Sundhedspolitik Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen. Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen. Indhold:"

Transkript

1 Sundhedspolitik Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen Indhold: Forord Indledning Sundhedspolitikkens vision, værdier og principper Sundhed påvirkes af mange forhold Temaer og mål i den brændende platform Sundhed og Velvære Samarbejde om sundheden i hverdagen Idékatalog Forord Ikke skrevet. Indledning Brændende platform Sundhed og Velvære Byrådet vedtog i 2014, at der i de kommende år skal fokuseres på tre brændende platforme i Halsnæs Kommune: Vækst, Uddannelse, Sundhed og Velvære. Sundhedspolitikken bygger på platformen Sundhed og Velvære, og angiver med afsæt i Halsnæs Kommunes Sundhedsprofil, en række mål om forbedringer i borgernes sundhed. Målet er, at der skal værre færre rygere, at andelen af borgere som er overvægtige skal falde, at flere skal være fysisk aktive, og at færre skal rammes af stress. Derudover skal der være færre borgere, som bliver genindlagt på hospitalet, også på de psykiatriske afdelinger. Sundhedspolitikken er udviklet i dialog I Halsnæs Kommune tør vi og vi tør sammen. Derfor er Halsnæs Kommunes sundhedspolitik, som er gældende fra 2015 til 2020, udviklet sammen med borgerne. Vi ved, at arbejdet med at løfte sundheden kræver et samarbejde mellem alle i kommunen. På et dialogmøde i Gjethuset i februar 2015 deltog over 100 borgere, politikere, frivillige, erhvervslivet, foreningslivet, repræsentanter fra interesseorganisationer og medarbejdere fra kommunen. På mødet arbejdede deltagerne i grupper på tværs af interesser og organisationer med, hvordan vi sammen kan indfri målene i platformen og løfte sundheden i kommunen. På dialogmødet var der, udover temaerne i den brændende platform fokus på, at indsatsen for at forbedre sundheden begynder hos børn og unge. Der blev talt om, at vores mentale sundhed som handler om, hvordan vi har det, og hvordan vi trives i hverdagen, har betydning for, om vi har overskud til at tabe os, motionere eller stoppe med at ryge. 1

2 Der var også fokus på, at der er borgere, som på grund af forskellige livsomstændigheder, har dårligere forudsætninger for at leve sundt og kan have sværere ved at ændre på deres sundhed. Fokus på børn og unges sundhed, mental sundhed og social ulighed i sundhed, understøtter indfrielsen af målene i den brændende platform om end i et længere perspektiv. Der kom mange ideer til, hvordan målene i den brændende platform Sundhed og Velvære kan realiseres nogle meget konkrete og nogle af mere tværgående og af principiel karakter. Der peges på, at det er vigtigt, at vi inspireres og motiveres til at leve et sundt liv. Det handler om at formidle og informere om mulighederne for at få sundhed ind i hverdagen. Politikken synliggøre sammenhæng frem til 2020 Sundhedspolitikken skal først og fremmest være med til at skabe synlighed om målene i den brændende platform Sundhed og Velvære. Byrådet har med den brændende platform prioriteret de temaer, som er vigtige at arbejde med for at løfte sundheden i Halsnæs Kommune og skabt et grundlag for, at vi på tværs kan samarbejde om at nå målene. Tidsperspektivet for at nå målene i den brændende platform er, at forbedringerne skal kunne ses i kommunens nye sundhedsprofil, som udkommer i starten af Sundhedsprofilens data indhentes i begyndelsen af 2016, hvilket giver en forholdsvis kort periode til at arbejde med indsatser, som kan forbedre sundheden. Sundhedspolitikken har et længere tidsperspektiv til Det betyder, at vi kan fastholde indsatser og videreudvikle nye, som skal være med til at forbedre kommunens kommende sundhedsprofiler. Med sundhedspolitikken har vi et styringsredskab, som strækker sig over en længere periode, så vi kan igangsætte længerevarende og sammenhængende indsatser med et klart fokus på tværs af borgere, politikere, frivillige, foreningslivet, erhvervslivet og kommunen. Sammen kan vi skabe sundhed i hverdagen - hver dag, så vi opnår forbedringer i sundheden på kort og lang sigt. Sundhedspolitikken er bygget op omkring temaerne i den brændende platform Sundhed og Velvære, som er: Rygning Overvægt Fysisk inaktivitet Stress Genindlæggelser Genindlæggelser på psykiatriske afdelinger Sundhedspolitikken beskriver temaerne og indeholder et idékatalog, som er udarbejdet på baggrund af ideer fra borgere, politikere, frivillige, foreningslivet, erhvervslivet, repræsentanter fra interesseorganisationer og medarbejdere fra kommunen. 2

3 Sundhedspolitikkens vision, værdier og principper Sundhedspolitikkens vision, værdier og principper er udarbejdet på baggrund af dialogen med borgere, politikere, frivillige, foreningslivet, erhvervslivet, repræsentanter fra interesseorganisationer og medarbejdere fra kommunen. Byrådet har prioriteret de overordnede temaer og mål, som der skal arbejdes med og borgerne har budt ind med deres erfaringer fra hverdagen til, hvad der er vigtigt i arbejdet med at realisere målene. Sundhedspolitikken tager udgangspunkt i en vision om, at sundhed skal være en naturlig del af vores hverdag, så vi har mulighed for at leve sundt hver dag. En forbedring af sundhedstilstanden kommer ikke fra den ene dag til den anden. Det er ofte den længerevarende og daglige indsats, der giver resultater. Vision I Halsnæs Kommune er sundhed en naturlig del af hverdagen Det betyder, at vi i Halsnæs tænker sundhedsfremme og forebyggelse ind alle de steder, hvor vi færdes og møder hinanden i vores hverdag. Det kan fx være ved at gøre det attraktivt at cykle - og gerne sammen med andre, at der er sundt mad i skolerne, at vi kan købe sund mad i butikkerne og meget mere. Vi skal støtte op om, at sundhed bliver en del af hverdagen, og ikke noget ved siden af. Det begynder hos børn og unge med sundhedsfremme og bevægelse i skolen, som fremmer trivslen og læringen. Når vi føler os sunde og trives, er der også større sandsynlighed for, at vi får en uddannelse og et arbejde. Når vi trives og har et godt helbred, øger det muligheden for at leve et sundt og godt liv. Fra vision til hverdag Sundhedspolitikkens vision rummer grundlæggende værdier og principper, som kan være inspirerende vores arbejde med at nå målene, i den brændende platform Sundhed og Velvære. Sundhedspolitikkens værdier og principper Sundhed i Halsnæs handler om det hele menneske Sundhed handler både om fysisk og mental sundhed og er et sammenhængende hele. Det betyder fx, at indsatser for at fremme den mentale sundhed, kan være et udgangspunkt for at opbygge den fysiske sundhed og omvendt. I Halsnæs tænker vi sundhed i bred forstand og fra flere aktører Der er et stort potentiale i tanken om, at tilbud til borgerne om sundhed kommer flere steder fra. Det er, dels fra de traditionelle tilbud som læge, hjemmepleje, fysioterapi m.v. og dels, at sundhed tænkes ind i kultur- og naturtilbud, på arbejdspladser, fritidslivet, når vi handler ind m.m. 3

4 I Halsnæs skaber vi sundhed sammen At skabe sundhed sammen handler om at udfordre tanken om, hvem der skal levere sundhed og i højere grad stille skarpt på, hvordan sundhed bedst leveres. Det betyder fx, at frivillige kan spille en anden og større rolle end i dag og, at kommunen kan ændre sin rolle, fra primært at levere eller finansiere, til i højere grad at understøtte sundhed. I Halsnæs bruger vi det, vi allerede har, bedst muligt I Halsnæs har vi en fantastisk natur og kultur, og det skal vi huske at bruge bedst muligt. At forbedre sundheden handler ikke kun om at have flere ressourcer og mere økonomi, men at bruge det, vi har i Halsnæs. Vi gør allerede en masse for sundheden og trivslen. Sundhed påvirkes af mange forhold Vores sundhed påvirkes af mange forhold som fx livsstil, levevilkår, alder, uddannelse og arv. På dialogmødet blev der talt om, at der skal være fokus på disse forhold, når vi arbejder med temaerne i den brændende platform. Der var særlig fokus på tre forhold: mental sundhed, social ulighed i sundhed og en tidlig forebyggende indsats særligt overfor børn og unge. Mental sundhed drejer sig om, hvordan vi trives og har det i hverdagen. Om vi har overskud og motivation til at stoppe med at ryge, motionere eller tabe os. Der var fokus på social ulighed i sundhed og det, at det er forskelligt, hvordan vores sundhed er, og at nogle på grund af fx arbejdsløshed, lavt uddannelsesniveau og manglende netværk, kan have sværere ved at ændre på deres sundhed. Social ulighed i sundhed betyder, at sundhedsrisici og sygdomme er socialt skævt fordelt i kommunen. Kommunens sundhedsprofil skal forbedres, og det vil være vigtigt at sætte ind med en tidlig forebyggende indsats, som begynder med børn og unge. De sunde vaner tillæres tidligt, og det gør de dårlige også. Det kan være sværere at ændre på ens vaner, når man er voksen. 4

5 Temaer og mål i den brændende platform Sundhed og Velvære Byrådet har i den brændende platform Sundhed og Velvære defineret, hvilke temaer kommunen aktivt vil arbejde med samt opstillet overordnede mål, som skal nås. Nedenfor er temaerne uddybet. Rygning I sundhedsprofilen 2013 var der 4700 dagligrygere i Halsnæs Kommune svarende til 19 procent. Syv ud af ti rygere vil gerne stoppe med at ryge. Rygeophør har en stor og langtidsvirkende effekt på sundheden. Over halvdelen af alle dagligrygere begynder med at ryge før de bliver 18 år, og 80 procent inden 20 årsalderen. Den bedste effekt af det forebyggende arbejde opnås ved at iværksætte indsatser indenfor tre områder: 1) fremme af rygestop, det vil sige tilbud om hjælp til rygestop og 2) fremme af røgfrie miljøer som betyder, at der er områder, hvor der ikke kan ryges og 3) forebygge rygestart som handler om, at unge under 20 år, ikke starter med at ryge og bliver tobaksafhængige. Mål i den brændende platform: Andelen af dagligrygere er faldet med 10 procentpoint Overvægt Fedme og overvægt er ikke et nemt tema at arbejde med, men det er vigtigt at prioritere i forebyggelsesarbejdet. Selv en mindre reduktion i vægten vil reducere en række risikofaktorer, der er knyttet til overvægten. Det kan være forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol. Personer med overvægt har mange helbredsmæssige udfordringer fx hjertekarsygdom, diabetes og flere former for kræft. Børn med overvægt oplever at blive drillet og giver udtryk for, at livet kan være svært. Over halvdelen af de børn som er overvægtige som barn, forbliver overvægtige som voksne. Børn af forældre med overvægt udvikler hyppigere svær overvægt. I sundhedsprofilen 2013 var der i Halsnæs Kommune, 9200 personer med moderat overvægt svarende til 38 procent, og 3700 personer med svær overvægt svarende til 19 procent. Hos personer med moderat overvægt ønsker 78 procent at tabe sig, og hos personer med svær overvægt gælder det for 94 procent. Mål i den brændende platform: Andelen af svær overvægtige er faldet med 5 procentpoint Andelen af moderat overvægtige er faldet med 5 procentpoint Fysisk inaktivitet Fysisk inaktivitet, fysisk aktivitet, idræt, sport, motion og bevægelse. Alt i alt handler det om, at vi bevæger os i løbet af dagen. I Halsnæs Kommune er 8000 personer fysisk inaktive svarende til 35 procent, og 7500 personer svarende til 32 procent, er stillesiddende i fritiden mindst fire timer dagligt. Manglende motion og fysisk inaktivitet er medvirkende til en række livsstilssygdomme og hænger også sammen med udviklingen af overvægt. 5

6 Vi skal have gode muligheder for at være fysisk aktive gennem hele dagen og hele livet for at forebygge sygdom og bevare funktionsevnen. Fx har gode motoriske færdigheder hos børn har positive effekter på barnets selvværd og indlæring. Mål i den brændende platform: Andelen af fysisk inaktive er faldet med 10 procentpoint Stress Stress er en tilstand, der påvirker os både fysisk, psykisk og socialt, og som kan være vanskeligt at håndtere. Jo lavere uddannelsesniveau, des større andel af borgere med højt stressniveau. Andelen af borgere med et højt stressniveau er større blandt borgere, som er i den erhvervsaktive alder og udenfor arbejdsmarkedet, sammenlignet med borgere som er i beskæftigelse. I regionen tilkendegiver 21 procent af borgerne i sundhedsprofilen fra 2013 at have et højt stressniveau, mens dette gælder for 24 procent i Halsnæs Kommune. Der har været en stigning på 6 procentpoint i Halsnæs Kommune siden sidste sundhedsprofilen fra 2010, hvor andelen af borgere med højt stressniveau, var på 18 procent. Stress er normalt en tilstand, vi forbinder med voksenlivet, men desværre er mistrivsel og stress også et problem, der i stigende grad rammer børn og unge. Oplevelsen af at være stresset i form af uforudsigelighed, manglende kontrol og høje krav, ses hos de unge i alderen år, hvor en ud af fire, oplever at have et højt stressniveau. Mål i den brændende platform: Antallet af stressramte borgere falder til gennemsnittet for Region Hovedstaden. Det betyder, at andelen er faldet med 3 procentpoint Genindlæggelser på somatiske afdelinger Når vi bliver indlagt på hospitalet eller bliver behandlet fx for en brækket arm, betaler den kommune vi bor i, en andel af indlæggelsen/behandlingen til hospitalet. Nogle bliver indlagt igen kort tid efter udskrivelsen. Sker indlæggelsen inden for 30 dage efter første indlæggelse, er der tale om en genindlæggelse. I Halsnæs Kommune har vi mange genindlæggelser og en del af dem, vil kunne forebygges. Der er flere grunde til at fokusere på at reducere genindlæggelser. Dels har det store økonomiske omkostninger for kommunen, og dels kan det for den enkelte borger/patient have store menneskelige omkostninger at skulle på hospitalet igen. Mål i den brændende platform: Antallet af genindlæggelser er faldet med 5 procentpoint om året 6

7 Genindlæggelser på psykiatriske afdelinger På psykiatriske afdelinger er der borgere/patienter, som bliver genindlagt af forskellige årsager. Kommunen skal medfinansiere de sundhedsudgifter, der knytter sig til indlæggelser og ambulant behandling i psykiatrien. Reduktion af antallet af genindlæggelser skal ske i et tæt samarbejde mellem flere parter, kommune, praktiserende læge, hospital, hjemmet (pårørende) og arbejdsplads. Psykisk syge er en sårbar patientgruppe, hvor det er vigtigt at følge op, så der ikke sker tilbagefald. Ved at arbejde forebyggende fx med stress og mental sundhed, vil det have indflydelse såvel på indlæggelser som på genindlæggelser. Mål i den brændende platform: Antallet af genindlæggelser på psykiatriske afdelinger falder med 10 procentpoint fra 2013 til ultimo 2017 Samarbejde om sundheden i hverdagen I indledningen til folderen, som beskriver de brændende platforme i Halsnæs Kommune, skriver borgmester Steen Hasselriis: Vi ved, at det er ambitiøse mål og pejlemærker, vi sætter op. Men det er nødvendigt, når vi skal imødegå kommunens fremtidige udfordringer. Men vi ved også, at vi ikke alene kan klare den opgave, som de brændende platforme udgør. Det kræver samarbejde mellem alle i kommunen. Og det kræver, at vi alle spørger: Hvordan kan jeg som borger eller virksomhed være med til at slukke branden på de brændende platforme?. For at vi kan opnå en mærkbar forandring i kommunens sundhedsprofil, er det afgørende med et fælles ejerskab, hvor alle forpligter sig til at bidrage til at realisere visionen om i 2020 er: Sundhed i Halsnæs Kommune en naturlig del af hverdagen. Områder og kommunale virksomheder i Halsnæs Kommune har udarbejdet handleplaner med indsatser, som skal være med til at nå målene. Indsatser over for ældre med særlige behov, sund mad og bevægelse i børn og unges hverdag, forbedrede stier og stiforbindelser i kommunen, som skal gøre det nemt at komme rundt uden bil, er blot nogle eksempler på indsatser, som borgerne vil komme til at mærke i hverdagen. For at kommunen kan komme i mål den brændende platform Sundhed og Velvære, vil der være brug for at samarbejde og oprette partnerskaber, hvor aktører med forskellige ressourcer, kompetencer og tilgange, bidrager til at arbejde med målene. Måske skal der findes nye veje til at styrke sundheden i Halsnæs. Her kan vi som halsnæsborgere selv byde ind, og aktivt tage del i en sund hverdag i kommunen. Der er allerede mange indsatser og initiativer i lokalområderne, foreningslivet, erhvervslivet og blandt frivillige. Dialogen med borgerne har vist, at der er mange kræfter, som ønsker at være med til at løfte sundheden. Idékataloget indeholder ideer til, hvordan vi kan nå målene i den brændende platform Sundhed og Velvære. Initiativet til at arbejde med ideerne kan tages af os alle. Vi har hver især forskellige netværk og muligheder, vi kan byde ind med. Sundhedspolitikken skal spille en aktiv og strategisk rolle i arbejdet med at løfte sundhedstilstanden og være et redskab for alle, som ønsker at bidrage til en sund hverdag i Halsnæs. 7

8 Idékatalog På de følgende sider er listet en lang række af ideer til realisering af målene i den brændende platform Sundhed og Velvære. Ideerne er ikke en udtømmelig liste af indsatser til, hvordan der kan arbejdes med temaerne. Det er ideer fra de over 100 borgere, politikere, frivillige, foreningslivet, erhvervslivet, repræsentanter fra interesseorganisationer og medarbejdere fra kommunen, som deltog på dialogmødet februar Ideerne er formuleret, så vidt det har været muligt med respekt for den måde, som deltagerne formulerede dem. Ideerne er knyttet til temaerne i den brændende platform, men der vil være en naturlig synergi mellem temaerne. Fx kan ideer til fysisk inaktivitet, også være med til at forebygge overvægt. Der kom ikke specifikke ideer til målene om genindlæggelser på hospitalet eller genindlæggelser på psykiatriske afdelinger, men størsteparten af ideerne har fokus på at forbedre sundheden og skabe sociale netværk, som også er medvirkende faktorer til at reducere genindlæggelser. Idékataloget er ikke en oversigt over eller prioritering af samtlige initiativer eller projekter, som Halsnæs Kommune vil understøtte eller gennemføre, men er ment som inspiration til det videre arbejde. Ideerne i Sundhedspolitikken og målene i den brændende platform, vil i de kommende år blive fulgt op af politiske prioriteringer, resultatkrav og handlinger, som kan medvirke til at realisere politikkens vision. Ideerne kan inspirere forskellige aktører lige fra borgere, til erhvervslivet, frivillige, foreningslivet, kommunen med flere. Mange af ideerne er lige til at gå til - lad os komme i gang. 8

9 Rygning - Andelen af dagligrygere skal falde med 10 procentpoint Fremme af steder og områder, hvor der ikke ryges: Total rygeforbud i Halsnæs Kommune Nul rygning-dage i Halsnæs fx 10. oktober 2015 Minus røg i arbejdstiden Minus røg på alle kommunale matrikler Tilbud: Rygestop og motivation i idrætscentre fx Rygestopkursus Konkurrence mellem firmaerne i Halsnæs eller foreninger og firmaer, hvor mange kan klare et rygestop Samarbejde med idrætsforeninger ift. psykisk syge som ønsker rygestop Overvægt - Andelen af svær overvægtige skal falde med 5 procentpoint - Andelen af moderat overvægtige skal falde med 5 procentpoint Fremme af sunde rammer, omgivelser og faciliteter: Fremme sundhed i børnefamilierne og inddrage forældre/bedsteforældre/den primære voksne og foreninger i daginstitutioner Bedre udnyttelse af køkkenkapaciteten i Halsnæs Halsnæs Kommune kontakter virksomheder/foreninger for at starte madordninger / giver de gode ideer Partnerskab fx madvogn / forretning i Halsnæs Tilbud: Særlige tilbud mænd med maver Hold for overvægtige som ved rygestop Sund kantine mad (erhvervsliv) Spisekammeret Halsnæs. Sund og let mad lokalt Det skal være nemt at have mulighed for at købe sund frokost i Halsnæs Weekend med fokus på kost og motion 9

10 Fysisk inaktivitet - Andelen af fysisk inaktive skal falde Ideerne i forhold til at hvordan vi kan fysisk aktive, vil også have en indflydelse på at reducere andelen af borgere med overvægt. Omgivelse og faciliteter: Byrum og haller er oplagte til bevægelse Hvide Klint Bro Stålsat by Sundhedslaug Paraplyen kunne være mulighed for at blive brugt om aftenen både af ældre, børnefamilier og unge måske også samtidig Tilbud: Naturfitness og pladser med aktiviteter til alle aldre i fællesskab Børn aktiveres mens forældre laver motion Frivillige går ture med ældre Gå-busser til skolerne/mere sikre skoleveje Motionsvenner / mental samvær / livskvalitet Motivere til andre sportsformer / bevægelse Samarbejde med idrætsforeninger ift. psykisk syge Grupper for enlige Samtænke med job og beskæftigelse Åben Halsnæs / Singletrack Information og formidling: Spændende aktiviteter, som du ikke kan lade være med at deltage i! Ikke dele brugerne op i sygdomme og diagnoser, brugerne styrer selv gruppesammensætning APP inspiration til ture, gå/løbe/cykel/mountainbike ruter, geocatching Folder, turistkort Løbe, gang, naturforeninger byder ind med ruter fx aviskampagne vis os din bedste gåtur 10

11 Stress - Antallet af stressramte borgere skal falde til gennemsnittet for Region Hovedstaden Netværk og støtte: Fokus på det hele menneske; mentalt og socialt Kombinere med eksisterende interessefællesskaber (natur/kultur etc.) Undgå at sygeliggøre dem, hvis vi kan Større støtte til/i hjem hvor der er alkoholmisbrug, psykisk sygdom o.a. Større fokus på børn der mistrives Inklusion i fællesskaber Bruge eksisterende kulturelle tilbud / større fællesskaber Koordinering af indsatser ift. til borgeren Tilbud: Hotline til unge og fx gratis/anonym psykologhjælp til unge med stress relaterede problemer Mestringskurser hvordan mestre man stress og kommer videre Spiseven (besøgsven) / spisefællesskaber, gå-ven Tilbud om sundhed i bred forstand flere steder Mentorordningen (voksne som mentor for børn/unge) tage ideer fra eksisterende mentorordningen, udvidet model med møder med forældre Hvis man skal have en henvisning fra egen læge til psykologsamtaler, kræver det en diagnose. Alternativet er egenbetaling Information og hjælp: Synliggøre, hvor der hjælpemuligheder og værktøjer til at hjælpe stressramte Foreninger, skoler og institutioner m.fl. have redskaber og viden om, hvordan man kan hjælpe borgere med stress Samle forskellige aktører om fælles løsninger Sundhedshus: Læge, kiropraktorer, psykologer mulighed for henvendelser fra borgere med ondt i livet, speciallæger, patientforeninger, sociale foreninger, genoptræning, sagsbehandler, netværk 11

12 Information og formidling Vi skal inspireres og motiveres til en sund hverdag her er forskellige ideer, som dækker bredt og som kan bruges i arbejdet med temaerne, i den brændende platform Sundhed og Velvære. Når vi informerer: Vi skal være konkrete på målgruppen, og vi skal definere, hvem målgruppen er Ved indsatser som kræver fremmøde kan gruppedynamik/body-ordning gøre fremmødet større Vi skal hjælpe folk med at indse, at de har et problem Oplyse om, hvor/hvordan og med- og til hvem Lokkemad der forpligter give lyst til deltagelse Netværk i højsædet Hvor kan vi informere: Vi skal udarbejde en plan for brug af sociale medier Facebook Foreninger fx Åbent hus Erhvervsliv + kommunale virksomheder Stålsat by Camps Fokus på at bruge forskellige medier aktivt Oplev Halsnæs Indtænke lokalsamfundet Genindføre den gamle væg i Gjethuset med oversigt over aktiviteter - Megainfo-tavler 12

13 Børn og unges sundhed og trivsel Udover ideer til, temaerne i den brændende platform Sundhed og Velvære, var der fokus på børn og unges sundhed og trivsel med fokus på sunde vaner fra barndommen. Ideerne dækker bredt, og vil kunne bruges i arbejdet med, at nå målene i den brændende platform. Inddragelse af forældre/familien i børnenes vaner/sundhed En helhedsindsats Oplysning om lighed i sundhed Alle får samme mulighed God sund kost og fysisk aktivitet god læring (Svendborgprojektet, hvor eleverne har 6 timers idræt om ugen, har vist gode forebyggende resultater fx på børns overvægt) Fælles familieaktivitet i foreninger Tilbyde morgenmad Fokus på børns dårlige mentale tilstand tidligt / Opdage når børns mental tilstand ændrer sig Forskellige organisationer samarbejde med institutioner (partnerskaber) (Førtidspensionister, bruge menneskelige ressourcer) fx ud og hjælpe i skoler/institutioner Politik på baggrund af kommunens sociale profil (demografiske) Kendskab til sundhed, ernæring, motionsopdragelse, lege det ind Sund mad i institutioner fra start Professionelle lærere, pædagoger, sundhedstjeneste Den svære samtale Klubberne ind i skolerne præsentation af forskellige foreninger og aktiviteter fx i en 3 måneders periode. Eleverne ud i klubberne. Fx om eftermiddagen, hvis man ikke er i lektiecafe fx som Hundested skolesport. 13

14 Social ulighed i sundhed Økonomi og ulighed i sundhed, at det er en udfordring for nogle borgere at leve et sundt liv, var i fokus i flere af drøftelserne på dialogmødet. Ideerne her handler om, at der er nogle forudsætninger, som skal være til stede for at arbejde med temaerne, og nå målene i den brændende platform Sundhed og Velvære. Fælles politik i alle institutioner i kommunen med fokus på social ulighed fx kan der være børn som stopper i SFO pga. forældrenes økonomi, med en politik kan der være retningslinjer Kunne del / underpolitik under sundhedspolitik indeholdende ansvar/mål alle indskolinger Bruge flere penge på de få Sundhedsplejersken hvert år tilknyttet skolen Rabatordning på tværs af foreninger / mere økonomisk støtte til foreninger Rabatordning på tværs af foreninger / mere økonomisk støtte til foreninger Støtte til de økonomisk dårligt stillede borgere Privat/offentligt samarbejde 14

Sundhedspolitik 2015-2020

Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og velvære i Halsnæs Kommune Vi samarbejder om sundheden i hverdagen Sundhedspolitik 2015-2020 1 Indhold Vejen til vores sundhedspolitik 2 Vejen til vores sundhedspolitik

Læs mere

Sundhed hos borgerne i Halsnæs Kommune skal være en naturlig del af hverdagen og starte allerede hos børn og unge.

Sundhed hos borgerne i Halsnæs Kommune skal være en naturlig del af hverdagen og starte allerede hos børn og unge. Opsamling fra dialogmøde med politikere, borgere og medarbejdere om en ny sundhedspolitik i Halsnæs Kommune Opsamlingen indledes med en overordnet tilbagemelding fra dialogmødet, som handler om værdier

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

BILAG: Høringssvar til Sundhedspolitikken i deres originale form

BILAG: Høringssvar til Sundhedspolitikken i deres originale form BILAG: Høringssvar til Sundhedspolitikken i deres originale form Hoved-MED Hoved-MED har modtaget en sag med mulighed for at give høringssvar. Der er ikke modtaget høringssvar fra Hoved-MED. Tandplejen

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg Bilag 1 Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter i flok for at realisere sundhedspolitikkens

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE en del af Side 11 SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE forebyggelse INDHOLD 03 Indledning 04 Forslag til

Læs mere

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Høringsforslag Forslag til offentlig høring Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Indholdsfortegnelse Forord: Sundheden skal frem i Holbæk Kommune... s. 3 Sundhedspolitikkens formål...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 FORORD I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives

Læs mere

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 FORORD I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Indhold: 1. Indledning ved Ringsted

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Forebyggelsesstrategi 2009-2015

Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Bilag 2 Indhold 1. Forord...2 2. Strategisk sundhedsfremme og forebyggelse...3 Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse...3 Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse...4

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB Resedavej 34, 2820 Gentofte Evalueringsrapport for Projektet: Cykling For Alle-TIB Formål Projektets formål har været at inspirere voksne borgere med let til moderat fysisk funktionsnedsættelse til at

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Høringsudkast juli 2015. Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - I Halsnæs samarbejder vi om sundheden i hverdagen.

Høringsudkast juli 2015. Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - I Halsnæs samarbejder vi om sundheden i hverdagen. Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - I Halsnæs samarbejder vi om sundheden i hverdagen Indhold: Indledning Sundhedspolitikkens vision, værdier og principper Sundhed påvirkes

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHED OG TRIVSEL: ET MÅL I SIG SELV, ET MIDDEL TIL LÆRING At være sund og trives handler om at have det godt fysisk,

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Randers Kommune. Sundhedspolitik

Randers Kommune. Sundhedspolitik Randers Kommune Sundhedspolitik Forord Randers Kommune skal gå forrest og rage op også på sundhedsområdet! Derfor har byrådet forud for denne sundhedspolitik vedtaget en række visioner for sundheden i

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Den følgende sundhedspolitik er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune. Politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis Syddansk Universitet Fysisk inaktivitet som risikofaktor for sygdom og død Fysisk aktivitet status og udvikling på baggrund af de

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08 I forbindelse med udskolingsundersøgelserne af kommunens 9.klasser, skoleåret 2007-08, gennemførte kommunallægerne en registrering af data, dels fra spørgeskema, dels med data fra selve helbredsundersøgelsen.

Læs mere

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG I Sundhedspolitikken 2014-2018 har Byrådet opsat seks overordnede målsætninger. Målsætningen for bevægelse

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i gribskov kommune april 2009 Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Forældre har hovedansvaret for deres børns

Læs mere