Retningslinjer i forhold til stress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer i forhold til stress"

Transkript

1 Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress...1 Formål...3 Forebyggelse, identificering og håndtering af stress et fælles ansvar...4 Centrale initiativer...4 Lokale initiativer...6 Stressramt hvad så?...8 Stressramte...8 Kolleger til stressramte...8 Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant...8 Ledere på alle niveauer...8 Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding som følge af stress...9 Før opstart...9 Opstart af arbejde...9 1

2 Retningslinjer i forhold til stress understøtter Trivselspolitik for Helsingør Kommune i arbejdet med at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle ansatte trives og oplever stolthed ved at udføre kerneopgaven. Helsingør Kommune ønsker at være en stress-ansvarlig organisation. Derfor har vi fokus på forebyggelse af stress og tager stress alvorligt, hvis den opstår. Vi arbejder ud fra, at høj trivsel forudsætter et fælles ansvar og en fælles indsats. Forebyggelse af stress er derfor også et fælles ansvar og en fælles indsats af os alle i Helsingør Kommune. Stress er en tilstand hos den enkelte, som kan opstå, når man gennem længere tid oplever, at der ikke er balance mellem de udfordringer, man står overfor og muligheder for handling samt støtte til handlinger. Oplevelsen af ubalance kan give såvel fysiske, psykiske som adfærdsmæssige reaktioner. Ubalancen kan både opleves af den enkelte eller af flere på arbejdspladsen. Udfordringerne kan eksempelvis være: En længerevarende ubalance mellem ressourcer og kompetencer på den ene side og arbejdsopgaver og forventninger på den anden side Problemer i det psykiske arbejdsmiljø, hvor man som ansat ikke føler sig anerkendt fagligt og menneskeligt. Stress og travlhed er to forskellige ting. Hvornår travlhed bliver til stress er meget individuelt og kan hænge sammen med både arbejdsmæssige og private forhold. Det er den enkeltes samlede og oplevede livssituation, der er udslagsgivende. Stress er en alvorlig tilstand, der kan kræve professionel hjælp. Læs mere om, hvad stress er og om symptomer på stress, på portalen for Trivsel og Arbejdsmiljø Psykisk-arbejdsmiljø og stress på Kilden. Her finder du også en række nyttige links samt en vejledning til at vurdere, om du har travlt eller er stresset. 2

3 Formål Stressforebyggelse er en del af at være en kommune i trivsel. Helsingør Kommune ønsker at være en arbejdsplads, hvor ingen rammes af arbejdsrelateret stress. Vi ønsker gennem forebyggelse og åbenhed at gribe stress i opløbet. Formålet med Retningslinjer i forhold til stress er: At forebygge stress og fremme trivsel blandt alle ansatte i Helsingør Kommune At præsentere Helsingør Kommunes initiativer til forebyggelse, identificering og håndtering af stress At sætte rammerne for, hvordan organisationen i fællesskab forebygger, identificerer og håndterer stress. Alle har ansvar for at bidrage til trivslen på arbejdspladsen. Alle skal være opmærksomme på hinanden og tage hånd om hinanden. Alle skal bidrage til at skabe en kultur med rummelighed i forhold til, at det er individuelt, hvordan stress kommer til udtryk og individuelt hvilke behov, vi har til håndtering af stress. Den rette sammenhæng imellem opgaver, kompetencer, ressourcer og organisering af opgaver skabes i dialog på arbejdspladsen. Retningslinjer i forhold til stress lægger op til at gøre det muligt og legalt at tale åbent om forholdene på arbejdspladsen samt at sikre, at dialogen bliver en del af dagligdagen. Retningslinjer i forhold til stress giver afslutningsvis anvisning på, hvordan vi efter behov tilbyder kollegial, ledelsesmæssig eller professionel hjælp, hvis stress alligevel opstår samt anvisninger på, hvordan en stresssygemeldt ansat vender tilbage til arbejdet igen. Målet med retningslinjer i forhold til stress er, at den gennem sine virkemidler via initiativer og ansvarsområder skal bidrage til at forebygge, identificere og håndtere arbejdsrelateret stress og dermed yde et væsentligt bidrag til at fremme trivsel. 3

4 Forebyggelse, identificering og håndtering af stress et fælles ansvar Indsatsen for at forebygge stress og fremme trivslen er et fælles ansvar og forudsætter en fælles indsats. Initiativer er delt op på centrale og lokale initiativer. Centrale initiativer Forebyggelse og identificering af stress På Helsingør Kommunes obligatoriske lederuddannelse arbejdes med personlig lederskab, lederstil og medarbejdertyper som afgørende fokusområder i forebyggelse af stress. Udvikling, Kommunikation og Erhverv, Helsingør Kommune kan rekvireres til ledersparring i forhold til forebyggelse og håndtering af stress. Helsingør Kommune gennemfører Trivselsundersøgelse for alle ansatte hvert trejde år. En fuldt dækkende psykisk arbejdspladsvurdering, herunder afdækning af stress, er indeholdt i Trivselsundersøgelsen. I forbindelse med opfølgning på Trivselsundersøgelsen rettes ved behov særlig opmærksomhed på forebyggelse og håndtering af stress. I Helsingør Kommunes MUS (medarbejderudviklingssamtaler), LUS (lederudviklingssamtaler) og TUS (teamudviklingssamtaler) koncepter, er der spørgsmål, der peger i retningen af forebyggelse, identificering og håndtering af stress. I Helsingør Kommune er den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse for alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere forlænget med en ekstra uddannelsesdag om stressforebyggelse og stresshåndtering. Udvikling, Kommunikation og Erhverv arrangerer i samarbejde med H-MED en del af Arbejdsmiljøorganisationens efteruddannelse (Arbejdsmiljørepræsentanter og Arbejdsmiljøledere), hvor forebyggelse og håndtering af stress er mulige temaer, hvis dette efterspørges af organisationen. I Helsingør Kommune udbydes en række kurser, der vedrører personlig udvikling, herunder redskaber til håndtering af egne stressreaktioner. Udvikling, Kommunikation og Erhverv kan rekvireres til facilitering af workshop vedr. Lokal udmøntning af Retningslinjer i forhold til stress, herunder hvordan vi sikrer åben dialog og fællesskab omkring forebyggelse og håndtering af stress. H-MED evaluerer i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse Helsingør Kommunes samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Eventuelt behov for nye centrale initiativer igangsættes på baggrund af dette. 4

5 Stressramte inviteres via nærmeste leder til en samtale med en konsulent fra Udvikling, Kommunikation og Erhverv om, hvad arbejdspladsen kunne have gjort for at forebygge stress. Samtalen er på frivillig basis. Herigennem opnås læring og erfaringer med stresshåndtering på tværs i organisationen med henblik på eventuelle nye initiativer. HR formidler i anonymiseret form denne viden videre til H-MED i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. På portalen for Trivsel og arbejdsmiljø, Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø og stress på Kilden findes: o Generelle anbefalinger til forebyggelse af stress o Værktøjer til fremme af trivsel o Værktøjer til stressforebyggelse og stresshåndtering o Dialogværktøj 4R-modellen: Retning, Rammer, Råderum og Relationer Håndtering af stress Center for Job og Uddannelse tilbyder ansatte, der er bosat i Helsingør Kommune, råd og vejledning hos fastholdelseskonsulent, hvis den ansatte er i risiko for at blive sygemeldt blandt andet på grund af stress. Fastholdelseskonsulenten vil sammen med den stressramte vurdere, hvilke muligheder der findes på arbejdspladsen, som vil kunne bidrage til at undgå sygemelding. Helsingør Kommune har en samarbejdsaftale med Psykologgruppen af 1984, hvor kriseramte medarbejdere kan komme i kontakt med psykologer, jf. Personalehåndbogen Retningslinjer for psykologisk krisebehandling. Udgiften til psykologsamtaler afholdes inden for egen totalramme lokalt, og nærmeste leder vurderer, hvorvidt stressramte skal tilbydes psykologsamtaler, ligesom nærmeste leder anviser kontakten. 5

6 Lokale initiativer Det grundlæggende arbejde med forebyggelse, identificering og håndtering af stress foregår lokalt. Med afsæt i konkrete forhold og arbejdsopgaver drøfter lokale MED-udvalg, hvordan retningslinjer i forhold til stress udmøntes på arbejdspladsen. Drøftelserne skal have fokus på såvel forebyggelse som identificering og håndtering af stress. Kontakt lederen fra Udvikling, Kommunikation og Erhverv hvis: I har behov for at få en konsulent fra Udvikling, Kommunikation og Erhverv til at facilitere en workshop vedr. Lokal udmøntning af Retningslinjer i forhold til stress, herunder at sikre en åben dialog og fællesskab omkring forebyggelse og håndtering af stress Du som leder har behov for sparring fra en konsulent fra Udvikling, Kommunikation og Erhverv i forhold til forebyggelse og håndtering af stress I forbindelse med jeres lokale drøftelser bør I tage stilling til: 1. Hvordan og hvornår taler vi om stress? Åbenhed og ærlighed er vigtigste forudsætning for at arbejde målrettet med stress. Der er særlig to faldgrupper, I skal være opmærksomme på, nemlig risikoen for at tie stress ihjel og risikoen for at tale stress op uden at gøre noget ved det. 2. Hvor er vores stresskilder? Beslut hvordan I løbende vil afdække de forhold, der udgør stressrisici. Det kan I fx gøre via: o APV (Arbejdspladsvurdering) og Trivselsundersøgelse o Medarbejderudviklingssamtaler (MUS), Teamudviklingssamtaler (TUS) og Lederudviklingssamtaler (LUS) o Personalemøder, teammøder mv. Gå i dialog om fx opgavemængde, kvalitetsniveau i opgaveløsning, kompetenceniveau, rolleafklaringer. Opsøg viden om stress; fx på portalen for Trivsel og arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø og stress på Kilden. 3. Håndterer vi stress som et fælles anliggende? Håndtering af stress i fællesskab på vores lokale arbejdspladser skal foregå på fire niveauer ud fra følgende retningslinjer: o Hvad kan og skal den enkelte gøre, herunder Hvilket ansvar har den enkelte overfor sig selv? o Alle i gruppen har et medansvar i forhold til at have fokus på den fælles trivsel og ansvar for at reagere på omstændigheder, hvor trivslen trues, eller 6

7 hvor der opstår mistanke om begyndende stress. Hvordan håndteres dette? o o Arbejdsmiljørepræsentant (AMR), Tillidsrepræsentant (TR) og Arbejdsmiljøleder (AML) har et særligt ansvar for at tilrettelægge indsatser, der fremmer trivsel samt forebygger, identificerer og håndterer stress, tilpasset jeres lokale behov på arbejdspladsen. Hvordan sikres dette arbejde? Ledelsen skal have fokus på alle ansatte i forhold til forebyggelse af stress, og ledere har både pligt og ret til at tage hånd om ansatte, som udviser tegn på mistrivsel, eller hvor der er mistanke om begyndende stress. Hvordan sikres at dette sker? Hvilke centrale initiativer skal understøtte dette arbejde? Kan der være mekanismer, der risikerer at trække os væk fra at håndtere stress i fællesskab, fx o De fleste oplever det at blive ramt af stress som et nederlag, skamfuldt og som selvforskyldt, og vil derfor prøve at dække over det, at løse det selv og måske trække sig fra fællesskabet o Nedgang i ressourcer hos en person kan medføre øget belastning for andre, hvilket kan være svært at rumme og acceptere i en travl arbejdsdag. Derfor risikerer det at have indflydelse på vurderingen af hinanden Tag stilling til, hvordan I vil undgå, at fx ovennævnte mekanismer trækker jer væk fra at håndtere stress i fællesskab. 4. Hvordan sikres at Retningslinjer i forhold til stress drøftes løbende? Lokale MED-udvalg drøfter i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse arbejdspladsens samlede indsats for at fremme trivsel og forebygge, identificere og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Eventuelle nye forslag til centrale initiativer til fremme af trivsel og forebyggelse af stress sendes videre til H- MED via dokumentationsskemaer for den årlige arbejdsmiljødrøftelse, se portalen for Trivsel og Arbejdsmiljø under Årsplan og opgaver På Kilden, Min arbejdsplads, Trivsel og arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø og stress findes inspirationspunkter til uddybende drøftelser af punkt 1-4 7

8 Stressramt hvad så? Stressramte Sig højt til en kollega eller leder, hvordan du har det. Få fokus på de stresskilder, der påvirker dig. Tag imod støtte og hjælp. Tag signaler og symptomer alvorligt. Tag kontakt til din læge. Kolleger til stressramte Vær lyttende og giv den nødvendige omsorg og støtte i nuet. Inddrag nærmeste leder. Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant Vær lyttende og giv den nødvendige omsorg og støtte i nuet. Inddrag nærmeste leder. Revider sammen med arbejdsmiljølederen efterfølgende jeres Arbejdspladsvurdering inkl. udarbejdelse af handlingsplan med fokus på forebyggelse. Informer alle ansatte i jeres arbejdsområde om handlingsplanen. Ledere på alle niveauer Tag ansvar når en ansat er stressramt og afklar problemets omfang. Vis forståelse og vær støttende overfor stressramte. Undgå at personliggøre stressen. Hjælp med at tage hånd om stressramtes opgaver og overtag om nødvendigt ansvaret for opgaverne inklusiv eventuelle mailbokse og andre poster. Meld det ud til stressramte. Vær varsom med at tale drift med stressramte. Afstem med stressramte, hvad der skal meldes ud til kolleger og gør det. Få stressramte til at søge læge. Vurderer du, at stressramte har behov for psykologisk bistand, har du mulighed for at henvise stressramte til psykologsamtaler. Udgifterne til dette afholdes inden for egen totalramme, se kontaktoplysninger og aftale med psykologerne på portalen for Trivsel og Arbejdsmiljø. Ved sygemelding skal der bevares tæt kontakt med stressramte. Aftal hvornår og hvor ofte stressramte kontaktes under sygemeldingen. Se Retningslinjer i forbindelse med sygdom og fravær vedr. sygemelding og eventuelt mulighedserklæring (LINK) Ved stresssygemeldte ansatte, der er bosat i Helsingør Kommune, kan du sammen med stressramte tage kontakt til en fastholdelseskonsulent i Center for Job og Uddannelse med henblik på vurdering af eventuelle støttemuligheder for stressramte. Revider sammen med arbejdsmiljørepræsentanten efterfølgende jeres Arbejdspladsvurdering inkl. udarbejdelse af handlingsplan med fokus på forebyggelse. Informer alle ansatte i dit arbejdsområde om handlingsplanen. 8

9 Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding som følge af stress Det kan være svært at skulle på arbejde igen efter at have været sygemeldt som følge af stress. Der kan være mange spørgsmål, og det kan være svært at overskue at genoptage arbejdet. Det er helt afgørende for en positiv proces, at der har været hyppig og rettidig dialog imellem stresssygemeldte og dennes leder undervejs, hvor man bl.a. taler sig frem til en god måde at vende gradvis tilbage på. Genopstart på nedsat tid og med passende skånevilkår giver oftest en hurtigere bedring end en langvarig, fuld sygemelding. At starte op på arbejde igen kan være en del af restitutionen. Det betyder dog også, at de fleste fortsat har en række symptomer, når arbejdet genoptages, og at man stadig er sårbar. Forløbet med at genoptage arbejdet skal derfor tilpasses helt individuelt. På den måde kan der arbejdes på, at stresssygemeldte fortsat kan få det gradvist bedre frem mod en fuld raskmelding. Før opstart Stresssygemeldte og nærmeste leder gennemgår sygemeldtes specifikke arbejdsopgaver med henblik på at finde ud af, hvad der har været belastende, og hvordan det kan tilrettelægges anderledes. Planen for genoptagelse af arbejdet skal være realistisk. De fleste, såvel ledere som medarbejdere, vil være tilbøjelige til at ville starte for hurtigt op af hensyn til kolleger. Det er en ledelsesmæssig opgave at forhindre dette. En god startplan kunne f.eks. være 2-4 timer om dagen 3-4 dage om ugen. Tilstræb: o Mest mulig struktur og forudsigelighed i arbejdsdagen o Flest mulige opgaver der er kendte og rutineprægede o Få opgaver ad gangen. Oftest tilrettelægges genoptagelsesforløbet i stresssygemeldtes egen stilling. I nogle tilfælde kan det dog være bedre, at forløbet sker et andet sted i Helsingør Kommune. Leder informerer teamet om den aftalte plan for tilbagevenden. Det gælder for såvel en stresssygemeldt leder som en stresssygemeldt medarbejder. Vær 100 % åben overfor stresssygemeldte om, hvad kolleger er blevet informeret om. Informer efter behov stresssygemeldte om, hvad der er sket på arbejdspladsen i sygemeldingsperioden. Opstart af arbejde Der holdes jævnlige evalueringssamtaler mellem tilbagevendte og nærmeste leder. Planen for genoptagelse af arbejdet tilpasses undervejs ud fra, hvordan det går, og hvor meget I sammen vurderer, at tilbagevendte kan magte. Hold fast i en eller flere ugentlige fridage så længe som muligt i genopstartsperioden og korte dage, hvis der er behov for det. Leder og kolleger vurderer løbende behov for sparring til tilbagevendte. Kolleger skal optræde opmærksomme og naturligt støttende uden at blive omklamrende. Arbejdsopgaver under optrapning kan inddeles i 3 kategorier: o GRØNNE: Rutineprægede opgaver og opgaver præget af forudsigelighed o GULE: Begyndende alene ansvar og mere komplekse opgaver, men med mulighed for at trække sig fra opgaven igen 9

10 o RØDE: Opgaver, der kræver overblik og fx mange samarbejdspartnere. Opgaver der kræver koncentration, korte deadlines eller tempokrav. Diffust beskrevne opgaver. Stressramte inviteres via nærmeste leder til en samtale med en HR konsulent i Helsingør Kommune, om, hvad arbejdspladsen kunne have gjort for at forebygge stress. Samtalen er på frivillig basis. Se mere om at vende tilbage efter stresssygemelding på portalen for Trivsel og Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø og stress 10

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress for alle ansatte i kommunen

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

Efter stress? - om at komme tilbage på arbejde efter stress. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Efter stress? - om at komme tilbage på arbejde efter stress. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Efter stress? - om at komme tilbage på arbejde efter stress Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen efter at have været sygemeldt med stress.

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress En guide til borgere med stress INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen, efter at have været sygemeldt med stress. Der er mange spørgsmål,

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Fra fravær og stress til nærvær og trivsel. Marts 2016

Fra fravær og stress til nærvær og trivsel. Marts 2016 Fra fravær og stress til nærvær og trivsel Marts 2016 2 Vi vil nedbringe sygefravær og forebygge stress De sidste år har der været en stigning i sygefraværet og flere bliver henvist til psykologhjælp på

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Børne- og Ungdomsforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Indhold Forord 3 Fire mål med sygefraværspolitikken 4 Målsætninger med sygefraværspolitikken

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Til medarbejdere Fra stress til trivsel Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er stress? Stress er en reaktion, ikke en sygdom. Der findes flere former for stress - den

Læs mere

Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie

Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie Inspirationsnotat nr. 4 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 4.11.2007 Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie Anbefalinger o Bemærk at der er forskel på en retningslinie og en stresspolitik. o Retningslinien

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Socialt kapitel i Region Syddanmark

Socialt kapitel i Region Syddanmark Socialt kapitel i Region Syddanmark Forord Region Syddanmark er en social ansvarlig arbejdsplads. Som den største arbejdsplads i regionen har vi et ansvar, overfor både de medarbejdere der er ansat og

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Herning Kommunes holdningsmarkører SÅDAN FOREBYGGER OG HÅNDTERER VI SYGEFRAVÆR

Herning Kommunes holdningsmarkører SÅDAN FOREBYGGER OG HÅNDTERER VI SYGEFRAVÆR RE LA TIO N ER Herning Kommunes holdningsmarkører SÅDAN FOREBYGGER OG HÅNDTERER VI SYGEFRAVÆR 2 Baggrund Herning Kommune vil have attraktive arbejdspladser med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Høj

Læs mere

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk. Juli august september

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk. Juli august september Aktiviteter i Jobboxen Tilmelding via hjemmesiden Juli august september 2016 Kurser Skab overskud i hverdagen med en sund privatøkonomi På kurset sætter vi fokus på den nemme vej til en sund privatøkonomi.

Læs mere

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen SUND UPDATE NYHEDSBREV - NORDEA LIV & PENSION - FEBRUAR 2011 Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen Som virksomhed leverer Nordea Liv & Pension resultater, der kan måles. Som arbejdsplads har vi sat fokus

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP JANUAR 2019 GULDBORGSUND HANDICAP STUBBEKØBINGVEJ 83 4800 NYKØBING F TLF. 5473 2340 MAIL: HANDICAP@GULDBORGSUND.DK WWW.HANDICAP.NU Åbningstider: Mandag fra 8.00 til

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer.

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Trivselspolitik for Hoven Friskole og Børnehus Indledning Målet med en trivselspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Stresspolitik Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Den vison vil vi nå ved at lægge vægt på professionel ledelse og ved

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Stresspolitik Formålet Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Den vision vil vi opfylde ved at lægge

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær Notat Afdeling/enhed: Personaleadministrationen, Odense Oprettelsesdato: 24-aug-2009 Udarbejdet af: THS Journalnummer: - Dokumentnavn: 125196.Vejledning til Sygefraværspolitik-marts 2010.docx Fra fravær

Læs mere

Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes.

Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes. Stresspolitik 2016 Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes. Definitioner omkring stress: Positivt

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Godkendt af SUF MED 23. maj 2017. Gældende fra 1. juli 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål med sygefraværspolitikken 3 Mål for fraværsarbejdet

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Efter stress? - om at komme tilbage på arbejde efter stress. Arbejdsmedicin Regionshospitalet Herning

Efter stress? - om at komme tilbage på arbejde efter stress. Arbejdsmedicin Regionshospitalet Herning Efter stress? - om at komme tilbage på arbejde efter stress Arbejdsmedicin Regionshospitalet Herning PÅ ARBEJDE IGEN Det er svært at skulle på arbejde igen efter at have været sygemeldt med stress. Der

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse. Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse. Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse Side 1/5 Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse Baggrund AU Uddannelse ønsker at være en attraktiv og socialt ansvarlig arbejdsplads,

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011.

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. SOLGÅRDEN Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. Denne politik er lavet på baggrund af et overordnet arbejdsmiljømål i Thisted kommunes ældreafdeling for 2006 med overskriften

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Omsorgsmedhjælperen den daglige forskel

Omsorgsmedhjælperen den daglige forskel F O A F A G O G A R B E J D E Omsorgsmedhjælperen den daglige forskel I bo- og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Omsorgsmedhjælperen den daglig forskel I bo- og dagtilbud

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Odder Kommune vil være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Det er en arbejdsplads: 1. Som har et arbejdsmiljø, som lever op til kravene til arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

Sådan gør du, når en medarbejder har stress

Sådan gør du, når en medarbejder har stress Sådan gør du, når en medarbejder har stress Dansk Psykolog Forening TIL LEDEREN 3 1. Hvad kan du som leder gøre? Som leder er der en række praktiske ting, du kan gøre, hvis din medarbejder har stress.

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Du er ikke ved at blive sindssyg, du skal nok blive normal igen. Det tager bare tid ofte meget længere tid, end du havde regnet med.

Du er ikke ved at blive sindssyg, du skal nok blive normal igen. Det tager bare tid ofte meget længere tid, end du havde regnet med. 1 PAS PÅ DIG SELV! Stress er ligesom en sygdom. Influenza er kroppens reaktion på et virus angreb. Stress er kroppens naturlige reaktion på en kortvarig belastning. Når denne belastning er vedvarende over

Læs mere

Tjeklister Robusthed

Tjeklister Robusthed r Robusthed i arbejdet med konflikter og vold rne er udarbejdet i tilknytningen til temahæftet Robusthed i arbejdet med konflikter og vold Hans Old Jensen og Vold som Udtryksform 2016 www.voldsomudtryksform.dk

Læs mere

Kendetegn ved den gode APV-proces

Kendetegn ved den gode APV-proces Fase 0 Planlægning Skabe overblik og planlægge hele forløbet inkl. opfølgning Vigtigt at synliggøre, informere og motivere om processen både fra leders og AMiR s side Inddrage erfaringer fra sidste APV

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE. Stressforebyggelsespolitik. Informationspjece for medarbejdere ved

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE. Stressforebyggelsespolitik. Informationspjece for medarbejdere ved Informationspjece for medarbejdere ved PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE Stressforebyggelsespolitik En vejledning om hvordan vi forebygger og håndterer stress. Udarbejdet af sikkerhedsgruppen februar 2008. 12

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Stresspolitik for Middelfart Kommune

Stresspolitik for Middelfart Kommune - udkast til økonomiudvalg Stresspolitik for Middelfart Kommune Baggrund Med en stresspolitik vil Middelfart Kommune øge opmærksomheden og forståelsen for arbejdsbetinget stress hos ledere og medarbejdere

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Efter stress? - om at komme tilbage på arbejde efter stress. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Efter stress? - om at komme tilbage på arbejde efter stress. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Efter stress? - om at komme tilbage på arbejde efter stress Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen efter at have været sygemeldt med stress.

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Personalepolitik 2015-2017

Personalepolitik 2015-2017 Personalepolitik 2015-2017 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse og fastholdelse s. 3 Rekruttering Ansættelsesprocedure Introduktionsforløb Bærbar PC Fastholdelse Ligestilling Samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Eksempler på sygefraværsindsatser December 2012

Eksempler på sygefraværsindsatser December 2012 Eksempler på sygefraværsindsatser December 2012 Fokus på god håndhygiejne, herunder besøg af konsulent fra Rådet for bedre håndhygiejne og test af håndhygiejne. 5 gode råd om hygiejne på intranettet. Besøg

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress

Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Moderniseringsstyrelsens konference om sygefravær - Fra fravær til fremmøde 12. december 2012 Irene Andersen, NFA & Inge Larsen, VFA Videncenter

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1 1 Formålet med vores stresspolitik er at sikre: At stress er et problem vi alle har ansvar for at løse At forebygge stress At vi har opmærksomhed på uhensigtsmæssig stress At vi tidligt sætter ind overfor

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere