårdsvej 46, Kaas fremsendt regnskab for Regnskabet viser et underskud på kr., der overføres til underskudskontoen til senere dækning af kommende driftsoverskud. Henlæggelse for 2007 er i regnskabet afsat med kr. Kontoen for henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.m. og konto for driftsunderskud udgør herefter negative henlæggelser m.m. på i alt kr. Boligerne blev taget i brug i 1998/99. Der foreligger ikke oplysninger om tidligere henlæggelse eller registrering af overskud/underskud på driften i udlejningsperioden op til Forklaring af underskud er beskrevet under budget Budget: Kuben har udarbejdet budget for 2009, som tager udgangspunkt i balanceleje. Det betyder, at der foretages henlæggelse til vedligeholdelse og korrigeres for øvrige løn- og prisstigninger, herunder huslejereguleringer. For at opnå balanceleje bør der budgetteres der med en huslejestigning på 60%, der svarer til en stigning på kr. pr. lejemål pr. måned. Huslejestigningen skyldes, at der ifølge de foreliggende oplysninger bl.a. ikke er foretaget huslejereguleringer fra ibrugtagning af boligerne fra 1998/99 til og med Desuden er der store udgifter til vedligeholdelse af udenomsarealer herunder udgifterne til den såkaldte Sansehave, som påvirker ældreboligerne i plejecentret økonomi i vidt omgang. Udgifterne forventes at andrage omkring kr. i Den nødvendige huslejestigning for at opnå balance udgør på årsbasis kr. Huslejestigningen kan efter godkendelse få virkning med et varsel på 3 måneder fra 1. april 2009 og vil i 2009 andrage kr.

10 Økonomiudvalget 10 Huslejen vil ved balanceleje for de enkelte lejemål andrage ca kr. pr. måned. Lejerne, som er pensionister eller førtidspensionister før , vil som hovedregel få godtgjort huslejestigningen via boligstøtte, dog kan der forekomme mindre reguleringer ved større løbende personlige indtægter og formuer udover de offentlige pensioner. De nuværende beboere vil alt lige derfor ikke få større nettoudgifter til husleje. Udgifterne til boligstøtte refunderes af staten med 75%. Huslejen efter en stigning svarer niveaumæssigt til tilsvarende ældreboliger i kommunale boliger og i de almene nyttige boliger hos boligorganisationerne. Fremtidig procedure ved fastsættelse og godkendelse af huslejestigning vil under normale omstændigheder blive indregnet og godkendt i forbindelse med den løbende budgetlægning for de kommende år. Regnskab og budget ligger til gennemsyn i Fællesekretariatet. Retsgrundlag Lov om almene boliger nr. 374 af 22. maj 1996 med senere ændringer samt bekendtgørelse om drift af støttet boligbyggeri, herunder kommunale ældreboliger. Økonomi og finansiering Godkendelse af en huslejestigning vil medføre en indtægtsbevilling, som indgår som en del af kommunens kassebeholdning. Indstilling Stabschef for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet for 2007 at Kommunalbestyrelsen fastsætter huslejestigningen for 2009, og at Kuben på baggrund heraf udarbejder endeligt budget. Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget indstiller, at regnskab for 2007 godkendes at huslejestigningen for 2009 fastsættes til 500 kr. pr. måned pr. lejemål Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

11 Økonomiudvalget Regnskab 2007og budget 2009 afdl. II, Brovst / John Pedersen Beslutningstema Godkendelse af regnskab 2007 og budget 2009, herunder huslejestigning for 76 ældreboliger Etape II, Brovst. Sagsbeskrivelse Kuben har som administrator af 76 ældreboliger beliggende Egevej 4, Egevej 8, Parkvej 40, Vestergade 9, Brovst fremsendt regnskab for Regnskabet viser et underskud på kr., der overføres til underskudskontoen til senere dækning af kommende driftsoverskud. Henlæggelse for 2007 er netto opgjort til kr. inkl. driftsunderskuddet. Kontoen for henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.m. er opgjort til i alt kr. Budget Kuben har udarbejdet budget for 2009, som tager udgangspunkt i balanceleje. Det betyder, at der foretages henlæggelse til vedligeholdelse og korrigeres for øvrige løn- og prisstigninger, herunder huslejereguleringer. For at opnå balanceleje skal der budgetteres der med en huslejestigning på 20%, der svarer til en gennemsnitlige stigning pr. lejemål på 705 kr. pr. måned. Huslejestigningen skyldes, at der ifølge de foreliggende oplysninger ikke er foretaget de nødvendige huslejereguleringer fra overgangen til ældreboliger fra midt i 90erne/2001 og indtil nu. Endvidere er henlæggelserne opjusteret til kr. jævnfør reglerne, som knytter sig til den udarbejdede vedligeholdelsesplan. Udgifterne til rengøring af fællesarealer og almindelig vedligeholdelse er ligeledes sat i vejret. Huslejestigning til balanceleje udgør på årsbasis kr. Huslejestigningen kan efter godkendelse få virkning med et varsel på 3 måneder fra 1. april 2009 og kan således likviditetsmæssigt andrage kr. i Huslejen vil herefter for de enkelte lejemål andrage mellem ca kr. pr. måned. Lejerne, som er pensionister eller førtidspensionister før , vil som hovedregel få godtgjort huslejestigningen via boligstøtte, dog kan der

12 Økonomiudvalget 12 forekomme reguleringer ved større løbende personlige indtægter og formuer udover de offentlige pensioner. De nuværende beboere vil alt lige derfor ikke få større nettoudgifter til husleje. Huslejen efter stigningen svarer niveaumæssigt til tilsvarende ældreboliger i kommunale boliger og i de almene nyttige boliger hos boligorganisationerne. Udgifterne til boligstøtte refunderes af staten med 75%. Fremtidig procedure ved fastsættelse og godkendelse af huslejestigning vil under normale omstændigheder blive indregnet og godkendt i forbindelse med den løbende budgetlægning for de kommende år. Regnskab og budget ligger til gennemsyn i Fællesekretariatet. Retsgrundlag Lov om almene boliger nr. 374 af 22. maj 1996 med senere ændringer samt bekendtgørelse om drift af støttet boligbyggeri, herunder kommunale ældreboliger. Økonomi og finansiering Godkendelse af en huslejestigning vil medføre en indtægt, som indgår som en del af kommunens kassebeholdning. Indstilling Stabschef for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet for 2007 at Kommunalbestyrelsen fastsætter huslejestigningen for 2009, og at Kuben på baggrund heraf udarbejder endeligt budget. Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget indstiller, at regnskab for 2007 godkendes at huslejestigningen for 2009 fastsættes til 500 kr. pr. måned pr. lejemål Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

13 Økonomiudvalget Regnskabsmæssige afskrivninger i årsregnskab / Nina Lundtoft Beslutningstema Til orientering fremsendes oversigt over de afskrivninger og reguleringer, der er bogført på balancen. Sagsbeskrivelse I henhold til bilag til Principper for økonomistyring skal Økonomiudvalget orienteres om de afskrivninger, der er foretaget i løbet af året. De regnskabsmæssige afskrivninger og reguleringer for regnskabsåret 2007 udgør samlet kr., og heraf vedrører kr. forhold, der er opstået før kommunesammenlægningen. De foretagne afskrivninger og reguleringer kan inddeles i følgende hovedgrupper: Boligstøtteområdet kr. Afskrivninger vedr. delingsaftalen kr. Note 1 Momsområderne kr. Note 2 Andre afskrivninger kr. Note 3 Afskrivninger i alt kr. Note 1 I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunernes overtagelse af opgaver fra de tidligere amter, er der foretaget fordeling af visse af Nordjyllands Amts aktiver og passiver med kommunerne. I denne delingsaftale indgik flere regningskrav, og der er foretaget afskrivning af kr. vedr. gamle kommuner. Note 2 Posten indeholder bl.a. genoptagelse af et tilgodehavende hos Skat på kr., som tidligere var afskrevet i Brovst kommune. Skat har udbetalt tilgodehavendet til Jammerbugt kommune i september Note 3 Andre afskrivninger indeholder bl.a. afskrivning af optaget tilgodehavende

14 Økonomiudvalget 14 på kr. vedr. Blokhus-Hune Vandrehjem. Økonomi og finansiering Afskrivningerne har ikke finansiel betydning, men påvirker egenkapitalen. Høring/borger- og brugerindvolvering Ikke relevant. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

15 Økonomiudvalget Udbetaling af tilskud til Han Herred Havbåde / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Den selvejende institution Han Herred Havbåde har søgt om tilskud på kr. årligt i en 5-årig periode (i alt kr.) til kommunal medfinansiering af et samlet projekt på 36,6 mio. kr. Sagsbeskrivelse Projektet går ud på over en 6-årig periode at opbygge et kystkulturcenter, der skal udforske, opsamle, formidle, anvende og videreføre kystkulturens erfaringsbaserede viden og kompetencer i maritime håndværk, navigation, fiskeri, byggeri og samarbejdsformer etc. Bag projektet står Han Herred Havbåde, der er en selvejende institution, som er bredt folkeligt forankret i Jammerbugt området med udgangspunkt i Slettestrand. De politiske, juridiske, driftsmæssige og tekniske forudsætninger er fortsat til stede, men det haster, hvis man skal bevare og videreudvikle den kultur og de kompetencer samt tekniske installationer, som knytter sig til de nordjyske fiskerpladser langs Jammerbugten, hvor man hidtil har mestret at gå ud med skibene direkte fra stranden og gennem brændingen. Økonomisk bakkes projektet op af Ebh-fonden. Der søges om tilskud fra Vækstforum (EU-tilskud/Mål2), fonde, Indenrigsministeriet og Jammerbugt Kommune. Etablering af kystkulturcentret omfatter følgende del-elementer, der skal opbygges over en 5-årig periode: 1. Etablering af bygninger og tekniske installationer. 2. Opbygning af en flåde af historiske kystfartøjer. 3. Indsamling, fastholdelse og videreudvikling af viden og kompetencer. 4. Ledelse, kompetenceudvikling og netværksetablering. 5. Etablering af en lærlingeuddannelse for havbådebyggere. Projekts baggrund, vision, formål, indhold er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Retsgrundlag Styrelsesloven Økonomi og finansiering Der er udarbejdet et budget for opbygning Kystkulturcentret, idet det forventes at ske over 6 år. Budgettet viser en samlet udgift til etablering samt

16 Økonomiudvalget 16 drift i de første 6 år på 35,6 mio. kr., hvoraf halvdelen søges hjem via Vækstforum. I Jammerbugt Kommunes budget 2008 er der under Økonomiudvalget i det godkendte budget afsat en pulje på 1 mio. kr. til anvendelse til udviklingsmidler m.m. I forbindelse med budgettjekket er puljen reduceret til 0,5 mio. kr. i Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgning fra den selvejende institution Han Herred Havbåde om et årligt tilskud på kr. Det foreslås, at tilskud til projektet betinges af, at projektet gennemføres i sin helhed, og at der foreligger dokumentation for den samlede finansiering. Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkender, at der gives et årligt tilskud på kr. til projektet. Det forudsættes, at projektet gennemføres i sin helhed, og at der foreligger dokumentation for den samlede finansiering. Otto Kjær Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Fraværende: Otto Kjær Larsen (V) Genbehandling af sagen På foranleding af borgerhenvendelse til Statsforvaltningen har denne bemyndighed med brev af 20. november 2008 vurderet grundlaget for Økonomiudvalgets beslutning om at yde et 5-årigt tilskud til Han Herred Havbåde. Statsforvaltningen finder, at Kommunalbestyrelsen i tilstrækkeligt omfang har bemyndiget Økonomiudvalget til at disponere tilskudsmidlerne i overensstemmelse med budgetbemærkninger og de afsatte tilskudsmidler (Budget 2008 og de følgende år). Endvidere godkendes på baggrund af kommunens oplysninger til Statsforvaltningen at der gives tilsagn til Han Herred Havbåde for den 5-årige periode. En væsentlig del af havbådprojektet har været forudsat finansieret af den nu konkursramte EBH-Bank. Der arbejdes intensivt på at finde alternativ fondsfinansiering. På grundlag heraf kan Økonomiudvalgets forudsætning om at projektet dokumenterer den samlede finansiering for projektets gennemføres i sin helhed ikke opretholdes for nuværende. For at sikre

17 Økonomiudvalget 17 grundlag for projektets videreførsel og fortsat bakke om projektet foreslås det, at det kommunale tilskud for 2008 udbetales til medfinansiering af projekts forsknings- og formidlingsdel jf. den oprindelige ansøgning fra Han Herred Havbåde. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at Statsforvaltningens afgørelse tages til efterretning, at tilskuddet på kr. til Han Herred Havbåde til medfinansiering af projektets forsknings- og formidlingsdel for 2008 udbetales, at det tilsvarende årlige tilskud for 2009 udbetales primo 2009, samt at det meddeles Han Herred Havbåde, at der primo 2009 skal fremsendes en status på den samlede finansiering, samt status og plan for projektets videre gennemførelse, herunder en dokumentation for at kommunens tilskud anvendes til det bevilgede formål. Bilag: Svar fra Statsforvaltningen 20. november godkendelse vedr. tilskud til Han Herred Havbåde Økonomiudvalget, den Indstillingen godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O) Otto Kjær Larsen (V) Tilbage til toppen

18 Økonomiudvalget Flytning af schæferhundeklub/ - træningsbane / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Drøftelse af henvendelse fra Schæferhundeklubben kreds 67 Aabybro om nyt areal og klubfaciliteter som erstatning for eksisterende træningsbane ved Østre Hovensvej, som nedlægges i forbindelse med arealets salg til boligformål. Sagsbeskrivelse Schæferhundeklubben har på baggrund af kommunens beslutning om salget af et større areal ved Øster Hovensvej til boligformål rettet henvendelse om at få stillet et tilsvarende areal til rådighed m.m. Arealet er solgt, lokalplanarbejdet er igangsat og byggemodningen forventes påbegyndt i foråret Klubben har i 2005 i forbindelse med en ansøgning om tilladelse til at foretage læbeplantning på det nuværende areal modtaget brev om, at hundetræningsbanen er etableret på en midlertidig tilladelse og kan forventes nedlagt når arealet skal benyttes til boligformål. Bestyrelsesrepræsentanter har overfor forvaltningen gjort opmærksom på, at klubben forventer at kommunen stiller areal til rådighed samt betaler omkostninger til etablering, evt. dræning, lysmaster, klubhus med toiletforhold etc. Der har været peget på flere mulige placeringer af kommende bane, bl.a.: - ved Aabybro Idrætsanlæg - Genbrugspladsen ved Sdr. Røn - areal ved Briketfabrikken ved Moseby - samarbejde/fusion med anden klub - et engareal vest for Aabybro langs omfartsvejen og Toftegaardsvej - Bratbjerg boldbane En række af disse muligheder findes ikke mulige eller ønskelige grundet trafikale forhold, anden anvendelse, omkostninger, eller klubbens ønske om at have eget areal tæt på Aabybro. Retsgrundlag På forespørgsel i Undervisningsministeriet er det oplyst, at kommunen via Folkeoplysningsloven ikke er forpligtet til at stille areal til rådighed for en hundeklub. Økonomi og finansiering På ansøgningen om tilskud efter folkeoplysningsreglerne for 2006 oplyser

19 Økonomiudvalget 19 foreningen, at det budgetterede totale medlemstal pr. 1/ er 44, heraf 5 medlemmer under 25 år. Foreningen har ikke overfor forvaltningen aflagt regnskab for 2006, og derfor er det udbetalte tilskud for 2006 tilbagebetalt. Klubben har ikke søgt om tilskud i 2007 eller Afhængig af Økonomiudvalgets beslutning i nærværende sag vil der være en kommunal udgift af en vis størrelsesorden. Klubben har en forventning til at kommunen kompenserer for etableringsudgifterne ved flytning af banen. Høring/borger- og brugerinvolvering Afhængig af eventuelt forslag til placering af fremtidigt baneanlæg skal der foretages nabohøring m.m. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslag til fremtidig placering af træningsanlæg samt eventuel kompensation til schæferhundeklubben for omkostninger ved nyetablering. Økonomiudvalget, den Der arbejdes videre med anvisning af muligt areal til træningsbane, og der kan ydes bistand til flytteomkostninger. Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

20 Økonomiudvalget Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet / Noël Mignon Beslutningstema Godkendelse af beskrivelse af Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet. Sagsbeskrivelse I efteråret præsenterede forvaltningen et oplæg til kommunens indsats på turismeområdet på et idémøde for interessenter på Yellow Hotel. Oplægget blev efterfølgende tilrettet og præsenteret på Nordstjernen for kommunens Udviklingsforum, som her var suppleret med Turistforum. Herefter blev forslaget endnu en gang tilrettet og har efterfølgende været til høring i Turistforum. Overordnet var Turistforum positiv overfor forslaget og fandt det positivt, at det er et dynamisk forslag, hvor der kan tilføjes nye tiltag. Hovedparten af forslagene fra Turistforum er nu indarbejdet i forslaget. (Referat fra mødet vil blive eftersendt), og der foreligger nu et forslag til Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet. Det vedlagte forslag til Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet opererer med en vision, nogle indsatsområder og nogle handlinger. Jammerbugt Kommunes vision er at fastholde og udbygge vores position, så vi i fremtiden bliver den kystturismekommune, med det største antal overnatninger. Positionen skal udnyttes til at give det størst mulige bidrag til den lokale økonomi og beskæftigelse. Visionen er endvidere at kvalitet bliver et gennemgående tema i indsatsen, både medhensyn til den kommunale planlægning og i erhvervet. Indsatsområderne i forslaget er: Samarbejde med turistorganisationer Sæsonforlængelse Helårsturisme Fyrtårne Aktiviteter og attraktioner

21 Økonomiudvalget 21 Feriehuse Hoteller / Feriecentre Campingpladser Bondegårdsferie (Bed & Breakfast) Havne Vandrerhjem Events, kunst og kulturtilbud Natur og friluftsliv Autenticitet og kulturarv Markedsføring Turistservice og turistinformation For hver af indsatsområderne er der beskrevet en række handlinger, som Jammerbugt Kommune på forpligter sig til aktivt at arbejde for realisering af. Dokumentet er ikke udtømmende, og der vil løbende blive arbejdet med udvikling af området. Oprindeligt var det tanken, at produktet skulle ende med at være Jammerbugt Kommunes turistpolitik, men med baggrund i høringsmødet er det besluttet, at produktet alene beskriver kommunens indsats på området. Der kan så efterfølgende laves en politik for oplevelsesøkonomi, hvor Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet kan indgå som et delelement. I det første oplæg var det beskrevet, hvordan kommunen skulle forholde sig til de foreliggende ansøgninger om at ophæve hotelpligten på nogle hoteller/feriecentre. Den del er taget ud af forslaget, og vil i stedet blive behandlet specifikt i forbindelse med Helhedsplan09 Retsgrundlag Økonomi og finansiering Finansieres indenfor de eksisterende budgetter Høring/borger- og brugerinvolvering Der har været afholdt 3 møder, hvor brugerne har været inviteret til at komme med kommentarer. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at at forslag til Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet vedtages oplægget efterfølgende suppleres med statistiske oplysninger om generel indtjening i Jammerbugt Kommune for turismeområdet Bilag: Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Referat Teknik- og Miljøudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøudvalget Punkter på åbent møde: 133. Vedtagelse af Lokalplan 15-001, Offentligt område ved Sygehusvej, Brovst samt Kommuneplantillæg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen kl. 16:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen kl. 16:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen kl. 16:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 162. Centralisering af IT-driften på folkeskoleområdet 1 163. Korrektion af anlægsbevillinger

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Mandag, den 30. januar 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 26 Spilleregler for samspillet

Læs mere

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 DIREKTIONEN udvidet direktionsmøde tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 Referat: 1) Befolkningsprognose skal på ØKU her i april 2) Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77.

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77. Dato 03-06-2011 Sagsbehandler Hanne Rasmussen Telefon nr. 7257 7397 Mail hra@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-76271 Sags nr. 1849-17630 Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl. 09.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Godkendelse af dagsorden Orientering

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 433. Håndtering af farligt affald fra virksomheder fra 2012.

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 52. Skovrejsning ved Øster Hovensvej i Aabybro...2 Afbud: Helle Bak Andreasen (V)

Læs mere

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning Grundsalg administrationsgrundlag Nuværende administrationsgrundlag Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal forelægge følgende sager for byrådet til godkendelse: - Godkendelse af salg af arealer

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 18.12.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere