NETVÆRKSPULJEN SAMMENDRAG AF RESULTATER INTRODUKTION: Udarbejdet den 22. maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETVÆRKSPULJEN 2010 - SAMMENDRAG AF RESULTATER INTRODUKTION: Udarbejdet den 22. maj 2011"

Transkript

1 NETVÆRKSPULJEN SAMMENDRAG AF RESULTATER Udarbejdet den 22. maj 2011 Dette sammendrag lægger størst vægt på resultaterne og arbejdsformerne i de længerevarende flerårige faglige netværk men inddrager i begrænset omfang også resultater fra de korterevarende kapacitetsopbygningsinitiativer, som i 2010 fik støtte fra Netværkspuljen. INTRODUKTION: Opfordringen i NGO FORUMs strategiske prioriteter for om at tænke kreativt og afprøve nye former for organisering af faglige netværk er blevet taget til efterretning, og nye tiltag er gennemført, herunder uddelegering af tovholderfunktion på undertemaer, nedlæggelse af ikke-fungerende arbejdsgrupper, afholdelse af studiekredse med fælles læsepensum, kurser indenfor nye temaer, gennemførelse af fælles studier og en mere global og advocacy-orienteret tilgang til traditionelle emner. Mange tiltag er gennemført med stor succes, men det fremgår også klart at netværkene har haft svært ved at få det til at hænge sammen med begrænsede antal koordinatortimer. Det har været en udfordring at få medlemmerne til aktivt at involvere sig - de enkelte medarbejdere/frivillige er presset på ressourcer og tid og det ofte netværksinitiativerne, som ryger når den begrænsede tid skal prioriteres. Indtrykket er, at deltagerne i netværkene får stort udbytte, men at det i mindre grad er organisationernes prioritering og udbytte der afgør deltagelsen i netværkene men derimod den enkelte medarbejders engagement. Netværkene har svært ved at dokumentere at aktiviteterne og den individuelle kompetenceopbygning fører til organisatorisk læring og det er i den sammenhæng vigtigt at understrege organisationernes eget ansvar. Ledelsens prioritering har meget stor betydning for om den individuelle kompetenceudvikling forplanter sig som organisatorisk læring. Netværkene har styrket deres samarbejde med andre netværk som har resulteret i spændende arrangementer, vidensdeling og udvidelse af netværkene. - Mellemøsten og Nord Afrika (MENA) netværket har samarbejdet med Børne- og Ungdomsnetværket (BogUnetværket) om unges involvering og samarbejdet med civilsamfundet og med Kønsnet omkring arbejdet med køn og ligestilling i MENA regionen. - Kønsnet og Dansk Forum for Mikrofinans (DFM) har samarbejdet om temaet køn og mikrofinans. - BogUnetværket og Uddannelsesnetværket har samarbejdet om en indsats i forhold til unge og beskæftigelse med fokus på Technical and Vocational Skills Development (TVSD). DFM har også været involveret. Støtteperioden har været henholdsvis 9 mdr. (BogU, MENA og Uddannelsesnetværket) og 12. mdr. (Aidsnet, DFM og Kønsnet). Netværkspuljen i 2010 (i afrundede tal): Overført fra 2009: kr. Beløb fra finansloven 2010: kr. Beløb til rådighed i 2010: kr. Netværkspuljen 2010 Side 1 af 6

2 Fordeling af støtten fra netværkspuljen i 2010: Beløb allokeret % af samlet allokering Længerevarende faglige netværk kr. 68 % Kapacitetsopbygningsinitiativer enkeltstående aktiviteter eller kr. 8 % korterevarende forløb NGO FORUM sekretariat inkl. mødeaktiviteter, løn til kr. 24 % netværkskoordinator og studentermedhjælp, og ny hjemmesideløsning Samlet beløb kr. 100 % VIGTIGSTE RESULTATER: Netværkene har gennem træningsaktiviteter og faglige events, arbejdsgrupper, netværksmøder, erfaringsudveksling, udarbejdelse af vidensprodukter og udsendelse af nyhedsbreve givet sine medlemsorganisationer mulighed for at: 1) møde nye samarbejdspartnere/kolleger blandt de andre medlemmer, 2) deltage aktivt i faglig debat og fortalervirksomhed og 3) opkvalificere deres arbejde indenfor de forskellige faglige områder. Fornyelse og nytænkning: Aidsnet har i perioden afprøvet en ny struktur, hvor organisationer byder ind som tovholdere for et tema med en række tilhørende aktiviteter. Tovholderne er ansvarlige for den bevilling, de er blevet tildelt fra Aidsnet. Aidsnet har en række forskningsinstitutioner som medlemmer og arbejder på at styrke samarbejdet mellem forskere og NGOer. Forskere og NGOer samarbejder i arbejdsgrupper og netværket spiller en rolle i forhold til at formidle forskningsresultater med relevans for hiv/aids-arbejdet. BogUnetværket har arbejdet med følgende: - involvering af forskere i praksis-studier, hvor også udvalgte medlemsorganisationers sydkontorer har været involveret. Dette har resulteret i nye typer viden og nye kontakter i undersøgelse af kontekst - involvering af Syd-partnere i varetagelse af mindre studier, screeninger og udredninger i Syd. Dette har resulteret i øget kapacitet blandt Syd-partnere til at designe og afvikle studier om børn og unge. - involvering af master-studerende i mindre opgaver, såsom litteratur review og design af studier som har resulteret i billige og nyskabende produkter. DFM har været tovholder for et kursus i netværksgrupper, der blev afholdt med deltagelse af alle netværkskoordinatorerne. I 2011 vil DFM søge at arbejde med nye former for netværksgrupper inspireret af bl.a. DJØF s model. DFM fremhæver deres samarbejde med CBS i forbindelse med en workshop-række i sommeren 2010 samt ved et debatmødet med Udviklingsministeren. Samarbejdet med CBS har sikret en kobling til forskningsverdenen og DFM har arbejdet på at lave et fælles forskningsprojekt om spare-/lånegrupper. Kønsnet fokuserer i dels på tværgående tematisk arbejde med fokus på globale tendenser, dels på metodisk arbejde relateret til organisatorisk udvikling og RBA. Det tværgående tematiske fokus er en ny måde at arbejde på, hvor fokus er på sammenhæng mellem køn, udvikling og en række andre tematikker (governance, skrøbelige stater og entreprenørskab). Denne tilgang har udvidet rammerne og gjort arbejdet med køn og udvikling relevant for en bredere gruppe af organisationer og medarbejdergrupper, samt virksomheder, andre netværk og forskere. I forbindelse med opstart af temagrupper er der blevet formuleret visioner og målsætninger samt de vigtigste skridt for gennemførelse af gruppens arbejde. MENA netværket har i forbindelse med årsmødet i 2010 eksperimenteret med brugen af Open Space, som en måde at generere ideer på samt sikre medlemsinddragelse og ejerskab. På mødet blev der bl.a. udviklet ideen om Åbent Hus arrangementer og samtidig blev det sikret at medlemmerne (og ikke kun koordinatoren) er ansvarlige for at følge op på og tage ansvar for Netværkspuljen 2010 Side 2 af 6

3 udførelsen af ideerne. For at styrke medlemmernes kapacitet til at arbejde med køn og ligestilling i MENA har netværket i forlængelse af en række kurser igangsat et coachingforløb omkring arbejdet med køn for en testgruppe på seks medlemsorganisationer. Uddannelsesnetværket har øget fokus på netværket som aktør for fortalervirksomhed for uddannelse i Danmark og internationalt. Netværket har forsøgt at skabe nye organiserings- og samarbejdsformer ved at udpege tovholdere for aktiviteterne planlagt af netværkets to temagrupper. Fortalervirksomhed Den danske bistand og den nye danske udviklingsstrategi: Flere netværk fortæller, at der i 2010 har været en stigende fokus på fortalervirksomheder og debat i medierne. Fem ud af seks nævner, at der er faciliteret succesfulde politiske debatter med skriftlige indlæg/input, kommentarer og fælles høringssvar. I forbindelse med udarbejdelse af den nye udviklingsstrategi udarbejdede og indsendte fem netværk høringssvar og følgende resultater nævnes: - Hiv/aids blev skrevet ind i den endelige version af den nye udviklingsstrategi. Emnet var ikke nævnt i det oprindelige udkast - Børn og unge blev skrevet ind i den nye udviklingsstrategi. Emnet var ikke nævnt i det oprindelige udkast - Kønsnet deltog i den offentlige præsentation af den nye strategi og udviklingsminister Søren Pind har efterfølgende indbudt Kønsnet til at deltage i et møde angående handlingsplanen for ligestillingsstrategien. Uddannelsesnetværket har været involveret i debatten om omlægning af den danske uddannelsesbistand fra bilateral til multilateral involvering. Netværket fortæller, at det ikke har været muligt at øve indflydelse på beslutningen men netværkets kritik har sat problematikken på dagsordenen. Fiskeri Fagligt netværk (FFN) fik i 2010 støtte til tre aktiviteter der inkluderede netværksrepræsentanters deltagelse i en international konference i Bangkok, møder med ressourcepersoner i Bruxelles og en større konference afholdt i København i december Konferencen satte fokus på kerneproblemerne i EU s fiskeripolitik og deltagerne blev oplyst om den danske politik i forhold til den eksterne del af EU's fiskeripolitik (dvs. den del som omhandler fiskeri udenfor EU's territoriale farvande) hvilket ikke tidligere er sket. FFN havde succes med at tiltrække mediernes interesse i forbindelse med konferencen og temaet har også efterfølgende skabt debat i medierne. Inden konferencen havde FFN to møder med medlemmer af folketinget og i forbindelse med forberedelse af samråd med ministeren (indkaldt på baggrund af konferencen) afholdt FFN yderligere to møder med medlemmer af folketinget. Dialogmøder med UM: Uddannelsesnetværket afholdt i samarbejde med uddannelsesrådgiverne i Danida dialogmødet: Reformer i Education for All Fast Track Initiativet er vi på rette kurs? DFM og Kønsnet har haft mulighed for at præsentere og diskuter henholdsvis retningslinjer og guide i UM. DFM havde en høring hos UM angående deres nye retningslinjer, hvor en BFT sektorspecialist, 2 HUC repræsentanter og 2 repræsentanter fra Projektrådgivningen deltog. Kønsnets RBA temagruppe præsenterede i foråret deres guide Gender and Rights: A Resource Guide for Udenrigsministeriets Genderteam. Formålet var at reklamere for guiden, advokere for ministeriets brug af guiden i deres bilaterale arbejde, samt gøre opmærksom på, at organisationer i stigende grad laver rettighedsbaseret arbejde. Uddannelsesnetværket og BogUnetværket udarbejdede i fællesskab Danske NGOers rolle i arbejdet med uddannelse og beskæftigelse for unge i Afrika - et oplæg til diskussion ifht. Afrika Kommissionen (tovholdere fra FIC og Red Barnet). Papiret dannede baggrund for et møde mellem netværkskoordinatorerne og lederne i 3 af netværkets organisationer (Red Barnet, IBIS og FIC) og et efterfølgende møde med sekretariatet for Afrika Kommissionen. Endelig nævner Aidsnet at Danida bl.a. på baggrund af en række henvendelser og spørgsmål fra Aidsnet og Aidsnets medlemmer, har valgt at iværksætte et review af Damarks hiv/aids-indsats. Netværkspuljen 2010 Side 3 af 6

4 Internationalt nævnes følgende initiativer som nogen af de vigtigste resultater: - BogUnetværket og Uddannelsesnetværkets indsats i relation til unge og beskæftigelse har ledt til invitation til at præsentere på ADEA (Association for Development of Education in Africa) Triennalen i december Anbefalingerne i Aidsnet-rapporten HIV/AIDS and the International Human Rights Treaty Bodies er blevet fremmet i FN-systemet og har resulteret i at hiv/aids-resolutionen fra FN s menneskerettighedsråds session tog anbefalingerne fra rapporten til sig. Derudover nævner Aidsnet, at medlemmer på baggrund af arbejdet med Positive Health, Dignity and Prevention er blevet inviteret med i en arbejdsgruppe under UNAIDS - Som medlemmer af Global Campaign for Education (GCE) har Uddannelsesnetværket fået et internationalt vidensflow ind i netværket og nye kanaler til indflydelse, bl.a. via etablering af en arbejdsgruppe om det multilaterale Fast Track Initiative (FTI). Netværket har indledt et samarbejde med søster-netværk i de nordiske lande, som uddannelsesnetværket regner med på sigt vil medføre fælles lobby aktiviteter. Kapacitetsudvikling: Netværkene bidrager til kapacitetsudvikling ved at udbyde kurser og træningsaktiviteter, facilitere arbejdsgrupper og holde interne netværksmøder. Derudover udbreder de kendskabet til deres eget faglige område gennem offentlige debatmøder og medie indlæg. Flere netværk nævner, at træningsaktiviteter/workshops og diskussioner i arbejds/temagrupper tilrettelægges så præsentation af metoder og redskaber sættes i relation til konkrete eksempler fra deltagernes eget arbejde for at sikre relevans og øge muligheden for at deltagerne kan forankre den tillærte viden i egen organisation. Derudover nævner BogUnetværket at de arbejder med hjemmearbejdsgrupper i forbindelse med kurser. For at sikre medlemmernes fortsatte kapacitetsudvikling spiller netværkene i større eller mindre grad en vigtig rolle som lyttepost og sikrer derved at medlemmerne holdes orienteret om væsentlige nyheder, tendenser og politiske begivenheder. Denne lyttepost funktion suppleres med oplæg, erfaringsudveksling og diskussion på diverse møder. Det er bl.a. denne lyttepost funktion der sikrer, at netværkenes arbejde og strategiske prioriteter relaterer sig til de aktuelle bistandsfaglige dagsordner og globale tendenser. Dansk Netværk for Kaffe, Te og Kakao fik i 2010 støtte til implementering af tre indledende seminarer og workshops med formålet at opbygge danske NGOers kapacitet som aktører i globale værdikæder. Seminarerne introducerede forskellige metoder og tiltrak aktører fra NGO miljøet, den private sektor og den akademiske verden. Fiskeri Fagligt netværk har internt i medlemsorganisationerne styrket den faglige viden om fiskeri og fiskerihandelsaftaler. Eksternt er der gennem afholdelse af konferencen og mediernes dækning blevet oplyst om EU's fiskerpolitik og Danmarks deltagelse og emnet er sat på den politiske dagsorden. Fælles tiltag: Hidtil er støtten til faglige netværk blevet monitoreret gennem de enkelte netværks årlige rapporter til UM samt gennem periodiske evalueringer og fælles reviews, men ingen fælles beretning for netværkene er tidligere produceret. NGO FORUM har i samarbejde med netværkene og en ekstern konsulent udarbejdet et nyt rapporteringsformat med fokus på netværkenes arbejdsformer, dynamik og praksis samt deres arbejde indenfor hhv. kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed. Dette sammendrag af resultater bygger på netværkenes individuelle rapportering for 2010 og har som mål at højne kendskabet til og læringen om de faglige netværks aktiviteter både i egne rækker og blandt bistandsfaglige interessenter samt skabe bedre forståelse af netværkenes funktionsmåde og resultater. Den fælles rapportering er et eksempel på et nyskabende initiativ for netværkenes samarbejde i Ambitionen har været at bruge kræfter på i 2010 at lave formatet og teste det i første år, mens der i vil bruges flere kræfter på selve monitoreringen og kommunikationen heraf. I 2010 blev der etableret en ny hjemmeside bygget op som en multisite med de enkelte netværk som separate undersider i den samme Joomla CMS løsning. Hjemmesiden er billig i drift og giver mulighed for koordinering gennem fælles kalender, gennemførsel af fælles tiltag i forbindelse med Netværkspuljen 2010 Side 4 af 6

5 videreudvikling af interaktive moduler samt en fælles aftale om help desk. NETVÆRKENES MEDLEMSBASE OG DELTAGELSE: Netværkene har en stor medlemsbase der i varierende grad inkluderer NGOer (små og store), den private sektor (virksomheder og konsulenter) og forskere/forskningsinstitutioner. Nogen netværk rapporterer en markant forøgelse af medlemsbasen (DFM og Kønsnet) mens der i andre netværk ikke er sket store ændringer med få nye medlemmer og et mindre antal udmeldinger. De fleste netværk rapporterer at størstedelen af deres medlemmer har en løs tilknytning til netværket dvs. at de deltager i forskellige arrangementer/træningsaktiviteter, men ikke er aktive i forbindelse med planlægningen af disse. En mindre andel af medlemmerne er tæt tilknyttet gennem deres involvering i styregrupperne og/eller fast deltagelse i arbejdsgrupper/temagrupper og dermed aktive i planlægningen af aktiviteter, udarbejdelse af vidensprodukter og lign. Endelig er der forskellige andele af hvilende medlemmer, som ikke deltager i aktiviteter men f.eks. modtager nyhedsbreve. I forhold til deltagelse rapporteres det, at der i fire af de seks støttede netværk gennemsnitligt har været ca. 49% af deltagerne, der har været nye i netværkssammenhæng. Dette viser at netværkene har formået at tiltrække nye ansigter. Gennemsnit Minimum Maximum Antal medlemsorganisationer Involveringsgrad: Tæt tilknyttet 9 (25%) 25 (50%) Løst tilknyttet 12 (36%) 24 (49%) Hvilende 1 (2%) 16 (32%) Deltagelse: Hvor mange personer har deltaget i netværkets kapacitetsudviklingsaktiviteter? Hvor mange % af deltagerne i netværkets aktiviteter var nye i netværkssammenhæng? 3 Hvor mange % af medlemsorganisationerne har deltaget ved kapacitetsopbygningsaktiviteter? 4 Hvor mange % af medlemsorganisationerne har været involveret i netværkets fortalervirksomhed? 5 49% 25% 70% 61% 50% 75% 37% 26% 49% Hvor mange modtager nyhedsbrevene? Der er ikke her taget højde for gengangere. Dvs. en person der f.eks. har deltaget i to WS vil tælle med to gange. 2 Uddannelsesnetværket har ikke opgivet statistik og er derfor ikke inkluderet. 3 Uddannelsesnetværket og Aidsnet har ikke opgivet statistik og er derfor ikke inkluderet. 4 Uddannelsesnetværket har ikke opgivet statistik og er derfor ikke inkluderet. 5 MENA netværket har ikke gennemført fortalervirksomhed i 2010 og indgår derfor ikke her. Uddannelsesnetværket har ikke opgivet statistik og er derfor ikke inkluderet. 6 MENA netværket har ikke noget selvstændigt nyhedsbrev men en rubrik i Nyhedsbrevet om Partnerskab for Dialog og Reform PDR. Dette er ikke inkluderet. Netværkspuljen 2010 Side 5 af 6

6 DE STØRSTE UDFORDRINGER: Netværkenes udfordringer beskrives bedst ved følgende udpluk fra deres årsrapporter: Aidsnet skriver: Det har vist sig at være en større udfordring end forventet at opretholde energien i netværket uden den samme koordinatorstøtte som tidligere, pga. nedskæringen i koordinatorstøtte i Omlægningen af strukturen til tovholderorganisationer har fungeret fint dog med det forbehold, at det har været svært at få organisationer til at påtage sig det relativt store arbejde, som det indebærer, og der er en tendens til, at de temaer, som tovholderne identificerer, bliver relativt snævre, fordi de naturligt lægger sig op af organisationens kernekomptencer. BogUnetværket skriver: Børne- og ungdomsnetværket udvikler masser af ansatser til innovative temaer og grupper, som vi med begrænsede koordinatortimer ikke kan støtte og udvikle! DFM skriver: Med kun 20 timer om ugen har det været en kamp at få etableret og udvidet en database gennem medieomtale og kontakter til andre netværk. Den begrænsede koordinator tid har været et af de største problemer for udførelsen af de ønskede aktiviteter i Kønsnet skriver: Opstart af temagrupper har taget en anseelige mænge tid og ressourcer fra sekretariatet. Vurderingen er, at dette har været nødvendigt og den rigtige prioritering for det første år, men har selvsagt haft konsekvenser for andre aktiviteter som f.eks. mulighed for mentorordning og twinning noget sekretariatet dermed ikke har haft ressourcer til at tilbyde. MENA netværket skriver: Det har i perioder været svært at få medlemmerne (og især en bestemt gruppe medlemmer) til at prioritere og allokere ressourcer til at engagere sig i netværket og deltage i netværkets aktiviteter pga. et stort arbejdspres i deres fuldtidsarbejde i organisationerne. Andre medlemmer, som er baseret på frivillig arbejdskraft har også haft svært ved at afsætte tid til netværkets aktiviteter, som ofte ligger indenfor folks almindelige arbejdstid.. En anden udfordring har været, at antallet af koordinatortimer ikke altid slår til ift. At gennemføre de aktiviteter som netværket gerne vil, både i form af konkrete redskabskurser, seminarer og møder, i form af opbygning og vedligeholde af systemer til vidensdeling og i form af identificering og formidling af fagspecifikke ressourcer til brug for Netværkets medlemmer. Uddannelsesnetværket skriver: Vi havde i denne periode en ambition om, at skabe nye organiserings og samarbejdsformer i netværket, som skulle involvere medlemmerne i temagrupperne i at tage ansvar for at gennemføre netværksaktiviteter. Dette har indtil videre haft begrænset succes. Styregruppens konklusion er på nuværende tidspunkt, at det er vanskeligt og tager tid, at afprøve og ændre arbejdsformer og strukturering i et netværk. Samtidig er denne proces svær at kombinere med de nye rammebetingelser for netværkenes arbejde som indebærer: kortere tidsfrister for implementering af aktiviteter (1 år), øgede krav til monitorering og afrapportering, samt færre koordinatortimer. FFN skriver: Det har været svært for netværkets personer at finde den tilstrækkelige tid til at forberede og implementere konferencen. Dette førte bla. til udskydelse af en række deadlines En anden udfordring har været opfølgningen på konferencen, hvor der har manglet menneskelige resurser. Ved for fremtiden at allokere menneskelige resurser til opfølgningen, er det FFNs opfattelse af omtalen og effekten af indsatsen ville blive styrket markant. Netværkspuljen 2010 Side 6 af 6

Kreativitet og nytænkning i fællesskab

Kreativitet og nytænkning i fællesskab ÅRSRAPPORT 2010 PULJEN TIL STØTTE AF FAGLIGE NETVÆRK OG KAPACITETSUDVIKLING Kreativitet og nytænkning i fællesskab INTRODUKTION Tænk kreativt og nyt. Sådan lød NGO FORUMs strategiske prioriteter for netværkene

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere

Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere ÅRSRAPPORT 2011 PULJEN TIL STØTTE AF FAGLIGE NETVÆRK OG KAPACITETSUDVIKLING: Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere INTRODUKTION NGO FORUMs årsrapport 2011 Udvikling opnås bedst i fællesskab skrev

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr. : Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K J.nr. : Dette skema anvendes årligt samt

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr.: NF 103 Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011

NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011 NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011 NGO FORUM modtog den 9. november 2011: - seks ansøgninger om støtte til større

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Styregruppens beretning v/elsebeth Gravgaard, forkvinde, Årsmøde 5.december 2007 Rammerne Sekretariatet etableret Fra 1.januar 2007 gik Kønsnet finansielle

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

1. Kort opdatering på afholdte arrangementer: Køn og katastrofer RBA kurset anden del Kønsnets 2015 MDG kampagne + virksomhedspraktikant

1. Kort opdatering på afholdte arrangementer: Køn og katastrofer RBA kurset anden del Kønsnets 2015 MDG kampagne + virksomhedspraktikant REFERAT Styregruppemøde 23. september 2010 Dagsorden: 1. Kort opdatering på afholdte arrangementer: Køn og katastrofer RBA kurset anden del Kønsnets 2015 MDG kampagne + virksomhedspraktikant 2. Kort opdatering

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K J.nr. : Dette skema anvendes årligt samt

Læs mere

Til stede:vibeke, Finn, Hans Christian, Jeanne, Morten, Henry + Erik og Jeef Afbud: Camilla. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Til stede:vibeke, Finn, Hans Christian, Jeanne, Morten, Henry + Erik og Jeef Afbud: Camilla. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde Referat Mødekreds Styregruppen + Erik + Jeef (evt.tune) Mødedato 2010-06-24 Mødetid Kl. 14.30-18.30 Mødested Vester Voldgade 100 - store mødelokale 1552 København V Indkaldere Vibeke, Finn og Erik Der

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier Deltagende skoler (8 i alt): Kalundborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Ikast Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Rosborg Gymnasium,

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Puljen til støtte af faglige netværk og kapacitetsudvikling: Netværkene blander sig

ÅRSRAPPORT 2012. Puljen til støtte af faglige netværk og kapacitetsudvikling: Netværkene blander sig ÅRSRAPPORT 2012 Puljen til støtte af faglige netværk og kapacitetsudvikling: Netværkene blander sig INTRODUKTION NGO FORUMs årsrapport 2012 Fattigdommen skal bekæmpes med menneskerettigheder og økonomisk

Læs mere

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 MENA Netværkets Årsmøde 2012 var en kombinationsdag, der inkluderede: 1. Et overordnet fagligt tema 2. Præsentation af MENA netværkets nye ressourcedatabase 3.

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag F: Ramme for fremtidig kapacitetsudvikling til godkendelse Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14 Indhold Ramme for en fælles

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Muligheder og udfordringer i en foranderlig verden

Muligheder og udfordringer i en foranderlig verden ÅRSRAPPORT 2013 PULJEN TIL STØTTE AF FAGLIGE NETVÆRK OG KAPACITETSUDVIKLING: Muligheder og udfordringer i en foranderlig verden klares bedst i fællesskab INTRODUKTION NGO FORUMs årsrapport 2013 I 2013

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. ka@ibis.dk 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år)

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. ka@ibis.dk 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år) Narrativ rapport UDDANNELSE TIL ALLE Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling af

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr.

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr. Bruxelles den 12-14. november 2013 Årtiers udviklingspolitisk samarbejde har skabt et stærkt dansk brand internationalt indenfor bistands- og udviklingsarbejde. Danske virksomheder kan bidrage med konkrete

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Velkommen til temadagen Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Center for Forebyggelse i praksis er etableret i KL for en 3- årig periode med en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

ANSØGNINGSSKEMA: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer ANSØGNINGSSKEMA: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer Retningslinjer og bevillingskriterier Juni 2014 1 Indhold 1. Introduktion til Puljen til støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer... 3 2. Hvad støtter

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere