Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering"

Transkript

1 Sagsnr.: S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af 26. marts 2015 om uddannelsen til boligmontering. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Nye kompetencemål og ny nummerering. Fagrækken er ændret. Som følge af EUD reformen er der indført EUV. Specialet gardinmontør er nedlagt. 3. Uddannelsens formål og opdeling Der er ikke behov for uddybning af bekendtgørelsens bestemmelser om formål og opdeling af uddannelsen. 4. Uddannelsens struktur Svendeprøven finder altid sted i juni og december måned. Varigheden af uddannelsen er for specialerne møbelpolstrer og autosadelmager 4 år og 6 måneder (inklusive grundforløb 1+2). Varigheden af uddannelsen er for specialet gardindekoratør 3 år og 3 måneder (inklusive grundforløb 1+2). Det faglige udvalg anbefaler at skole- og perioderne planlægges, som det fremgår af nedenstående skema. Det omtrentlige antal uger der er angivet mellem skoleperioderne, er det minimum, der bør planlægges. Summen af de viste uger svarer derfor ikke nødvendigvis til en præcis uddannelseslængde. 1

2 Møbel/Auto 4 år Indledende kun for adgangsvejens elever Gardindekoratør 2 år Grundforløb G1 = 20 uger og G2 = 20 ugers skoleundervisning ca. 23 ugers ca. 23 ugers Praktik til aftale ophører Praktik til aftale ophører Speciale Sagsnr.: S.541 Gardindekoratør 2 år (inklusive G2) Møbelpolstrer og Autosadelmager 4 år (inklusive G2) 1.år 2.år 3.år 4.år 1.år 2.år Hovedforløb H1 H2 H3 H4 H5 H6 5 ugers Skole 5 ugers Skole 5 ugers Skole 5 ugers Skole 5 ugers Skole 5 ugers Skole Sven deprøve H1 H2 H3 5 ugers Skole 5 ugers Skole 5 ugers Skole 2

3 Gardindekoratør 1 år og 10 måneder EUV uger 0 17 uger 0 18 uger EUV 1 EUV 2 Møbel/Auto 2 år 7 måneder EUV 1 Sagsnr.: S.541 Uddannelsesforløb for EUV 1 og EUV 2 Møbelpolstrer og Autosadelmager 2 år og 7 måneder (27 ugers skoleophold) og Gardindekoratør 1 år og 10 måneder (18 ugers skoleophold) 2 år og 8 måneder G2 P1 / H1 P2 H2 P3 H3 P4 H4 P5 H5 P6 H6 Ingen grundforløb og ingen Se bilag 1 H1 5,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 5,0 Hele eller dele af grundfor-løb Se bilag 1 5,0 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 Ingen grundforløb og ingen Se bilag 1 5,0 0,0 3,0 0,0 5,0 Hele eller dele af grundfor-løb Se bilag 1 5,0 3,0 5,0 Den angivne tid er uden merit. Mht. merit på tid og skoleuger henvises til Bilag 1 i bekendtgørelse. Skoleundervisning på hovedforløbet for møbelpolstrer og autosadelmager er afkortet med 10 %, hvilket betyder, at skoleundervisningen for EUV 1 og EUV 2 bliver på 27 uger. Afkortningen er fundet ved at fjerne 2,0 uge på H3 og 1,0 uge på H4 (se skemaer). Afkortningen skal være på de på de valgfrie uddannelsesspecifikke fag Der vil kunne forekomme tid efter H6 til uddannelsesaftale ophører. Skoleundervisning på hovedforløbet for gardindekoratør er afkortet med 10 %, hvilket betyder, at skoleundervisningen for EUV 1 og EUV 2 bliver på 18 uger. Afkortningen er fundet ved at fjerne 2,0 uge på H2 (se skemaer). Der vil kunne forekomme tid efter H6 til uddannelsesaftale ophører. 3

4 Gardindekoratør 2 år Evt. EUV 3 H1 på 5,0 uge H2 på 5,0 uge H3 på 5,0 uge Møbel/Auto 4 år EUV 3 H1 på 5,0 uge H2 på 5,0 uge H3 på 5,0 uge H4 på 5,0 uge H5 på 5,0 uge H6 på 5,0 uge Sagsnr.: S.541 Uddannelsesforløb for EUV 3 Gardindekoratør 2 år (inklusive G2) Møbelpolstrer og autosadelmager 4 år (inklusive G2) 4 år inklusiv G2 G2 Hele eller dele af grundforløb Se bilag 1 Hovedforløb 2 år G2 Hele eller dele af grundforløb Se bilag 1 Hovedforløb G2 = Grundforløb 2 H = Hovedforløb Skoleundervisningen på EUV 3 svarer til forløb for unge under 25 år. 4

5 Sagsnr.: S.541 Merit Med hensyn til merit henvises til Bilag 1 i bekendtgørelsen, hvor krav til at give merit er specificeret. Derudover bør der gives minimum 6 ugers merit til elever med et grundforløbsbevis fra maskinsnedker-, snedker- eller tømreruddannelsen. Det faglige udvalg tager stilling til afkortning af hovedforløbets uddannelsestid på baggrund af en dokumenteret ansøgning. Ansøgningsskema findes på Hvis eleven har indgået en uddannelsesaftale vedlægges en indstilling fra virksomheden. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at skolen og prak-, der kombinerer teori og., at den i videst muligt omfang afspejler de arbejdsfunktioner og den teknologianvendelse, der er karakteristisk for polstrer-, auto- og gardinbranchen. Undervisaleanvendelse. med andre møde fagligt udviklende. Uddannelsesspecifikke fag og valgfrie specialefag en given problemstilling. r elevens faglige bredde og indsigt i Grundfagene Teknologi og Design er valgt, fordi målbeskrivelserne giver mulighed for at supplere og understøtte de uddannelsesspecifikke fag i en helhedsorienteret undervisning med hensyn til produktion og produktudvikling. Møbelpolstrerspecialet har to nye uddannelsesspecifikke fag; Traditionel polstring og Industriel polstring. Autosadelmagerspecialet har to nye uddannelsesspecifikke fag; Indvendigt interiør (biler og både) og Opbygning af autostole. Det uddannelsesspecifikke fag IT og CAD/CAM er nyt, og er en afløser for det tidligere områdefag, Datalære og IT. Faget har samme indhold, men med fokus på CAM/CAM. 5

6 Sagsnr.: S.541 Det uddannelsesspecifikke fag Arbejdsmiljø er nyt. Faget skal give eleverne en grundlæggende forståelse for at tænke personlig sikkerhed og værnemidler ind i alle faser af en arbejdsopgave. Endvidere giver faget eleven mulighed at forholde sig til arbejdspladsen og virksomhedens opgaver og ansvar i forhold til dens arbejdsmiljøorganisation. Valgfrie uddannelsesspecifikke fag for specialerne møbelpolstrer og autosadelmager er 3,0 uge. Valgfrie uddannelsesspecifikke fag for specialet gardindekoratør er 2,0 uge. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og mål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau, som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/mål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Et skema slettes, hvis den pågældende elevtype ikke eksisterer i uddannelsen. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og uddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i ken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Virksomheden kan benytte elevplan til at synliggøre erklæringer for de enkelte ophold. Udfyldelse af elevplan kan også udgøre den afsluttende erklæring efter sidste periode, og er adgangsgivende til svendeprøven. Elevplan kan samtidig udgøre det faglige udvalgs kvalitetskontrol med perioderne, og behandles af de lokale uddannelsesudvalg efter nærmere aftale herom. ksomhed skal anvende. Virksomhedernes arbejdsopgaver giver ikke altid mulighed for at gennemføre alle de anførte prakandre virksomheder eller supplerende skoleundervisning. Bedømmelse og beviser mv. Virksomheden indbetaler et gebyr til det faglige udvalg til dækning af udgifterne ved prøvens afholdel-. Prøven og bedømmelsen er beskrevet i 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmonterinsuddannelsen, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes. Opgaven til det selvvalgte projekt godkendes af skolen efter samråd med det faglige udvalg. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaven løses inden for en varighed af 132 timer. Censorerne er ud over voteringen til stede under den mundtlige prøve. Prøven bedømmes af en eksaminator udpeget af skolen, og to fagkyndige censorer udpeget af det faglige udvalg. Det faglige udvalg udarbejder en censorvejledning til brug for bedømmelsen. 6

7 Sagsnr.: S.541 Eleven afleverer senest 14 dage før begyndelsen af den sidste skoleperiode et projektoplæg, der godkendes af skolen i samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg har udarbejdet en vejledning til svendeprøven. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. For arbejdsmarkedsuddannelser, som ind- I I svendebrevet anføres den samlede karakter, og der tilføjes det bogstav fra ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter. Herudover påtegnes svendebrevet efter følgende fordelingsnøgle, som angivet i nedenstående skema: Fordelingsnøgle Benævnelse 12,0-11,5 Antaget med sølv 11,4-10,6 Antaget med bronze 10,5-8,5 Antaget med ros 8,4-02 Antaget 7

8 Sagsnr.: S.541 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Møbelpolstrer Autosadelmager Gardindekoratør Grundfag 3,5 3,5 3,5 Design 8,9,10 E 1,5 x x x Teknologi 4,7,10,11,12,13,16 E 2,0 x x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 23,5 23,5 14,5 Specialet Møbelpolstrer, autosadelmager, gardindekoratør IT og CAD/CAM 7,17 Rutineret 2,5 x x x Arbejdsmiljø 16,24 Rutineret 1,0 x x x CAD konstruktion 7,11,23 Rutineret 1,0 x x x Maskine - og værktøjslære 4,12,13,16 Rutineret 1,0 x x x Rutine Konstruktion og fremstilling 6,9,13,14,22,41 Rutineret 1,0 x gardin Konstruktion og fremstilling 3,7,11,28 Avanceret 3,0 x x Modelfremstilling 3,4,8,9,11,24,27 Rutineret 1,0 x x Design, produktion og produktudvikling 2,6,7,8,16,17 Rutineret 1,0 x x x 8

9 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Sagsnr.: S.541 Vejledende Møbelpolstrer tid Antal uger Autosadelmager Gardindekoratør Design, produktion og 2,4,6,7,8,9,11,15,16 Avanceret 2,0 x x produktudvikling Salg og service 2,10,11,17 Avanceret 1,0 x x x Iværksætteri og innovation 1,7,17 Rutineret 1,0 x x Solafskærmninger 30,31,35,37,38 Rutineret 2,0 x Gardinstænger 30,32,35,38 Rutineret 1,0 x Montering/Befæstigelse 33 Rutineret 1,0 x Betjening af elektriske 34,36,39,40 Avanceret 1,5 x styresystemer Gardintyper 35,36,40 Rutineret 0,5 x Læderarbejde og teori 2,5,12,13,21,22,30,35 Avanceret 2,5 x x Steltyper Polstrer 3,4,9,11,12,19,22 Rutineret 1,5 x Steltype auto 3,4,9,11,12,19,22 Rutineret 2,5 x Opbygning af autostol 3,4,7,8,9,12,19 Avanceret 2,5 x Indvendig interiør 7,8,9,11,12,18,23 Rutineret 1,5 x Industriel polstring 3,4,5,6,7,8,9,11,15,20 Avanceret 2,5 x Traditionel polstring 3,4,5,6,7,8,9,11,15,20 Avanceret 2,5 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 3,0 3,0 2,0 9

10 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Sagsnr.: S.541 Vejledende Møbelpolstrer tid Antal uger Autosadelmager Gardindekoratør Specialet Møbelpolstrer, autosadelmager, gardindekoratør Modelfremstilling autosadelmager 3,4,7,8,9,11,12,19,22 Avanceret 1,0 x Farvelære Avanceret 1,0 x x x Tilpasning af autostole 3,4,7,8,9,12,19 Avanceret 1,0 x Renovering Avanceret 1,0 x x Industriel og traditionel produktion - konstruktion Modelfremstilling - møbelpolstrer 3,4,5,6,7,8,9,11,15,17, 20 Avanceret 1,0 x 7,17 Rutineret 1,0 x x x 3, 4, 7, 8,9,11, 24, 27,28 Avanceret 1,0 x x Presenninger 19,23,24,25 Avanceret 1,0 x x x EL i automobiler 25 Rutineret 1,0 x Bundsystemer i polstermøbler 3,4,5,6,7,8,9,11,15,20 AMU - mål 0,4 x x Design, produktudvikling 2,6,7,8,16,17 Avanceret 2,0 x x x og produktions- modning Drapering 28 Rutineret 1,0 x x Udstillings TV og 28 Rutineret 1,0 x 10

11 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag teaterarbejde Tekstil og vægbeklædning Syning typer af syning Udvendige solafskærmninger - Indvendige solafskærmninger Elektroniske styresystemer Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Sagsnr.: S.541 Vejledende Møbelpolstrer tid Antal uger Autosadelmager Gardindekoratør 26 Rutineret 1,0 x x 22 Rutineret 1,0 x x x 31 Avanceret 1,0 x x 31 Avanceret 1,0 x x 36 Rutineret 1,0 x Antal ugers valgfag 0,0 0,0 0,0 Antal skoleuger i alt

12 Sagsnr.: S.541 Fag med valgfrit højere præstationsniveau (Møbelpolstrer) Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret Industriel polstring ekspert 2,5 Industriel polstring avanceret Traditionel polstring ekspert 2,5 Traditionel polstring avanceret Konstruktion og fremstilling ekspert 3,0 Konstruktion og fremstilling avanceret Læderarbejde og teori ekspert 2,5 Læderarbejde og teori avanceret 12

13 Sagsnr.: S.541 Fag med valgfrit højere præstationsniveau (Autosadelmager) Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret Konstruktion og fremstilling ekspert 3,0 Konstruktion og fremstilling avanceret Læderarbejde og teori ekspert 2,5 Læderarbejde og teori avanceret 13

14 Sagsnr.: S.541 Fag med valgfrit højere præstationsniveau (Gardindekoratør) Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret Konstruktion og fremstilling gardin Betjening af elektriske styresystemer avanceret 1,0 Konstruktion og fremstilling ekspert 1,5 Betjening af elektriske styresystemer rutineret avanceret 14

15 Sagsnr.: S.541 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Møbelpolstrer Autosadelmager Gardindekoratør Grundfag 3,5 3,5 3,5 Design 8,9,10 E 1,5 x x x Teknologi 4,7,10,11,12,13,16 E 2,0 x x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 23,5 23,5 14,5 Specialet Møbelpolstrer, autosadelmager, gardindekoratør IT og CAD/CAM 7,17 Rutineret 2,5 x x x Arbejdsmiljø 16,24 Rutineret 1,0 x x x CAD konstruktion 7,11,23 Rutineret 1,0 x x x Maskine - og værktøjslære 4,12,13,16 Rutineret 1,0 x x x Rutine Konstruktion og fremstilling 6,9,13,14,22,41 Rutineret 1,0 x gardin Konstruktion og fremstilling 3,7,11,28 Avanceret 3,0 x x Modelfremstilling 3,4,8,9,11,24,27 Rutineret 1,0 x x Design, produktion og produktudvikling 2,6,7,8,16,17 Rutineret 1,0 x x x 15

16 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Sagsnr.: S.541 Vejledende Møbelpolstrer tid Antal uger Autosadelmager Gardindekoratør Design, produktion og 2,4,6,7,8,9,11,15,16 Avanceret 2,0 x x produktudvikling Salg og service 2,10,11,17 Avanceret 1,0 x x x Iværksætteri og innovation 1,7,17 Rutineret 1,0 x x Solafskærmninger 30,31,35,37,38 Rutineret 2,0 x Gardinstænger 30,32,35,38 Rutineret 1,0 x Montering/Befæstigelse 33 Rutineret 1,0 x Betjening af elektriske 34,36,39,40 Avanceret 1,5 x styresystemer Gardintyper 35,36,40 Rutineret 0,5 x Læderarbejde og teori 2,5,12,13,21,22,30,35 Avanceret 2,5 x x Steltyper Polstrer 3,4,9,11,12,19,22 Rutineret 1,5 x Steltype auto 3,4,9,11,12,19,22 Rutineret 2,5 x Opbygning af autostol 3,4,7,8,9,12,19 Avanceret 2,5 x Indvendig interiør 7,8,9,11,12,18,23 Rutineret 1,5 x Industriel polstring 3,4,5,6,7,8,9,11,15,20 Avanceret 2,5 x Traditionel polstring 3,4,5,6,7,8,9,11,15,20 Avanceret 2,5 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0,0 0,0 0,0 Specialet Møbelpolstrer, autosadelmager, gardindekoratør 16

17 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Sagsnr.: S.541 Vejledende Møbelpolstrer tid Antal uger Autosadelmager Gardindekoratør Modelfremstilling autosadelmager 3,4,7,8,9,11,12,19,22 Avanceret 1,0 x Farvelære Avanceret 1,0 x x x Tilpasning af autostole 3,4,7,8,9,12,19 Avanceret 1,0 x Renovering Avanceret 1,0 x x Industriel og traditionel produktion - konstruktion Modelfremstilling - møbelpolstrer 3,4,5,6,7,8,9,11,15,17, 20 Avanceret 1,0 x 7, 17 Rutineret 1,0 x x x 3, 4, 7, 8,9,11, 24, 27,28 Avanceret 1,0 x Presenninger 19,23,24,25 Avanceret 1,0 x x x EL i automobiler 25 Rutineret 1,0 x Bundsystemer i polstermøbler 3,4,5,6,7,8,9,11,15,20 AMU - mål 0,4 x x Design, produktudvikling 2,6,7,8,16,17 Avanceret 2,0 x x x og produktions- modning Drapering 28 Rutineret 1,0 x x Udstillings TV og teaterarbejde 28 Rutineret 1,0 x 17

18 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Tekstil og vægbeklædning Syning typer af syning Udvendige solafskærmninger - Indvendige solafskærmninger Elektroniske styresystemer Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Sagsnr.: S.541 Vejledende Møbelpolstrer tid Antal uger Autosadelmager Gardindekoratør 26 Rutineret 1,0 x x 22 Rutineret 1,0 x x x 31 Avanceret 1,0 x x 31 Avanceret 1,0 x x 36 Rutineret 1,0 x Antal ugers valgfag 0,0 0,0 0,0 Antal skoleuger i alt

19 Sagsnr.: S.541 Fag med valgfrit højere præstationsniveau (Møbelpolstrer) Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret Industriel polstring ekspert 2,5 Industriel polstring avanceret Traditionel polstring ekspert 2,5 Traditionel polstring avanceret Konstruktion og fremstilling ekspert 3,0 Konstruktion og fremstilling avanceret Læderarbejde og teori ekspert 2,5 Læderarbejde og teori avanceret 19

20 Sagsnr.: S.541 Fag med valgfrit højere præstationsniveau (Autosadelmager) Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret Konstruktion og fremstilling ekspert 3,0 Konstruktion og fremstilling avanceret Læderarbejde og teori ekspert 2,5 Læderarbejde og teori avanceret 20

21 Sagsnr.: S.541 Fag med valgfrit højere præstationsniveau (Gardindekoratør) Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret Konstruktion og fremstilling gardin Betjening af elektriske styresystemer avanceret 1,0 Konstruktion og fremstilling ekspert 1,5 Betjening af elektriske styresystemer rutineret avanceret 21

22 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Sagsnr.: S.541 Praktikmål Der indsættes én række pr. mål Praktikmål Specialet Møbelpolstrer og Autosadelmager Konstruktion og fremstilling 1. Eleven kan aflæse konstruktionstegninger 2. Eleven kender fremstillingsforløbet fra opgavespecifikation til færdigt product 3. Eleven kan benytte forskellige konstruktionsprocesser, teknikker og planlægningsværktøjer Maskin- og værktøjslære 1. Eleven kan vedligeholde, fejlfinde, justere og anvende de mest forekommende maskiner og værktøjer 2. Eleven kan vælge korrekte maskiner og værktøjer til givne opgaver og materialetyper 3. Eleven kender de forskellige maskintypers opbygning 4. Eleven kan vedligeholde, fejlfinde, justere og anvende de Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Møbelpolstrer Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Autosadelmager Gardindekoratør x x x x x x 22

23 Praktikmål Der indsættes én række pr. mål mest fore-kommende håndværktøjer 5. Eleven kan vedligeholde, fejlfinde, justere og anvende de nødvendige måle- og skæreværktøjer 6. Eleven kan anvende skabeloner 7. Eleven kender de gældende miljø og sikkerhedsbestemmelser ved brug af værktøj og maskiner Sagsnr.: S.541 Aktiviteten bidrager til følgende Møbelpolstrer kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Autosadelmager Gardindekoratør Materialelære x x x 1. Eleven har kendskab til de mest anvendte materialer inden for fagområdet 2. Eleven kan vurdere økonomi i forhold til materialevalg og priser 3. Eleven har kendskab til materialers egenskaber og bearbejdningsmetoder 4. Eleven kan udvise miljøbevidsthed ved anvendelse af materialer Geometri og projektionstegning x x x 23

24 Praktikmål Der indsættes én række pr. mål 1. Eleven kan aflæse tegninger afbildet i forskellige planer 2. Eleven kan aflæse rumstørrelse, linier flader og legemer 3. Eleven kan anvende tegninger til praktiske opgaver Sagsnr.: S.541 Aktiviteten bidrager til følgende Møbelpolstrer kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Autosadelmager Gardindekoratør Brug af IT- datalære x x x 1. Eleven kan gøre brug af flere dataprogrammer 2. Eleven kan udarbejde dokumentation ved hjælp af IT 3. Eleven kan anvende branchens dataprogrammer og kender CAD/CAM systemets opbygning Læderarbejde og steltyper 1. Eleven kender de forskellige lædertypers anvendelsesområder, fordele og ulemper 2. Eleven kender krav til polstring og stil 3. Eleven kender principper for måltagning til læderbetræk, udformning og kan benytte stansejern 4. Eleven kan udføre sammenføjninger, udskærfninger, klæbninger, syninger, kederindlæg, pyntestikninger samt x x 24

25 Praktikmål Der indsættes én række pr. mål samlinger i not og blystaf 5. Eleven kan foretage dybdehæftning og kan redegøre for form og størrelsesforhold 6. Eleven kan anvende forskellige former for hæftninger og finisharbejder 7. Eleven kender forskellige steltyper og kan træffe valg af steltyper i forhold til givne opgaver Sagsnr.: S.541 Aktiviteten bidrager til følgende Møbelpolstrer kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Autosadelmager Gardindekoratør Specialet Gardindekoratør Solafskærmninger Gardindekorationer gardindekoratør x 1. Eleven kender de forskellige typer solafskærmninger både indvendigt og udvendigt samt har forståelse for deres opbygning/sammensætning. 2. Eleven kan redegøre for de enkelte solafskærmningers fordele og ulemper i forhold til en konkret problemstilling. 3. Eleven kan opmåle og monterer både indvendige og udvendige solafskærmninger på alle typer underlag. 25

26 Praktikmål Der indsættes én række pr. mål 4. Eleven kan identificerer fejl og mangler samt planlægge afhjælpning heraf. Sagsnr.: S.541 Aktiviteten bidrager til følgende Møbelpolstrer kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Autosadelmager Gardindekoratør 5. Eleven kan indstille såvel manuelle som elektriske solafskærmninger samt programmerer de oftest forekomne styreprogrammer. Gardindekorationer 1. Eleven kender de forskellige typer af gardindekorationer samt har forståelse for deres opbygning/sammensætning. 2. Eleven kan redegøre for de enkelte gardindekorationers fordele og ulemper i forhold til en konkret problemstilling. 3. Eleven kan opmåle og monterer gardindekorationer på alle typer underlag. 4. Eleven kan identificerer fejl og mangler samt planlægge afhjælpning heraf. 26

27 Praktikmål Der indsættes én række pr. mål 5. Eleven kan indstille såvel manuelle som elektriske solafskærmninger samt programmerer de oftest forekomne styreprogrammer. Sagsnr.: S.541 Aktiviteten bidrager til følgende Møbelpolstrer kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Autosadelmager Gardindekoratør Samarbejdsevne - omstillingsevne selvstændighed x x x 27

28 Sagsnr.: S.541 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal mål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 EUV3 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden uddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv uddannelse med en maksimal varighed på 2. år. Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil 28

29 Sagsnr.: S.541 Elevtype Uddybning svare til perioden for de unge. EUX MEST PREUD EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af uddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 29

30 Sagsnr.: S.541 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EUV1G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1 og GYM Herudover kommer målene som fremgår af skema

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Boligmonteringsuddannelserne

Uddannelsesordning for Boligmonteringsuddannelserne Uddannelsesordning for Boligmonteringsuddannelserne 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af 26. marts 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for smedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 221 af 9. marts 2016 om uddannelsen til smed. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt

Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for webudvikler

Uddannelsesordning for webudvikler Uddannelsesordning for webudvikler 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1773 af 21.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for mediegrafiker

Uddannelsesordning for mediegrafiker Uddannelsesordning for mediegrafiker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for grafisk tekniker

Uddannelsesordning for grafisk tekniker Uddannelsesordning for grafisk tekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 2 4. Uddannelsesforløb og fagoversigt... 2 5. Tilrettelæggelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Tekstdel - Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen TUR den 05-07-2018 Tekstdel - Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Stukkatør

Tekstdel - Uddannelsesordning for Stukkatør Tekstdel - Uddannelsesordning for Stukkatør Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for tagdækker

Tekstdel - Uddannelsesordning for tagdækker Tekstdel - Uddannelsesordning for tagdækker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for tagdækker

Tekstdel - Uddannelsesordning for tagdækker Tekstdel - Uddannelsesordning for tagdækker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Forsyningsoperatør

Tekstdel - Uddannelsesordning for Forsyningsoperatør Tekstdel - Uddannelsesordning for Forsyningsoperatør Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for Produktør

Uddannelsesordning for Produktør Uddannelsesordning for Produktør 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør

Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen

Tekstdel - Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen Tekstdel - Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør

Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Skibsmontør

Tekstdel - Uddannelsesordning for Skibsmontør Tekstdel - Uddannelsesordning for Skibsmontør 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Tekstdel - Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen TUR den 03-07-2019 Tekstdel - Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen til maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen til maritime håndværksfag 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Teknisk designer

Tekstdel - Uddannelsesordning for Teknisk designer Tekstdel - Uddannelsesordning for Teknisk designer Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: [1.maj 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til overfladebehandler.

Læs mere

Uddannelsesordning for Ambulancebehandler

Uddannelsesordning for Ambulancebehandler TUR den 20-12-2018 Uddannelsesordning for Ambulancebehandler Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Stenhugger

Tekstdel - Uddannelsesordning for Stenhugger Tekstdel - Uddannelsesordning for Stenhugger Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stukkatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stukkatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stukkatør Udstedt af det faglige fællesudvalg for Murer-, stenhugger- og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 271

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Overfladebehandler

Tekstdel - Uddannelsesordning for Overfladebehandler Tekstdel - Uddannelsesordning for Overfladebehandler Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere