OPRETTELSE AF ANLÆGSAKTIVER NAVISION STATS ANLÆGSMODUL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPRETTELSE AF ANLÆGSAKTIVER NAVISION STATS ANLÆGSMODUL"

Transkript

1 Vejledning til OPRETTELSE AF ANLÆGSAKTIVER I NAVISION STATS ANLÆGSMODUL Side 1 af 25

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Denne vejledning giver en beskrivelse af hvad der skal registreres og hvorledes nye anlægsaktiver oprettes i Navision Anlægsmodul. Kapitlerne 2 og 3 er skrevet med formål at beskrive regelsættet, der ligger til grund for registreringen af anlægsaktiver. Kapitlerne 4 7 samt bilag er lavet som en operationel beskrivelse til brug for konkrete oprettelser af anlægskort. Grundlæggende er der ikke ændret ved de principper, som regulerer procedurerne, der relaterer sig til anlægsregistreringen. Der er i de forgangne år opsamlet erfaringer i, hvor der hyppigst opstår fejl, hvorfor der er lavet nogle præciseringer og uddybninger af definitioner og beskrivelser. De væsentligste ændringer i forhold til tidligere er: Præcisering af hvilke anlægsaktiver, som skal anlægsregistreres herunder bagatelgrænse på kr Se kapitel 3 En uddybning af kriterier for at der skal oprettes hovedanlæg og underanlæg. Se kapitel 4 Tilknytning af stednummer og øvrige dimensioner. Se kapitel 5 En uddybning af de bogføringsrelaterede stamoplysninger. Se kapitel 6 Mulighed for oprettelse af fabrikat, model, apparatur. Nyt afsnit med tips og tricks. Se kapitel 7 Denne vejledning erstatter tidligere versioner udgivet i forbindelse med implementeringen af Navision anlægsmodul. Bemærk: Alle beløb nævnt i denne vejledning er danske kroner ekskl. moms. Side 2 af 25

3 2. Formål med anlægsregistrering I forbindelse med overgangen til omkostningsbaseret regnskab ændredes kravene til anlægsregistreringen og den regnskabsmæssige håndtering af dette område. Anlægsregistreringen har til formål at opfylde følgende informationsbehov: At føre særskilte fortegnelser over væsentlige regnskabsmæssige aktiver samt føre periodisk kontrol med de regnskabsmæssige værdier jfr. Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. 49 st. 3-4 og Bekendtgørelse Nr. 460 af 10/09/1984. At registrere oplysninger til brug for beregning af afskrivning At sikre værdier tilhørende Aarhus Universitet. Side 3 af 25

4 3. Hvilke omkostninger skal anlægsregistreres Anskaffelsessummen er afgørende for at der sker en korrekt rubricering. Ud over den fakturerede pris fra ekstern leverandør skal anskaffelsessummen inkludere de medfølgende omkostninger til: Fragt Told Installationsomkostninger Medgåede interne ressourcer Følgende kriterier skal alle være opfyldt for at indregne yderligere omkostninger end blot fakturaprisen på anskaffelser 1. være afholdt i tilknytning til anskaffelsen, 2. være målbare, 3. være væsentlige. For at der kan ske en indregning af interne ressourcer skal dette være godkendt af den anlægsansvarlige på Regnskabskontoret. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ved opgørelsen af anskaffelsessummen kan der i nogle tilfælde være tale om flere mindre beløb, der fungerer i en større sammenhæng f.eks. forsøgsopstillinger. For store anskaffelser og/eller komplekse anskaffelser, der opfylder et af nedenstående kriterier, anbefales det, at der forud for disponeringen tages kontakt til den anlægsansvarlige på Regnskabskontoret. Anskaffelsessum > kr Finansieringen dækkes af flere forskellige institutter eller flere forskellige projekter Der indgår indregning af kapacitetsomkostninger Der er tale om en lang anskaffelsestid. Den anlægsansvarlige kan være behjælpelig med udarbejdelsen af en regnskabsmæssig vurdering/konteringsvejledning, som sikrer en korrekt periodisering og registrering af udgifterne. Nedenfor er anført et diagram, som viser hvilke anskaffelsessummer, som skal omfattes af anlægsregistreringen. Det påhviler den enkelte indkøber at vurdere om købet skal anlægsregistreres. Hvis der er tale om et skøn, letter det den administrative proces, når der på fakturaen er skrevet en bemærkning med konklusionen på den foretagne vurdering. Side 4 af 25

5 > kr kr <X< kr < kr Let omsættelighed Skal anlægsreg Skal anlægsreg. Skal anlægsreg. Driftsføres Anlægsanskaf./ forbedringer. Aktiveres Biler, Møbler, Lab-udstyr, Ombygning, Laboratorieudstyr Driftsføres Dataudstyr, Møbler, Laboratorieudstyr, Kontormaskiner Dataudstyr, kamera Svært omsættelighed Frivilig anlægsreg. Driftsføres Linser til mikroskop Forbrugsaktikel/ vedligeholdelse Ingen anlægsreg. Driftsføres Ingen anlægsreg. Driftsføres Ingen anlægsreg. Driftsføres Det skal ved en transaktion afgøres, hvorvidt der er tale om en forbrugsartikel/vedligeholdelse eller en anskaffelse. 3.1 Forbrugsartikler For at der er tale om en forbrugsartikel skal det dreje sig om flygtige ting, som har en driftsmæssig levetid på mindre end 3 år. Anskaffelser med en fakturapris på under kr anses for at være en forbrugsartikel og skal driftsføres. 3.2 Vedligeholdelse / forbedringer. Ved vedligeholdelse forstås, at aktivet bringes tilbage til dets oprindelige stand og funktionalitet. Vedligeholdelsesomkostninger skal ikke medtages i balancen, men vil blive udgiftsført løbende. For at der er tale om en forbedring, skal aktivets funktionalitet være øget markant. Forbedringsomkostninger skal værdiansættes (til anskaffelsespris) og registreres i balancen, såfremt anlægsaktivets samlede anskaffelsessum er større end kr. Forbedringen afskrives normalt over det oprindelige anlægsaktivs restlevetid. Hvis forbedringen udelukkende skyldes den teknologiske udvikling, bør udskiftningen betragtes som en vedligeholdelse, der ikke skal indregnes i balancen. Modsat skal udskiftningen indregnes i balancen, såfremt den tilfører anlægsaktivet en funktionalitet ud over den oprindelige standard. Side 5 af 25

6 Ved forbedringsomkostninger skal følgende betingelser være opfyldt: Udgøre mere end 10 % af anlægsaktivets anskaffelsesværdi Dog altid hvis forbedringen er over kr I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse til Vibeke Pedersen, Regnskabskontoret (1196). Ovennævnte kan illustreres ved følgende eksempel: Det antages, at et institut har et mikroskop fra 1997 i Skoda-standard anno Såfremt instituttet udskifter mikroskopets linse i 2005 med en tilsvarende Skoda-standard anno 2005, vil udskiftningen blive betragtet som en vedligeholdelse, der ikke skal optages i balancen. Udskiftes mikroskoplinsen i 2005 derimod med en Mercedes-standard anno 2005, vil det blive betragtet som en forbedring, der skal optages i balancen. Et andet eksempel kan være en PC: Hvis harddisken er beskadiget og derfor udskiftes til en ny, er der tale om vedligeholdelse. Foretages derimod en udskiftning af et grafikkort fra et almindeligt grafikkort til et specielt grafikkort, der medfører, at PC en får helt nye anvendelsesmuligheder, er der tale om en forbedring. 3.3 Beløbsmæssige grænser for anskaffelser. Over kr For anskaffelser på kr skal der ske en registrering, hvorved aktivet bliver aktiveret og afskrevet over den forventede levetid. Se efterfølgende afsnit for korrekt oprettelse af disse aktiver. Kr kr Aktiver, som har en anskaffelsessum mellem kr og op til kr skal konteres, så aktivet bliver straksafskrevet. Vær opmærksom på at der kan være aktiver, som hver især koster under kr , men de fungerer kun i sammenhæng med andre aktiver, hvorved den samlede anskaffelse kommer op over kr I disse tilfælde skal aktiverne behandles som et aktiv og falder ind i gruppen, som skal aktiveres. Under kr Aktiverne i denne kategori skal registreres, hvis aktivet anses for at være let omsættelig eller hvis det er formålstjenligt ud fra et driftsstyringsmæssigt synspunkt. Disse anskaffelser skal oprettes efter samme regnskabsmæssige retningslinier, som beskrevet for gruppen kr kr Bemærk at aktiver under kr ex. moms bliver anset for at være forbrugsartikler, og skal driftsføres. Nedenfor er angivet en oversigt over typiske eksempler på "let-omsættelige" aktiver, som har særlig interesse for indbrudstyve, idet det er forholdsvis let at videresælge (listen er ikke udtømmende) PC ere Bærbare PC ere/pda ere Side 6 af 25

7 Fladskærme Printere Data/videoprojektorer Kameraer (digital-, video-, polaroid-, etc.) Særligt fotoudstyr/av-udstyr Radio/TV-udstyr "Designer"-aktiver (eks. B&O-anlæg, PH-møbler, etc.) Særlige kunstgenstande (registreres i særskilt register v. Teknisk Forvaltning) Det er også formålstjenligt at registrere aktiverne, hvis det tjener den driftsmæssige styring af aktiverne. Dette kan f.eks. være tilfældet for mindre laboratorieudstyr, inventar eller lignende. Side 7 af 25

8 4. Hovedanlæg og underanlæg Der vil være tilfælde, hvor det er nødvendigt at oprette flere anlægsnumre for indkøbet af et aktiv. Det drejer sig om følgende situationer: Anlægget er finansieret med en blanding af ordinære midler og donerede midler Anlægget har mere end en konteringsstreng. F.eks. hvis anlægget skal belaste 2 institutter eller flere forskellige projekter etc. Hvor der er tale om en forbedring af et anlæg, hvor der er påbegyndt afskrivninger på det oprindelige indkøbte anlæg. Forsøgsopstillinger, hvis bestanddele logisk set er enkeltenheder, men hvor den samlede opstilling regnskabsmæssigt skal betragtes som ét aktiv. I de situationer, som er nævnt ovenfor, skal der oprettes et antal anlægsnumre, svarende til antallet af forskellige konteringsstrenge. Desuden skal der oprettes ét anlæg yderligere, som skal bruges til hovedanlæg. For at sikre en korrekt registrering heraf skal følgende fremgangsmåde anvendes: De oprettede anlægskort (der altså i virkeligheden repræsenterer ét aktiv) oprettes efter de samme principper, som er gennemgået ovenfor. Købsbilaget påføres de anlægsnumre, der er tildelt ved oprettelsen i anlægsmodulet SAMT fordelingen af den samlede anskaffelsessum på de enkelte konteringer. Købsbilaget påføres herudover oplysning om, hvilke anlægsnumre der skal samles under ét hovedanlæg. Hovedanlægget og de oprettede underanlæg kædes sammen af Regnskabskontoret på grundlag af de oplysninger, der fremgår af købsbilaget. Side 8 af 25

9 5. Oprettelse af anlægsaktiver i Navision Stat Vælg Anlæg/Anlæg for at åbne anlægskartoteket. Herved åbnes selve anlægskortet Anlægskortet består af 5 faneblade. Ved oprettelsen af et nyt anlæg skal alle felter på fanebladene udfyldes i det omfang, de er relevante. I bilag 1 findes en oversigt over alle felter på stamkortet, hvor det er anført om et felt er pligtigt eller ej. I det følgende gennemgås udfyldelsen af de 5 faneblade på anlægskortet. Side 9 af 25

10 5.1 Fanebladet Generelt For at oprette et nyt anlæg stilles markøren i feltet Nummer. Tast F3 for at indsætte et nyt (blankt) kort. Herefter skal følgende felter under fanen Generelt udfyldes: Nummer Beskrivelse Tast Enter for automatisk indsættelse af næste nummer fra den tilknyttede nummerserie Egen beskrivelse af aktivet, eks. SEKVENATOR Serienummer Aktivets serienr., eks Søgebeskrivelse Aktivets AU reg.nr., eks Ansvarlig medarbejder Servicekontrakt Skal ikke indtastes Feltet markeres, hvis aktivet er omfattet af en servicekontrakt Felterne Inaktiv og Spærret anvendes ikke ved oprettelsen, men skal bruges i den løbende ajourføring af anlægsoplysningerne. For nærmere detaljer henvises til nedenstående oversigt over felter på anlægsstamkortet. Side 10 af 25

11 5.2 Fanebladet Bogføring Under fanen Bogføring skal du tilknytte følgende karakteristika til aktivet: Anlægsartskode Anlægsgruppekode Anlægslokationskode Vælg aktivets art fra bagvedliggende tabel, eks. MAT Vælg hvilket aktivgruppe aktivet skal tilknyttes fra bagvedliggende tabel, eks. PROD.ANLÆG Det er frivilligt at udfylde dette punkt. Det anbefales i stedet at anvende felterne bygning og lokale under fanebladet Diverse. Feltet Budgetanlæg anvendes normalt ikke. For nærmere detaljer om feltets funktion henvises til bilag 1 med oversigt over felter på anlægsstamkortet. VIGTIGT Til hjælp for at anlægskortet bliver oprettet korrekt og med den korrekte indre sammenhæng, er der en oversigt over hvilke kombinationer af stamdata, der er gyldige. F.eks. ved valg af anlægsbogføringsgruppe (BILER) er valget af afskrivningsprofil (AU-AKTIV) og anlægsgruppe (TRANSPORTMATERIEL) derved defineret og kan ikke fraviges. Se bilag II Side 11 af 25

12 5.3 Fanebladet Reparation Det er generelt frivilligt, om man vil registrere noget her. For nærmere detaljer om felternes funktion henvises til nedenstående oversigt over felter på anlægsstamkortet bilag I. 5.4 Fanebladet Diverse Under fanen Diverse angives følgende oplysninger: Lokation Bygning Her anføres aktivets placering på bygningsniveau, fra bagvedliggende tabel, eks Hvis lokaliteten er i bygninger, som ikke tilhører AU, (f.eks. hvad angår flere af aktiverne under Klinisk institut), skal der indtastes det pågældende stednr. Side 12 af 25

13 Lokation Lokale Her anføres aktivets placering på lokaleniveau, fra bagvedliggende tabel, eks. 314 Hvis lokaliteten er i bygninger, som ikke tilhører AU, skal dette felt være blankt. Udlånt Lokation Udlån Fritekst 1 Fritekst 2 Fritekst 3 Feltet markeres, hvis aktivet er udlånt Her angives adressen for det udlånte aktivs placering Fritekst felt kan anvendes efter eget ønske! Af tekniske årsager indeholder feltet brugerinitialer for ansvarlig medarbejder vedr. "gamle" aktiver, eks. EBJ Fritekst felt kan anvendes efter eget ønske! Fritekst felt kan anvendes efter eget ønske! 5.5 Fanebladet Beskrivelse Under fanen Beskrivelse udfyldes felterne således: Ejerforhold Fabrikat Model Apparaturbetegnelse Her angiver ejerforholdet for aktivet ud fra bagvedliggende tabel, eks. 1 (=EJET) Husk også at registrere leasede f.eks. Aktivets fabrikat, angivet ud fra bagvedliggende tabel, eks. 652 (=UKENDT) Aktivets modelbetegnelse, angivet ud fra bagvedliggende tabel, eks (=ABI-PRISM7000) Kategorisering af aktivet ud fra bagvedliggende tabel, eks. 519 (=SEKVENATOR) Side 13 af 25

14 Tabellerne Fabrikat, Model og Apparaturbetegnelse ajourføres decentralt. Ved udsøgning om f.eks. et fabrikat findes i forvejen ved at taste Ctrl + B. Husk at markere, at der skal søges i del af felt. Tænk kreativt. F.eks. en HP-printer har fabrikat navn HEWLETT PACKARD Hvis man er blevet overbevist om at den det ønskede fabrikat, model eller apparaturbetegnelse ikke findes i forvejen kan det oprettes ved at taste F3, hvorved et nyt fabrikat navn kan udfyldes. Der er tale om en fælles tabel, så det er ikke tilrådeligt at beskrivelsene bliver for specifikke, da de bliver svære at udsøge senere. Nummerrækken skal overholde følgende syntax. Kode Beskrivelse Fabrikat 3 cifre numerisk, tryk Ctrl + END for at komme til slutningen af tabellen. 30 karakterer, tekst Model 4 cifre numerisk, 30 karakterer, tekst ledige numre mellem 8265 og 8489 Apparaturbetegnelse. 3 cifre numerisk, tryk Ctrl + END for at komme til slutningen af tabellen. 30 karakterer, tekst 5.6 Dimensioner Det er pligtigt for alle aktiver at udfylde oplysning om stednummer i tabellen dimensionsværdier. Dette gøres ved på anlægskortet at bruge tasterne Shift + Ctrl + D og her indsætte stednummer. Oplysning om stednummer skal udtrykke instituttet/afdelingen/centret, som har ansvaret for aktivet. Det vil i de fleste tilfælde være sammenfaldende med stednummeret, som er anvendt ved konteringen af fakturaen i forbindelse med købet af aktivet. Hvis konteringen rummer to konteringsstrenge med 2 forskellige stednummer-koder, skal der kun indtastes en stednummer-kode på anlægskortet. Den valgte stednummer-kode skal udtrykke hvilket institut/afdeling/center, der har ansvaret for aktivet. For store anlægsaktiver (AU_AKTIV) skal der decentralt udfyldes alle de dimensioner, som er anvendt ved bogføringen. Side 14 af 25

15 6. Vejledning i udfyldelse af bogføringsrelaterede oplysninger Den nederste del af stamkortet på anlægskortet rummer stamdata som styrer bogføringen og beregningen af afskrivningerne. Disse oplysninger er markeret i nedenstående cirkel. Det er således af afgørende betydning for at bogføringen kan blive korrekt at stamdata er udfyldt korrekt. Side 15 af 25

16 VIGTIGT Til hjælp for at anlægskortet bliver oprettet korrekt og med den korrekte indre syntaks er der en oversigt over hvilke kombinationer af stamdata der er gyldige. F.eks. ved valg af anlægsbogføringsgruppe (BILER) er valget af afskrivningsprofil (AU-AKTIV) og anlægsgruppe (TRANSPORTMATERIEL) givet og kan ikke fraviges. Afskrivningsprofil AU-Generelt = aktiver under kr , som skal driftsføres AU-AKTIV = Aktiver over kr , som skal aktiveres Anlægsbogføringsgrupper Vælges ud fra tabelopslag. Se beskrivelse af de enkelte anlægsbogføringsgrupper i bilag II Bemærk Præfix: AU-xxxxxx Relatere sig til småaktiver, som skal driftsføres. Præfix: DON-xxxxxx Relatere sig til anskaffelser finansieret med donerede midler. Øvrige præfix: Relatere sig til anskaffelser finansieret med ordinære midler. Afskrivningsmetode Afskriv fra den Afskriv til Antal afskrivningsår Vælg altid Liniær Her anføres dato for ibrugtagning af anlægget. Vær særlig opmærksom på dette felt ved større anskaffelser, hvor startdatoen kan have væsentlig indflydelse på afskrivningernes størrelse i et enkelt regnskabsår. Bliver automatisk sat ind når der tastes en værdi i næste felt antal afskrivningsår. Ud fra tabellen i Bilag II anføres antal afskrivningsår. Side 16 af 25

17 7. Tips og tricks 7.1 Udskrift: Generelt. Muligheden for at afgrænse udtræk vedr. anlægsaktiver rummer nogle begrænsninger. Generelt kan udtræk afgrænses svarende til de stamdata, som der findes på anlægskortene, og derudover kan der afgrænses på dimensionsværdierne stednummer og delregnskab. 7.2 Udskrift: Anlæg-analyse Bestillingsmenuen til dette udskrift rummer 2 faner, som skal udfyldes. Fanen for Anlæg udfyldes med de ønskede begrænsninger. F.eks. stedkode, som vist i eksemplet. Indstillinger udfyldes som foreslået i nedenstående eksempel. Side 17 af 25

18 Ret dato afgrænsning Vælg den ønskede gruppetotal Vælges hvis der ønskes en specifikation af anlæg 7.3 Udskrift: Anlæg-bogførtværdi-01 Bestillingsmenuen til dette udskrift rummer 2 faner, som skal udfyldes. Fanen for Anlæg udfyldes med de ønskede begrænsninger. F.eks. stedkode, som vist i eksemplet. Indstillinger udfyldes som foreslået i nedenstående eksempel. Side 18 af 25

19 Ret dato afgrænsning Vælg den ønskede gruppetotal Vælges hvis der ønskes en specifikation af anlæg 7.4 Oprettelse af flere næsten identiske anlæg (f.eks. PC er eller underanlæg/hovedanlæg) Man kan med fordel starte med at oprette det nødvendige antal anlægsnumre i NS-anlæg. Næste step er at oprette et anlægskort fuldstændigt. Det er nu muligt når man befinder sig i feltet beskrivelse kopiere denne værdi med CTRL + C. Ved et tryk på PageDown kommer man til samme felt på anlægskortet der har et nummer højere. Her tastes CTRL + V. PageDown og CTRL + V gentages for de resterende anlægskort og igen for de andre felter som måtte være det samme for alle anlægskort. Det kunne være leverandør, apparat, fabrikat etc. 7.5 Oversigt over stamdata Ved at taste Ctrl + F8 vises en samlet oversigt over indtastede stamdata på det pågældende anlægkort. 7.6 Rækkefølge i anlæg vis i Navision Anlæg Tast Shift + F8 og der bliver vist en box, hvori det er muligt at vælge hvilket felt som anlægskortene bliver sorteret efter. Denne funktion er praktisk hvis man f.eks. skal finde aktiver med et bestemt lokation etc. 7.7 Vis bogførte transaktioner på anlægskortet. Det er muligt at få vist hvilke transaktioner og dermed også bilagsnumre, som ligger til grund for den bogførte værdi. Feltet hvori den bogførte værdi er vist markeres med pilen. Herved bliver der tilføjet markeres med piletasten., som igen Side 19 af 25

20 Herved bliver alle transaktioner vis som relaterer sig til anlægsnummeret. Eksempel: 7.8 Filter funktion Det kan være en fordel at begrænse de viste aktiver via filter funktionen, hvis man kun er interesseret i at se på anlægsaktiver i en bestemt bygning/leverandør etc. Brug Tabelfilter for at afgrænse visningen Vær opmærksom på at hvis stamdata ikke er udfyldt nøjagtigt vil visningen heller ikke bliver korrekt. Side 20 af 25

21 Bilag I Oversigt over felter på stamkortet i anlægsmodulet, Navision Stat Nedenstående opstilling tager udgangspunkt i Navision Stats anlægsfelter sammenlignet med tilsvarende felter i det hidtidige apparaturregistreringssystem. Anlægsfelter Navision Stat Tilsvarende felter i apparaturregistersystem Bemærkninger Fanen Generelt: Anlægsnummer "BEMÆRKNING" Anlægsbeskrivelse Serienummer Hovedanlæg/underanlæg Del af hovedanlæg Søgebeskrivelse Supplerende oplysninger Specifikation Serie no. AU reg. nr. Ansvarlig medarbejder Bruger/fagkyndig Skal ikke indtastes. Inaktiv Solgt/Skrottet Fortløbende nummerrække i Navision. Oprettes decentralt Her kan anføres mere detaljerede/beskrivende oplysninger om aktivet. Egen beskrivelse af aktiv, eks. rotorklipper Aktivets serienr. For biler kan indregistreringsnr. anføres Angiver, om et aktiv er opdelt i flere underaktiver. Udfyldes centralt Angiver anlægsnummeret på hovedaktivet for aktiver, der er opdelt i flere underaktiver. Udfyldes centralt Aktivets AU reg.nr. Der skal kun anføres de 5 cifre svarende til identifikationsnummeret. Markeres, hvis "små-aktivet" kasseres/sælges o.lign. Markering medfører, at der ikke kan bogføres på aktivet, samt at aktivet IKKE medtages i rapporter mv. VIGTIGT AU-AKTIV må ikke meldes inaktiv. Der skal altid gives besked til regnskabskontoret som foretager afmeldingen i Navision Spærret Reparation Markering påsættes automatisk 14 dage efter oprettelse af et anlæg. Markering medfører, at der ikke kan bogføres på aktivet, men aktivet medtages i rapporter mv. Side 21 af 25

22 Anlægsfelter Navision Stat Servicekontrakt Fanen Bogføring: Anlægsart Anlægsgruppe Anlægslokation Budgetanlæg Fanen Reparation: Kreditor, køb Kreditor, reparation Under reparation Næste servicedato Leverandørnavn Garantiophør Forsikret Fanen Diverse: Lokation, bygning Lokation, lokale Udlånt Lokation udlån Fritekst 1 Fritekst 2 Fritekst 3 Fanen Beskrivelse: Tilsvarende felter i nuværende apparaturregistersystem Bygning (og lokale) Bygning og lokale Bygning og lokale Bemærkninger Kan markeres, hvis aktivet er omfattet af en servicekontrakt. Tabelopslag. Tabelopslag. Eks. 1180, 1320, 3200 etc. Tabelopslag. Kan anvendes til simulering af fremtidige scenarier. Skal ikke anvendes på AU! Frivillig anvendelse. Opslag i kreditorregister. Frivillig anvendelse. Opslag i kreditorregister. Frivillig anvendelse. Frivillig anvendelse. Frivillig anvendelse. Frivillig anvendelse. Feltet er inaktivt. Aktivets fysiske placering, bygningsniveau Tabelopslag Aktivets fysiske placering, lokaleniveau Tabelopslag Markeres, hvis aktivet er udlånt Placering af udlånt aktiv Frivillig anvendelse Frivillig anvendelse Frivillig anvendelse Ejerforhold Ejerforhold Ejet, lejet, lånt eller leaset. Tabelopslag. Side 22 af 25

23 Fabrikat Model Apparaturbetegnelse Fabrikat Model/type Apparaturbetegnelse Angiver aktivets fabrikat, eks. HP, Canon, Nokia, Zeiss Tabelopslag. Angiver modelbetegnelsen for aktivet, eks. OfficeJet G55, 6200i Tabelopslag. Kategorisering af aktivet i henhold til foruddefinerede kategorier, eks. mikroskop, PC, HPLC-udstyr etc. Tabelopslag. Hvor andet ikke fremgår SKAL feltet udfyldes ved oprettelsen af aktivet i anlægskartoteket. Side 23 af 25

24 Bilag II, Stamdatakombinationer. Side 24 af 25

25 Bilag III, Anlægsbogføringsgrupper Eksempler på typer af anlægsaktiver under de enkelte anlægsgrupper *) : Immaterielle anlægsaktiver IT-software (DON-SOFTW, SOFTWARE) Microsoft Office, Adobe, Oracle, ScanJour, Navision, Sophus etc. Materielle anlægsaktiver: Grunde, arealer og bygninger(don-bygn, BYGNINGER, DON-GRUNDE, GRUNDE) Ejet af AU (420, 421, Stenomuséet og Observatoriehøjen) Bygningsinstallationer og indretning af lejede lokaler (DON-INDRET, INDRET.LEJ) Ombygninger (eks. kontor til laboratorium), forsænkede lofter, etc. Installationer, (eks. A/C-anlæg, elevatorer, automatiske døre, EDB-netværk etc.) Produktionsanlæg og maskiner (DON-LAB-UD, LAB-UDSTYR, DON.-MASK, MASKINER, DON-PR-ANL, PROD-ANLÆG, DON-SÆRANL, SÆR-ANLÆG, Forsøgsopstillinger, reaktoranlæg, lagerring etc. (de enkelte komponenter fungerer kun med indbyrdes sammenhæng) Forsøgs-/laboratorieudstyr, f.eks. mikroskoper, elektroniske tællere, homogenisatorer etc. NMR-scanner, svejsemaskiner, højtryksrensere, fejemaskiner, kantinemaskiner, grusmaskiner, græsslåmaskiner, stinkskabe, klimakamre etc. IT-udstyr (DON-IT-UD, IT-UDSTYR) PC er (desktop, skærm, mus, tastatur, OS) Fælles netværksprintere Servere, printere, scannere Kopimaskiner, AV-udstyr, etc. Transportmateriel (DON-BILER, BILER, SKIBE, ØVR-TRANSP) Biler, skibe, lastbiler, traktorer, påhængsvogne, trucks, cykler etc. Inventar (DON-INVENT, INVENTAR) Skriveborde, stole, lamper, skuffemoduler, reoler, mødeborde, tavler, sofaer, kantinemøbler, laboratoriestole etc. Telefonanlæg, håndværktøj, motionsredskaber, musikinstrumenter, etc. Forudbetalinger og anlæg under opførelse (I GANGV-ARB) Betaling for et (ofte dyrt) aktiv, der endnu ikke er leveret og ibrugtaget Nybyggeri, opbygning af en forsøgsopstilling (indtil ibrugtagning) *) I henhold til Økonomistyrelsens retningslinjer. Side 25 af 25

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 8.2 Anlægskartoteket Den detaljerede registrering af regionens materielle aktiver sker i et særskilt

Læs mere

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Bogføringsgrupper, afskrivninger, annullering, salg og skrot

Bogføringsgrupper, afskrivninger, annullering, salg og skrot Anlægsbogføringsgrupper 23-05-2013 1 Anlægsbogføringsgrupper 23-05-2013 2 Ændre anlægsbogføringsgruppe Ændre anlægsbogføringsgruppe på anlægget og bogføre posterne på ny Opret nyt anlæg med korrekt anlægsbogføringsgruppe

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Instruks for registrering af medicinsk udstyr

Instruks for registrering af medicinsk udstyr Instruks for registrering af medicinsk udstyr Registrering af medicinsk udstyr kan foregår på to måder: 1: Registrering direkte i DIS eller 2: På blanket Registrering af teknisk udstyr som afleveres eller

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab Regnskabspraksis for det Indhold 1. Indledning... 1 2. Regnskabspraksis... 2 3. Aktiver... 2 3.1 Materielle og immaterielle aktiver samt omsætningsaktiver... 2 3.1.1 Kriterier for indregning af aktiver

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Marts 2013 Vejledningen gennemgår oprettelsen af en debitor, hvilke felter der skal udfyldes, samt hvordan fakturaen bogføres og afsendes. Vælg Debitor

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Flytning af en maskine til en anden maskine

Flytning af en maskine til en anden maskine Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 30 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Anlæg Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med anlæg i Navision Stat 7.0, ligesom den gennemgår opsætningen af

Læs mere

SAGS- OG RESSOURCESTYRING

SAGS- OG RESSOURCESTYRING SAGS- OG RESSOURCESTYRING Navision Stat 5.3 August - september 2012 præsen TATION 1 PROGRAM Kort om konverteringen Terminologi bag sags- og ressourcestyring i Navision Stat 5.3 Basisopsætninger Sager og

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Supplement til Procesvejledning nr. 6 Overgang til drift. regnskabsreform i staten

Supplement til Procesvejledning nr. 6 Overgang til drift. regnskabsreform i staten Supplement til Procesvejledning nr. 6 Overgang til drift Vejledning til udarbejdelse af regnskabsinstruks Økonomistyrelsens serie af procesvejledninger vedr. regnskabsreform i staten Den 9. september 2005

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund 1. Forudsætninger og baggrund 1924 har været anvendt som timenorm på AU fra sept. 2012. Fra 2014 er der åbnet mulighed for at anvende 1460 eller 1580 som timenorm 1, forudsætningen er tidsregistrering.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere