G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N"

Transkript

1 O G K O M M U N A L R E F O R M E N

2 I N T R O D U K T I O N Nærværende skrift giver på meget overordnet niveau en beskrivelse af miljøinformationssystemet Geo- Environ, der er udviklet til danske og udenlandske miljømyndigheder gennem en periode på mere end 10 år. GeoEnviron er et fagsystem til sagsbehandleren og et informationssystem, der er rettet mod de offentlige myndigheder, til hvem der er indberetningspligt, og mod borgeren, der søger information om diverse emner indenfor miljøområdet. GeoEnviron indeholder således både administrative og tekniske data, men giver samtidig mulighed for samspil med en lang række ekster ne systemer, herunder ESDH, GIS og ejendomsdata. Beskrivelsen er tænkt som en introduktion til de, der kun perifert kender GeoEnviron, og som en appetitvækker til de, der måtte vurdere, om GeoEnviron kunne være et alternativ til eksisterende systemer i den tekniske forvaltning set i lyset af de nye opgaver, som kommunalreformen pålægger kommunerne, de regionale myndigheder og de statslige miljøcentre. H V O R F O R V Æ L G E? I d e n h e l t s p e c i f i k k e s i t u a t i o n, h v o r e n k o m m u n a l r e f o r m s æ t t e r d a g s o r d e n e n f o r I T i k o m m u n e r o g a m t e r, s t å r m a n g e o v e r f o r e t v a l g : S k a l m a n b l o t a c c e p t e r e d e m a n g e k o n v e r t e r i n g s o m k o s t n i n g e r v e d e n s a m m e n l æ g n i n g a f e k - s i s t e r e n d e s y s t e m e r, e l l e r s k a l m a n i s i t u a t i o n e n s a m t i d i g t i l f ø r e k o m m u n e n s I T e t t e k n o l o g i - l ø f t? V i e r n a t u r l i g v i s i k k e i t v i v l f o r d i, v i k a n t i l b y d e e t p r o d u k t, d e r d e l s e r p å t e k n o l o g i e n s f o r- k a n t, d e l s r u m m e r n e t o p d e f a c i l i t e t e r, d e r e r n ø d v e n d i g e f o r a t k l a r e d e n y e o p g a v e r i k o m - m u n e r n e. N å r v i s e r p å d e v æ s e n t l i g e n y e o p g a v e r, d r e j e r d e t s i g s o m b e k e n d t o m : J o r d f l y t n i n g, i n d s a t s p l a n l æ g n i n g, v a n d f o r s y n i n g s s a g e r, d a m b r u g s s a g e r, n y e i n d u s t r i m i l j ø s a g e r, s p i l d e v a n d s s a g e r, v a n d l ø b s a d m i n i s t r a t i o n o g - v e d l i g e h o l d e l s e, r å s t o f s a g e r, k l a p n i n g a f h a v - b u n d s m a t e r i a l e, r e a l i s e r i n g a f h a n d l i n g s p l a n e r i h e n h o l d t i l M i l j ø m å l s l o v e n ( Va n d r a m m e d i r e k - t i v e t ) o g V V M - s a g e r f o r ( s t o r e ) h u s d y r b r u g, D a t a, d e r s k a l f r e m s k a f f e s f o r a t l ø s e d i s s e o p g a v e r, k a n a l l e r e d e i d a g l a g r e s i G e o E n v i r o n s d a t a b a s e, h v i l k e t b e t y d e r a t i n i t i a l o m k o s t n i n g e r t i l n y u d v i k l i n g v e d a n s k a f f e l s e n a f s y s t e m e t b o r t f a l d e r. F o r u d e n d e ø k o n o m i s k e a r g u m e n t e r, e r d e r e n r æ k k e g o d e g r u n d e t i l a t v æ l g e G e o E n v i r o n. V i h a r u d v a l g t n o g l e f å : 2

3 1 0 G O D E G R U N D E T I L A T V Æ L G E 1. GeoEnviron er det mest benyttede miljøsystem i kommuner og amter 2. En samlet løsning, der rummer alle miljødata med integration til 6 GIS- systemer. 3. Integration til KMD s E&M, ESDH systemer, KMD Debitor, CVR o.a. 4. Omfattende import/ eksport- faciliteter til konvertering af data fra andre systemer 5. Webløsninger og webser vices 6. Udvikling via ERFA- grupper, der sætter brugeren i centrum 7. Udvidet support af brugere og driftsmiljø 8. Integreret miljø- og byggesagsstyring 9. Inspiration fra eksport til 12 lande 10. Firmaet bag GeoEnviron har arbejdet med miljø og softwareudvikling siden E R D E T M E S T B E N Y T T E D E M I L J Ø S Y S T E M I K O M - M U N E R O G A M T E R G e o E n v i r o n k a n a l l e r e d e n u h å n d t e r e d e n y e o p g a v e r, d e r b l i v e r p å l a g t k o m m u n e r n e. O v e r s i g t e n o v e r m o d u l e r i G e o E n v i r o n ( s e v e d l a g t e d a t a b l a d e ) g i v e r e t b i l l e d e a f, h v o r o m f a t - t e n d e s y s t e m e t e r. D e r f i n d e s i k k e n o g e t t e k n i s k / a d m i n i s t r a t i v t s y s t e m i n d e n f o r m i l j ø o m r å d e t, d e r r u m m e r s å m a n g e f a c i l i t e t e r o g m u l i g h e d e r s o m G e o E n v i r o n. D e r f i n d e s g a n s k e v i s t s y s t e m e r, s o m i n - d e n f o r e n k e l t o m r å d e r k a n b e t r a g t e s s o m k o n k u r r e n t e r, m e n ø n s k e r m a n e n s a m l e t l ø s n i n g, e r G e o E n v i r o n d e t e n e s t e p r o d u k t, d e r k a n o p f y l d e d e t t e. E t s t o r t a n t a l k o m m u n e r, d æ k k e n d e m e r e e n d h a l v d e l e n a f D a n m a r k s b e f o l k n i n g o g t i a m t e r h a r v a l g t G e o E n v i r o n s o m d e t b æ r e n d e s y s t e m i n d e n f o r s å v æ s e n t l i g e o m r å d e r s o m v i r k s o m h e d s t i l - s y n, l a n d b r u g, a f f a l d s a d m i n i s t r a t i o n, v a n d i n d v i n d i n g o g f o r u r e n e t j o r d. N e t o p f o r d i a m t e r o g k o m m u n e r b e n y t t e r s a m m e s y s t e m, k a n d a t a f r a a m t e r n e s h i d t i d i g e o p - g a v e r o v e r f l y t t e s d i r e k t e t i l k o m m u n e r n e m e d e t m i n i m u m a f k o n v e r t e r i n g s a r b e j d e. 3

4 2. E N S A M L E T L Ø S N I N G, D E R R U M M E R A L L E M I L J Ø D A T A M E D I N T E - G R A T I O N T I L 6 G I S - S Y S T E M E R G e o E n v i r o n e r e t h o l i s t i s k s y s t e m, h v o r a l l e d a t a l i g g e r i s a m m e d a t a b a s e, h v i l k e t g ø r d e t m u - l i g t a t t r æ k k e d a t a u d p å t v æ r s a f d e f o r s k e l l i g e f a g o m r å d e r. D e n k l a r e, m o d u l æ r e s t r u k t u r b e v i r k e r, a t b r u g e r n e k u n b e h ø v e r a t i n v e s t e r e i d e m o d u l e r o g d e l i c e n s e r, d e r e r n ø d v e n d i g e f o r d e t d a g l i g e a r b e j d e. G e o E n v i r o n e r d e t m i l j ø s y s t e m, d e r h a r d e n m e s t o m f a t t e n d e G I S - i n t e g r a t i o n b å d e h v a d a n g å r f u n k t i o n a l i t e t o g a n t a l l e t a f s y s t e m e r, d e r k a n i n t e g r e r e s t i l. I D a n m a r k l e v e r e s i n t e g r a t i o n e r t i l M a p I n f o, A r c G I S, G e o M e d i a o g M i c r o S t a t i o n / P o w e r M a p. D e s u d e n e r d e r i G e o E n v i r o n i n d l e j r e t e n G I S k o m p o n e n t b a s e r e t p å M a p I n f o s M a p - X t e k n o l o g i, s å l e d e s a t G I S o g G e o E n v i r o n o p t r æ d e r s o m é t p r o g r a m. 3. I N T E G R A T I O N T I L E J E N D O M S D A T A, F Ø R E N D E E S D H - S Y S T E M E R O G M A N G E A N D R E M a n g e o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g e r a n s k a f f e r i ø j e b l i k k e t e l e k t r o n i s k e s a g s - o g d o k u m e n t h å n d t e - r i n g s s y s t e m e r ( E S D H ) o g d e n n a t u r l i g e k o n s e k v e n s e r, a t e k s i s t e r e n d e f a g s y s t e m e r s k a l k u n n e i n t e g r e r e s m e d d e t a n s k a f f e d e E S D H s y s t e m. G e o E n v i r o n e r e t å b e n t s y s t e m, d e r i m a n g e å r h a r h a f t i n t e g r a t i o n t i l S c a n J o u r o g K M D s D o c s O p e n. D e r a r b e j d e s i ø j e b l i k k e t p å i n t e g r a t i o n t i l e - D o c, o g a n d r e i n t e g r a t i o n e r p l a n l æ g g e s i d e t o m f a n g, k u n d e r n e s t i l l e r k r a v h e r o m. D e f l e s t e k o m m u n e r h a r a n s k a f f e t K M D s E j e n d o m s - o g M i l j ø d a t a b a s e ( E & M ), f l e r e a m t e r b e n y t - t e r d e n O f f e n t l i g e I n f o r m a t i o n s S e r v e r ( O I S ) t i l o p s l a g p å e j e n d o m s o p l y s n i n g e r, o g G e o E n v i r o n h å n d t e r e r o p k o b l i n g t i l b e g g e d i s s e d a t a b a s e r. F o r s å v i d t a n g å r g e b y r o p k r æ v n i n g e r f o r t i l s y n s - o g e r h v e r v s a f f a l d m. v. l e v e r e r G e o E n v i r o n u d - t r æ k t i l K M D D e b i t o r o g N a v i s i o n. 4

5 4. O M F A T T E N D E I M P O R T / E K S P O R T F A C I L I T E T E R T I L K O N V E R T E R I N G A F D A T A F R A A N D R E S Y S T E M E R G e o k o n h a r u d v i k l e t p r o g r a m m e r t i l o v e r f ø r s e l a f d a t a f r a e n r æ k k e a n d r e m i l j ø s y s t e m e r, h e r- u n d e r K M D s M I S, M A D S o g E & M. D e r f i n d e s m o d u l e r t i l i m p o r t o g e k s p o r t a f a f f a l d s d a t a ( t r a n s p o r t ø r i n d b e r e t n i n g e r, I S A G m. v. ), s p i l d e v a n d s a n a l y s e r o g m o n i t e r i n g s a n a l y s e r g e n e r e l t. I G e o E n v i r o n i n d l æ s e s b o r e d a t a f r a G E U S o g a n a l y s e r f r a d i v e r s e l a b o r a t o r i e r, h v a d e n t e n d i s s e l e v e r e s i S TA N D AT- e l l e r f o r s k e l l i g e E x c e l - f o r m a t e r. G e o E n v i r o n o p f y l d e r a l l e f o r m a l i a t i l m y n d i g h e d e r n e s k r a v o m i n d b e r e t n i n g e r, h e r u n d e r t i l s y n s - b e r e t n i n g e r f o r v i r k s o m h e d e r o g l a n d b r u g, V 1 o g V 2 i n d b e r e t n i n g e r t i l M i l j ø s t y r e l s e n o g K o r t & M a t r i k e l s t y r e l s e n s a m t v a n d a n a l y s e r t i l G E U S. G e o E n v i r o n e r e t å b e n t s y s t e m, d e r t i l l a d e r b r u g e r e m e d a u t o r i s a t i o n a t u d t r æ k k e d a t a, s o m s k a l a n v e n d e s i a n d r e p r o g r a m m e r, f. e k s. e m i s s i o n s d a t a t i l O M L - b e r e g n i n g e r, k e m i s k e p a r a - m e t r e t i l d i v e r s e s i m u l a t i o n e r, d a t a t i l u d t e g n i n g a f k o n t u r k o r t o g g r a f e r. D a t a k a n u d t r æ k k e s b l. a. v i a E x c e l, r a p p o r t g e n e r a t o r e n I n f o M a k e r, e l l e r W e b. 5. W E B - L Ø S N I N G E R O G W E B - S E R V I C E S G e o k o n l e v e r e r e n r æ k k e w e b - l ø s n i n g e r t i l b r u g f o r a m t e r o g k o m m u n e r s I n t r a n e t s a m t b o r g e r- s e r v i c e v i a I n t e r n e t t e t, h e r u n d e r o p l y s n i n g e r o m f o r u r e n e d e g r u n d e, t a n k o p l y s n i n g e r, a n a l y s e r o g b o r i n g e r f r a v a n d v æ r k e r, v i r k s o m h e d s t i l s y n, r o t t e b e k æ m p e l s e o g m e g e t m e r e. G e o E n v i r o n l e v e r e r d e s u d e n u d t r æ k a f m i l j ø o p l y s n i n g e r t i l K o m m u n e i n f o r m a t i o n s N e t F o r v a l t - n i n g E j e n d o m s h a n d e l ( D e t g r ø n n e s k e m a ) v i a w e b - s e r v i c e s. 6. U D V I K L I N G V I A E R F A - G R U P P E R, D E R S Æ T T E R B R U G E R E N I C E N - T R U M G e o E n v i r o n u d v i k l e s i m e g e t s t o r g r a d p å b r u g e r n e s p r æ m i s s e r. M e d e n k u n d e b a s e p å m e r e e n d s a g s b e h a n d l e r e, e r d e r s k a b t e t a k t i v t i d é f o r u m, s o m e r o r g a n i s e r e t i E R FA - g r u p p e r, d e r m ø d e s é n e l l e r f l e r e g a n g e o m å r e t. H e r d i s k u t e r e r m a n n y l o v g i v n i n g o g f o r s l a g t i l n y e f a c i - l i t e t e r s a m t u d v e k s l e r e r f a r i n g e r i b r u g a f s y s t e m e t. D e r b l i v e r n e d s a t a d h o c a r b e j d s g r u p p e r, s o m s p e c i f i c e r e r d e t f a g l i g e i n d h o l d a f d e n y e ø n s k e r. D e s e n e s t e e k s e m p l e r e r i m p l e m e n t a t i o - n e n a f V O C - b e k e n d t g ø r e l s e n, d i f f e r e n t i e r e t t i l s y n m e d v i r k s o m h e d e r, G e b y r b e k e n d t g ø r e l s e n, n u a n c e k o r t l æ g n i n g a f V 2 g r u n d e o g e n K o m m u n a l r e f o r m E R FA - g r u p p e. V i r e g n e r m e d, a t 8 0 % a f u d v i k l i n g e n s k e r p å b a g g r u n d a f ø n s k e r f r a E R FA - g r u p p e r n e o g f o r- s l a g f r a e n k e l t p e r s o n e r. 5

6 7. U D V I D E T S U P P O R T A F B R U G E R E O G D R I F T S M I L J Ø H o t L i n e G e o E n v i r o n e r e t s t o r t s y s t e m, o g s e l v o m d e t e r i n t u i t i v t o g l e t a t b e t j e n e, v i l d e r a l t i d o p s t å s p ø r g s m å l, d e r k r æ v e r e t h u r t i g t s v a r. G e o k o n h a r e t a b l e r e t e n t e l e f o n i s k H o t L i n e s a m t e n e l e k t r o n i s k d i t t o, s o m a l l e b r u g e r e k a n b e n y t t e v e d e t e n k e l t t r y k p å G e o E n v i r o n s E R FA / S u p - p o r t i k o n. K u n d e b e s ø g H v i s m a n ø n s k e r a t d r ø f t e s æ r l i g e f o r h o l d o m k r i n g b r u g e n a f G e o E n v i r o n, t i l b y d e s g r a t i s k u n - d e b e s ø g. U n d e r v i s n i n g G e o k o n t i l b y d e r k u r s e r i G e o E n v i r o n s m a n g e m o d u l e r o g i r a p p o r t g e n e r a t o r e n I n f o M a k e r. K u r- s e r n e a f h o l d e s e n t e n i G e o k o n s l o k a l e r e l l e r h o s k u n d e n. N y e v e r s i o n e r N y e v e r s i o n e r, o g o p g r a d e r i n g e r k a n h e n t e s p å E R FA - s i d e n o g d o w n l o a d e s m e d t i l h ø r e n d e i n - s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g. S å f r e m t m a n f o r e t r æ k k e r d e t, k a n i n s t a l l a t i o n e n f o r e t a g e s v i a G e o k o n s t e l e f o n s e r v i c e e l l e r k u n d e b e s ø g. 8. I N T E G R E R E T M I L J Ø - O G B Y G G E S A G S S T Y R I N G M i l j ø o g b y g g e r i h ø r e r s a m m e n. D e r f o r h a r v i n e t o p u d v i k l e t e t s y s t e m t i l b y g g e s a g s s t y r i n g, d e r i m o d s æ t n i n g t i l a n d r e l i g n e n d e s y s t e m e r i n t e g r e r e r b y g g e r i o g m i l j ø f o r s t å e t p å d e n m å d e, a t b y g g e s a g e r o g m i l j ø s a g e r l i g g e r i s a m m e G e o E n v i r o n d a t a b a s e, m e n b y g g e s a g s - o g m i l j ø m o - d u l e r n e k a n n a t u r l i g v i s a n v e n d e s u a f h æ n g i g t a f h i n a n d e n. A n v e n d e r m a n i m i d l e r t i d b e g g e f o r v a l t n i n g s o m r å d e r i G e o E n v i r o n, v i l b y g g e s a g s b e h a n d l e r e n h a v e d e n f o r d e l, a t h a n u m i d d e l b a r t k a n k o n s t a t e r e, o m e t b y g g e r i p l a n l æ g g e s p å e n f o r u r e - n e t g r u n d, e l l e r o m d e r i n æ r h e d e n f i n d e s v i r k s o m h e d e r, d e r v i l v æ r e e n b e l a s t n i n g f o r d e t p å t æ n k t e b y g g e r i. 9. I N S P I R A T I O N F R A E K S P O R T T I L 1 2 L A N D E G e o E n v i r o n e r i k k e k u n e t d a n s k f æ n o m e n. S y s t e m e t e k s p o r t e r e s t i l e t s t i g e n d e a n t a l l a n d e, h v o r a f d e p r i m æ r e e r E n g l a n d, L i t a u e n ( i s a m a r b e j d e m e d M i l j ø s t y r e l s e n o g N I R A S ) o g M a l a y s i a ( i s a m a r b e j d e m e d D a n i d a o g C O W I ). E k s p o r t e n t i l e n r æ k k e m e g e t f o r s k e l l i g e l a n d e m e d m e g e t f o r s k e l l i g m i l j ø o p f a t t e l s e h a r g i v e t i n s p i r a t i o n t i l m a n g e f a c i l i t e t e r i d e n d a n s k e u d g a v e. D e n s y n e r g i e f f e k t, d e r e r o p n å e t, k o m - b i n e r e t m e d e t m e g e t a k t i v t b r u g e r f o r u m, e r e n v æ s e n t l i g å r s a g t i l G e o E n v i r o n s p o s i t i o n p å m a r k e d e t i d a g. 6

7 1 0. F I R M A E T B A G H A R A R B E J D E T M E D M I L J Ø O G S O F T W A R E U D V I K L I N G S I D E N G e o k o n h a r a r b e j d e t m e d p r o g r a m u d v i k l i n g i m e r e e n d 3 3 å r b å d e i n d e n f o r n a t u r v i d e n s k a b o g s a g s b e h a n d l i n g. Vo r e s m i l j ø a f d e l i n g h a r n æ s t e n l i g e s å l æ n g e a r b e j d e t m e d j o r d f o r u r e n i n g, i n d u s t r i k o r t l æ g n i n g, r å s t o f f e r o g v a n d i n d v i n d i n g. I g e n n e m d e s i d s t e 1 0 å r e r e r f a r i n g e r n e f r a d i s s e o m r å d e r k a t a l y s e r e t u d i o p b y g n i n g e n a f G e o - E n v i r o n, d e r p å n a t i o n a l t o g i n t e r n a t i o n a l t p l a n h a r u d v i k l e t s i g t i l e t a f d e s t æ r k e s t e v æ r k t ø j e r i n d e n f o r t e k n i s k o g a d m i n i s t r a t i v m i l j ø s a g s b e h a n d l i n g. O V E R S I G T O V E R M O D U L E R I G e o E n v i r o n r u m m e r i d a g e n l a n g r æ k k e f o r s k e l l i g e m o d u l e r o g d e l m o d u l e r, s o m h å n d t e r e r d e f o r s k e l l i g e l o v g i v n i n g s o m r å d e r i n d e n f o r m i l j ø o g, s o m n o g e t n y t, o g s å b y g g e s a g s f o r v a l t n i n g. E t m o d u l d æ k k e r é t e l l e r e n d e l a f e t l o v o m r å d e. A l l e s a m m e n h ø r e n d e d a t a i n d e n f o r d e t t e k a n r e g i s t r e r e s o g s ø g e s i e t e n k e l t s k æ r m b i l l e d e, d e r e r o p b y g g e t e f t e r e t s æ r d e l e s u d b y g g e t f a n e b l a d s k o n c e p t, s o m e r i l l u s t r e r e t n e d e n f o r i d e t s k æ r m b i l l e d e, d e r h å n d t e r e r v i r k s o m h e d s - t i l s y n. H o v e d s k æ r m b i l l e d e t i G E V i r k - s o m h e d e r o p b y g g e t a f f a n e b l a - d e i f l e r e n i v e a u e r. P å b i l l e d e t s e s d e f a n e b l a d e, d e r b e s k r i v e r d e n a d m i n i s t r a t i v e d e l a f v i r k - s o m h e d e n. Ve d e t k l i k h e l t t i l h ø j r e p å f a n e n : M i l j ø t e k n i s k b e s k r i v e l s e, f r e m k o m m e r e n r æ k k e n y e f a n e r, d e r b e s k r i v e r d e t e k n i s k e t i l s y n s d a t a. K l i k k e s p å a f f a l d s f a n e n v i s e s b l a. v i r k - s o m h e d e n s a n m e l d e l s e r, o p l a g o g t r a n s p o r t ø r i n d b e r e t t e d e a f - f a l d s m æ n g d e r. D e t v i s t e s k æ r m b i l l e d e r u m m e r p. t f a n e b l a d e. Ve d a n v e n - d e l s e a f f a n e b l a d s t e k n i k k e n r e d u c e r e s i d e t t e t i l f æ l d e a n t a l l e t a f t r a d i t i o n e l l e s k æ r m b i l l e d e r f r a t i l 1, h v i l k e t g i v e r e n h e l t a n d e r l e d e s o v e r s k u e l i g h e d o v e r v i r k s o m h e d e n s m i l j ø f o r h o l d, e n d m a n n o r m a l t s e r. P å d e v e d l a g t e s i d e r v i s e s d e e n k e l t e m o d u l e r m e d b e s k r i v e l s e a f d e r e s o v e r o r d n e d e f u n k t i o n. G e o k o n h a r u d a r b e j d e t e n r æ k k e m e r e d e t a l j e r e d e d a t a b l a d e f o r d e e n k e l t e m o d u l e r. D i s s e b e s k r i v e l - s e r k a n r e k v i r e r e s v e d h e n v e n d e l s e t i l G e o k o n e l l e r d o w n l o a d e s f r a v o r e s h j e m m e s i d e w w w. g e o k o n. d k. 7

8 R Ø D O V R E V E J R Ø D O V R E T E L I N F G E O K O N. D K W W W. G E O K O N. D K

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 09.30-15.30 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 09.30-15.30 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA byggesag TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 09.30-15.30 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST

Læs mere

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase v/ projektleder Thomas Bach Tengberg Dagsorden Generelt om Danmarks Miljøportal DKjord Introduktion Demonstration Planer DKjord vision

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur området Styring af registreringer, herunder sagsakter T2 03.09.07 Formål Afgrænsning At sikre følgende: * At registreringer i sager styres, dvs. journaliseres systematisk,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere?

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? ...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? Brugerne tager magten Sådan bliver it bedre og billigere SBSYS ER ET KOMPLET SAGSSTYRINGS- OG DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM (ESDH) TIL EN OFFENTLIG MYNDIGHED

Læs mere

GEOENVIRON PRODUKTOVERSIGT MILJØ BYGGESAG WEB GEOKON A/S RØDOVREVEJ RØDOVRE T M

GEOENVIRON PRODUKTOVERSIGT MILJØ BYGGESAG WEB GEOKON A/S RØDOVREVEJ RØDOVRE T M GEOENVIRON PRODUKTOVERSIGT MILJØ BYGGESAG WEB GEOKON A/S RØDOVREVEJ 11 2610 RØDOVRE T 36 72 30 11 M INFO@GEOKON.DK 05-2012 WWW.GEOKON.DK STRUKTUR OG EFFEKTIVISERING GEOENVIRON SIKRER TIDSBESPARENDE OG

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Integration med Jupiter

Integration med Jupiter Integration med Jupiter ERFA-møde om Vandindvinding Integration med Jupiter - Agenda Aktuel status Både for integrationen og for Jupiter Kendte problemer Årsager og løsningsforslag Fremtidig udvikling

Læs mere

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede.

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede. REFERAT 1. TO-DO-LISTEN Markering af sag i to-do-listen, f.eks. at en linje kan markeres med en anden farve. Nogle af vores sager har høj prioritet. Derfor ønsker vi mulighed for at kunne markere en sag

Læs mere

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune GeoDanmark Ny FOT-systemunderstøttelse Reno Lindberg, Silkeborg Kommune Ny FOTsystemunderstøttelse Projektledere Brian Pilemann Olsen, GST Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe Niels Kjær (GST)

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

SIDSTE NYT FRA GEOKON

SIDSTE NYT FRA GEOKON SIDSTE NYT FRA GEOKON SENESTE GEOENVIRON VERSIONER Nogle af de nyeste features blev gennemgået - siden sidst er følgende GE versioner blevet frigivet: 8.1.0 8.1.2 8.2.0 8.3.2 8.4.0 8.4.1 I kan finde nyhedsmanualer

Læs mere

Organisation, aftaler og tekniske rammer bag Danmarks Miljøportal

Organisation, aftaler og tekniske rammer bag Danmarks Miljøportal NOTAT Organisation, aftaler og tekniske rammer bag Danmarks Miljøportal Af Jens Ole Back, Chefkonsulent Kontoret for teknik og miljø, KL De nye opgaver i det åbne land Med opgave- og strukturreformen får

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Brugervejledning i aktivering og fornyelse af Passwords

Brugervejledning i aktivering og fornyelse af Passwords Brugervejledning i aktivering og fornyelse af Passwords Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering

Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering 2017-2018 Tilgængelighed Geodata og GIS systemet skal være tilgængeligt for alle Borgere og Kommunens ansatte kan have

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 25. APRIL 2013 KL. 09.30-15.30 VEJLE CENTER HOTEL WILLY SØRENSENS PLADS 3 7100 VEJLE Side 1

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 25. APRIL 2013 KL. 09.30-15.30 VEJLE CENTER HOTEL WILLY SØRENSENS PLADS 3 7100 VEJLE Side 1 byggesag TORSDAG DEN 25. APRIL 2013 KL. 09.30-15.30 VEJLE CENTER HOTEL WILLY SØRENSENS PLADS 3 7100 VEJLE Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST KL. 10:05 KL. 11:00 PAUSE KL.

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Strukturudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 1 Mødested: Mødelokale 4, Birkerød Rådhus Mødedato: Mandag den 23. januar 2006 Mødetidspunkt: Kl. 13.30-16.30 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Daniel

Læs mere

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning.

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. 15-06-2010 Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndterer arbejdsprocesser omkring anmeldelser af jordflytninger.

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 GeoEnviron konceptet... 4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Denne manual og dens anvendelse... 4 Introduktion

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Faxe Kommune Arven fra det nuværende byråd til det nye byråd

Faxe Kommune Arven fra det nuværende byråd til det nye byråd Faxe Kommune Arven fra det nuværende byråd til det nye byråd Opgavebeskrivelse Maj 2017 Indledning Faxe Kommune har rettet henvendelse til konsulentfirmaet H.C. Vestergaard med henblik på gennemførelse

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

Brugervejledning for Partneradministratorer

Brugervejledning for Partneradministratorer Brugervejledning for Partneradministratorer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger Elevplaner og andet til ESDH systemer Daginstitutioner på SkoleIntra Varmestyrings- og booking systemer Advisering

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

OM SNITFLADER. SAPA netværksdage juni 2014. Kenneth Møller Johansen

OM SNITFLADER. SAPA netværksdage juni 2014. Kenneth Møller Johansen OM SNITFLADER SAPA netværksdage juni 2014 Kenneth Møller Johansen FOKUS PÅ KOMMUNERNES HJEMMEOPGAVER Snitflader KMD Sag As-Is Dokumentation fra KMD Analyse fra KOMBIT To-do for kommuner To typer opgaver

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

- Bladring i fremfundne hovedposter via knapper på værktøjslinien. - Billeder med filtyperne.jpg og.gif kan nu også tilknyttes som fotos

- Bladring i fremfundne hovedposter via knapper på værktøjslinien. - Billeder med filtyperne.jpg og.gif kan nu også tilknyttes som fotos Erfa-møde Virksomhed Referat fra møde den 12. juni 2003 Info fra Geokon Nye faciliteter i GeoEnviron 4.2 Som indledning præsenteres Geokon nogle af de nye faciliteter, som er blevet indført i virksomhedsmodulet

Læs mere

Brugervejledning Partnerorganisationsbruger

Brugervejledning Partnerorganisationsbruger Brugervejledning Partnerorganisationsbruger Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.5.0 Dato: 01.09.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Nye produkter... 4 Integration Byg og Miljø GE Byggesag/Miljø... 4 Kun

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

SPOR 2: STØTTESYSTEMER

SPOR 2: STØTTESYSTEMER SPOR 2: STØTTESYSTEMER Organisering, opgaver og kompetencer V/ Peter Hansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Indhold i sporet I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne,

Læs mere

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse INDLEDNING Konkurrencestyrelsen har i foråret 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse til brug for styrelsens rapport om konkurrencen markedet for

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem.

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem. Side 1 af 6 Navision Stat 5.2.01 ØKO/SKH Den 10.05.11 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.2.01 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet Side 1 af 5 Navision Stat GIS bagudkompatibilitet ØSY/SKH D. 23.06.17 Som udgangspunkt vil Moderniseringsstyrelsen, ved alle mindre opgraderinger af Navision Stat, sørge for at GIS-integrationen på den

Læs mere

Underbilag 2.19: Målepunkter og succeskriterier Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.19: Målepunkter og succeskriterier Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.19: Målepunkter og succeskriterier Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.19 Målepunkter og succeskriterier Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Målepunkter og succeskriterier...

Læs mere

Nye GeoEnviron moduler. Udvidelse af Virksomhedstilsyn. Udvidelse af Lokalitetsmodulet. - Tilpasning til den nye Jordforureningslov,

Nye GeoEnviron moduler. Udvidelse af Virksomhedstilsyn. Udvidelse af Lokalitetsmodulet. - Tilpasning til den nye Jordforureningslov, NUMMER 6 OKTOBER 2000 Nye GeoEnviron moduler Med GeoEnviron version 4 følger frigivelsen af flere nye moduler og en lang række nye faciliteter, som vil medvirke til at lette den daglige sagsbehandling.

Læs mere

geoenviron ERFA VIRKSOMHED TORSDAG DEN 6. NOVEMBER 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1

geoenviron ERFA VIRKSOMHED TORSDAG DEN 6. NOVEMBER 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1 VIRKSOMHED TORSDAG DEN 6. NOVEMBER 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:45 KL. 11:15 KL. 11:30 KL. 11:45 KL.

Læs mere

Elektronisk Sags- og Dokument- Håndtering

Elektronisk Sags- og Dokument- Håndtering Elektronisk Sags- og Dokument- Håndtering i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Sammenlægning af Ikast, Brande og Nørre-Snede kommuner Ca. 40.000 indbyggere. Ca. 2.800 kommunalt ansatte heraf ca.

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København

Læs mere

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 19. april 2001 og den 26. april 2001 1. Mødedeltagerne Erfa-mødet var for første gang delt op i et møde hos Geokon i Rødovre og et møde på

Læs mere

Brugeradministrationssystemet

Brugeradministrationssystemet NOTAT Den 13. december 2006 Version 1.0 Brugeradministrationssystemet Af Jens Ole Back, Chefkonsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Det fællesoffentlige Partnerskab om Danmarks Miljøportal (Partnerskabet)

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

REFERAT. geoenviron ERFA 1. SKET SIDEN SIDST OG TILSYNS DASHBOARD

REFERAT. geoenviron ERFA 1. SKET SIDEN SIDST OG TILSYNS DASHBOARD REFERAT 1. SKET SIDEN SIDST OG TILSYNS DASHBOARD GeoEnviron er gået fra version 8.3.0 til 8.5.3 siden sidste års ERFA-møde - og nedenfor ses en række udvalgte punkter, som er blevet udviklet i GeoEnviron.

Læs mere

Nye regler og arbejdsgange for miljøgodkendelser og miljødata

Nye regler og arbejdsgange for miljøgodkendelser og miljødata Nye regler og arbejdsgange for miljøgodkendelser og miljødata Resumé Pr. 1. januar 2016 skal virksomheder søge om miljøgodkendelse via Byg & Miljø. Herudover træder nye regler i kraft om samtidighed mellem

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Generelle bemærkninger Formen på standarden er så teknisk og kompliceret, at

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015 Spørgsmål 6 Tilfredshedsundersøgelse 25 I tabellen vises gennemsnittet af besvarelserne. Parenteserne viser sidste års resultat. = Laveste tilfredshed = Højeste tilfredshed ØVRIGE BRUGERE SUPERBRUGE RE

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6 Side 1 af 6 Navision Stat 5.4 ØSY/SKH Opr. d. 10.05.11 Opd. d. 04.01.13 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse

Læs mere

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper FællesNettet Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper Integrationer Elevplaner og andet til ESDH systemer Varmestyrings- og booking systemer Advisering fra

Læs mere

Erfaringsudveksling, netværksdannelse, høre de samme nyheder, forankre det fælles arbejde, socialt samvær/kollegialt fællesskab.

Erfaringsudveksling, netværksdannelse, høre de samme nyheder, forankre det fælles arbejde, socialt samvær/kollegialt fællesskab. HRKS syd møde Erfa møde Tid 10. december 2009 kl. 12.00-16.00 (julefrokost) Sted Albertslund Kommune på Birkelundgård, Damgårdsvej 25, 2620 Albertslund. Bus 141 og 149 kører fra Albertslund st. og så er

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Foreløbigt nationalregnskab

Foreløbigt nationalregnskab og betalingsbalance 223 Foreløbigt nationalregnskab De foreløbige årlige nationalregnskaber giver et samlet billede af den kortsigtede økonomiske udvikling inden for rammerne af et system af sammenhængende

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline S i d e : 1D a t o : 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 5Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2015 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Dagsorden Status på snitfladen Begreber og model Integration Tilslutning, support og testdata Ændringer Spørgsmål Status på snitfladen Snitfladen er operationel

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Miljødata på Internettet. I maj 2000 vedtog Folketinget en lov om ændring af visse miljølove, hvilket bl.a.

Miljødata på Internettet. I maj 2000 vedtog Folketinget en lov om ændring af visse miljølove, hvilket bl.a. NUMMER 7 MARTS 2001 Miljødata på Internettet GeoEnviron Nyt Århus konventionen I maj 2000 vedtog Folketinget en lov om ændring af visse miljølove, hvilket bl.a. Borgernes adgang til viden skal være meget

Læs mere

Håndterer vand og spildevandsforsyning for Aarhus Kommune Omsætning 670 mio. 230 medarbejdere 18 vandværker/beholdere 10 renseanlæg

Håndterer vand og spildevandsforsyning for Aarhus Kommune Omsætning 670 mio. 230 medarbejdere 18 vandværker/beholdere 10 renseanlæg Organisationens betydning for opgraderinger SESAM WORLD 6/12-2012 Om Aarhus Vand Håndterer vand og spildevandsforsyning for Aarhus Kommune Omsætning 670 mio. 230 medarbejdere 18 vandværker/beholdere 10

Læs mere

Dansk Amatør-Orkesterforbund D.A.O

Dansk Amatør-Orkesterforbund D.A.O Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Frichsparken Søren Frichs Vej 36 L 8230 Åbyhøj Tlf. 87 40 60 00 Fax 87 40 60 01 CVR nr. 25 49 21 45 www.brandtrevision.dk Dansk Amatør-Orkesterforbund D.A.O Årsrapport

Læs mere

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 1 Tilsyn 2005-2006 Tidligere tilsyn 300 hyldekilometer papirarkivalier mellem 20 og 30 % af disse 300 km skulle bevares, men 8 ud af 10 kommuner havde ikke truffet

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.1.0 Dato: 03.03.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 Tilsyn, opfølgninger og håndhævelser...

Læs mere

Byggeri fra vugge til grav

Byggeri fra vugge til grav Der var en gang.. Byggeri fra vugge til grav Samspil med: Anlæg Drift, vedligehold og renovering (ejerskifte) Ide & Planlægning Projektering Byggesagsbebehandling Demontering også relevant for: Energi

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark IT-styregruppen Dato: 13. juli 2007 Journalnr.: - Initialer: TLe Notat vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark Baggrund

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding.

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding. GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002 1. Nye faciliteter i GeoEnviron 4.1 Som indledning præsenterede Geokon nogle af de nye faciliteter, som kommer i GeoEnviron

Læs mere

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes FOB 05.409 It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes Ombudsmanden konstaterede i flere sager at grundlæggende forvaltningsretlige

Læs mere

geoenviron ERFA byggesag ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1

geoenviron ERFA byggesag ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1 byggesag ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10:05 KL. 11:00 KL. 11:15 KL. 12:00 KL. 13:00 KL. 14:10

Læs mere

KONVERTERING AF DATA OG UDRULNING AF LØSNINGERNE. v. projektleder Mikael Bay Skilbreid og chefkonsulent Mette Schwebs

KONVERTERING AF DATA OG UDRULNING AF LØSNINGERNE. v. projektleder Mikael Bay Skilbreid og chefkonsulent Mette Schwebs KONVERTERING AF DATA OG UDRULNING AF LØSNINGERNE v. projektleder Mikael Bay Skilbreid og chefkonsulent Mette Schwebs Hvem, hvad hvorfor? Udrulning skal ske uden gene for borgerne, så deres sager fortsætter,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS):

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Bjørn M. Nielsen Tlf.: 46464041 bjni@lejreforsyning.dk Dato: 11-09-2013

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.4 Dato: 28.08.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Ændringer i moduler... 4 Generel ændring... 4 Modulet Tidsregistrering... 4 Modulet Vandindvinding...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 GeoEnviron 7.4.0 Ændringer i ver. 7.4.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.4.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.4.0 - set

Læs mere

ASP/Cloud Rammeaftale 02.19

ASP/Cloud Rammeaftale 02.19 ASP/Cloud Rammeaftale 02.19 12. maj 2010 Agenda Om aftalens indhold Hvad er formålet med 02.19? Hvad vil man kunne købe på 02.19? Hvordan ser det offentlige ASP/Cloud marked ud i dag? Forventede indkøbsformer

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere