Bo42 Rosenlunden Lundensvej Tilstandsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014"

Transkript

1 Rosenlunden Lundensvej Tilstandsrapport 2014

2 Rosenlunden Lundensvej Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4. side 7 5. Vedligeholdelsesbudget side 44 Udarbejdet: 2014 Forelagt afdelingsbestyrelsen Der er ingen afdelingsbestyrelse Fremlagt afdelingsmøde 8. september 2015 Udarbejdet: af Bo42 Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

3 side GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende tilstandsrapport, omhandlende Rosenlunden. Der er opført i 1977, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer. Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT - Primære bygningsdele, som: Fundamenter Ydervægge Indvendige vægge - Kompletterende bygningsdele, som: Vinduer Døre Facadepartier Fuger Tagrender- og nedløb - Belægninger, som: Arealer med SF-sten og asfalt Tage overflader - VVS-installationer, som: Kloakledninger Rensebrønde Nedløbsbrønde Toiletter Brugsvandsrør Blandingsbatterier Varmerør Varmecentral Radiatorer Radiatorventiler - Elektriske og mekaniske anlæg, som: Gruppeskabe Elinstallationer og armaturer Terrænbelysninger - Inventar, som: Komfurer og emhætter Køleskabe/Frysere Køkkener Postkasser Låsesystem - Generelt, som: energimærke og tilstandsrapport Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

4 0.3 SAMMENFATNING side Ydervægge: Facaderne fremstår ved besigtigelsen, med mindre revner og afskalninger, Facader er beskyttede af det store tagudhæng. Herved kan vedligeholdelsesomkostninger reduceres. Helhedsindtryk: Facaderne er i rimelig stand Indervægge: Væggene af teglsten fremtræder i god stand Vinduer: Døre: Vinduer er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning, vinduer malerbehandles hver 5-6 år. Tætningslister skiftes løbende ved konstatering af defekter. Døre er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning, Malerbehandling af døre foretages hvert 5-6 år. Tætningslister skiftes løbende ved defekt Fuger omkring vinduer og døre: Eksisterende mørtelfuger omkring vinduer og døre, der er udskiftet i 2009 er i god stand Tagrender og tagnedløb: Tagrender og tagnedløb af pvc, levetid er opbrugt, hvorfor det anbefales at udskifte dem i den 10 årige vedligeholdelses periode Arealer belagt med sf-sten og asfalt: Arealerne er i rimelig stand, men slitage og sætninger forekommer. Genopretning af asfaltareal ved p-pladser anbefales. Ved omlægning og renovation, til fællesanlæg ved indkørsel, kan skader hidrørende fra renovationsbil hindres Tagbelægning af teglsten: Tagbelægning fremstår i god stand Gulve: Beton gulve er belagt med linoleum, overflader er mange steder gennemslidt og genopretning skal foretages. Der er i det 10 årige vedligeholdelsesplan påregnet genopretning over 10 år Kloakledninger i jord: Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion.

5 Kloakbrønde: side 5 Kloakbrønde er i god stand Brugsvandsrør: Synlig del af vandledningsnettet er i rimelig stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Skjulte rør i installationskanaler i terrændæk, har flere steder tegn på begyndende tæringsskader (konstateret ved hul tagning) det må påregnes at rør i løbet af den 10. årige vedligeholdelsesperiode skal udskiftes helt eller delvis Centralvarme: Synlig del af centralvarmerørene er i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Skjulte rør vurderes, at have god stand, men det bør overvejes at forny disse i takt med øvrige rør. Varmeunits foreslås udskiftet i takt med nedbrud af komponenter, efter udskiftning af radiator rør bør overvejes at udføre direkte tilslutning til fjernvarme Radiatorer: Radiatorerne er i forhold til alder i god stand. Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100%. Termostatventiler er fundet i god stand Ventilation: Mekanisk udsugning fra køkkener er i god stand, naturligt aftræk fra badeværelser, anbefales ændret til mekanisk udsugning Elinstallationer: Gruppetavler er løbende udskiftet med nye tavler med HPFI relæ. Øvrige Elinstallationer/ materiel lever op til dagens standard og gældende lovgivning, men grundet alder og slidtage, må påregnes øget vedligeholdelse Belysningsarmaturer: Belysningsarmaturer i god stand, det anbefales at foretage udskiftning til LED armaturer Hårde hvidevarer: Komfurer er i god stand. Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og lavt energiforbrug lever ældre skabe ikke op til dagens standard. Ved udskiftning udskiftes til lavenergi skabe Økonomi/budget: De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer. Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

6 0.4 KONKLUSION side Gennemgang: Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand. Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået Tagrender og tagnedløb: Tagrender og tagnedløb af pvc, levetid er opbrugt, hvorfor det anbefales at udskifte dem i den 10 årige vedligeholdelses periode Arealer belagt med sf-sten og asfalt: Arealerne er i rimelig stand, men slitage og sætninger forekommer. Genopretning af asfaltareal ved p-pladser anbefales. Ved omlægning og renovation, til fællesanlæg ved indkørsel, kan skader hidrørende fra renovationsbil hindres (53)01 Brugsvandsrør: Vand og varmerør er fremført til de enkelte brugssteder via rør kanaler i betongulve, ved tæringer i rørene vil det være en fordel at frilægge rør i demonterbar rør kasse ved loft, hvorfra installationer udføres som synlig installation Ventilation: Mekanisk udsugning fra køkkener er i god stand, naturligt aftræk fra badeværelser, anbefales ændret til mekanisk udsugning Samlet vurdering: Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelses budget for årene er det efter vor vurdering gode bygninger, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelser vil være sunde og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard.

7 side 7 Generel information Rosenlunden består af: 18 stk. 2 værelses lejligheder Bruttoetageareal i alt m2 I de efterfølgende eftersynskort er anvendt følgende tilstandsvurderinger: Nærværende tilstandsrapport udarbejdet i december Erstatter tidligere rapport af

8 side 8 (12) 01 Fundamenter (12) 01 fundamenter Totalmængde: 390 m. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2097 Fundamenter er støbt på stedet. Fundamenter fremstår intakte uden revner og tegn på skadelig nedbrydning. IB: Ved afskalling af sokkelpuds repareres overflader. Reparation af sokkelpuds hvert 5. år kr

9 side 9 (21) 01 Ydervægge (21) Ydervægge (21)01 Ydervægge Totalmængde: 890 m2 Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2097 Bærende facade konstruktion er udført som 30 cm. Hulmur, med teglsten i for og bagmur. Facader er i henhold til tegninger isoleret med 75 mm mineraluld. Mod tagremme er udført rulleskifte uden kuldebro isolering. IB: Facaderne fremstår i god stand, i forbindelse med efterisolering af tag rum er hulmure kontrolleret og efterfyldt ved indblæsning. K1: Kuldebro i gavle ved limtræsbjælke, kan bevirke fugtophobning ved rem, risiko for råd og svampeskader. Gennemgang af facader, udbedring af løse og defekte fuger samt om muring af løse skifter. Foretages hvert 5 år. Grundet beskyttet beliggenhed under stort tagudhæng kan årligt vedligehold reduceres. Genopretning af facader kr Årlig gennemgang af facader, samt udbedring af skader. kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

10 side 10 (22) 01 Indvendige vægge (22) Indervægge (22)01 Indvendige vægge Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1986 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2097 Indervægge er opført som murede skillevægge af teglsten, hel stens vægge i Lejlighedsskel. Træskellet vægge ved indbyggede skydedøre. IB: Tapetsering og malerbehandling foretages efter behov, udføres af lejere i boperiode eller i forbindelse med fraflytninger. Årlig omkostning. kr

11 side 11 (31) 01 Vinduer (31) Ydervægge - Komplettering Totalmængde: 72 stk. (31)01 Vinduer Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-27 år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2027 Eksisterende vinduer er af træ monteret med 2-lags termoglas. Vinduer fremstår i god stand og med intakt funktion. Grundet stort udhæng kan forventes øget levetid for vinduer. K1: Tætningslister er flere steder defekte, med træk gener til følge. Det anbefales at foretage løbende vedligeholdelse af vinduer, ved malerbehandling der normalt foretages hvert 5 6 år, samt løbende vedligehold af fuger, tætningslister og beslag. Tætningslister udskiftes løbende ved nedbrydning. Malerbehandling af vinduer, hvert 5-6 år kr Årlig vedligeholdelse af tætningslister, beslag mv. 2% kr

12 side 12 (31) 02 Udvendige døre (31) Ydervægge Komplettering (31) 02 Udvendige døre Totalmængde: 37 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 2-22 år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2036 Døre er af malerbehandlet træ monteret med 2 lags termoglas, og isolerede brystninger. Døre er placeret under halvtag hvorfor øget levetid kan forventes. IB Årligt vedligehold af hængsler, beslag mv. Genbehandling af malede overflader hvert 5-6 år. Udskiftning af døre 37 stk. kr Årligt vedligehold af døre 3% kr Malerbehandling af døre hvert 5-6 år kr

13 side 13 (31) 03 facadepartier (31) Ydervægge Komplettering (31) 03 facadepartier Totalmængde: 18 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977/2009 Restlevetid: 2-22 år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2036 Facadepartier er af malerbehandlet træ monteret med 2 lags termoglas, og isolerede brystninger. Døre er ændret til nye dobbeltdøre. Parter er placeret under halvtag hvorfor øget levetid kan forventes. IB Årligt vedligehold af hængsler, beslag mv. Genbehandling af malede overflader hvert 5-6 år. Udskiftning af døre 18 stk. kr Årligt vedligehold af døre 3% kr Malerbehandling af døre hvert 4-5 år kr

14 side 14 (31) 04 Fuger (31) Ydervægge Komplettering (31) 04 Fuger Totalmængde: 680 mtr. Registrering: Dec Indbygningsår: 2009 Restlevetid: 5-25 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2039 Mørtel fuger omkring vinduer og døre er udskiftet i IB: Årlig inspektion af fuger/udskiftning af defekte fuger. Etablering af nye mørtel fuger. Udskiftning af fuger ved vinduer og døre 680 m. à 200 kr Årlig inspektion af fuger/udskiftning af defekte fuger kr Samlede årlige omkostninger i alt kr

15 side 15 (37) 01 Tagrender og nedløbsrør (37) Tage - Komplettering (37)01 Tagrender og nedløbsrør Totalmængde:345/60 mtr. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-5 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2007 Tagrender udført af PVC, i fabrikat Plastmo rende nr. 12 og tagnedløb 110 mm. Rende er indbygget skjult i Stern beklædning. Tag nedløb ligeledes udført af pvc, er ført til tag brønde i terræn. IB: Levetid for render og nedløb er ved at være opbrugt, ved skader udskiftes hele længder eller sider. K2: Tagrender skal repareres således at der ikke sker fugtophobning i trækonstruktioner, med råd og svampeskader til følge. Tagrender inspiceres/oprenses 1 gang pr. år. Det anbefales at foretage udskiftning af render og nedløb. Reparationer og udskiftninger bør planlægges udført, i forbindelse med stillads for andre arbejder. Oprensning af tagrender 1 gang årligt samt vedligehold af render og nedløb Samlet omkostning pr. år kr Skønnet omkostning ialt: kr Udskiftning af tagrender og nedløb anslået kr

16 side 16 Bo42 (40) Belægninger - terræn (40) Belægninger - Terræn (40)01 Arealer med SF-sten og asfalt. Totalmængde: 550/800 m 2 Registrering: Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-5 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2029 P-pladser, cykelparkering, gangstier er belagt med SF-sten og kørevej er belagt med asfalt. Med den foreslåede løbende vedligeholdelse kan levetid forlænges. K1: Belagte arealer er i fin stand og generelt uden nævneværdig slitage og sætninger, dog er kørevejen og p-plads foran blokke sporkørt på grund af kørsel med tunge lastbiler (som vejen formentlig ikke er dimensioneret til). Sporkørslen medfører begyndende knusning af stenkanterne. Ved etablering af fælles renovations tættere på indkørsel, kan skader fra renovationsbil reduceres/ hindres. Sætninger oprettes løbende, kørevej og p-plads repareres og ny asfalt belægning udføres. Genopretning af belagte arealer kr Årlig reparation og vedligehold 1% kr Ekstraordinær opretning af vej kr

17 side 17 Bo42 (40) 02 Havearealer (40) Belægninger - Terræn (40) 02 Terrasser Totalmængde: 243 m2 Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-10 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2034 Terrasser er belagt med betonfliser. IB: Terrasser omlægges løbende ved konstatering af defekte fliser eller sætninger. Generel omlægning af terrasser 250 m2 kr Årlig gennemgang og reparation 2%. kr Årligt omlægning af / genopretning kr Skønnet årlig omkostning ialt: kr

18 side 18 Bo42 (40) 03 Hegn (40) 03 Hegn Totalmængde: 243 m2 Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-10 år Levetid 20 år Vedligehold 5% Udbedres senest år: 2034 Hegn omkring terrasser er af træ flethegn, monteret på mur og nedgravede stolper. K2: Hegnsstolper og hegn er flere steder nedbrudte af råd. Hegn er ikke blevet vedligeholdt, men fjernet i forbindelse med nedbrud/ fraflytninger Etablering af nye hegn på terrasser 18 stk. anslået kr Årlig reparation 5%. kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

19 side 19 Bo42 Afdeling 37 (43) 01 Gulve (43)01 Gulve: Totalmængde: 1000 m 2. Registrering: Dec Indbygningsår: 1986 Restlevetid: 2-22 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2036 Gulve i entreer og opholdsrum er linoleum på beton i alt 810 m2. I baderum og bryggers er udført klinkegulve i alt 164 m2. K1: Oprindelige gulve af ensfarvet linoleum, er de fleste steder udslidt med skjoldet og slidte overflader. Gulve i badeværelser og bryggers er ikke udført med vådrumstætning. Løbende vedligeholdelse ved reparation af skader, gulve vedligeholdes af lejer i bo periode. Ved misligholdelse af gulve må der etableres nye gulve, helt eller delvis. Årligt vedligehold 1,5% kr Årlig genopretning 10% kr Samlede årlige omkostninger kr

20 side 20 Bo42 (47) 01 Tagdækning (47) Tage - Overflader (47)01 Tagdækning Totalmængde: 2560 m2 Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2077 Tagflader er belagt med brune vingetagsten oplagt på lægter med undertag af svær asfaltpap. Gavle er udført afvalmede. Alle rygninger og grater er lagt i mørtel. Taghældning 30 graders hældning. MB: Tagflader bør efterses en gang om året, og forskubbede og eventuelt revnede teglsten udskiftes/tilrettes. Ved besigtigelse fremstod tage i god stand. Årlig gennemgang og reparation af tagflader. Etablering af ny tagbelægning 2560m2 kr Heraf udgør pergola 420 m2 kr Årlig reparation og vedligehold 2% kr

21 side 21 Bo42 (50) 01 Kloakledninger (50) VVS - Terræn (50)01 Kloakledninger Totalmængde: 85 mtr. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2070 Kloaksystem for spildevand og regnvand (separatsystem) er udført med betonrør. IB: Kloakrørene kan ikke umiddelbart inspiceres, men må i påkommende tilfælde undersøges med TV-inspektion. Har der på samme strækning været gentagne tilstopninger af kloakken, bør der foretages en TV-inspektion for om muligt, at klarlægge årsagen. Ledninger gennemspules efter behov. Årlig inspektion, rensning og spuling af kloaksystem pr. år kr Skønnet omkostning i alt: kr

22 side 22 Bo42 (50) 02 Rensebrønde (50) VVS - Terræn (50)02 Rensebrønde Totalmængde: 39 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 3-43 år Levetid år Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2057 Rensebrønde er udført som 1 m. nedgangsbrønde i beton med bundløb af flækket lerrør. Alle brøndene er forsynet med dæksel af støbejern. IB: Brøndene er generelt i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring. Rensebrønde renses/spules, når ledningsanlæg i øvrigt skal højtryksspules. Udskiftning af 39 stk. brønde anslået kr Årlig inspektion og rensning af brønde kr Årlig omkostning til reparation ½% kr Årlig omkostning i alt kr

23 side 23 Bo42 (50) 03 Nedløbsbrønde (50) VVS - Terræn (50)03 Nedløbsbrønde Totalmængde: 33 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 3-43 år Levetid år Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2057 Nedløbsbrønde er udført som Ø25 tagbrønde og 30x30 rendestensbrønde. Alle brøndene er forsynet med dæksel af støbejern. IB: Brøndene er generelt i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring. Rensebrønde renses/spules, når ledningsanlæg i øvrigt skal højtryksspules. Udskiftning af 33 stk. brønde anslået kr Rensning af brønde hvert andet år kr Årlig omkostning til inspektion og reparation ½% kr

24 side 24 Bo42 (52) 02 Toiletter (52) Afløb og sanitet (52)02 Toiletter Totalmængde: 18 stk. Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-10 år Registrering: Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2024 Toiletter er nyere toiletter med 2-skyl, toiletter bliver løbende repareret/ udskiftet ved defekter. IB: Toiletcisterner serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Udskiftning af klosetter skønnet 18 stk. kr Løbende vedligehold af klosetter. Samlet omkostning pr. år kr Henlæggelse til nye klosetter ved levetid 20 år. kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

25 side 25 (52) 03 Blandingsbatterier (52) Afløb og sanitet (52)03 Blandingsbatterier Totalmængde: 72 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-20 år Levetid år Vedligehold 1-3% Udbedres senest år: Løb. Blandingsbatterier i køkken og bad er overalt monteret som traditionelle 2-grebs armaturer, af fabrikat Titan. IB: Blandingsbatterier er overalt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved nedslidning/defekt. Blandingsbatterier serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Etablering af nye blandingsbatterier kr Løbende vedligehold af blandingsbatterier. Samlet omkostning pr. år 2% kr Årlig henlæggelse til nye blandingsbatterier ved levetid 20 år kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

26 (53) Vand side 26 (53) 01 Brugsvandsrør (53)01 Brugsvandsrør Totalmængde: 785 lbm. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-13 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2027 Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført af galvaniserede gevindrør indstøbte og indmurede rør dog som plast isolerede kobberrør. Ledningsnettet er fremført installationskanaler i terrændæk til brugssteder. K1: Rør i installationskanaler er flere steder tærede, og er derfor udskiftet, Da levetid for anlæg er ved at være opbrugt, bør afsættes beløb til fornyelse. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Ved generel omlægning bør rør placeres tilgængeligt i rum. Udskiftning af rør installation anslået kr Løbende vedligehold af rør ekskl. eventuelle følgeomkostninger. Samlet omkostning pr. år 1% kr Skønnet omkostning ialt: kr

27 side 27 (53) 02 isolering af rør (53) Vand (53)02 Isolering af rør Totalmængde: 1150 lbm Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 12 år Udbedres senest år: 2026 Isolering af rør er foretaget med mineraluldsmåtter, afsluttet med asfaltpap. Ventiler er uisolerede, endvidere forekommer der sporadisk kortere rørstrækninger uden isolering.(besigtiget ved reparationsarbejder) MB: UN: Rørisoleringen er generelt i rimelig stand, dog med enkelte beskadigelser. Isoleringstykkelsen lever ikke op til dagens standard, men placering i rørkanaler muliggør ikke efterisolering. Det bør overvejes at flytte rør til placering tilgængeligt i boligerne. Reparation i forbndelse med rørskader. Isolering af rør i forbindelse med omlægning til placering ved loft. anslået kr

28 side 28 Bo42 (56) 01 Varmecentral (56)01 Varmecentral Totalmængde: 1 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1995 Restlevetid: 0-11 år Levetid år Vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2025 Varmecentral er etableret i selvstændigt skur, Varmecentral er veksler anlæg tilsluttet fjernvarme. Komponenter er nyere og i rimelig stand. IB: Komponenter, isolering mv. fremtræder i pæn stand, uden synlige tegn på begyndende tæringsskader eller nedbrydninger. Ved defekte komponenter eller rør udskiftes delene løbende. Løbende vedligehold af komponenter og rør. Samlet omkostning pr. år kr

29 side 29 (56) 02 Varmerør (56)02 Varmerør Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-10 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2026 Ledninger for centralvarme er udført med glatte sømløse stålrør, henholdsvis med middelsvære sorte gevindrør. Ledningsnettet er placeret utilgængeligt i rørkanaler indstøbt i terrændæk. IB: Ledningsnettet fremtræder, hvor det kan inspiceres, i pæn stand uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Ved renovering af brugsvandsrør bør det overvejes at flytte rørene til placering i tilgængelig rørkanal ved eller på loft. Renovering/ udskiftning af varmerør anslået kr Løbende vedligehold af rør ved gennemtæring o. lign. excl. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år kr Bo42

30 side 30 (56) 03 Varmefordelingsmålere (56)03 Varmefordelingsmålere Totalmængde: 18 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 2009 Restlevetid: 0-10 år Levetid år Vedligehold 0-1% Udbedres senest år: 2024 Eksisterende energimålere er Brunata fordelings målere. MB: Eksisterende energi målere forventes udskiftet Udskiftning af energimålere. kr Udskiftning af energimålere varme. kr Udskiftning af vandmålere. kr Batteriskifte vandmålere 2017 anslået kr

31 side 31 (56) 04 Radiatorer (56)04 Radiatorer Totalmængde: 108 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-13 år Levetid år Vedligehold 0-1% Udbedres senest år: 2027 Radiatorer er pladejernsradiatorer fabr. Thor Riffel. IB: Radiatorerne vurderes til at være i god stand efter deres alder. Der var ingen synlige tegn på begyndende tæring. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. udskiftning af radiatorer, f. eks. i forbindelse med tæringsskader, bør ny radiator, efter overgang til fjernvarme, vælges med en effektforøgelse på min. 100% i forhold til eksisterende radiator (hvis pladsforholdene tillader det). Udskiftning af radiatorer 108 stk. anslået kr Løbende udskiftning af radiatorer ved gennemtæring o. lign. Samlet omkostning pr. år 1% kr Henlæggelse til nye radiatorer ved levetid 40 år kr Samlede årlige omkostninger kr

32 side 32 (56) 05 Radiatorventiler (56) Varme (56)05 Radiatorventiler Totalmængde: 134 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-6 år Levetid år Levetid ½-1% Udbedres senest år: 2020 Radiatorventiler og termostater er fabrikat Danfoss. IB: Termostater fremtræder i funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved defekter. Ved lækage i forbindelse med ventilspindel skiftes pakdåse. Ved defekt termostat udskiftes denne. Udskiftning af termostater kr Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år kr Årlig henlæggelse til nye termostater ved levetid 15 år kr Årlig skønnet omkostning i alt: kr

33 side 33 (57) 01 Ventilation (57) Ventilation (51)01 Mekanisk udsugningsanlæg Totalmængde: 18 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: år Levetid år vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2020 Aftræk i bad er udført med 10x15 cm eternitkanal, ført til tudtagsten i tagflade. Kanaler er isoleret med 30 mm fastholt mineraluld. Der er monteret klapventiler i loft. Aftræk fra køkkener er udført som aftræksventil i væg. MB: Badeværelser bør forsynes med mekanisk udsugning. Årlig service på motorer. Kanaler renses hvert 5. år Ved svigt udskiftes defekte komponenter. Omkostning til rensning af kanaler hver 5. år kr Etablering af ny mekanisk udsugning i badeværelser kr Udskiftning af mekanisk udsugning i køkkener kr Årlig omkostning til reparation af komponenter 2% kr Årlig omkostning til service Henlæggelse til nye anlæg ved levetid 20 år kr. kr Skønnet årlig omkostning ialt: kr

34 side 34 (63) 01 Gruppeskab (63) Lavspænding (63)01 Gruppeskabe Totalmængde: 18 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: Var. Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2064 Gruppetavler er fabrikat LK type UG12, monteret med HPFI-relæ og med automatsikringer for lys- og kraftgrupper. IB: Gruppetavlen lever med hensyn til sikkerhed og antal grupper op til dagens standard. Tavlen har disponibel plads for yderligere montering af automatsikringer. HPFI-relæ skal afprøves mindst 1 gang pr. år, f. eks. i forbindelse med aflæsning af måler. Udskiftning af gruppetavler anslået kr Løbende vedligehold af gruppetavle og komponenter. kr Årlig henlæggelse til nye gruppetavler ved levetid 30 år. kr Skønnet omkostning ialt: kr

35 side 35 (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63) Lavspænding (63)02 Afbrydere og stikkontakter Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-13 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2027 Afbrydere og stikkontakter er fabrikat LK Fuga, ved defekter udskiftes komponenter. MB: Afbrydere og stikkontakter er efter deres alder i god stand. Bliver løbende udskiftet ved defekter. Grundet alder må påregnes øgede udgifter i kommende år. Ved defekt udskiftes den pågældende komponent. Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år kr Skønnet årlig omkostning ialt: kr

36 side 36 (63) 03 Lampesteder (63) Lavspænding (63)03 Lampesteder Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 19 Restlevetid: 0-13 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2027 Lampesteder for pendelmontering er planforsænket dåse i loft/væg med ø80 mm plastdæksel. K1: Lampeudtagene er generelt funktionsdygtige, men gennemgående er mange dæksler enten knækket eller forsvundet. Dæksler udskiftes/monteres f. eks. i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Løbende vedligehold af lampesteder. Samlet omkostning pr. år kr Skønnet årlig omkostning ialt: kr

37 side 37 Bo42 (63) 04 Belysningsarmaturer (63) Lavspænding (63)04 Belysningsarmaturer Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-10 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2027 I boliger er monteret belysningsarmatur i badeværelser, i fællesarealer pendler på væg. I terræn er opsat parklygter på stander. K1: Belysningsarmaturer er generelt funktionsdygtige,men grundet alder må forventes reparationer og udskiftninger. Ved udskiftning anbefales at montere armaturer med led lyskilder. Belysningsarmaturer repareres / udskiftes ved defekter. Udskiftning af Parklamper 3 stk. kr Udskiftning af lamper i badeværelser 18 stk. kr Udskiftning af pendler i fællesarealer kr Løbende vedligehold af lampesteder 2% Kr Henlæggelse til nye armaturer, levetid 20 år kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

38 side 38 (71) 01 Komfurer og emhætter (71) Teknisk inventar (71)01 Komfurer og emhætter Totalmængde: 18 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-20 år Levetid år Vedligehold 3-6% Udbedres senest år: Løb. Lejlighederne er forsynet med kogeplader indbygget i bordplader med separat bordovn.kogeplader udskiftes i takt med fornyelse til 4 pl. eller glaskeramisk plade. IB: Generelt er kogeplader, ovne og emhætter i pæn og funktionsdygtig stand. Ved defekt udskiftes komfurer, ovne og emhætter løbende såfremt reparation ikke er mulig. Det anbefales at foretage udskiftning til Glaskeramiske kogeplader. Etablering af nye kogeplader, ovne og emhætter kr Løbende vedligehold af komfurer, ovne og emhætter Samlet omkostning pr. år 3% kr Henlæggelse til nye kogeplader, ovne og emhætter ved levetid 10 år kr Skønnet omkostning ialt: kr

39 side 39 (71) 02 Køleskabe/Frysere (71) Teknisk inventar (71)02 Køleskab/Fryser Totalmængde: 18 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-20 år Levetid år Vedligehold 3-5% Udbedres senest år: Køleskab/fryser er af forskellig fabrikat og størrelser. MB: Generelt set er køleskab/frysere i pæn stand efter alder, nye kølefryseskabe leveres som A+ skabe. Ved defekt, udskiftes køle-fryseskabe løbende såfremt reparation ikke er mulig. Det anbefales at udskifte til køleskabe med separat fryser. Total udskiftning af køleskab/fryser vil høre sammen med en generel modernisering af køkken. Udskiftning af kølefryseskabe 18 stk. kr Løbende vedligehold af køleskab/fryser foretages af lejere Samlet omkostning pr. år 3% kr Henlæggelse til nye kølefryseskabe ved levetid 10 år kr Skønnet årlig omkostning ialt: kr

40 side 40 (73) 01 Køkkener (73) Opbevaringsmøbler (73)01 Køkkener Totalmængde: 18 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-12 år Levetid år Vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2026 Køkkener er element køkkener med bordplader af plastlaminat. K0: Skabselementer, bordplader m.v. er i rimelig stand. Men levetid er ved at være opbrugt. Reparation udføres, hvor låger etc. er defekte, og bordplader hakkede og skårede. Reparation af låger, bordplader m.v. Årlig udgift 2% kr Skønnede årlige omkostninger i alt. kr Udskiftning af køkkener kr

41 side 41 (79) 01 Postkasseanlæg (79)01 Postkasseanlæg Totalmængde: 20 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-5 år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2019 Der forefindes ikke samlet postkasseanlæg, postkasser er erstattet af brevindkast i boligernes hoveddøre. Der er ikke ansøgt om generel dispensation. K0: Brevindkast er i rimelig stand, vedligeholdes ved defekt. Udskiftes når døre i afdelingen udskiftes. Reparationer udføres, eller nyt brevindkast monteres. Etablering af nyt postkasseanlæg kr Årlige reparationer 3% kr Årlig henlæggelse til nyt anlæg ved levetid 10 år kr Skønnede årlige omkostninger i alt. kr

42 side 42 (79) 02 Låsesystem (79)02 Låsesystem Totalmængde: 18 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-12 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2026 Låsesystem er Ruko 6-stiftssystem. K0: Låsesystem serviceres ved bortkomst af nøgler omlægges låse. Reparationer/ omlægninger foretages eller cylinderskifte foretages. Etablering af nyt låsesystem kr Reparation/ omlægninger af låse Årlig udgift 1% kr Årlig henlæggelse til nyt låsesystem ved levetid 30 år kr Skønnede årlige omkostninger i alt kr

43 side 43 (90) 01 Generelt (90)01 Generelt Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1977 Restlevetid: 0-5 år Levetid 5-10 år Vedligehold ingen Udbedres senest år: 2016 Lovpligtig energimærkning er foretaget i 2009, levetid er 5 år, men er forlænget til Lovpligtig tilstandsrapport, udarbejdes hver 5. år. IB: Rapporter fornyes i henhold til gældende love og regler. Rapporter er tilgængelige på Bo42 s hjemmeside Udarbejdelse af tilstandsrapport kr Udarbejdelse af nyt energimærke, varmeregnskab kr

44 Rosenlunden side 44 Vedligeholdelsesbudget Nr. Primære bygningsdele (12) 01 Fundamenter (21) 01 Ydervægge (22) 01 Indervægge I alt Nr. Kompl. bygningsdele (31) 01 Vinduer (31) 02 Døre (31) 03 Facadepartier (31) 03 Fuger (37) 02 Tagrender og nedløb I alt Nr. Belægninger (40) 01 Belagte arealer (40) 02 Havearealer (40) 03 Hegn (43) 01 Gulve (47) 01 Tage overflader I alt Nr. VVS (50) 01 Kloakledninger (50) 02 Rensebrønde (50) 03 Nedløbsbrønde (52) 02 Toiletter (52) 03 Blandingsbatterier (53) 01 Brugsvandsrør (53) 02 Isolering af rør (56) 01 Varmecentral (56) 02 Varmerør (56) 03 Varmefordelings målere (56) 04 Radiatorer (56) 05 Radiatorventiler (57) 01 Ventilation I alt Nr. El og mekaniske anlæg (63) 01 Gruppeskab (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63) 03 Lampesteder (63) 04 Belysningsarmaturer I alt Nr. Inventar (71) 01 Komfurer og emhætter (71) 02 Køleskabe/Frysere (73) 01 Køkkener (79) 01 Postkasseanlæg (79) 02 Låsesystem (90) 01 Generelt I alt Nr. Oversigt (10) Bygningsbasis (20) Primære bygningsdele (30) Kompl. bygningsdele (40) Belægninger (50) VVS (60) El og mekaniske anlæg (70) Inventar I alt

Bo42. Støberigården. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Støberigården. Tilstandsrapport 2014 Støberigården Tilstandsrapport 2014 Støberigården Østergade 72 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4. side 7 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Pakhuset

Knudsker Boligselskab. Pakhuset Knudsker Boligselskab Pakhuset Tilstandsrapport 2006 Knudsker Boligselskab Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Strandgården. Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52

Bo42. Strandgården. Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2014 Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side

Læs mere

Bo42. Afdeling 19. Lynghøjen 1-45 Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 19. Lynghøjen 1-45 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 19 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 19 Lynghøjen 1-45 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Midgården II. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Midgården II. Tilstandsrapport 2014 Midgården II Tilstandsrapport 2014 Midgården II Midgårdsvej 20-66 / Asavej 27-37 / Willumsvej 2-12 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Bo42. Afdeling 12. Thorkildsvej 59-65

Bo42. Afdeling 12. Thorkildsvej 59-65 Afdeling 12 Thorkildsvej 59-65 Tilstandsrapport 2011 Afdeling 12 Thorkildsvej 59-65 Tilstandsrapport 2011 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Ågården. Ågården 1-34

Bo42. Ågården. Ågården 1-34 Ågården Tilstandsrapport 2012 Ågården Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget side 41

Læs mere

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side

Læs mere

Bo42 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Bo42. Søndergården II afdeling 39. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Søndergården II afdeling 39. Tilstandsrapport 2013 Søndergården II afdeling 39 Tilstandsrapport 2013 side 2 Bo42 Søndergården II afdeling 39 Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Bo42. Højvangsparken. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Højvangsparken. Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport 2014 Kommandanthøjen 1-51/Torneværksvej 41-71 2-60/Holger Lundgrens Vej 1-54 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side 9

Læs mere

Bo42. Afdeling 10. Slåenvej 10-26

Bo42. Afdeling 10. Slåenvej 10-26 Bo42 Slåenvej 10-26 Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Slåenvej 10-26 Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 3 3. Konklusion side 6 4. side 7 5.

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

Bo42. Afdeling 7. NordParken. Gartnervangen 24-64

Bo42. Afdeling 7. NordParken. Gartnervangen 24-64 Afdeling 7 NordParken Gartnervangen 24-64 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 7 Gartnervangen 24-64 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Rosenvej 1-15/Rosenvej 2-24 Thorkildsvej 35-43/Gartnervangen 16-22 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bo42. Afdeling 2. Pæretræsdalen & 25-39

Bo42. Afdeling 2. Pæretræsdalen & 25-39 Afdeling 2 Pæretræsdalen 26-40 & 25-39 Tilstandsrapport 2012 Afdeling 2 Pæretræsdalen 26-40 & 25-39 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,00 m³ koldt brugsvand 10,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,00 m³ koldt brugsvand 10,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 34 Adresse: Store Tingbakke 1 Postnr./by: 9310 Vodskov BBR-nr.: 851-539271-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse.

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse. SIDE 1 AF 6 Adresse: Strandlyst 27 Postnr./by: Resultat 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-187714-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 36 Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-571167-002 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM oktober 2011 Vores ejendomme - dit hjem Beskrivelse-JS-211011-YK.doc BYGNINGSDELSBESKRIVELSE JK- Pavilloner ApS Nydamsvej 3, 6040 Egtved Side 1 af 3 Bygningsdelsbeskrivelse

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere