Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab. 20. februar 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab. 20. februar 2018"

Transkript

1 Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab Et trafikselskab gav en journalist afslag på aktindsigt i størrelsen af det honorar, som et produktionsselskab modtog for at levere speak (højtalerudkald) til et offentligt transportmiddel. Trafikselskabet henviste til offentlighedslovens 30, nr februar 2018 Forvaltningsret Ombudsmanden havde ikke grundlag for at tilsidesætte trafikselskabets vurdering af, at aktindsigt i honoraroplysningen ville kunne påføre speakeren og hans produktionsselskab økonomisk skade af nogen betydning. Samlet kunne ombudsmanden derfor ikke kritisere, at trafikselskabet havde givet journalisten afslag på aktindsigt. Ombudsmanden henviste til, at der gælder en klar formodning for, at udlevering af oplysninger, der er omfattet af anvendelsesområdet for 30, nr. 2, indebærer en nærliggende risiko for, at den virksomhed eller person, som oplysningerne angår, vil lide skade af betydning. Ombudsmanden bemærkede i den forbindelse, at trafikselskabet flere gange havde været i kontakt med produktionsselskabet for at få belyst risikoen for økonomisk skadevirkning, hvis anmodningen om aktindsigt blev imødekommet. Produktionsselskabet havde i den forbindelse bl.a. forklaret trafikselskabet, at der for hver opgave, som produktionsselskabet/speakeren indgik, blev aftalt et individuelt honorar, og at offentliggørelse af honorarbeløbet for én opgave med stor sandsynlighed ville kunne påvirke selskabets forhandlingsposition med hensyn til speakerens honorar for andre, fremtidige opgaver. Produktionsselskabet oplyste desuden, at selskabet altid opfattede denne type oplysninger som fortrolige drifts- og forretningsforhold, som de aldrig oplyste om til udenforstående. Ombudsmanden kunne heller ikke kritisere, at trafikselskabet havde afvist at give journalisten aktindsigt i honoraroplysningen i form af meroffentlighed. (Sag nr. 17/02986) Herunder gengives ombudsmandens udtalelse i sagen efterfulgt af en sagsfremstilling:

2 Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad drejer sagen sig om, og hvad tager jeg stilling til? Du har klaget over, at trafikselskabet A har afslået din anmodning om aktindsigt i størrelsen af det honorar, som produktionsselskabet B modtog for at levere speak v/speaker C til A s højtalerudkald. A s afgørelse blev truffet under henvisning til offentlighedslovens 30, nr. 2. Min undersøgelse angår således en vurdering af, om A efter denne bestemmelse med rette kunne undtage oplysningen om honorarets størrelse fra aktindsigt. Jeg har desuden taget stilling til A s vurdering af, om du kunne få aktindsigt i form af meroffentlighed efter offentlighedslovens 14, stk Offentlighedslovens 30, nr ( ) 2.2. A s afgørelse om afslag på aktindsigt blev truffet i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2. Bestemmelsen lyder således: 30. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes. Bestemmelsen svarer til 12, stk. 1, nr. 2, i den tidligere offentlighedslov fra 1985 og har til formål at tilgodese private erhvervsinteresser. Følgende fremgår af de specielle bemærkninger til bestemmelsen, jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013: Bestemmelsen i nr. 2 er enslydende med den gældende lovs 12, stk. 1, nr. 2. 2/13

3 Bestemmelsen forudsætter i modsætning til nr. 1 at forvaltningsmyndigheden foretager en konkret vurdering, der falder i to led. Myndigheden skal først tage stilling til, hvorvidt der er tale om oplysninger vedrørende forretningsforhold mv. Er det tilfældet, skal myndigheden dernæst foretage en vurdering af, om aktindsigt i disse oplysninger må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der typisk af konkurrencemæssige grunde påføres den pågældende person eller virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning. Der vil i forhold til oplysninger, der er omfattet af nr. 2, gælde en klar formodning for, at udlevering af oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden eller den person, oplysningerne angår, vil lide skade af betydning. Forvaltningsmyndighederne bør dog som hidtil indhente en udtalelse fra den, oplysningerne angår, for at få belyst risikoen for, at en udlevering af oplysninger om forretningsforhold mv. vil medføre den nævnte risiko for økonomisk skade. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af gældende ret i betænkningens kapitel 17, pkt. 3 (side 651 ff.). Om kommissionens overvejelser henvises til betænkningens kapitel 17, pkt. 5.3 (side 706 f.) Som eksempler på oplysninger omfattet af bestemmelsen nævner betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 706, bl.a. produktionsmetoder, produktionsforhold, forretningsforbindelser, kundelister, forretningsbetingelser, kontraktsvilkår, forretningsmæssige strategier og markedsføringstiltag. Også oplysninger om etableringsomkostninger, driftsomkostninger, salgsomkostninger samt oplysninger om virksomhedens regnskaber og økonomiske forhold i øvrigt nævnes som eksempler på omfattede typer af oplysninger. Jeg henviser også til Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 521 ff., herunder det på s. 523 f. anførte om, at oplysninger om økonomiske forhold i bred forstand i praksis er anset for omfattet af bestemmelsen. Således er bl.a. vederlagsoplysninger i en kontrakt, udgiftsoplysninger, afsætningsmuligheder samt prisfastsættelsesovervejelser omfattet af bestemmelsen Som det fremgår af de citerede forarbejder (pkt. 2.2 ovenfor), er offentlighedslovens 30, nr. 2, kun anvendelig, hvis udlevering af oplysninger efter en konkret vurdering må antages at indebære nærliggende risiko for, at der påføres den pågældende person eller virksomhed skade, navnlig et økonomisk tab af nogen betydning. 3/13

4 Som det imidlertid også fremgår, vil der gælde en klar formodning for, at udlevering af oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden eller den person, som oplysningerne angår, vil lide en sådan skade. Se også betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s Om det nærmere indhold af formodningsreglen henviser jeg til Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 530, hvor bl.a. følgende er anført: Hverken de specielle bemærkninger eller betænkningen indeholder noget nærmere om baggrunden for eller den nærmere betydning af formodningsreglen. Det må antages, at reglen skal ses i sammenhæng med, at myndigheden, der skal foretage den endelige skadesvurdering, typisk ikke vil have de nødvendige forudsætninger for at vurdere, om en udlevering af oplysningerne om drifts- eller forretningsmæssige forhold mv. omfattet af 30, nr. 2, rent faktisk vil påføre den pågældende virksomhed skade. Derfor anføres det også i de specielle bemærkninger til 30, nr. 2, ( ), at myndigheden bør indhente en udtalelse fra vedkommende virksomhed mv. I de tilfælde, hvor virksomheden giver udtryk for, at en udlevering vil påføre konkrete skadevirkninger for virksomhedens økonomi, og begrunder dette, må formodningsreglen indebære, at myndigheden normalt ikke behøver yderligere dokumentation for, at betingelserne for at begrænse aktindsigten efter 30, nr. 2, er opfyldt. Det anføres samme sted (s. 530 f.), at formodningsreglen ikke ændrer ved, at myndigheden (for en principiel betragtning) fortsat skal foretage en konkret vurdering af, om udleveringen vil indebære en nærliggende risiko for, at der påføres virksomheden navnlig et økonomisk tab af nogen betydning. Bl.a. med henvisning til tidligere ombudsmandspraksis er det videre i kommentaren anført, at kravet om den konkrete vurdering indebærer, at f.eks. en generel angivelse af hensynet til konkurrencemæssige forhold på det pågældende område, den blotte gengivelse af bestemmelsens ordlyd eller en generel vurdering af risikoen for tab ikke i sig selv er nok til at meddele afslag på aktindsigt Det følger af den ombudsmandspraksis, som der er henvist til i den kommenterede offentlighedslov, at den blotte oplysning om vederlag i henhold til en kontrakt normalt ikke kunne undtages efter den tilsvarende bestemmelse i 12, stk. 1, nr. 2, i den tidligere offentlighedslov. Se i den forbindelse bl.a. sagerne, som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for henholdsvis 1987, s. 242, 1993, s. 294, og 2006, s Jeg har efterfølgende i flere tilfælde haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmål om aktindsigt i oplysninger om økonomiske forhold efter 30, nr. 2, i den 4/13

5 nugældende offentlighedslov. Jeg henviser bl.a. til de sager, som er offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside som sagen FOB (ikke kritik af afslag på aktindsigt i afvigelsesforklaring til produktionsregnskab for spillefilm) og sagen FOB (ikke kritik af afslag på aktindsigt i tilbud afgivet i forbindelse med salg af aktier i DONG). Endvidere har jeg i en udtalelse af 25. november 2016 taget stilling til et spørgsmål om aktindsigt i vederlaget til et rekrutteringsfirma i forbindelse med rekruttering af en ny ledende medarbejder til en kommunal selvstyrehavn. I den sag havde den berørte virksomhed (rekrutteringsfirmaet) over for havnen afgivet en udtalelse, som alene henviste til risikoen for at svække firmaets muligheder i et meget konkurrencepræget marked. På den baggrund var det min opfattelse, at havnen ikke på det anførte grundlag kunne undtage oplysningerne om udgifterne til konsulentbistand fra aktindsigt efter offentlighedslovens 30, nr. 2. Sagen er offentliggjort på offentlighedsportalen.dk med ombudsmandens sagsnr. 16/ Min vurdering af A s undtagelse af oplysningen om honorar 3.1. Sagen drejer sig som nævnt om indsigt i oplysning om størrelsen af det honorar, der var aftalt mellem produktionsselskabet B og A som led i kontrakten mellem de to parter om levering af speak v/c. Det kan ikke give mig anledning til bemærkninger, at A har anset honoraroplysningen for at vedrøre drifts- og forretningsforhold hos C og B. Oplysningen er således efter sin karakter omfattet af offentlighedslovens 30, nr Spørgsmålet er herefter, om udleveringen af oplysningen om honoraret måtte antages at indebære en nærliggende risiko for, at der ville blive påført C og/eller B økonomisk skade af nogen betydning. A har i afgørelsen af 3. maj 2017 anført, at det ud fra en konkret vurdering er A s opfattelse, at en udlevering af oplysningerne vil medføre en nærliggende risiko for, at C og/eller B påføres økonomisk skade af nogen betydning. A har ikke i afgørelsen nærmere begrundet denne opfattelse. A har imidlertid i sin udtalelse af 7. juli 2017 over for mig nærmere oplyst, at A i anledning af anmodningen om aktindsigt flere gange telefonisk indhentede bemærkninger fra B, og at produktionsselskabet under telefonsamtalerne gav udtryk for den klare opfattelse, at kontrakten indeholder oplysninger, som vedrører fortrolige drifts- og forretningsforhold om C og B, hvis offentliggørelse 5/13

6 med stor risiko ville påføre C og B økonomisk skade, idet sådanne honoraraftaler i sagens natur er fortrolige. A fik således under samtalerne oplyst, at afregning varierer afhængigt af opgavens indhold, omfang og øvrige faktorer, og at det med stor sandsynlighed ville skade selskabets fremtidige forhandlingsevne omkring lignende opgaver, hvis den aktuelle aftales betingelser blev offentliggjort. Desuden har B den 6. februar 2018 uddybende over for A oplyst, at produktionsselskabet altid opfatter denne type oplysninger som fortrolige drifts- og forretningsforhold, som de aldrig oplyser om til udenforstående. Heller ikke på det seneste, hvor en række medier har henvendt sig til selskabet med spørgsmål om C s honorar for nogle tv-reklamer Som sagen er oplyst for mig, må jeg forstå det sådan, at A på baggrund af B s oplysninger har anlagt en konkret vurdering af risikoen for, at meddelelse af aktindsigt i honoraroplysningen ville kunne påføre C og B økonomisk skade af nogen betydning. A fandt, at risikoen var nærliggende. Efter min gennemgang af sagen har jeg ikke fundet grundlag for at tilsidesætte A s vurdering af risikoen for økonomisk skadevirkning. Jeg har herved lagt vægt på, at det fremgår af forarbejderne til offentlighedslovens 30, nr. 2, at der gælder en klar formodning for, at udlevering af oplysninger, der er omfattet af bestemmelsens anvendelsesområde, vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden eller den person, oplysningerne angår, vil lide skade af betydning, jf. ovenfor under pkt I den under pkt omtalte sag, FOB , udtalte jeg mere generelt, at myndighederne efter at have indhentet udtalelse fra den, som oplysningerne angår i videre omfang end tidligere vil kunne lægge til grund, at betingelserne for undtagelse fra aktindsigt er opfyldt. Jeg bemærker i den forbindelse, at A i forbindelse med behandlingen af din anmodning om aktindsigt flere gange var i telefonisk kontakt med B for at få belyst risikoen for økonomisk skadevirkning ved at imødekomme din anmodning om aktindsigt. Produktionsselskabet har ved disse lejligheder nærmere forklaret, på hvilken måde udlevering af honoraroplysningen efter selskabets opfattelse vil kunne have økonomisk skadevirkning. Som jeg forstår B, aftales der for hver opgave, som produktionsselskabet/c indgår, et individuelt honorar, og offentliggørelse af honorarbeløbet for én opgave vil med stor sandsynlighed kunne påvirke selskabets forhandlingsposition med hensyn til C s honorar for andre, fremtidige opgaver. 6/13

7 Jeg har i den forbindelse også noteret mig, at det fremgår af produktionsselskabets seneste oplysninger, at C efterfølgende har medvirket i nogle tvreklamer, og at produktionsselskabet også for så vidt angår denne opgave over for medierne har afvist at oplyse om C s honorar Samlet er det på den baggrund min opfattelse, at jeg ikke har grundlag for at kritisere, at A afslog at give dig aktindsigt i oplysningen om honoraret efter offentlighedslovens 30, nr Jeg er opmærksom på, at A hverken tog notat om de telefoniske oplysninger, som A modtog fra B, eller partshørte dig over indholdet af oplysningerne, inden der blev truffet afgørelse i sagen. Du har imidlertid i forbindelse med min behandling af sagen haft lejlighed til at kommentere produktionsselskabets oplysninger, uden at jeg af den grund mener, at jeg kan kritisere sagens udfald. Jeg foretager mig derfor ikke mere vedrørende spørgsmålene om eventuel notatpligt og partshøring i forbindelse med sagen. 4. Meroffentlighed offentlighedslovens 14 Offentlighedslovens 14 om meroffentlighed har følgende ordlyd: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Stk. 2. Stk. 1 gælder også i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger, som indgår i sager, der er undtaget fra aktindsigt efter A anførte i afgørelsen af 3. maj 2017 følgende vedrørende spørgsmålet om eventuel meroffentlighed: A har overvejet, om oplysninger om C s honorar burde udleveres til dig efter reglen om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1. A har imidlertid ikke fundet grundlag herfor. Der er i den vurdering taget særligt hensyn til pressens mulighed for at belyse spørgsmål, som har almen interesse, jf. Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009, side /13

8 I udtalelsen af 7. juli 2017 til mig refererede A vedrørende meroffentlighedsspørgsmålet til det, som A havde anført i sin afgørelse. I de specielle bemærkninger til offentlighedslovens 14 om meroffentlighed er anført, at det må antages, at afvejningen i de tilfælde, hvor der er tale om at undtage oplysninger fra retten til aktindsigt efter undtagelsesbestemmelserne i lovforslagets 30-33, i almindelighed vil føre til, at der ikke kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Dette skyldes ifølge forarbejderne, at de oplysninger, der kan undtages med hjemmel i 30-33, i almindelighed vil være underlagt tavshedspligt efter forvaltningslovens 27 (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013). På den baggrund har jeg heller ikke grundlag for at kritisere, at A afslog at give dig aktindsigt i honoraroplysningen i form af meroffentlighed. 5. Afslutning Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Jeg bemærker, at jeg alene har taget stilling til indholdet af den afgørelse, som A har truffet. Jeg har ikke foretaget en vurdering af sagsbehandlingen. 8/13

9 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling I en af 28. april 2017 anmodede du A om aktindsigt i det beløb, som A har betalt C for at lægge stemme til A s højtalere. Derudover søgte du aktindsigt i oplysninger om den tid, C har brugt på at gennemføre arbejdet. Samme dag kvitterede A for modtagelsen af din anmodning, og den 3. maj 2017 traf A følgende afgørelse: Offentlighedsloven, herunder reglerne om aktindsigt, gælder for A, og vi har derfor vurderet din anmodning om aktindsigt efter offentlighedslovens regler. C s honorar for at lægge stemme til A s højtalere Det er A s vurdering, at der i kontrakten med C s produktionsselskab B findes oplysninger, som vedrører drifts- og forretningsforhold hos C og B. Ud fra en konkret vurdering er det A s opfattelse, at en udlevering af oplysningerne vil medføre en nærliggende risiko for, at C og/eller B påføres økonomisk skade af nogen betydning. A undtager derfor disse oplysninger fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens 30, nr. 2. I den vedhæftede kontrakt er oplysninger om C s honorar derfor overstreget. Den tid, som C har brugt på at gennemføre arbejdet ( ) A er ikke bekendt med, hvor meget tid der er medgået til C s forberedelse, idet der ikke var tale om en opgave, som blev afregnet pr. time, men om en resultatforpligtelse. En resultatforpligtelse er en forpligtelse til at opnå et bestemt resultat eller tilvejebringe et bestemt slutprodukt uanset den medgåede produktionstid. Modsætningen hertil er en indsatsforpligtelse, dvs. en forpligtelse til at yde en bestemt indsats, fx i et bestemt antal timer. A vedlagde en kopi af A s kontrakt med B om speak til A. I den udleverede kopi var en række oplysninger slettet, herunder oplysningen om det aftalte honorar for indtalingen af speak og overdragelse af rettighederne dertil (pkt. 6 i kontrakten). 9/13

10 BILAG SAGSFREMSTILLING Den 26. juni 2017 klagede du til mig over A s afgørelse om at afvise aktindsigt i, hvad C s produktionsselskab modtog for, at han lagde stemme til A s højtalere. Du skrev, at du var uenig i, at der ikke skal være åbenhed omkring, hvad en offentlig instans betaler private udbydere, og at du i øvrigt tidligere har fået mange aktindsigter om sådanne forhold ved forskellige kommuner. På baggrund af din klage bad jeg den 3. juli 2017 A om en udtalelse. I mit brev til A skrev jeg bl.a. følgende: Jeg beder om, at A i sin udtalelse oplyser, hvorvidt A forud for afgørelsen om aktindsigt indhentede en udtalelse fra B om selskabets vurdering af risikoen for økonomisk skade ved udlevering af oplysninger om det aftalte honorar. Jeg beder desuden om, at A nærmere redegør for de hensyn, der ligger bag A s vurdering i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, af, på hvilken måde udlevering af oplysninger om honorar vil kunne resultere i økonomisk skade hos B. Udtalelsen vil eventuelt blive sendt til partshøring. Jeg bad samtidig om at modtage kopi af akterne i aktindsigtssagen og kontrakten uden overstregninger. A s udtalelse forelå den 7. juli A anførte bl.a. følgende: Nærmere om forløbet I perioden 28. april til 2. maj 2017 foretog A høring af C s produktionsselskab B. Høringen foregik i form af flere telefonsamtaler i perioden 28. april til 2. maj B gav i løbet af disse telefonsamtaler udtryk for den klare opfattelse, at kontrakten indeholder oplysninger, som vedrører fortrolige drifts- og forretningsforhold om C og B, hvis offentliggørelse med stor risiko vil påføre C og B økonomisk skade, idet sådanne honoraraftaler i sagens natur er fortrolige. A fik oplyst, at afregning varierer afhængigt af opgavens indhold, omfang og øvrige faktorer, jf. nedenstående omkring resultatforpligtelser ctr. indsatsforpligtelser, og at det med stor sandsynlighed ville skade selskabets fremtidige forhandlingsevne omkring lignende opgaver, hvis den aktuelle aftales betingelser blev offentliggjort. Spørgsmålet om, hvorvidt A forud for afgørelsen om aktindsigt indhentede en udtalelse fra B om selskabets vurdering af risikoen for økonomisk 10/13

11 BILAG SAGSFREMSTILLING skade ved udlevering af oplysninger om det aftalte honorar kan således besvares bekræftende. Afgørelse om afslag på aktindsigt På baggrund af ovennævnte høring af B var det ud fra en konkret vurdering A s opfattelse, at en udlevering af de anmodede oplysninger ville medføre en nærliggende risiko for, at C og/eller B påførtes økonomisk skade af nogen betydning. A undtog derfor disse oplysninger fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2. A foretog samtidig en vurdering af adgangen til meroffentlighed i medfør af offentlighedslovens 14, stk. 1, og fandt ikke grundlag for, at betingelserne for meroffentlighed var opfyldt, ej heller henset til pressens mulighed for at belyse spørgsmål, som har almen interesse, jf. Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009, side 751. I fortsættelse af redegørelsen for afslaget på aktindsigt og som forklaring på det medgåede tidsforbrug redegjorde A endelig for den generelle sondring mellem en aftale om resultatforpligtelse og en aftale om en indsatsforpligtelse og forklarede, at man ikke var bekendt med, hvor meget tid der var medgået til forberedelse af opgaven. Den 12. juli 2017 sendte jeg dig en kopi af A s udtalelse og bad om dine eventuelle bemærkninger, og i en af 31. juli 2017 skrev du bl.a.: Selvom A er af den opfattelse, at den ikke har pligt til at fremlægge C og B s honorar i forbindelse med en udført opgave for A, kan jeg kun forholde mig til, at jeg ved tidligere lejligheder har modtaget aktindsigt ved offentlige instanser i lignende spørgsmål. Tjek eventuelt vedhæftede, som jeg modtog fra ( ) omkring konsulentydelser fra eksterne leverandører. Der fremgår det meget klart, hvad de eksterne leverandører har modtaget for deres ydelser. Hvis det ønskes kan jeg finde andre tilfælde, hvor honorar og aflønning til eksterne leverandører er fremkommet gennem aktindsigt ved offentlige instanser. Den 8. august 2017 skrev jeg til dig, at jeg ville forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg nu havde modtaget fra dig og A. Samtidig sendte jeg til orientering en kopi af dine bemærkninger til A. Den 2. februar 2018 rettede en af mine medarbejdere telefonisk henvendelse til A med henblik på at få fastslået, hvorvidt der i forbindelse med A s telefonsamtaler med B var fremkommet yderligere, konkrete oplysninger om den 11/13

12 BILAG SAGSFREMSTILLING eventuelle risiko for økonomisk skade ved en offentliggørelse af honorarets størrelse. I et svar af 6. februar 2018 skrev A bl.a.: A blev den 2. ds. kontaktet telefonisk af Folketingets Ombudsmand vedrørende ovennævnte sag. Folketingets Ombudsmand spørger, om A har yderligere begrundelse for at afslå aktindsigt som anmodet. Hertil skal A svare, at afslaget på aktindsigt skete på baggrund af telefoniske drøftelser (høring) mellem C s assistent/pa, D, og A s daværende direktør ( ) og det af D under disse telefonsamtaler oplyste. Vi har igen i dag været i telefonisk kontakt med D for at få verificeret og eventuelt uddybet B s høringssvar. D bekræfter, at de økonomiske elementer af kontrakten med C udgør fortrolige drifts- og forretningsforhold om C og B, hvis offentliggørelse med stor risiko vil påføre C og B økonomisk skade, idet sådanne honoraraftaler i sagens natur er fortrolige, jf. i øvrigt vedlagte telefonnotat, der uddybende gengiver telefonsamtalen. Af A s telefonnotat af samme dato fremgår følgende: Jeg ringede derfor i dag, den 6. februar 2018, til C s assistent/pa, D, som bekræftede, at de økonomiske elementer af kontrakten med C udgør fortrolige drifts- og forretningsforhold om C og B, hvis offentliggørelse med stor risiko ville påføre C og B økonomisk skade, idet sådanne honoraraftaler i sagens natur er fortrolige. D oplyste, at B altid opfatter denne type oplysninger som fortrolige driftsog forretningsforhold, som de aldrig oplyser om til udenforstående, heller ikke på det seneste, hvor en række medier ifølge hende har henvendt sig med spørgsmål om C s honorar for (nogle tv-reklamer). D gentog, at det med stor sandsynlighed vil skade selskabets fremtidige forhandlingsevne omkring lignende opgaver, hvis aftalen med A bliver offentliggjort. Endelig opfordrede D journalister til at kontakte enten hende eller C med spørgsmål af den karakter. Jeg sendte dig kopi af A s svar med bilag, og i en af 11. februar 2018 med bilag kommenterede du svaret således: 12/13

13 BILAG SAGSFREMSTILLING For det første er der præcedens for, at kommuner oplyser omkring prisen på ydelser, de har købt hos private virksomheder. Se vedhæftede dokument, der viser ydelser fra konsulentvirksomheder, som jeg har opnået viden om tidligere gennem aktindsigter ved ( ). For det andet må meroffentlighedsprincippet veje meget tungt i A s tilfælde, hvor der har været budgetoverskridelser, forsinkelser og andre problemer undervejs. Derfor er det i offentlighedens interesse, at alle tænkelige udgifter og beslutninger kan kigges efter i kortene. Jeg orienterede efterfølgende A om dine bemærkninger med bilag. 13/13

Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester. 26. februar 2018

Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester. 26. februar 2018 2018-7 Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester Det Kongelige Teater gav en borger aktindsigt i en samarbejdsaftale mellem teatret og et orkester, men undtog oplysninger om orkestrets

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Region Hovedstaden. [A]s anmodning om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Region Hovedstaden. [A]s anmodning om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Hovedstaden [A]s anmodning om aktindsigt [A] har den 16. november 2018 skrevet til Region Hovedstaden om regionens afgørelse af 16. november 2018 om aktindsigt. Region Hovedstaden

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Aktindsigt i kontrakt Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-182202 Dato:28-01- 2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Dagbladet Ringkøbing-Skjern har ved e-mail af 30. september

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Udtalelse om aktindsigt

Udtalelse om aktindsigt Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Udtalelse om aktindsigt 13. august 2018 J.nr. 18-29862 I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 29. januar 2018 har Odense Kommune den 9. april 2018 truffet

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

En journalist anmodede Finansministeriet om aktindsigt i tilbud afgivet i forbindelse med salget af aktier i DONG.

En journalist anmodede Finansministeriet om aktindsigt i tilbud afgivet i forbindelse med salget af aktier i DONG. 2016-54 Tilbud afgivet i forbindelse med salg af aktier i DONG kunne undtages fra aktindsigt (offentlighedslovens 30, nr. 2) 28. november 2016 En journalist anmodede Finansministeriet om aktindsigt i tilbud

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Radio 24syv s anmodning om aktindsigt

Radio 24syv s anmodning om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Kolding Kommune Radio 24syv s anmodning om aktindsigt 2. november 2018 Nyhedschef [A] har på vegne af Radio 24syv den 7. september 2018 klaget til Kolding Kommune over kommunens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Dataudtræk fra Moderniseringsstyrelsens indkøbsdatabase. 21. november 2016

Dataudtræk fra Moderniseringsstyrelsens indkøbsdatabase. 21. november 2016 2016-48 Dataudtræk fra Moderniseringsstyrelsens indkøbsdatabase En virksomhed havde anmodet Moderniseringsstyrelsen om et dataudtræk fra styrelsens indkøbsdatabase i form af oplysninger om det samlede

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt hos Horsens Kommune kommunens sagsnr A

Henvendelse om aktindsigt hos Horsens Kommune kommunens sagsnr A Ankestyrelsens brev til Horsens Kommune Henvendelse om aktindsigt hos Horsens Kommune kommunens sagsnr. 82.02.00-A53-4-18 5. september 2018 Horsens Kommune har den 10. august 2018 indbragt [borgers navn

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Afslag på aktindsigt i afvigelsesforklaring til produktionsregnskab for spillefilm. 22. august 2014

Afslag på aktindsigt i afvigelsesforklaring til produktionsregnskab for spillefilm. 22. august 2014 2014-25 Afslag på aktindsigt i afvigelsesforklaring til produktionsregnskab for spillefilm En journalist havde anmodet Det Danske Filminstitut om aktindsigt i afvigelsesforklaringen til et produktionsregnskab

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Aarhus Kommune har den 15. juni 2016 oversendt sagen til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne.

Aarhus Kommune har den 15. juni 2016 oversendt sagen til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-48555 Dato: 19-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 12. juni 2016 klaget til Aarhus Kommune over kommunens afgørelse af 10. juni

Læs mere

En journalist anmodede Erhvervsstyrelsen om aktindsigt i styrelsens tilladelser til eksport af overvågningsteknologi i en nærmere angivet periode.

En journalist anmodede Erhvervsstyrelsen om aktindsigt i styrelsens tilladelser til eksport af overvågningsteknologi i en nærmere angivet periode. 2017-11 Henvisning til tidligere kritiske artikler i afslag på aktindsigt var beklagelig. Navn på virksomhed kunne ikke undtages efter offentlighedslovens 30, nr. 2 En journalist anmodede Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens brev til et firma 2015-44795 Dato: 01-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 26. juni 2015 på vegne af firma X klaget over Region Hovedstadens afgørelse af 25. juni 2015

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Politiken Att.: Journalist Jakob Hvide Beim Rådhuspladsen København V Finansministeriets afgørelse af 25.

Politiken Att.: Journalist Jakob Hvide Beim Rådhuspladsen København V Finansministeriets afgørelse af 25. Politiken Att.: Journalist Jakob Hvide Beim Rådhuspladsen 37 1785 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 75 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 75 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 75 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. april 2016 (2016-2441). K ikke anset som part og anmodning

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer 2016-47 Dataudtræk fra kommunale lønsystemer En journalist havde anmodet to kommuner om dataudtræk fra deres lønsystemer af oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, afdeling, ansættelsestid og løn for

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat FOB 2019-21 Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat Resumé En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet efter bestemmelsen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt FOB 2019-9 Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansieringsudvalget (et

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-48575 Dato: 23-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 8. juni 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere