G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N"

Transkript

1 O G K O M M U N A L R E F O R M E N

2 I N T R O D U K T I O N Nærværende skrift giver på meget overordnet niveau en beskrivelse af miljøinformationssystemet Geo- Environ, der er udviklet til danske og udenlandske miljømyndigheder gennem en periode på mere end 10 år. GeoEnviron er et fagsystem til sagsbehandleren og et informationssystem, der er rettet mod de offentlige myndigheder, til hvem der er indberetningspligt, og mod borgeren, der søger information om diverse emner indenfor miljøområdet. GeoEnviron indeholder således både administrative og tekniske data, men giver samtidig mulighed for samspil med en lang række ekster ne systemer, herunder ESDH, GIS og ejendomsdata. Beskrivelsen er tænkt som en introduktion til de, der kun perifert kender GeoEnviron, og som en appetitvækker til de, der måtte vurdere, om GeoEnviron kunne være et alternativ til eksisterende systemer i den tekniske forvaltning set i lyset af de nye opgaver, som kommunalreformen pålægger kommunerne, de regionale myndigheder og de statslige miljøcentre. H V O R F O R V Æ L G E? I d e n h e l t s p e c i f i k k e s i t u a t i o n, h v o r e n k o m m u n a l r e f o r m s æ t t e r d a g s o r d e n e n f o r I T i k o m m u n e r o g a m t e r, s t å r m a n g e o v e r f o r e t v a l g : S k a l m a n b l o t a c c e p t e r e d e m a n g e k o n v e r t e r i n g s o m k o s t n i n g e r v e d e n s a m m e n l æ g n i n g a f e k - s i s t e r e n d e s y s t e m e r, e l l e r s k a l m a n i s i t u a t i o n e n s a m t i d i g t i l f ø r e k o m m u n e n s I T e t t e k n o l o g i - l ø f t? V i e r n a t u r l i g v i s i k k e i t v i v l f o r d i, v i k a n t i l b y d e e t p r o d u k t, d e r d e l s e r p å t e k n o l o g i e n s f o r- k a n t, d e l s r u m m e r n e t o p d e f a c i l i t e t e r, d e r e r n ø d v e n d i g e f o r a t k l a r e d e n y e o p g a v e r i k o m - m u n e r n e. N å r v i s e r p å d e v æ s e n t l i g e n y e o p g a v e r, d r e j e r d e t s i g s o m b e k e n d t o m : J o r d f l y t n i n g, i n d s a t s p l a n l æ g n i n g, v a n d f o r s y n i n g s s a g e r, d a m b r u g s s a g e r, n y e i n d u s t r i m i l j ø s a g e r, s p i l d e v a n d s s a g e r, v a n d l ø b s a d m i n i s t r a t i o n o g - v e d l i g e h o l d e l s e, r å s t o f s a g e r, k l a p n i n g a f h a v - b u n d s m a t e r i a l e, r e a l i s e r i n g a f h a n d l i n g s p l a n e r i h e n h o l d t i l M i l j ø m å l s l o v e n ( Va n d r a m m e d i r e k - t i v e t ) o g V V M - s a g e r f o r ( s t o r e ) h u s d y r b r u g, D a t a, d e r s k a l f r e m s k a f f e s f o r a t l ø s e d i s s e o p g a v e r, k a n a l l e r e d e i d a g l a g r e s i G e o E n v i r o n s d a t a b a s e, h v i l k e t b e t y d e r a t i n i t i a l o m k o s t n i n g e r t i l n y u d v i k l i n g v e d a n s k a f f e l s e n a f s y s t e m e t b o r t f a l d e r. F o r u d e n d e ø k o n o m i s k e a r g u m e n t e r, e r d e r e n r æ k k e g o d e g r u n d e t i l a t v æ l g e G e o E n v i r o n. V i h a r u d v a l g t n o g l e f å : 2

3 1 0 G O D E G R U N D E T I L A T V Æ L G E 1. GeoEnviron er det mest benyttede miljøsystem i kommuner og amter 2. En samlet løsning, der rummer alle miljødata med integration til 6 GIS- systemer. 3. Integration til KMD s E&M, ESDH systemer, KMD Debitor, CVR o.a. 4. Omfattende import/ eksport- faciliteter til konvertering af data fra andre systemer 5. Webløsninger og webser vices 6. Udvikling via ERFA- grupper, der sætter brugeren i centrum 7. Udvidet support af brugere og driftsmiljø 8. Integreret miljø- og byggesagsstyring 9. Inspiration fra eksport til 12 lande 10. Firmaet bag GeoEnviron har arbejdet med miljø og softwareudvikling siden E R D E T M E S T B E N Y T T E D E M I L J Ø S Y S T E M I K O M - M U N E R O G A M T E R G e o E n v i r o n k a n a l l e r e d e n u h å n d t e r e d e n y e o p g a v e r, d e r b l i v e r p å l a g t k o m m u n e r n e. O v e r s i g t e n o v e r m o d u l e r i G e o E n v i r o n ( s e v e d l a g t e d a t a b l a d e ) g i v e r e t b i l l e d e a f, h v o r o m f a t - t e n d e s y s t e m e t e r. D e r f i n d e s i k k e n o g e t t e k n i s k / a d m i n i s t r a t i v t s y s t e m i n d e n f o r m i l j ø o m r å d e t, d e r r u m m e r s å m a n g e f a c i l i t e t e r o g m u l i g h e d e r s o m G e o E n v i r o n. D e r f i n d e s g a n s k e v i s t s y s t e m e r, s o m i n - d e n f o r e n k e l t o m r å d e r k a n b e t r a g t e s s o m k o n k u r r e n t e r, m e n ø n s k e r m a n e n s a m l e t l ø s n i n g, e r G e o E n v i r o n d e t e n e s t e p r o d u k t, d e r k a n o p f y l d e d e t t e. E t s t o r t a n t a l k o m m u n e r, d æ k k e n d e m e r e e n d h a l v d e l e n a f D a n m a r k s b e f o l k n i n g o g t i a m t e r h a r v a l g t G e o E n v i r o n s o m d e t b æ r e n d e s y s t e m i n d e n f o r s å v æ s e n t l i g e o m r å d e r s o m v i r k s o m h e d s t i l - s y n, l a n d b r u g, a f f a l d s a d m i n i s t r a t i o n, v a n d i n d v i n d i n g o g f o r u r e n e t j o r d. N e t o p f o r d i a m t e r o g k o m m u n e r b e n y t t e r s a m m e s y s t e m, k a n d a t a f r a a m t e r n e s h i d t i d i g e o p - g a v e r o v e r f l y t t e s d i r e k t e t i l k o m m u n e r n e m e d e t m i n i m u m a f k o n v e r t e r i n g s a r b e j d e. 3

4 2. E N S A M L E T L Ø S N I N G, D E R R U M M E R A L L E M I L J Ø D A T A M E D I N T E - G R A T I O N T I L 6 G I S - S Y S T E M E R G e o E n v i r o n e r e t h o l i s t i s k s y s t e m, h v o r a l l e d a t a l i g g e r i s a m m e d a t a b a s e, h v i l k e t g ø r d e t m u - l i g t a t t r æ k k e d a t a u d p å t v æ r s a f d e f o r s k e l l i g e f a g o m r å d e r. D e n k l a r e, m o d u l æ r e s t r u k t u r b e v i r k e r, a t b r u g e r n e k u n b e h ø v e r a t i n v e s t e r e i d e m o d u l e r o g d e l i c e n s e r, d e r e r n ø d v e n d i g e f o r d e t d a g l i g e a r b e j d e. G e o E n v i r o n e r d e t m i l j ø s y s t e m, d e r h a r d e n m e s t o m f a t t e n d e G I S - i n t e g r a t i o n b å d e h v a d a n g å r f u n k t i o n a l i t e t o g a n t a l l e t a f s y s t e m e r, d e r k a n i n t e g r e r e s t i l. I D a n m a r k l e v e r e s i n t e g r a t i o n e r t i l M a p I n f o, A r c G I S, G e o M e d i a o g M i c r o S t a t i o n / P o w e r M a p. D e s u d e n e r d e r i G e o E n v i r o n i n d l e j r e t e n G I S k o m p o n e n t b a s e r e t p å M a p I n f o s M a p - X t e k n o l o g i, s å l e d e s a t G I S o g G e o E n v i r o n o p t r æ d e r s o m é t p r o g r a m. 3. I N T E G R A T I O N T I L E J E N D O M S D A T A, F Ø R E N D E E S D H - S Y S T E M E R O G M A N G E A N D R E M a n g e o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g e r a n s k a f f e r i ø j e b l i k k e t e l e k t r o n i s k e s a g s - o g d o k u m e n t h å n d t e - r i n g s s y s t e m e r ( E S D H ) o g d e n n a t u r l i g e k o n s e k v e n s e r, a t e k s i s t e r e n d e f a g s y s t e m e r s k a l k u n n e i n t e g r e r e s m e d d e t a n s k a f f e d e E S D H s y s t e m. G e o E n v i r o n e r e t å b e n t s y s t e m, d e r i m a n g e å r h a r h a f t i n t e g r a t i o n t i l S c a n J o u r o g K M D s D o c s O p e n. D e r a r b e j d e s i ø j e b l i k k e t p å i n t e g r a t i o n t i l e - D o c, o g a n d r e i n t e g r a t i o n e r p l a n l æ g g e s i d e t o m f a n g, k u n d e r n e s t i l l e r k r a v h e r o m. D e f l e s t e k o m m u n e r h a r a n s k a f f e t K M D s E j e n d o m s - o g M i l j ø d a t a b a s e ( E & M ), f l e r e a m t e r b e n y t - t e r d e n O f f e n t l i g e I n f o r m a t i o n s S e r v e r ( O I S ) t i l o p s l a g p å e j e n d o m s o p l y s n i n g e r, o g G e o E n v i r o n h å n d t e r e r o p k o b l i n g t i l b e g g e d i s s e d a t a b a s e r. F o r s å v i d t a n g å r g e b y r o p k r æ v n i n g e r f o r t i l s y n s - o g e r h v e r v s a f f a l d m. v. l e v e r e r G e o E n v i r o n u d - t r æ k t i l K M D D e b i t o r o g N a v i s i o n. 4

5 4. O M F A T T E N D E I M P O R T / E K S P O R T F A C I L I T E T E R T I L K O N V E R T E R I N G A F D A T A F R A A N D R E S Y S T E M E R G e o k o n h a r u d v i k l e t p r o g r a m m e r t i l o v e r f ø r s e l a f d a t a f r a e n r æ k k e a n d r e m i l j ø s y s t e m e r, h e r- u n d e r K M D s M I S, M A D S o g E & M. D e r f i n d e s m o d u l e r t i l i m p o r t o g e k s p o r t a f a f f a l d s d a t a ( t r a n s p o r t ø r i n d b e r e t n i n g e r, I S A G m. v. ), s p i l d e v a n d s a n a l y s e r o g m o n i t e r i n g s a n a l y s e r g e n e r e l t. I G e o E n v i r o n i n d l æ s e s b o r e d a t a f r a G E U S o g a n a l y s e r f r a d i v e r s e l a b o r a t o r i e r, h v a d e n t e n d i s s e l e v e r e s i S TA N D AT- e l l e r f o r s k e l l i g e E x c e l - f o r m a t e r. G e o E n v i r o n o p f y l d e r a l l e f o r m a l i a t i l m y n d i g h e d e r n e s k r a v o m i n d b e r e t n i n g e r, h e r u n d e r t i l s y n s - b e r e t n i n g e r f o r v i r k s o m h e d e r o g l a n d b r u g, V 1 o g V 2 i n d b e r e t n i n g e r t i l M i l j ø s t y r e l s e n o g K o r t & M a t r i k e l s t y r e l s e n s a m t v a n d a n a l y s e r t i l G E U S. G e o E n v i r o n e r e t å b e n t s y s t e m, d e r t i l l a d e r b r u g e r e m e d a u t o r i s a t i o n a t u d t r æ k k e d a t a, s o m s k a l a n v e n d e s i a n d r e p r o g r a m m e r, f. e k s. e m i s s i o n s d a t a t i l O M L - b e r e g n i n g e r, k e m i s k e p a r a - m e t r e t i l d i v e r s e s i m u l a t i o n e r, d a t a t i l u d t e g n i n g a f k o n t u r k o r t o g g r a f e r. D a t a k a n u d t r æ k k e s b l. a. v i a E x c e l, r a p p o r t g e n e r a t o r e n I n f o M a k e r, e l l e r W e b. 5. W E B - L Ø S N I N G E R O G W E B - S E R V I C E S G e o k o n l e v e r e r e n r æ k k e w e b - l ø s n i n g e r t i l b r u g f o r a m t e r o g k o m m u n e r s I n t r a n e t s a m t b o r g e r- s e r v i c e v i a I n t e r n e t t e t, h e r u n d e r o p l y s n i n g e r o m f o r u r e n e d e g r u n d e, t a n k o p l y s n i n g e r, a n a l y s e r o g b o r i n g e r f r a v a n d v æ r k e r, v i r k s o m h e d s t i l s y n, r o t t e b e k æ m p e l s e o g m e g e t m e r e. G e o E n v i r o n l e v e r e r d e s u d e n u d t r æ k a f m i l j ø o p l y s n i n g e r t i l K o m m u n e i n f o r m a t i o n s N e t F o r v a l t - n i n g E j e n d o m s h a n d e l ( D e t g r ø n n e s k e m a ) v i a w e b - s e r v i c e s. 6. U D V I K L I N G V I A E R F A - G R U P P E R, D E R S Æ T T E R B R U G E R E N I C E N - T R U M G e o E n v i r o n u d v i k l e s i m e g e t s t o r g r a d p å b r u g e r n e s p r æ m i s s e r. M e d e n k u n d e b a s e p å m e r e e n d s a g s b e h a n d l e r e, e r d e r s k a b t e t a k t i v t i d é f o r u m, s o m e r o r g a n i s e r e t i E R FA - g r u p p e r, d e r m ø d e s é n e l l e r f l e r e g a n g e o m å r e t. H e r d i s k u t e r e r m a n n y l o v g i v n i n g o g f o r s l a g t i l n y e f a c i - l i t e t e r s a m t u d v e k s l e r e r f a r i n g e r i b r u g a f s y s t e m e t. D e r b l i v e r n e d s a t a d h o c a r b e j d s g r u p p e r, s o m s p e c i f i c e r e r d e t f a g l i g e i n d h o l d a f d e n y e ø n s k e r. D e s e n e s t e e k s e m p l e r e r i m p l e m e n t a t i o - n e n a f V O C - b e k e n d t g ø r e l s e n, d i f f e r e n t i e r e t t i l s y n m e d v i r k s o m h e d e r, G e b y r b e k e n d t g ø r e l s e n, n u a n c e k o r t l æ g n i n g a f V 2 g r u n d e o g e n K o m m u n a l r e f o r m E R FA - g r u p p e. V i r e g n e r m e d, a t 8 0 % a f u d v i k l i n g e n s k e r p å b a g g r u n d a f ø n s k e r f r a E R FA - g r u p p e r n e o g f o r- s l a g f r a e n k e l t p e r s o n e r. 5

6 7. U D V I D E T S U P P O R T A F B R U G E R E O G D R I F T S M I L J Ø H o t L i n e G e o E n v i r o n e r e t s t o r t s y s t e m, o g s e l v o m d e t e r i n t u i t i v t o g l e t a t b e t j e n e, v i l d e r a l t i d o p s t å s p ø r g s m å l, d e r k r æ v e r e t h u r t i g t s v a r. G e o k o n h a r e t a b l e r e t e n t e l e f o n i s k H o t L i n e s a m t e n e l e k t r o n i s k d i t t o, s o m a l l e b r u g e r e k a n b e n y t t e v e d e t e n k e l t t r y k p å G e o E n v i r o n s E R FA / S u p - p o r t i k o n. K u n d e b e s ø g H v i s m a n ø n s k e r a t d r ø f t e s æ r l i g e f o r h o l d o m k r i n g b r u g e n a f G e o E n v i r o n, t i l b y d e s g r a t i s k u n - d e b e s ø g. U n d e r v i s n i n g G e o k o n t i l b y d e r k u r s e r i G e o E n v i r o n s m a n g e m o d u l e r o g i r a p p o r t g e n e r a t o r e n I n f o M a k e r. K u r- s e r n e a f h o l d e s e n t e n i G e o k o n s l o k a l e r e l l e r h o s k u n d e n. N y e v e r s i o n e r N y e v e r s i o n e r, o g o p g r a d e r i n g e r k a n h e n t e s p å E R FA - s i d e n o g d o w n l o a d e s m e d t i l h ø r e n d e i n - s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g. S å f r e m t m a n f o r e t r æ k k e r d e t, k a n i n s t a l l a t i o n e n f o r e t a g e s v i a G e o k o n s t e l e f o n s e r v i c e e l l e r k u n d e b e s ø g. 8. I N T E G R E R E T M I L J Ø - O G B Y G G E S A G S S T Y R I N G M i l j ø o g b y g g e r i h ø r e r s a m m e n. D e r f o r h a r v i n e t o p u d v i k l e t e t s y s t e m t i l b y g g e s a g s s t y r i n g, d e r i m o d s æ t n i n g t i l a n d r e l i g n e n d e s y s t e m e r i n t e g r e r e r b y g g e r i o g m i l j ø f o r s t å e t p å d e n m å d e, a t b y g g e s a g e r o g m i l j ø s a g e r l i g g e r i s a m m e G e o E n v i r o n d a t a b a s e, m e n b y g g e s a g s - o g m i l j ø m o - d u l e r n e k a n n a t u r l i g v i s a n v e n d e s u a f h æ n g i g t a f h i n a n d e n. A n v e n d e r m a n i m i d l e r t i d b e g g e f o r v a l t n i n g s o m r å d e r i G e o E n v i r o n, v i l b y g g e s a g s b e h a n d l e r e n h a v e d e n f o r d e l, a t h a n u m i d d e l b a r t k a n k o n s t a t e r e, o m e t b y g g e r i p l a n l æ g g e s p å e n f o r u r e - n e t g r u n d, e l l e r o m d e r i n æ r h e d e n f i n d e s v i r k s o m h e d e r, d e r v i l v æ r e e n b e l a s t n i n g f o r d e t p å t æ n k t e b y g g e r i. 9. I N S P I R A T I O N F R A E K S P O R T T I L 1 2 L A N D E G e o E n v i r o n e r i k k e k u n e t d a n s k f æ n o m e n. S y s t e m e t e k s p o r t e r e s t i l e t s t i g e n d e a n t a l l a n d e, h v o r a f d e p r i m æ r e e r E n g l a n d, L i t a u e n ( i s a m a r b e j d e m e d M i l j ø s t y r e l s e n o g N I R A S ) o g M a l a y s i a ( i s a m a r b e j d e m e d D a n i d a o g C O W I ). E k s p o r t e n t i l e n r æ k k e m e g e t f o r s k e l l i g e l a n d e m e d m e g e t f o r s k e l l i g m i l j ø o p f a t t e l s e h a r g i v e t i n s p i r a t i o n t i l m a n g e f a c i l i t e t e r i d e n d a n s k e u d g a v e. D e n s y n e r g i e f f e k t, d e r e r o p n å e t, k o m - b i n e r e t m e d e t m e g e t a k t i v t b r u g e r f o r u m, e r e n v æ s e n t l i g å r s a g t i l G e o E n v i r o n s p o s i t i o n p å m a r k e d e t i d a g. 6

7 1 0. F I R M A E T B A G H A R A R B E J D E T M E D M I L J Ø O G S O F T W A R E U D V I K L I N G S I D E N G e o k o n h a r a r b e j d e t m e d p r o g r a m u d v i k l i n g i m e r e e n d 3 3 å r b å d e i n d e n f o r n a t u r v i d e n s k a b o g s a g s b e h a n d l i n g. Vo r e s m i l j ø a f d e l i n g h a r n æ s t e n l i g e s å l æ n g e a r b e j d e t m e d j o r d f o r u r e n i n g, i n d u s t r i k o r t l æ g n i n g, r å s t o f f e r o g v a n d i n d v i n d i n g. I g e n n e m d e s i d s t e 1 0 å r e r e r f a r i n g e r n e f r a d i s s e o m r å d e r k a t a l y s e r e t u d i o p b y g n i n g e n a f G e o - E n v i r o n, d e r p å n a t i o n a l t o g i n t e r n a t i o n a l t p l a n h a r u d v i k l e t s i g t i l e t a f d e s t æ r k e s t e v æ r k t ø j e r i n d e n f o r t e k n i s k o g a d m i n i s t r a t i v m i l j ø s a g s b e h a n d l i n g. O V E R S I G T O V E R M O D U L E R I G e o E n v i r o n r u m m e r i d a g e n l a n g r æ k k e f o r s k e l l i g e m o d u l e r o g d e l m o d u l e r, s o m h å n d t e r e r d e f o r s k e l l i g e l o v g i v n i n g s o m r å d e r i n d e n f o r m i l j ø o g, s o m n o g e t n y t, o g s å b y g g e s a g s f o r v a l t n i n g. E t m o d u l d æ k k e r é t e l l e r e n d e l a f e t l o v o m r å d e. A l l e s a m m e n h ø r e n d e d a t a i n d e n f o r d e t t e k a n r e g i s t r e r e s o g s ø g e s i e t e n k e l t s k æ r m b i l l e d e, d e r e r o p b y g g e t e f t e r e t s æ r d e l e s u d b y g g e t f a n e b l a d s k o n c e p t, s o m e r i l l u s t r e r e t n e d e n f o r i d e t s k æ r m b i l l e d e, d e r h å n d t e r e r v i r k s o m h e d s - t i l s y n. H o v e d s k æ r m b i l l e d e t i G E V i r k - s o m h e d e r o p b y g g e t a f f a n e b l a - d e i f l e r e n i v e a u e r. P å b i l l e d e t s e s d e f a n e b l a d e, d e r b e s k r i v e r d e n a d m i n i s t r a t i v e d e l a f v i r k - s o m h e d e n. Ve d e t k l i k h e l t t i l h ø j r e p å f a n e n : M i l j ø t e k n i s k b e s k r i v e l s e, f r e m k o m m e r e n r æ k k e n y e f a n e r, d e r b e s k r i v e r d e t e k n i s k e t i l s y n s d a t a. K l i k k e s p å a f f a l d s f a n e n v i s e s b l a. v i r k - s o m h e d e n s a n m e l d e l s e r, o p l a g o g t r a n s p o r t ø r i n d b e r e t t e d e a f - f a l d s m æ n g d e r. D e t v i s t e s k æ r m b i l l e d e r u m m e r p. t f a n e b l a d e. Ve d a n v e n - d e l s e a f f a n e b l a d s t e k n i k k e n r e d u c e r e s i d e t t e t i l f æ l d e a n t a l l e t a f t r a d i t i o n e l l e s k æ r m b i l l e d e r f r a t i l 1, h v i l k e t g i v e r e n h e l t a n d e r l e d e s o v e r s k u e l i g h e d o v e r v i r k s o m h e d e n s m i l j ø f o r h o l d, e n d m a n n o r m a l t s e r. P å d e v e d l a g t e s i d e r v i s e s d e e n k e l t e m o d u l e r m e d b e s k r i v e l s e a f d e r e s o v e r o r d n e d e f u n k t i o n. G e o k o n h a r u d a r b e j d e t e n r æ k k e m e r e d e t a l j e r e d e d a t a b l a d e f o r d e e n k e l t e m o d u l e r. D i s s e b e s k r i v e l - s e r k a n r e k v i r e r e s v e d h e n v e n d e l s e t i l G e o k o n e l l e r d o w n l o a d e s f r a v o r e s h j e m m e s i d e w w w. g e o k o n. d k. 7

8 R Ø D O V R E V E J R Ø D O V R E T E L I N F G E O K O N. D K W W W. G E O K O N. D K

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Fælles forståelse af kerneopgaven

Fælles forståelse af kerneopgaven modul 1 tema 1 Fælles forståelse af kerneopgaven Øvelsen kort fortalt I skal arbejde med at definere jeres fælles kerneopgave. I skal ende ud med en fælles forståelse af kerneopgaven, som alle medarbejdere

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Danske Kommuner, september 2012

Danske Kommuner, september 2012 I mange år har private IT-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder, eksempelvis CPR-registeret i Indenrigsministeriet. Det

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

www.togidata.dk 70 23 09 23

www.togidata.dk 70 23 09 23 H j e m m e s i d e s y s t e m e r N e t b u t i k k e r P r o g r a m m e r i n g H o s t i n g I P T e l e f o n i S a l g s s t y r i n g www.togidata.dk 70 23 09 23 Opdaterede kundevenlige hjemmesider?

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med?

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med? Nævn 3 anledninger i løbet af skoleåret, hvor eleverne kan være medansvarlige og tage ejerskab. Hvad ville det kræve af lærerne på skolen? Hvad ville være anderledes end i dag? Er der virksomheder i skolens

Læs mere