G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N"

Transkript

1 O G K O M M U N A L R E F O R M E N

2 I N T R O D U K T I O N Nærværende skrift giver på meget overordnet niveau en beskrivelse af miljøinformationssystemet Geo- Environ, der er udviklet til danske og udenlandske miljømyndigheder gennem en periode på mere end 10 år. GeoEnviron er et fagsystem til sagsbehandleren og et informationssystem, der er rettet mod de offentlige myndigheder, til hvem der er indberetningspligt, og mod borgeren, der søger information om diverse emner indenfor miljøområdet. GeoEnviron indeholder således både administrative og tekniske data, men giver samtidig mulighed for samspil med en lang række ekster ne systemer, herunder ESDH, GIS og ejendomsdata. Beskrivelsen er tænkt som en introduktion til de, der kun perifert kender GeoEnviron, og som en appetitvækker til de, der måtte vurdere, om GeoEnviron kunne være et alternativ til eksisterende systemer i den tekniske forvaltning set i lyset af de nye opgaver, som kommunalreformen pålægger kommunerne, de regionale myndigheder og de statslige miljøcentre. H V O R F O R V Æ L G E? I d e n h e l t s p e c i f i k k e s i t u a t i o n, h v o r e n k o m m u n a l r e f o r m s æ t t e r d a g s o r d e n e n f o r I T i k o m m u n e r o g a m t e r, s t å r m a n g e o v e r f o r e t v a l g : S k a l m a n b l o t a c c e p t e r e d e m a n g e k o n v e r t e r i n g s o m k o s t n i n g e r v e d e n s a m m e n l æ g n i n g a f e k - s i s t e r e n d e s y s t e m e r, e l l e r s k a l m a n i s i t u a t i o n e n s a m t i d i g t i l f ø r e k o m m u n e n s I T e t t e k n o l o g i - l ø f t? V i e r n a t u r l i g v i s i k k e i t v i v l f o r d i, v i k a n t i l b y d e e t p r o d u k t, d e r d e l s e r p å t e k n o l o g i e n s f o r- k a n t, d e l s r u m m e r n e t o p d e f a c i l i t e t e r, d e r e r n ø d v e n d i g e f o r a t k l a r e d e n y e o p g a v e r i k o m - m u n e r n e. N å r v i s e r p å d e v æ s e n t l i g e n y e o p g a v e r, d r e j e r d e t s i g s o m b e k e n d t o m : J o r d f l y t n i n g, i n d s a t s p l a n l æ g n i n g, v a n d f o r s y n i n g s s a g e r, d a m b r u g s s a g e r, n y e i n d u s t r i m i l j ø s a g e r, s p i l d e v a n d s s a g e r, v a n d l ø b s a d m i n i s t r a t i o n o g - v e d l i g e h o l d e l s e, r å s t o f s a g e r, k l a p n i n g a f h a v - b u n d s m a t e r i a l e, r e a l i s e r i n g a f h a n d l i n g s p l a n e r i h e n h o l d t i l M i l j ø m å l s l o v e n ( Va n d r a m m e d i r e k - t i v e t ) o g V V M - s a g e r f o r ( s t o r e ) h u s d y r b r u g, D a t a, d e r s k a l f r e m s k a f f e s f o r a t l ø s e d i s s e o p g a v e r, k a n a l l e r e d e i d a g l a g r e s i G e o E n v i r o n s d a t a b a s e, h v i l k e t b e t y d e r a t i n i t i a l o m k o s t n i n g e r t i l n y u d v i k l i n g v e d a n s k a f f e l s e n a f s y s t e m e t b o r t f a l d e r. F o r u d e n d e ø k o n o m i s k e a r g u m e n t e r, e r d e r e n r æ k k e g o d e g r u n d e t i l a t v æ l g e G e o E n v i r o n. V i h a r u d v a l g t n o g l e f å : 2

3 1 0 G O D E G R U N D E T I L A T V Æ L G E 1. GeoEnviron er det mest benyttede miljøsystem i kommuner og amter 2. En samlet løsning, der rummer alle miljødata med integration til 6 GIS- systemer. 3. Integration til KMD s E&M, ESDH systemer, KMD Debitor, CVR o.a. 4. Omfattende import/ eksport- faciliteter til konvertering af data fra andre systemer 5. Webløsninger og webser vices 6. Udvikling via ERFA- grupper, der sætter brugeren i centrum 7. Udvidet support af brugere og driftsmiljø 8. Integreret miljø- og byggesagsstyring 9. Inspiration fra eksport til 12 lande 10. Firmaet bag GeoEnviron har arbejdet med miljø og softwareudvikling siden E R D E T M E S T B E N Y T T E D E M I L J Ø S Y S T E M I K O M - M U N E R O G A M T E R G e o E n v i r o n k a n a l l e r e d e n u h å n d t e r e d e n y e o p g a v e r, d e r b l i v e r p å l a g t k o m m u n e r n e. O v e r s i g t e n o v e r m o d u l e r i G e o E n v i r o n ( s e v e d l a g t e d a t a b l a d e ) g i v e r e t b i l l e d e a f, h v o r o m f a t - t e n d e s y s t e m e t e r. D e r f i n d e s i k k e n o g e t t e k n i s k / a d m i n i s t r a t i v t s y s t e m i n d e n f o r m i l j ø o m r å d e t, d e r r u m m e r s å m a n g e f a c i l i t e t e r o g m u l i g h e d e r s o m G e o E n v i r o n. D e r f i n d e s g a n s k e v i s t s y s t e m e r, s o m i n - d e n f o r e n k e l t o m r å d e r k a n b e t r a g t e s s o m k o n k u r r e n t e r, m e n ø n s k e r m a n e n s a m l e t l ø s n i n g, e r G e o E n v i r o n d e t e n e s t e p r o d u k t, d e r k a n o p f y l d e d e t t e. E t s t o r t a n t a l k o m m u n e r, d æ k k e n d e m e r e e n d h a l v d e l e n a f D a n m a r k s b e f o l k n i n g o g t i a m t e r h a r v a l g t G e o E n v i r o n s o m d e t b æ r e n d e s y s t e m i n d e n f o r s å v æ s e n t l i g e o m r å d e r s o m v i r k s o m h e d s t i l - s y n, l a n d b r u g, a f f a l d s a d m i n i s t r a t i o n, v a n d i n d v i n d i n g o g f o r u r e n e t j o r d. N e t o p f o r d i a m t e r o g k o m m u n e r b e n y t t e r s a m m e s y s t e m, k a n d a t a f r a a m t e r n e s h i d t i d i g e o p - g a v e r o v e r f l y t t e s d i r e k t e t i l k o m m u n e r n e m e d e t m i n i m u m a f k o n v e r t e r i n g s a r b e j d e. 3

4 2. E N S A M L E T L Ø S N I N G, D E R R U M M E R A L L E M I L J Ø D A T A M E D I N T E - G R A T I O N T I L 6 G I S - S Y S T E M E R G e o E n v i r o n e r e t h o l i s t i s k s y s t e m, h v o r a l l e d a t a l i g g e r i s a m m e d a t a b a s e, h v i l k e t g ø r d e t m u - l i g t a t t r æ k k e d a t a u d p å t v æ r s a f d e f o r s k e l l i g e f a g o m r å d e r. D e n k l a r e, m o d u l æ r e s t r u k t u r b e v i r k e r, a t b r u g e r n e k u n b e h ø v e r a t i n v e s t e r e i d e m o d u l e r o g d e l i c e n s e r, d e r e r n ø d v e n d i g e f o r d e t d a g l i g e a r b e j d e. G e o E n v i r o n e r d e t m i l j ø s y s t e m, d e r h a r d e n m e s t o m f a t t e n d e G I S - i n t e g r a t i o n b å d e h v a d a n g å r f u n k t i o n a l i t e t o g a n t a l l e t a f s y s t e m e r, d e r k a n i n t e g r e r e s t i l. I D a n m a r k l e v e r e s i n t e g r a t i o n e r t i l M a p I n f o, A r c G I S, G e o M e d i a o g M i c r o S t a t i o n / P o w e r M a p. D e s u d e n e r d e r i G e o E n v i r o n i n d l e j r e t e n G I S k o m p o n e n t b a s e r e t p å M a p I n f o s M a p - X t e k n o l o g i, s å l e d e s a t G I S o g G e o E n v i r o n o p t r æ d e r s o m é t p r o g r a m. 3. I N T E G R A T I O N T I L E J E N D O M S D A T A, F Ø R E N D E E S D H - S Y S T E M E R O G M A N G E A N D R E M a n g e o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g e r a n s k a f f e r i ø j e b l i k k e t e l e k t r o n i s k e s a g s - o g d o k u m e n t h å n d t e - r i n g s s y s t e m e r ( E S D H ) o g d e n n a t u r l i g e k o n s e k v e n s e r, a t e k s i s t e r e n d e f a g s y s t e m e r s k a l k u n n e i n t e g r e r e s m e d d e t a n s k a f f e d e E S D H s y s t e m. G e o E n v i r o n e r e t å b e n t s y s t e m, d e r i m a n g e å r h a r h a f t i n t e g r a t i o n t i l S c a n J o u r o g K M D s D o c s O p e n. D e r a r b e j d e s i ø j e b l i k k e t p å i n t e g r a t i o n t i l e - D o c, o g a n d r e i n t e g r a t i o n e r p l a n l æ g g e s i d e t o m f a n g, k u n d e r n e s t i l l e r k r a v h e r o m. D e f l e s t e k o m m u n e r h a r a n s k a f f e t K M D s E j e n d o m s - o g M i l j ø d a t a b a s e ( E & M ), f l e r e a m t e r b e n y t - t e r d e n O f f e n t l i g e I n f o r m a t i o n s S e r v e r ( O I S ) t i l o p s l a g p å e j e n d o m s o p l y s n i n g e r, o g G e o E n v i r o n h å n d t e r e r o p k o b l i n g t i l b e g g e d i s s e d a t a b a s e r. F o r s å v i d t a n g å r g e b y r o p k r æ v n i n g e r f o r t i l s y n s - o g e r h v e r v s a f f a l d m. v. l e v e r e r G e o E n v i r o n u d - t r æ k t i l K M D D e b i t o r o g N a v i s i o n. 4

5 4. O M F A T T E N D E I M P O R T / E K S P O R T F A C I L I T E T E R T I L K O N V E R T E R I N G A F D A T A F R A A N D R E S Y S T E M E R G e o k o n h a r u d v i k l e t p r o g r a m m e r t i l o v e r f ø r s e l a f d a t a f r a e n r æ k k e a n d r e m i l j ø s y s t e m e r, h e r- u n d e r K M D s M I S, M A D S o g E & M. D e r f i n d e s m o d u l e r t i l i m p o r t o g e k s p o r t a f a f f a l d s d a t a ( t r a n s p o r t ø r i n d b e r e t n i n g e r, I S A G m. v. ), s p i l d e v a n d s a n a l y s e r o g m o n i t e r i n g s a n a l y s e r g e n e r e l t. I G e o E n v i r o n i n d l æ s e s b o r e d a t a f r a G E U S o g a n a l y s e r f r a d i v e r s e l a b o r a t o r i e r, h v a d e n t e n d i s s e l e v e r e s i S TA N D AT- e l l e r f o r s k e l l i g e E x c e l - f o r m a t e r. G e o E n v i r o n o p f y l d e r a l l e f o r m a l i a t i l m y n d i g h e d e r n e s k r a v o m i n d b e r e t n i n g e r, h e r u n d e r t i l s y n s - b e r e t n i n g e r f o r v i r k s o m h e d e r o g l a n d b r u g, V 1 o g V 2 i n d b e r e t n i n g e r t i l M i l j ø s t y r e l s e n o g K o r t & M a t r i k e l s t y r e l s e n s a m t v a n d a n a l y s e r t i l G E U S. G e o E n v i r o n e r e t å b e n t s y s t e m, d e r t i l l a d e r b r u g e r e m e d a u t o r i s a t i o n a t u d t r æ k k e d a t a, s o m s k a l a n v e n d e s i a n d r e p r o g r a m m e r, f. e k s. e m i s s i o n s d a t a t i l O M L - b e r e g n i n g e r, k e m i s k e p a r a - m e t r e t i l d i v e r s e s i m u l a t i o n e r, d a t a t i l u d t e g n i n g a f k o n t u r k o r t o g g r a f e r. D a t a k a n u d t r æ k k e s b l. a. v i a E x c e l, r a p p o r t g e n e r a t o r e n I n f o M a k e r, e l l e r W e b. 5. W E B - L Ø S N I N G E R O G W E B - S E R V I C E S G e o k o n l e v e r e r e n r æ k k e w e b - l ø s n i n g e r t i l b r u g f o r a m t e r o g k o m m u n e r s I n t r a n e t s a m t b o r g e r- s e r v i c e v i a I n t e r n e t t e t, h e r u n d e r o p l y s n i n g e r o m f o r u r e n e d e g r u n d e, t a n k o p l y s n i n g e r, a n a l y s e r o g b o r i n g e r f r a v a n d v æ r k e r, v i r k s o m h e d s t i l s y n, r o t t e b e k æ m p e l s e o g m e g e t m e r e. G e o E n v i r o n l e v e r e r d e s u d e n u d t r æ k a f m i l j ø o p l y s n i n g e r t i l K o m m u n e i n f o r m a t i o n s N e t F o r v a l t - n i n g E j e n d o m s h a n d e l ( D e t g r ø n n e s k e m a ) v i a w e b - s e r v i c e s. 6. U D V I K L I N G V I A E R F A - G R U P P E R, D E R S Æ T T E R B R U G E R E N I C E N - T R U M G e o E n v i r o n u d v i k l e s i m e g e t s t o r g r a d p å b r u g e r n e s p r æ m i s s e r. M e d e n k u n d e b a s e p å m e r e e n d s a g s b e h a n d l e r e, e r d e r s k a b t e t a k t i v t i d é f o r u m, s o m e r o r g a n i s e r e t i E R FA - g r u p p e r, d e r m ø d e s é n e l l e r f l e r e g a n g e o m å r e t. H e r d i s k u t e r e r m a n n y l o v g i v n i n g o g f o r s l a g t i l n y e f a c i - l i t e t e r s a m t u d v e k s l e r e r f a r i n g e r i b r u g a f s y s t e m e t. D e r b l i v e r n e d s a t a d h o c a r b e j d s g r u p p e r, s o m s p e c i f i c e r e r d e t f a g l i g e i n d h o l d a f d e n y e ø n s k e r. D e s e n e s t e e k s e m p l e r e r i m p l e m e n t a t i o - n e n a f V O C - b e k e n d t g ø r e l s e n, d i f f e r e n t i e r e t t i l s y n m e d v i r k s o m h e d e r, G e b y r b e k e n d t g ø r e l s e n, n u a n c e k o r t l æ g n i n g a f V 2 g r u n d e o g e n K o m m u n a l r e f o r m E R FA - g r u p p e. V i r e g n e r m e d, a t 8 0 % a f u d v i k l i n g e n s k e r p å b a g g r u n d a f ø n s k e r f r a E R FA - g r u p p e r n e o g f o r- s l a g f r a e n k e l t p e r s o n e r. 5

6 7. U D V I D E T S U P P O R T A F B R U G E R E O G D R I F T S M I L J Ø H o t L i n e G e o E n v i r o n e r e t s t o r t s y s t e m, o g s e l v o m d e t e r i n t u i t i v t o g l e t a t b e t j e n e, v i l d e r a l t i d o p s t å s p ø r g s m å l, d e r k r æ v e r e t h u r t i g t s v a r. G e o k o n h a r e t a b l e r e t e n t e l e f o n i s k H o t L i n e s a m t e n e l e k t r o n i s k d i t t o, s o m a l l e b r u g e r e k a n b e n y t t e v e d e t e n k e l t t r y k p å G e o E n v i r o n s E R FA / S u p - p o r t i k o n. K u n d e b e s ø g H v i s m a n ø n s k e r a t d r ø f t e s æ r l i g e f o r h o l d o m k r i n g b r u g e n a f G e o E n v i r o n, t i l b y d e s g r a t i s k u n - d e b e s ø g. U n d e r v i s n i n g G e o k o n t i l b y d e r k u r s e r i G e o E n v i r o n s m a n g e m o d u l e r o g i r a p p o r t g e n e r a t o r e n I n f o M a k e r. K u r- s e r n e a f h o l d e s e n t e n i G e o k o n s l o k a l e r e l l e r h o s k u n d e n. N y e v e r s i o n e r N y e v e r s i o n e r, o g o p g r a d e r i n g e r k a n h e n t e s p å E R FA - s i d e n o g d o w n l o a d e s m e d t i l h ø r e n d e i n - s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g. S å f r e m t m a n f o r e t r æ k k e r d e t, k a n i n s t a l l a t i o n e n f o r e t a g e s v i a G e o k o n s t e l e f o n s e r v i c e e l l e r k u n d e b e s ø g. 8. I N T E G R E R E T M I L J Ø - O G B Y G G E S A G S S T Y R I N G M i l j ø o g b y g g e r i h ø r e r s a m m e n. D e r f o r h a r v i n e t o p u d v i k l e t e t s y s t e m t i l b y g g e s a g s s t y r i n g, d e r i m o d s æ t n i n g t i l a n d r e l i g n e n d e s y s t e m e r i n t e g r e r e r b y g g e r i o g m i l j ø f o r s t å e t p å d e n m å d e, a t b y g g e s a g e r o g m i l j ø s a g e r l i g g e r i s a m m e G e o E n v i r o n d a t a b a s e, m e n b y g g e s a g s - o g m i l j ø m o - d u l e r n e k a n n a t u r l i g v i s a n v e n d e s u a f h æ n g i g t a f h i n a n d e n. A n v e n d e r m a n i m i d l e r t i d b e g g e f o r v a l t n i n g s o m r å d e r i G e o E n v i r o n, v i l b y g g e s a g s b e h a n d l e r e n h a v e d e n f o r d e l, a t h a n u m i d d e l b a r t k a n k o n s t a t e r e, o m e t b y g g e r i p l a n l æ g g e s p å e n f o r u r e - n e t g r u n d, e l l e r o m d e r i n æ r h e d e n f i n d e s v i r k s o m h e d e r, d e r v i l v æ r e e n b e l a s t n i n g f o r d e t p å t æ n k t e b y g g e r i. 9. I N S P I R A T I O N F R A E K S P O R T T I L 1 2 L A N D E G e o E n v i r o n e r i k k e k u n e t d a n s k f æ n o m e n. S y s t e m e t e k s p o r t e r e s t i l e t s t i g e n d e a n t a l l a n d e, h v o r a f d e p r i m æ r e e r E n g l a n d, L i t a u e n ( i s a m a r b e j d e m e d M i l j ø s t y r e l s e n o g N I R A S ) o g M a l a y s i a ( i s a m a r b e j d e m e d D a n i d a o g C O W I ). E k s p o r t e n t i l e n r æ k k e m e g e t f o r s k e l l i g e l a n d e m e d m e g e t f o r s k e l l i g m i l j ø o p f a t t e l s e h a r g i v e t i n s p i r a t i o n t i l m a n g e f a c i l i t e t e r i d e n d a n s k e u d g a v e. D e n s y n e r g i e f f e k t, d e r e r o p n å e t, k o m - b i n e r e t m e d e t m e g e t a k t i v t b r u g e r f o r u m, e r e n v æ s e n t l i g å r s a g t i l G e o E n v i r o n s p o s i t i o n p å m a r k e d e t i d a g. 6

7 1 0. F I R M A E T B A G H A R A R B E J D E T M E D M I L J Ø O G S O F T W A R E U D V I K L I N G S I D E N G e o k o n h a r a r b e j d e t m e d p r o g r a m u d v i k l i n g i m e r e e n d 3 3 å r b å d e i n d e n f o r n a t u r v i d e n s k a b o g s a g s b e h a n d l i n g. Vo r e s m i l j ø a f d e l i n g h a r n æ s t e n l i g e s å l æ n g e a r b e j d e t m e d j o r d f o r u r e n i n g, i n d u s t r i k o r t l æ g n i n g, r å s t o f f e r o g v a n d i n d v i n d i n g. I g e n n e m d e s i d s t e 1 0 å r e r e r f a r i n g e r n e f r a d i s s e o m r å d e r k a t a l y s e r e t u d i o p b y g n i n g e n a f G e o - E n v i r o n, d e r p å n a t i o n a l t o g i n t e r n a t i o n a l t p l a n h a r u d v i k l e t s i g t i l e t a f d e s t æ r k e s t e v æ r k t ø j e r i n d e n f o r t e k n i s k o g a d m i n i s t r a t i v m i l j ø s a g s b e h a n d l i n g. O V E R S I G T O V E R M O D U L E R I G e o E n v i r o n r u m m e r i d a g e n l a n g r æ k k e f o r s k e l l i g e m o d u l e r o g d e l m o d u l e r, s o m h å n d t e r e r d e f o r s k e l l i g e l o v g i v n i n g s o m r å d e r i n d e n f o r m i l j ø o g, s o m n o g e t n y t, o g s å b y g g e s a g s f o r v a l t n i n g. E t m o d u l d æ k k e r é t e l l e r e n d e l a f e t l o v o m r å d e. A l l e s a m m e n h ø r e n d e d a t a i n d e n f o r d e t t e k a n r e g i s t r e r e s o g s ø g e s i e t e n k e l t s k æ r m b i l l e d e, d e r e r o p b y g g e t e f t e r e t s æ r d e l e s u d b y g g e t f a n e b l a d s k o n c e p t, s o m e r i l l u s t r e r e t n e d e n f o r i d e t s k æ r m b i l l e d e, d e r h å n d t e r e r v i r k s o m h e d s - t i l s y n. H o v e d s k æ r m b i l l e d e t i G E V i r k - s o m h e d e r o p b y g g e t a f f a n e b l a - d e i f l e r e n i v e a u e r. P å b i l l e d e t s e s d e f a n e b l a d e, d e r b e s k r i v e r d e n a d m i n i s t r a t i v e d e l a f v i r k - s o m h e d e n. Ve d e t k l i k h e l t t i l h ø j r e p å f a n e n : M i l j ø t e k n i s k b e s k r i v e l s e, f r e m k o m m e r e n r æ k k e n y e f a n e r, d e r b e s k r i v e r d e t e k n i s k e t i l s y n s d a t a. K l i k k e s p å a f f a l d s f a n e n v i s e s b l a. v i r k - s o m h e d e n s a n m e l d e l s e r, o p l a g o g t r a n s p o r t ø r i n d b e r e t t e d e a f - f a l d s m æ n g d e r. D e t v i s t e s k æ r m b i l l e d e r u m m e r p. t f a n e b l a d e. Ve d a n v e n - d e l s e a f f a n e b l a d s t e k n i k k e n r e d u c e r e s i d e t t e t i l f æ l d e a n t a l l e t a f t r a d i t i o n e l l e s k æ r m b i l l e d e r f r a t i l 1, h v i l k e t g i v e r e n h e l t a n d e r l e d e s o v e r s k u e l i g h e d o v e r v i r k s o m h e d e n s m i l j ø f o r h o l d, e n d m a n n o r m a l t s e r. P å d e v e d l a g t e s i d e r v i s e s d e e n k e l t e m o d u l e r m e d b e s k r i v e l s e a f d e r e s o v e r o r d n e d e f u n k t i o n. G e o k o n h a r u d a r b e j d e t e n r æ k k e m e r e d e t a l j e r e d e d a t a b l a d e f o r d e e n k e l t e m o d u l e r. D i s s e b e s k r i v e l - s e r k a n r e k v i r e r e s v e d h e n v e n d e l s e t i l G e o k o n e l l e r d o w n l o a d e s f r a v o r e s h j e m m e s i d e w w w. g e o k o n. d k. 7

8 R Ø D O V R E V E J R Ø D O V R E T E L I N F G E O K O N. D K W W W. G E O K O N. D K

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase v/ projektleder Thomas Bach Tengberg Dagsorden Generelt om Danmarks Miljøportal DKjord Introduktion Demonstration Planer DKjord vision

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur området Styring af registreringer, herunder sagsakter T2 03.09.07 Formål Afgrænsning At sikre følgende: * At registreringer i sager styres, dvs. journaliseres systematisk,

Læs mere

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede.

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede. REFERAT 1. TO-DO-LISTEN Markering af sag i to-do-listen, f.eks. at en linje kan markeres med en anden farve. Nogle af vores sager har høj prioritet. Derfor ønsker vi mulighed for at kunne markere en sag

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

SIDSTE NYT FRA GEOKON

SIDSTE NYT FRA GEOKON SIDSTE NYT FRA GEOKON SENESTE GEOENVIRON VERSIONER Nogle af de nyeste features blev gennemgået - siden sidst er følgende GE versioner blevet frigivet: 8.1.0 8.1.2 8.2.0 8.3.2 8.4.0 8.4.1 I kan finde nyhedsmanualer

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Brugervejledning Partnerorganisationsbruger

Brugervejledning Partnerorganisationsbruger Brugervejledning Partnerorganisationsbruger Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

geoenviron ERFA byggesag ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1

geoenviron ERFA byggesag ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1 byggesag ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10:05 KL. 11:00 KL. 11:15 KL. 12:00 KL. 13:00 KL. 14:10

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Brugervejledning for Partneradministratorer

Brugervejledning for Partneradministratorer Brugervejledning for Partneradministratorer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930 09.07.2012 - Beredskabskatalog Nr. 1000 kr. 2013 2014 2015 2016 1 Visionspuljen 1.925 1.925 1.925 1.925 2 Kommunalbestyrelsen: møder, rejser, repr., udd. 100 100 100 100 3 Politisk organisation: fælles

Læs mere

geoenviron ERFA ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1

geoenviron ERFA ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1 ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST KL. 10:10 GENNEMGANG AF KAMPAGNEDEL I

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

NYE LEJLIGHEDER TIL LEJE

NYE LEJLIGHEDER TIL LEJE Terrasse 13 m2 Lejlighedstype 2V-B 76 m 2 ( ca. areal) Artillerivej nr. 142,148,154 n. Lejlighednr. : 1, 32, 69 Terrasse 15 m 2 Lejlighedstype 2V-A 77 m 2 ( ca. areal) Artillerivej nr. 146,150 n. Lejlighednr.

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Økonomiudvalget - Anlægsforslag, budget 2012 Nr. 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 1Digitalisering af arkiver 3.355 2Nyt web-system til hjemmesiden 300

Økonomiudvalget - Anlægsforslag, budget 2012 Nr. 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 1Digitalisering af arkiver 3.355 2Nyt web-system til hjemmesiden 300 - Anlægsforslag, budget 2012 Nr. 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 1Digitalisering af arkiver 3.355 2Nyt web-system til hjemmesiden 300 1.600 3Bydelsepuljen 500 500 500 500 4Landsbyudvalget* 3.000 3.000 3.000

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding.

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding. GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002 1. Nye faciliteter i GeoEnviron 4.1 Som indledning præsenterede Geokon nogle af de nye faciliteter, som kommer i GeoEnviron

Læs mere

Forvaltning: Stabene Snitflade(r): Antal brugere: 0 Fortrolighed: Prioritet: 1 Intern. Snitflade(r):

Forvaltning: Stabene Snitflade(r): Antal brugere: 0 Fortrolighed: Prioritet: 1 Intern. Snitflade(r): Søgeresultat Basis infrastruktur (DNS, AD, SHCP) Checkpoint Identifikation Firewall KMD adgang (CAPIP) Forbindelse til KMD Netværk (Cisco 4006 med tilhørende switche og rout Infrastruktur SNA-Server 3270

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT 17. maj 2002 Side 1 Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT Lars Frelle-Petersen Den Digitale Taskforce, Finansministeriet lfp@tforce.dk 17. maj 2002 Side 2 Den digitale udfordring

Læs mere

Statistikmodul. om at få mere ud af de data, som I allerede har

Statistikmodul. om at få mere ud af de data, som I allerede har Statistikmodul om at få mere ud af de data, som I allerede har Motivation for projektet I LOIS databasen findes rigtig mange data, som i mange tilfælde er svære at få sat ordentlig i spil. Kun de kommuner

Læs mere

t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m e d s u c c e s m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n T i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g a f g l a s v æ v m e d s u c c e s F o r b e

Læs mere

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Hvad er Danmarks Miljøportal? Et partnerskab mellem Miljøministeriet Kommunernes Landsforening Danske Regioner Etableret for at sikre amternes miljødata

Læs mere

Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning

Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning Indholdsfortegnelse Slide 3: Baggrund beskrivelse af otte roller Slide 4: De otte forskellige roller Slide

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal 2 Dagens program 1. Generel præsentation af Danmarks Miljøportal 2. DMP som omdrejningspunkt for digitalisering? 3. Nyeste eksempel på digitalisering. 3 Danmarks Miljøportal Et partnerskab

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

Guide til e-conomic integration

Guide til e-conomic integration Guide til e-conomic integration 1 EazyProject e-conomic integration Indhold Flow diagram... 3 Opstart - Trinvis guide til at komme i gang... 3 1. e-conomic konto og opret forbindelse... 3 2.1. Hvis du

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Martin Terkelsen, Socialstyrelsen Nyborg, d. 12. november 2014 Socialstyrelsens IT-

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM?

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? Forvaltningsetik og dokumentation i praksis Kristina Svendsen og Morten Wellendorf 05. november 2014 1 Dagsorden 1. Krav til sagsbehandling og

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid

Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid Ikke alle naturmedarbejdere har taget imod Danmarks Miljøportals applikation NaturAppl med åbne arme. Til gengæld vinder den

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 INDLEDNING Vejdirektoratet siden sidst Nyt i vejman.dk siden sidst På vej i vejman.dk Den lidt længere bane Konvertering af data Brugerundersøgelse 2012

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

IT- og digitaliseringsstrategi Miljø & Ressourcer 2013-2016

IT- og digitaliseringsstrategi Miljø & Ressourcer 2013-2016 IT- og digitaliseringsstrategi for Miljø & Ressourcer 2013-2016 INDLEDNING... - 2 - FORMÅL... - 3 - DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI... - 4 - REGIONS SJÆLLANDS IT STRATEGI OG PRINCIPPER...

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 9947 1112

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 Side 1 af 12 Navision Stat 7.0 ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel af data via SFTP. Denne

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området

Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området Norddjurs Kommune Sammenlægningsomkostninger IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. Sammenfning og konklusion.... 1 3. Infrastruktur.... 3 4. Konvertering KMD-systemer.... 7 5. Fokusgrupper....

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere