Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013"

Transkript

1 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure for efteråret 2013 godkendt af følgende grunde: Det bør undgås, at man binder finansiel støtte til netværk i den nuværende struktur længere end til og med 2014, så der bliver mulighed for at arbejde med anbefalingerne i pulje reviewet. Det bør sikres at netværkene ikke skal bruge unødvendig meget tid på både konceptnote og ansøgning, når der kun er en planlægningshorisont på 1 år. De væsentligste ændringer i forhold til tidligere godkendelsesprocedurer er at: Større ansøgninger har kun mulighed for at søge om støtte til 1 år (og ikke som hidtil 2-3 år). Der indsendes ikke konceptnoter men fulde ansøgninger fra starten. Indstillingsudvalget indstiller de større ansøgninger til NGO FORUMs puljeudvalg. De mindre ansøgninger bliver som hidtil indstillet direkte til NGO FORUMs formand. Puljeudvalget indstiller med udgangspunkt i indstillingsudvalgets indstilling til det Stående Udvalg. De reviderede procedurer har også konsekvenser for vurderingskrav. I oplægget stod der netværk der har bevillinger som slutter med udgangen af 2013 får mulighed for at søge støtte på lige fod med nye netværk. Det bør dog være muligt for netværk med bevilling i 2013 at søge om støtte til initiativer, der ligger i forlængelse af den nuværende bevilling/bygger videre på de foregående to års initiativ. Kravene til netværkene om at tænke nyt (læs: ikke bare fortsætte som hidtil) vil derfor være mindre end de har været i tidligere ansøgningsrunder, men der vil fortsat stilles krav om involvering og forpligtelse, relevante strategiske mål og forventede resultater. Indstillingsudvalget har denne gang indstillet de større ansøgninger til NGO FORUMs puljeudvalg og på baggrund af indstillingsudvalgets vurdering indstillede Puljeudvalget til det Stående Udvalg, som tog endelig beslutning om bevillingerne. Puljeudvalget er nedsat af repræsentanter fra det Stående Udvalg og består af Mikkel Balslev (Red Barnet), Erik Vithner (CISU), Tania Dethlefsen (Sex og Samfund) samt Vagn Berthelsen (IBIS og formand for NGO FORUM). NGO FORUM modtog den 18. september 2013 fire ansøgninger om støtte til større og længerevarende kapacitetsudviklingsinitiativer samt tre mindre ansøgninger. Det Stående Udvalg følger indstillingen fra Puljeudvalget om at godkende ansøgningerne fra MENA Netværket og Uddannelsesnetværket og indstille til både Dansk Forum for Mikrofinans (DFM) og Netværket for Sundhed og Udvikling at de, med udgangspunkt i ansøgningen, vil kunne (gen)ansøge om et mindre initiativ på max kr. Som det fremgår af den finansielle oversigt nedenfor, er der med disse godkendelser en balance på ca kr. i Med udgangspunkt i Puljeudvalgets indstilling godkender det Stående Udvalg at dette beløb allokeres til to forskellige formål: 1. Der laves endnu en ansøgningsrunde i foråret (april/maj) for ansøgninger til mindre initiativer samt eventuelt andre kapacitetsudviklingsinitiativer, som det Stående Udvalg vurderer at der er behov for. Ca kr. afsættes til dette. Ansøgningsprocedurer vil blive udarbejdet i løbet af første del af 2014 som en del af opfølgningen på puljereviewet. Godkendelse december 2013, større initiativer Side 1 af 8

2 2. Der afsættes ca kr. til opfølgning af puljereviewet og støtte til implementering af den nye struktur. Formålet med dette skal være at blive skarpe på, hvad vi vil med puljen til støtte af faglige netværksinitiativer, hvad vi vil med den fælles kapacitetsudvikling, hvordan vi kan sikre en fælles forståelse af dette og hvordan vi kan sikre organisationernes forpligtelse. På basis af dette vil der være brug for at arbejde med en Theory of Change for netværksinitiativer, ansøgningsprocedurer etc. Tanken er, at succesen for den fremtidige kapacitetsudvikling og den fremtidige struktur vil afhænge af, hvad vi som miljø vil med det. Tabellen viser den samlede finansielle oversigt for de modtagne ansøgninger større og mindre: Ansøgning Værts-organisation Ansøgt beløb for 2014 Godkendt beløb Større ansøgninger nye Dansk Forum for Mikrofinans Trianglen MENA netværket MS Netværk for Sundhed og Udvikling Sex & Samfund Uddannelsesnetværket IBIS Total - nye Større forhåndsgodkendt FORDI FKN BogUnetværket Red Barnet Total - forhåndsgodkendt Total Til rådighed Ansøgning mindre initiativer Værtsorganisation Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansvarlighed i humanitær praksis Red Barnet Handelsnettet Initiativ for Handel og Udvikling (IHU) Total Total til rådighed Samlet beløb godkendt Samlet beløb til rådighed Samlet beløb i overskud Det skal også i denne note noteres, at finansloven for 2014 endnu ikke er godkendt og bevillingerne først endeligt godkendes når bevillingsbrev for puljeordningen i 2014 er modtaget. 1 Beløb afsættes til en mulig ny ansøgning til støtte af et mindre initiativ. 2 Beløb afsættes til en mulig ny ansøgning til støtte af et mindre initiativ. Godkendelse december 2013, større initiativer Side 2 af 8

3 Ifølge retningslinjerne læser, vurderer og indstiller Indstillingsudvalget ligeledes de mindre ansøgninger, men den endelige beslutning ligger hos NGO FORUMs formand. De mindre ansøgninger er derfor ikke inkluderet i denne godkendelse. Ansøgningerne i alfabetisk rækkefølge: 1) Dansk Forum for Mikrofinans: Netværksinitiativ for udvikling af mikrovirksomhed (lead organisation: Trianglen) Initiativet gives afslag: Initiativet godkendes ikke til støtte i sin nuværende form, men ansøger får mulighed for at genansøge indenfor en budgetramme på kr. Kommentarer fra Puljeudvalget: Initiativet kan ikke støttes i sin nuværende form, da ansøgningen er alt for ukonkret og generel og det er svært at se, hvad de egentlig vil opnå med initiativet. Det vurderes dog, at der er relevante og interessante tematikker indenfor det overordnede og meget generelle emne beskrevet i ansøgningen og den meget brede og diverse medlemsskare med 51 betalende medlemsorganisationer/institutioner vidner om en god tilslutning. Det Stående Udvalg vælger derfor, at ansøgerne bør have mulighed for at genansøge med et mindre netværksinitiativ på max kr. DFM bør i deres genansøgning sikre en klar beskrivelse af tematikken (ex. den markedsbaserede tilgang og linket til mikrofinans og entrepreneurship) samt beskrivelse af et konkret procesforløb/konkrete aktiviteter. Det vurderes, at DFM kender medlemmernes behov, og at der derfor ikke på nuværende tidspunkt er behov for en større kapacitetsundersøgelse, som den der er beskrevet i ansøgningen. Resume: Med udgangspunkt i medlemmernes eksisterende arbejde med mikrofinans ønsker Dansk Forum for Mikrofinans (DFM) med dette initiativ at understøtte en fortsat læring og videndeling omkring anvendelsen af mikrofinans som redskab for fattigdomsbekæmpelse og udvikling af mikrovirksomhed. Formålet med initiativet er at konsolidere og følge op på resultaterne fra tidligere år og samtidig dokumentere, hvordan medlemmerne anvender den viden og inspiration de får og om den får reel organisatorisk effekt. Initiativets mål og resultater er: Det overordnede mål er at styrke medlemsorganisationernes viden og kapacitet til, i samarbejde med sydpartnerne, at bidrage til udvikling af mikrovirksomhed og fattigdomsorienteret vækst. Den specifikke målsætning er, at medlemmernes anvendelse af redskaber til udvikling af mikrovirksomhed er bedre integreret i organisationernes strategier, projekter og fortalervirksomhed. Initiativet vil tage udgangspunkt i medlemmernes organisatoriske kapacitet gennem self-assessments og peer reviews med fuld ledelsesopbakning baseret på et scoringssystem med institutionelle indikatorer på de specifikke områder medlemmerne arbejder. Der etableres temagrupper, som arbejder videre med erfaringsudveksling og planlægning af specifikke forløb der sikrer at viden og redskaber integreres i organisationernes strategier, projekter og fortalervirksomhed. Afslutningsvist gentages en kort self-assessment blandt de deltagende organisationer. Her vurderes det, hvad organisationernes næste skridt er. Som mulige aktiviteter nævnes refresher kurser, e-learning i grupper, workshops om udækkede områder, rådgivning med henblik på anvendelse, udvikling af cases og konkrete retningslinjer. Gennem de sidste fire år har DFM opbygget et netværk bestående af mere end 50 forskellige aktører, etableret en hjemmeside, afholdt en lang række møder, kurser og konferencer. Dansk Forum for Mikrofinans ledes af en bestyrelse med 9 valgte repræsentanter fra medlemsorganisationerne. Godkendelse december 2013, større initiativer Side 3 af 8

4 DFM har pt. en mindre bevilling fra NGO FORUM der slutter med udgangen af Trianglen er lead organisation. Dansk Forum for Mikrofinans har tidligere modtaget en længerevarende tre-årig bevilling på et samlet beløb af ca kr. Der er budgettet for ansøgningen indregnet kr. årligt til at koordinere aktiviteterne (ca. 30%) samt kr. til en fast faglig ressourceperson (ca. 28%). Samlet set udgør det ca. 58% af det samlede budget. Tidsperiode Antal koordinator timer Aktivt involverede org. Antal organisationer 12 mdr. Der søges om 15 timer/uge 18 organisationer har forpligtet DFM har 51 betalende til en koordinator. Yderligere søges der om 10 sig til at bidrage og deltage aktivt i initiativet. 9 af de 18 medlemsorganisationer/institutioner. timer/uge til en faglig deltager i styregruppen. ressource-person. Vurdering: Det er en ufokuseret og ukonkret ansøgning. Temaet er beskrevet i generelle termer, det er uklart hvad der er nyt i forhold til tematikken. Den markedsbaserede tilgang beskrives som et nyt område, men det forfølges ikke i ansøgningen. Ansøgningen baserer sig i høj grad på antagelser og forventninger ift. det udbytte, som de deltagende organisationer vil få ud af initiativet. De forventede resultater er meget overordnede og vagt formuleret. Ansøgningen vidner ikke om et godt kendskab til medlemmernes behov for kapacitetsudvikling. Der lægges op til at den indledende kapacitetsanalyse skal lede til beskrivelse af de deltagende organisationers behov, men det vurderes at et veletableret netværk som Dansk Forum for Mikrofinans i relation til anbefalingerne fra evalueringen fra 2012 burde være længere ift. konkret at kunne beskrive behov, specifikation af emnet, aktiviteter og resultater. Ansøgningen tager i høj grad udgangspunkt i tidligere aktiviteter og vil basere hele den kommende netværksfase på en kapacitetsanalyse samt erfaringsopsamling. Der er få konkrete aktiviteter beskrevet, og det er svært at gennemskue, hvad netværket vil bidrage med af nyt. Det vurderes at være et urealistisk højt budget til de beskrevne aktiviteter og processer. 2) MENA netværket (lead organisation: MS) Godkendelse: Ansøgningen godkendes og initiativet støttes i 2014 med det ansøgte beløb på ,00 kr. Kommentarer fra Puljeudvalget: Det er en utrolig vigtig region og relevante temaer, som netværket vil arbejde med. Puljeudvalget er enigt i at det på sigt vil være interessant, hvis netværkets og medlemmernes erfaringer i regionen kan være med til at løfte det samlede danske civilsamfunds blik for sociale bevægelser. Puljeudvalget efterlyser lidt mere information om medlemmernes eget bidrag i forhold til aktiviteterne. Der er en meget stor andel af budgettet afsat til koordinatorløn, og det vurderes, at det lave aktivitetsbudget vil være en begrænsende faktor, hvis ikke medlemmerne bidrager væsentligt med betaling af ressourcepersoner, lokaler, etc. Resume: MENA Netværket vil i 2014 sætte fokus på en række problemstillinger, som følger med den fortsatte politiske turbulens i regionen samt gå i dybden med nogle af de deraf følgende tendenser, som har indflydelse på medlemmernes partnerskabssamarbejder og på deres arbejde med rettigheder og reformer. Eksempelvis vil et fokusområde blive udviklingen af og i politiske bevægelser, herunder politisk islam, vilkårene for civilsamfundet samt udfordringerne i arbejdet med rettigheder, indflydelse og ligestilling. Godkendelse december 2013, større initiativer Side 4 af 8

5 MENA Netværket ønsker at styrke samarbejdet mellem medlemmerne både ift. deres aktiviteter i regionen og i Danmark. Følgende overordnede resultater (outcomes) forventes opnået: 1) Styrkelse af medlemmernes viden om og forståelse for de aktuelle politiske processer, bevægelser og udviklinger i MENA regionen, der har indflydelse på deres arbejde. 2) Styrkelse af medlemmernes advocacy kapacitet samt udvikling af fælles advocacy initiativer til støtte for medlemmernes og deres partneres - arbejdsvilkår i MENA regionen. 3) Skabelse af synergi og ny læring mellem medlemmerne gennem erfaringsudveksling omkring metode- og strategiudvikling for indsatser i regionen og på tematiske områder. I denne fase vil MENA Netværket fortsat fokusere på at styrke medlemmernes viden om og kompetencer til at arbejde med partnerskaber i MENA-regionen. Netværket bygger videre på erfaringerne fra de seneste to år samt på en intern evaluering foretaget i sommeren Aktiviteterne vil bestå af aktualitetsmøder, to masters classe samt koordinering af en række arbejdsgrupper. MENA netværket har pt. en bevilling på kr. fra NGO FORUM der slutter med udgangen af MS er lead organisation. MENA netværket har siden 2009 modtaget 3 netværksbevillinger: på ; på ; på MENA netværket har en styregruppe med repræsentanter fra 7 organisationer. Der er i budgettet for ansøgningen indregnet kr. årligt til at koordinere aktiviteterne hvilket udgør ca. 73% af det samlede budget. Tidsperiode Antal koordinator timer Aktivt involverede org. Antal organisationer 12 mdr. Der søges om 17 timer/uge til en koordinator. Styregruppens 7 medlemsorganisationer beskrives som aktive. MENA netværket har 25 medlemsorganisationer/institutioner der betaler medlemsbidrag. Vurdering: Det er en god og velargumenteret ansøgning som vil sætte fokus på at styrke medlemmernes kompetencer til at takle forandringer i MENA regionen. Det vurderes, at netop denne region har en helt speciel strategisk betydning for en større gruppe af danske organisationer og den geografiske afgrænsning vurderes at være relevant og vigtig for initiativet. Netværkets fokus på partnerskaber i netop denne region vurderes at være relevant i forhold til civilsamfundsstrategien. Som noget nyt i denne ansøgning vil MENA Netværket sætte ressourcer af til fortalervirksomhed. Der vil etableres en Mellemøstpolitisk Arbejdsgruppe, som med erfaringerne fra fortalervirksomhed i forbindelse med Israel/Palæstina i 2014 vil brede sit fokus ud til at omfatte fortalervirksomhed omkring relevante emner i hele MENA regionen. Fokuslande og temaer vil blive valgt afhængig af aktualitet og relevans i forhold til udviklinger i regionen. Det vurderes at være relevant for netværket at arbejde med fortalervirksomhed i samarbejde med sydpartnere og andre relevante europæiske aktører. MENA netværket kunne godt være mere ambitiøse og brede deres tema ud, så det ikke kun omfatter en region men også arbejdet med nogle mere globale tendenser. F.eks. ville betydningen af folkelige bevægelser som drivkraft i de forandringer der ses i forskellige lande i det globale Syd være et oplagt område. Budgettet er meget moderat og det vurderes at være yderst rimeligt. I sig selv er der ikke afsat mange midler til aflønning af koordinatorens 17 timer pr. uge men posten udgør en meget stor del af det samlede budget nemlig 73%. 3) Netværk for Sundhed og Udvikling (lead organisation: Sex & Samfund) Initiativet gives afslag: Initiativet godkendes ikke til støtte i sin nuværende form. Ansøgningen vurderes at have mere karakter af en ansøgning om støtte til (endnu) et mindre initiativ da møderækken ville egne sig bedre til et mindre Godkendelse december 2013, større initiativer Side 5 af 8

6 kapacitetsopbyggende forløb., men ansøger får mulighed for at genansøge indenfor en budgetramme på kr. I en eventuel genansøgning skal indholdet konkretiseres mere, og det skal sandsynliggøres, hvorfor og hvordan de afholdte møder forventes at opbygge kapacitet hos deltagerne. Resume: Sundhed & Udvikling er et forholdsvis nyt uformelt netværk som blev etableret i Temaet i ansøgningen er sammenhængen mellem sundhed og bæredygtighed. Formålet med initiativet er at støtte danske ngo er indenfor sundhedsområdet til at kunne navigere i en ny kontekst hvor der skal udvikles en global forståelse for civilsamfundets arbejde med sundhed og nye projekter til forbedret sundhed indenfor rammen af bæredygtig udvikling. Netværket vil udvikle medlems-ngoernes globale udsyn og klæde dem på til at orientere sundhedsarbejdet post ved at skabe kontakt til sundhedsnetværk i syd, udvikle medlemmernes globale kontakter i Danmark og føre en global diskussion via en professionel hjemmeside. Dette skal føre til en styrket medlemsbase med kapacitet til at forstå og indgå i post-2015 debatten på sundhedsområdet og til at orientere medlemmernes projektarbejde på sundhedsområdet efter et sundhedsbegreb, som både er globalt og bæredygtigt. På en række møder samt via en hjemmeside skal sundhed diskuteres ud fra en række faglige vinkler igennem følgende temaer: 1) På hvilken måde er sundhed et globalt bæredygtighedsanliggende?; 2) Hvordan forbedrer vi det konkrete sundhedsarbejde i civilsamfundets projekter?; 3) Hvordan styrker vi samarbejdet med danske sundhedsforskere?; 4) Hvilke sundhedsvilkår er fælles (globale) og hvilke er lokale?; 5) Har borgere anerkendte sundhedsrettigheder? Kan man klage lokalt, nationalt eller internationalt; 6) Er sundhed på vej til at forsvinde ud af dansk bistand?; 7) Er sundhedsbegrebet for den enkelte? For befolkningen i lokalområdet? Netværket har med Sex & Samfund som lead organisation modtaget to mindre bevillinger fra netværkspuljen. En bevilling i perioden på DKK og en bevilling i perioden på DKK. Netværket Sundhed & Udvikling henvender sig til de næsten 100 danske NGOer, som har et engagement i sundhedssektoren i dansk udviklingsbistand. Netværket er løst organiseret med en styrekomite bestående af 7 organisationer. Der er i budgettet for ansøgningen indregnet kr. årligt til at koordinere aktiviteterne og sikre kommunikation. Dette udgør ca. 32% af det samlede budget. Tidsperiode Antal koordinator timer Aktivt involverede org. Antal organisationer 12 mdr. Der søges samlet set om ca. 7 organisationer deltager i Netværket har ingen formelle 7,5 timer/uge til en koordinator. Yderligere søges der om 2 styrekomiteen. medlemmer. timer/uge til en fast kommunikationsperson. Vurdering: Netværket for Sundhed & Udvikling er et nyt og stadigvæk uformelt netværk. Netværket lægger ikke vægt på at blive for institutionaliseret, men at forblive et netværk uden for mange formaliserede procedurer. Det er imidlertid ikke sandsynliggjort, hvordan de planlagte aktiviteter vil styrke medlemmernes kapacitet på sundhedsområdet. Aktiviteterne er løst beskrevet og består tilsyneladende hovedsagelig af møder, hvor forskellige temaer diskuteres. Det er uklart beskrevet, hvordan det mere konkret skal omsættes i øget kapacitet hos medlemmerne. Der inddrages ikke erfaringer fra nogle af de øvrige netværk, som har eksperimenteret med forskellige typer kapacitetsopbygningsforløb (fx kurser, coaching, aktionsorienterede studier og refleksionsmøder). Godkendelse december 2013, større initiativer Side 6 af 8

7 Dele af ansøgningen er formuleret således, at læseren bliver i tvivl om netværkets forankring blandt medlemmerne. Fx fremgår det, at vi vil for udvalgte organisationer forfølge diskussionerne ind i organisationerne ved at deltage i deres møder. Sådanne initiativer vil også styrke vores kendskab til deres kapacitetsbehov. Men det er ikke klart hvem vi er, og det kan læses som en topstyret tilgang og en ufuldstændig afdækning af behovene for kapacitetsudvikling. Budgettet virker problematisk. Der er ikke redegjort tilstrækkeligt for de planlagte udgifter herunder hvorfor der budgetteres med kr. til hvert møde, eller hvad de til faglig formidling via tv/radio konkret skal bruges til, hvem målgruppen er eller hvordan denne aktivitet forventes at opbygge kapacitet. Tilskud til medlemmernes transportudgifter er næppe heller i overensstemmelse med de gældende regler. Der er imidlertid tale om et relativt nyetableret og stadig uformelt netværk, som når ud til en række mindre organisationer (bl.a. diasporaorganisationer) og et netværk, der har dokumenteret god deltagelse i de hidtidige fællesmøder arrangeret af netværket. Netværket har i nogen grad identificeret organisationernes behov for vidensdeling og erfaringsudveksling og der er defineret en møderække med en række relevante temaer. Det vurderes dog ikke at være grundlag for godkendelse af en større netværksansøgning. 4) Uddannelsesnetværket: Fagligt netværk for Dansk NGO bistand til uddannelse i Syd (lead organisation: IBIS) Godkendelse: Ansøgningen godkendes og initiativet støttes i 2014 med det ansøgte beløb på ,00 kr. Kommentarer: Puljeudvalget er enigt i at det er en flot og ambitiøs ansøgning, men det kan i ansøgningen være svært at skelne mellem kapacitetsopbygningen og så reel advocacy-implementering. Der lægges i ansøgningen stor vægt på at påvirke post-2015 processen ift kvalitetsuddannelse (en af ansøgningens to strategiske delmål), men der er allerede stor konsensus blandt medlemsstater om at dette bliver en del af den nye post-2015 pakke. Puljeudvalget vurderer derfor, at det vil være mere relevant at holde fokus på den nationale advocacy og styrke fokus på, hvordan kapaciteten hos medlemmerne af Uddannelsesnetværket styrkes, så de kan støtte deres Syd-partnere i at påvirke egne myndigheder til at implementere kvalitetsuddannelse and at sætte stor fokus på at påvirke post-2015 processen. Resume: Det overordnede strategiske mål for netværksinitiativet er at bidrage til, at retten til kvalitetsuddannelse for alle (børn, unge og voksne) bliver opfyldt. De strategiske delmål er: 1) At styrke Uddannelsesnetværkets medlemsorganisationer til at deltage i og øve indflydelse på den nationale og den globale Post-2015 proces, og herigennem bidrage til at fremme målet om kvalitetsuddannelse for alle, såvel børn og unge som voksne, gennem øget kapacitet til fortalervirksomhed og samarbejde. 2) At fremme medlemsorganisationernes kapacitet til at definere og implementere kvalitetsuddannelse for børn, unge og voksne, og til at måle denne kvalitet. Fokus i denne 1-årige ansøgning fra Uddannelsesnetværket er på: 1) kapacitetsopbygning til og iværksættelse af fortalervirksomhed for retten til kvalitetsuddannelse, 2) opsamling af erfaringer og viden om implementering af kvalitetsuddannelse og studie om måleindikatorer for kvalitetsuddannelse, samt 3) opsamling af effekter af Netværkets læringsinitiativer, som de erfares i medlemsorganisationer. De kapacitetsopbyggende aktiviteter vil foregå på møder, seminarer og i sparringsgrupper, og skal bl.a. føre til udarbejdelsen af en manual i fortalervirksomhed om Retten til kvalitetsuddannelse. Temaet om Godkendelse december 2013, større initiativer Side 7 af 8

8 kvalitetsuddannelse (definition, implementering og måling) skal diskuteres på fyraftensmøder og på en international konference med Alliance Uddannelsesnetværket har 27 medlemsorganisationer og ledes af en bestyrelse af medlemsorganisationerne. 7 repræsentanter fra Uddannelsesnetværket forvalter/koordinerer pt. to bevillinger den ene er et samarbejde med Børne- og Ungdomsnetværket. Bevillingerne slutter med udgangen af året og har et samlet beløb på kr. IBIS er lead organisation. Uddannelsesnetværket blev dannet i 2000 og har siden 2004 kørt netværksaktiviteter med finansiering fra Danida først direkte fra Danida og siden 2010 fra netværkspuljen forvaltet af NGO FORUM. Der er i budgettet for ansøgningen indregnet kr. årligt til at koordinere aktiviteterne (koordinator og studentermedhjælp). Samlet set udgør det ca. 52% af det samlede budget. Tidsperiode Antal koordinator timer Aktivt involverede org. Antal organisationer 12 mdr. Der søges om støtte til 20 timer/uge til en koordinator. Yderligere søges der om 7 timer/uge til en studentermedhjælp. Netværket rapporterer at de har 18 aktive medlemsorganisationer. 7 af de 18 deltager i styregruppen. Uddannelsesnetværket har 27 betalende medlemsorganisationer/institutioner. Vurdering: Det er en velskrevet, struktureret og ambitiøs ansøgning. Temaet er klart og relevant, og der er sammenhæng mellem den overordnede strategi og aktiviteterne. Netværket ønsker med dette initiativ at fortsætte deres fokus på fortalervirksomhed for retten til kvalitetsuddannelse og ønsker fortsat at linke den konkrete fortalervirksomhed med kapacitetsopbygning af medlemmerne gennem coachede forløb/ træning og/eller seminarer og møder. Netværket er stærkt organiseret med mange store og erfarne organisationer med kapacitet til at gennemføre aktiviteterne. Den brede kontaktflade og samarbejdet med flere forskellige institutioner og organisationer (heriblandt Danida, GCE, og uddannelsesinstitutioner) vurderes positivt ift.t at styrke det faglige område og øve indflydelse på temaet om retten til kvalitetsuddannelse og udbredelsen af dette. Ift. det internationale engagement er der dog et noget ensidigt fokus på medlemskabet af GCE. Refleksionsprocessen og opsamling af viden og erfaringer vurderes positivt, men der opfordres i det videre forløb til at reflektere over netværkets bæredygtighed. Initiativet lægger op til et større engagement i Post-2015 processen. Der opfordres til at uddannelsesnetværket samarbejder med Post-2015 arbejdsgruppen etableret som samarbejde mellem NGO FORUM, 92-gruppen, Concord Danmark og FORDI. Budgettet er højt, men det er også et ambitiøst initiativ. Udgiftsposten til koordinator og studentermedhjælp er betydelig, men det vurderes at være rimeligt med 20 timer/uge til en koordinator og 7 timer/uge til en studentermedhjælp. Godkendelse december 2013, større initiativer Side 8 af 8

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011

NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011 NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011 NGO FORUM modtog den 9. november 2011: - seks ansøgninger om støtte til større

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag F: Ramme for fremtidig kapacitetsudvikling til godkendelse Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14 Indhold Ramme for en fælles

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN Referat fra Stiftende Generalforsamling i ny forening, dannet ved evt. fusion af NGO FORUM og Concord, 27. maj 2014 kl. 15-18 på Borups Højskole Dirigent: Pernille Vesterager Neergaard. Referent: Henrik

Læs mere

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer Retningslinjer og bevillingskriterier Juni 2014 1 Indhold 1. Introduktion til Puljen til støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer... 3 2. Hvad støtter

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

NETVÆRKSPULJEN 2010 - SAMMENDRAG AF RESULTATER INTRODUKTION: Udarbejdet den 22. maj 2011

NETVÆRKSPULJEN 2010 - SAMMENDRAG AF RESULTATER INTRODUKTION: Udarbejdet den 22. maj 2011 NETVÆRKSPULJEN 2010 - SAMMENDRAG AF RESULTATER Udarbejdet den 22. maj 2011 Dette sammendrag lægger størst vægt på resultaterne og arbejdsformerne i de længerevarende flerårige faglige netværk men inddrager

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Muligheder og udfordringer i en foranderlig verden

Muligheder og udfordringer i en foranderlig verden ÅRSRAPPORT 2013 PULJEN TIL STØTTE AF FAGLIGE NETVÆRK OG KAPACITETSUDVIKLING: Muligheder og udfordringer i en foranderlig verden klares bedst i fællesskab INTRODUKTION NGO FORUMs årsrapport 2013 I 2013

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2013 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

CISUs tilgang til læring

CISUs tilgang til læring CISUs tilgang til læring Til brug for CISU rådgivere og -undervisere samt andre, der er interesserede i CISUs tilgang til læring ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Ramme for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø

Ramme for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø Ramme for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø Godkendt maj 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund og overordnet formål... 2 3. En strategisk tilgang til kapacitetsudvikling... 3 4. Overordnede

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

2. Rollefordeling mellem sekretariat, Bevillingskonsulent og Bevillingsudvalg.

2. Rollefordeling mellem sekretariat, Bevillingskonsulent og Bevillingsudvalg. Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 VERDENS BEDSTE NYHEDER: DET HUMANITÆRE UNDERUDVALG: GENBRUG TIL SYD -PULJEN:

Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 VERDENS BEDSTE NYHEDER: DET HUMANITÆRE UNDERUDVALG: GENBRUG TIL SYD -PULJEN: Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 Møde referat Til stede AC Børnehjælp (Dennis Friis Thaagaard), ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Jann Sjursen), CISU

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency):

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency): Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013 Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013 Møde referat Til stede ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen), CISU (Jeef Bech), DMR-U (Lars Udsholt),

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl. forside med tabel informationer og bilag) sendes elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011 Møde referat Til stede ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen), Danmarks Læreforening (Tore Asmussen),

Læs mere