Hvad vil vi med professionsuddannelser?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk"

Transkript

1 Hvad vil vi med professionsuddannelser?

2 DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for kandidater og studerende inden for naturvidenskab, humaniora, samfundsfag og sundhedsvidenskab. Medlemmerne arbejder både i det private og det offentlige med blandt andet uddannelse, forskning, administration, kommunikation, it og miljø. DM arbejder for et godt og udviklende arbejdsliv i balance, gode løn- og ansættelsesforhold og nye jobmuligheder for medlemmerne. Bestyrelsen for DM Professionshøjskoler har i 2009 arbejdet med at sætte uddannelsesvisioner til debat og opstille pejlemærker for DM s uddannelsespolitiske målsætning inden for vores område. Vores tillidsrepræsentanter har allerede bidraget med konstruktive kommentarer, som er indarbejdet i dette papir. Nu håber vi, at I som medlemmer også vil give jeres tilbagemelding. I de knapt to år professionshøjskolerne har eksisteret, har der været fokus på organisationsdiagrammer, ledelsesstruktureringer og omstruktureringer blandt tillidsmændene. I samme periode har professionsuddannelserne haft utilfredsstillende søgning, og den nuværende regering indskrev i sit regeringsgrundlag, at der skulle etableres forsøg med læreruddannelse på universiteterne. Med andre ord er der blevet sat spørgsmålstegn ved professionsuddannelserne fra både den myndighed, der sætter rammerne for uddannelserne og fra de unge, der søger uddannelserne. Sammen med de studerende, med rektorerne og med de faglige organisationer som BUPL, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Socialrådgiverforening og Danmarks Lærerforening har vi en fælles interesse i at styrke de udviklingsmuligheder, der ligger i professionshøjskolerne. Det gør vi ved fremadrettet at spørge: Hvordan kan læreruddannelsen og de andre professionsuddannelser udvikles bedre i professionshøjskolerne? I stedet for at spørge hvad har professionsskolerne gjort for uddannelserne? Vi må som medlemmer af DM finde og udvikle de muligheder, der er for at udvikle demokrati og medbestemmelse for underviserne på professionshøjskolerne. Medbestemmelse i forhold til uddannelsens indhold, form og organisation samt indflydelse på vores arbejdsvilkår. Papiret består af tre dele: fælles problemstillinger for professionsuddannelserne, specifikke problemstillinger for pædagoguddannelsen og specifikke problemstillinger for læreruddannelsen. dm.dk 3 God læselyst Bestyrelsen for DM Professionshøjskoler

3 Professionsuddannelserne De enkelte professionsuddannelser skal udvikle kompetencer og vidensområder, der er centrale for professionen. Professionshøjskolerne skal stimulere de faglige miljøer på uddannelserne, der giver de studerende mulighed for at skabe og udvikle en faglig og personlig identitet i et samspil med medstuderende og undervisere. Underviserne skal have særlige kompetencer inden for professionens vidensområde. De skal medvirke til at formulere forskningsprojekter inden for den anvendte forskning i deres kerneområder, og de skal være en aktiv og udøvende del af forskningen. Det vil give bedre muligheder for at inddrage den nyeste forskning og udvikling i undervisningen. Stærke og kompetente faglige miljøer står centralt i bestræbelserne på at gøre uddannelserne attraktive for studerende og for underviserne. Både teori og praksis Viden om professionens praksis skal have en central placering i studierne. Det vil indebære, at underviserne skal have en central rolle i praktikken, hvor de medvirker i de studerendes læring med henblik på at få fagets teoretiske grundlag til at spille sammen med udøvernes praksisviden. Det vil også betyde, at deres arbejde skal omfatte udvikling i samarbejde med fagets udøvere i stedet for udelukkende at være formidlere af fagenes teorier i afgrænsede moduler. Det er kendetegnende for professionsuddannelserne, at man lægger stor vægt på at uddanne til en kompleks og mangefacetteret praksis. De fagforeninger, der repræsenterer pædagoger, lærere, socialrådgivere og sygeplejersker, giver udtryk for vigtigheden af almene brede kompetencer kombineret med specialistviden. Ligesom det bliver tillagt afgørende vægt, at de nyuddannede har en tilstrækkelig ballast til at kunne håndtere uforudsete og kritiske situationer. En rapport fra AKF om lærer-, pædagog-, socialrådgiveruddannelserne påpeger, at professionsuddannelserne søges af personer, der går efter et samspil mellem teoretisk viden og praksisviden: Meget væsentlige motiver for valg af professionsbacheloruddannelse er faglig interesse, og at uddannelsen indeholder både teori og praksis. Den valgte uddannelse har stor betydning for den studerendes identitetsdannelse 4 5 og er et personligt udviklingsprojekt ikke kun investering. Dette peger på, at uddannelsesinstitutionerne først og fremmest bør profilere sig på deres fag og på professionen. Spørgsmålet er i denne forbindelse, om fx individualisering og modulopbygning kan have medvirket til at svække uddannelsernes fag- og professionsidentitet og dermed betydningen af valget af professionsbacheloruddannelsen som identitetsskabende for den enkelte unge. De studerendes motivation for at gennemføre professionsbacheloruddannelsen må forventes at øges, hvis den bidrager til den unges identitetsudvikling. (Professionsbacheloruddannelserne De studerendes vurdering og motivation for at gennemføre ). Professionsuddannelserne i den offentlige debat Professioner som lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske er alle blevet massivt kritiseret for at monopolisere deres kerneområde i den offentlige debat. Kritikerne betvivler, hvorvidt uddannelserne er tilstrækkelig kvalificerende til at kunne begrunde et monopol på særlige jobtyper og arbejdsfunktioner. Kritikerne tegner endvidere et billede af en laugsmentalitet, der ikke har nogen eksistensberettigelse i et globalt videnssamfund. Professionerne er blevet tvunget til i langt højere grad end tidligere at legitimere deres samfundsposition gennem uddannelseskompetencer. Det giver sig udslag i, at såvel BUPL som Dansk Sygeplejeråd, Dansk Socialrådgiverforening og Danmarks Lærerforening har en uddannelsespolitisk målsætning om at deres egen professionsuddannelse skal være forskningsbaseret. I den offentlige diskurs er praksisviden og formidling af almene overvejelser over professionernes vidensgrundlag ikke tilstrækkelig til at legitimere en forrang til professionsudøvelse. Det hidtidige vidensgrundlag er ikke længere tilstrækkeligt, men kræves erstattet af den nyeste forskningsbaseretde viden. Rektorerne har i pjecen Professionshøjskolernes politik for videnbasering fra 2009 forholdt sig til denne problemstilling ved at udfolde forskning som en del af en videntrekant: forskning viden praksis: Det er professionshøjskolernes ambition at opnå særlig excellence i dirigering af det konstruktive samspil mellem videnaktører på professionsfeltet. Professionshøjskolerne lægger således vægt på at udvikle, udbygge og omsætte det konkrete samspil mellem forskning, uddannelse og praksis, således at ny viden bringes proaktivt i spil i praksisfeltet og således bidrager til håndtering af nogle af velfærdssamfundets helt centrale udfordringer. Professionshøjskolerne vil arbejde for at kunne tilbyde grunduddannelser, videregående uddannelser, udviklingsarbejde og videnydelser, som alle er baseret på anvendt forskning og udvikling, ligesom professionshøjskolerne i høj grad vil prioritere at fastholde og videreudvikle videnmiljøer, som kan bære professionernes fortsatte udvikling. Det er vores mål, at undervisningen skal reflektere praksisviden og anvendt forskning, ved at underviserne sikres mulighed for at deltage i både forskning, uddannelse og praksis på et kompetent niveau. Underviserne skal beskæftige sig både med undervisning, med efterog videreuddannelse og med udvikling

4 og forskningsarbejde. Underviserne skal ikke blot formidle forskning fra specielle forskermiljøer, men skal selv være en del af et udviklende miljø, hvor anvendt forskning spiller sammen med undervisningspraksis og med problemfelter fra professionens praksisviden og uløste dilemmaer. Disse mål ligger tæt op ad Danmarks Evalueringsinstitut EVA s kriterier for akkreditering af professionsuddannelsesstederne. EVA s akkreditering giver de enkelte uddannelsessteder ret til at udbyde professionsuddannelser. Af deres kriterier fremgår det, at det enkelte udbudssted (ikke kun professionshøjskolen som helhed) skal undervise på et vidensgrundlag ud fra erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Et centralt sigte med uddannelserne bliver dermed at give den enkelte studerende stærke billeder på, hvordan professionen kan udgøre et centralt element i hans eller hendes egen dannelsesproces. Fælles for professionsuddannelserne er kontakten til og med andre mennesker. Det er derfor vigtigt, at uddannelserne giver mulighed for at tilegne sig kompetencer i at skabe og udvikle relationer. Blandt andet ved at de studerende og deres lærere selv får mulighed for at skabe og udvikle relationer i uddannelsen. Identitetsskabende uddannelser Det er vores vision, at der i professionshøjskolerne opbygges miljøer, hvor de studerende får kompetencer til at løse de centrale problemstillinger for professionen. De studerende skal både uddannes og dannes til kompetente professionsudøvere. Samtidig bør uddannelsen være identitetsskabende. Et begreb som velfærdsuddannelser har for uklar en profil til at appellere til ansøgere. Uddannelserne skal klart signalere hvem kan jeg blive og ikke udelukkende hvad kan samfundet bruge mig til. 6

5 Pædagoguddannelsen professionsuddannelse til pædagog Pædagoguddannelsen er en vigtig professionsuddannelse i det 21. århundrede. Det er uddannelsens formål at uddanne pædagoger, der er i stand til at varetage de mangfoldige opgaver, der fortsat stilles til dem både i traditionelle beskæftigelsesområder og i mere utraditionelle områder, hvor pædagogfagligheden tydeligvis kvalificerer indsatser. DM er derfor fortsat optaget af kvaliteten og udviklingen af uddannelsen. DM har fokus på en række kvaliteter, der er centrale for at uddanne den gode pædagog og sikre kvalitet i uddannelsen. Pædagoguddannelsen hviler på et samspil mellem tre dimensioner, der tilsammen kvalificerer studerende til at varetage det relationsarbejde, der er centralt for pædagoguddannelsen: praksiskompetencer æstetiske dannelsesog læringspotentialer teori 8 9 Praksiskompetencer Praksiskompetencer er en læringsplatform med særlige læringspotentialer. Praksiskompetencer udvikles og udfoldes løbende i uddannelsen. Dels ved løbende mulighed for udvikling i uddannelsens elementer og fagområder, dels i nær tilknytning til praktikuddannelsen, hvor forholdet mellem praksislæring og teoretiske funderinger spiller tæt sammen. Æstetiske dannelses- og læringspotentialer Æstetiske dannelses- og læringspotentialer er afgørende såvel for de studerendes personlige dannelse og udvikling som for udviklingen af en pædagogisk praksis. De æstetiske dimensioner er i dag primært placeret i linjefagene og i faget Dansk, kultur og kommunikation. Faglighed inden for fagområderne musik, drama, værksted, bevægelse, sundhed og natur er væsentlige for den samlede pædagogfaglighed. Teori Forholdet mellem teori og praksis er en betydningsfuld del af de studerendes udvikling af refleksive kompetencer og deres evne til at opbygge viden og indsigt. Den teoretiske dimension af uddannelsen er væsentlig i forhold til at kvalificere studerende til at forholde sig kritisk og analytisk til væsentlige problemstillinger i praksis. Samtidig er det teoretiske fundament centralt for de studerendes muligheder for videreuddannelse. DM betragter dialektikken mellem de tre dimensioner som en forudsætning for uddannelsens faglige og dannelsesmæssige mål og funktion i såvel uddannelsens obligatoriske fag som i linjefag. Forholdet mellem praktik og teori mellem relationsarbejde og relationskompetence Det er væsentligt at sikre kvaliteten af forholdet mellem praktikuddannelsen og uddannelsen på professionshøjskolerne. I den nuværende uddannelse er der sket en øget præcisering af de fælles uddannelsesmæssige mål for praktikken både i bekendtgørelsen og i de enkelte uddannelsessteders studieordninger. Praktikkens fælles mål og krav til læringsarbejdet i praktikken er dermed blevet styrket. Vi mener dog, at man bør afskaffe den lønnede praktik helt, for at praktikken kan komme til at fungere optimalt. Praktikkens væsentligste formål må være at give de studerende mulighed for gennem kritiske læreprocesser at tilegne sig forudsætninger for at kunne varetage relationsarbejdet. Den nuværende lønnede praktik giver alt for stor fokus på medarbejderrollen og nedtoner læringsdelen. Specialisering DM ønsker at fastholde pædagoguddannelsen som en generalistuddannelse med muligheder for forskellige grader af specialisering. Vi mener, at det er en væsentlig kvalitet at få mulighed for at specialisere sig gennem sit uddannelsesforløb. Der er gode erfaringer med at uddanne pædagoger, som gennem en generalistuddannelse er parate til den nødvendige specialisering i forhold til de arbejdsområder, som de efter uddannelsen bliver ansat inden for.

6 Derfor er det væsentligt at sikre både en professionsrettethed og en videreuddannelsesmulighed. Vi ønsker med andre ord at sikre: pædagogprofessionens faglighed, og uddanne pædagoger til at varetage de mange forskellige arbejdsopgaver, som pædagogisk praksis rummer. at uddannelsen bliver en fuldgyldig del af det videregående uddannelsessystem, således at uddannelsen giver uddannede pædagoger muligheder for at få adgang til et bredt spektrum af efter- og videreuddannelsesmuligheder, men også giver direkte adgang til lange videregående uddannelse. Uddannelsens vilkår Den nuværende uddannelseslængde på 3 ½ år har allerede vist sig at være et minimum. De øgede krav, der stilles til pædagogers kompetencer, og som kommer til udtryk i den nye uddannelses fagområder, linjefag og specialiseringer, taler for en forøgelse af uddannelsens længde til 4 år. En forlængelse af uddannelsen, der vil give mulighed for øget fordybelse, bedre forudsætninger for specialisering og udvikling af praktikken. Uddannelsens længde hænger også tæt sammen med den nuværende praktikordning, som udgør en meget stor del af uddannelsen. Vi mener, at der bør ske en nedskrivning af praktikkernes ECTS-points, således at andre uddannelseselementer får bedre mulighed for at udfolde sig i uddannelserne. Et helt andet vilkår for uddannelsen er fysiske rammer for undervisning og gode læringsmiljøer. De mange fusioner landet over har medført problematikker med hensyn til de fysiske læringsmiljøer. DM ønsker at sætte fokus på uhensigtsmæssige effekter og bivirkninger af dette. Bekendtgørelsesstyring Den tidligere bekendtgørelse var primært en rammebekendtgørelse med bløde mål. Der er sket en opstramning af krav til mål og de centrale kundskabsog færdighedområder (ckf) i den nye bekendtgørelse. På den ene side signalerer fastsættelsen af ECTS-point for de enkelte fag en overordnet vægtning af fagene. På den anden side oplever vi, at udmøntningen af bekendtgørelsen i de lokale studieordninger kan være meget forskellig. I forbindelse med de nye fagområder er det et åbent spørgsmål, om bekendtgørelsens centrale styring af blandt andet placering af fagområderne er hensigtsmæssig i forhold til lokalt at lave den kvalitativt bedste uddannelse. I den sammenhæng mener vi, at fagkonglomeraterne bør evalueres Læreruddannelsen Læreruddannelsen er ligesom folkeskolen altid til debat. Hvordan gøres det bedst muligt? Hvad skal der til, og hvor er vi på vej hen? Mange har meninger om det, og både professionelle udøvere, undervisere på uddannelsen og i pædagogiske forskningsmiljøer udvikler ny viden på området. Vi ser gerne, at forskellige typer af viden fra praksiserfaringer, udviklingsarbejde og forskning i højere grad kommer til at danne grundlag for hvad der sker i et læreruddannelsesforløb. Læreruddannelsen en professionsuddannelse DM mener, at læreruddannelsen i Danmark har udviklet sig til en væsentlig og nødvendig professionsuddannelse, der generelt har som intention at kunne matche professionens behov for dygtige lærere og være afsæt for disses medvirken ved fortsat udvikling af skole og undervisning. Den væsentligste opgave er at støtte de studerendes udvikling af undervisningsog relationskompetence. Det kræver, at vi som undervisere kan: uddanne lærere med høj faglighed uddanne lærere med indsigt i forholdet mellem teori og praksis uddanne lærere, der kan skabe og udvikle relationer uddanne lærere, der kan og vil god undervisning At uddanne lærere med høj faglighed DM ser den faglige undervisning i folkeskolen som læreruddannelsens centrale formål. Fremtidens lærere skal være i stand til at sætte sig ind i fagligheder og faglige spørgsmål. DM mener, at øget faglighed i skolen på den ene side og lærerarbejdets og skolens øvrige opgaver på den anden side er to sider af samme sag, der understøtter, at studerende orienterer sig mod den professionelle praksis. Faglighed er en måde at forholde sig sagligt på. Det er faglighedens opgave at kvalificere omgangen med sagen. Det gælder uanset, om sagen er forståelse for den natur, vi er omgivet af og indfældet i, de symboler og koder, mennesker har udviklet til kommunikation,

7 samfundsdannelse og forholdet mellem den enkelte og fællesskabet, kunsten og dens rolle, eller om sagen er det intrapersonelle og subjektive. Muligheden for at vælge en faglighed, der kan bidrage til forståelse og metodiske tilgange, er næsten altid til stede. Fagene kan ikke umiddelbart fortælle mennesker, hvad de skal gøre, men de kan bidrage med at tegne mulighedernes rum, være en anledning til at opleve nye spændende verdener og gennem øvelse kvalificere udøvelsen af undervisning. Skiller vi derimod fag og sag, fordamper sagligheden, og fagene står tilbage som skolastiske øvelser. Det er vigtigt for eleverne i skolen, at de møder læreruddannede, dygtige og faglige formidlere, der er uddannede til lærerprofessionen og med respekt for dens opgaver i forhold til dannelse, uddannelse, integration, sammenhæng og internationalisering. Det er ligeledes vigtigt, at de lærerstuderende møder dygtige faglige formidlere i uddannelsen, der er uddannede til at varetage den særlige opgave, det er at uddanne kommende lærere. Det er DM s holdning, at lærerfaglighed er den lærerprofessionelles kendetegn og kompetence. Den centrale pædagogiske opgave for en folkeskolelærer er at være en kompetent formidler mellem eleverne i folkeskolen og folkeskolens fag med sigte på dannelse og uddannelse. I læreruddannelsen skal den studerende, ud over at etablere en grundig indsigt og forståelse i valgte linjefag såvel som indsigt og forståelse i uddannelsens tværfaglige aspekter, samt pædagogiske, psykologiske, didaktiske og samfundsmæssige områder, møde alle fagene fra skolens fagrække. Det er vigtigt, at alle fag og områder er synlige i uddannelsen, således at studerende inspireres til at vælge forskellige linjefag. Det kan sikre bredden hos kommende lærergenerationer og give alle studerende mulighed for at forstå den brede faglighed, et velfungerende lærerkollegium på en skole tilsammen må være i besiddelse af. At uddanne lærere med indsigt i forholdet teori-praksis Læreruddannelsen har det dobbelte sigte at uddanne til at kunne varetage læreropgaver i praksis og at uddanne til at kunne analysere praksis med henblik på refleksion over og udvikling af praksis. Forholdet mellem teori og praksis er omdrejningspunkt i læreruddannelsen og styrkes i samarbejdet mellem fag, didaktik og praktik i undervisningen. Fagområdet praktik styrkes blandt andet ved forberedelse og efterbehandling af praktikforløb i undervisningen og på praktikskolen under medvirken af både undervisere på uddannelsesstedet og praktiklærere. Området kunne prioriteres ved forskning i og udvikling af arbejdsformer, der understøtter analyse og refleksion af praktikforløb gennem uddannelsen. Folkeskole og læreruddannelse skal udvikles via synergi og samarbejde, blandt andet ved at folkeskolelærere og undervisere på uddannelsesstedet anerkender de forskellige former for kompetencer, de hver især kan bidrage med i forhold til den fælles opgave: at uddanne kommende skolelærere. Sammenhæng og interaktion mellem uddannelsens praksisdele og teoretiske dele er grundlæggende vital for forståelse af lærerarbejdets kompleksitet. Efter- og videreuddannelse af folkeskolelærere skal være præget af samspil med grunduddannelse, fx således at udviklingsforløb på skoler bliver indhold i uddannelsen. Etablering af praksisfællesskaber bestående af lærere fra folkeskolen, undervisere på uddannelsesstedet og lærerstuderende kunne bidrage til udvikling af såvel praksis og didaktisk refleksion i skolen som praksis og didaktisk refleksion i læreruddannelsen. De studerende skal i uddannelsen møde den lærerfaglighed, de selv bliver en del af. Der er gennem en årrække forsket i sammenhænge mellem teori og praksis eller mangel på samme, og det er både nødvendigt med mere forskning på området, og at den allerede eksisterende forskning i højere grad bliver en del af grundlaget for arbejdet i uddannelserne. At uddanne lærere, der kan skabe relationer Jobbet som lærer er relationsarbejde mellem elever og lærere om en sag. Det er præget af en tæt strøm af udfordringer, der ikke er nogen facitliste til. Der er brug for lærere, der kan operere kreativt og innovativt såvel i forhold til hverdagens udfordringer som i forhold til de opgaver, der opstår i tilknytning til samfundets og verdens stadige forandring. Det er en erfaring, at lærerstuderende ofte søger lærerstudiet frem for fx universitetsstudier, fordi de har lyst til at studere og senere arbejde sammen med andre mennesker. Samarbejde som et område med høj prioritet vil være med til at sikre, at de studerende bliver på uddannelsen. At skabe relationer er noget, man skal lære, og man skal ville lære det. Det er DM s holdning, at lærerstuderende i meget højere grad, end det er tilfældet nu, må opleve og få erfaringer med relationsarbejdet på læreruddannelsen som helhed, ligesom vi kunne ønske os mere forskning på dette væsentlige felt. At uddanne lærere til god undervisning God undervisning forholder sig både til sag og relation. God undervisning handler om elevernes læring og dannelse, forstået som faglig dygtighed, saglighed, social og personlig dannelse

8 Faglighed er en måde at kategorisere viden på. En nødvendig kategorisering, som på den anden side kan give problemer med at integrere viden fra forskellige steder og viden af forskellig slags. Derfor er læreres bestræbelser på at skabe sammenhænge et væsentligt element i god undervisning. God undervisning er, når den studerende kan skelne mellem forskellige faglige perspektiver og samtidig føre kendte faglige perspektiver sammen i nye situationer og sagsforhold. God undervisning er saglig, og god undervisning er, når lære- og dannelsesprocesser støttes i en grad, så det efterfølgende tydeligt fremgår, at eleverne har lært noget, der er væsentligt. God undervisning er unik, men selvfølgelig kan undervisere øge deres indsigt om betingelser og muligheder for god undervisning blandt andet gennem studier af den megen forskning, der foreligger om god undervisning. Det må understøttes, at lærere bliver eksperter i undervisning, der kan fortælle om, drøfte og vise god undervisning i et enkelt og forståeligt sprog, samtidig med at der åbnes for nuancer og kompleksitet. God undervisning er hjælp til læring og udvikling. Processer, der er helt afgørende i videnssamfundet. Uddannelsens vilkår Det nuværende lovgrundlag for læreruddannelse i Danmark har mange gode intentioner om nødvendig sammenhæng og progression. Uddannelsen foregår imidlertid i en struktur, som på grund af økonomistyring opfordrer til samlæsning, modulopbygning og salg af uddannelse i små bidder for at mindske resurseforbruget i form af lokaler, materialer og ikke mindst lærerløntimer og underviserkompetencer. DM vil arbejde for, at de gode intentioner realiseres i en struktur, der ikke alene prioriterer økonomi og markedsmekanismer. Forskning i disse komplekse sammenhænge mellem de gode pædagogiske intentioner og de økonomiske og strukturelle realiteter kunne eventuelt vise nye veje og give andre vilkår for god læreruddannelse i Danmark. Har du kommentarerer eller idéer, må du meget gerne sende dem til Hans Beksgaard på: Udgivet af DM Dansk Magisterforening Redaktion: Hans Beksgaard, Anders Hamming og Hanne Schneider, DM Professionshøjskoler Oplag: Design: FinnNygaard.com 14 Tryk: Nofoprint as

9 Nimbusparken Frederiksberg Telefon Fax DM-KOM-dim v1 Grafik finnnygaard.com Marts 2006

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Hvordan uddannes pædagoger?

Hvordan uddannes pædagoger? Hvordan uddannes pædagoger? Perspektiver fra et forskningsprojekt Redigeret af Jan Jaap Rothuizen og Line Togsverd Titel: Hvordan uddannes Pædagoger. Perspektiver fra et forskningsprojekt Redaktion: Jan

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Mangfoldighed og fællesskab

Mangfoldighed og fællesskab Indhold 1 Mangfoldighed og fællesskab en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på HF og VUC Steen Beck og Michael Paulsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges nyorientering af den pædagogiske forskning Indhold Forord... 3 Indledning... 5 1. Udfordringer for dansk

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Fag og faglighed i bevægelse

Fag og faglighed i bevægelse Fag og faglighed i bevægelse Bennyé D. Austring og Jimmy Krab (red.) Forskning og Innovation University College Sjælland Copyright: University College Sjælland 2013 Udgiver: University College Sjælland

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere