OPRETTELSE AF ANLÆGSAKTIVER NAVISION STATS ANLÆGSMODUL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPRETTELSE AF ANLÆGSAKTIVER NAVISION STATS ANLÆGSMODUL"

Transkript

1 Vejledning til OPRETTELSE AF ANLÆGSAKTIVER I NAVISION STATS ANLÆGSMODUL Side 1 af 25

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Denne vejledning giver en beskrivelse af hvad der skal registreres og hvorledes nye anlægsaktiver oprettes i Navision Anlægsmodul. Kapitlerne 2 og 3 er skrevet med formål at beskrive regelsættet, der ligger til grund for registreringen af anlægsaktiver. Kapitlerne 4 7 samt bilag er lavet som en operationel beskrivelse til brug for konkrete oprettelser af anlægskort. Grundlæggende er der ikke ændret ved de principper, som regulerer procedurerne, der relaterer sig til anlægsregistreringen. Der er i de forgangne år opsamlet erfaringer i, hvor der hyppigst opstår fejl, hvorfor der er lavet nogle præciseringer og uddybninger af definitioner og beskrivelser. De væsentligste ændringer i forhold til tidligere er: Præcisering af hvilke anlægsaktiver, som skal anlægsregistreres herunder bagatelgrænse på kr Se kapitel 3 En uddybning af kriterier for at der skal oprettes hovedanlæg og underanlæg. Se kapitel 4 Tilknytning af stednummer og øvrige dimensioner. Se kapitel 5 En uddybning af de bogføringsrelaterede stamoplysninger. Se kapitel 6 Mulighed for oprettelse af fabrikat, model, apparatur. Nyt afsnit med tips og tricks. Se kapitel 7 Denne vejledning erstatter tidligere versioner udgivet i forbindelse med implementeringen af Navision anlægsmodul. Bemærk: Alle beløb nævnt i denne vejledning er danske kroner ekskl. moms. Side 2 af 25

3 2. Formål med anlægsregistrering I forbindelse med overgangen til omkostningsbaseret regnskab ændredes kravene til anlægsregistreringen og den regnskabsmæssige håndtering af dette område. Anlægsregistreringen har til formål at opfylde følgende informationsbehov: At føre særskilte fortegnelser over væsentlige regnskabsmæssige aktiver samt føre periodisk kontrol med de regnskabsmæssige værdier jfr. Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. 49 st. 3-4 og Bekendtgørelse Nr. 460 af 10/09/1984. At registrere oplysninger til brug for beregning af afskrivning At sikre værdier tilhørende Aarhus Universitet. Side 3 af 25

4 3. Hvilke omkostninger skal anlægsregistreres Anskaffelsessummen er afgørende for at der sker en korrekt rubricering. Ud over den fakturerede pris fra ekstern leverandør skal anskaffelsessummen inkludere de medfølgende omkostninger til: Fragt Told Installationsomkostninger Medgåede interne ressourcer Følgende kriterier skal alle være opfyldt for at indregne yderligere omkostninger end blot fakturaprisen på anskaffelser 1. være afholdt i tilknytning til anskaffelsen, 2. være målbare, 3. være væsentlige. For at der kan ske en indregning af interne ressourcer skal dette være godkendt af den anlægsansvarlige på Regnskabskontoret. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ved opgørelsen af anskaffelsessummen kan der i nogle tilfælde være tale om flere mindre beløb, der fungerer i en større sammenhæng f.eks. forsøgsopstillinger. For store anskaffelser og/eller komplekse anskaffelser, der opfylder et af nedenstående kriterier, anbefales det, at der forud for disponeringen tages kontakt til den anlægsansvarlige på Regnskabskontoret. Anskaffelsessum > kr Finansieringen dækkes af flere forskellige institutter eller flere forskellige projekter Der indgår indregning af kapacitetsomkostninger Der er tale om en lang anskaffelsestid. Den anlægsansvarlige kan være behjælpelig med udarbejdelsen af en regnskabsmæssig vurdering/konteringsvejledning, som sikrer en korrekt periodisering og registrering af udgifterne. Nedenfor er anført et diagram, som viser hvilke anskaffelsessummer, som skal omfattes af anlægsregistreringen. Det påhviler den enkelte indkøber at vurdere om købet skal anlægsregistreres. Hvis der er tale om et skøn, letter det den administrative proces, når der på fakturaen er skrevet en bemærkning med konklusionen på den foretagne vurdering. Side 4 af 25

5 > kr kr <X< kr < kr Let omsættelighed Skal anlægsreg Skal anlægsreg. Skal anlægsreg. Driftsføres Anlægsanskaf./ forbedringer. Aktiveres Biler, Møbler, Lab-udstyr, Ombygning, Laboratorieudstyr Driftsføres Dataudstyr, Møbler, Laboratorieudstyr, Kontormaskiner Dataudstyr, kamera Svært omsættelighed Frivilig anlægsreg. Driftsføres Linser til mikroskop Forbrugsaktikel/ vedligeholdelse Ingen anlægsreg. Driftsføres Ingen anlægsreg. Driftsføres Ingen anlægsreg. Driftsføres Det skal ved en transaktion afgøres, hvorvidt der er tale om en forbrugsartikel/vedligeholdelse eller en anskaffelse. 3.1 Forbrugsartikler For at der er tale om en forbrugsartikel skal det dreje sig om flygtige ting, som har en driftsmæssig levetid på mindre end 3 år. Anskaffelser med en fakturapris på under kr anses for at være en forbrugsartikel og skal driftsføres. 3.2 Vedligeholdelse / forbedringer. Ved vedligeholdelse forstås, at aktivet bringes tilbage til dets oprindelige stand og funktionalitet. Vedligeholdelsesomkostninger skal ikke medtages i balancen, men vil blive udgiftsført løbende. For at der er tale om en forbedring, skal aktivets funktionalitet være øget markant. Forbedringsomkostninger skal værdiansættes (til anskaffelsespris) og registreres i balancen, såfremt anlægsaktivets samlede anskaffelsessum er større end kr. Forbedringen afskrives normalt over det oprindelige anlægsaktivs restlevetid. Hvis forbedringen udelukkende skyldes den teknologiske udvikling, bør udskiftningen betragtes som en vedligeholdelse, der ikke skal indregnes i balancen. Modsat skal udskiftningen indregnes i balancen, såfremt den tilfører anlægsaktivet en funktionalitet ud over den oprindelige standard. Side 5 af 25

6 Ved forbedringsomkostninger skal følgende betingelser være opfyldt: Udgøre mere end 10 % af anlægsaktivets anskaffelsesværdi Dog altid hvis forbedringen er over kr I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse til Vibeke Pedersen, Regnskabskontoret (1196). Ovennævnte kan illustreres ved følgende eksempel: Det antages, at et institut har et mikroskop fra 1997 i Skoda-standard anno Såfremt instituttet udskifter mikroskopets linse i 2005 med en tilsvarende Skoda-standard anno 2005, vil udskiftningen blive betragtet som en vedligeholdelse, der ikke skal optages i balancen. Udskiftes mikroskoplinsen i 2005 derimod med en Mercedes-standard anno 2005, vil det blive betragtet som en forbedring, der skal optages i balancen. Et andet eksempel kan være en PC: Hvis harddisken er beskadiget og derfor udskiftes til en ny, er der tale om vedligeholdelse. Foretages derimod en udskiftning af et grafikkort fra et almindeligt grafikkort til et specielt grafikkort, der medfører, at PC en får helt nye anvendelsesmuligheder, er der tale om en forbedring. 3.3 Beløbsmæssige grænser for anskaffelser. Over kr For anskaffelser på kr skal der ske en registrering, hvorved aktivet bliver aktiveret og afskrevet over den forventede levetid. Se efterfølgende afsnit for korrekt oprettelse af disse aktiver. Kr kr Aktiver, som har en anskaffelsessum mellem kr og op til kr skal konteres, så aktivet bliver straksafskrevet. Vær opmærksom på at der kan være aktiver, som hver især koster under kr , men de fungerer kun i sammenhæng med andre aktiver, hvorved den samlede anskaffelse kommer op over kr I disse tilfælde skal aktiverne behandles som et aktiv og falder ind i gruppen, som skal aktiveres. Under kr Aktiverne i denne kategori skal registreres, hvis aktivet anses for at være let omsættelig eller hvis det er formålstjenligt ud fra et driftsstyringsmæssigt synspunkt. Disse anskaffelser skal oprettes efter samme regnskabsmæssige retningslinier, som beskrevet for gruppen kr kr Bemærk at aktiver under kr ex. moms bliver anset for at være forbrugsartikler, og skal driftsføres. Nedenfor er angivet en oversigt over typiske eksempler på "let-omsættelige" aktiver, som har særlig interesse for indbrudstyve, idet det er forholdsvis let at videresælge (listen er ikke udtømmende) PC ere Bærbare PC ere/pda ere Side 6 af 25

7 Fladskærme Printere Data/videoprojektorer Kameraer (digital-, video-, polaroid-, etc.) Særligt fotoudstyr/av-udstyr Radio/TV-udstyr "Designer"-aktiver (eks. B&O-anlæg, PH-møbler, etc.) Særlige kunstgenstande (registreres i særskilt register v. Teknisk Forvaltning) Det er også formålstjenligt at registrere aktiverne, hvis det tjener den driftsmæssige styring af aktiverne. Dette kan f.eks. være tilfældet for mindre laboratorieudstyr, inventar eller lignende. Side 7 af 25

8 4. Hovedanlæg og underanlæg Der vil være tilfælde, hvor det er nødvendigt at oprette flere anlægsnumre for indkøbet af et aktiv. Det drejer sig om følgende situationer: Anlægget er finansieret med en blanding af ordinære midler og donerede midler Anlægget har mere end en konteringsstreng. F.eks. hvis anlægget skal belaste 2 institutter eller flere forskellige projekter etc. Hvor der er tale om en forbedring af et anlæg, hvor der er påbegyndt afskrivninger på det oprindelige indkøbte anlæg. Forsøgsopstillinger, hvis bestanddele logisk set er enkeltenheder, men hvor den samlede opstilling regnskabsmæssigt skal betragtes som ét aktiv. I de situationer, som er nævnt ovenfor, skal der oprettes et antal anlægsnumre, svarende til antallet af forskellige konteringsstrenge. Desuden skal der oprettes ét anlæg yderligere, som skal bruges til hovedanlæg. For at sikre en korrekt registrering heraf skal følgende fremgangsmåde anvendes: De oprettede anlægskort (der altså i virkeligheden repræsenterer ét aktiv) oprettes efter de samme principper, som er gennemgået ovenfor. Købsbilaget påføres de anlægsnumre, der er tildelt ved oprettelsen i anlægsmodulet SAMT fordelingen af den samlede anskaffelsessum på de enkelte konteringer. Købsbilaget påføres herudover oplysning om, hvilke anlægsnumre der skal samles under ét hovedanlæg. Hovedanlægget og de oprettede underanlæg kædes sammen af Regnskabskontoret på grundlag af de oplysninger, der fremgår af købsbilaget. Side 8 af 25

9 5. Oprettelse af anlægsaktiver i Navision Stat Vælg Anlæg/Anlæg for at åbne anlægskartoteket. Herved åbnes selve anlægskortet Anlægskortet består af 5 faneblade. Ved oprettelsen af et nyt anlæg skal alle felter på fanebladene udfyldes i det omfang, de er relevante. I bilag 1 findes en oversigt over alle felter på stamkortet, hvor det er anført om et felt er pligtigt eller ej. I det følgende gennemgås udfyldelsen af de 5 faneblade på anlægskortet. Side 9 af 25

10 5.1 Fanebladet Generelt For at oprette et nyt anlæg stilles markøren i feltet Nummer. Tast F3 for at indsætte et nyt (blankt) kort. Herefter skal følgende felter under fanen Generelt udfyldes: Nummer Beskrivelse Tast Enter for automatisk indsættelse af næste nummer fra den tilknyttede nummerserie Egen beskrivelse af aktivet, eks. SEKVENATOR Serienummer Aktivets serienr., eks Søgebeskrivelse Aktivets AU reg.nr., eks Ansvarlig medarbejder Servicekontrakt Skal ikke indtastes Feltet markeres, hvis aktivet er omfattet af en servicekontrakt Felterne Inaktiv og Spærret anvendes ikke ved oprettelsen, men skal bruges i den løbende ajourføring af anlægsoplysningerne. For nærmere detaljer henvises til nedenstående oversigt over felter på anlægsstamkortet. Side 10 af 25

11 5.2 Fanebladet Bogføring Under fanen Bogføring skal du tilknytte følgende karakteristika til aktivet: Anlægsartskode Anlægsgruppekode Anlægslokationskode Vælg aktivets art fra bagvedliggende tabel, eks. MAT Vælg hvilket aktivgruppe aktivet skal tilknyttes fra bagvedliggende tabel, eks. PROD.ANLÆG Det er frivilligt at udfylde dette punkt. Det anbefales i stedet at anvende felterne bygning og lokale under fanebladet Diverse. Feltet Budgetanlæg anvendes normalt ikke. For nærmere detaljer om feltets funktion henvises til bilag 1 med oversigt over felter på anlægsstamkortet. VIGTIGT Til hjælp for at anlægskortet bliver oprettet korrekt og med den korrekte indre sammenhæng, er der en oversigt over hvilke kombinationer af stamdata, der er gyldige. F.eks. ved valg af anlægsbogføringsgruppe (BILER) er valget af afskrivningsprofil (AU-AKTIV) og anlægsgruppe (TRANSPORTMATERIEL) derved defineret og kan ikke fraviges. Se bilag II Side 11 af 25

12 5.3 Fanebladet Reparation Det er generelt frivilligt, om man vil registrere noget her. For nærmere detaljer om felternes funktion henvises til nedenstående oversigt over felter på anlægsstamkortet bilag I. 5.4 Fanebladet Diverse Under fanen Diverse angives følgende oplysninger: Lokation Bygning Her anføres aktivets placering på bygningsniveau, fra bagvedliggende tabel, eks Hvis lokaliteten er i bygninger, som ikke tilhører AU, (f.eks. hvad angår flere af aktiverne under Klinisk institut), skal der indtastes det pågældende stednr. Side 12 af 25

13 Lokation Lokale Her anføres aktivets placering på lokaleniveau, fra bagvedliggende tabel, eks. 314 Hvis lokaliteten er i bygninger, som ikke tilhører AU, skal dette felt være blankt. Udlånt Lokation Udlån Fritekst 1 Fritekst 2 Fritekst 3 Feltet markeres, hvis aktivet er udlånt Her angives adressen for det udlånte aktivs placering Fritekst felt kan anvendes efter eget ønske! Af tekniske årsager indeholder feltet brugerinitialer for ansvarlig medarbejder vedr. "gamle" aktiver, eks. EBJ Fritekst felt kan anvendes efter eget ønske! Fritekst felt kan anvendes efter eget ønske! 5.5 Fanebladet Beskrivelse Under fanen Beskrivelse udfyldes felterne således: Ejerforhold Fabrikat Model Apparaturbetegnelse Her angiver ejerforholdet for aktivet ud fra bagvedliggende tabel, eks. 1 (=EJET) Husk også at registrere leasede f.eks. Aktivets fabrikat, angivet ud fra bagvedliggende tabel, eks. 652 (=UKENDT) Aktivets modelbetegnelse, angivet ud fra bagvedliggende tabel, eks (=ABI-PRISM7000) Kategorisering af aktivet ud fra bagvedliggende tabel, eks. 519 (=SEKVENATOR) Side 13 af 25

14 Tabellerne Fabrikat, Model og Apparaturbetegnelse ajourføres decentralt. Ved udsøgning om f.eks. et fabrikat findes i forvejen ved at taste Ctrl + B. Husk at markere, at der skal søges i del af felt. Tænk kreativt. F.eks. en HP-printer har fabrikat navn HEWLETT PACKARD Hvis man er blevet overbevist om at den det ønskede fabrikat, model eller apparaturbetegnelse ikke findes i forvejen kan det oprettes ved at taste F3, hvorved et nyt fabrikat navn kan udfyldes. Der er tale om en fælles tabel, så det er ikke tilrådeligt at beskrivelsene bliver for specifikke, da de bliver svære at udsøge senere. Nummerrækken skal overholde følgende syntax. Kode Beskrivelse Fabrikat 3 cifre numerisk, tryk Ctrl + END for at komme til slutningen af tabellen. 30 karakterer, tekst Model 4 cifre numerisk, 30 karakterer, tekst ledige numre mellem 8265 og 8489 Apparaturbetegnelse. 3 cifre numerisk, tryk Ctrl + END for at komme til slutningen af tabellen. 30 karakterer, tekst 5.6 Dimensioner Det er pligtigt for alle aktiver at udfylde oplysning om stednummer i tabellen dimensionsværdier. Dette gøres ved på anlægskortet at bruge tasterne Shift + Ctrl + D og her indsætte stednummer. Oplysning om stednummer skal udtrykke instituttet/afdelingen/centret, som har ansvaret for aktivet. Det vil i de fleste tilfælde være sammenfaldende med stednummeret, som er anvendt ved konteringen af fakturaen i forbindelse med købet af aktivet. Hvis konteringen rummer to konteringsstrenge med 2 forskellige stednummer-koder, skal der kun indtastes en stednummer-kode på anlægskortet. Den valgte stednummer-kode skal udtrykke hvilket institut/afdeling/center, der har ansvaret for aktivet. For store anlægsaktiver (AU_AKTIV) skal der decentralt udfyldes alle de dimensioner, som er anvendt ved bogføringen. Side 14 af 25

15 6. Vejledning i udfyldelse af bogføringsrelaterede oplysninger Den nederste del af stamkortet på anlægskortet rummer stamdata som styrer bogføringen og beregningen af afskrivningerne. Disse oplysninger er markeret i nedenstående cirkel. Det er således af afgørende betydning for at bogføringen kan blive korrekt at stamdata er udfyldt korrekt. Side 15 af 25

16 VIGTIGT Til hjælp for at anlægskortet bliver oprettet korrekt og med den korrekte indre syntaks er der en oversigt over hvilke kombinationer af stamdata der er gyldige. F.eks. ved valg af anlægsbogføringsgruppe (BILER) er valget af afskrivningsprofil (AU-AKTIV) og anlægsgruppe (TRANSPORTMATERIEL) givet og kan ikke fraviges. Afskrivningsprofil AU-Generelt = aktiver under kr , som skal driftsføres AU-AKTIV = Aktiver over kr , som skal aktiveres Anlægsbogføringsgrupper Vælges ud fra tabelopslag. Se beskrivelse af de enkelte anlægsbogføringsgrupper i bilag II Bemærk Præfix: AU-xxxxxx Relatere sig til småaktiver, som skal driftsføres. Præfix: DON-xxxxxx Relatere sig til anskaffelser finansieret med donerede midler. Øvrige præfix: Relatere sig til anskaffelser finansieret med ordinære midler. Afskrivningsmetode Afskriv fra den Afskriv til Antal afskrivningsår Vælg altid Liniær Her anføres dato for ibrugtagning af anlægget. Vær særlig opmærksom på dette felt ved større anskaffelser, hvor startdatoen kan have væsentlig indflydelse på afskrivningernes størrelse i et enkelt regnskabsår. Bliver automatisk sat ind når der tastes en værdi i næste felt antal afskrivningsår. Ud fra tabellen i Bilag II anføres antal afskrivningsår. Side 16 af 25

17 7. Tips og tricks 7.1 Udskrift: Generelt. Muligheden for at afgrænse udtræk vedr. anlægsaktiver rummer nogle begrænsninger. Generelt kan udtræk afgrænses svarende til de stamdata, som der findes på anlægskortene, og derudover kan der afgrænses på dimensionsværdierne stednummer og delregnskab. 7.2 Udskrift: Anlæg-analyse Bestillingsmenuen til dette udskrift rummer 2 faner, som skal udfyldes. Fanen for Anlæg udfyldes med de ønskede begrænsninger. F.eks. stedkode, som vist i eksemplet. Indstillinger udfyldes som foreslået i nedenstående eksempel. Side 17 af 25

18 Ret dato afgrænsning Vælg den ønskede gruppetotal Vælges hvis der ønskes en specifikation af anlæg 7.3 Udskrift: Anlæg-bogførtværdi-01 Bestillingsmenuen til dette udskrift rummer 2 faner, som skal udfyldes. Fanen for Anlæg udfyldes med de ønskede begrænsninger. F.eks. stedkode, som vist i eksemplet. Indstillinger udfyldes som foreslået i nedenstående eksempel. Side 18 af 25

19 Ret dato afgrænsning Vælg den ønskede gruppetotal Vælges hvis der ønskes en specifikation af anlæg 7.4 Oprettelse af flere næsten identiske anlæg (f.eks. PC er eller underanlæg/hovedanlæg) Man kan med fordel starte med at oprette det nødvendige antal anlægsnumre i NS-anlæg. Næste step er at oprette et anlægskort fuldstændigt. Det er nu muligt når man befinder sig i feltet beskrivelse kopiere denne værdi med CTRL + C. Ved et tryk på PageDown kommer man til samme felt på anlægskortet der har et nummer højere. Her tastes CTRL + V. PageDown og CTRL + V gentages for de resterende anlægskort og igen for de andre felter som måtte være det samme for alle anlægskort. Det kunne være leverandør, apparat, fabrikat etc. 7.5 Oversigt over stamdata Ved at taste Ctrl + F8 vises en samlet oversigt over indtastede stamdata på det pågældende anlægkort. 7.6 Rækkefølge i anlæg vis i Navision Anlæg Tast Shift + F8 og der bliver vist en box, hvori det er muligt at vælge hvilket felt som anlægskortene bliver sorteret efter. Denne funktion er praktisk hvis man f.eks. skal finde aktiver med et bestemt lokation etc. 7.7 Vis bogførte transaktioner på anlægskortet. Det er muligt at få vist hvilke transaktioner og dermed også bilagsnumre, som ligger til grund for den bogførte værdi. Feltet hvori den bogførte værdi er vist markeres med pilen. Herved bliver der tilføjet markeres med piletasten., som igen Side 19 af 25

20 Herved bliver alle transaktioner vis som relaterer sig til anlægsnummeret. Eksempel: 7.8 Filter funktion Det kan være en fordel at begrænse de viste aktiver via filter funktionen, hvis man kun er interesseret i at se på anlægsaktiver i en bestemt bygning/leverandør etc. Brug Tabelfilter for at afgrænse visningen Vær opmærksom på at hvis stamdata ikke er udfyldt nøjagtigt vil visningen heller ikke bliver korrekt. Side 20 af 25

21 Bilag I Oversigt over felter på stamkortet i anlægsmodulet, Navision Stat Nedenstående opstilling tager udgangspunkt i Navision Stats anlægsfelter sammenlignet med tilsvarende felter i det hidtidige apparaturregistreringssystem. Anlægsfelter Navision Stat Tilsvarende felter i apparaturregistersystem Bemærkninger Fanen Generelt: Anlægsnummer "BEMÆRKNING" Anlægsbeskrivelse Serienummer Hovedanlæg/underanlæg Del af hovedanlæg Søgebeskrivelse Supplerende oplysninger Specifikation Serie no. AU reg. nr. Ansvarlig medarbejder Bruger/fagkyndig Skal ikke indtastes. Inaktiv Solgt/Skrottet Fortløbende nummerrække i Navision. Oprettes decentralt Her kan anføres mere detaljerede/beskrivende oplysninger om aktivet. Egen beskrivelse af aktiv, eks. rotorklipper Aktivets serienr. For biler kan indregistreringsnr. anføres Angiver, om et aktiv er opdelt i flere underaktiver. Udfyldes centralt Angiver anlægsnummeret på hovedaktivet for aktiver, der er opdelt i flere underaktiver. Udfyldes centralt Aktivets AU reg.nr. Der skal kun anføres de 5 cifre svarende til identifikationsnummeret. Markeres, hvis "små-aktivet" kasseres/sælges o.lign. Markering medfører, at der ikke kan bogføres på aktivet, samt at aktivet IKKE medtages i rapporter mv. VIGTIGT AU-AKTIV må ikke meldes inaktiv. Der skal altid gives besked til regnskabskontoret som foretager afmeldingen i Navision Spærret Reparation Markering påsættes automatisk 14 dage efter oprettelse af et anlæg. Markering medfører, at der ikke kan bogføres på aktivet, men aktivet medtages i rapporter mv. Side 21 af 25

22 Anlægsfelter Navision Stat Servicekontrakt Fanen Bogføring: Anlægsart Anlægsgruppe Anlægslokation Budgetanlæg Fanen Reparation: Kreditor, køb Kreditor, reparation Under reparation Næste servicedato Leverandørnavn Garantiophør Forsikret Fanen Diverse: Lokation, bygning Lokation, lokale Udlånt Lokation udlån Fritekst 1 Fritekst 2 Fritekst 3 Fanen Beskrivelse: Tilsvarende felter i nuværende apparaturregistersystem Bygning (og lokale) Bygning og lokale Bygning og lokale Bemærkninger Kan markeres, hvis aktivet er omfattet af en servicekontrakt. Tabelopslag. Tabelopslag. Eks. 1180, 1320, 3200 etc. Tabelopslag. Kan anvendes til simulering af fremtidige scenarier. Skal ikke anvendes på AU! Frivillig anvendelse. Opslag i kreditorregister. Frivillig anvendelse. Opslag i kreditorregister. Frivillig anvendelse. Frivillig anvendelse. Frivillig anvendelse. Frivillig anvendelse. Feltet er inaktivt. Aktivets fysiske placering, bygningsniveau Tabelopslag Aktivets fysiske placering, lokaleniveau Tabelopslag Markeres, hvis aktivet er udlånt Placering af udlånt aktiv Frivillig anvendelse Frivillig anvendelse Frivillig anvendelse Ejerforhold Ejerforhold Ejet, lejet, lånt eller leaset. Tabelopslag. Side 22 af 25

23 Fabrikat Model Apparaturbetegnelse Fabrikat Model/type Apparaturbetegnelse Angiver aktivets fabrikat, eks. HP, Canon, Nokia, Zeiss Tabelopslag. Angiver modelbetegnelsen for aktivet, eks. OfficeJet G55, 6200i Tabelopslag. Kategorisering af aktivet i henhold til foruddefinerede kategorier, eks. mikroskop, PC, HPLC-udstyr etc. Tabelopslag. Hvor andet ikke fremgår SKAL feltet udfyldes ved oprettelsen af aktivet i anlægskartoteket. Side 23 af 25

24 Bilag II, Stamdatakombinationer. Side 24 af 25

25 Bilag III, Anlægsbogføringsgrupper Eksempler på typer af anlægsaktiver under de enkelte anlægsgrupper *) : Immaterielle anlægsaktiver IT-software (DON-SOFTW, SOFTWARE) Microsoft Office, Adobe, Oracle, ScanJour, Navision, Sophus etc. Materielle anlægsaktiver: Grunde, arealer og bygninger(don-bygn, BYGNINGER, DON-GRUNDE, GRUNDE) Ejet af AU (420, 421, Stenomuséet og Observatoriehøjen) Bygningsinstallationer og indretning af lejede lokaler (DON-INDRET, INDRET.LEJ) Ombygninger (eks. kontor til laboratorium), forsænkede lofter, etc. Installationer, (eks. A/C-anlæg, elevatorer, automatiske døre, EDB-netværk etc.) Produktionsanlæg og maskiner (DON-LAB-UD, LAB-UDSTYR, DON.-MASK, MASKINER, DON-PR-ANL, PROD-ANLÆG, DON-SÆRANL, SÆR-ANLÆG, Forsøgsopstillinger, reaktoranlæg, lagerring etc. (de enkelte komponenter fungerer kun med indbyrdes sammenhæng) Forsøgs-/laboratorieudstyr, f.eks. mikroskoper, elektroniske tællere, homogenisatorer etc. NMR-scanner, svejsemaskiner, højtryksrensere, fejemaskiner, kantinemaskiner, grusmaskiner, græsslåmaskiner, stinkskabe, klimakamre etc. IT-udstyr (DON-IT-UD, IT-UDSTYR) PC er (desktop, skærm, mus, tastatur, OS) Fælles netværksprintere Servere, printere, scannere Kopimaskiner, AV-udstyr, etc. Transportmateriel (DON-BILER, BILER, SKIBE, ØVR-TRANSP) Biler, skibe, lastbiler, traktorer, påhængsvogne, trucks, cykler etc. Inventar (DON-INVENT, INVENTAR) Skriveborde, stole, lamper, skuffemoduler, reoler, mødeborde, tavler, sofaer, kantinemøbler, laboratoriestole etc. Telefonanlæg, håndværktøj, motionsredskaber, musikinstrumenter, etc. Forudbetalinger og anlæg under opførelse (I GANGV-ARB) Betaling for et (ofte dyrt) aktiv, der endnu ikke er leveret og ibrugtaget Nybyggeri, opbygning af en forsøgsopstilling (indtil ibrugtagning) *) I henhold til Økonomistyrelsens retningslinjer. Side 25 af 25

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. december 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orientering.december.2002 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 8.2 Anlægskartoteket Den detaljerede registrering af regionens materielle aktiver sker i et særskilt

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan 2. februar 2015 Udkast til rapport Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Afgrænsning 8 4. Koncept for system 11 5. Skattemæssig behandling af typiske poster

Læs mere