Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015"

Transkript

1 Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering 8. juni 2015 Justitsministeriet afskedigede en tjenestemand på grund af besparelser og stillingsnedlæggelser i den politikreds, hvor han gjorde tjeneste. Ved afskedigelsen fik tjenestemanden ret til rådighedsløn i tre år og derefter pension. Tjenestemanden klagede til ombudsmanden, fordi der var ledige stillinger uden for politikredsen, men inden for ansættelsesområdet, som han gerne ville have været omplaceret til. På baggrund af indhentede udtalelser fra Rigspolitiet, Justitsministeriet, Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen fandt ombudsmanden ikke grundlag for at kritisere, at tjenestemanden var blevet afskediget frem for at blive omplaceret til den ledige stilling. Ansættelses- og arbejdsret Forvaltningsret 2.2 (Sag nr. 13/02102) Herunder gengives ombudsmandens udtalelse til den afskedigede tjenestemands advokat: Ombudsmandens udtalelse 1. Kort om den konkrete sag Den konkrete sag drejer sig om, at Justitsministeriet har afskediget kontormedarbejder A på grund af besparelser i X Politi. A blev udnævnt til tjenestemand i 1982, og hans ansættelsesområde var Justitsministeriet med tilhørende institutioner og samtlige andre ministeriers departementer. A s tjenestested havde siden 1994 været X Politi (tidligere Y Politikreds).

2 I 2011 blev det besluttet, at der skulle ske besparelser i X Politi, og i september 2011 modtog A et høringsbrev fra Rigspolitiet om, at man agtede at indstille ham til afsked. Efter høringsbrevet men før den endelige afgørelse om afskedigelse blev truffet i juli 2012 blev der opslået ledige kontormedarbejderstillinger i andre politikredse ( ). Jeg har lagt til grund, at der ikke var ledige kontormedarbejderstillinger i X Politi. A blev ikke omplaceret til disse ledige kontormedarbejderstillinger, og han fik dem heller ikke tilbudt, selv om han havde indgivet flere ansøgninger. Justitsministeriet traf ved brev af 3. juli 2012 afgørelse om at afskedige A på grund af besparelser i X Politi. Ministeriet oplyste samtidig, at A i forbindelse med afskedigelsen var berettiget til rådighedsløn i henhold til tjenestemandslovens 32 om stillingsnedlæggelser. 2. Myndighedernes udtalelser I din oprindelige klage af 14. maj 2013 skrev du bl.a. følgende: Efter almindelige ansættelsesretlige principper vil en opsigelse af en medarbejder, samtidig med ansættelse af andre medarbejdere som altovervejende hovedregel være usaglig. Bedømmes opsigelsen af en tjenestemand i forhold til den almindelige ansættelsesretlige norm for usaglig afskedigelse, vil opsigelsen af tjenestemænd samtidig med at der opslås ledige stillinger som de afskedigede er kvalificerede til og kan overtage, ud fra en almindelig offentligretlig norm, også være usaglig. Højesteret har fastslået, at en tjenestemands forpligtigelse til at acceptere forandringer i tjenestestedets geografiske beliggenhed er ganske vidtgående, jf. senest U H. Som beskrevet ovenfor var A parat til at påtage sig andre arbejdsopgaver, også selv om det indebar, at han fremover skulle udføre arbejde ( ) langt væk fra sit hjem. Yderligere var A velkvalificeret og havde relevant erfaring, og havde ikke modtaget kritik for sin arbejdsindsats. Det er ikke rimeligt og i strid med god forvaltningsskik hvis den samme retlige norm ikke gælder for spørgsmålet om, hvorvidt en arbejdsgiver skal tilbyde den ansatte, hvad der i øvrigt må antages at være en passende stilling. I den sammenhæng bør ret og pligt følges ad. 2/13

3 For ansættelsesforhold uden for tjenestemandsområdet stilles der store krav for arbejdsgiverens bevis for, at en opsigelse af en medarbejder ved samtidig ansættelse af en ny medarbejder er saglig. Selve bevisvurderingen bør heller ikke i en tjenestemandsansættelse baseres på et løst skøn foretaget af en arbejdsgiver. Der er ingen grund til, at arbejdsgiveren foretager skønnet forud for at prøve medarbejderen i de stillinger, der besættes med personale som eksternt personale. Uden for tjenestemandsretten er manglende prøvelse af den pågældende i en ledig stilling ofte i sig selv udslagsgivende for, at opsigelsen findes usaglig. Det forekommer ikke alene urimeligt, at en offentlig myndighed skrider til afskedigelse frem for at omplacere A. Det virker også forkert alt den stund, at afskedigelse med begrundelsen nedskæring notorisk ikke kan være dækkende, når der inden for samme ansættelsesmyndighed og samme arbejdsområde er ledige stillinger. Det offentlige er forpligtet til at anvende offentlige midler hensigtsmæssigt. Ved at afskedige tjenestemænd udløses en forpligtigelse for det offentlige til at betale livslang pension, og i visse tilfælde også rådighedsløn i 3 år fra fratrædelsestidspunktet. I alt er der tale om ganske betydelige lønbeløb, der skal afsættes i forbindelse med afskedigelsen af tjenestemænd. Det fordrer naturligvis, at sådanne afskedigelser er nødvendige. På baggrund af klagen indhentede jeg udtalelser fra Rigspolitiet, Justitsministeriet, Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen. Rigspolitiet anførte om det generelle klagetema i udtalelsen af 28. marts 2014 bl.a.: I lyset af politikredsenes selvstændige økonomi- og personaleansvar finder Rigspolitiet, at det har været sagligt og tilstrækkeligt, at vurderingen af, om det var muligt at anvise de pågældende tjenestemænd en anden passende stilling, alene blev foretaget i forhold til politikredsens egne forhold. Rigspolitiet er således af den opfattelse, at der er forskel på, hvad myndighederne på den ene side kan pålægge den ansatte at tåle med hensyn til omplacering, og hvad den ansatte på den anden side har ret til at kræve at blive omplaceret til. Ifølge tjenestemandslovens 12 har en tjenestemand inden for sit ansættelsesområde pligt til at tåle sådanne forandringer i sine tjenestefor- 3/13

4 retningers omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for ham. I samme omfang kan det ifølge 12 pålægges en tjenestemand at overtage en anden stilling. Efter Rigspolitiets opfattelse gælder der derimod ikke en pligt efter tjenestemandslovens 12 til at tilbyde en tjenestemand omplacering til en anden passende stilling inden for Justitsministeriets ansættelsesområde. Rigspolitiet henviser i den forbindelse til Moderniseringsstyrelsens nyhedsbrev af 21. december 2004 vedrørende opmandstilkendegivelsen af 5. november 2004 i den faglige voldgiftssag mellem Danmarks Jurist- og Økonomforbund og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Told og Skat. I sagen havde klager gjort gældende, at det i tilfælde af lønsumsmangel påhviler arbejdsgiveren at inddrage forholdene inden for ansættelsesområdet, og at der skulle gælde en pligt til at søge medarbejderne omplaceret, inden der skrides til afskedigelser. Opmanden tilkendegav, at det formelle ansættelsesområde ikke fandtes at give det fornødne grundlag for den af klageren hævdede omplaceringspligt, og at der heller ikke i øvrigt fandtes at foreligge omstændigheder, der hverken ansættelsesretligt eller forvaltningsretligt kunne begrunde en sådan pligt for arbejdsgiversiden. Ved afsked på grund af besparelser er Rigspolitiet som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at søge at afskedige dem, som bedst kan undværes og i den forbindelse foretage en konkret individuel vurdering af de ansattes kvalifikationer sammenholdt med det fremtidige behov for kompetencer. Justitsministeriet anførte i udtalelsen af 18. august 2014 om spørgsmålet bl.a.: Med politireformen blev det forudsat, at der ikke længere ville være centralt fastsatte personalenormativer, der fastlægger størrelsen af og dermed fordelingen mellem de forskellige personalegrupper i politikredsen. Ved lovændringen blev det således politidirektøren, som ansætter kredsens politipersonale (herunder tjenestemænd), og politidirektøren kan således opslå og besætte kredsens politistillinger (ledige eller nyoprettede stillinger). Justitsministeriet og Rigspolitiet vil i kraft af tjenestemændenes brede ansættelsesområde formelt kunne beslutte, at en tjenestemand skal omplaceres til et andet tjenestested inden for ansættelsesområdet forudsat, at stillingen i den konkrete situation er passende. Som Rigspolitiet også har anført i sin udtalelse til Ombudsmanden vil en sådan beslutning imidlertid harmonere dårligt med politikredsenes selvstændige økonomi- og personaleansvar, herunder ansvaret for eget lønbudget og medarbejdersammensætning, ligesom det vil harmonere dårligt med princippet om, at 4/13

5 ledige stillinger i politikredsene opslås og besættes af politikredsene selv efter en ren intern proces, som Rigspolitiet kun involveres i, hvis politikredsene efterspørger Rigspolitiets bistand hertil. 4. I det følgende overvejes spørgsmålet, om der efter tjenestemandsloven eksisterer en pligt for ansættelsesmyndigheden til at omplacere tjenestemænd ved stillingsnedlæggelse. Tjenestemandslovens 32, stk. 1, 2 og 4, nr. 1, har følgende ordlyd: ʻ 32. En tjenestemand, der afskediges, fordi ændringer i forvaltningens organisation eller arbejdsform medfører, at stillingen nedlægges, bevarer sin hidtidige løn i 3 år, jf. dog stk Stk. 2. Den, der modtager rådighedsløn efter stk. 1, er omfattet af reglerne i 12 og 13. Stk Stk. 4. Der ydes ikke rådighedsløn til den, der 1) ansættes i eller får anvist en anden stilling, som den pågældende har pligt til at overtage efter 12 og 13, 2)... Tjenestemandslovens 12 har følgende ordlyd: ʻ 12. Inden for sit ansættelsesområde har en tjenestemand pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for ham. I samme omfang kan det pålægges ham at overtage en anden stilling. Stk ʼ Det følger ikke af ordlyden af tjenestemandslovens 32, stk. 4, nr. 1, og heller ikke af 12, at der skulle være en pligt for ansættelsesmyndigheden til at omplacere en tjenestemand, hvis stilling er nedlagt. Tjenestemandslovens 32 fik sin nuværende ordlyd ved lov nr. 382 af 6. juni 1991 om ændring af lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Indtil lovændringen i 1991 havde tjenestemandslovens 32 følgende ordlyd (som affattet ved lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken): ʻ 32. Hvis en tjenestemand afskediges, fordi ændringer i forvaltningens organisation eller arbejdsform medfører, at hans stilling nedlægges, og 5/13

6 det ikke er muligt at anvise ham en anden stilling, som han efter har pligt til at overtage, bevarer han sin hidtidige lønning i 3 år.... Det fremgår af forarbejderne til tjenestemandsloven af 1969, at hvis der opstår tilfælde, hvor ændringer i forvaltningens organisation eller arbejdsform medfører, at tjenestemandens stilling nedlægges, og det viser sig umuligt at anvise ham en anden passende stilling inden eller uden for hans hidtidige ansættelsesområde, må han afskediges mod, at han i så fald bevarer sin hidtidige løn i indtil 3 år imod at stå til rådighed i denne periode. Det fremgår endvidere, at forudsætningen for en sådan ydelse må være, at det ikke har været muligt at tilbyde tjenestemanden en passende stilling inden eller uden for hans ansættelsesområde, som han ville være pligtig at overtage, og i den 3-årige periode må pligten til at overtage en stilling, der opfylder disse krav, bestå. Der henvises til spalte 3886 og 3907 i forslag til lov om statens tjenestemænd, Folketingstidende , tillæg A. Ved ændringen af tjenestemandslovens 32 i 1991 blev det anført i lovbemærkningerne, at rådighedslønnen som hidtil altid vil bortfalde, hvis den pågældende bliver anvist eller selv opnår ansættelse i en stilling, som pågældende er pligtig at overtage i henhold til tjenestemandslovens 12 og 13. Der henvises til spalte 6328 i forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, Folketingstidende , tillæg A. Forarbejderne til tjenestemandsloven ses ikke direkte at tage stilling til spørgsmålet, om arbejdsgiverens ret til at anvise en passende stilling til en tjenestemand, hvis stilling nedlægges, modsvares af en pligt for arbejdsgiveren til at anvise en passende stilling på ansættelsesområdet. Før lovændringen af tjenestemandslovens 32 i 1991 var det en forudsætning for at yde rådighedsløn, at det ikke ʻvar muligtʼ at anvise tjenestemanden en anden stilling, som han ville have pligt til at overtage. Det ses ikke at være beskrevet i forarbejderne, om der heri lå en forudsætning om, at arbejdsgiveren havde en egentlig forpligtelse til at afsøge hele ansættelsesområdet for en ledig passende stilling. Med den ændrede ordlyd af tjenestemandslovens 32 er det afgørende for spørgsmålet om, hvorvidt tjenestemanden ved stillingsnedlæggelse bevarer sin hidtidige løn i 3 år (rådighedsløn), om tjenestemanden ʻfår anvistʼ en anden stilling, som den pågældende har pligt til at overtage. Den ændrede ordlyd synes herved at hvile på en forudsætning om, at arbejdsgiveren har ret til at anvise en passende stilling, og at arbejdsgive- 6/13

7 ren på den anden side ikke har en forpligtelse til at konstatere, om det er umuligt at anvise en passende stilling, før der kan anvises rådighedsløn. I betænkning nr. 483/1969 afgivet af Tjenestemandskommissionen af 1965, 1. del, tjenestemandsloven, side 22-25, beskrives baggrunden for indførelsen af tjenestemandslovens 12. Det fremgår heraf bl.a., at det var hensigten at give ansættelsesmyndighederne bedre mulighed for at kunne tilpasse og effektivisere den offentlige administration ved at overføre arbejdskraft fra en tjenestegren til en anden. Beskyttelsen af tjenestemanden ved stillingsnedlæggelse ligger bl.a. i, at den pågældende ikke har pligt til at overtage en stilling, der ikke er passende, og at den pågældende anvises rådighedsløn i 3 år og herefter pension. Det er på denne baggrund Justitsministeriets opfattelse, at der af tjenestemandsloven ikke kan udledes et krav om, at arbejdsgiveren ved stillingsnedlæggelse har en forpligtelse til at anvise en passende stilling. 5. Det må herefter overvejes, om der i øvrigt eksisterer en forpligtelse til inden for ansættelsesområdet at omplacere en tjenestemand, hvis stilling er nedlagt. Justitsministeriet er enig med Rigspolitiet i, at tjenestestedet (politikredsen) skal overveje, om der kan tilbydes anden beskæftigelse til en tjenestemand, hvis funktioner bortfalder. Der henvises til Rigspolitiets udtalelse af 4. januar Overvejelserne om, hvorvidt der kan tilbydes anden beskæftigelse til en tjenestemand, udspringer efter Justitsministeriets opfattelse af sagligheds- og proportionalitetsprincipperne, ligesom der også er et hensyn at tage til, at det offentliges midler anvendes på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Som beskrevet under pkt. 4 er overvejelserne om, hvorvidt der kan tilbydes anden beskæftigelse, efter Justitsministeriets opfattelse derimod ikke udtryk for en forpligtelse til at anvise en passende stilling i tjenestemandslovens forstand. I det omfang det er muligt at tilbyde tjenestemanden tilsvarende beskæftigelse i politikredsen, vil der efter Justitsministeriets opfattelse som udgangspunkt ikke være tale om stillingsnedlæggelse. Dette var da også baggrunden for, at Justitsministeriet i to af de dengang forelagte afskedigelsessager ikke fulgte Rigspolitiets indstilling om, at der skulle ske afskedigelse på grund af stillingsnedlæggelse. Saglige driftsmæssige begrundelser og økonomiske hensyn kan dog efter Justitsministeriets opfattelse samtidig tale for, at der kan opslås ledige stillinger i tilknytning til en opsigelsesperiode. 7/13

8 Det bemærkes i den forbindelse, at alle afskedigede frem til deres afsked var berettigede til at søge på internt opslåede stillinger. For så vidt angår eksterne opslag har ansættelsesmyndigheden pligt til at besætte stillingen med den bedst kvalificerede kandidat. Det er Justitsministeriets opfattelse, at ansættelsesmyndigheden også ved interne opslag har ret til at besætte stillingen med den bedst kvalificerede kandidat, uanset at der er ansøgere, hvis stilling er nedlagt. Som beskrevet ovenfor i pkt. 4 ligger beskyttelsen af tjenestemanden ved stillingsnedlæggelse bl.a. i, at den pågældende ikke har pligt til at overtage en stilling, der ikke er passende, og at den pågældende anvises rådighedsløn i 3 år og herefter pension. 6. Det er på denne baggrund Justitsministeriets opfattelse, at der hverken tjenestemandsretligt- eller forvaltningsretligt var en forpligtelse til at omplacere de afskedigede tjenestemænd, herunder A, til andre stillinger inden for ansættelsesområdet. For så vidt angår den konkrete afskedigelse af A henvises i øvrigt til Rigspolitiets udtalelse til Ombudsmanden. Finansministeriet har tilsluttet sig en udtalelse af 20. marts 2015 fra Moderniseringsstyrelsen, hvori der bl.a. er anført: Tjenestemandens pligt og ret til omplacering ved stillingsnedlæggelse Hverken ordlyden af eller forarbejderne til tjenestemandslovens 12, der står i kapitel 3 om tjenestemandens pligter, 26, stk. 2, eller 32 omhandler efter Moderniseringsstyrelsens opfattelse udtrykkeligt en ret for tjenestemanden til at blive omplaceret til en anden stilling forud for en afskedigelse på grund af stillingsnedlæggelse. Specielt om tjenestemandslovens 26, stk. 2, hvorefter uansøgt afsked af en tjenestemand kun kan foretages af ministeren, bemærkes, at bestemmelsen i et vist omfang må antages at skyldes hensynet til forsvarlig økonomisk forvaltning. Det fremgår således af forarbejderne til den tilsvarende bestemmelse i 6, stk. 2, i lov om statens tjenestemænd (1919), at bestemmelsen i det væsentligste havde til formål at henlægge afgørelsen af et spørgsmål, der medførte økonomisk forpligtelse for statskassen, til ministeren (Lønningskommissionen af 1917, 2. bind, lovforslag siden 195). 8/13

9 Heller ikke tjenestemandslovens 32 om rådighedsløn, herunder ændringen ved lov nr. 382 af 6. juni 1991, findes at give tjenestemanden sådan ret. Som tilfældet er med 26, stk. 2, må det antages, at også det anførte i forarbejderne til 32 om at undgå udbetaling af rådighedsløn ved stillingsnedlæggelse, skyldes hensynet til forsvarlig økonomisk forvaltning. Det er på den anførte baggrund Moderniseringsstyrelsens opfattelse, at tjenestemandens pligt til at tåle at blive omplaceret til en anden passende stilling ikke modsvares af en ret for tjenestemanden til at blive omplaceret til en sådan stilling forud for en afskedigelse på grund af stillingsnedlæggelse. Moderniseringsstyrelsen er således enig i det af Justitsministeriet i brev af 18. august 2014 anførte om, at der ikke af tjenestemandsloven kan udledes et krav om, at arbejdsgiveren ved stillingsnedlæggelse skal anvise tjenestemanden en passende stilling. Moderniseringsstyrelsen er ligeledes enig i det anførte om sagligheds- og proportionalitetsprincipper og hensynet til, at offentlige midler anvendes på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Moderniseringsstyrelsen kan ud over det, som Justitsministeriet har anført, henvise til den sag, der er nævnt i Folketingets Ombudsmands beretning, 1981, side 117. Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt der i medfør af to bestemmelser i Københavns Kommunes vedtægt for tjenestemænd, der havde lighed med tjenestemandslovens 12 og 32, gjaldt en retlig forpligtigelse for kommunen til at genansætte en kommunal tjenestemand, der var afskediget med rådighedsløn, i en anden passende stilling, som den pågældende ønskede at overtage. Ombudsmanden udtalte blandt andet følgende: Disse bestemmelser indebærer alene en forpligtigelse for den tjenestemand, hvis stilling er inddraget til at overtage en anden passende stilling efter ansættelsesmyndighedens nærmere bestemmelse; og jeg må være enig med Indenrigsministeriet i, at kommunen ikke hverken efter disse eller andre bestemmelser i tjenestemandsvedtægten kan anses for retligt forpligtet til at genansætte en tjenestemand, der er afskediget med ventepenge, i en anden (passende) stilling, som den pågældende ønsker at overtage. Hvis en tjenestemand på ventepenge ikke af ansættelsesmyndigheden får tilbudt en ledigbleven stilling, som den pågældende ønsker at overtage, må han søge stillingen, og hans søgning må principielt bedømmes på lige fod med andre ansøgeres. Ansættelsesområdets betydning 9/13

10 Tjenestemandskommissionen af 1965 fandt, at det såvel af hensyn til tjenesten som den enkelte tjenestemand burde gøres så klart som muligt, hvilke stillingsændringer en tjenestemand bør forudse, således at tjenestemanden kan indrette sig derefter. I Tjenestemandskommissionens betænkning nr. 483/1969, 1. del, er der herom anført blandt andet følgende: For at nå dette resultatet foreslås det, at der i opslag og ansættelsesbreve angives fire momenter, som er af afgørende betydning for tjenestemandsstillingens art og beskaffenhed. To af disse momenter tillægges vægt som grænse for de ændringer, som en tjenestemand må finde sig i: to andre har derimod ingen betydning i denne forbindelse. De to førstnævnte momenter er ansættelsesområde og stillingsbetegnelse. (a.st. side 23). Hensigten med den foreslåede nyordning er alene at fjerne hidtidige retlige hindringer for omflytning af personale inden for statsadministrationen. Som nævnt må man forudse, at ansættelsesområderne for fremtiden bliver større end de nuværende. Dette vil kunne resultere i, at ændringer i en stilling både inden for og uden for ansættelsesområdet medfører, at tjenestemanden kommer under en anden udnævnelsesmyndighed. De regler, som her er omtalt, medfører naturligvis ingen pligt for den nye udnævnelsesmyndighed til at modtage vedkommende. Pligten til at finde sig i de omtalte ændringer indtræder først, når ændringen for at kunne gennemføres kun mangler tjenestemandens samtykke. Forudsætningen for at anvende reglerne er således, at der er enighed mellem udnævnelsesmyndighederne om, at stillingsændringen skal ske. Kommissionen går imidlertid ud fra, at en sådan enighed tilvejebringes i praksis eller ved af regeringen fastsatte regler. (a.st. side 25). Efter tjenestemandslovens 5, stk. 2, og 9, stk. 1, skal ansættelsesområdet fremgå af opslag og ansættelsesbrev. Det fremgår af forarbejderne til disse bestemmelser, at hensigten hermed er, at ansøgere allerede før ansættelsen bliver bekendt med, at visse ændringer er påregnelige og må tåles af tjenestemanden (a.st. side 114 og 116). Det er på denne baggrund Moderniseringsstyrelsens vurdering, at det formelle ansættelsesområde har betydning for tjenestemandens pligt til at tåle ændringer i sin stilling eller til at overtage en anden stilling, men ikke giver tjenestemanden ret til omplacering forud for en eventuel afskedigelse. 10/13

11 Ansættelsesområderne er fastlagt i aftale af 30. juni 2008 mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer, jf. cirkulære nr af 30. juni 2008 om ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd. Som opfølgning på indførelsen af nye ansættelsesområder i 1975 udsendte Finansministeriet cirkulære nr. 237 af 28. november 1977 vedrørende styringen af omflytninger af tjenestemænd. Cirkulæret, der blev ophævet ved cirkulære nr. 123 af 10. juli 1991, gav ikke en tjenestemand ret til at blive anvist en anden stilling. Opslag i forbindelse med omplacering I medfør af tjenestemandslovens 5, stk. 8, har finansministeren udstedt bekendtgørelse nr. 302 af 26. marts 2010 om opslag af tjenestemandsstillinger i staten (opslagsbekendtgørelsen). Opslagsbekendtgørelsens 4, stk. 1, nr. 1, der vedrører opslag i forbindelse med omplaceringer, har følgende ordlyd: Ansættelse sker uden opslag, når stillingen besættes med 1) En tjenestemand, der i medfør af tjenestemandslovens 12 eller af anden utilregnelig årsag, pålægges at overtage en anden stilling En tjenestemand med et ansættelsesområde, der omfatter Justitsministeriet med tilhørende institutioner (og samtlige andre ministeriers departementer), kan således uden opslag omplaceres for eksempel fra en politikreds til en anden eller til tjeneste hos Rigspolitiet, hvis tjenestemandens arbejdsopgaver er bortfaldet på det hidtidige tjenestested. Forsvarlig økonomisk forvaltning Efter Moderniseringsstyrelsens opfattelse skal ansættelsesmyndighederne overveje mulighederne for omplacering af en tjenestemand, inden en tjenestemand afskediges med rådighedsløn på grund af stillingsnedlæggelser, jf. herved også s. 9 i Personalestyrelsens publikation Personaletilpasninger i staten gennemgang af gældende reger, juni Dette skal ses på baggrund af kravet om, at der skal tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af offentlige midler, og ud fra de forvaltningsretlige sagligheds- og proportionalitetsprincipper, der er nævnt ovenfor. Moderniseringsstyrelsen kan i den forbindelse henvise til en undersøgelse, som Personalestyrelsen gennemførte i Det hedder herom i 11/13

12 rigsrevisors opfølgende notat fra december 2012 på statsrevisorernes beretning nr. 5/06 om ansættelsesformer i staten (januar 2007) blandt andet: Undersøgelsen viste, at stillingsnedlæggelser ofte sker i forbindelse med omstruktureringer, reformer eller større besparelsesrunder. Det er i disse tilfælde almindelig praksis, at ministerierne bestræber sig på at omplacere tjenestemænd, så afsked med rådighedsløn kan undgås. I det omfang det ikke er muligt at omplacere tjenestemænd, vurderer ministerierne, om det i den konkrete situation vil være formålstjenligt at henvende sig til andre ministerier. Moderniseringsstyrelsens undersøgelse viste, at genplacering af tjenestemænd ikke altid er ligetil af flere årsager. I det omfang stillingsnedlæggelsen sker som følge af ønske om at gennemføre besparelser, vil en genplacering kunne modvirke besparelserne på langt sigt, ligesom der i disse tilfælde også kan være tale om indførelse af ansættelsesstop. Et andet forhold er medarbejdernes kompetencer, som skal matche mulige genplaceringsstillinger. Det fremgår videre af rigsrevisors opfølgende notat fra 2012, at rigsrevisor er enig i, at: genplacering af tjenestemænd forudsætter forhold, som ministerierne ikke selv er herre over fx at der er en ledig stilling, og at kompetencer matcher og at det derfor kan være vanskeligt at genplacere tjenestemænd på rådighedsløn. Du har i breve af 19. september 2014, 5. november 2014 og 13. maj 2015 kommenteret de indhentede udtalelser. Du har bl.a. fastholdt din klage over afskedigelsen af A, herunder dine synspunkter om, at tjenestemænds vidtgående pligt til at tåle omplaceringer bør modsvares af en tilsvarende ret til omplacering, og at hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning støtter dine synspunkter. 3. Min vurdering På baggrund af det, der er anført i Rigspolitiets, Justitsministeriets og Moderniseringsstyrelsens udtalelser, har jeg ikke grundlag for at kritisere myndighedernes opfattelse af, at pligten efter 12 i tjenestemandsloven til at overtage en passende stilling ikke modsvares af en lignende forpligtelse til at tilbyde en tjenestemand en passende stilling. På den baggrund og efter min gennemgang af sagen har jeg heller ikke grundlag for at kritisere, at A blev afskediget frem for at blive omplaceret til en 12/13

13 af de ledige stillinger uden for X Politi. Jeg har i den forbindelse ikke grundlag for at antage, at beslutningen er i strid med sagligheds- og proportionalitetsprincipper. For god ordens skyld skal jeg bemærke, at jeg ikke har taget stilling til X Politis konkrete udvælgelse af A som den medarbejder, der bedst kunne undværes. Jeg henviser til, at jeg ikke har bedre forudsætninger end X Politi for at foretage en sådan konkret vurdering. Jeg har gjort Rigspolitiet, Justitsministeriet og Finansministeriet bekendt med resultatet af min undersøgelse. Jeg foretager mig herefter ikke mere i anledning af klagen. Jeg beklager den lange sagsbehandlingstid. 13/13

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse 20-1. Forvaltningsret 1133.2 114.3 12.1 2.2. Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse Et amt ansatte en arbejdstager på tjenestemandsvilkår efter lov om tjenestemænd i folkeskolen

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Flytning af statslige arbejdspladser

Flytning af statslige arbejdspladser Flytning af statslige arbejdspladser Gå hjemmøde 20. oktober 2015 ved advokat Arvid Andersen Grundlæggende ansættelsesretlig sondring: 1. Uvæsentlige (bagatelagtige) ændringer sådanne kan arbejdsgiveren

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen Inuit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede,

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede, 3HUVRQDOHIRUKROGYHGGHQIRUHVWnHQGHNRPPXQDOUHIRUP LO har modtaget udkast til en række af regeringens lovforslag i forbindelse med den forestående kommunalreform med henblik på vores bemærkninger. LO vil

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til.

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til. Landboforeningen Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Erhverv J.nr. MST1240-00260 Ref. Tisov/Suish Den 12. juli 2010 Landboforeningen Gefions henvendelse til Ombudsmanden vedr. kommunernes administration af reglerne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag

Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag På et møde i Statsministeriet den 28. september 2011 fik Henrik Sass Larsen af Statsministeriets og Justitsministeriets departementschefer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. august 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Kommunaludvalget L 67 - O Justitsministeriet Lovafdelingen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Dato: Kontor: Statsretskontoret Sagsbeh.: Johannes Martin Fenger Sagsnr.:

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt TALE Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 29. januar 15-01-2015 Sagsnr. CAL Anders

Læs mere