Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort"

Transkript

1 Brugerindsigter SELMA Helbredsmonitorering i hjemmet Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Forfattere Nervo Verdezoto, Aarhus Universitet; Erik Grönvall, Aarhus Universitet; Sofie Vincentz, Alexandra Instituttet; Svend Rostgaard Thielsen, Alexandra Instituttet Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Social Yoga Mats Nordic Walking Sticks Bidragsydere Nervo Verdezoto, Aarhus Universitet; Erik Grönvall, Aarhus Universitet; Sofie Vincentz, Alexandra Instituttet; Svend Rostgaard Thielsen, Alexandra Instituttet; Vishal Sisodia, DenComm; Lene Ljungqvist, Sundt Seniorliv; Karsten Viuf, Nabto; Henrik Gundsø, C4U Technologies; Eva Kühne, DELTA; Klostergade Centeret; Sundhedsklinikken Møllestien 1 Forebyggende Selvmonitorering Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort Brugerindsigter Compliance support Den intelligente pilleæske Forebyggende Selvmonitorering Tid

2 SELMA Helbredsmonitorering i hjemmet Med afsæt i tankesættet om forebyggende selvmonitorering har vi i spor 1 udviklet SELMA. Arbejdshypotesen er tosidet; dels at større indsigt i og viden om egen sundhed er afgørende for adfærdsændringer hen imod en sundere livsstil, og dels at alle brugere er forskellige. Mobilt og personligt system Med dette udgangspunkt har vi udviklet et mobilt og personligt system til anvendelse i private hjem på smartphone eller tablet. Systemet består overordnet af tre på hinanden afhængige dele, der tilsammen støtter den enkelte bruger i at tilgå information om egen sundhedstilstand og derved spille en mere aktiv rolle i varetagelsen af en mere sund og aktiv livsstil. De tre dele beskrives i det følgende: 1. Et personligt system 2. Meningsfulde målemoduler 3. Relevante services 1. Et personligt system Et bærende element i systemet er, at det tilpasses den enkelte bruger og dennes dagligdag. Opsætning af en personlig profil er derved et bærende element i systemet. På baggrund af en indledende screeningsproces vurderes brugerens sundhedstilstand og livsstil, der videre danner grundlag for valg af relevante målemoduler og services (disse beskrives nedenfor) samt opsætning af personlige mål for egen sundhed. 2. Meningsfulde målemoduler På baggrund af screeningsprocessen vælger og foretager brugeren en række målinger af forskellige helbredsparametre såsom blodtryk, vægt, kolesteroltal mv. målemoduler, der for brugeren er relevante og meningsfulde i forhold til den aktuelle sundhedstilstand samt personlige mål for egen sundhed. I forlængelse af den enkelte måling er et vigtigt element, at måleresultatet visualiseres for brugeren på en let forståelig måde, så brugeren opnår indsigt i og forståelse for egen sundhed. Dette giver tilsvarende brugeren mulighed for at få et samlet overblik over den aktuelle sundhedstilstand i relation til tidligere. 3. Relevante services Ud over rækken af målemoduler består systemet ligeledes af en række services, der ved støtte og vejledning assisterer brugeren hen imod en realisering af de personlige mål. Da brugere ligeledes har forskellige motivationer og kompetencer i relation til målene, er systemet designet således, at systemet via den personlige opsætning skræddersys til brugeren, så det opfylder netop det behov for måleintensitet, råd, vejledning og motivation, som brugeren har. Tilsammen gør det, at SELMA er et personligt redskab, der giver den enkelte bruger et unikt indblik i, overblik over og forståelse for egen sundhed samt vejledning til at gennemføre livsstilsændringer for at nå personlige mål for egen sundhed. Det udviklede system har på baggrund af ovenstående fået navnet SELMA, hvilket er en sammentrækning af ordet selvmonitoreringsapplikation. Derudover er det projektgruppens vurdering, at SELMA samtidig refererer til en venlig og støttende ven, der hjælper brugeren på dennes betingelse hvilket systemet SELMA netop er! Målgruppen Den primære målgruppe for SELMA er gruppen af såkaldte yngre ældre i alderen ca. 50+, der fortsat ønsker at føre en selvstændig livsstil med egenomsorg for fysisk og mental sundhed og helbred. Ses SELMA dog i et større samfundsmæssigt perspektiv, kan målgruppen principielt set udvides til at omfatte alle yngre end den primære målgruppe, der ønsker et redskab til at varetage og håndtere egen sundhed. Årsagen hertil er, at alle som udgangspunkt vil kunne få gevinst ved en forebyggende selvmonitoreringsapplikation som beskrevet ovenfor. Derudover er systemet designet til at tilpasse sig den enkelte bruger, hvorfor målemoduler og services for forskellige aldersgrupper og livsstile kan sammensættes individuelt. Forebyggende Selvmonitorering Formålet med projektet er at udvikle nye og kommercielle løsninger, der gør ældre til mere informerede og aktive borgere. Løsninger, som giver dem adgang til indsigt i egen sundhed, helbred og behandling, så de selv kan forebygge og handle. Dermed kan de aktivt være med til at bevare deres livskvalitet, funktionsevne og en højere grad af selvhjulpenhed. Læs mere om Forebyggende Selvmonitorering i Lev Vel bogen kapitel 3 2 Forebyggende Selvmonitorering

3 Udviklet med udgangspunkt i hypoteser I udviklingen af konceptet bag systemet SELMA har projektgruppen kontinuerligt arbejdet ud fra en række hypoteser, der præsenteres i det følgende. Til arbejdshypoteser hører ligeledes et objekt, hvorpå hypoteserne kan afprøves. Derfor præsenteres slutteligt det objekt, systemudviklingen har taget udgangspunkt i: 1. Indsigt som grundlag for forandring 2. Motivation som grundlag for forandring 3. Kompetencer som grundlag for forandring 4. Afprøvning af arbejdshypoteser 1. Indsigt som grundlag for forandring Udgangspunktet for projektet har været en grundlæggende antagelse om, at indsigt i egen situation er en præmis for livsstilsændringer; det vil sige, at forståelse for egen nuværende helbreds- og sundhedstilstand skaber et grundlag for ændringer i egen livsførelse relateret til sundhed. Denne hypotese er inspireret af Thomas Goetz pointe om, at sundhedsrelateret adfærdsændring er betinget af personificerede og relevante sundhedsdata, der skaber et link mellem en nutidig og fremtidig sundhedssituation. Denne pointe er eksemplificeret i modellen til højre. I konceptudviklingen har denne hypotese bidraget til ideen om, at personlige sundhedsdata skal være let tilgængelige for den person, der ønsker at foretage livsstilsændringer. Derudover har hypotesen bidraget til ideen om visualisering af sundhedsdata, der skal gøre det endnu lettere for brugeren at forstå egen sundhedstilstand. 2. Motivation som grundlag for forandring Som projektet skred frem, har vi udvidet den indledende hypotese og tilføjet et element af motivation som en anden grundlæggende forudsætning for livsstilsændringer. Denne hypotese er dels affødt af ovenstående bidrag og dels Barry Cohen og Richard Bellingham s perspektiv på self-assessment (selvevaluering). Et bærende element i dette bidrag er, at der på baggrund af en objektiv screeningsproces/spørgeramme identificeres hvilke sundhedsparametre, der netop er relevante for brugeren. Herefter er det brugeren selv, der udvælger hvilke af de identificerede sundhedsparametre, som brugeren er mest motiveret for at forbedre. I konceptudviklingen har dette bidrag spillet en væsentlig rolle, da vi dels med brugergruppen (som beskrives senere) har behandlet temaet motivation for sundhedsrelaterede livsstilsændringer og dels har søgt dette perspektiv integreret i SELMA. 3. Kompetencer som grundlag for forandring Slutteligt har vi tilføjet et tredje led af vores arbejdshypotese, nemlig at kompetencer er en præmis for at kunne gennemføre en livsstilsændring. Denne hypotese tager udgangspunkt i antagelsen om, at alle brugere er forskellige, hvilket betyder, at brugere har forskellige erfaringer, ressourcer og kompetencer i forhold til at foretage livsstilsændringer. I forbindelse hermed er vi blevet inspireret af The Situational Leadership Theory (Situationsbestemt ledelse) af Paul Hersey og Ken Blanchard. bruger kan både være motiveret og ikke-motiveret over for en given livsstils-/adfærdsændring samt kompetent og ikke-kompetent over for en given livsstils-/ adfærdsændring. Med dette in mente har vi integreret denne ide i SELMA, hvilket kommer til udtryk ved, at brugeren ligeledes screenes for motivation og kompetence forbundet med den givne livsstils-/adfærdsændring. Formålet hermed er, at brugeren får en grad af støtte, opbakning, vejledning, ja måske pres, som netop denne har brug for for at realisere sit/sine personlige mål. 4. Afprøvning af arbejdshypoteser Ser vi samlet på ovenstående, har vi gennem processen arbejdet med hypotesen om, at indsigt + motivation + kompetencer livsstilsforandring. Som objekt for at afprøve denne/disse hypoteser har vi taget afsæt i måling af blodtryk. Årsagen til et fokus på netop blodtryk var ikke tilfældigt, da blodtryk er et helbredsparameter, der 1) har mange komplekse forholdsregler, der skal overholdes, hvis en måling skal generere pålidelige data, 2) giver gode indikationer på den generelle sundhedstilstand og 3) ligger top 5 på listen over sundhedsmæssige risikofaktorer i Danmark og kaldes derved den stille dræber. I projektet har vores fokus på blodtryk ført til flere afgørende observationer; dette primært i forbindelse med rækken af brugerstudier, der ligeledes er gennemført undervejs i projektperioden 3 Forebyggende Selvmonitorering

4 (yderligere om brugerstudierne præsenteres under afsnittet: Brugertest). Samlet har vores fokus på blodtryk samt brugergruppen givet interessante og værdifulde erfaringer og input, som vi kontinuerligt har søgt at integrere i koncept- og prototypeudviklingen. Personligt tilpasset system SELMA er et personligt tilpasset system udviklet til at: Fremsætte forslag til (for brugeren) relevante målemoduler af forskellige sundhedsparametre. Måle og visualisere sundhedsdata, så brugeren opnår detaljeret indsigt i egen sundhed. Assistere brugeren i at sætte og opnå personlige sundhedsrelaterede mål via meningsfulde services. Forskellige brugere Ser vi på, hvilke behov systemet SELMA opfylder, er det relevant at skelne mellem to typer af brugere: a) den primære bruger (borgere i målgruppen) og b) den afledte bruger (sundhedsfagligt personale såsom læger og sygeplejersker): - I dag har de færreste borgere indsigt i specifikke sundhedsdata om egen sundhed, da disse data primært er tilgængelige for sundhedsfagligt personale. Distancen til personlige oplysninger vurderer projektgruppen som en hæmsko for borgerens indsigt i og forståelse for egen sundhedstilstand. Med SELMA vil borgeren opleve, at personlige oplysninger rykker tættere på, da de vil være tilgængelige for borgeren, når og hvor de ønsker denne information. - Det er projektgruppens vurdering, at den afledte bruger i dag har en begrænset mulighed for på kort tid at danne sig et nuanceret og detaljeret billede af borgerens aktuelle sundhedstilstand. Med brugen af SELMA (gennem primær bruger) kan læger m.fl. opnå et mere komplet billede af borgerens nuværende sundhedstilstand, samt hvordan denne har udviklet/ændret sig (positivt eller negativt) over tid. Bidrager til at løse udfordringer på flere niveauer Systemet SELMA er et redskab, der løser problematikker på flere niveauer: Ses der indledende på den enkelte borger som primær bruger, er det projektgruppens vurdering, at indsigt i egne sundhedsdata samt tilstand vil give borgeren en ny dimension af muligheder for at handle proaktivt på egen sundhed. Årsagen hertil er, at borgeren assisteres i at foretage ønskede livsstilsændringer, som borgeren på et givent niveau ikke tidligere havde de fornødne kompetencer til selv at gennemføre. Med SELMA vil borgeren opleve en øget støtte og styrke til at realisere personlige, sundhedsrelaterede mål. Ses der efterfølgende på den afledte bruger, vurderes det, at sundhedsfagligt personale med brugen af SELMA i højere grad vil kunne træffe beslutninger om borgerens aktuelle situation på et mere detaljeret og velinformeret grundlag. Dette vil tilmed bringe borgere og sundhedsfagligt personale tættere på hinanden, idet systemet vil fungere som redskab til at skabe en bedre dialog mellem borger og sundhedsfagligt personale. Selvom SELMA er et personligt system, kaster ovenstående samtidig lys over den forestående samfundsøkonomiske udfordring, der knytter sig til fremtidens stigende antal af ældre. I den forbindelse vurderes det, at systemet kan være en central bidragsyder til at mindske de sundhedsrelaterede omkostninger, der traditionelt er forbundet med ældre, inaktive og mindre sunde borgere. Eksempelvis kan systemet medvirke til at mindske antallet af genindlæggelser på landets hospitaler, da den enkelte borger i højere grad kan holde øje med, om deres sundhedstilstand ændrer sig. Ligeledes vurderes det, at systemet kan medvirke til at reducere varigheden af en hospitalsindlæggelse, da forskellige målinger vil kunne tages i hjemmet af borgeren selv. Et supplement i denne forbindelse kan tilmed være, at læger og sygeplejersker med borgerens accept kan få adgang til personlige helbredsoplysninger i form af specifikke måleresultater, hvorved sundhedsfagligt personale på afstand kan observere, om borgerens tilstand er i bedring eller fortsat er acceptabel. Værdi for den enkelte og samfundet Trods SELMA er et personligt redskab til at håndtere egen sundhed, bør det på baggrund af ovenstående fremstå klart, at det bringer værdi på flere forskellige niveauer: For den enkelte bruger er systemets primære værdi at styrke brugeren i at opretholde en aktiv og sund livsstil gennem en større indsigt i, forståelse for og handlemuligheder i forhold til egen sundhed. Systemet understøtter på denne måde brugeren i en selvstændig livsførelse, da sundhedsmålin- 4 Forebyggende Selvmonitorering

5 ger kan foretages og tilgås, når det passer brugeren selv både i tid og rum. Værdien heraf vil primært udmærke sig i en højere grad af autonomi og selvhjulpenhed i forhold til egen sundhed og livsførelse. I et samfundsøkonomisk perspektiv vil dette skabe stor værdi i håndteringen af den store andel af ældre generationer, der uundgåeligt vil udfordre velfærdssamfundet, som vi kender det i dag. Buddene, hvorpå vi bedst løser denne udfordring, er mange; systemet SELMA er ét, der gør en forskel. Brugertest Konceptet bag systemet SELMA er kontinuerligt udviklet i samspil med en brugergruppe på 6-9 ældre i alderen 65+. Antallet af brugere har gennem projektet varieret lidt, da 3 personer undervejs i forløbet blev forhindret i at deltage af forskellige årsager. Brugergruppen repræsenterede både mænd og kvinder, men fælles for gruppen var lysten til at lære om it og ny teknologi, idet vi erhvervede brugerne fra et seniorkursus i edb. Dette gjorde, at mange kendte hinanden i forvejen, hvilket projektgruppen kun ser som en fordel. Kendetegnende for gruppen var ligeledes, at de alle førte en meget aktiv pensionisttilværelse med mange ugentlige sociale og fysiske aktiviteter som eksempelvis at spille i band, være medlem af en gåklub, at gå til zumba, bowling, boksning samt madlavning. Med udgangspunkt i de tidligere nævnte arbejdshypoteser har vi gennem en workshoprække evalueret og udviklet konceptet. Disse workshops har alle haft forskellige formål og dermed forskellige outcome. I de indledende workshops satte vi mere eksplicit fokus på blodtryk, hvor vi i den forbindelse havde inviteret en sygeplejerske til at fortælle om, hvad blodtryk er, og hvorfor det er vigtigt at holde øje med. Endvidere satte vi fokus på måling af blodtryk i hjemmet og har i den forbindelse behandlet hvilke udfordringer og motivationer, der er forbundet med det. Som processen og systemudviklingen efterhånden skred frem, har vi i højere grad sat fokus på konceptet bag systemet. Her har vi med brugergruppen blandt andet diskuteret forskellige emner relateret til forebyggende selvmonitorering. Gennem hele forløbet har projektgruppen oplevet brugerne som meget positivt stemt over for dels fokus på temaet ældreliv og sundhed, og dels teknologiens mange nye muligheder. Det skal dog siges, at involveringen af brugergruppen tilmed har været udfordrende for brugerne såvel som projektgruppen. Årsagen hertil er primært, at de involverede brugere har en højere alder end den tilsigtede målgruppe samtidig med, at gruppens teknologivanthed spillede en afgørende rolle. Ikke desto mindre har samspillet med brugergruppen været meget værdifuldt, da gruppen bidrog med perspektiver og synspunkter, processen ikke ville være foruden. Trods nuancer var brugergruppen enige om, at konceptet bag systemet SELMA var meget interessant, og flere udtalte tilmed, at havde de blot være 15 år yngre, var det lige et system for dem. Som beskrevet ovenfor har brugergruppen kontinuerligt været involveret i processen, hvorved konceptet løbende er udviklet og evalueret på baggrund af brugergruppens input. I det følgende fremhæves tre eksempler på, hvorledes brugergruppen har bidraget til udviklingen af systemet SELMA. - Udfordringer relateret til hjemmemåling af blodtryk Indledende i processen fik brugergruppen stillet en blodtryksmåler til rådighed og blev samtidig bedt om at udføre hjemmemåling af blodtrykket to gange dagligt i tre på hinanden følgende dage. Resultatet heraf var blandt andet, at det for brugerne var svært at overholde de mange forholdsregler relateret til en korrekt blodtryksmåling, samt at det var svært for brugerne at tilpasse målingerne til de øvrige daglige aktiviteter. I relation til systemdesignet gav det input til, at det skal være let (dvs. uden for meget besvær) at udføre målingerne, samt at de skal være tilpasset den enkelte og dennes (ofte travle) hverdag på bedst mulig vis. - Indsigt skaber handlerum Som tidligere nævnt introducerede en sygeplejerske brugerne for forskellige forhold omkring blodtryk. I den forbindelse viste brugerstudierne også, at en øget viden om og forståelse for, hvad blodtryk er, og hvilke konsekvenser et højt blodtryk har, var medvirkende til at aktualisere brugernes behov for viden om deres eget blodtryk. I forlængelse heraf erfarede vi, at blodtryk rigtig nok er en skjult, men alvorlig risikofaktor. Flere af de involverede brugere opdagede gennem processen, at de faktisk havde for højt blodtryk, selvom de opfattede sig selv som friske og raske. Af den årsag er flere efterfølgende 5 Forebyggende Selvmonitorering

6 begyndt at gå til regelmæssige sundhedstjek hos egen læge samt blevet opmærksomme på, hvad de aktivt kan gøre for at nedbringe blodtrykket. Denne episode fungerede på mange måder som øjenåbner både for brugergruppen og for projektgruppen, da vores arbejdshypotese blev bekræftet. Disse erfaringer havde ligeledes indflydelse på opdagelsen af, at blodtryk ikke alene er nok til at give et fyldestgørende billede af en persons sundhedstilstand; øvrige målinger af andre sundhedsparametre er nødvendige at implementere i systemet. - Meningsfuld præsentation af sundhedsdata er individuel Undervejs i processen har vi med brugergruppen også arbejdet med visualisering af sundhedsdata som et afgørende led i at forstå betydningen af måleresultaterne. I den forbindelse præsenterede vi brugerne for forskellige måder at visualisere data på. Resultatet heraf var, at det er meget individuelt, hvilken form for visualisering den enkelte bruger finder meningsfuld og dermed forståelig. På baggrund heraf blev det os klart, at systemet skal afspejle den individualitet i interfacet, der skal give brugeren indsigt i egen sundhed. Fremtidsscenarie Pia kommer hjem fra arbejde og sætter sig med sin ipad. Hun logger ind på SELMA, hvorefter en besked fortæller hende, at det på mandag igen er tid til at måle blodtryk og kolesteroltal. I den forbindelse tjekker hun, hvordan de seneste målinger ser ud. En følelse af stolthed fylder hendes krop, da SELMA roser hende for hendes præstation, og hun ser, hvordan værdierne er faldet jævnt. Herefter tjekker hun dagens tilsendte opskrift, der sikrer, at hun holder sin kostplan. Denne er ligeledes konfigureret med hendes motionsplan, der samlet skal guide hende til at fuldføre sit vægttab om 5 måneder. Det er nu godt 7 måneder siden, Pia anskaffede sig SELMA ikke fordi hun var syg eller havde dårligt helbred, men fordi hun ikke havde den ønskede energi i hverdagen. Pia har altid dyrket motion, men mest for hyggens skyld. Motion og sund mad var derfor ikke helt nye elementer i hverdagen, men det har mest været ud fra udgangspunkt i en selvfølgelighed, hvorfor hun aldrig rigtig har prioriteret det. De seneste 15 år er vægten langsomt, men sikkert steget. Flere gange havde hun med begejstret sind forsøgt at ændre på sin hverdag med diverse initiativer, men hvert forsøg er endt på samme måde det blev hverdag igen, og de gode intentioner er druknet i hverdagens travlhed. Men denne gang er anderledes - SELMA er anderledes. referencer Goetz, T., 2010: TEDMED: It s Time to Redesign Medical Data. Bellingham, R. and Cohen, B., 2003: The Complete Guide to Wellness. Lifestyle Possibilities: Assessment and Intervention. HRD Press, Inc. Hersey, P. and Blanchard, K., 1977: Management of Organizational Behavior Utilizing Human Resources. New Jersey/Prentice Hall. Fakta Tid: Aug Feb Projektledelse: DELTA Partnere: GN Resound, Oticon, Welfare Solutions, Denmark Communications Dencomm, Optimov, Nabto, C4U Technologies, Bispebjerg Hospital, Helsingør Kommune, Helsingør Diskuscenter, DI ITEK, Foreningen Sundt Seniorliv, Castberggård, Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet Datalogisk Institut, KU CESA, Center for Sundhedsinnovation. 6 Forebyggende Selvmonitorering

7

Tidlig sporing af Stress

Tidlig sporing af Stress Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Tidlig sporing af Stress Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Social

Læs mere

Den Intelligente Pilleæske

Den Intelligente Pilleæske Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Den Intelligente Pilleæske Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

Robotteknologiske træningsfliser

Robotteknologiske træningsfliser Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Robotteknologiske træningsfliser Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks

Læs mere

20 Forebyggende Selvmonitorering

20 Forebyggende Selvmonitorering Formålet med Forebyggende Selvmonitorering er at udvikle nye og kommercielle løsninger, der gør ældre til mere informerede og aktive borgere. Løsninger, som giver dem adgang til og indsigt i egen sundhed,

Læs mere

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Forebyggende selvmonitorering styres af DELTA www.madebydelta.com Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Tænker din kommune nyt inden for ældrepleje? Så har

Læs mere

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Robotteknologiske træningsfliser YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel Brugerindsigter FOPI Sundhedshus med online fællessk Nordic Walking Sticks

Læs mere

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Y Brugerindsi Sundhedshus med online fælle COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter K Om Lev Vel FOPI Robotteknologiske træningsf Nordic Walking Sticks

Læs mere

Undersøgelser: Forebyggende

Undersøgelser: Forebyggende Undersøgelser: Forebyggende Selvmonitorering Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel Brugerindsigter FOPI Sundhedshus med online fællessk Forfattere Julie Bønnelycke, KU CESA; Sara

Læs mere

System til hjemmetræning af rygpatienter

System til hjemmetræning af rygpatienter Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser System til hjemmetræning af rygpatienter Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking

Læs mere

Velfærdsteknologi hvem designer vi for?

Velfærdsteknologi hvem designer vi for? Robotteknologiske træningsfliser Velfærdsteknologi hvem designer vi for? Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel Brugerindsigter FOPI Sundhedshus med online fællessk Nordic Walking

Læs mere

Sundhedshus med online fællesskab

Sundhedshus med online fællesskab Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Sundhedshus med online fællesskab Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks

Læs mere

Mødestedet tiltrækkende motiverende

Mødestedet tiltrækkende motiverende Formålet med Mødestedet er at udvikle nye typer af mødesteder for selvhjulpne ældre. Mødesteder, der vil virke tiltrækkende og motiverende, fordi de øger både den mentale og fysiske fitness gennem en kombination

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

30 Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort

30 Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort Formålet med Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort er at udvikle innovative løsninger, der støtter ældre i at tage deres medicin. Løsninger, der giver dem en bedre forståelse for medicineringen

Læs mere

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført i Lev Vel projekt Forebyggende Selvmonitorering, som del af SPOR 1. Undersøgelsen har været gennemført i perioden jan. feb. 2012, og data

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort

Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU CESA Om Lev Vel Brugerindsigter D Sundhedshus med online fællesskab FOPI Robotteknologiske træningsfliser Nordic Walking Sticks Social Yoga Mats Brugerindsigter

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Erfaringer fra OPI - samarbejdet Opsamling og interviews, om offentlig-privat

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Caretech Innovation MIKAT

Caretech Innovation MIKAT 1 Projektevaluering Caretech Innovation MIKAT Deltagere/partnere: AB Research Caretech Innovation, Alexandra Instituttet A/S IHA Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Jysk Psykologcenter Dato 16.04 2012

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

Personlig interaktiv hjemmeside

Personlig interaktiv hjemmeside 2012 Vision Ortopædkirurgisk Afdeling ESA 2 på Aarhus Universitetshospital ønsker at skabe et mere målrettet og personligt informations- og vejledningskoncept til patienter, som skal have nyt hofteled.

Læs mere

Ældres forståelse af aldring og teknologi

Ældres forståelse af aldring og teknologi Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Ældres forståelse af aldring og teknologi Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Sundhedsudvikling og Folkesundhed Aarhus (FSAa) har i samarbejde med Institut for Folkesundhed

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

RAPPORT. Workshop Velfærdsteknologi Aktørmøde om etablering af Sundhedshus i Rudkøbing. Langeland Kommune, Region Syddanmark

RAPPORT. Workshop Velfærdsteknologi Aktørmøde om etablering af Sundhedshus i Rudkøbing. Langeland Kommune, Region Syddanmark RAPPORT Workshop Velfærdsteknologi Aktørmøde om etablering af Sundhedshus i Rudkøbing Langeland Kommune, Region Syddanmark Udarbejdet af Projektleder Carina Lykke Johannessen Syddansk Sundhedsinnovation

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Forebyggende Selvmonitorering BRUGERINDSIGTER OG KONCEPTUDVIKLING PÅ ÆLDREOMRÅDET

Forebyggende Selvmonitorering BRUGERINDSIGTER OG KONCEPTUDVIKLING PÅ ÆLDREOMRÅDET Forebyggende Selvmonitorering BRUGERINDSIGTER OG KONCEPTUDVIKLING PÅ ÆLDREOMRÅDET Forebyggende selvmonitorering Det bærende spørgsmål Brugergruppens udfordringer Mo8va8on Forebyggelses- og monitoreringsmuligheder

Læs mere

DELTA. Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com

DELTA. Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com DELTA Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com BACK TRACK Fremtidens Rygtræning i Hjemmet History & highlights Technology pathfinders since 1941 70 years of history in headlines: 40 ties Knowledge

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Det forebyggende Forfatter: Liv Grønnow, assistent på Center for

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

DELTA. Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com

DELTA. Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com DELTA Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com DEN INTELLIGENTE PILLEÆSKE History & highlights Technology pathfinders since 1941 70 years of history in headlines: 40 ties Knowledge & corporation

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning 1 Forebyggende Hjemmebesøg Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning Baggrund Forebyggende hjemmebesøg har været en del af MSO s indsats, siden

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Sundhedsboost til jeres Rigtige mænd

Sundhedsboost til jeres Rigtige mænd Sundhedsboost til jeres Rigtige mænd Kære kommune, Rigtige Mænd Sjakket er en mulighed for jer som kommune til at motivere jeres kommunes Rigtige Mænd til at komme i gang med en sundere livsstil, ligesom

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB

EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB Udkast til Sundhedsforløb Varighed: 3 måneder. Kontaktperson fra Frokost.dk: Line Eckermann, Sundhedsfaglig konsulent og Projektleder for Firmasund. Måned Aktivitet Tidsforbrug

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Ældre som brugere af sociale og digitale medier Forfatter: Julie

Læs mere

Velkommen TAG DEL. Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk. vores samfund

Velkommen TAG DEL. Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk. vores samfund Velkommen TAG DEL 6 gode råd til, hvordan I kan få mere ud af at bruge TAG DEL til at involvere jeres omverden Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk Der er allerede mange, der har oprettet en profil og er begyndt

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Digital Patientuddannelse til. borgere med type 2-diabetes. og hjertekarsygdom. IT-projektleder Anna-Britt Krog

Digital Patientuddannelse til. borgere med type 2-diabetes. og hjertekarsygdom. IT-projektleder Anna-Britt Krog Digital Patientuddannelse til borgere med type 2-diabetes og hjertekarsygdom IT-projektleder Anna-Britt Krog 2 Det Digitale Sundhedscenter en vision, der udfoldes i flere delprojekter Visionen om Det Digitale

Læs mere

Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide

Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide Hjertekarsygdomme, dårlige øjne og nyreproblemer. Det er blot nogle af de sygdomme, som sender folk til lægen, hvorefter de kommer hjem med ikke blot én, men hele

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

NIM. Corporate Health Programs

NIM. Corporate Health Programs NIM Corporate Health Programs 360 integrerede sundhedsløsninger Nordic Integrative Medicine Virsomheder, der investerer i medarbejdernes sundhed og velvære, opnår langsigtede økonomiske fordele. Arbejdsrelateret

Læs mere

Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 08.00 Velkomst - Tjek ind: Præsentation af underviser og deltagere - Erfaringer med Hjernen & Hjertet indtil nu... Kl. 08.20 Oplæg v/ Inge

Læs mere

Hvor blev værdien af? Offentlige private innova/onsprojekter som adgang /l det offentlige marked. Erfaringer fra Lev Vel

Hvor blev værdien af? Offentlige private innova/onsprojekter som adgang /l det offentlige marked. Erfaringer fra Lev Vel Hvor blev værdien af? Offentlige private innova/onsprojekter som adgang /l det offentlige marked Erfaringer fra Lev Vel Lev Vel skaber innova/on, der sikrer livskvalitet hos selvhjulpne ældre. Lev Vel ledes

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN

UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN PERSPEKTIVER PÅ UNDERSØGELSE AF FAGLIG KVALITET I SO CIALE INDSATSER Å R S M Ø D E, S O C I A L T I L S Y N, S O C I A L S T Y R E L S E N, 2 1. M A J

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Energibalance og overvægt (Matematik/Idræt)

Energibalance og overvægt (Matematik/Idræt) Energibalance og overvægt (Matematik/Idræt) Indledning og forudsigelse Sundhedsstyrelsen fastslår på deres hjemmeside, at Svær overvægt er et stigende problem, der vokser for hver dag. Hvis ikke denne

Læs mere

STRESS SOM EN MULIGHED. Hvordan kan vi vende stress til arbejdsglæde og livsglæde? Ét bud er at se stress som en mulighed.

STRESS SOM EN MULIGHED. Hvordan kan vi vende stress til arbejdsglæde og livsglæde? Ét bud er at se stress som en mulighed. STRESS, III AF LINE HVILSTED OG ANDREAS GRANHOF JUHL STRESS SOM EN MULIGHED Hvordan kan vi vende stress til arbejdsglæde og livsglæde? Ét bud er at se stress som en mulighed. Vi er optaget af de mange

Læs mere

!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT!

!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT! OPFATTELSERAF EMPOWERMENTVIASUNDHEDS3IT "en"teknoantropologisk"undersøgelse"af"borgeres"udbytte"af" adgang"til"personlige"sundhedsdata"via"sundhed.dk" " " " Teknoantropologisk.kandidatspeciale.fra.Aalborg.Universitet.

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Sundhedsfremme der virker i Tarzan kulturer

Sundhedsfremme der virker i Tarzan kulturer Sundhedsfremme der virker i Tarzan kulturer Sundhedsambassadør Michael Povlsen Sundhedsambassadør Annita Møller Sundhedsambassadør John Balling Næstved Park & Vej Chefkonsulent Pernille Thau Alectia Tlf.

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013.

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. Fora - læring og kreativitet i fællesskab, 2014 Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. På landsmødet i maj 2014 stemte de delegerede ja

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens interaktive stol 1/1 2011-1/5 2012. Journalnummer: 1-33-76-23-1-11. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens interaktive stol 1/1 2011-1/5 2012. Journalnummer: 1-33-76-23-1-11. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens interaktive stol 1/1 2011 1/5 2012 Journalnummer: 1337623111 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb

Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb (Bilag til dagsordenspunkt 2, Orientering om Arkitekturanalyse på sundhedsområdet af komplekse

Læs mere

Observationer af personer

Observationer af personer new ways of working Spørgeskema Workshop Observationer af personer Observationer i rum Interviews Observationer af møder Snapshots Inspirationsforedrag Episoder Arbejdsmønsteranalyse Metoder til at afdække

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Notat. Fremad Aktiv Idrætsprojekt i Århus Projekt 86. Projekt nr. 86. Dato for afholdelse. 28.september 2007. Godkendt d.

Notat. Fremad Aktiv Idrætsprojekt i Århus Projekt 86. Projekt nr. 86. Dato for afholdelse. 28.september 2007. Godkendt d. Notat Projekt nr. 86 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Robin Vickery 28.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte tlf:

Læs mere

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen HISTORIK - Afprøvninger - Udbredelse RH PATIENTGRUPPER Ca. 3500 patienter fordelt over det meste af Region Hovedstaden 1/3 mænd Alle aldersgrupper

Læs mere

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept PROOF OF CONCEPT Metode til konceptudvikling og proof of concept Introduktion Metoden for proof of concept er et generisk redskab, som kan bruges som en integreret del af en virksomheds produktudvikling.

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere