Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel"

Transkript

1 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om baggrunden for lukningen af Statsfængslet i Vridsløselille og afslag på aktindsigt i dokumenter om to episoder i 2015, hvor indsatte havde haft nøgler til fængslet. 11. april 2016 Forvaltningsret Som begrundelse for at tilbageholde dokumenterne havde direktoratet gjort gældende, at dokumenterne indeholdt oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold i fængslet, og at det var af afgørende betydning for de ansattes og de indsattes sikkerhed, at oplysningerne ikke blev videregivet. Som hjemmel for undtagelsen havde direktoratet henvist til offentlighedslovens 33, stk. 1, hvorefter retten til aktindsigt kan begrænses, hvis det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt til straffuldbyrdelse. Journalisten havde i sin klage til ombudsmanden gjort gældende, at fængslet på tidspunktet for anmodningen stort set var lukket ned, og at der derfor ikke længere eksisterede et sikkerhedsmæssigt spørgsmål. Hertil anførte direktoratet, at fængslet fortsat blev drevet som fængsel, dog nu til brug for personer, der var frihedsberøvet efter udlændingeloven. Direktoratet henviste også til, at der i landets lukkede fængsler tilstræbes en høj grad af ensartede sikkerhedsmæssige foranstaltninger, og at kendskab til sådanne forhold i ét fængsel derfor ville kunne kompromittere sikkerheden i andre fængsler. Efter en gennemgang af dokumenterne fandt ombudsmanden ikke grundlag for at kritisere direktoratets vurdering. Han bemærkede dog, at det i forhold til nogle af dokumenterne vedrørende de episoder, hvor indsatte havde haft nøgler til fængslet, kunne overvejes, om undtagelse (også) kunne være sket efter offentlighedslovens 19, stk. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter sager inden for strafferetsplejen. (Sag nr. 15/05621)

2 OMBUDSMANDENS UDTALELSE I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen (oprindelig stilet til journalisten) efterfulgt af en sagsfremstilling. Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad handler sagen om? Direktoratet for Kriminalforsorgen identificerede på baggrund af din anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende baggrunden for lukningen af Statsfængslet i Vridsløselille en sag med titlen Planer og forberedelse for fremskudt afvikling af Statsfængslet i Vridsløselille som omfattet af anmodningen. Direktoratet imødekom din anmodning, men undtog enkelte dokumenter eller dele af dokumenter med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 1. Efter denne bestemmelse kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lign. og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning. Endvidere undtog direktoratet ligeledes med henvisning til 33, nr. 1 titlen på et af de undtagne dokumenter (et bilag til en , som blev udleveret i forbindelse med aktindsigten) fra aktindsigt. Direktoratet udleverede fra en anden sag en del af et referat af et møde i koncernledelsen den 24. november Det drejer sig om et afsnit med overskriften Plan for lukning af Vridsløselille. Jeg går i den forbindelse ud fra, at direktoratet ikke har anset de øvrige dele af referatet for omfattet af din aktindsigtsanmodning. Dette kan ikke give mig anledning til bemærkninger. Du anmodede desuden om aktindsigt i specifikke papirer vedrørende to episoder i 2015, hvor indsatte har haft nøgler til fængslet, ligesom du bad om aktindsigt i oplysninger om antallet af sager inden for de seneste fem år, hvor indsatte har haft nøgler til fængslet. Direktoratet meddelte afslag på denne del af din anmodning, idet direktoratet også her henviste til offentlighedslovens 33, nr. 1. Direktoratet begrundede gennemgående anvendelsen af offentlighedslovens 33, nr. 1, med, at de undtagne dokumenter/oplysninger omhandlede sikkerhedsmæssige forhold i fængslet, og at det var af afgørende betydning for de ansattes og de indsattes sikkerhed, at oplysningerne ikke blev videregivet. 2/12

3 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Direktoratet har telefonisk oplyst, at direktoratet på baggrund af den del af din anmodning, der angår dokumenter om to episoder, hvor indsatte har haft nøgler til fængslet, har identificeret et mindre antal dokumenter journaliseret på personsager vedrørende indsatte, der har været involveret i episoderne. Jeg har i forbindelse med min gennemgang af sagen også indhentet disse dokumenter fra direktoratet. Direktoratet har i udtalelsen til mig af 29. januar 2016 oplyst, at direktoratet ikke har fundet grundlag for at give dig aktindsigt efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk Undtagelse af dokumenter/oplysninger fra aktindsigt 2.1. Retsgrundlag Direktoratet for Kriminalforsorgen har som nævnt anvendt offentlighedslovens 33, nr. 1, som hjemmel for undtagelse af dokumenter/oplysninger fra aktindsigt. Bestemmelsen i offentlighedslovens 19, stk. 1, kan også være relevant for bedømmelsen af sagen. Bestemmelserne i 19, stk. 1, og 33, nr. 1, lyder således (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen): 19. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager inden for strafferetsplejen, jf. dog stk Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til: 1) Forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lign. samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning. Af forarbejderne til 33 fremgår bl.a. følgende (lovforslag nr. L 144 fremsat den 7. februar 2013, Folketinget , bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser): Til 33 Efter bestemmelsens nr. 1-4 kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til en række nærmere angivne offentlige eller private interesser. Efter nr. 5 kan retten til aktindsigt endvidere begrænses, hvis det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmelig- 3/12

4 OMBUDSMANDENS UDTALELSE holdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Det er som efter gældende ret en betingelse for at undtage oplysninger efter bestemmelsen, at der er en nærliggende fare for, at de pågældende interesser vil lide skade. I forhold til nr. 1 bemærkes, at det med denne bestemmelse forudsættes, at der efter en konkret vurdering vil kunne undtages oplysninger om politiets efterforskningsteknikker eller lignende interne oplysninger hos politiet eller en anden myndighed, som ikke indgår i en konkret sag inden for strafferetsplejen, fra retten til aktindsigt med henvisning til, at det ville kunne forringe mulighederne for politiet m.v. for at forebygge, efterforske eller forfølge lovovertrædelser, hvis de pågældende oplysninger kom til offentlighedens kundskab. Af Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 556, fremgår i tilknytning hertil bl.a. følgende: 2. Konkret skøn og nærliggende fare Det følger af formuleringen af indledningen til 33 ( nødvendigt ), at en anmodning om aktindsigt kun kan afslås, hvis retten til at blive gjort bekendt med oplysninger i en sag eller et dokument efter et konkret skøn findes at burde vige for nærmere opregnede væsentlige hensyn til offentlige og private interesser. Specielt om bestemmelsen i 33, nr. 1, fremgår bl.a. følgende (s. 560 ff.): 1. Baggrund og formål... Bestemmelsen har et dobbelt formål. For det første tager den sigte på at tilgodese hensynet til, at myndighederne effektivt kan retshåndhæve (forebygge, efterforske og forfølge) lovovertrædelser, herunder straffelovsovertrædelser, samt sager om straffuldbyrdelse. For det andet tilgodeser den hensynet til, at oplysninger om sigtede, vidner, og andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgelse ikke udleveres til udenforstående. 4. Hensynet til straffuldbyrdelse Sager om klage over de indsattes forplejning, beskæftigelsesforhold, adgang til undervisning og fritidsaktiviteter, bygningsmæssige forhold, inventar og lignende kan ikke undtages efter 19, stk. 1, men hvis doku- 4/12

5 OMBUDSMANDENS UDTALELSE menterne i sådanne sager indeholder oplysning om forhold, der vedrører anstalternes sikkerhed og forebyggelse af flugt mv., vil der dog være adgang til at gøre undtagelse efter 33, nr. 1, jf. FOB 1969, side 82, der dog vedrørte partsoffentlighedsloven. Er der derimod tale om sager i forbindelse med fuldbyrdelsen af straffedomme, f.eks. konkrete sager om prøveløsladelse, benådning, genindsættelse, udsættelse med strafafsoning, udgangstilladelse, ikendelse af disciplinærstraffe mv., vil disse kunne undtages efter 19, stk. 1, jf. pkt. 3.5 i kommentaren til 19, stk Nærmere om det undtagne materiale Direktoratet har i sagen om fremskudt lukning af Statsfængslet i Vridsløselille for det første undtaget to bilag, som er udvekslet i en korrespondance mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgen Sjælland, Områdekontoret i Ringsted (herefter benævnt Kriminalforsorgen Sjælland) fra aktindsigt. Det drejer sig om dokument nr , Notat Sikkerhedsvurdering af Statsfængslet i Vridsløselille, og dokument nr , Liste. Det bemærkes, at det førstnævnte dokument er identisk med det dokument, der er vedhæftet som bilag til dokument nr , Notat FORTROLIGT. Dokument nr / er som titlen viser et notat om de sikkerhedsmæssige forhold i Statsfængslet i Vridsløselille. For så vidt angår dokument nr har direktoratet ikke kun undtaget selve bilaget, men også bilagets (oprindelige) titel fra aktindsigt, herunder i aktlisten. Dernæst har direktoratet undtaget en , hvor Koncern Sikkerhed, Direktoratet for Kriminalforsorgen, bidrager til et notat om Statsfængslet i Vridsløselille. Også denne indgår i en korrespondance mellem forskellige afdelinger i Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgen Sjælland (dokument nr ). Endvidere har direktoratet undtaget et enkelt afsnit i et notat med titlen Fremskudt afvikling af Statsfængslet i Vridsløselille, nemlig det første afsnit på notatets s. 2 (dokument nr ). Notatet er vedhæftet en af 9. november 2015 udsendt til en række medarbejdere til brug for koncernledelsesmøde den 10. november Direktoratet har herudover undtaget et mindre antal dokumenter, der vedrører de to episoder i 2015, hvor indsatte har haft nøgler til fængslet, fra aktindsigt. Der er tale om dokumenter, som er journaliseret på personsager vedrørende de indsatte, der har været involveret i de pågældende episoder. Materialet omfatter bl.a. rapporter, der beskriver episoderne, og tiltag, som er iværksat i den anledning. Materialet er omtalt under pkt. 2 i direktoratets afgørelse, men indgik ikke i det materiale, som jeg modtog fra direktoratet sammen med di- 5/12

6 OMBUDSMANDENS UDTALELSE rektoratets udtalelse. Jeg har som nævnt indledningsvis efterfølgende indhentet materialet fra direktoratet. Endelig har direktoratet meddelt dig afslag på aktindsigt i oplysninger om antallet af sager inden for de seneste fem år, hvor indsatte har haft nøgler til fængslet. Jeg lægger til grund, at denne oplysning fremgår af et eller flere dokumenter i direktoratet Min vurdering Som begrundelse for at undtage de ovennævnte dokumenter/oplysninger fra aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 1, har direktoratet henvist til, at materialet omhandler sikkerhedsmæssige forhold i Statsfængslet i Vridsløselille, og at det er af afgørende betydning for de ansattes og de indsattes sikkerhed, at oplysningerne ikke videregives. Bl.a. på baggrund af din oplysning i klagen om, at fængslet stort set er lukket og at der derfor ikke længere eksisterer et sikkerhedsmæssigt spørgsmål har direktoratet i udtalelsen til mig oplyst, at fængslet fortsat drives som fængsel, nu blot til brug for personer, som er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Fængslet er derfor bemandet med fængselsbetjente og indrettet med de sikkerhedsmæssige forhold, som er nødvendige for at opretholde frihedsberøvelsen herunder svarende til Institutionen Ellebæk, som gennem flere år har fungeret for samme persongruppe. Derudover har direktoratet bemærket, at det i landets lukkede fængsler tilstræbes, at der er en høj grad af ensartede sikkerhedsmæssige foranstaltninger, installationer mv., hvorfor viden om sådanne forhold vil kunne udnyttes i andre af kriminalforsorgens fængsler og dermed kompromittere de ansattes og de indsattes sikkerhed. Direktoratet henviser også til, at de sikkerhedsmæssige installationer mv. er med til at skabe betingelserne for at kunne gennemføre den nødvendige frihedsberøvelse. Jeg forstår, at direktoratet ved henvisningen til, at det er af afgørende betydning for sikkerheden i fængslet (og andre fængsler), at oplysningerne ikke videregives, sigter til et af hensynene i 33, nr. 1, nemlig retshåndhævelsens effektivitet, bl.a. i forbindelse med sager om straffuldbyrdelse. Jeg har gennemgået de dokumenter og oplysninger, som du ikke har fået aktindsigt i. For så vidt angår de dokumenter, som direktoratet identificerede i anledning af din anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende to episoder i 2015, hvor indsatte havde haft nøgler til fængslet, kunne det i hvert fald for nogle af dokumenternes vedkommende overvejes, om de kunne undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 19, stk. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter sager inden for strafferetsplejen. 6/12

7 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Når direktoratet ikke har henvist til denne bestemmelse, går jeg ud fra, at det skyldes, at dokumenterne ikke udelukkende er benyttet i sager inden for strafferetsplejen, men f.eks. også er benyttet i generelle sager i direktoratet. Efter min gennemgang af akterne kan jeg ikke kritisere, at direktoratet har undtaget materialet fra aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 1, med henvisning til at der er tale om oplysninger om forhold, der vedrører sikkerheden i Statsfængslet i Vridsløselille, og for så vidt angår en væsentlig del af det undtagne materiale også sikkerheden i andre lukkede fængsler. Jeg henviser til direktoratets bemærkning i udtalelsen om bl.a. muligheden for at forebygge undvigelse i landets lukkede fængsler. 3. Meroffentlighed Offentlighedslovens 14, stk. 1, lyder således: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Direktoratet for Kriminalforsorgen tog ikke stilling til spørgsmålet om meroffentlighed i afgørelsen, der blev truffet over for dig. I forbindelse med min anmodning om en udtalelse bad jeg direktoratet om at oplyse, om direktoratet havde overvejet at give aktindsigt efter princippet om meroffentlighed. Direktoratet har på den baggrund oplyst, at direktoratet har overvejet, om der kan gives meroffentlighed, men vurderet, at der ikke er mulighed for dette. Direktoratet har lagt vægt på de sikkerhedsmæssige hensyn, som danner baggrund for selve tilbageholdelsen af dokumenter/oplysninger i sagen, dvs. de hensyn, som ligger bag undtagelsesbestemmelsen i 33, nr. 1. Jeg kan ikke kritisere direktoratets vurdering. Jeg bemærker dog, at direktoratet burde have forholdt sig til spørgsmålet allerede i afgørelsen af 11. december 2015, jf. offentlighedslovens 14. Jeg har gjort direktoratet bekendt med min opfattelse, men foretager mig ikke videre i den anledning. 7/12

8 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Ved af 29. november 2015 anmodede du Direktoratet for Kriminalforsorgen om aktindsigt på følgende måde: Undertegnede anmoder hermed om aktindsigt i baggrunden for lukningen af Statsfængslet Vridsløselille. Herunder eventuelle rapporter, kommunikation og andre former for redegørelser. Det er bekræftet, at der har været mindst to episoder, hvor indsatte i år har haft nøgler til fængslet. Der ønskes indsigt i de specifikke papirer, der vedrører de to sager. Desuden ønskes der indsigt i, hvor mange sager, der har været, omkring fanger, der har haft nøgler til fængslet i seneste fem år. Endvidere anmodes der om indsigt i eventuelle beredskabsnotater til ministeriet. Endelig ønskes der en aktliste over alle akter i sagen. Direktoratet traf afgørelse i sagen den 11. december 2015 og afgrænsede i den forbindelse din aktindsigtsanmodning på følgende måde: Ved mail af 29. november 2015 har du anmodet Direktoratet for Kriminalforsorgen om aktindsigt i: 1) baggrunden for lukningen af Statsfængslet i Vridsløselille, herunder eventuelle rapporter, kommunikation og redegørelser 2) specifikke papirer vedr. to episoder i år, hvor indsatte har haft nøgler til fængslet 3) oplysning om, hvor mange sager der inden for de sidste 5 år har været omkring fanger, der har haft nøgler til fængslet 4) eventuelle beredskabsnotater til ministeriet 5) aktliste over alle akter i sagen. Direktoratet meddelte dig aktindsigt i direktoratets sag om fremskudt afvikling af Statsfængslet i Vridsløselille, herunder aktlisten, idet direktoratet dog undtog enkelte dokumenter, herunder dele af dokumenter, fra aktindsigt. Desuden undtog direktoratet navnet på et dokument (et bilag, som var vedhæftet en e- mail) fra aktindsigt. Direktoratet meddelte dig desuden indsigt i en del af et referat af et møde i koncernledelsen, journaliseret på en anden sag i direktoratet. 8/12

9 BILAG SAGSFREMSTILLING Om materialet, der blev undtaget fra aktindsigt, bemærkede direktoratet følgende: Ad 1) Som det fremgår er to bilag i deres helhed undtaget fra aktindsigten, herunder navnet på det ene bilag, ligesom der er undtaget oplysninger i to øvrige bilag (henholdsvis en mailkorrespondance og et notat). Begrundelsen for undtagelserne er den samme, idet det er direktoratets vurdering, at væsentlige hensyn tilsiger, at de pågældende bilag/oplysninger undtages fra aktindsigt. Direktoratet har i den forbindelse lagt vægt på, at oplysningerne i bilaget omhandler sikkerhedsmæssige forhold i Statsfængslet i Vridsløselille, og at det er af afgørende betydning for de ansattes og indsattes sikkerhed, at disse oplysninger ikke videregives. Direktoratet har derfor undtaget de omhandlede bilag/oplysninger fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens 33, nr. 1. Ad 2) Anmodningen kan ikke imødekommes under henvisning til den begrundelse, der er anført under pkt. 1. Ad 3) Anmodningen kan ikke imødekommes under henvisning til den begrundelse, der er anført under pkt. 1. Ad 4) Der er ingen beredskabsnotater til ministeriet. Ved af 18. december 2015 klagede du til mig over afgørelsen. Om baggrunden for sagen oplyste du, at Ekstra Bladet i en artikel den 7. november 2015 havde beskrevet, hvordan grupper af indsatte ved mindst to lejligheder havde haft nøgler til Statsfængslet i Vridsløselille, og at personalet ved den seneste lejlighed havde låst hele den pågældende afdeling inde og efter en uge overført dem til Vestre Fængsel i København. 9/12

10 BILAG SAGSFREMSTILLING I en artikel af 28. november 2015 havde avisen desuden beskrevet, hvordan de omtalte nøglefund var en af de vægtigste grunde til at lukke fængslet før oprindelig planlagt. Du begrundede bl.a. klagen på følgende måde: Som journalist på medie A vil jeg ( ) anmode ombudsmanden om at gå ind i sagen. I den forbindelse vil jeg gerne vide, om der er oplysninger af faktiske forhold, som jeg har krav på at få indsigt i. Fængslet i Vridsløselille er stort set lukket ned i løbet af december De indsatte er flyttet til andre af Kriminalforsorgens lukkede fængsler. Tilbage er kun behandlingsafdelingen kaldet Kongens ø. Også disse indsatte vil blive rykket til andre fængsler. Og når nu fængslet er lukket, mener jeg ikke, at akter kan undtages en aktindsigt med begrundelsen om at det omhandler sikkerhedsmæssige spørgsmål. Fængslet er lukket og dermed eksisterer begrebet sikkerhedsmæssige spørgsmål ikke længere. Indgår der personfølsomme oplysninger i de udeladte dokumenter kan den eventuelle problemstilling håndteres ved en ordinær anonymisering. Der er tale om et af Danmarks lukkede fængsler, hvor grupper af indsatte har haft nøgler til rådighed. Og det, mener jeg i særdeleshed, er i offentlighedens interesse at få klarhed over, hvordan det eventuelt kunne ske, og hvad Kriminalforsorgen efterfølgende har foretaget sig af faktiske forholdsregler i processen frem til den førtidige lukning af fængslet. I et brev af 30. december 2015 bad jeg Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse om sagen. Jeg bad bl.a. direktoratet om at forholde sig til en eventuel betydning af, at Statsfængslet i Vridsløselille ifølge det af dig oplyste stort set var lukket i løbet af december Jeg modtog direktoratets udtalelse den 29. januar Direktoratet skrev bl.a. således: Som det fremgår af materialet blev det besluttet, at de indsatte i Statsfængslet i Vridsløselille skulle flyttes til andre fængsler rundt om i landet som følge af nogle sikkerhedsmæssige udfordringer. Denne flytning af de indsatte var oprindeligt planlagt til først at skulle gennemføres i forbindel- 10/12

11 BILAG SAGSFREMSTILLING se med ibrugtagning af det nye fængsel på Falster. Det fremgår samtidig, at det var planen, at behandlingsafdelingen først skulle flyttes ved årsskiftet Behandlingsafdelingen Kongens Ø. Dette betød, at driften af fængslet skulle fortsætte. Stort set samtidig med Kriminalforsorgens beslutninger vedrørende Vridsløselille blev det besluttet på grund af situationen med ændringerne i behandlingen af asylansøgere, flygtninge og migranter at der skulle etableres pladser i Vridsløselille til anholdte og varetægtsfængslede efter udlændingeloven. Direktoratet kan oplyse, at fængslet fortsat drives som fængsel, herunder er bemandet med fængselsbetjente og med de sikkerhedsmæssige forhold som er nødvendige for at opretholde frihedsberøvelsen. Dette svarer til sikkerhedsmæssige forhold i en anden af Kriminalforsorgens institutioner, Institutionen Ellebæk, som i mange år har fungeret som en lukket institution (fængsel) til brug for frihedsberøvede asylansøgere m.fl. Herudover skal anføres, at det i landets lukkede fængsler tilstræbes, at der er så høj grad af ensartede sikkerhedsmæssige foranstaltninger, installationer mv., hvorfor viden om sådanne forhold, kan udnyttes i andre af Kriminalforsorgens fængsler. De sikkerhedsmæssige installationer osv. drejer sig i høj grad om personalets og de indsattes sikkerhed samt er med til at skabe betingelserne for at kunne gennemføre den nødvendige frihedsberøvelse. Direktoratet har overvejet muligheden for at give meroffentlighed, jf. Offentlighedslovens 14, stk. 1, men har vurderet, at der ikke er mulighed herfor og har lagt vægt på de ovenfor anførte sikkerhedsmæssige hensyn. Direktoratet finder fortsat, at de undtagelser fra aktindsigt der fremgår af svaret til journalist B skal opretholdes. Ved brev af 3. februar 2016 sendte jeg dig en kopi af direktoratets udtalelse og bad om dine eventuelle bemærkninger. Jeg modtog ingen bemærkninger fra dig, og ved brev af 23. februar 2016 meddelte jeg dig, at sagen var klar til behandling. Den 8. marts 2016 ringede en af mine medarbejdere til Direktoratet for Kriminalforsorgen for at høre, om der på baggrund af pkt. 2 i din aktindsigtsanmodning om dokumenter vedrørende to episoder i 2015, hvor indsatte har haft nøgler til fængslet var identificeret yderligere dokumenter omfattet af anmodningen. Direktoratet bekræftede dette under en telefonsamtale den 30. marts /12

12 BILAG SAGSFREMSTILLING Den 31. marts 2016 modtog jeg et mindre antal dokumenter vedrørende de pågældende episoder. 12/12

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt

Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt Dato 30. september 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/12242-10 Side 1/5 Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt Vejdirektoratet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold FOB 2018-35 Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Resumé Direktoratet for Kriminalforsorgen traf på grund af overtrædelse af vilkårene

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i oplysninger om politiets brug af ressourcer mv. ved afvikling af en fodboldkamp

FOB Afslag på aktindsigt i oplysninger om politiets brug af ressourcer mv. ved afvikling af en fodboldkamp FOB 2018-36 Afslag på aktindsigt i oplysninger om politiets brug af ressourcer mv. ved afvikling af en fodboldkamp Resumé En journalist havde anmodet om aktindsigt i oplysninger om politiets brug af ressourcer

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat FOB 2019-21 Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat Resumé En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet efter bestemmelsen

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt FOB 2019-9 Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansieringsudvalget (et

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. april 2016 (2016-2441). K ikke anset som part og anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Hemmeligholdelse af advokaters identitet

Hemmeligholdelse af advokaters identitet FOU nr 2014.0020 (Gældende) Udskriftsdato: 6. april 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2014-20. Hemmeligholdelse af advokaters identitet En journalist klagede

Læs mere

Hemmeligholdelse af advokaters identitet. 4. juli 2014

Hemmeligholdelse af advokaters identitet. 4. juli 2014 2014-20 Hemmeligholdelse af advokaters identitet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at give aktindsigt i navnene på de fem advokater, der senest havde været

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen:

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 12. oktober 2017. Nal. nr./j.nr.: 2016-702-0007 All. nr./brevnr.: 50017 Sull./sagsbeh.: HB I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen om afslag på

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab. 20. februar 2018

Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab. 20. februar 2018 2018-6 Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab Et trafikselskab gav en journalist afslag på aktindsigt i størrelsen af det honorar, som et produktionsselskab modtog

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Udtalt over for undervisningsministeriet, at et notat om rigshospitalets struktur, der var udarbejdet af en sekretariatsgruppe bestående af embedsmænd fra

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Udenrigsministeriet kunne afslå aktindsigt i vurderinger af terrortruslen mod Danmark afgivet af Center for Terroranalyse. 1.

Udenrigsministeriet kunne afslå aktindsigt i vurderinger af terrortruslen mod Danmark afgivet af Center for Terroranalyse. 1. 2016-28 Udenrigsministeriet kunne afslå aktindsigt i vurderinger af terrortruslen mod Danmark afgivet af Center for Terroranalyse 1. juni 2016 Udenrigsministeriet gav en journalist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere