Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

2 Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån Centralisering af IT-driften på folkeskoleområdet Korrektion af anlægsbevillinger Regnskab 2007 og budget 2009 Kaas Plejecenter Regnskab 2007og budget 2009 afdl. II, Brovst Regnskabsmæssige afskrivninger i årsregnskab Udbetaling af tilskud til Han Herred Havbåde Flytning af schæferhundeklub/ - træningsbane Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet Opfølgning på evalueringen af den politiske og administrative organisation Oprensning Mortensgade Affaldsregulativ for erhvervsaffald Vedtagelse af Lokalplan , Offentligt område ved Sygehusvej, Brovst samt Kommuneplantillæg nr Revision af regulativ for husholdningsaffald Aktivitetsplan - skrotningsordning - genoptaget december Ombygning af Toftehøj Statustallene for beskæftigelsesområdet - november Færre modtagere af førtidspension? 42 Punkter på lukket møde: 178. Overvejelse om kommunal deltagelse i erhvervsdrivende selskab 179. Tilbud på Kirkegade Salg af offentligt vejareal 181. Tilbud på Søndre Møllevej i Birkelse Afbud:

3 Økonomiudvalget Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån / Jacob Dahl Andersen Beslutningstema Principiel stillingtagen til, hvorvidt Jammerbugt Kommune kan eftergive renteog afdragsfrie lån til foreninger, forsamlingshuse mv. Sagsbeskrivelse Det har tidligere været praksis, at kommuner støttede lokalsamfund og lokalforeninger ved at yde rente- og afdragsfrie udlån til konkrete projeker. Det er senere blevet praksis, at kommuner bidrager med et kontant indskud til konkrete projekter, hvor en given forening selv har anskaffet den øvrige finansiering via eksempelvis fonde, indsamlinger og særtilskud. I Jammerbugt Kommune findes der en række rente- og afdragsfrie lån til lokalforeninger, som kommunen har overtaget fra de tidligere kommuner. Lånene er opgjort pr. 31. december 2007: Brovst Kommune: Ét rente- og afdragsfrit lån til en lokalforening på kr. Pandrup Kommune: 18 rente- og afdragsfrie udlån fordelt på 10 foreninger med et samlet tilgodehavende på kr. Fjerritslev Kommune: 15 udlån fordelt på 10 foreninger på i alt kr. Aabybro Kommune har ikke ydet rente- og afdragsfrie lån til foreninger. Dog havde Aabybro Kommune en ordning, hvor kommunen indfriede foreningernes lån og på foreningernes vegne optog nye lån. Foreningernes tilskud bliver hvert år reduceret med det, der svarer til deres rente og afdrag på de oprindelige lån. Lånet er pr. 31. december 2007 opgjort til kr. Der er vedlagt to bilag. Det ene bilag viser en samlet oversigt over de forskellige lån, mens det andet bilag indeholder en mere detaljeret oversigt over lån, rente og afdrag mv. i Aabybro-ordningen. I forbindelse med en vurdering af en konkret ansøgning om gældseftergivelse besluttede Sammenlægningsudvalget den 22. august 2006, at der i 2006 ikke skulle eftergives rente- og afdragsfrie lån, idet kommunalbestyrelsen i 2007 skulle drøfte kommunens principielle holdning til eftergivelse af sådanne lån. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2008 en eftergivelse af et gældsbrev på kr. til Han Herred Fritidscenter (svømmehallen). Det blev ligeledes godkendt, at der efterfølgende skulle udarbejdes en indstilling om eftergivelse af øvrige rente- og afdragsfrie lån.

4 Økonomiudvalget 4 På baggrund af beslutningen i kommunalbestyrelsen den 27. marts 2008 om eftergivelse af gældsbrevet på de kr. til Han Herred Fritidscenter søger Kaas Forsamlingshus nu om eftergivelser af to lån på henholdsvis kr. og kr. En eventuel eftergivelse af de rente- og afdragsfrie lån fra Pandrup, Brovst og Fjerritslev Kommuner vil ikke have nogen umiddelbar økonomisk betydning for Jammerbugt Kommune, idet udgiften er afholdt i det år, hvor lånet er ydet. Dog vil en eftergivelse betyde en nedskrivning af kommunes langfristede tilgodehavender. For ordningen i Aabybro Kommune gælder det, at selvom Jammerbugt Kommune undlod at reducere foreningernes tilskud, ville Jammerbugt Kommune stadig skulle betale betale renter og afdrag på selve lånet. I 2007 udgjorde renter og afdrag kr. Dermed ville en sådan ændring få en udgiftsmæssig betydning. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi og finansiering Eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån har ingen økonomisk betydning for Jammerbugt Kommune, men kommunens langfristede tilgodehavender nedskrives. Indfrielse af Aabybro-ordningen vil dog få en udgiftsmæssig betydning. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Stabschefen for Økonomi & Personale indstiller, at der tages principiel stilling til, hvorvidt Jammerbugt Kommune skal eftergive rente- og afdragsfrie lån, at der tages princip stilling til til, hvorvidt Jammerbugt Kommune skal eftergive lånene i Aabybro-ordningen, og at det på baggrund af den principielle stillingtagen besluttes, om Kaas Forsamlingshus ansøgning om gældseftergivelse kan imødekommes. Bilag: Oversigt over lån mv. i Aabybro-ordningen Oversigt over rente- og afdragsfrie lån Økonomiudvalget, den Der tages konkret stilling til ansøgninger fra foreningerne. De enkelte foreninger skal fremsende begrundet ansøgning om eftergivelse af de renteog afdragsfrie lån. Niels Kristian Hem og Per Halsboe Larsen går ind for at samtlige rente- og afdragsfrie lån eftergives

5 Økonomiudvalget 5 Fraværende: Kim Bennike (O) 161. Centralisering af IT-driften på folkeskoleområdet / Arne Kristensen Beslutningstema Godkendelse af anlægsbevilling Sagsbeskrivelse Folkeskolerne har traditionelt selv drevet deres IT-platform, herunder servere, netværk, internetforbindelse og arbejdspladser. For at effektivisere driften og skabe en større driftssikkerhed er der indgået aftale mellem folkeskolerne og IT-afdelingen om at centralisere IT-driften på folkeskoleområdet. Det indebærer, at IT-afdelingen på alle folkeskolerne har ansvar for serverdrift, netværk og internetforbindelse. På en stor del af skolerne er der endvidere indgået aftale om, at IT-afdelingen har ansvar for at servicere og vedligeholde IT-arbejdspladserne. I forbindelse med dette projekt har IT-afdelingen afholdt initialomkostninger på 7,7 mio. kr. Udgiften er i første omgang afholdt via driften, og der ansøges om at overføre dette beløb til anlæg. Udgiften til projektet finansieres over 2-3 år af skolerne via deres betaling til IT-afdelingen for IT-driften. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Økonomi og finansiering Der ansøges om en tillægsbevilling til anlæg på 7,7 mio. kr., som finansieres af IT-afdelingens drift via skolernes betaling for deres IT-drift. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender en positiv tillægsbevilling til anlæg på 7,7 mio. kr. til finansiering af centraliseret IT-drift på folkeskolerne og en negativ tillægsbevilling på ITafdelingens drift på 7,7 mio. kr. Økonomiudvalget, den

6 Økonomiudvalget 6 Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O) 162. Korrektion af anlægsbevillinger / Beslutningstema Godkendelse af korrektion af anlægsbevillinger. Sagsbeskrivelse Tranum Strandgaard I 2006 fik Brovst Kommune en Mål 2-bevilling på kr. til etablering af Tranum Strandgaard. Fra Indenrigsministeriet er der efterfølgende givet 2 bevillinger til projektet. En bevilling på kr. og en bevilling på kr. De samlede bevillinger udgør dermed på kr. Projektets anlægsdel er nu gennemført, og der har været afholdt udstillinger på Tranum Strandgaard. Der mangler nu kun endelig afregninger med Staten og i forhold til Mål 2-bevillingen. Der er i projektet ikke afholdt flere udgifter, end der er givet eksternt tilskud til. Der er dermed ikke udgifter for Jammerbugt Kommune i forbindelse med projektet. I 2009, når alle eksterne tilskud er modtaget, vil der jf. kommunen regler blive aflagt anlægsregnskab til Kommunalbestyrelsen. Selv om projektet fra starten har været politisk godkendt, er der ikke formelt givet bevilling hertil, og det bringes hermed i orden. Brovst Multihus I anlægsprojektet vedr. Brovst Multihus var der i budget 2007 kun opført et nettoanlægsbudget på 4,2 mio. kr., som udgjorde Brovst Kommunes uforbrugte midler vedr. projektet i Brovst Kommunes regnskab (jf. sag i Kommunalbestyrelsen den ). Projektet burde have været optaget i budgettet med et udgiftsbudget på 19,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 14,6 mio. kr. Kommunens nettoudgift var hermed 5,0 mio. kr. som dels skulle gives som tilskud (3,3 mio. kr.) og dels skulle ske som 50% medfinansiering af midler til Helhedsorienteret byfornyelse (1,75 mio. kr. her afrundet til 1,7 mio. kr.). I forbindelse med overførsel af bevillingen fra 2007 til 2008 blev det forsøgt rettet, idet projektets forbrug pr viste, at der skulle ydes en

7 Økonomiudvalget 7 udgiftsbevilling på 11,0 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 14,0 mio. kr. Dette var imidlertid en fejl, idet projektet allerede var optaget i budget 2008 med en indtægtsbevilling på 14,6 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 14,6 mio. kr. En stor del af bevillingen er således givet to gange. Der er nu behov for at korrigere anlægsbudgettet tilbage til det oprindelige budget for projektet, nemlig et udgiftsbudget på 19,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 14,6 mio. kr. Det betyder, at der skal gives en negativ udgiftstillægsbevilling på 12,2 mio. kr. og en negativ indtægtstillægsbevilling på -14,0 mio. kr. I alt er der således tale om en negativ nettotillægsbevilling på 1,8 mio. kr. Der vil i 2009 blive udarbejdet anlægsregnskab for projektet. Retsgrundlag Styrelsesloven. Økonomi og finansiering Der ansøges til Tranum Strandgaard om en tillægsbevilling til anlæg på kr., og en indtægtstillægsbevilling på , som finansieres via eksterne tilskud. Der ansøges til Brovst Multhus om en negativ udgiftstillægsbevilling til anlæg på kr. og en negativ indtægtstillægsbevilling på kr. til budget 2008 for at bringe sagen bevillingsmæssigt i orden. Netto søges der således om en negativ tillægsbevilling på mio. kr. Bevillingerne har ikke nogen likviditetsmæssig virkning, idet projekterne kører efter de oprindeligt godkendte projekter. Høring/borger- og brugerinvolvering Brugerne har gennem hele forløbet været inddraget i den konkrete udformning af projektet samt indretningen af både Tranum Strandgaard og Brovst Multihus. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at gives en negativ udgiftstillægsbevilling til anlæg på kr. og en negativ indtægtstillægsbevilling på kr. til projekt Brovst Multihus således sagen bevillingsmæssigt bliver bragt i orden at der til Tranum Strandgaard gives en udgiftsbevilling til anlæg på kr., og at der gives en indtægtsbevilling på kr. som finansieres via eksterne tilskud. Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende:

8 Økonomiudvalget 8 Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

9 Økonomiudvalget Regnskab 2007 og budget 2009 Kaas Plejecenter / John Pedersen Beslutningstema Godkendelse af regnskab 2007 og budget 2009, herunder huslejestigning for 22 ældreboliger, Gammelgårdsvej 46, Kaas Plejecenter. Sagsbeskrivelse Kuben har som administrator af 22 ældreboliger beliggende Gammelgårdsvej 46, Kaas fremsendt regnskab for Regnskabet viser et underskud på kr., der overføres til underskudskontoen til senere dækning af kommende driftsoverskud. Henlæggelse for 2007 er i regnskabet afsat med kr. Kontoen for henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.m. og konto for driftsunderskud udgør herefter negative henlæggelser m.m. på i alt kr. Boligerne blev taget i brug i 1998/99. Der foreligger ikke oplysninger om tidligere henlæggelse eller registrering af overskud/underskud på driften i udlejningsperioden op til Forklaring af underskud er beskrevet under budget Budget: Kuben har udarbejdet budget for 2009, som tager udgangspunkt i balanceleje. Det betyder, at der foretages henlæggelse til vedligeholdelse og korrigeres for øvrige løn- og prisstigninger, herunder huslejereguleringer. For at opnå balanceleje bør der budgetteres der med en huslejestigning på 60%, der svarer til en stigning på kr. pr. lejemål pr. måned. Huslejestigningen skyldes, at der ifølge de foreliggende oplysninger bl.a. ikke er foretaget huslejereguleringer fra ibrugtagning af boligerne fra 1998/99 til og med Desuden er der store udgifter til vedligeholdelse af udenomsarealer herunder udgifterne til den såkaldte Sansehave, som påvirker ældreboligerne i plejecentret økonomi i vidt omgang. Udgifterne forventes at andrage omkring kr. i Den nødvendige huslejestigning for at opnå balance udgør på årsbasis kr. Huslejestigningen kan efter godkendelse få virkning med et varsel på 3 måneder fra 1. april 2009 og vil i 2009 andrage kr.

10 Økonomiudvalget 10 Huslejen vil ved balanceleje for de enkelte lejemål andrage ca kr. pr. måned. Lejerne, som er pensionister eller førtidspensionister før , vil som hovedregel få godtgjort huslejestigningen via boligstøtte, dog kan der forekomme mindre reguleringer ved større løbende personlige indtægter og formuer udover de offentlige pensioner. De nuværende beboere vil alt lige derfor ikke få større nettoudgifter til husleje. Udgifterne til boligstøtte refunderes af staten med 75%. Huslejen efter en stigning svarer niveaumæssigt til tilsvarende ældreboliger i kommunale boliger og i de almene nyttige boliger hos boligorganisationerne. Fremtidig procedure ved fastsættelse og godkendelse af huslejestigning vil under normale omstændigheder blive indregnet og godkendt i forbindelse med den løbende budgetlægning for de kommende år. Regnskab og budget ligger til gennemsyn i Fællesekretariatet. Retsgrundlag Lov om almene boliger nr. 374 af 22. maj 1996 med senere ændringer samt bekendtgørelse om drift af støttet boligbyggeri, herunder kommunale ældreboliger. Økonomi og finansiering Godkendelse af en huslejestigning vil medføre en indtægtsbevilling, som indgår som en del af kommunens kassebeholdning. Indstilling Stabschef for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet for 2007 at Kommunalbestyrelsen fastsætter huslejestigningen for 2009, og at Kuben på baggrund heraf udarbejder endeligt budget. Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget indstiller, at regnskab for 2007 godkendes at huslejestigningen for 2009 fastsættes til 500 kr. pr. måned pr. lejemål Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

11 Økonomiudvalget Regnskab 2007og budget 2009 afdl. II, Brovst / John Pedersen Beslutningstema Godkendelse af regnskab 2007 og budget 2009, herunder huslejestigning for 76 ældreboliger Etape II, Brovst. Sagsbeskrivelse Kuben har som administrator af 76 ældreboliger beliggende Egevej 4, Egevej 8, Parkvej 40, Vestergade 9, Brovst fremsendt regnskab for Regnskabet viser et underskud på kr., der overføres til underskudskontoen til senere dækning af kommende driftsoverskud. Henlæggelse for 2007 er netto opgjort til kr. inkl. driftsunderskuddet. Kontoen for henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.m. er opgjort til i alt kr. Budget Kuben har udarbejdet budget for 2009, som tager udgangspunkt i balanceleje. Det betyder, at der foretages henlæggelse til vedligeholdelse og korrigeres for øvrige løn- og prisstigninger, herunder huslejereguleringer. For at opnå balanceleje skal der budgetteres der med en huslejestigning på 20%, der svarer til en gennemsnitlige stigning pr. lejemål på 705 kr. pr. måned. Huslejestigningen skyldes, at der ifølge de foreliggende oplysninger ikke er foretaget de nødvendige huslejereguleringer fra overgangen til ældreboliger fra midt i 90erne/2001 og indtil nu. Endvidere er henlæggelserne opjusteret til kr. jævnfør reglerne, som knytter sig til den udarbejdede vedligeholdelsesplan. Udgifterne til rengøring af fællesarealer og almindelig vedligeholdelse er ligeledes sat i vejret. Huslejestigning til balanceleje udgør på årsbasis kr. Huslejestigningen kan efter godkendelse få virkning med et varsel på 3 måneder fra 1. april 2009 og kan således likviditetsmæssigt andrage kr. i Huslejen vil herefter for de enkelte lejemål andrage mellem ca kr. pr. måned. Lejerne, som er pensionister eller førtidspensionister før , vil som hovedregel få godtgjort huslejestigningen via boligstøtte, dog kan der

12 Økonomiudvalget 12 forekomme reguleringer ved større løbende personlige indtægter og formuer udover de offentlige pensioner. De nuværende beboere vil alt lige derfor ikke få større nettoudgifter til husleje. Huslejen efter stigningen svarer niveaumæssigt til tilsvarende ældreboliger i kommunale boliger og i de almene nyttige boliger hos boligorganisationerne. Udgifterne til boligstøtte refunderes af staten med 75%. Fremtidig procedure ved fastsættelse og godkendelse af huslejestigning vil under normale omstændigheder blive indregnet og godkendt i forbindelse med den løbende budgetlægning for de kommende år. Regnskab og budget ligger til gennemsyn i Fællesekretariatet. Retsgrundlag Lov om almene boliger nr. 374 af 22. maj 1996 med senere ændringer samt bekendtgørelse om drift af støttet boligbyggeri, herunder kommunale ældreboliger. Økonomi og finansiering Godkendelse af en huslejestigning vil medføre en indtægt, som indgår som en del af kommunens kassebeholdning. Indstilling Stabschef for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet for 2007 at Kommunalbestyrelsen fastsætter huslejestigningen for 2009, og at Kuben på baggrund heraf udarbejder endeligt budget. Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget indstiller, at regnskab for 2007 godkendes at huslejestigningen for 2009 fastsættes til 500 kr. pr. måned pr. lejemål Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

13 Økonomiudvalget Regnskabsmæssige afskrivninger i årsregnskab / Nina Lundtoft Beslutningstema Til orientering fremsendes oversigt over de afskrivninger og reguleringer, der er bogført på balancen. Sagsbeskrivelse I henhold til bilag til Principper for økonomistyring skal Økonomiudvalget orienteres om de afskrivninger, der er foretaget i løbet af året. De regnskabsmæssige afskrivninger og reguleringer for regnskabsåret 2007 udgør samlet kr., og heraf vedrører kr. forhold, der er opstået før kommunesammenlægningen. De foretagne afskrivninger og reguleringer kan inddeles i følgende hovedgrupper: Boligstøtteområdet kr. Afskrivninger vedr. delingsaftalen kr. Note 1 Momsområderne kr. Note 2 Andre afskrivninger kr. Note 3 Afskrivninger i alt kr. Note 1 I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunernes overtagelse af opgaver fra de tidligere amter, er der foretaget fordeling af visse af Nordjyllands Amts aktiver og passiver med kommunerne. I denne delingsaftale indgik flere regningskrav, og der er foretaget afskrivning af kr. vedr. gamle kommuner. Note 2 Posten indeholder bl.a. genoptagelse af et tilgodehavende hos Skat på kr., som tidligere var afskrevet i Brovst kommune. Skat har udbetalt tilgodehavendet til Jammerbugt kommune i september Note 3 Andre afskrivninger indeholder bl.a. afskrivning af optaget tilgodehavende

14 Økonomiudvalget 14 på kr. vedr. Blokhus-Hune Vandrehjem. Økonomi og finansiering Afskrivningerne har ikke finansiel betydning, men påvirker egenkapitalen. Høring/borger- og brugerindvolvering Ikke relevant. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

15 Økonomiudvalget Udbetaling af tilskud til Han Herred Havbåde / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Den selvejende institution Han Herred Havbåde har søgt om tilskud på kr. årligt i en 5-årig periode (i alt kr.) til kommunal medfinansiering af et samlet projekt på 36,6 mio. kr. Sagsbeskrivelse Projektet går ud på over en 6-årig periode at opbygge et kystkulturcenter, der skal udforske, opsamle, formidle, anvende og videreføre kystkulturens erfaringsbaserede viden og kompetencer i maritime håndværk, navigation, fiskeri, byggeri og samarbejdsformer etc. Bag projektet står Han Herred Havbåde, der er en selvejende institution, som er bredt folkeligt forankret i Jammerbugt området med udgangspunkt i Slettestrand. De politiske, juridiske, driftsmæssige og tekniske forudsætninger er fortsat til stede, men det haster, hvis man skal bevare og videreudvikle den kultur og de kompetencer samt tekniske installationer, som knytter sig til de nordjyske fiskerpladser langs Jammerbugten, hvor man hidtil har mestret at gå ud med skibene direkte fra stranden og gennem brændingen. Økonomisk bakkes projektet op af Ebh-fonden. Der søges om tilskud fra Vækstforum (EU-tilskud/Mål2), fonde, Indenrigsministeriet og Jammerbugt Kommune. Etablering af kystkulturcentret omfatter følgende del-elementer, der skal opbygges over en 5-årig periode: 1. Etablering af bygninger og tekniske installationer. 2. Opbygning af en flåde af historiske kystfartøjer. 3. Indsamling, fastholdelse og videreudvikling af viden og kompetencer. 4. Ledelse, kompetenceudvikling og netværksetablering. 5. Etablering af en lærlingeuddannelse for havbådebyggere. Projekts baggrund, vision, formål, indhold er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Retsgrundlag Styrelsesloven Økonomi og finansiering Der er udarbejdet et budget for opbygning Kystkulturcentret, idet det forventes at ske over 6 år. Budgettet viser en samlet udgift til etablering samt

16 Økonomiudvalget 16 drift i de første 6 år på 35,6 mio. kr., hvoraf halvdelen søges hjem via Vækstforum. I Jammerbugt Kommunes budget 2008 er der under Økonomiudvalget i det godkendte budget afsat en pulje på 1 mio. kr. til anvendelse til udviklingsmidler m.m. I forbindelse med budgettjekket er puljen reduceret til 0,5 mio. kr. i Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgning fra den selvejende institution Han Herred Havbåde om et årligt tilskud på kr. Det foreslås, at tilskud til projektet betinges af, at projektet gennemføres i sin helhed, og at der foreligger dokumentation for den samlede finansiering. Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkender, at der gives et årligt tilskud på kr. til projektet. Det forudsættes, at projektet gennemføres i sin helhed, og at der foreligger dokumentation for den samlede finansiering. Otto Kjær Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Fraværende: Otto Kjær Larsen (V) Genbehandling af sagen På foranleding af borgerhenvendelse til Statsforvaltningen har denne bemyndighed med brev af 20. november 2008 vurderet grundlaget for Økonomiudvalgets beslutning om at yde et 5-årigt tilskud til Han Herred Havbåde. Statsforvaltningen finder, at Kommunalbestyrelsen i tilstrækkeligt omfang har bemyndiget Økonomiudvalget til at disponere tilskudsmidlerne i overensstemmelse med budgetbemærkninger og de afsatte tilskudsmidler (Budget 2008 og de følgende år). Endvidere godkendes på baggrund af kommunens oplysninger til Statsforvaltningen at der gives tilsagn til Han Herred Havbåde for den 5-årige periode. En væsentlig del af havbådprojektet har været forudsat finansieret af den nu konkursramte EBH-Bank. Der arbejdes intensivt på at finde alternativ fondsfinansiering. På grundlag heraf kan Økonomiudvalgets forudsætning om at projektet dokumenterer den samlede finansiering for projektets gennemføres i sin helhed ikke opretholdes for nuværende. For at sikre

17 Økonomiudvalget 17 grundlag for projektets videreførsel og fortsat bakke om projektet foreslås det, at det kommunale tilskud for 2008 udbetales til medfinansiering af projekts forsknings- og formidlingsdel jf. den oprindelige ansøgning fra Han Herred Havbåde. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at Statsforvaltningens afgørelse tages til efterretning, at tilskuddet på kr. til Han Herred Havbåde til medfinansiering af projektets forsknings- og formidlingsdel for 2008 udbetales, at det tilsvarende årlige tilskud for 2009 udbetales primo 2009, samt at det meddeles Han Herred Havbåde, at der primo 2009 skal fremsendes en status på den samlede finansiering, samt status og plan for projektets videre gennemførelse, herunder en dokumentation for at kommunens tilskud anvendes til det bevilgede formål. Bilag: Svar fra Statsforvaltningen 20. november godkendelse vedr. tilskud til Han Herred Havbåde Økonomiudvalget, den Indstillingen godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O) Otto Kjær Larsen (V) Tilbage til toppen

18 Økonomiudvalget Flytning af schæferhundeklub/ - træningsbane / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Drøftelse af henvendelse fra Schæferhundeklubben kreds 67 Aabybro om nyt areal og klubfaciliteter som erstatning for eksisterende træningsbane ved Østre Hovensvej, som nedlægges i forbindelse med arealets salg til boligformål. Sagsbeskrivelse Schæferhundeklubben har på baggrund af kommunens beslutning om salget af et større areal ved Øster Hovensvej til boligformål rettet henvendelse om at få stillet et tilsvarende areal til rådighed m.m. Arealet er solgt, lokalplanarbejdet er igangsat og byggemodningen forventes påbegyndt i foråret Klubben har i 2005 i forbindelse med en ansøgning om tilladelse til at foretage læbeplantning på det nuværende areal modtaget brev om, at hundetræningsbanen er etableret på en midlertidig tilladelse og kan forventes nedlagt når arealet skal benyttes til boligformål. Bestyrelsesrepræsentanter har overfor forvaltningen gjort opmærksom på, at klubben forventer at kommunen stiller areal til rådighed samt betaler omkostninger til etablering, evt. dræning, lysmaster, klubhus med toiletforhold etc. Der har været peget på flere mulige placeringer af kommende bane, bl.a.: - ved Aabybro Idrætsanlæg - Genbrugspladsen ved Sdr. Røn - areal ved Briketfabrikken ved Moseby - samarbejde/fusion med anden klub - et engareal vest for Aabybro langs omfartsvejen og Toftegaardsvej - Bratbjerg boldbane En række af disse muligheder findes ikke mulige eller ønskelige grundet trafikale forhold, anden anvendelse, omkostninger, eller klubbens ønske om at have eget areal tæt på Aabybro. Retsgrundlag På forespørgsel i Undervisningsministeriet er det oplyst, at kommunen via Folkeoplysningsloven ikke er forpligtet til at stille areal til rådighed for en hundeklub. Økonomi og finansiering På ansøgningen om tilskud efter folkeoplysningsreglerne for 2006 oplyser

19 Økonomiudvalget 19 foreningen, at det budgetterede totale medlemstal pr. 1/ er 44, heraf 5 medlemmer under 25 år. Foreningen har ikke overfor forvaltningen aflagt regnskab for 2006, og derfor er det udbetalte tilskud for 2006 tilbagebetalt. Klubben har ikke søgt om tilskud i 2007 eller Afhængig af Økonomiudvalgets beslutning i nærværende sag vil der være en kommunal udgift af en vis størrelsesorden. Klubben har en forventning til at kommunen kompenserer for etableringsudgifterne ved flytning af banen. Høring/borger- og brugerinvolvering Afhængig af eventuelt forslag til placering af fremtidigt baneanlæg skal der foretages nabohøring m.m. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslag til fremtidig placering af træningsanlæg samt eventuel kompensation til schæferhundeklubben for omkostninger ved nyetablering. Økonomiudvalget, den Der arbejdes videre med anvisning af muligt areal til træningsbane, og der kan ydes bistand til flytteomkostninger. Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

20 Økonomiudvalget Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet / Noël Mignon Beslutningstema Godkendelse af beskrivelse af Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet. Sagsbeskrivelse I efteråret præsenterede forvaltningen et oplæg til kommunens indsats på turismeområdet på et idémøde for interessenter på Yellow Hotel. Oplægget blev efterfølgende tilrettet og præsenteret på Nordstjernen for kommunens Udviklingsforum, som her var suppleret med Turistforum. Herefter blev forslaget endnu en gang tilrettet og har efterfølgende været til høring i Turistforum. Overordnet var Turistforum positiv overfor forslaget og fandt det positivt, at det er et dynamisk forslag, hvor der kan tilføjes nye tiltag. Hovedparten af forslagene fra Turistforum er nu indarbejdet i forslaget. (Referat fra mødet vil blive eftersendt), og der foreligger nu et forslag til Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet. Det vedlagte forslag til Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet opererer med en vision, nogle indsatsområder og nogle handlinger. Jammerbugt Kommunes vision er at fastholde og udbygge vores position, så vi i fremtiden bliver den kystturismekommune, med det største antal overnatninger. Positionen skal udnyttes til at give det størst mulige bidrag til den lokale økonomi og beskæftigelse. Visionen er endvidere at kvalitet bliver et gennemgående tema i indsatsen, både medhensyn til den kommunale planlægning og i erhvervet. Indsatsområderne i forslaget er: Samarbejde med turistorganisationer Sæsonforlængelse Helårsturisme Fyrtårne Aktiviteter og attraktioner

21 Økonomiudvalget 21 Feriehuse Hoteller / Feriecentre Campingpladser Bondegårdsferie (Bed & Breakfast) Havne Vandrerhjem Events, kunst og kulturtilbud Natur og friluftsliv Autenticitet og kulturarv Markedsføring Turistservice og turistinformation For hver af indsatsområderne er der beskrevet en række handlinger, som Jammerbugt Kommune på forpligter sig til aktivt at arbejde for realisering af. Dokumentet er ikke udtømmende, og der vil løbende blive arbejdet med udvikling af området. Oprindeligt var det tanken, at produktet skulle ende med at være Jammerbugt Kommunes turistpolitik, men med baggrund i høringsmødet er det besluttet, at produktet alene beskriver kommunens indsats på området. Der kan så efterfølgende laves en politik for oplevelsesøkonomi, hvor Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet kan indgå som et delelement. I det første oplæg var det beskrevet, hvordan kommunen skulle forholde sig til de foreliggende ansøgninger om at ophæve hotelpligten på nogle hoteller/feriecentre. Den del er taget ud af forslaget, og vil i stedet blive behandlet specifikt i forbindelse med Helhedsplan09 Retsgrundlag Økonomi og finansiering Finansieres indenfor de eksisterende budgetter Høring/borger- og brugerinvolvering Der har været afholdt 3 møder, hvor brugerne har været inviteret til at komme med kommentarer. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at at forslag til Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet vedtages oplægget efterfølgende suppleres med statistiske oplysninger om generel indtjening i Jammerbugt Kommune for turismeområdet Bilag: Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere