Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation"

Transkript

1 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab. Alle reginale bfrmer g institutiner efter 67, 107 g 108 i servicelven er mfattet af kvalitetsmdellen. I et samarbejde mellem reginerne er der udviklet kvalitetsstandarder inden fr udvalgte temamråder. Standarderne indebærer, at der udarbejdes en række retningsgivende dkumenter med retningslinjer fr, hvrdan arbejdet med standarderne finder sted i praksis på bfrmer g institutiner. Dkumenterne udarbejdes på t niveauer: Et fælles reginalt niveau med retningslinjer, der er gældende fr alle bfrmer/institutiner. Et lkalt niveau med instrukser, der er specifikt tilpasset målgruppen g indsatsen på den enkelte bfrm/institutin. Dette dkument udgør Regin Nrdjyllands fælles reginale retningslinjer fr kvalitetsmdellens standard fr kmmunikatin. På baggrund af dkumentet skal den enkelte bfrm eller institutin frmulere en lkal instruks.

2 Side 2 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DOKUMENTOVERBLIK... 2 FORMÅL... 3 FREMGANGSMÅDEN... 3 ANSVARLIG... 5 DOKUMENTATION... 5 REFERENCER... 5 DEFINITION AF BEGREBER... 5 YDERLIGERE OPLYSNINGER... 7 Dkumentverblik Dkumenttype: Fælles reginale retningslinjer Anvendelsesmråde: Bfrmer g institutiner i Regin Nrdjylland efter 67, 107 g 108 i servicelven Målgruppe: Alle medarbejdere på Specialsektrens bfrmer g institutiner, der beskæftiger sig med brgernes kmmunikative Titel: Retningslinjer fr: afdækning af de enkeltes kmmunikative ressurcer hvrdan viden m de enkeltes kmmunikative ressurcer msættes i daglig praksis på bfrmen eller institutinen løbende evaluering g eventuel revidering af de enkeltes kmmunikative afdækninger Standard: 1.1 Kmmunikatin Gældende fra: Standardbetegnelse: Den enkeltes kmmunikative ressurcer skal afdækkes Udarbejdet af: Dkumentet er udarbejdet i et samarbejde mellem medarbejdere fra Regin Nrdjyllands bfrmer g institutiner g Specialsektrens administrative medarbejdere ressurcer Gdkendt af: Dkumentet er gdkendt af styregruppen fr Dansk kvalitetsmdel i Regin Nrdjylland, nvember 2009 Revisin senest: I frlængelse af kvalitetsmdellens eksterne evaluering vil der blive taget stilling til revisin af dkumentet Revisinsansvarlig: Styregruppen fr Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde i Regin Nrdjylland

3 Side 3 Frmål Kmmunikatin er en helt elementær frudsætning fr de relatiner, der pstår imellem mennesker. Det er igennem kmmunikatin, at vi får indsigt i andre menneskers liv g kan udvise respekt fr andres persnlige integritet. Kmmunikatin er helt grundlæggende fr, at den enkelte bliver hørt g frstået g herigennem kan få størst mulig indflydelse på sit eget liv. Fr de mennesker, sm br på reginens bfrmer g institutiner, kan der være fysiske eller mentale betingelser, sm vanskeliggør kmmunikatinen. Derfr udfrdres persnalet ved, at en vellykket kmmunikatin kræver særlige faglige g metdiske indsatser. En vellykket kmmunikatin mellem persnale g bebere kræver, at persnalet er i stand til at frstå g møde brgeren der, hvr han eller hun er. Det er gså afgørende, at persnalet er i stand til at finde individuelle metder g/eller hjælpemidler i de situatiner, hvr brgeren eksempelvis mangler et verbalt sprg eller har kgnitive vanskeligheder. De fælles reginale retningslinjer fr kmmunikatinsstandarden beskriver rammerne fr, hvrdan brgernes kmmunikative ressurcer afdækkes, hvrdan viden m de kmmunikative ressurcer msættes i daglig praksis g hvrdan afdækningerne løbende evalueres g revideres. Retningslinjerne sætter fkus på følgende centrale frhld i arbejdet med kmmunikatin: - At der sker en systematisk afdækning g dkumentatin af brgernes kmmunikative ressurcer, sm indehlder flere frskellige perspektiver samt plysninger m fremtidige mål. - At afdækning af brgernes kmmunikative ressurcer altid sker i et samarbejde mellem flere fagpersner, g at brgerne selv såvel sm deres netværk inddrages i afdækningen. - At der anvendes relevante faglige metder g redskaber til kmmunikatinsafdækning. - At understøtte, at der sker vidensdeling g refleksin imellem medarbejdere, hvr viden msættes til knkrete handleanvisninger. - At sikre, at der sker løbende evaluering g herigennem et kntinuerligt fkus på udvikling af den enkeltes ptentiale. Fremgangsmåden De fælles reginale retningslinjer fr kmmunikatin fremgår i det følgende. Sm et led i arbejdet med kvalitetsmdellen fremsættes følgende krav: På den enkelte bfrm eller institutin udarbejdes en lkal instruks (en skriftlig plan) fr arbejdet med kvalitetsmdellens standard fr kmmunikatin. Instruksen skal beskrive den generelle fremgangsmåde fr arbejdet med standarden fr kmmunikatin g leve p til de fælles reginale retningslinjer. Det skal fremgå hvrdan arbejdet udføres, hvem der er ansvarlig fr arbejdets udførelse g hvrnår arbejdet finder sted. Retningslinjer fr afdækning af de enkeltes kmmunikative ressurcer Afdækningen af brgernes kmmunikative ressurcer skal integreres i de individuelle planer g indgå sm del af det samlede grundlag fr frmulering af mål g delmål. Afdækningen af brgernes kmmunikative ressurcer skal altid indehlde plysninger m brgernes egne ønsker til kmmunikatin. Fremtidige mål fr brgernes kmmunikative ressurcer skal fremgå af afdækningen.

4 Side 4 I frbindelse med brgernes indflytning indhentes relevante plysninger vedrørende brgernes kmmunikatin. Med samtykke fra brgeren, værgen eller frældremyndighedsindehaveren kan plysningerne indhentes fra tidligere g nuværende relevante samarbejdspartnere. Fr at belyse brgernes kmmunikative ressurcer bedst muligt skal afdækningen så vidt muligt fregå med inddragelse af relevante parter i brgernes netværk. Afdækningen skal fregå i et samarbejde mellem flere fagpersner. Den metdiske eller faglige tilgang til afdækning af brgernes kmmunikative ressurcer skal fremgå af den individuelle plan. Afdækningen kan med frdel indehlde følgende perspektiver: Hvrdan-perspektivet: Hvrdan kmmunikeres der med brgeren? Hvrdan er brgerens frtrlighed med g ønsker til frskellige kmmunikatinsfrmer? Hvrnår-perspektivet: Hvrnår kmmunikeres der med brgeren? Hvrnår kan kmmunikatinen mest hensigtsmæssigt finde sted? Er der særlige frhld, der skal tages højde fr? Hvr-perspektivet: Hvr kmmunikeres der med brgeren? Er der stedlige hensyn? Hvr føler brugeren sig tryg? Er der dele af kmmunikatinen, der skal fregå særlige steder? Hvem-perspektivet: Er der frskel på brgerens kmmunikatin afhængig af, hvem brgeren kmmunikerer med? Retningslinjer fr hvrdan viden m de enkeltes kmmunikative ressurcer msættes i daglig praksis på bfrmen eller institutinen Omsætning af viden m brgernes kmmunikative ressurcer i praksis er afgørende fr, at der skabes de bedst mulige vilkår fr kmmunikatinen. På den enkelte bfrm eller institutin skal det beskrives, hvrdan det sikres, at viden m brgernes kmmunikative ressurcer dkumenteres g msættes i praksis. Beskrivelsen kan med frdel angive, hvrdan bfrmens/institutinens scialfaglige it-system anvendes til dette frmål. Med brgernes samtykke skal medarbejderne på bfrmen/institutinen sikre, at betydningsfulde plysninger m brgernes kmmunikative ressurcer videregives til brgernes netværk. Retningslinjer fr løbende evaluering g eventuel revidering af de enkeltes kmmunikative afdækninger Fr at sikre, at kmmunikatinsafdækningen bliver et aktivt redskab i indsatsen på bfrmen/institutinen, skal der fastsættes tidsfrister fr arbejdet med afdækningen. Tidsfristerne skal leve p til følgende: Når brgere indskrives på en bfrm eller institutin i Regin Nrdjylland skal kmmunikatinsafdækningen være påbegyndt skriftligt inden fr den første måned. Fr indskrevne brgere skal der laves en plan, der beskriver, hvrdan det sikres, at afdækning af de kmmunikative ressurcer fregår i verensstemmelse med Specialsektrens fælles reginale retningslinjer fr kmmunikatinsstandarden. Fr at kmmunikatinsafdækningen skal afspejle brgernes aktuelle situatin, skal den løbende evalueres g revideres. I bfrmens/institutinens lkale instruks skal det beskrives, hvrdan den løbende evaluering g revidering af kmmunikatinsafdækningen fregår. Mindst én gang årligt skal kmmunikatinsafdækningen evalueres g revideres i sin helhed. Dette skal ske i sammenhæng med evaluering g revidering af de individuelle planer.

5 Ansvarlig Side 5 Frstanderen har det verrdnede ansvar fr bfrmens/institutinens arbejde med kvalitetsmdellens standard fr kmmunikatin, herunder arbejdet med de fælles reginale retningslinjer. Frstanderen inddrager den øvrige ledelse g medarbejdere i arbejdet. Dkumentatin Frstanderen skal sikre, at der freligger dkumentatin fr, at man på bfrmen/institutinen arbejder i verensstemmelse med kravene i kvalitetsmdellens standard fr kmmunikatin g herunder de fælles reginale retningslinjer. Referencer Bruger- g pårørendeplitik i Specialsektren i Regin Nrdjylland (2009) (Link) Det gde liv i egen blig (Scialministeriet 2007) (Link) Lv m scial service (Link) Definitin af begreber Kmmunikatin Kmmunikatin frstås sm summen af alle nnverbale g verbale kmmunikatinsfrmer, sm et menneske benytter sig af i en kmmunikatinssituatin. Det vil sige, kmmunikatin er mere end blt tale. Kmmunikatin invlverer gså gestikulatin, øjenkntakt, lyde, mimik g krpssprg. Kmmunikatin er desuden relatinel: Det fregår i et samspil mellem t eller flere persner. Kmmunikatin pstår g udvikles i en relatinel prces, g det betyder, at både afsender g mdtager påvirker det, sm bliver sagt, g måden det siges på. Kmmunikatin kan således ændre frm g udtryk afhængigt af den sammenhæng, sm den fregår i. Afdækning af kmmunikative ressurcer Afdækning af brgernes kmmunikative ressurcer indebærer at vurdere g dkumentere brgernes kmmunikatin. Afdækningen må ikke frveksles med neurlgiske, psyklgiske undersøgelser g udredninger. Begrebet kmmunikative ressurcer mfatter udver verbal g nnverbal kmmunikatin gså kgnitive, psykiske g sciale ressurcer. Desuden dækker begrebet ver såvel brgernes aktuelle frudsætninger sm udviklingsptentiale. I frlængelse af venstående kmmunikatinsfrståelse er det desuden vigtigt at være pmærksm på, at afdækning af kmmunikative ressurcer frstås sm en relatinel prces, g at brgernes kmmunikative ressurcer kan variere alt efter den sammenhæng, kmmunikatinen fregår i. Brger Der anvendes mange frskellige betegnelser fr de mennesker, der benytter sig af Regin Nrdjyllands sciale tilbud: Brgeren, beberen, brugeren, barnet g den unge. I dette dkument anvender vi den mest generelle betegnelse brgeren sm dækkende fr denne mangfldighed af betegnelser. Fr mennesker med nedsat psykisk funktinsevne kan der være tale m, at deres interesser g rettigheder varetages af andre. Fr vksne kan der være repræsentatin fra en værge eller pårørende. Fr børn g unge under 18 år er der særlige regler, idet de er under frældremyndighed. Dette betyder i praksis, at brgeren i beslutninger vedrørende eget liv kan være repræsenteret ved frældremyndighedsindehaver(e), værge eller pårørende.

6 Side 6 Bfrm/institutin Reginale tilbud efter lv m scial service 67, 107 g 108 er mfattet af Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde. I kvalitetsmdellen benyttes knsekvent begrebet bfrm fr døgntilbud til vksne, mens institutinsbegrebet henfører til alle reginale døgntilbud til børn g unge. Standarder En standard er et mål fr kvalitet med knkrete krav g anvisninger, sm lægges til grund fr evaluering. Der er i Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde blevet udarbejdet seks fælles natinale standarder. Standarderne er generiske, hvilket betyder, at de gælder alle reginale bfrmer/institutiner uanset målgruppe. De generiske standarder sikrer en ensartethed i det faglige niveau på tværs af målgrupper g ydelser. Der er udviklet tre ydelsesspecifikke standarder fr henhldsvis kmmunikatin, brugerinddragelse g individuelle planer g tre rganisatriske standarder fr henhldsvis kmpetenceudvikling, arbejdsmiljø g ledelse. Retningsgivende dkumenter (herunder retningslinjer g instrukser) I standarderne stilles der krav m, at der udarbejdes retningsgivende dkumenter. Dette er en samlet betegnelse fr de frskellige typer af beskrivelser af arbejdsgange med videre, der giver retning (udstikker anvisninger) fr det daglige arbejde på bfrmerne/institutinerne. Retningsgivende dkumenter kan således bestå af vejledninger, prcedurer, retningslinjer g instrukser, der er udarbejdet på reginalt eller lkalt niveau. I Specialsektren i Regin Nrdjylland er der udarbejdet fælles reginale retningslinjer til hver af de seks standarder. Disse retningslinjer skal på den enkelte bfrm/institutin danne baggrund fr udarbejdelse af lkale instrukser, der er specifikt tilpasset målgruppen g indsatsen på det pågældende sted. Instruksen skal beskrive den generelle fremgangsmåde fr, hvrdan arbejdet udføres, hvem der er ansvarlig fr arbejdets udførelse g hvrnår arbejdet finder sted. Denne beskrivelse skal være i verensstemmelse med de fælles reginale retningslinjer på mrådet g kunne dkumenteres i frbindelse med evaluering af arbejdet med kvalitetsmdellens standarder.

7 Yderligere plysninger Side 7 Fakta m kvalitetsmdellen på det sciale mråde Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er et resultat af de senere års øgede fkus på dkumentatin g kvalitetsudvikling i den ffentlige sektr. Dette øgede fkus stiller større krav til bfrmer g institutiner m at kunne begrunde, beskrive g dkumentere den sciale indsats g dens virkninger. Et af frmålene med Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er således at sikre systematisk dkumentatin, synlighed g gennemsigtighed i indsatsen til gavn fr brgerne, medarbejderne, de pårørende g ffentligheden. På den enkelte bfrm/institutin vil kvalitetsmdellen være et redskab, der muliggør faglig udvikling g læring blandt medarbejdere. Fr brgerne vil mdellen medføre øget fkus på en række centrale mråder i indsatsen. Med henblik på en succesfuld implementering af kvalitetsmdellen på det sciale mråde uddannes der ressurcepersner på alle bfrmer/institutiner. Ressurcepersnerne fungerer sm tvhldere g bistår implementering af mdellen i tæt samarbejde med ledelsen. Hvr du kan finde mere m kvalitetsmdellen på det sciale mråde Se kvalitetsmdellens natinale hjemmeside: Se Regin Nrdjyllands hjemmeside m kvalitetsmdellen: Link Se alle fælles reginale retningslinjer fr Regin Nrdjylland: Link Kntaktplysninger Du kan kntakte Regin Nrdjyllands medarbejdere på kvalitetsmdellen i Specialsektren: Marianne Hlland på telefn eller pr. mail Maya Appel på telefn eller pr. mail DEN DANSKE KVALITETSMODEL PÅ DET SOCIALE OMRÅDE REGION NORDJYLLAND SPECIALSEKTOREN

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.1 Kmmunikatin Lkal instruks Dkumenttype: Lkal instruks Titel: Instruks fr: - Afdækning af de enkeltes kmmunikative ressurcer - Hvrdan viden m de enkeltes kmmunikative

Læs mere

- hvordan de enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende afklares og håndteres

- hvordan de enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende afklares og håndteres Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.2 Brugerinddragelse Lkal instruks Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: - hvrdan de enkeltes frudsætninger fr indflydelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.1 Kmmunikatin Lkal instruks Skrænten, Sødisbakke. Dkumenttype: Lkal instruks Titel: Instruks fr: - Afdækning af de enkeltes kmmunikative ressurcer - Hvrdan viden

Læs mere

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes Lkal instruks fr kmmunikatin Skrænten, Sødisbakke Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.1 Kmmunikatin Lkal instruks Skrænten, Sødisbakke. Dkumenttype: Lkal instruks Titel: Instruks fr: - Afdækning

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri g Scial Januar 2016 Fælles reginal retningslinje fr ledelse Resume ver arbejdsgange vedrørende ledelse Arbejdet med ledelse Generelt Indhldet i de lkale virksmhedsgrundlag Evaluering af resultater

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

- hvordan de enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende afklares og håndteres

- hvordan de enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende afklares og håndteres Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.2 Brugerinddragelse Lkal instruks Tårnly & Fjrdblink, Sødisbakke herefter blt Tårnly Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks

Læs mere

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.1 Kmmunikatin Lkal instruks Tårnly g Fjrdblink, Sødisbakke herefter blt Tårnly. Dkumenttype: Lkal instruks Titel: Instruks fr: - Afdækning af de enkeltes kmmunikative

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv Oktober 2018 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Indflydelse på eget liv Side 2 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Plitik fr mødet med brgeren Plitik fr mødet med brgeren Visin Rebild Kmmune vægter nærdemkrati g brgertrivsel højt. Brgerinddragelse g en service verfr brgerne, der er kendetegnet ved kvalitet g rettidighed

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation Side 2 Lokal Instruks for kommunikation Dokumentoverblik Standard: Kommunikation Dokumenttype: Lokal Instruks INDHOLD GÆLDENDE

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Ballerup Kommunes strategi for den sammenhængende ungeindsats år

Ballerup Kommunes strategi for den sammenhængende ungeindsats år BALLERUP KOMMUNE Dat: 9. august 2018 Tlf. dir.: 2516 9407 E-mail: mrh@balk.dk Kntakt: Mette-Luise Rhde Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Ballerup Kmmunes strategi fr den sammenhængende ungeindsats 13-30 år INDLEDNING

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: Oktber 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Apopleksi

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Apopleksi 21. februar 2017 DAKI PRO-SEKRETARIATET Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe - Appleksi Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Appleksi Dat g versin D. 14. februar 2017 versin 1 Gdkendelse Sekretariat

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Hofte og Knæ

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Hofte og Knæ 15.03.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe - Hfte g Knæ Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Hfte g Knæ Dat g versin D. 15. marts 2017 versin 1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt af den natinale

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

1. Indledning. 2. Gældende ret. Socialudvalget L 178 Bilag 5 Offentligt. Socialministeriet Lovkoordinering/Børnekontoret

1. Indledning. 2. Gældende ret. Socialudvalget L 178 Bilag 5 Offentligt. Socialministeriet Lovkoordinering/Børnekontoret Scialudvalget 2009-10 L 178 Bilag 5 Offentligt Scialministeriet Lvkrdinering/Børnekntret Teknisk gennemgang af frslag m gdkendelse af g tilsyn med private tilbud g ptagelse på Tilbudsprtalen indehldt i

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Indsatsområde 2005/2007: UPLA med et særligt fokus på voksenlæring og pædagogiske læreplaner

Indsatsområde 2005/2007: UPLA med et særligt fokus på voksenlæring og pædagogiske læreplaner Indsatsmråde 2005/2007: UPLA med et særligt fkus på vksenlæring g pædaggiske læreplaner Arbejdsgrundlag fr dagtilbud Udarbejdet af: Marianne Frederiksen g Lisbeth Ræbild, Børne- g Kulturfrvaltningen, Daginstitutiner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede voksenområde Vejledning til standardkntrakter vedr. sciale tilbud på det specialiserede vksenmråde Indledning Rammeaftale m faglig udvikling, styring g krdinering af kmmunale g reginale tilbud indgås årligt mellem

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Antimobbestrategi for Bankagerskolen

Antimobbestrategi for Bankagerskolen Antimbbestrategi fr Bankagersklen 1. Frmålet med antimbbestrategien Frmålet med Bankagersklens antimbbestrategi er - at skabe rammerne fr gd trivsel samt at frebygge mbning blandt eleverne - at tydeliggøre

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Depression

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Depression 3. juli 2017 DAKI PRO-SEKRETARIATET Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Depressin Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Depressin Dat g versin D. 2.maj 2017 versin 1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Graviditet,

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Graviditet, 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Graviditet, fødsel, barsel Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Graviditet, fødsel, barsel Dat g versin D. 14. maj 2018 versin 1.1 Gdkendelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Side 1/7 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Fælles kommunal retningslinje for standarden 1.2 Indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel i Socialafdelingen Med udgangspunkt

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Frivilligcenter Herning et lokalt videns- og kompetencecenter

Frivilligcenter Herning et lokalt videns- og kompetencecenter Frivilligcenter Herning et lkalt videns- g kmpetencecenter Strategi 2018 2020 Gdkendt på bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 Ajurført den 21. juni 2018 FRIVILLIGCENTER HERNING side 1 STRATEGI 2018-2020

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

IT-sikkerheds- og Persondatapolitik for Vester Nebel Vandværk A.m.b.a.

IT-sikkerheds- og Persondatapolitik for Vester Nebel Vandværk A.m.b.a. IT-sikkerheds- g Persndataplitik fr Vester Nebel Vandværk A.m.b.a. Intrduktin IT-sikkerhedsplitik Denne it-sikkerhedsplitik, sm er besluttet af bestyrelsen, udgør den verrdnede ramme fr at prethlde it-sikkerheden

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Nye veje til aktiviteter g ledsagelse fr persner med handicap Prjektets frmål: Prjekt Visinsseminar/Musikfestival har et dbbelt sigte: Visinsseminar med wrkshp sigter på at generere ideer til udvikling

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN

SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Emne: Retningslinje fr brug af sciale medier g særligt Facebk Dat: 5. januar 2018 Sagsbeh.: Direktinen Sagsnr.: 85.10.00-G00-2-17 På baggrund af dialg med KL er der udarbejdet

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere