Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

2 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU) udarbejder i 2015 en strategi for uddannelse og beskæftigelse, som vedtages ultimo Beskæftigelsesplan 2016 skal læses i sammenhæng med strategien. Loven tilsiger, at kommunerne skal udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års indsats. Beskæftigelsesplanen udarbejdes imidlertid inden strategien endeligt vedtages men vil følge de linjer BSU har lagt i sine drøftelser af strategien. Beskæftigelsesplanen skal desuden ses i sammenhæng med Odense Kommunes effektmål (se bilag 1) og de af beskæftigelsesministeren udmeldte nationale mål for beskæftigelsesindsatsen: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet (mål i forhold til borgere med andre problemer en ledighed) 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes (mål i forhold til de jobparate ledige) 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. En vellykket beskæftigelsesindsats forudsætter et stærkt samspil med de mange samarbejdspartnere og interessenter på beskæftigelsesområdet. Det er bl.a. a-kasserne, uddannelsesinstitutionerne, sundhedsvæsenet, frivillige og selvfølgelig borgerne og virksomhederne. Da arbejdsmarkedet ikke følger kommunegrænserne er et godt samarbejde med de omkringliggende kommuner ligeledes væsentligt. Beskæftigelsesplanen indeholder derfor også et tillæg om den fælles fynske indsats (bilag 2). For at imødegå udfordringerne på beskæftigelsesområdet styrker Beskæftigelses-og Socialforvaltningen (BSF) fokus på kerneopgaven at hjælpe flere borgere i Odense i uddannelse og job. Kerneopgaven blev tidligere kun løst i dele af forvaltningen men er nu omdrejningspunktet for alle områder og indsatser. Det indebærer på tværs af forvaltningens områder og indsatser: Fokus på den tidlige og forebyggende indsats (indsatsen rykkes til venstre ) Sammenhæng i borgerens forløb Fokus på outcome og effekter Borgeren som aktiv medspiller Samspil med virksomheder Samarbejdet med frivillige og foreningerne omkring BSFs indsatser For at understøtte denne tilgang har Beskæftigelses-og Socialforvaltningen organiseret sig i 4 områder: Uddannelse der arbejder med at hjælpe unge (15-30 år) til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Uddannelsesområdet giver en sammenhængende indsats til de unge ved at samle beskæftigelses-, uddannelses- og sociale indsatser. Job der arbejder med at hjælpe borgere i job, med at fastholde borgere i job og med at bevare borgeres jobidentitet. Jobområdet hjælper således både ledige, sygemeldte, integrationsflygtninge og fleksjobvisiterede i job eller fleksjob eller med at fastholde dem i job eller fleksjob. Jobrehabilitering der arbejder med at gøre borgere med andre problemer end ledighed klar til at kunne tage et job og på at skabe en jobidentitet hos disse. Jobrehabiliteringsområdet rummer både beskæftigelsesindsatser og sociale indsatser og kan således give en sammenhængende indsats. 1

3 Virksomhed- og borgerservice der arbejder med at Odenses virksomheder kan få den kvalificerede arbejdskraft de har behov for. Borgerservice er også en del af dette område, hvilket bl.a. er med til at give én indgang for borgerne og virksomhederne. I det følgende er beskrivelserne af indsatserne struktureret ud fra de 4 områder. Det er dog væsentligt at understrege, at der på tværs af områder og fagligheder skal være én sammenhængende indsats, så borgere og virksomheder oplever én plan og én samlet indsats. Der bliver i det følgende opstillet resultatmål for områder, indsatser og målgrupper. Hele forvaltningen arbejder for at lykkes med de af Odense Byråds effektmål, der har særlig betydning for beskæftigelsesområdet: at flere kommer i uddannelse og job og der kommer flere arbejdsduelige borgere. Effektmål Flere i uddannelse og job: Andelen af borgere (ml. 16 og 66 år) i uddannelse eller job øges fra 72,1 pct. i 2014 til 75,4 pct. i 2016 (måltallet opgøres i august det pågældende år). Flere arbejdsduelige borgere: Andelen af arbejdsduelige borgere øges fra 75,6 pct. i 2014 til 78,4 pct. i 2016 (måltallet opgøres i august det pågældende år). 2

4 Uddannelse flere unge skal have en uddannelse Udfordringen Det er afgørende, at flere unge i Odense får en uddannelse, både for at de unge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet og for at kunne modsvare den fremtidige efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor positivt, at flere unge i en ungdomsårgang i Odense får mindst en ungdomsuddannelse 1. Valget af uddannelse er centralt. Fremadrettet vil der være et stigende behov for faglært arbejdskraft og dermed behov for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Tilsvarende centralt for både de unge og arbejdsmarkedet er det, at flere unge lykkedes med den valgte uddannelse. For mange unge falder fra uddannelsen igen. Erhvervsuddannelserne er udfordret af et stort frafald, og unge der påbegynder uddannelsen fra offentlig forsørgelse er også hyppigere udfordret på gennemførelsen. Hvad gør vi ift. at flere unge får en uddannelse Fremskudt og forebyggende indsats Forberedelse og overgang til uddannelse Fastholde og gennemføre uddannelse Samarbejde med uddannelsesinstitutioner Fremskudt og forebyggende indsats Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er forankret i Uddannelsesområdet, og spiller en stor rolle i den fremskudte og forebyggende indsats. UU rådgiver i samspil med uddannelsesinstitutionerne unge om karrierevalg og uddannelsesmuligheder, og UU medvirker til at koordinere folkeskolernes kontakt til erhvervslivet og ungdomsuddannelserne. UU er desuden med til at møde og vejlede de unge, når de møder op for at søge forsørgelse, med henblik på, at så mange som muligt søger ind på en uddannelse frem for at søge om forsørgelse. Vejledningen af de unge skal være fokuseret og differentieret, og der er i vejledningen af de unge også fokus på, at flere unge får øjnene op for mulighederne på erhvervsuddannelserne. En anden væsentlig fremskudt indsats er Job- og uddannelsesboksen, eller Den grønne Boks, som åbner i 2. halvår Den Grønne Boks er et samarbejde mellem Odense Kommune og de fire fynske erhvervsskoler, der skal sætte fokus på de mange døre, en erhvervsuddannelse åbner. Boksen skal således bidrage til, at flere unge tager en erhvervsuddannelse Forberedelse og overgang til uddannelse De ufaglærte unge, der kommer på offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp), skal hurtigst muligt i gang med en uddannelse. De unge, der ikke har barrierer i forhold til at tage en uddannelse de åbenlyst uddannelsesparate straksaktiveres i nytteindsats frem til, at de går i gang med uddannelse. For at gøre de unge klar til at gå i gang med en uddannelse, iværksætter vi i tæt dialog med den enkelte unge indsatser, hvor de unge får vejledning i uddannelsesmuligheder og uddannelsesvalg, besøg på uddannelsesinstitutioner, undervisning i relevante fag og evt. også praktikker for at snuse til et fagområde. Vejen til uddannelse er forskellig fra ung til ung, og det er vigtigt at målrette indsatsen, så det matcher den 1 I 2014 fik 89 pct. af en ungdomsårgang i Odense mindst en ungdomsuddannelse. I 2011 drejede det sig om 86 pct. 3

5 enkeltes kompetencer og behov. For nogen kan vejen til uddannelse således også gå gennem job, som f.eks. kan være med til at modne og afklare den unge. Uddannelsesbroen er en indsats, der forener flere elementer. Målgruppen er unge med sociale og faglige udfordringer, og indsatsen skal forberede de unge til at starte på en erhvervsuddannelse. I et forberedende forløb for de unge der har brug for det arbejdes der med den unges sociale problemer, så de er håndteret inden uddannelsesvalg. I et afklarende forløb for de unge som er klar til at træffe et uddannelsesvalg vejledes og undervises den unge i uddannelsesmuligheder, og der afvikles et 3 ugers fagligt brobygningsforløb på fire erhvervsskoler. Indsatsen kan kombineres med praktikker. For unge, der har f.eks. sociale eller psykiske barrierer, er der fokus på at håndtere hele deres livssituation. Det kan f.eks. være gennem misbrugsbehandling, bostøtte, ved at arbejde med den unges selvværd eller gennem mentorstøtte. For at understøtte udsatte unges overgang fra børnesystemet til voksensystemet og dermed de øgede krav om selvstændigt at tage ansvar for egen tilværelse iværksættes en særlig indsats ( Fra ung til voksen ). Det indebærer en samarbejdsmodel med bl.a. en ansvarlig tværgående koordinator, tværfagligt team omkring den enkelte unge og forpligtende aftaler om mål og handlinger. Samarbejdsmodellen skal bidrage til en sammenhængende indsats med fokus på uddannelse. Unge der ikke opfylder optagelseskravene til en ordinær uddannelse og ikke kan tage en elevplads, kan i samråd med UU påbegynde en alternativ ungdomsuddannelse (Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Der er fokus på, at den unge starter på et så højt og realistisk niveau som muligt, og at det gennem en fokuseret indsats er muligt at flytte de unge op ad uddannelsestrappen. Fastholde og gennemføre uddannelse For at fastholde de unge i uddannelse og dermed få dem til at gennemføre uddannelsen iværksættes forskellige indsatser. Omdrejningspunktet er samarbejdet med ungdomsuddannelserne i en fremskudt vejledning, hvor der er lagt et tværfagligt fokus på unge med særlige udfordringer i forhold til gennemførelse og typisk flere tidligere omvalg. Aktørerne kan være mentorer, samarbejde med Odenses andre rådgivningsstilbud til unge og en tæt kobling til uddannelsesforberedende aktiviteter og praktikker. Fokus er naturligvis på at støtte de unge til at gennemføre uddannelsen, men også på at styrke det næste uddannelsesvalg og retningen mod uddannelse, når frafaldet ikke kan undgås. For de mest udsatte unge og de unge, der er i gang med en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, er der en meget tæt opfølgning. Der er fokus på at opfølgning og indsats foregår i uddannelsesmiljøet. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne er centralt for uddannelsesindsatsen. Det sker bl.a. gennem Uddannelsesforum, hvor relevante ungdomsuddannelser mødes med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen. Der er desuden indgået en række partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutioner i forhold til arbejdet med at fastholde unge i uddannelse. Resultatmål Flere unge gennemfører en uddannelse: Andelen af unge i Odense der har gennemført en ungdomsuddannelse stiger fra 2014 til i 2016 (fra 89,8 pct. i 2014). Ungdomsledigheden reduceres: Andelen af unge på uddannelses- og kontanthjælp, dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse reduceres fra 14,1 pct. i 2014 til 12,6 pct. i

6 Job flere i job Udfordringen de jobparate Over borgere var i juli 2015 berørt af ledighed i Odense, heraf var mere end langtidsledige. Odense havde dermed landets 3. højeste ledighedsprocent og selv om både ledigheden og langtidsledigheden falder i Odense, falder den ikke lige så meget som i landet som helhed. De ledige har forskellige udfordringer i forhold til at komme i job. En stor gruppe er ufaglærte og mangler således kompetencer i forhold til at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet andre, f.eks. de mange dimittender, mangler erfaringer og netværk for at komme ind på arbejdsmarkedet. Hvad gør vi? ift. at få flere ledige i job Styrke brugen af tidlige jobrettede samtaler/kontakter Målrettet indsats i to spor: uddannelsesrettet eller jobrettet Særlig indsats for langtidsledige Styrke brugen af tidlige jobrettede samtaler/kontakter I BSF støtter vi via tidlige, individuelle og jobrettede samtaler/kontakter, den enkelte ledige med hurtigst muligt at komme tilbage i varig beskæftigelse. Samtalerne/kontakterne skal altid gennemføres med klare mål som har fokus på at styrke vej til uddannelse og job, og de lediges aktive jobsøgning. Samtalen er et centralt redskab både ift. dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne. Og der vil derfor være flere og bedre samtaler i starten af ledighedsforløbet, der er fokuseret på job og uddannelse. Der er dog forskelle i lovgivningen som gør at kadencen i samtalerne for kontanthjælpsmodtagere og a- dagpengemodtagere vil være forskellig. Indsatserne skal endvidere tilrettelægges, så de ledige tager del i indsatsen og selv tager ansvar for egen jobsøgning; empowerment. Det er således væsentligt, med det der sker mellem samtalerne. Konkret betyder det bl.a.: at At samtalen starter, hvor den seneste sluttede At samtalen tager udgangspunkt i den enkelte lediges aktuelle situation At samtalen tager udgangspunkt i og følger op på aftalerne fra den seneste samtale At samtalen inddrage de erfaringer den ledige har opnået med jobsøgning mellem samtalerne At samtalen indeholder nye elementer der skrues op for vejledning, formidling, udfordring af jobsøgning At samtalen afsluttes med en tydelig aftale og konklusion tydelig opgave- og ansvarsfordeling For dagpengemodtagere gælder endvidere, at der skal holdes fælles jobsamtaler med a-kasserne. A- kassesamarbejdet intensiveres og kvalificeres løbende og har afgørende betydning for at tilbyde de ledige en indsats, der bringer de ledige hurtigere i job. Kompetenceoverblik i første samtale Indsatsen skal starte så tidligt i borgerens ledighedsperiode som muligt. Det betyder bl.a. at første samtale med alle ledige skal resultere i et fuldt opdateret CV, så de er klar til jobsøgning fra starten. Det styrker 5

7 muligheden for at etablere et hurtigere og bedre match mellem ledige og virksomheder, der søger arbejdskraft. Kompetenceudvikling af sagsbehandlere Der er fokus på at kompetenceudvikle frontmedarbejderne. Der skal f.eks. holdes markant flere samtaler, som stiller nye og øgede krav til indhold, kvalitet og til fællessamtalerne med a-kasserne. Der afholdes derfor i samarbejde med a-kasser og de øvrige fynske kommuner kompetenceudviklingsforløb i forhold til det intensiverede kontaktforløb med opstart i efteråret Målrettet indsats i to spor Der er overordnet to spor i indsatsen: Uddannelsesspor for dem der mangler kompetencer Unge uden en uddannelse og ledige med færrest kompetencer vil blive mødt med en uddannelsesrettet og uddannelsesmotiverende indsats. Uddannelse er for mange borgere en nødvendighed. Afklaring af kompetencer sker i samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Ift. dagpengemodtagerne skal der fortsat være fokus på at anvende beskæftigelsesreformens puljer. Med beskæftigelsesreformen er der bl.a. afsat midler til et uddannelsesløft af arbejdsløse dagpengemodtagere over 30 år, som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse. Puljen giver mulighed for, at den arbejdsløse kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af arbejdsløshedsperioden. Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden og kan derfor maksimalt vare to år. Jobspor - jobfokus BSF skal være aktiv formidler af ordinære job og understøtte de ledige i at bevæge sig derhen hvor jobåbninger er. Virksomhedsrettede tilbud er et centralt element i indsatsen, som kan give erfaringer og netværk på rigtige arbejdspladser. Dertil kommer, at der vil kunne tilbydes brancherettede forløb under indsatserne Byg til Vækst og Industri i Vækst. Der er stor opmærksomhed på, at de højtuddannede er en særskilt gruppe, hvis behov BSF møder qua sagsbehandling på få hænder, samarbejde med SDU (Academic Link) og kontrakter med eksterne aktører. Ydermere er der et tæt samarbejde med området Virksomhed i forhold til at finde jobåbninger til denne særlige målgruppe. Tilsvarende gælder for dimittender, som vil blive understøttet i at få etableret netværk og skabt tilknytning til arbejdsmarkedet, i form af korte præcise forløb i virksomheder. Særlig indsats for langtidsledige Allerede fra første samtale er der opmærksomhed på risiko for langtidsledighed. Odense har i samarbejde med a-kasse repræsentanter afdækket mulige årsager til langtidsledighed, som der bl.a. er kommet en række opmærksomhedspunkter ud af, der skal bruges til at skærpe opmærksomheden i samtalerne for at spotte ledige med forøget risiko for at blive langtidsledige. Til de nyledige med risiko for langtidsledighed tilbydes målrettede forløb tilpasset den enkelte. Derudover gælder, at der tilbydes opkvalificering og uddannelse inden for rammerne af de positivlister der udmeldes fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Derudover tilbydes opkvalificering, hvis den ledige har en joberklæring fra en arbejdsgiver eller hvis opkvalificeringen sker i samarbejde med en virksomhed. 6

8 For forsikrede ledige, der er blevet langtidsledige iværksættes særlig indsats senest ved 16 mdr. s tidspunkt hvor a-kassen også deltager. Her tilbydes den ledige en intensiveret indsats bl.a. med tilkobling af en personlig jobformidler. I Odense er der forskellige spor for de langtidsledige dagpengemodtagere, hvor den fremadrettede indsats fastlægges i samspil med den ledige: - Virksomhedsrettet indsats (løntilskud, jobrotation, praktik, voksenlære) - Henvisning til personligt jobformidlerforløb (kommunens eget eller privat leverandør) - Brancherettet forløb (fx byg til vækst og industri i vækst) - Korte opkvalificeringsforløb via den regionale pulje Udfordringen fleksjob For mange borgere med væsentlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet kan et fleksjob være vejen til en plads på arbejdsmarkedet. I Odense er ca. hver 5. fleksjobvisiterede på ledighedsydelse. En stor del af dem har været ledige i mere end 18 måneder. Derfor vil der være særlig fokus på langvarigt ledige samt på de nyvisiterede og nyledige fleksjobbere. Hvad gør vi? ift. at få flere i fleksjob Opsøgende arbejde ift. virksomheder Øge brugen af fleksjob ned til få timer ugentlig Aktiv jobsøgning Opsøgende ift. virksomheder Fleksjob anvendes som aktivt middel til at fastholde borgere på arbejdsmarkedet til trods for, at disse har brug for udtalte skånehensyn, herunder væsentligt nedsat tid, for at kunne fungere på arbejdsmarkedet. Forvaltningen arbejder målrettet med at skabe fleksjob samt assistere arbejdsgivere og ledige fleksjobbere til det bedst mulige match, herunder udvikle samarbejdet med øvrige kommunale forvaltninger i forhold til bl.a. at skaffe flere job på få timer. Øge brugen af fleksjob ned til få timer ugentlig Med reformen af førtidspension og fleksjob er det muligt at etablere fleksjob også til borgere med meget begrænset arbejdsevne, der kun kan arbejde i meget få timer. Odense ønsker at fortsætte og udvikle brugen af ordinære fleksjob på ned til få timer ugentlig. Aktuelt er der ansat fleksjobambassadører til en særlig virksomhedsopsøgende indsats med henblik på at fremme fleksjobansættelser ned til få timer ugentlig. Aktiv jobsøgning Forvaltningen understøtter, at alle der kan er aktive i deres jobsøgning med udgangspunkt i hjælp til selvhjælp. Den enkelte borger understøttes ved fremmøde i jobcafe i forhold til nye jobmuligheder, behov for tilretning af CV og hjælp til udformning af ansøgning. 7

9 Udfordringen sygemeldte borgere i Odense kommer hvert år på sygedagpenge. For de fleste er det korte og relativt ukomplicerede forløb 75 pct. er raskmeldt inden for de første 8 uger. Andre vil kræve en længerevarende indsats eventuelt i et jobafklaringsforløb. Det er centralt, at fastholde de sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet gennem brug af delvise raskmeldinger eller virksomhedspraktikker. Et stigende antal sygedagpengesager i Odense omfattes af delvise raskmeldinger men der kan fortsat være et potentiale for at øge brugen af delvise raskmeldinger. Hvad gør vi? ift. sygemeldte Tidlig indsats Tidlig indsats Styrke fastholdelsesindsatsen Samarbejdet med samarbejdspartere Det er vigtigt at styrke den tidlige indsats i forhold til de sygemeldte for at forebygge, at sygemeldingen bliver langvarig, og at borgeren potentielt mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. BSF sætter tidligt ind gennem: Tidlig screening af sygemeldte, så BSF hurtigere kan iværksætte en indsats og hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarked. Med de ændrede varighedsregler i sygedagpengereformen er det vigtigt, at BSF hurtigt får afholdt samtale med borgeren således at der kan ligges en plan for det videre forløb og planen hurtigt kan iværksættes. Tidlige samtaler Styrket tilgængelighed så borgere, virksomheder og a-kasser hurtigere og lettere kan komme i kontakt med BSF. Dette gøres bl.a. ved faste telefontider i sygedagpengeafsnittet for hurtigere og lettere kontakt for samarbejdspartnere og borgere. Udbrede kendskabet til og brugen af fast track ordningen, hvor der kan sættes ind med en særlig tidlig indsats, hvis borger og virksomhed ønsker det. Styrke fastholdelsesindsatsen BSF har fokus på at fastholde sygemeldte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet, og borgere i risiko for en sygemelding. Borgeren eller samarbejdspartner har mulighed for at kontakte BSF med henblik på arbejdsfastholdelse også før en sygemelding bliver aktuel. Er borgeren sygemeldt kan fastholdelse ske gennem en delvis raskmelding og gennem tæt dialog med arbejdspladsen. For sygemeldte uden job kan f.eks. virksomhedspraktikker være med til at give en tilknytning til arbejdsmarkedet under sygemelding. Samarbejdet med samarbejdspartnere Det har høj prioritet i 2016, at have en stærk dialog og samarbejde med aktørerne omkring den enkelte sygemeldte. Det gælder i forhold til virksomheden, a-kassen og de praktiserende læger. Dette med fokus på i samarbejde at bringe borgeren hurtigt tilbage på arbejdsmarked. 8

10 Udfordringen integrationsindsatsen Antallet af integrationsflygtninge i Danmark og dermed også i Odense er steget kraftigt de seneste år. I Odense er antallet af kvoteflygtninge således steget fra 62 i 2012 til 335 i På nuværende tidspunkter er det forventede antal kvoteflygtninge i Odense i I Odense, såvel som resten af landet, er det en udfordring at bringe integrationsflygtningene i job eller uddannelse efter endt integrationsforløb. Hvad gør vi? ift. integrationsindsatsen Beskæftigelses-og Socialforvaltningens kerneopgave er at få ledige i uddannelse og job. Det gælder også på integrationsområdet for flygtninge og indvandrere, hvor tidlig introduktion til det danske arbejdsmarked er nøgleordet og vejen til integration. Der er i Odenses integrationsindsats fokus på: Integration gennem job Etablering af branchepakker Samarbejde med frivillige organisationer og erhvervsliv Integration gennem job Indsatserne skal have et jobfokus og følge princippet job først. Tanken er, at hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet kan fungere som motor og grundlag for integration af flygtninge og indvandrer. Derfor har tidlig introduktion til det danske arbejdsmarked topprioritet. Derudover vil der være en række indsatser som sagsbehandleren kan benytte ud fra en vurdering af hvilket tilbud, der er bedst egnet til den enkelte, eks.: Integrationsnet og tilknytning af mentor, sprogforløb samarbejde med frivillige foreninger. Branchepakker Der udvikles branchepakke- koncepter som bygger på ideen om sprogforløb i kombination med praktikforløb i en virksomhed. I første omgang foregår det inden for bygge- og anlægsområdet, men der vil i 2016 blive arbejdet på lignende forløb inden for andre brancher, bl.a. serviceområdet, Samarbejde med frivillige organisationer og erhvervsliv En helhedsorienteret og håndholdt indsats i forhold til integrationsflygtninge indebærer involvering af civilsamfundet bl.a. gennem samarbejde med og involvering af frivillige organisationer. Dertil kommer, at et stærkt samarbejde med virksomhederne er nødvendig. Det er nødvendigt, at de lokale virksomheder spiller en stor rolle, hvis det skal lykkes. Og derfor prioriteres samarbejdet med erhvervslivet, organisationer og de enkelte virksomheder højt. Resultatmål: Ledige hurtigere i job: Andelen af dagpengemodtagere i job 6 mdr. efter påbegyndt forløb stiger fra 43,9 pct. i 4. kvt kvt. 14 til 47 pct. i 2016 (opgøres ud fra forløb påbegyndt i perioden 3. kvt kvt. 2016). Flere fleksjobvisiterede i fleksjob: Andelen af fleksjobvisiterede på ledighedsydelse falder fra 22,2 pct. i 2014 til 20,5 pct. i Integrationsflygtninge hurtigere i job: 10 pct. af de integrationsflygtninge der ankommer til Odense i løbet af 2015 er selvforsørgende 1 år efter integrationsperioden påbegyndes. Sygedagpenge: Andel sygedagpengeforløb med delvis raskmelding stiger til 12 pct. i

11 Jobrehabilitering flere gøres klar til job Udfordringen Tilgangen til førtidspension er nedbragt væsentligt i Odense siden 2010 fra ca. 850 i 2010 til lidt over 200 det seneste år. Antallet af borgere med lang varighed på andre forsørgelsesydelser og især kontanthjælp er til gengæld steget fra ca i 2010 til ca i dag. Af disse er på kontant- eller uddannelseshjælp. Målgruppen for Jobrehabilitering er meget forskelligartet, fra borgere med massive sociale problemstillinger til f.eks. højtuddannede med psykiske problemer og misbrug. Borgerne vil ofte kræve en langvarig indsats med fokus på gradvis udvikling af arbejdsevnen. For nogen af disse borgere vil målet være at komme i ordinært job eller uddannelse, for andre vil det være et fleksjob og for nogen vil arbejdsmarkedsperspektivet være så begrænset at de vil komme på førtidspension. Hvad gør vi? Også for udsatte borgere med væsentlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet er fokus i indsatsen både beskæftigelsesindsatsen og sociale indsatser på at bringe borgeren i job eller uddannelse. En sammenhængende og koordineret indsats med fokus på job og uddannelse Hurtig afklaring til rette indsats Prioritering af indsatser med effekt Målrettet virksomhedsindsats En sammenhængende og koordineret indsats med fokus på job og uddannelse BSF har fokus på at sammentænke den beskæftigelsesrettede indsats og de sociale indsatser. Det er for at sikre, at alle borgere får én sammenhængende indsats på tværs af beskæftigelses- og sociale indsatser, og at styrke job- og uddannelsesfokusset i alle indsatser også de sociale indsatser. Borgerne under Jobrehabilitering tilbydes en koordinerende sagsbehandler, der sikrer en sammenhængende indsats, hvor borgeren medvirker som aktiv medspiller i processen mod job eller uddannelse. BSF har desuden fokus på at inddrage både borgeren selv og civilsamfundet i indsatsen. Der er således fokus på at styrke borgerens indflydelse på og ansvar for egen sag, og især i forhold til de sociale indsatser er der samarbejde med og involvering af frivillige organisationer. Hurtig afklaring til rette indsats Kontanthjælp også for de aktivitetsparate er en midlertidig ydelse. Derfor skal alle borgere hurtigt afklares, så de kan tilbydes den indsats, der passer netop til dem. Det betyder at færre borgere skal være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Nogle borgere vil hurtigere kunne flyttes i retning af at blive jobparate, andre vil skulle arbejde i retning af et fleksjob og andre vil skulle have en tværgående indsats i et ressourceforløb. Prioritering af indsatser med effekt BSFs ressourcer på området Jobrehabilitering skal anvendes således at de borgere, som har et beskæftigelsesperspektiv, og som viser progression i deres forløb prioriteres. Samtidig skal ressourcerne bruges på de indsatser, der virker og som har en effekt i forhold til at bringe borgeren i job eller uddannelse og i forhold til at skabe progression i borgerens arbejdsevne. 10

12 Målrettet virksomhedsindsats Tilbud på rigtige virksomheder er ét af de redskaber, der kan være mest effektfuldt også i forhold til udsatte borgere. BSF vil have fokus på en hurtig afklaring af om borgeren vil kunne indgå i et virksomhedsrettet tilbud og have gavn af det, for at sikre at det er de rette borgere der sendes i virksomhedsrettede tilbud. Resultatmål Flere gøres klar til job: Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere reduceres 350 fra 2015 til

13 Virksomhed sikre den rette arbejdskraft Udfordringen Siden 2013 er beskæftigelsen på Fyn steget svagt, og der forventes også de kommende år en stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft især inden for servicefagene, bygge- og anlæg og industri. For at understøtte væksten i Odense og på Fyn er det afgørende, at virksomhederne kan få den arbejdskraft og de kompetencer de efterspørger, og dermed at BSF kan understøtte virksomhedernes rekruttering. Hvad gør vi? Ift. virksomhedssamarbejdet Afsættet for indsatsen er at sætte virksomheden og dens behov i centrum, da det er i virksomhederne jobbene skabes. Der kan konstateres et spirende opsving, og i de kommende år vil de mange bygge-og anlægsprojekter samt industriens tendenser til stigende efterspørgsel efter arbejdskraft skabe stor aktivitet i byen. Der skal arbejdes for en målrettet indsats for at sikre kvalificeret arbejdskraft til byens virksomheder. Opsøgende og systematisk dialog med byens virksomheder Etablering af Advisory Boards Brancherettede partnerskaber Iværksætteri Indsatser for personer med funktionsnedsættelse Host program og International Community (Målgruppe: Internationale borgere) Opsøgende og systematisk dialog med byens virksomheder rekruttering, opkvalificering og fastholdelse Der vil være en opsøgende kontakt til og systematisk dialog med byens virksomheder, hvor den enkelte virksomheds behov bliver styrende. Virksomhederne bliver mødt med spørgsmålet Hvad kan vi gøre for din virksomhed. Det er således den enkelte virksomheds behov for arbejdskraft, fastholdelse af medarbejdere, eller opkvalificering der bliver styrende i samarbejdet. For at understøtte denne tilgang bliver alle virksomhedskonsulenter del af et kompetenceudviklingsforløb med fokus på tilgangen til og samarbejde med virksomhederne. Forløbet sker i samarbejde med de øvrige fynske kommuner og a-kasserne. Etablering af Advisory Boards Advisory board er et nyt tiltag der understøtter tilgangen om at sætte virksomhedens behov i centrum. Et advisory board består af virksomheder fra de brancheområder, hvor den største efterspørgsel efter arbejdskraft forventes og kan give viden om, hvornår der bliver behov for arbejdskraft, hvilken arbejdskraft der vil blive behov for og om virksomhederne forventer at rekruttere nye medarbejdere. I 2016 vil der på baggrund af de opnåede erfaringer blive videreudviklet på konceptet. Brancherettede partnerskaber Industri i Vækst og Byg til Vækst er brancherettede partnerskaber, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft til industrien og bygge/anlægsområdet, bl.a. gennem målrettet uddannelse for dermed at understøtte branchernes fortsatte vækst og jobskabelse. For at sikre at flere ledige kommer i gang med uddannelse og opkvalificering inden for vækstområderne, kræves et struktureret og koordineret samarbejde med partnerskabet. Et prioriteret samarbejde både eksternt som internt er nødvendigt med konstant og systematisk fokus på justeringer og tilpasninger i forhold til opkvalificering og rekruttering. Der skal sikres 12

14 nødvendig vidensdeling med alle parter og på tværs af organisationer. Kvaliteten i arbejdet er afhængig af at alle parter har mulighed for at være fleksible og kan tilpasse sig de forandringer der konstant vil opstå. Iværksætteri Beskæftigelses-og Socialforvaltningen ønsker at fremme iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder. En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der bruger sit eventuelle overskud til at skabe arbejdspladser for udsatte eller andre formål, der gavner samfundet. Råd og vejledning til iværksættere skal foregå i samarbejde med Stjerneskibet, som er et center, der hjælper iværksættere med at realisere deres ideer. Derudover er der et tæt samarbejde med Erhvervskontakten også med henblik på at understøtte såvel iværksættere som nystartede virksomheder. Indsatser for personer med funktionsnedsættelse For borgere med varig funktionsnedsættelse handler det om at skabe tilknytning til det ordinære arbejdsmarked ved at yde hjælp der helt eller delvist fjerner de barrierer, der er en hindring for erhvervsudøvelse og dermed sikre den overordnede vision om, at borgere med funktionsnedsættelse bliver ligestillet med øvrige borgere. Forvaltningens to prioriterede to spor i 2016 vil være fortsat fokus på at udbrede muligheder og ordninger over for virksomhederne. Samt involvere eksterne partere i udvikling af strategi og indsatser for udsatte borgere. Målene for indsatsen er nærmere beskrevet i Odense Kommunes Strategi for personer med funktionsnedsættelse i erhverv og uddannelse. Host program og International Community (Målgruppe: Internationale borgere) International Community har til formål, at fastholde den højt kvalificerede udenlandske arbejdskraft som odenseanske virksomheder tiltrækker. Forvaltningen arbejder målrettet på, at den medfølgende ægtefælle kommer i beskæftigelse samt sikres et social netværk i byen. Resultatmål Styrket virksomhedsservice: Odense stiger i 2016 mindst 10 pladser (ift. 2015) i kategorien arbejdsmarked i DI s årlige undersøgelse af erhvervsforholdene i de danske kommuner. Svarende til at Odense mindst får en placering som nr. 44 blandt landets kommuner. Styrket samarbejde med private virksomheder: Antallet af borgere i løntilskud, virksomhedspraktik eller fleksjob i private virksomheder stiger fra i gennemsnit 584 om måneden i 2014 til i gennemsnit 650 om måneden i

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 1 VI HAR AMBITIONER I ODENSE Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for forvaltningens arbejde i beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 3 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015...

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Rødovre Jobcenter 26-10-2015 Rødovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune... 2 Arbejdsmarkedet... 3 Nye retninger i beskæftigelsesindsatsen.... 3 Prioriterede

Læs mere

ODENSE I JOB NY REKRUTTERINGSSTRATEGI

ODENSE I JOB NY REKRUTTERINGSSTRATEGI ODENSE I JOB NY REKRUTTERINGSSTRATEGI VI HAR AMBITIONER I ODENSE Ledigheden i 2020: 3,4% Byen med den bedst kvalificerede arbejdskraft udgangspunkt i virksomhedernes behov Ny Rekrutteringsstrategi Konkurrencen

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK

UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK FORORD Vi har nu sat det sidste pennestrøg på beskæftigelsespolitikken for Odense Kommune. Politikken skal sætte én tydelig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Unge godt på vej 4 1.2 Vækst og jobskabelse 4 1.3 Den brede beskæftigelsesindsats 4 1.4 Ministermål 5 2. Prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen 2016

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses alt for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE)

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) GODT VIDERE I LIVET STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) FORORD De danske soldater yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter for at fremme lokalt demokrati og fred. Vores

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

ODENSE I JOB BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK

ODENSE I JOB BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK ODENSE I JOB BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK 2 I BESKÆFTIGELSESPOLITIK FORORD Vi har nu sat det sidste pennestrøg på beskæftigelsespolitikken for Odense Kommune. Politikken skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Udvalg: Måloverskrift: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Vækst med nye perspektiver Sammenhæng til vision 2018: Vækst og Udvikling understøttes via målrettede indsatser i den kommunale sagsbehandling,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget er endvidere ansvarlig for

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BP 16 - KALUNDBORG Side - 1 - AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. - 3 - STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere