Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april Fremtidens it-læring 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1"

Transkript

1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1

2 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013

3 2 Fremtidens it-læring

4 Velkommen! Alle børn og unge skal trives og blive så dygtige, de kan. Høje faglige ambitioner skal gå hånd i hånd med nysgerrighed, kreativitet og motivation. Emnet for denne konference er, hvordan it kan bidrage til at realisere de visioner. Danmark er et af de lande i verden, hvor flest børn og unge har adgang til it både hjemme, i dagtilbud og på skolerne. Der er også mange eksempler på, at pædagogisk personale og lærere i Danmark med inddragelse af it opnår endnu bedre resultater end før, for eksempel i forhold til fagligt niveau og motivation. Omvendt er der også mange lærere, pædagoger og skoleledere, der er søgende i forhold til, hvordan de bedst integrerer it i deres arbejde. It-rådgivningsgruppen har i sit arbejde drøftet, hvordan langt flere børn og unge, lærere og pædagoger kan drage nytte af de muligheder, som it giver. Vi ser frem til dagens konference og til at drøfte Fremtidens it-læring i dagtilbud og i folkeskolen med jer. Christine Antorini, børne- og undervisningsminister Mads Tofte, formand for it-rådgivningsgruppen Fremtidens it-læring 3

5 Program Kl Ankomst og registrering. Blok 1 Velkomst og præsentation af it-rådgivningsgruppens råd og idéer Kl Velkomst ved børne- og undervisningsminister Christine Antorini og formand for ministerens it-rådgivningsgruppe Mads Tofte. Kl Forslag og anbefalinger til ministeren fra itrådgivningsgruppen v/mads Tofte, formand for it-rådgivningsgruppen. Kl Oplæg ved børne-og undervisningsminister Christine Antorini. Hvordan ser ministeren på forslagene, og hvad har ministeren tænkt sig at gøre fremadrettet? Blok 2 It i dagtibud Kl Kim Byrding, pædagogisk konsulent i Egedal Kommune. Kim Byrding vil med billeder og eksempler fra praksis vise, hvordan it kan understøtte læring og trivsel i dagtilbud. Endvidere vil Kim Byrding med udgangspunkt i et konkret eksempel fortælle, hvordan it kan bruges til at skabe sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Kl Klaus Thestrup, ph.d. ved VIA University College. Klaus Thestrup viser billeder og eksempler på medielege i hverdagen og fortæller i den sammenhæng om forholdet mellem leg og læring. Eksemplerne er baseret på Klaus Thestrup s forskningsprojekt Det eksperimenterende fællesskab. Kl Paneldebat om it i dagtilbud. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini Pædagogisk konsulent i Egedal Kommune Kim Byrding Ph.d. ved VIA University College Klaus Thestrup Formand for it-rådgivningsgruppen Mads Tofte Leder af den aldersintegrerede institution Mariehønen i Vejle Kommune Birte Berg Kure 4 Fremtidens it-læring

6 Kl Pause. Blok 3 It og digitale læremidler i folkeskolen Kl Elever fra Antvorskov Skole Fem piger fra 8. klasse på Antvorskov Skole vil vise, hvordan de med deres robot kan forbinde teori og praksis fra naturfag på en motiverende måde. Kl Thomas Illum Hansen, videncenterleder, Læremiddel.dk Digitale læremidler virker motiverende på eleverne, men det kræver tid at sætte sig ind i dem og bruge dem hensigtsmæssigt. Thomas Illum Hansen vil derfor vise, hvordan digitale læremidler til folkeskolen konkret kan bruges i forskellige sammenhænge. Opsamling Kl Opsamling på konferencens oplæg og paneldebat. Hvad blev vi klogere på? Kl Afrunding og tak for i dag ved børne-og undervisningsminister Christine Antorini. Kl og frem Networking. Kl Paneldebat om it i folkeskolen. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini Formand for it-rådgivningsgruppen Mads Tofte Skoleleder, Søren Ranthe, Antvorskov Skole i Slagelse Kommune Videncenterleder Thomas Illum Hansen Læremiddel.dk Fremtidens it-læring 5

7 Fakta om it-rådgivningsgruppen I januar 2012 nedsatte børne- og undervisningsministeren en it-rådgivningsgruppe med 19 personligt udpegede medlemmer. Rektor for IT-Universitetet i København, Mads Tofte, er gruppens formand. It-rådgivningsgruppen har til opgave at: Rådgive børne- og undervisningsministeren om udfordringer og perspektiver for den digitale folkeskole. Herudover kan øvrige uddannelsesområder under Ministeriet for Børn og Undervisning inddrages. Rådgivningsgruppen skal inspirere og medvirke til at perspektivere børne- og undervisningsministerens initiativer på området og har ingen beslutningskompetence. It-rådgivningsgruppens medlemmer Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA University College Aslak Gottlieb, undervisningskonsulent, Medieundervisning.dk Bettina Guldager Lundgaard Hansen, chefkonsulent, KMD Birgitte Holm Sørensen, professor, AAU-København Bjarne Thostrup, tidligere pædagogisk konsulent i Frederiksberg Kommune Camilla Uhre Fog, Director Spec., LEGO Fonden Christian Hjorth Lund, stifter af den almennyttige forening Basidia David Garde-Tschertok, pædagogisk uddannelseschef, Microsoft Erik Arendal, specialkonsulent, Aarhus Universitet Finn Drabe, skoleleder, Endrupskolen John Klesner, pædagogisk it-konsulent, Favrskov Kommune Karin Levinsen, lektor, AAU-København Kim Herlev, udviklingschef, Experimentarium Mads Tofte, rektor, IT-Universitetet i København (formand) Marianne Kron, direktør, LEARNINGFORTHEFUTURE Steen Grønbæk, områdeleder for pædagogisk udvikling, Mercantec Thomas Illum Hansen, videncenterleder, Læremiddel.dk Thomas Jørgensen, rektor, Borupgaard Gymnasium Tommy Sørensen, skoleleder, Nordvestskolen Helsingør 6 Fremtidens it-læring

8 It-rådgivningsgruppen har holdt en række temamøder med børne- og undervisningsministeren suppleret med faglige oplæg mv. fra personer i eller uden for it-rådgivningsgruppen. It-rådgivningsgruppen afslutter sit arbejde i It-rådgivningsgruppens møder It-rådgivningsgruppens møder har primært haft folkeskolen som omdrejningspunkt. It-rådgivningsgruppen har drøftet: It til fremme af motivation It til fremme af undervisningsdifferentiering Lærer-til-lærerundervisning og andre former for udbredelse af bedste praksis Øget anvendelse af it i folkeskolen Lederens rolle i skolens anvendelse af digitalisering It som middel til kvalitetsudvikling It i dagtilbud It-rådgivningsgruppens temamøder har udmøntet sig i en lang række råd og ideer til børne- og undervisningsministeren. I denne pjece indgår udvalgte råd og ideer. Fremtidens it-læring 7

9 It-rådgivningsgruppen om folkeskolen It-rådgivningsgruppens råd og ideer har en bred spændvidde, som i deres indhold retter sig mod både Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, kommuner, skoleledelse, lærere og elever. It-rådgivningsgruppens råd og ideer om folkeskolen er her inddelt i tre kategorier. Kompetenceløft og netværk Efteruddannelsesmidler til opkvalificering af undervisere på alle niveauer både i grundskolen og på læreruddannelsen. Deciderede kurser, herunder onlinekurser, bør understøttes og udvikles, så videndeling om digitaliseret undervisning på egen arbejdsplads i faglige miljøer efter et kursusforløb understøttes. En styrkelse af it didaktisk i læreruddannelsens fag og tværfaglige projekter og udvikling af nye design for praksisnær kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingen består i at understøtte konkrete udviklingsprojekter i praksis. Etablering af et skoleledernetværk med fokus på digital forandringsledelse, herunder at netværket er en del af skoleledernes digitale kompetenceløft. Dannelse af nationale/regionale netværk. Et løft af lærere, som har gode faglige kompetencer, til at bringe disse i spil i en it- og mediemæssig kontekst. Formålet er dels, at deltagerne bliver klædt på til at arbejde med it som en integreret del af undervisningen, dels at de fungerer som ambassadører, der formidler ideer og best practice. Spredningsindsatsen understøttes af et korps af konsulenter, der faciliterer lærernes refleksion over egen praksis og hjælper med konkret at udvikle og afprøve it-baserede undervisningsforløb. It i undervisningen Den digitale adgang til læringsmål, læringsressourcer og opfølgning bør være tilgængelig alle steder. Det betyder, at forældrene fremover i langt højere grad kan understøtte, inspirere og følge med i elevernes læring, produktion og resultater. Inden 2014 bliver der udviklet mindst én digital platform, hvor alle kvalificerede digitale og tilgængelige læremidler og læringsressourcer er til rådighed. Platformen giver også mulighed for at lærere og elever løbende kan udveksle ideer og produkter. 8 Fremtidens it-læring

10 Teknologiske støtteværktøjer i form af bl.a. læseog skriveteknologi som oplæsning og ordforslag bør være til rådighed for alle elever og lærere i alle fag. På baggrund af den eksisterende viden om it og undervisningsdifferentiering bør der ske en udvikling på langt sigt af responsive og dialogskabende læremidler. Folkeskolens afsluttende prøver og nationale test Folkeskolens afsluttende prøver bør afspejle intentionerne i Fælles Mål og faghæfte 48 om it-integration i faget. It-krav og it- og mediekompetencemål bør være synlige i prøverne og i prøveforlæggene. De samme it-redskaber, som eleverne bruger til daglig, bør være tilgængelige under prøverne. De nationale test bør helt fra 3. klasse vise intentionerne om it-integration i Fælles Mål og faghæfte 48. Test bør foregå sådan, at eleven skal bruge andre it-værktøjer til at løse opgaver under testen. Fremtidens it-læring 9 9

11 It-rådgivningsgruppen om dagtilbud Udformning af et nationalt it-pædagogisk modul, hvor en pædagog fra hvert dagtilbud uddannes til forandringspilot, som sammen med kollegaer og meget tæt støtte fra forskere og undervisere udvikler, igangsætter, gennemfører og vurderer forløb ude i egen praksis sammen med børn og øvrigt personale. Udformning af en selvstændig webside i lighed med emu.dk, hvor pædagoger kan videndele, og hvor aktuelle eksempler og forløb beskrives i billeder og videoklip. Omdrejningspunkt er læreplanstemaer, dog er der behov for, at et inklusions- og digitalt dannelsesaspekt får et selvstændigt fokus. Hver kommune bør opdatere eller formulere en it-strategi for 0-18 års-området. Med udgangspunkt i strategien bør hvert dagtilbud udforme en handleplan sammen med personale og involvering af forældre. Digital dannelse og inklusion anbefales beskrevet som to overordnede indsatsområder. It-rådgivningsgruppen foreslår, at Ministeriet for Børn og Undervisning fremmer et initiativ til forskning for at indkredse pædagogiske metoder og principper, der kvalificerer det pædagogiske personale og børns digitale kompetencer. Initiativet kan have særlig interesse for børns evne til at omsætte indtryk fra nettet til lege og aktiviteter i dagtilbuddet, hvor de som medproducenter kommunikerer med omverdenen. Ministeriet for Børn og Undervisning bør tilsvarende fremme et initiativ til forskning i overgangen mellem dagtilbud og skole. Der bør på national plan i lighed med skoleledernetværket om digital forandringsledelse tages initiativ til oprettelse af et ledernetværk i samarbejde med relevante partnere for dagtilbudsområdet. Når pædagoguddannelsen bliver revideret bør it og mediebaserede fortællinger være en del af hele pædagoguddannelsen som pædagogisk metode og som pædagogisk værktøj i de enkelte fag, i praktikken, linjefag og eksamener. 10 Fremtidens it-læring

12 Fremtidens it-læring 11

13 Afrunding It-rådgivningsgruppens råd og ideer vil spille ind i arbejdet med regeringens folkeskoleudspil Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen og regeringen og KL s satsning på en øget anvendelse af it i folkeskolen ( ). På dagtilbudsområdet skal Udviklingsprogrammet Fremtidens dagtilbud være med til at forbedre børns trivsel og læring med for eksempel it. Ministeriet for Børn og Undervisning har afsat i alt 25 millioner kroner i perioden til at udvikle og kvalificere den pædagogiske indsats i dagtilbud og til at skabe en ny forskningsbaseret viden. 12 Fremtidens it-læring

14

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Bliv en del af Ny Nordisk Skole

Bliv en del af Ny Nordisk Skole Bliv en del af Ny Nordisk Skole Redaktion og produktion: Iben Bryld Gaardmand og Mads Klindt, Ny Nordisk Skole-sekretariatet og Thomas Bech Hansen, Kommunikationssekretariatet alle i Undervisningsministeriet.

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere