Hævdreglerne. nok gamle, men stadig gældende. Ved specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll. Den offentlige uddannelsesdag, 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hævdreglerne. nok gamle, men stadig gældende. Ved specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll. Den offentlige uddannelsesdag, 4."

Transkript

1 Hævdreglerne nok gamle, men stadig gældende Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll

2 2 Hævd Danske lov (1683) og 5-5-2: Hvis Gods og Ejendom nogen haver haft i Haand og Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til Tinge, det neholder hand, uden anden Adkomst at fremvise, angerløst og Uafvundet, med mindre det bevisis, at hand hafde det, enten til Pant, eller i Forlæning, eller i Forsvar. Mand kand saa vel paa Brug som paa Ejendom fange Hævd. Retspraksis, UfR: : 3 højesteretsdomme og 6 landsretsdomme

3 3 Hævdsager - karakteristika De fleste har en mening men få har ret! Handler om rettigheder over fast ejendom Ofte med et element af offentlig regulering (vejrettigheder, byggeret mm.) Civile søgsmål ved domstolene Tvister mellem naboer eller nærtboende Bevistunge sager Mange vidner ofte med høj alder!

4 4 Brevkasse-spørgsmål Thehuset i naboens have Min mand og jeg købte en ejendom i Da vi købte ejendommen, fik vi målt jorden, og landinspektøren kunne se, at vores nabo havde bygget et thehus på vores jord. Vi gjorde ham opmærksom på dette og mente, at han skulle flytte huset. Naboen mente helt bestemt, at han havde vundet hævd på jorden, fordi der i mange år havde stået en rosenhæk, og den havde vokset ud over hans have og ind på vores grund. For 8 år siden rev han så hækken ned og byggede thehuset. Vi mener ikke, at han har vundet hævd, for huset har jo ikke stået der i 20 år? Hvad skal brevkasse-advokaten svare?

5 5 Hævd - disposition Danske lov foldes ud af retspraksis og suppleres af andre regler: To former for hævd Betingelser for hævd Afbrydelse af hævd/ Frihedshævd Ekstinktion godtroende køber, TL 26 3 type-eksempler: - Ejendomshævd - Vejrettigheder - Ledningsanlæg/servitutter Opsamling hvad med thehuset?

6 6 To former for hævd Ejendomshævd: - Den hævdende vinder ejendomsretten til en genstand eller et stykke jord. Forudsætter, at man har udøvet en ejers råden i længere tid over genstanden eller jorden (fx dyrket jorden eller bygget på den) Brugshævd: - Den hævdende vinder ret til at bruge en genstand eller et stykke jord på en bestemt måde (servituthævd) Forudsætter en bestemt brug i længere tid (fx færdsel/genvej hen over en grund)

7 7 Betingelser for hævd Hævd opstår ved: - At man har rådet over en genstand eller en ejendom i strid med ejerens ret (dvs. at ejeren ikke har samtykket) og - At man har udøvet denne råden åbenlyst (ikke snighævd ) og - At den retsstridige råden er udøvet af en bestemt person/ejer af en bestemt ejendom eller en bestemt kreds af personer ( allemandshævd anerkendes ikke) og - At den retsstridige råden har stået på kontinuerligt og - At der ikke er tale om en strafbar handling (tyven kan ikke vinde hævd over det stjålne) og - At der ikke er tale om råden i strid med offentlige forskrifter MAD TK: Ikke hævd på færdselsret over jernbaneoverkørsel, da ret hertil forudsatte en tilladelse efter jernbaneloven. U /2H: Ikke hævdvunden ret til motorkørsel gennem statsskove.

8 8 Betingelser for hævd Hævd opstår ved (forts.): - At der ved synbare forhold (ikke det samme som synlige) er rådet i minimum 20 år, eller - At der ved ikke synbare forhold er rådet i minimum år og at ingen af de gamle folk på egnen kan huske, at det har været anderledes! (alderstidshævd) - 20 årig hævd U H Vej havde synbar karakter (den fremtrådte som anlagt af hensyn til den hævdende nabo), derfor var hævdstiden 20 år. - Alderstidshævd MAD V Ny nabo havde ved alderstidshævd erhvervet ret til færdsel ad privat vej på E s ejendom. Alderstidshævd, da det ikke var synbart, at vejen var anlagt udelukkende eller særligt af hensyn til naboejendommen. Vidneforklaringer fra gamle naboer m.fl.

9 9 Afbrydelse af hævd Hvordan forhindrer eller stopper jeg, at naboen vinder hævd? - Jeg kan fysisk forhindre hans råden. - Jeg kan bede ham holde op og hvis han ikke gør det, anlægge sag og få en dom for, at han ikke må råde, som han gør. Hævd afbrydes fra tidspunktet for stævningens indgivelse. - Jeg kan (måske) meddele naboen, at jeg er indforstået med, at han foreløbigt råder, som han gør (samtykke), men at jeg forbeholder mig til en hver tid at tilbagekalde denne tilladelse. Er der noget at gøre, hvis der er vundet hævd over min ejendom? - Jeg kan hævde mig fri af en brugsret, der hviler på min ejendom (fx en færdselsadgang), hvis jeg spærrer adgangen for den hævdende, og han ikke i hævdtiden gør noget for at håndhæve sin ret (frihedshævd). - U V Hønsehuset fortrængte en færdselsret (servitut).

10 10 Ekstinktion TL 26 TL 1: - Rettigheder over fast ejendom skal tinglyses for at have gyldighed over for godtroende omsætningserhververe af ejendommen eller ejerens retsforfølgende kreditorer. Det gælder som udgangspunkt også rettigheder, der er erhvervet ved hævd. - (Hvordan vil man i øvrigt tinglyse en ret, der er erhvervet ved hævd?) TL 26: - Særregel om hævd: En utinglyst hævd kan få gyldighed over for en senere, godtroende erhverver med tinglyst adkomst (skøde). - Hvis en køber af en fast ejendom opdager, at der er en hævdret over ejendommen, skal han inden to år efter, at hans egen ret (skøde) er tinglyst, gøre sin ret gældende over for den hævdende. Ellers får den utinglyste ret, hævden, også gyldighed over for køberen.

11 11 Ekstinktion TL 26 Eksempler: U V køber var ikke i god tro og kunne ikke fortrænge hævd på brug af vej. U V Køber af en fast ejendom havde ikke rettidigt gjort sin ret gældende over for en utinglyst færdselsret, stiftet ved hævd.

12 12 Ejendomshævd Ejendomshævd på et sommerhus i Skagen (U V) : H indgik lejeaftale om areal til minkfarm : H købte det hidtil lejede areal, men kunne ikke få skødet tinglyst, da ejendommen ikke var udstykket : Området blev udstykket til sommerhuse, og H s grund blev udlagt til fællesareal. Drift af minkfarmen ophørte : H benyttede regelmæssigt grunden til primitiv fritidsbolig : Grundejerforeningen lagde sag an mod H med påstand om nedrivning af bebyggelsen. H nedlagde selvstændig påstand om, at han havde vundet ret ved hævd. Landsretten: - H s oprindelige utinglyste ret var blevet fortrængt ved udstykningen, og hans råden over arealet havde derfor siden været uberettiget. - Da den uberettigede råden havde varet i over 20 år, havde han vundet hævd.

13 13 Vejrettigheder Rigtig mange (de fleste) tvister om hævd handler om vejrettigheder eller retten til at færdes hen over en andens ejendom. Færdselsret er en såkaldt begrænset råden eller brugshævd. Retten kan være begrænset til færdsel på en bestemt måde, fx til fods eller på cykel (som i dommen om motorkørsel i statsskove) - U Ø hævd på vejadgang for gående og cyklende færdsel til sommerhus - U Ø Sundpalæet ctr. Havnepalæet hævd på ret til gående færdsel til strand

14 14 Vejrettigheder (forts.) Typisk problemstilling: Er det en bestemt gruppe eller alle og enhver der færdes på vejen? U H Hørsholm Rideklubs færdsel på privat vej - Rideklubben var stiftet i 1930 erne, og rideklubbens medlemmer havde gennem alle årene benyttet et vejstykke over en privat ejendom, når de skulle fra Folehaveskoven til Rude skov. - I 2000 spærrede ejendommens ejer vejen. - Spærringen var i strid med Naturbeskyttelseslovens 26, og det daværende Frederiksborg Amt meddelte ham pålæg om delvis at åbne spærringen, så færdsel for fodgængere og cyklister var mulig. Men amtet havde ikke hjemmel til at varetage rytteres interesser. - Derfor civilt søgsmål.

15 15

16 16 Vejrettigheder (forts.) U H Hørsholm Rideklub (forts.) Højesteret: - Vejstykket er endvidere blevet benyttet til ridning ikke kun til og fra Gammelmosegaard i henhold til deklarationen fra 1869, men også af mange andre ryttere, der har reddet i skovene i området. Efter bevisførelsen må det således lægges til grund, at ridning på vejstykket gennem mange år er blevet tolereret af ejeren af Krogsgård, og at vejstykket herved har været tilgængeligt for dem, der ønskede at benytte det på denne måde. - På denne baggrund finder Højesteret, at rideklubbens medlemmer ikke som en del af den ubestemte kreds af ryttere, der har benyttet vejstykket, kan vinde hævd på vejadgangen, og rideklubben har ikke godtgjort, at ridning på vejstykket har haft en sådan særegen betydning for netop klubbens medlemmer, at deres benyttelse af vejstykket kan begrunde hævdserhvervelse.

17 17 Ledningsanlæg/ servitutter Gæsteprincippet: - Ledninger, der er anbragt på fremmed ejendom, ligger normalt på det såkaldte gæsteprincip, som betyder at ledningsejeren medmindre andet er aftalt, eller der er betalt for ledningens anbringelse skal flytte ledningen for sin regning, hvis dette bliver nødvendigt som følge af ejendommens ejers ændrede anvendelse af ejendommen. - Dette princip er fastslået i en række domme i de senere år, bl.a. U H. Hvordan harmonerer gæsteprincippet med reglerne om hævd? Sagt med andre ord, kan en ledningsejer ikke vinde hævd på retten til at have sin ledning et bestemt sted på en fremmed ejendom?

18 18 Ledningsanlæg/ servitutter Eksempel 1 - Transformerstation (bygværk på ca. 15 m2) placeret på ejendom i Hævd forsøgt gjort gældende, men opgivet da enighed om, at det måtte have formodningen imod sig, at transformerstationen var blevet anbragt dér uden ejerens accept. Dvs. betingelsen om uberettiget råden var næppe opfyldt. Eksempel 2 - U Ø Ret til el-stikledning fastgjort på gavlen af naboejendom vundet ved hævd. Der var ikke procederet på gæsteprincippet. - Men ejeren af naboejendommen gjorde bl.a. gældende at der på intet tidspunkt af de sagsøgtes familiemedlemmer,[ ] er indgået nogen aftale med sagsøger eller tidligere ejere af sagsøgers ejendom vedrørende etablering af el-stikledning på muren over sokkel til de sagsøgtes ejendom.

19 19 Hævd - opsummering Rettigheder, der vindes ved hævd, praktiseres stadig i stor stil! Men der føres også mange sager, hvor der påstås hævd men det viser sig, at en eller flere betingelser herfor ikke var opfyldt. Og hvordan med thehuset i haven havde naboen vundet hævd? - Ejendomsret eller brugsret? - 20 årig hævd eller alderstidshævd? Tak for nu!

20 20 Kontakt Anne Sophie K. Vilsbøll Specialistadvokat København Offentlig virksomhed T M E

21 21 København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ?

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? Idrætsforeningens ansvar Hvem er idrætsforeningen? I Danmark er vi glade for foreninger. Alene inden for idrættens verden er der over 13.000 foreninger. Men

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Bilag 3. Gestur Jonsson. Det civilretlige advokatansvar

Bilag 3. Gestur Jonsson. Det civilretlige advokatansvar Bilag 3 Gestur Jonsson Det civilretlige advokatansvar DET CIVILRETLIGE ADVOKATANSVAR Af højesteretssagfører Gestur Jonsson, Island 1. Problemstillingen Der kan gøres forsøg på at opdele advokaters arbejde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere