Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

2 Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån Centralisering af IT-driften på folkeskoleområdet Korrektion af anlægsbevillinger Regnskab 2007 og budget 2009 Kaas Plejecenter Regnskab 2007og budget 2009 afdl. II, Brovst Regnskabsmæssige afskrivninger i årsregnskab Udbetaling af tilskud til Han Herred Havbåde Flytning af schæferhundeklub/ - træningsbane Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet Opfølgning på evalueringen af den politiske og administrative organisation Oprensning Mortensgade Affaldsregulativ for erhvervsaffald Vedtagelse af Lokalplan , Offentligt område ved Sygehusvej, Brovst samt Kommuneplantillæg nr Revision af regulativ for husholdningsaffald Aktivitetsplan - skrotningsordning - genoptaget december Ombygning af Toftehøj Statustallene for beskæftigelsesområdet - november Færre modtagere af førtidspension? 42 Punkter på lukket møde: 178. Overvejelse om kommunal deltagelse i erhvervsdrivende selskab 179. Tilbud på Kirkegade Salg af offentligt vejareal 181. Tilbud på Søndre Møllevej i Birkelse Afbud:

3 Økonomiudvalget Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån / Jacob Dahl Andersen Beslutningstema Principiel stillingtagen til, hvorvidt Jammerbugt Kommune kan eftergive renteog afdragsfrie lån til foreninger, forsamlingshuse mv. Sagsbeskrivelse Det har tidligere været praksis, at kommuner støttede lokalsamfund og lokalforeninger ved at yde rente- og afdragsfrie udlån til konkrete projeker. Det er senere blevet praksis, at kommuner bidrager med et kontant indskud til konkrete projekter, hvor en given forening selv har anskaffet den øvrige finansiering via eksempelvis fonde, indsamlinger og særtilskud. I Jammerbugt Kommune findes der en række rente- og afdragsfrie lån til lokalforeninger, som kommunen har overtaget fra de tidligere kommuner. Lånene er opgjort pr. 31. december 2007: Brovst Kommune: Ét rente- og afdragsfrit lån til en lokalforening på kr. Pandrup Kommune: 18 rente- og afdragsfrie udlån fordelt på 10 foreninger med et samlet tilgodehavende på kr. Fjerritslev Kommune: 15 udlån fordelt på 10 foreninger på i alt kr. Aabybro Kommune har ikke ydet rente- og afdragsfrie lån til foreninger. Dog havde Aabybro Kommune en ordning, hvor kommunen indfriede foreningernes lån og på foreningernes vegne optog nye lån. Foreningernes tilskud bliver hvert år reduceret med det, der svarer til deres rente og afdrag på de oprindelige lån. Lånet er pr. 31. december 2007 opgjort til kr. Der er vedlagt to bilag. Det ene bilag viser en samlet oversigt over de forskellige lån, mens det andet bilag indeholder en mere detaljeret oversigt over lån, rente og afdrag mv. i Aabybro-ordningen. I forbindelse med en vurdering af en konkret ansøgning om gældseftergivelse besluttede Sammenlægningsudvalget den 22. august 2006, at der i 2006 ikke skulle eftergives rente- og afdragsfrie lån, idet kommunalbestyrelsen i 2007 skulle drøfte kommunens principielle holdning til eftergivelse af sådanne lån. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2008 en eftergivelse af et gældsbrev på kr. til Han Herred Fritidscenter (svømmehallen). Det blev ligeledes godkendt, at der efterfølgende skulle udarbejdes en indstilling om eftergivelse af øvrige rente- og afdragsfrie lån.

4 Økonomiudvalget 4 På baggrund af beslutningen i kommunalbestyrelsen den 27. marts 2008 om eftergivelse af gældsbrevet på de kr. til Han Herred Fritidscenter søger Kaas Forsamlingshus nu om eftergivelser af to lån på henholdsvis kr. og kr. En eventuel eftergivelse af de rente- og afdragsfrie lån fra Pandrup, Brovst og Fjerritslev Kommuner vil ikke have nogen umiddelbar økonomisk betydning for Jammerbugt Kommune, idet udgiften er afholdt i det år, hvor lånet er ydet. Dog vil en eftergivelse betyde en nedskrivning af kommunes langfristede tilgodehavender. For ordningen i Aabybro Kommune gælder det, at selvom Jammerbugt Kommune undlod at reducere foreningernes tilskud, ville Jammerbugt Kommune stadig skulle betale betale renter og afdrag på selve lånet. I 2007 udgjorde renter og afdrag kr. Dermed ville en sådan ændring få en udgiftsmæssig betydning. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi og finansiering Eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån har ingen økonomisk betydning for Jammerbugt Kommune, men kommunens langfristede tilgodehavender nedskrives. Indfrielse af Aabybro-ordningen vil dog få en udgiftsmæssig betydning. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Stabschefen for Økonomi & Personale indstiller, at der tages principiel stilling til, hvorvidt Jammerbugt Kommune skal eftergive rente- og afdragsfrie lån, at der tages princip stilling til til, hvorvidt Jammerbugt Kommune skal eftergive lånene i Aabybro-ordningen, og at det på baggrund af den principielle stillingtagen besluttes, om Kaas Forsamlingshus ansøgning om gældseftergivelse kan imødekommes. Bilag: Oversigt over lån mv. i Aabybro-ordningen Oversigt over rente- og afdragsfrie lån Økonomiudvalget, den Der tages konkret stilling til ansøgninger fra foreningerne. De enkelte foreninger skal fremsende begrundet ansøgning om eftergivelse af de renteog afdragsfrie lån. Niels Kristian Hem og Per Halsboe Larsen går ind for at samtlige rente- og afdragsfrie lån eftergives

5 Økonomiudvalget 5 Fraværende: Kim Bennike (O) 161. Centralisering af IT-driften på folkeskoleområdet / Arne Kristensen Beslutningstema Godkendelse af anlægsbevilling Sagsbeskrivelse Folkeskolerne har traditionelt selv drevet deres IT-platform, herunder servere, netværk, internetforbindelse og arbejdspladser. For at effektivisere driften og skabe en større driftssikkerhed er der indgået aftale mellem folkeskolerne og IT-afdelingen om at centralisere IT-driften på folkeskoleområdet. Det indebærer, at IT-afdelingen på alle folkeskolerne har ansvar for serverdrift, netværk og internetforbindelse. På en stor del af skolerne er der endvidere indgået aftale om, at IT-afdelingen har ansvar for at servicere og vedligeholde IT-arbejdspladserne. I forbindelse med dette projekt har IT-afdelingen afholdt initialomkostninger på 7,7 mio. kr. Udgiften er i første omgang afholdt via driften, og der ansøges om at overføre dette beløb til anlæg. Udgiften til projektet finansieres over 2-3 år af skolerne via deres betaling til IT-afdelingen for IT-driften. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Økonomi og finansiering Der ansøges om en tillægsbevilling til anlæg på 7,7 mio. kr., som finansieres af IT-afdelingens drift via skolernes betaling for deres IT-drift. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender en positiv tillægsbevilling til anlæg på 7,7 mio. kr. til finansiering af centraliseret IT-drift på folkeskolerne og en negativ tillægsbevilling på ITafdelingens drift på 7,7 mio. kr. Økonomiudvalget, den

6 Økonomiudvalget 6 Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O) 162. Korrektion af anlægsbevillinger / Beslutningstema Godkendelse af korrektion af anlægsbevillinger. Sagsbeskrivelse Tranum Strandgaard I 2006 fik Brovst Kommune en Mål 2-bevilling på kr. til etablering af Tranum Strandgaard. Fra Indenrigsministeriet er der efterfølgende givet 2 bevillinger til projektet. En bevilling på kr. og en bevilling på kr. De samlede bevillinger udgør dermed på kr. Projektets anlægsdel er nu gennemført, og der har været afholdt udstillinger på Tranum Strandgaard. Der mangler nu kun endelig afregninger med Staten og i forhold til Mål 2-bevillingen. Der er i projektet ikke afholdt flere udgifter, end der er givet eksternt tilskud til. Der er dermed ikke udgifter for Jammerbugt Kommune i forbindelse med projektet. I 2009, når alle eksterne tilskud er modtaget, vil der jf. kommunen regler blive aflagt anlægsregnskab til Kommunalbestyrelsen. Selv om projektet fra starten har været politisk godkendt, er der ikke formelt givet bevilling hertil, og det bringes hermed i orden. Brovst Multihus I anlægsprojektet vedr. Brovst Multihus var der i budget 2007 kun opført et nettoanlægsbudget på 4,2 mio. kr., som udgjorde Brovst Kommunes uforbrugte midler vedr. projektet i Brovst Kommunes regnskab (jf. sag i Kommunalbestyrelsen den ). Projektet burde have været optaget i budgettet med et udgiftsbudget på 19,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 14,6 mio. kr. Kommunens nettoudgift var hermed 5,0 mio. kr. som dels skulle gives som tilskud (3,3 mio. kr.) og dels skulle ske som 50% medfinansiering af midler til Helhedsorienteret byfornyelse (1,75 mio. kr. her afrundet til 1,7 mio. kr.). I forbindelse med overførsel af bevillingen fra 2007 til 2008 blev det forsøgt rettet, idet projektets forbrug pr viste, at der skulle ydes en

7 Økonomiudvalget 7 udgiftsbevilling på 11,0 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 14,0 mio. kr. Dette var imidlertid en fejl, idet projektet allerede var optaget i budget 2008 med en indtægtsbevilling på 14,6 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 14,6 mio. kr. En stor del af bevillingen er således givet to gange. Der er nu behov for at korrigere anlægsbudgettet tilbage til det oprindelige budget for projektet, nemlig et udgiftsbudget på 19,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 14,6 mio. kr. Det betyder, at der skal gives en negativ udgiftstillægsbevilling på 12,2 mio. kr. og en negativ indtægtstillægsbevilling på -14,0 mio. kr. I alt er der således tale om en negativ nettotillægsbevilling på 1,8 mio. kr. Der vil i 2009 blive udarbejdet anlægsregnskab for projektet. Retsgrundlag Styrelsesloven. Økonomi og finansiering Der ansøges til Tranum Strandgaard om en tillægsbevilling til anlæg på kr., og en indtægtstillægsbevilling på , som finansieres via eksterne tilskud. Der ansøges til Brovst Multhus om en negativ udgiftstillægsbevilling til anlæg på kr. og en negativ indtægtstillægsbevilling på kr. til budget 2008 for at bringe sagen bevillingsmæssigt i orden. Netto søges der således om en negativ tillægsbevilling på mio. kr. Bevillingerne har ikke nogen likviditetsmæssig virkning, idet projekterne kører efter de oprindeligt godkendte projekter. Høring/borger- og brugerinvolvering Brugerne har gennem hele forløbet været inddraget i den konkrete udformning af projektet samt indretningen af både Tranum Strandgaard og Brovst Multihus. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at gives en negativ udgiftstillægsbevilling til anlæg på kr. og en negativ indtægtstillægsbevilling på kr. til projekt Brovst Multihus således sagen bevillingsmæssigt bliver bragt i orden at der til Tranum Strandgaard gives en udgiftsbevilling til anlæg på kr., og at der gives en indtægtsbevilling på kr. som finansieres via eksterne tilskud. Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende:

8 Økonomiudvalget 8 Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

9 Økonomiudvalget Regnskab 2007 og budget 2009 Kaas Plejecenter / John Pedersen Beslutningstema Godkendelse af regnskab 2007 og budget 2009, herunder huslejestigning for 22 ældreboliger, Gammelgårdsvej 46, Kaas Plejecenter. Sagsbeskrivelse Kuben har som administrator af 22 ældreboliger beliggende Gammelgårdsvej 46, Kaas fremsendt regnskab for Regnskabet viser et underskud på kr., der overføres til underskudskontoen til senere dækning af kommende driftsoverskud. Henlæggelse for 2007 er i regnskabet afsat med kr. Kontoen for henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.m. og konto for driftsunderskud udgør herefter negative henlæggelser m.m. på i alt kr. Boligerne blev taget i brug i 1998/99. Der foreligger ikke oplysninger om tidligere henlæggelse eller registrering af overskud/underskud på driften i udlejningsperioden op til Forklaring af underskud er beskrevet under budget Budget: Kuben har udarbejdet budget for 2009, som tager udgangspunkt i balanceleje. Det betyder, at der foretages henlæggelse til vedligeholdelse og korrigeres for øvrige løn- og prisstigninger, herunder huslejereguleringer. For at opnå balanceleje bør der budgetteres der med en huslejestigning på 60%, der svarer til en stigning på kr. pr. lejemål pr. måned. Huslejestigningen skyldes, at der ifølge de foreliggende oplysninger bl.a. ikke er foretaget huslejereguleringer fra ibrugtagning af boligerne fra 1998/99 til og med Desuden er der store udgifter til vedligeholdelse af udenomsarealer herunder udgifterne til den såkaldte Sansehave, som påvirker ældreboligerne i plejecentret økonomi i vidt omgang. Udgifterne forventes at andrage omkring kr. i Den nødvendige huslejestigning for at opnå balance udgør på årsbasis kr. Huslejestigningen kan efter godkendelse få virkning med et varsel på 3 måneder fra 1. april 2009 og vil i 2009 andrage kr.

10 Økonomiudvalget 10 Huslejen vil ved balanceleje for de enkelte lejemål andrage ca kr. pr. måned. Lejerne, som er pensionister eller førtidspensionister før , vil som hovedregel få godtgjort huslejestigningen via boligstøtte, dog kan der forekomme mindre reguleringer ved større løbende personlige indtægter og formuer udover de offentlige pensioner. De nuværende beboere vil alt lige derfor ikke få større nettoudgifter til husleje. Udgifterne til boligstøtte refunderes af staten med 75%. Huslejen efter en stigning svarer niveaumæssigt til tilsvarende ældreboliger i kommunale boliger og i de almene nyttige boliger hos boligorganisationerne. Fremtidig procedure ved fastsættelse og godkendelse af huslejestigning vil under normale omstændigheder blive indregnet og godkendt i forbindelse med den løbende budgetlægning for de kommende år. Regnskab og budget ligger til gennemsyn i Fællesekretariatet. Retsgrundlag Lov om almene boliger nr. 374 af 22. maj 1996 med senere ændringer samt bekendtgørelse om drift af støttet boligbyggeri, herunder kommunale ældreboliger. Økonomi og finansiering Godkendelse af en huslejestigning vil medføre en indtægtsbevilling, som indgår som en del af kommunens kassebeholdning. Indstilling Stabschef for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet for 2007 at Kommunalbestyrelsen fastsætter huslejestigningen for 2009, og at Kuben på baggrund heraf udarbejder endeligt budget. Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget indstiller, at regnskab for 2007 godkendes at huslejestigningen for 2009 fastsættes til 500 kr. pr. måned pr. lejemål Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

11 Økonomiudvalget Regnskab 2007og budget 2009 afdl. II, Brovst / John Pedersen Beslutningstema Godkendelse af regnskab 2007 og budget 2009, herunder huslejestigning for 76 ældreboliger Etape II, Brovst. Sagsbeskrivelse Kuben har som administrator af 76 ældreboliger beliggende Egevej 4, Egevej 8, Parkvej 40, Vestergade 9, Brovst fremsendt regnskab for Regnskabet viser et underskud på kr., der overføres til underskudskontoen til senere dækning af kommende driftsoverskud. Henlæggelse for 2007 er netto opgjort til kr. inkl. driftsunderskuddet. Kontoen for henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.m. er opgjort til i alt kr. Budget Kuben har udarbejdet budget for 2009, som tager udgangspunkt i balanceleje. Det betyder, at der foretages henlæggelse til vedligeholdelse og korrigeres for øvrige løn- og prisstigninger, herunder huslejereguleringer. For at opnå balanceleje skal der budgetteres der med en huslejestigning på 20%, der svarer til en gennemsnitlige stigning pr. lejemål på 705 kr. pr. måned. Huslejestigningen skyldes, at der ifølge de foreliggende oplysninger ikke er foretaget de nødvendige huslejereguleringer fra overgangen til ældreboliger fra midt i 90erne/2001 og indtil nu. Endvidere er henlæggelserne opjusteret til kr. jævnfør reglerne, som knytter sig til den udarbejdede vedligeholdelsesplan. Udgifterne til rengøring af fællesarealer og almindelig vedligeholdelse er ligeledes sat i vejret. Huslejestigning til balanceleje udgør på årsbasis kr. Huslejestigningen kan efter godkendelse få virkning med et varsel på 3 måneder fra 1. april 2009 og kan således likviditetsmæssigt andrage kr. i Huslejen vil herefter for de enkelte lejemål andrage mellem ca kr. pr. måned. Lejerne, som er pensionister eller førtidspensionister før , vil som hovedregel få godtgjort huslejestigningen via boligstøtte, dog kan der

12 Økonomiudvalget 12 forekomme reguleringer ved større løbende personlige indtægter og formuer udover de offentlige pensioner. De nuværende beboere vil alt lige derfor ikke få større nettoudgifter til husleje. Huslejen efter stigningen svarer niveaumæssigt til tilsvarende ældreboliger i kommunale boliger og i de almene nyttige boliger hos boligorganisationerne. Udgifterne til boligstøtte refunderes af staten med 75%. Fremtidig procedure ved fastsættelse og godkendelse af huslejestigning vil under normale omstændigheder blive indregnet og godkendt i forbindelse med den løbende budgetlægning for de kommende år. Regnskab og budget ligger til gennemsyn i Fællesekretariatet. Retsgrundlag Lov om almene boliger nr. 374 af 22. maj 1996 med senere ændringer samt bekendtgørelse om drift af støttet boligbyggeri, herunder kommunale ældreboliger. Økonomi og finansiering Godkendelse af en huslejestigning vil medføre en indtægt, som indgår som en del af kommunens kassebeholdning. Indstilling Stabschef for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet for 2007 at Kommunalbestyrelsen fastsætter huslejestigningen for 2009, og at Kuben på baggrund heraf udarbejder endeligt budget. Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget indstiller, at regnskab for 2007 godkendes at huslejestigningen for 2009 fastsættes til 500 kr. pr. måned pr. lejemål Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

13 Økonomiudvalget Regnskabsmæssige afskrivninger i årsregnskab / Nina Lundtoft Beslutningstema Til orientering fremsendes oversigt over de afskrivninger og reguleringer, der er bogført på balancen. Sagsbeskrivelse I henhold til bilag til Principper for økonomistyring skal Økonomiudvalget orienteres om de afskrivninger, der er foretaget i løbet af året. De regnskabsmæssige afskrivninger og reguleringer for regnskabsåret 2007 udgør samlet kr., og heraf vedrører kr. forhold, der er opstået før kommunesammenlægningen. De foretagne afskrivninger og reguleringer kan inddeles i følgende hovedgrupper: Boligstøtteområdet kr. Afskrivninger vedr. delingsaftalen kr. Note 1 Momsområderne kr. Note 2 Andre afskrivninger kr. Note 3 Afskrivninger i alt kr. Note 1 I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunernes overtagelse af opgaver fra de tidligere amter, er der foretaget fordeling af visse af Nordjyllands Amts aktiver og passiver med kommunerne. I denne delingsaftale indgik flere regningskrav, og der er foretaget afskrivning af kr. vedr. gamle kommuner. Note 2 Posten indeholder bl.a. genoptagelse af et tilgodehavende hos Skat på kr., som tidligere var afskrevet i Brovst kommune. Skat har udbetalt tilgodehavendet til Jammerbugt kommune i september Note 3 Andre afskrivninger indeholder bl.a. afskrivning af optaget tilgodehavende

14 Økonomiudvalget 14 på kr. vedr. Blokhus-Hune Vandrehjem. Økonomi og finansiering Afskrivningerne har ikke finansiel betydning, men påvirker egenkapitalen. Høring/borger- og brugerindvolvering Ikke relevant. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

15 Økonomiudvalget Udbetaling af tilskud til Han Herred Havbåde / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Den selvejende institution Han Herred Havbåde har søgt om tilskud på kr. årligt i en 5-årig periode (i alt kr.) til kommunal medfinansiering af et samlet projekt på 36,6 mio. kr. Sagsbeskrivelse Projektet går ud på over en 6-årig periode at opbygge et kystkulturcenter, der skal udforske, opsamle, formidle, anvende og videreføre kystkulturens erfaringsbaserede viden og kompetencer i maritime håndværk, navigation, fiskeri, byggeri og samarbejdsformer etc. Bag projektet står Han Herred Havbåde, der er en selvejende institution, som er bredt folkeligt forankret i Jammerbugt området med udgangspunkt i Slettestrand. De politiske, juridiske, driftsmæssige og tekniske forudsætninger er fortsat til stede, men det haster, hvis man skal bevare og videreudvikle den kultur og de kompetencer samt tekniske installationer, som knytter sig til de nordjyske fiskerpladser langs Jammerbugten, hvor man hidtil har mestret at gå ud med skibene direkte fra stranden og gennem brændingen. Økonomisk bakkes projektet op af Ebh-fonden. Der søges om tilskud fra Vækstforum (EU-tilskud/Mål2), fonde, Indenrigsministeriet og Jammerbugt Kommune. Etablering af kystkulturcentret omfatter følgende del-elementer, der skal opbygges over en 5-årig periode: 1. Etablering af bygninger og tekniske installationer. 2. Opbygning af en flåde af historiske kystfartøjer. 3. Indsamling, fastholdelse og videreudvikling af viden og kompetencer. 4. Ledelse, kompetenceudvikling og netværksetablering. 5. Etablering af en lærlingeuddannelse for havbådebyggere. Projekts baggrund, vision, formål, indhold er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Retsgrundlag Styrelsesloven Økonomi og finansiering Der er udarbejdet et budget for opbygning Kystkulturcentret, idet det forventes at ske over 6 år. Budgettet viser en samlet udgift til etablering samt

16 Økonomiudvalget 16 drift i de første 6 år på 35,6 mio. kr., hvoraf halvdelen søges hjem via Vækstforum. I Jammerbugt Kommunes budget 2008 er der under Økonomiudvalget i det godkendte budget afsat en pulje på 1 mio. kr. til anvendelse til udviklingsmidler m.m. I forbindelse med budgettjekket er puljen reduceret til 0,5 mio. kr. i Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgning fra den selvejende institution Han Herred Havbåde om et årligt tilskud på kr. Det foreslås, at tilskud til projektet betinges af, at projektet gennemføres i sin helhed, og at der foreligger dokumentation for den samlede finansiering. Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkender, at der gives et årligt tilskud på kr. til projektet. Det forudsættes, at projektet gennemføres i sin helhed, og at der foreligger dokumentation for den samlede finansiering. Otto Kjær Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Fraværende: Otto Kjær Larsen (V) Genbehandling af sagen På foranleding af borgerhenvendelse til Statsforvaltningen har denne bemyndighed med brev af 20. november 2008 vurderet grundlaget for Økonomiudvalgets beslutning om at yde et 5-årigt tilskud til Han Herred Havbåde. Statsforvaltningen finder, at Kommunalbestyrelsen i tilstrækkeligt omfang har bemyndiget Økonomiudvalget til at disponere tilskudsmidlerne i overensstemmelse med budgetbemærkninger og de afsatte tilskudsmidler (Budget 2008 og de følgende år). Endvidere godkendes på baggrund af kommunens oplysninger til Statsforvaltningen at der gives tilsagn til Han Herred Havbåde for den 5-årige periode. En væsentlig del af havbådprojektet har været forudsat finansieret af den nu konkursramte EBH-Bank. Der arbejdes intensivt på at finde alternativ fondsfinansiering. På grundlag heraf kan Økonomiudvalgets forudsætning om at projektet dokumenterer den samlede finansiering for projektets gennemføres i sin helhed ikke opretholdes for nuværende. For at sikre

17 Økonomiudvalget 17 grundlag for projektets videreførsel og fortsat bakke om projektet foreslås det, at det kommunale tilskud for 2008 udbetales til medfinansiering af projekts forsknings- og formidlingsdel jf. den oprindelige ansøgning fra Han Herred Havbåde. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at Statsforvaltningens afgørelse tages til efterretning, at tilskuddet på kr. til Han Herred Havbåde til medfinansiering af projektets forsknings- og formidlingsdel for 2008 udbetales, at det tilsvarende årlige tilskud for 2009 udbetales primo 2009, samt at det meddeles Han Herred Havbåde, at der primo 2009 skal fremsendes en status på den samlede finansiering, samt status og plan for projektets videre gennemførelse, herunder en dokumentation for at kommunens tilskud anvendes til det bevilgede formål. Bilag: Svar fra Statsforvaltningen 20. november godkendelse vedr. tilskud til Han Herred Havbåde Økonomiudvalget, den Indstillingen godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O) Otto Kjær Larsen (V) Tilbage til toppen

18 Økonomiudvalget Flytning af schæferhundeklub/ - træningsbane / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Drøftelse af henvendelse fra Schæferhundeklubben kreds 67 Aabybro om nyt areal og klubfaciliteter som erstatning for eksisterende træningsbane ved Østre Hovensvej, som nedlægges i forbindelse med arealets salg til boligformål. Sagsbeskrivelse Schæferhundeklubben har på baggrund af kommunens beslutning om salget af et større areal ved Øster Hovensvej til boligformål rettet henvendelse om at få stillet et tilsvarende areal til rådighed m.m. Arealet er solgt, lokalplanarbejdet er igangsat og byggemodningen forventes påbegyndt i foråret Klubben har i 2005 i forbindelse med en ansøgning om tilladelse til at foretage læbeplantning på det nuværende areal modtaget brev om, at hundetræningsbanen er etableret på en midlertidig tilladelse og kan forventes nedlagt når arealet skal benyttes til boligformål. Bestyrelsesrepræsentanter har overfor forvaltningen gjort opmærksom på, at klubben forventer at kommunen stiller areal til rådighed samt betaler omkostninger til etablering, evt. dræning, lysmaster, klubhus med toiletforhold etc. Der har været peget på flere mulige placeringer af kommende bane, bl.a.: - ved Aabybro Idrætsanlæg - Genbrugspladsen ved Sdr. Røn - areal ved Briketfabrikken ved Moseby - samarbejde/fusion med anden klub - et engareal vest for Aabybro langs omfartsvejen og Toftegaardsvej - Bratbjerg boldbane En række af disse muligheder findes ikke mulige eller ønskelige grundet trafikale forhold, anden anvendelse, omkostninger, eller klubbens ønske om at have eget areal tæt på Aabybro. Retsgrundlag På forespørgsel i Undervisningsministeriet er det oplyst, at kommunen via Folkeoplysningsloven ikke er forpligtet til at stille areal til rådighed for en hundeklub. Økonomi og finansiering På ansøgningen om tilskud efter folkeoplysningsreglerne for 2006 oplyser

19 Økonomiudvalget 19 foreningen, at det budgetterede totale medlemstal pr. 1/ er 44, heraf 5 medlemmer under 25 år. Foreningen har ikke overfor forvaltningen aflagt regnskab for 2006, og derfor er det udbetalte tilskud for 2006 tilbagebetalt. Klubben har ikke søgt om tilskud i 2007 eller Afhængig af Økonomiudvalgets beslutning i nærværende sag vil der være en kommunal udgift af en vis størrelsesorden. Klubben har en forventning til at kommunen kompenserer for etableringsudgifterne ved flytning af banen. Høring/borger- og brugerinvolvering Afhængig af eventuelt forslag til placering af fremtidigt baneanlæg skal der foretages nabohøring m.m. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslag til fremtidig placering af træningsanlæg samt eventuel kompensation til schæferhundeklubben for omkostninger ved nyetablering. Økonomiudvalget, den Der arbejdes videre med anvisning af muligt areal til træningsbane, og der kan ydes bistand til flytteomkostninger. Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

20 Økonomiudvalget Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet / Noël Mignon Beslutningstema Godkendelse af beskrivelse af Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet. Sagsbeskrivelse I efteråret præsenterede forvaltningen et oplæg til kommunens indsats på turismeområdet på et idémøde for interessenter på Yellow Hotel. Oplægget blev efterfølgende tilrettet og præsenteret på Nordstjernen for kommunens Udviklingsforum, som her var suppleret med Turistforum. Herefter blev forslaget endnu en gang tilrettet og har efterfølgende været til høring i Turistforum. Overordnet var Turistforum positiv overfor forslaget og fandt det positivt, at det er et dynamisk forslag, hvor der kan tilføjes nye tiltag. Hovedparten af forslagene fra Turistforum er nu indarbejdet i forslaget. (Referat fra mødet vil blive eftersendt), og der foreligger nu et forslag til Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet. Det vedlagte forslag til Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet opererer med en vision, nogle indsatsområder og nogle handlinger. Jammerbugt Kommunes vision er at fastholde og udbygge vores position, så vi i fremtiden bliver den kystturismekommune, med det største antal overnatninger. Positionen skal udnyttes til at give det størst mulige bidrag til den lokale økonomi og beskæftigelse. Visionen er endvidere at kvalitet bliver et gennemgående tema i indsatsen, både medhensyn til den kommunale planlægning og i erhvervet. Indsatsområderne i forslaget er: Samarbejde med turistorganisationer Sæsonforlængelse Helårsturisme Fyrtårne Aktiviteter og attraktioner

21 Økonomiudvalget 21 Feriehuse Hoteller / Feriecentre Campingpladser Bondegårdsferie (Bed & Breakfast) Havne Vandrerhjem Events, kunst og kulturtilbud Natur og friluftsliv Autenticitet og kulturarv Markedsføring Turistservice og turistinformation For hver af indsatsområderne er der beskrevet en række handlinger, som Jammerbugt Kommune på forpligter sig til aktivt at arbejde for realisering af. Dokumentet er ikke udtømmende, og der vil løbende blive arbejdet med udvikling af området. Oprindeligt var det tanken, at produktet skulle ende med at være Jammerbugt Kommunes turistpolitik, men med baggrund i høringsmødet er det besluttet, at produktet alene beskriver kommunens indsats på området. Der kan så efterfølgende laves en politik for oplevelsesøkonomi, hvor Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet kan indgå som et delelement. I det første oplæg var det beskrevet, hvordan kommunen skulle forholde sig til de foreliggende ansøgninger om at ophæve hotelpligten på nogle hoteller/feriecentre. Den del er taget ud af forslaget, og vil i stedet blive behandlet specifikt i forbindelse med Helhedsplan09 Retsgrundlag Økonomi og finansiering Finansieres indenfor de eksisterende budgetter Høring/borger- og brugerinvolvering Der har været afholdt 3 møder, hvor brugerne har været inviteret til at komme med kommentarer. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at at forslag til Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet vedtages oplægget efterfølgende suppleres med statistiske oplysninger om generel indtjening i Jammerbugt Kommune for turismeområdet Bilag: Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere