Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016"

Transkript

1 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået aktindsigt i dokumenter, som ministeriet forventede ville indgå i en kommende undersøgelseskommissions arbejde. Afslaget var givet efter opsamlingsbestemmelsen i offentlighedslovens 33, nr februar 2016 Forvaltningsret Som begrundelse for at undtage dokumenterne gjorde Justitsministeriet gældende, at der var truffet beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission, og at dokumenterne ud fra de foreliggende oplysninger om undersøgelsens genstand og omfang måtte antages at ville indgå i og være af central betydning for den kommende undersøgelseskommissions arbejde. Ombudsmanden kunne ikke kritisere Justitsministeriets vurdering. Han lagde vægt på, at en undersøgelseskommission måtte betragtes som nært forestående på det tidspunkt, hvor ministeriet traf afgørelse over for de tre journalister. Ombudsmanden havde desuden ikke grundlag for at tilsidesætte ministeriets vurdering af, at der var tale om centrale dokumenter. Ombudsmanden udtalte herefter, at i hvert fald når nærhedskriteriet og kravet om centrale dokumenter er opfyldt, kan der ikke stilles yderligere krav om, at myndighederne nærmere begrunder, hvorfor de mener, at det vil skade kommissionens undersøgelse at udlevere materialet. (Sagerne nr. 15/04388, 15/04498 og 15/04863) Herunder gengives ombudsmandens udtalelse i sagen efterfulgt af en sagsfremstilling:

2 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad drejer sagen sig om? Journalisterne A fra medie B, C fra medie D og E fra medie F har hver klaget til mig over Justitsministeriets stort set enslydende afslag af 9. oktober 2015 på aktindsigt i dokumenter vedrørende den såkaldte Tibet-sag. Afslagene blev givet med henvisning til, at det den 2. oktober 2015 var besluttet at nedsætte en undersøgelseskommission i sagen. Den 30. oktober 2015 bad jeg Justitsministeriet om en samlet udtalelse i anledning af klagerne fra C og A. Jeg havde på dette tidspunkt endnu ikke modtaget en klage fra E. Efter modtagelsen af E s klage besluttede jeg at behandle alle tre klager samlet. Samlesagen drejer sig herefter om Justitsministeriets afslag af 9. oktober 2015 på aktindsigt i tre dokumenter: Københavns Politis operationsbefaling af 13. juni 2012 (A s og E s klager) og af 15. september 2015 fra Københavns Politi til Justitsministeriet og Justitsministeriets telefonnotat af 16. september 2015 om en samtale med Københavns Politi (C s klage). 2. Retsgrundlag 2.1. Justitsministeriets afgørelser er truffet efter den såkaldte opsamlingsbestemmelse i 33, nr. 5, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen). Bestemmelsen lyder således: 33. Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til: 5) Private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. 2/19

3 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Om bestemmelsens anvendelse i relation til kommende undersøgelseskommissioner fremgår følgende af de specielle bemærkninger til bestemmelsen (lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013, Folketinget ): Bestemmelsen kan ligeledes anvendes til at undtage dokumenter og oplysninger, som må forventes at komme til at indgå i en kommende undersøgelseskommissions arbejde, såfremt det vurderes, at en udlevering af materialet vil være skadelig for kommissionens gennemførelse af sin undersøgelse. Det vil bero på en samlet, konkret vurdering, om retten til aktindsigt kan begrænses i forhold til de oplysninger og dokumenter, der er anmodet om aktindsigt i. I vurderingen vil det skulle indgå, hvor nært forestående nedsættelsen af en undersøgelseskommission er. Endvidere vil der skulle lægges vægt på de pågældende dokumenters og oplysningers karakter, herunder om der i forhold til en kommende undersøgelseskommissions arbejde vil være tale om centrale dokumenter og oplysninger. Bestemmelsen vil f.eks. kunne anvendes til efter en konkret vurdering at undtage dokumenter og oplysninger fra aktindsigt i den situation, hvor der foreligger en (regerings-)beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission, men endnu ikke foreligger et kommissorium, og hvor det materiale, som der ønskes aktindsigt i, ud fra de foreliggende oplysninger om undersøgelsens genstand og omfang må antages at ville indgå i og være af central betydning for den kommende undersøgelseskommissions arbejde. Allerede offentliggjorte dokumenter vil ikke kunne undtages fra aktindsigt. Når en undersøgelseskommission er nedsat, finder 31, stk. 1, i lov om undersøgelseskommissioner anvendelse. Af denne bestemmelse følger, at der ikke uden samtykke fra undersøgelseskommissionen må gives aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen i materiale, der indgår i undersøgelsen. Se også Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 602 ff., med nærmere omtale af 33, nr. 5 s anvendelse på dette område Jeg bemærker, at det også efter den tidligere offentlighedslov (lov nr. 572 af 19. december 1985) var antaget, at der inden nedsættelsen af en undersøgelseskommission og dermed inden bestemmelsen i 31, stk. 1, i lov om undersøgelseskommissioner kunne finde anvendelse efter omstændighederne kunne gives afslag på aktindsigt med henvisning til, at de pågældende dokumenter måtte forventes at indgå i den kommende kommissions undersøgelse, og at udlevering af dokumenterne måtte antages at kunne skade kommissionens arbejde. Hjemlen for afslag i disse tilfælde var opsamlingsbestemmelsen i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. 3/19

4 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Forarbejderne til den tidligere offentlighedslov indeholdt ikke en særskilt omtale af spørgsmålet om aktindsigt i dokumenter, som forventes at ville indgå i en kommissionsundersøgelse. I de ombudsmandssager, som E har omtalt i sin forespørgsel til mig af 16. oktober 2015 (sagerne med mine j.nr. 12/00780 og 12/00599, se sagsfremstillingen nedenfor), besluttede jeg ikke at videreføre mine undersøgelser, fordi der var truffet afgørelse om afslag på aktindsigt på et tidspunkt, hvor der allerede var nedsat en undersøgelseskommission. I mit afsluttende brev af 16. januar 2013 skrev jeg til journalisterne, at 31, stk. 1, i lov om undersøgelseskommissioner derfor fandt anvendelse, hvorfor en ombudsmandsundersøgelse som udgangspunkt ikke (længere) ville dreje sig om den generelle og principielle problemstilling om anvendelse af bestemmelsen i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, på dokumenter, som forventes at indgå i en undersøgelseskommissions arbejde. Jeg skrev samtidig til journalisterne og til Justitsministeriet at der efter min opfattelse var behov for mere generelt at tage spørgsmålet op om anvendelse af offentlighedsloven i sager om anmodning om aktindsigt i dokumenter, som forventes at ville indgå i en kommissionsundersøgelse. Jeg ville foreløbig afvente Folketingets behandling af det kommende forslag til ny offentlighedslov, men herefter såfremt problemstillingen fortsat var aktuel tage spørgsmålet op til principiel drøftelse med Justitsministeriet. Efter vedtagelsen af den nye offentlighedslov (lov nr. 606 af 12. juni 2013) skrev jeg i et brev af 8. juli 2013 til Justitsministeriet, at jeg i lyset af lovbemærkningerne til 33, nr. 5 (citeret ovenfor under pkt. 2.1), ikke foretog mig videre med hensyn til selve adgangen til aktindsigt i dokumenter, som forventes at ville indgå i en kommissionsundersøgelse. Dette spørgsmål havde Folketinget således nu forholdt sig til. Jeg fremhævede imidlertid, at den nye offentlighedslovs princip om hurtig sagsbehandling ofte vil kunne have helt særlig betydning på det foreliggende område. Det skyldes, at de hensyn, der taler imod aktindsigt, ofte vil være mere tungtvejende, jo tættere den pågældende undersøgelseskommission er på at blive nedsat. Efter min opfattelse ville der også af den grund være behov for at behandle anmodninger om aktindsigt i de omhandlede sager meget hurtigt C s sag indeholder netop et særligt aspekt i relation til sagsbehandlingstid, jf. offentlighedslovens 36, stk. 2. 4/19

5 OMBUDSMANDENS UDTALELSE C fremsatte således sin aktindsigtsanmodning, inden justitsministeren traf beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission, og ministeriets afgørelse kunne efter det oplyste muligt have fået et andet udfald, hvis ministeriet havde truffet afgørelse inden for få dage (jf. pkt. 4.3 nedenfor). Bestemmelsen i offentlighedslovens 36, stk. 2, lyder således: 36. Stk. 2. Vedkommende myndighed mv. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende (lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013, Folketinget ): Bestemmelsen i stk. 2, der med visse ændringer viderefører den gældende lovs 16, stk. 1 og 2, fastslår i 1. pkt., at anmodninger om aktindsigt skal afgøres snarest. Dette krav skal bl.a. ses i sammenhæng med, at en hurtig sagsbehandling og afgørelse af aktindsigtsanmodninger i almindelighed vil være en væsentlig forudsætning for, at offentlighedsloven kan opfylde sin intention om, at medierne ved anvendelsen af loven skal have adgang til at orientere offentligheden om aktuelle sager, der er under behandling i den offentlige forvaltning, jf. også lovforslagets 1, stk. 1, nr. 4, med tilhørende bemærkninger. Med anvendelsen af udtrykket snarest er det således tilsigtet, at en anmodning om aktindsigt skal behandles og afgøres så hurtigt som muligt. Udtrykket snarest indebærer for det første, at vedkommende myndighed mv. skal tilstræbe, at anmodninger om aktindsigt i sager, der er klart identificerede, og som indeholder et begrænset antal dokumenter, som ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse, færdigbehandles i løbet af 1-2 arbejdsdage efter modtagelsen af aktindsigtsanmodningen. 5/19

6 OMBUDSMANDENS UDTALELSE 3. Justitsministeriets anvendelse af offentlighedslovens 33, nr Justitsministeriet har i sine afgørelser af 9. oktober 2015 over for de tre journalister undtaget de omhandlede dokumenter med henvisning til, at der var truffet beslutning om nedsættelse af en undersøgelseskommission, og at dokumenterne ud fra de foreliggende oplysninger om undersøgelsens genstand og omfang måtte antages at ville indgå i og være af central betydning for den kommende undersøgelseskommissions arbejde. Justitsministeriet har i udtalelsen af 23. november 2015 til mig anført, at det fortsat er ministeriets vurdering, at en udlevering af de omhandlede dokumenter må antages at være skadelig for den kommende undersøgelseskommissions gennemførelse af sin undersøgelse Som det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i 33, nr. 5, beror det på en samlet og konkret vurdering, om aktindsigt kan begrænses i de omhandlede tilfælde. I vurderingen skal bl.a. indgå, hvor nært forestående nedsættelsen af en undersøgelseskommission er. Lovbemærkningerne peger herved på, at bestemmelsen f.eks. vil kunne anvendes til efter en konkret vurdering at undtage dokumenter og oplysninger fra aktindsigt i den situation, hvor der foreligger en (regerings)beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission, men endnu ikke foreligger et kommissorium. Som det fremgår af ministeriets afgørelser af 9. oktober 2015, var der den 2. oktober 2015 truffet regeringsbeslutning om, at der skulle nedsættes en undersøgelseskommission, der navnlig vil have til formål at afdække dels begivenhedsforløbet, som knytter sig til politiets ageren i forhold til borgere under det kinesiske statsbesøg i København i 2012 og ved to senere kinesiske besøg i København i 2013 og 2014, dels det efterfølgende forløb i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg om politiets ageren ved de pågældende besøg. I Justitsministeriets brev af 2. oktober 2015 til Folketingets Retsudvalg (se sagsfremstillingen nedenfor) oplyste ministeriet, at man ville gå i gang med at udarbejde et kommissorium for undersøgelsen, som derefter på sædvanlig vis skulle drøftes med Folketinget. På tidspunktet for Justitsministeriets afgørelse af 9. oktober 2015 forelå der endnu ikke et kommissorium for undersøgelseskommissionen. Men som det fremgår af de ovenfor citerede lovbemærkninger, er dette ikke en betingelse for at anvende offentlighedslovens 33, nr. 5. 6/19

7 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Om det efterfølgende forløb kan jeg konstatere, at Justitsministeriet den 20. oktober 2015 fremsendte et udkast til kommissorium for undersøgelseskommissionen til Folketinget (Udvalget for Forretningsordenen , UFO Alm. del, Bilag 3). Justitsministeriet fremsendte senere et revideret udkast til kommissorium til Folketinget. Det endelige kommissorium forelå den 11. november 2015 (Retsudvalget , REU Alm. del, Bilag 61). I et brev af 16. december 2015 til Folketinget, Udvalget for Forretningsordenen, oplyste justitsministeren navnene på de medlemmer af kommissionen og den udspørger for kommissionen, som han agtede at udpege inden jul (Retsudvalget , REU Alm. del, Bilag 101). Af pressemeddelelse af 23. december 2015 på Justitsministeriets hjemmeside fremgår, at justitsministeren samme dag formelt havde nedsat undersøgelseskommissionen om politiets indgriben over for demonstrationer i forbindelse med kinesiske statsbesøg mv. Sammenfattende er det min opfattelse, at en nedsættelse af undersøgelseskommissionen måtte anses for nært forestående, da ministeriet traf afgørelse den 9. oktober 2015 over for de tre journalister Som det videre fremgår af lovbemærkningerne til 33, nr. 5, skal der ud over en vurdering af nærhedskriteriet, jf. ovenfor foretages en konkret vurdering af de pågældende oplysningers og dokumenters karakter med henblik på at bedømme, om en udlevering af materialet vil være skadelig for kommissionens gennemførelse af sin undersøgelse. Lovbemærkningerne peger i den forbindelse udtrykkeligt på, at bestemmelsen f.eks. vil kunne anvendes, hvor det materiale, som der ønskes aktindsigt i, ud fra de foreliggende oplysninger om undersøgelsens genstand og omfang må antages at ville indgå i og være af central betydning for den kommende undersøgelseskommissions arbejde. Jeg har gennemgået de tre omhandlede dokumenter. Efter min gennemgang har jeg ikke grundlag for at tilsidesætte Justitsministeriets vurdering af, at de ud fra de foreliggende oplysninger om undersøgelsens genstand og omfang må antages at ville indgå i og være af central betydning for undersøgelseskommissionens arbejde. Det forhold, at der i Justitsministeriets brev af 2. oktober 2015 til Folketingets Retsudvalg er citeret fra operationsbefalingen, kan efter min opfattelse ikke ændre ved dette. 7/19

8 OMBUDSMANDENS UDTALELSE 3.4. I hvert fald når nærhedskriteriet og kravet om centrale dokumenter er opfyldt, kan der efter formuleringen af lovbemærkningerne til 33, nr. 5 efter min opfattelse ikke indlægges et yderligere krav efter bestemmelsen om, at myndighederne nærmere begrunder/forklarer, hvorfor en udlevering af materialet vurderes at være skadelig for kommissionens gennemførelse af sin undersøgelse Herefter har jeg ikke grundlag for at kritisere Justitsministeriets afslag på aktindsigt af 9. oktober Jeg er dog enig i det, som Justitsministeriet har anført i sin udtalelse af 23. november 2015 om, at de passager, der er citeret fra operationsbefalingen, burde have været udleveret eventuelt ved en henvisning til Justitsministeriets hjemmeside. Jeg har gjort Justitsministeriet bekendt med min opfattelse. 4. Særligt spørgsmål i relation til C s aktindsigtssag 4.1. C s aktindsigtsanmodning blev fremsat den 23. september 2015, dvs. inden justitsministeren den 2. oktober 2015 traf beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission. Om dokumenterne måtte antages at ville indgå i en undersøgelseskommission, indgik på daværende tidspunkt ikke i ministeriets overvejelser, jf. Justitsministeriets udtalelse af 23. november 2015 til mig. Sagen rejser derfor et spørgsmål om, hvorvidt Justitsministeriets sagsbehandlingstid har haft betydning for udfaldet af C s aktindsigtssag Justitsministeriet har forholdt sig nærmere til spørgsmålet i pkt. 4 i sin udtalelse af 23. november 2015 (citeret nedenfor i sagsfremstillingen). Ministeriet har bl.a. anført, at henset til sagens omfang burde ministeriet have været i stand til at færdigbehandle anmodningen inden for få dage. Dette er jeg enig i. Jeg har gjort Justitsministeriet bekendt med min opfattelse Justitsministeriet har videre anført, at ministeriet den 30. september 2015 dvs. 5 arbejdsdage efter modtagelsen af aktindsigtsanmodningen blev orienteret af Rigspolitiet om, at politidirektøren i København var blevet bekendt med den skriftlige operationsbefaling af 13. juni /19

9 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Herefter blev der igangsat overvejelser om, hvilke skridt denne orientering gav ministeriet anledning til. Det stod efter det oplyste fra starten klart, at en undersøgelseskommission kunne komme på tale. Justitsministeriet har i sin udtalelse af 23. november 2015 endvidere anført bl.a. følgende: Justitsministeriet kan ikke udelukke, at ministeriet hvis ministeriet havde truffet afgørelse inden den 30. september 2015 ville have meddelt C aktindsigt i de pågældende dokumenter, da spørgsmålet om nedsættelse af en undersøgelseskommission ikke var aktuelt på dette tidspunkt. Ministeriet traf imidlertid ikke afgørelse inden den 30. september 2015, og ministeriet finder ikke, at det forhold, at ministeriet forventeligt ville have truffet en anden afgørelse, hvis der var truffet afgørelse tidligere, fører til, at bestemmelsen i offentlighedslovens 33, nr. 5, ikke finder anvendelse på dokumenterne Jeg har ikke grundlag for at tilsidesætte Justitsministeriets opfattelse af dette spørgsmål. Jeg bemærker herved, at intet i sagen indikerer, at ministeriet har spekuleret i at vente med at træffe afgørelse. Jeg finder dog anledning til at gentage det, som jeg i forlængelse af tidligere ombudsmandssager har fremhævet over for Justitsministeriet (jf. ovenfor pkt. 2.2 med omtale af mit brev af 8. juli 2013 til ministeriet): nemlig at den nye offentlighedslovs princip om hurtig sagsbehandling ofte vil kunne have helt særlig betydning på det foreliggende område. Det skyldes som anført, at de hensyn, der taler imod aktindsigt, ofte vil være mere tungtvejende, jo tættere den pågældende undersøgelseskommission er på at blive nedsat. Efter min opfattelse vil der også af den grund være behov for at behandle anmodninger om aktindsigt i de omhandlede sager meget hurtigt. 9/19

10 Sagsfremstilling Ved af 23. september 2015 anmodede journalist C fra medie D Justitsministeriet om aktindsigt på følgende måde: Jeg henvender mig angående orienteringen af Folketingets retsudvalg (sagsnummer , dok ) om Tibet-sagen. Heri står til sidst, at Københavns Politi har oplyst til Justitsministeriet, at man på baggrund af erfaringerne fra statsbesøget i 2012 har haft fokus på, at den enkelte medarbejder nøje instrueres om, at lovlige aktiviteter ikke må forhindres. Nu ønsker jeg at høre nærmere om denne oplysning. Er den fremkommet telefonisk eller skriftligt? På hvilken dato har ministeriet modtaget oplysningen? Såfremt der foreligger notater eller andet skriftligt materiale om oplysningen, ønsker jeg aktindsigt. Årsagen til min forespørgsel er, at der ikke i bilaget med politidirektørens orientering fremgår noget om, at betjente får instruks om ikke at hindre borgernes lovlige udfoldelser. Den 2. oktober 2015 orienterede Justitsministeriet Folketingets Retsudvalg om, at justitsministeren ville nedsætte en undersøgelseskommission, der skulle kulegrave sagen om politiets håndtering af demonstrationer i forbindelse med kinesisk statsbesøg. Justitsministeriet skrev bl.a. således i sit brev til Retsudvalget: 1. Justitsministeriet har siden 2012 besvaret en række spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg vedrørende politiets ageren under det kinesiske præsidentbesøg i København den 14. til den 16. juni Justitsministeriet har i den forbindelse flere gange viderebragt oplysninger fra Københavns Politi om, at der ikke i forbindelse med statsbesøget var givet instrukser om fratagelse af tibetanske flag mv. fra indsatslederen, delingsføreren eller andre politifolk med ledelsesansvar. Desuden har Justitsministeriet oplyst over for Retsudvalget, at Københavns Politi har oplyst, at politifolk ikke i forbindelse med præsidentbesøget har modtaget instrukser, som havde til formål at begrænse ytrings- og forsamlingsfriheden. Justitsministeriet har senest den 18. september 2015 oplyst over for Retsudvalget, at Københavns Politi i en underretning til ministeriet har oplyst, at der (fortsat) ikke er fremkommet oplysninger om, at der i for- 10/19

11 bindelse med statsbesøget af Københavns Politi mere generelt er givet instrukser om fratagelse af tibetanske flag. 2. På baggrund af de oplysninger, der er fremkommet dels i forbindelse med Østre Landsrets behandling af en civil sag anlagt mod Københavns Politi af seks demonstranter med påstand om, at de i forbindelse med præsidentbesøget blev udsat for ulovlige administrative frihedsberøvelser, dels gennem tilkendegivelser i medierne fra medarbejdere i politiet, har der i den seneste tid været rejst betydelig tvivl om, hvorvidt de tidligere afgivne oplysninger har været fyldestgørende og korrekte. Politidirektøren i København indgav på den baggrund den 28. september 2015 en anmeldelse i sagen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Anmeldelsen drejer sig nærmere om, hvorvidt personale i Københavns Politi eventuelt har begået strafbare forhold, herunder tjenestemisbrug eller tjenesteforsømmelse ved at afgive urigtige oplysninger bl.a. til brug for skiftende justitsministres besvarelser af spørgsmål fra Folketinget vedrørende Københavns Politis indsats over for demonstranter i forbindelse med det kinesiske præsidentbesøg i juni 2012 samt ved de to senere kinesiske besøg i 2013 og 2014 og tjenestemisbrug eller tjenesteforsømmelse i øvrigt i forbindelse med Københavns Politis efterfølgende håndtering af sagerne om de kinesiske besøg. Den Uafhængige Politiklagemyndighed har ved en pressemeddelelse af 1. oktober 2015 oplyst, at politiklagemyndigheden har besluttet at iværksætte en nærmere efterforskning i sagen. 3. Rigspolitiet har den 30. september 2015 orienteret Justitsministeriet om, at politidirektøren i København i forbindelse med sagens overdragelse til Den Uafhængige Politiklagemyndighed er blevet bekendt med en skriftlig operationsbefaling af 13. juni 2012 om statsbesøget, hvoraf fremgår, at det skal sikres, at demonstranter ikke kan ses fra kortegen. Justitsministeriet har den 1. oktober 2015 modtaget en kopi af Københavns Politis operationsbefaling, hvoraf bl.a. følgende fremgår: Det er PET s opfattelse, at kineserne ikke er bekymret for præsidentens sikkerhed under opholdet i Danmark, men det er meget afgørende for dem, at de ikke taber ansigt ved konfrontation med demonstranter eller lignende. 11/19

12 Endvidere fremgår bl.a. følgende: Politiaktion foretager patruljering/opklaring ved objekter og eskorteruter, og sikrer at evt. demonstranter ikke kan ses fra eskorten og objekter, ligesom de ej heller skal have mulighed for at bringe sig i en position som er synlig fra escorteruten og objekter. Den nævnte operationsbefaling er tillige med øvrigt relevant materiale vedrørende sagen overdraget af Københavns Politi til Den Uafhængige Politiklagemyndighed og vil indgå i politiklagemyndighedens efterforskning. 4. Forløbet har bl.a. resulteret i, at Folketinget igennem længere tid er blevet bibragt oplysninger, som nu ser ud til at være urigtige. Det kan ikke på forhånd udelukkes, at sagen vil kunne have berøring til andre myndigheder end politiet. Da Den Uafhængige Politiklagemyndighed alene har mulighed for at efterforske forhold, som vedrører politiets behandling af sagen, har jeg besluttet, at der nedsættes en undersøgelseskommission, således at alle dele af det samlede begivenhedsforløb i sagen kan blive klarlagt. Undersøgelsen vil navnlig have til formål at skulle afdække dels begivenhedsforløbet, som knytter sig til politiets ageren i forhold til borgere under det kinesiske statsbesøg i København i 2012 og ved to senere kinesiske besøg i København i 2013 og 2014, dels det efterfølgende forløb i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg om politiets ageren ved de pågældende besøg. Justitsministeriet vil derfor gå i gang med at udarbejde kommissorium for undersøgelsen, som jeg derefter på sædvanlig vis vil drøfte med Folketinget. Det understreges, at nedsættelsen af undersøgelseskommissionen ikke har betydning for den efterforskning, som Den Uafhængige Politiklagemyndighed foretager, og som således kan fortsætte. Ved af 2. oktober 2015 anmodede journalist A fra medie B Justitsministeriet om aktindsigt på følgende måde: Vil gerne se den skriftlige operationsbefaling, som nævnes i Tibetsagen. Kan den udleveres? Ved af 5. oktober 2015 anmodede journalist G fra medie F Justitsministeriet om aktindsigt på følgende måde: 12/19

13 Jeg skal hermed søge om aktindsigt i den skriftlige operationsbefaling af 13. juni 2012, som Københavns Politi har overdraget til DUP, og som justitsministeren og en kontorchef i Justitsministeriet bringer citater fra i brevet til Folketingets Retsudvalg af 2. oktober For god ordens skyld skal jeg også henvise til bestemmelserne om udvidet aktindsigt. Mens anmodningerne fra A og G således angik operationsbefalingen af 13. juni 2012, identificerede ministeriet to dokumenter omfattet af C s aktindsigtsanmodning: en af 15. september 2015 fra Københavns Politi til Justitsministeriet og et telefonnotat af 16. september 2015 om en samtale med Københavns Politi. Justitsministeriet meddelte ved afgørelser af 9. oktober 2015 de tre journalister afslag på aktindsigt med følgende enslydende begrundelse: Den 2. oktober 2015 besluttede justitsministeren, at der skal nedsættes en undersøgelseskommission, der navnlig vil have til formål at skulle afdække dels begivenhedsforløbet, som knytter sig til politiets ageren i forhold til borgere under det kinesiske statsbesøg i København i 2012 og ved to senere kinesiske besøg i København i 2013 og 2014, dels det efterfølgende forløb i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg om politiets ageren ved de pågældende besøg. Det følger af offentlighedslovens 33, nr. 5, at retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Det fremgår af bemærkningerne til offentlighedslovens 33, nr. 5 [note 1: L 144 Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen (FT )], at bestemmelsen kan anvendes til at undtage dokumenter og oplysninger, som må forventes at komme til at indgå i en kommende undersøgelseskommissions arbejde, såfremt det vurderes, at en udlevering af materialet vil være skadelig for kommissionens gennemførelse af sin undersøgelse. Det vil bero på en samlet, konkret vurdering, om retten til aktindsigt kan begrænses i forhold til oplysninger og dokumenter, der er anmodet om aktindsigt i. I vurderingen vil det skulle indgå, hvor nært forestående nedsættelsen af en undersøgelseskommission er. Endvidere vil der skulle lægges vægt på de pågældende dokumenters og oplysningers karakter, herunder om der i forhold til en kommende undersøgelseskommissionens arbejde vil være tale om centrale dokumenter og oplysninger. Bestemmelsen vil f.eks. kunne anvendes til efter en konkret vurdering at undtage dokumenter og oplysninger fra aktindsigt i den situation, hvor 13/19

14 der foreligger en (regerings-)beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission, men endnu ikke foreligger et kommissorium, og hvor det materiale, som der ønskes aktindsigt i, ud fra de foreliggende oplysninger om undersøgelses genstand og omfang må antages at ville indgå i og være af central betydning for den kommende undersøgelseskommissions arbejde. Justitsministeriet har på den baggrund undtaget det pågældende dokument [de pågældende dokumenter] fra aktindsigt. Ministeriet har lagt vægt på, at der er truffet beslutning om nedsættelse af en undersøgelseskommission, og at dokumentet [materialet] ud fra de foreliggende oplysninger om undersøgelsens genstand og omfang må antages at ville indgå i og være af central betydning for den kommende undersøgelseskommissions arbejde. Justitsministeriet har overvejet, om det undtagne dokument [de undtagne dokumenter] burde udleveres til dig efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1, men har ikke fundet grundlag herfor. Ministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger bag bestemmelsen i lovens 33, nr. 5, og på den anden side den berettigede interesse, du som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. C og A klagede til mig henholdsvis den 9. og 19. oktober 2015 over Justitsministeriets afgørelse. Den 30. oktober 2015 bad jeg Justitsministeriet om en udtalelse i anledning af C s og A s klager. Jeg skrev bl.a. således til Justitsministeriet: 4. C har i sin klage til mig gjort gældende, at hans anmodning om aktindsigt blev fremsat, før beslutningen om nedsættelse af en undersøgelseskommission blev offentliggjort og muligvis også før, beslutningen reelt blev truffet. C har i den forbindelse anført, at Justitsministeriet hvis ministeriet havde behandlet aktindsigtsanmodningen hurtigere ikke ville have kunnet give afslag på aktindsigt med henvisning til nedsættelse af kommissionen. Jeg beder om, at Justitsministeriet i sin udtalelse forholder sig til det af C anførte i lyset af bestemmelserne i offentlighedslovens 33, nr. 5, og 36, stk. 2, og forarbejderne hertil (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013). 14/19

15 Jeg beder i den forbindelse også Justitsministeriet om at oplyse, hvilken betydning det efter ministeriets opfattelse har for spørgsmålet om aktindsigt i de omhandlede dokumenter, at undersøgelseskommissionen endnu ikke er nedsat. 5. Såvel C som A har over for mig gjort gældende, at Justitsministeriet ikke nærmere har forklaret, hvorfor en udlevering af de omhandlede dokumenter vurderes at være skadelig for kommissionens gennemførelse af sin undersøgelse. Jeg beder om, at Justitsministeriet i sin udtalelse kommer nærmere ind på dette spørgsmål, herunder det af A anførte om, at Justitsministeriet selv bl.a. i ministeriets brev til Folketingets Retsudvalg af 2. oktober 2015, som er offentligt tilgængeligt har citeret udvalgte passager fra Københavns Politis operationsbefaling. Forinden havde jeg ved af 16. oktober 2015 modtaget en forespørgsel fra journalist E fra medie F i anledning af Justitsministeriets afgørelse af 9. oktober 2015 (stilet til journalist G fra medie F). E henviste til nogle ombudsmandssager (mine sager 12/00780 og 12/00599 vedrørende aktindsigt i dokumenter i den såkaldte Skattesagskommission) under den tidligere offentlighedslov. E ønskede i første omgang at få at vide, om jeg i forlængelse af disse sager havde haft en drøftelse med Justitsministeriet om aktindsigt i dokumenter, som forventes at ville indgå i en kommissionsundersøgelse. (De to ombudsmandssager er omtalt ovenfor under Ombudsmandens udtalelse, pkt. 2.2 om Retsgrundlaget ). Som svar på forespørgslen skrev jeg den 30. oktober 2015 til E, at forslaget til den nye offentlighedslov indeholder ret udførlige bemærkninger til 33, nr. 5, om spørgsmålet om aktindsigt i dokumenter, som forventes at ville indgå i en kommissionsundersøgelse, og at jeg på den baggrund ikke havde fundet anledning til at tage initiativ til en generel drøftelse af spørgsmålet med Justitsministeriet. Jeg oplyste videre, at jeg havde modtaget to klager over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i dokumenter i Tibet-sagen, og jeg vedlagde en kopi af min høring af Justitsministeriet af 30. oktober 2015 til orientering. Jeg meddelte, at såfremt E valgte at klage til mig over Justitsministeriets afgørelse af 9. oktober 2015, ville jeg behandle hans klage sammen med de to andre klager. Den 10. november 2015 modtog jeg en klage fra E over Justitsministeriets afgørelse af 9. oktober /19

16 E henviste ligesom de to andre journalister til, at Justitsministeriet ikke nærmere havde begrundet, hvorfor en udlevering af operationsbefalingen ville kunne skade undersøgelseskommissionens arbejde. E mente også, at det var forkert, at justitsministeren i sit brev af 2. oktober 2015 til Retsudvalget valgte at citere udvalgte passager fra operationsbefalingen, mens ministeriet valgte at forholde offentligheden den sammenhæng, hvori de citerede passager indgik. I et brev af 16. november 2015 meddelte jeg E, at hans klage ville blive behandlet sammen med de to andre klager. I en udtalelse af 23. november 2015 skrev Justitsministeriet bl.a. følgende: 4. Justitsministeriet modtog den 23. september 2015 C s anmodning om aktindsigt. Samme dag foretog ministeriet skridt til at fremfinde og gennemgå relevante akter. Det ene af de omfattede dokumenter (telefonnotat af 16. september) er et internt dokument, og det er derfor som udgangspunkt ikke omfattet af retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1. Der blev derfor bl.a. foretaget en vurdering af, om dokumentet eller oplysninger heri skulle udleveres efter lovens 26 og 28, stk. 1, eller eventuelt i henhold til meroffentlighed. Hvorvidt dokumenterne måtte antages at ville indgå i en undersøgelseskommission, indgik derimod på daværende tidspunkt ikke i overvejelserne. Henset til sagens omfang burde Justitsministeriet derfor have været i stand til at færdigbehandle anmodningen inden for få dage. Den 30. september 2015 det vil sige fem arbejdsdage efter modtagelsen af aktindsigtsanmodningen orienterede Rigspolitiet Justitsministeriet om, at politidirektøren i København var blevet bekendt med den skriftlige operationsbefaling af 13. juni 2013 [rettelig 2012, min bemærkning]. Herefter blev der igangsat overvejelser om, hvilke skridt denne orientering gav ministeriet anledning til. Det stod fra start klart, at en undersøgelseskommission kunne komme på tale. Justitsministeren orienterede herefter ved brev af 2. oktober 2015 Folketingets Retsudvalg om, at han havde besluttet, at der nedsættes en undersøgelseskommission. Ved Rigspolitiets orientering den 30. september 2015 havde Justitsministeriet som nævnt endnu ikke færdigbehandlet C s anmodning om aktindsigt. På baggrund af orienteringen og de overvejelser, den gav anledning til, var nærmere overvejelser om, hvorvidt de pågældende dokumenter eventuelt måtte undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 5, endvidere påkrævet. Det gjaldt så meget desto mere, efter justitsministeren den 2. oktober 2015 meddelte, at han havde besluttet, at der skal nedsættes en undersøgelseskommission. 16/19

17 Ved brev af 2. oktober 2015 underrettede Justitsministeriet C om, at det fordi sagen gav anledning til nærmere juridiske overvejelser desværre ikke havde været muligt for ministeriet at færdigbehandle hans anmodning om aktindsigt inden for 7 arbejdsdage, men at ministeriet forventede at kunne træffe afgørelse inden for yderligere 5 arbejdsdage. Justitsministeriet kan ikke udelukke, at ministeriet hvis ministeriet havde truffet afgørelse inden den 30. september 2015 ville have meddelt C aktindsigt i de pågældende dokumenter, da spørgsmålet om nedsættelse af en undersøgelseskommission ikke var aktuelt på dette tidspunkt. Ministeriet traf imidlertid ikke afgørelse inden den 30. september 2015, og ministeriet finder ikke, at det forhold, at ministeriet forventeligt ville have truffet en anden afgørelse, hvis der var truffet afgørelse tidligere, fører til, at bestemmelsen i offentlighedslovens 33, nr. 5, ikke finder anvendelse på dokumenterne. 5. Af bemærkningerne til offentlighedslovens 33, nr. 5 (L 144, folketingsåret ), fremgår bl.a. følgende: Bestemmelsen kan ligeledes anvendes til at undtage dokumenter og oplysninger, som må forventes at komme til at indgå i en kommende undersøgelseskommissions arbejde, såfremt det vurderes, at en udlevering af materialet vil være skadelig for kommissionens gennemførelse af sin undersøgelse. Det vil bero på en samlet, konkret vurdering, om retten til aktindsigt kan begrænses i forhold til de oplysninger og dokumenter, der er anmodet om aktindsigt i. I vurderingen vil det skulle indgå, hvor nært forestående nedsættelsen af en undersøgelseskommission er. Endvidere vil der skulle lægges vægt på de pågældende dokumenters og oplysningers karakter, herunder om der i forhold til en kommende undersøgelseskommissions arbejde vil være tale om centrale dokumenter og oplysninger. Bestemmelsen vil f.eks. kunne anvendes til efter en konkret vurdering at undtage dokumenter og oplysninger fra aktindsigt i den situation, hvor der foreligger en (regerings-) beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission, men endnu ikke foreligger et kommissorium, og hvor det materiale, som der ønskes aktindsigt i, ud fra de foreliggende oplysninger om undersøgelsens genstand og omfang må antages at ville indgå i og være af central betydning for den kommende undersøgelseskommissions arbejde. Allerede offentliggjorte dokumenter vil ikke kunne undtages fra aktindsigt. Når en undersøgelseskommission er nedsat, finder 31, stk. 1, i lov om undersøgelseskommissioner anvendelse. Af denne bestemmelse følger det, at der ikke uden samtykke fra undersøgelseskommissionen må gives aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen i materiale, der indgår i undersøgelsen. 17/19

18 I det foreliggende tilfælde blev beslutningen om nedsættelse af en undersøgelseskommission truffet den 2. oktober 2015, meget kort tid efter Rigspolitiets orientering den 30. september Undersøgelseskommissionen forventes nedsat inden jul. Af justitsministerens brev af 2. oktober 2015 til Folketingets Retsudvalg fremgår, at undersøgelsen navnlig vil have til formål at skulle afdække dels begivenhedsforløbet, som knytter sig til politiets ageren i forhold til borgere under det kinesiske statsbesøg i København i 2012 og ved to senere kinesiske besøg i København i 2013 og 2014, dels det efterfølgende forløb i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg om politiets ageren ved de pågældende besøg. Det er fortsat Justitsministeriets vurdering, at udlevering af de dokumenter, som er omfattet af C s og A s aktindsigtsanmodninger, må antages at være skadelig for den kommende undersøgelseskommissions gennemførelse af dens undersøgelser. Justitsministeriet lægger herved navnlig vægt på, at dokumenterne ud fra de foreliggende oplysninger om undersøgelsens genstand og omfang må antages at ville indgå i og være af central betydning for den kommende undersøgelseskommissions arbejde. Efter en samlet konkret vurdering finder Justitsministeriet således, at dokumenterne kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 5. Det forhold, at der i justitsministerens brev af 2. oktober 2015 til Folketingets Retsudvalg er citeret udvalgte passager fra operationsbefalingen, ændrer ikke på ministeriets vurdering. Det bemærkes i den forbindelse, at der eksempelvis i brevet til udvalget ikke indgår navne på konkrete polititjenestemænd. De pågældende passager, der er citeret, burde imidlertid have været udleveret eventuelt ved en henvisning til Justitsministeriets hjemmeside. 6. Det bemærkes, at når undersøgelseskommissionen er nedsat, finder 31, stk. 1, i lov om undersøgelseskommissioner anvendelse. Efter denne bestemmelse må der ikke uden samtykke fra undersøgelseskommissionen gives aktindsigt efter offentlighedsloven i materiale, der indgår i undersøgelsen. Hvis der på dette tidspunkt indgives en ny begæring om aktindsigt, vil Justitsministeriet spørge undersøgelseskommissionen, om der kan meddeles samtykke til, at der gives aktindsigt. Hvis kommissionen samtykker, vil Justitsministeriet herefter overveje, om der kan meddeles aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven. 18/19

19 Den 25. november 2015 sendte jeg en kopi af Justitsministeriets udtalelse af 23. november 2015 til de tre journalister med henblik på at modtage deres eventuelle bemærkninger. E og C meddelte mig ved s af henholdsvis 26. november 2015 og 2. december 2015, at de ikke havde bemærkninger til Justitsministeriets udtalelse. Ved af 1. december 2015 fremsatte A bemærkninger til ministeriets udtalelse. A mente fortsat, at ministeriet ikke havde forklaret, hvorfor en udlevering måtte forventes at være skadelig for den kommende kommissions arbejde. Han henviste bl.a. til praksis for afhøringer i undersøgelseskommissioner, herunder at disse foregår i fuld offentlighed. A henviste også til, at den del af operationsbefalingen, som Justitsministeriet havde citeret i brevet af 2. oktober 2015 til Retsudvalget, var meget central. Dette var efter hans opfattelse i direkte modstrid med ministeriets argument for at afslå aktindsigt, nemlig at operationsbefalingen måtte antages at få en central betydning for den kommende kommission. Heller ikke ministeriets argument om, at der i brevet til Retsudvalget ikke nævnes navne på konkrete polititjenestemænd, kunne begrunde afslaget, idet Justitsministeriet bl.a. havde mulighed for at overstrege navnene. Den 4. december 2015 sendte jeg en kopi af A s af 1. december 2015 til Justitsministeriet med henblik på at modtage ministeriets eventuelle bemærkninger. Ministeriet oplyste den 16. december 2015 telefonisk, at man ikke havde yderligere bemærkninger til sagen. I breve af 22. december 2015 meddelte jeg A, C og E, at jeg nu ville forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde modtaget fra dem og Justitsministeriet. 19/19

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Dato: 4. juli 2018 Stats- og Menneskeretskontoret. Sagsbeh: Henrik Skovgaard-Petersen. Sagsnr.: Dok.:

Dato: 4. juli 2018 Stats- og Menneskeretskontoret. Sagsbeh: Henrik Skovgaard-Petersen. Sagsnr.: Dok.: Dato: 4. juli 2018 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Henrik Skovgaard-Petersen Sagsnr.: 2018-750-0159 Dok.: 791222 KOMMISSORIUM for en undersøgelseskommission til gennemførelse af en supplerende

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013 2013-22 Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel En journalist klagede til ombudsmanden over Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irakdokumenter

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irakdokumenter FOU nr 2013.0022 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2013-22. Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt FOB 2019-9 Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansieringsudvalget (et

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding. 3.

Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding. 3. 2018-17 Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding En journalist bad Uddannelses- og Forskningsministeriet om aktindsigt i en rapport

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere 1. Jeg har modtaget Udlændinge- og Integrationsministeriets

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ FOB 04.536 Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ mv. En borger klagede over en kommunes sagsbehandlingstid. Borgeren rettede første gang henvendelse til kommunen i 1998, og kommunen afsluttede

Læs mere