Handleplan for ordblindeindsats i Gribskov Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for ordblindeindsats i Gribskov Kommune"

Transkript

1 Handleplan for ordblindeindsats i Gribskov Kommune Februar 2020 Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse Baggrund for handleplanen...2 Logopæd-teamet...3 Læsekonsulenten...3 Dagtilbud...4 Opsporing...4 Indsatser...4 Kompetenceudviklingsforløb for pædagogisk personale...5 Videnspakker...5 Sprogpædagogisk grundkursus...5 Sprog i samspil...5 Sprognetværksmøder...6 Indsatser rettet mod familier...6 Sprogligt boost-forløb...6

2 Forældremøder...6 Samarbejde med sundhedsplejen...6 Samarbejde med dagplejen...7 Overgang fra dagtilbud til skole/fo...7 Skole...7 Opsporing...7 Nuværende indsatser...8 Læsecenter...8 Læsevejledere...9 Læsehandleplaner...9 Skolernes kompetencecenter...9 It-understøttende læse- og skriveredskaber fra 3. klasse...10 Forældresamarbejde...10 Nye indsatser...11 Læsekonsulentbesøg på skoler...11 Tema-aften forløb for lærere og læsevejledere...11 Pilotprojekt...11 Indsatser rettet mod familier...12 Kurser til familier...12 Kurser til ordblinde forældre...12 Netværksgrupper...12 Overgange fra skole til ungdomsuddannelse...12 Baggrund for handleplanen Gode sproglige kompetencer er afgørende for børns udvikling og dannelse, idet sprog giver børn mulighed for at udtrykke sig om følelser, tanker, behov og viden om verden. Kommunikation og sprog har derfor stor betydning for børns deltagelse i sociale og læringsfælleskaber, demokratiske processer og samfundet. Et velfungerende talesprog udgør et afgørende element i læsning og dermed læring. Derfor er det vigtigt at skabe optimale læringsmiljøer i både dagtilbuddet og skolen, som er med til at fremme børns sproglige og læseudvikling. Dette fordrer en tidlig og fokuseret sprogindsats af høj kvalitet både i hjemmet og i pasningsordningen. 2

3 Logopæd-teamet Logopæderne evaluerer sproglige og kommunikative vanskeligheder hos børn i dagtilbuddet, skoler og specialtilbud og tilrettelægger passende indsatser afhængigt af det enkelte barns behov. Ud over dette varetager logopæderne en række forebyggende og konsultative indsatser, som bl.a. er beskrevet i det nedenstående. Med de midler som er blevet fordelt, har det været muligt at oprette en ekstra stilling i logopædgruppen, således at der nu er en deltidslæsekonsulent stilling forankret i PPR. Opgaven varetages af en audiologopæd med speciale i læsevanskeligheder, herunder ordblindhed. Handleplanen bliver løbende revideret ift. tiltag/indsatser i samarbejde med institutioner og skoler. Indsatsernes effekt vil ligeledes blive vurderet undervejs i forløbet i samarbejde med skoler og institutioner. Læsekonsulenten Læsekonsulenten har til opgave bl.a. at koordinere og implementere den kommunale handleplan for ordblindeindsatsen i dagtilbud og skole, evaluere ordblindeindsatsen samt tilrettelægge kompetenceudviklingsforløb og faglige netværk for læsevejledere med særligt fokus på ordblinde elever. De overskydende midler til rådighed for ordblindeindsatsen varetages af læsekonsulenten i samarbejde med læsevejlederne. Læsekonsulentens opgaver bliver: medansvarlig for udvikling og implementering af kommunens ordblindeindsats Ansvarlig for kortlægning og systematisering af kommunens læseindlæring og opsporing for ordblindeelever sparringspartner for læsevejledere sparring og rådgivning af skoleledere samt læsevejledere omkring udvikling og fastholdelse af arbejdet med læsevanskeligheder, herunder ordblindhed deltagelse i og facilitering af netværk for læsevejledere deltagelse i udviklingen af arbejdet med overgange mellem skole og ungdomsuddannelse medansvarlig for udvikling af projekter med fokus på ordblindeindsatser og søge eksterne fondsmidler til dette formål arrangere kompetencekurser til læsevejledere 3

4 Dagtilbud Opsporing Der er et øget fokus på børns sproglige kompetencer via forskellige nationale tiltag, herunder sprogvurderinger, som anvendes til at opspore børn med sproglige vanskeligheder. I Gribskov kommune anvendes Rambølls: Hjernen og hjertet til at identificere og opspore børn med sproglige vanskeligheder, som på sigt, er i stor risiko for at få læsevanskeligheder. Opsporing af ordblindhed i dagtilbud kan ikke foretages via en egentlig ordblindevurdering af børn i dagtilbud. Det er for tidligt i barnets liv at fastslå, hvem der er i egentlig risiko for ordblindhed. Denne vurdering kan først foretages, når barnet begynder i skole. Der er dog på dagtilbudsområdet en øget opmærksomhed på sproglige vanskeligheder, som kan føre til læsevanskeligheder på sigt. Herudover er der skærpet opmærksomhed på, om der i barnets liv er risikofaktorer, der kan have en indflydelse på barnets læseindlæring, fx det at have ordblinde forældre. Indsatser De sprogansvarlige i den enkelte institution har hidtil varetaget rollen som tovholder på den sprogpædagogiske indsats i institutionen. I forbindelse med implementeringen af den styrkede læreplan er sprogindsatsen i kommunen blevet genbesøgt, hvor der bl.a. er kigget på, hvilke behov dagtilbuddene har. Der er blevet udtrykt et ønske om, at alle i den enkelte institution tager ansvaret for den daglige sprogpædagogiske praksis, og at der etableres et fælles mål for den sproglige indsats med afsæt i den styrkede læreplan, så alle medarbejdere løbende bliver opkvalificeret til at kunne etablere læringsmiljøer af høj kvalitet. I dagtilbuddet opspores børn med sproglige udfordringer via sprogvurdering som foretages, når barnet er 3, 4 og 5 år. Afhængigt af barnets score vil barnet blive tilbudt forskellige evidensbaserede sprogstimulerende indsatser i tæt samarbejde med forældrene og logopæd. Et eksempel på en indsats kan være et individuelt undervisningsforløb, hvor logopæden underviser barnet i tæt samarbejde med forældre og institution. 4

5 Med opnormeringen i logopædgruppen har det været muligt at udbyde og implementere en række nye tiltag (efterspurgt af dagtilbuddet), som har til formål at støtte institutionerne i den styrkede læreplan og dermed optimere læringsmiljøet i den enkelte institution. En del af disse tiltag er allerede blevet iværksat i 2019, mens andre vil blive implementeret i 2020 og i det efterfølgende år. I det følgende præsenteres disse nye tiltag. Kompetenceudviklingsforløb for pædagogisk personale Videnspakker Disse har til formål at bringe forskningen ud i praksis. Logopædgruppen har derfor tilrettelagt aktionslæringsforløb for det pædagogiske personale i institutionerne, hvor medarbejderne bliver understøttet i at udvikle hverdagspraksisser, der styrker børnenes læring og deltagelsesmuligheder ud fra evidensbaserede metodikker. Pt. udbyder logopæderne forløb om dialogisk læsning, mens flere videnspakker vil blive udbudt i 2020 og efterfølgende, herunder early literacy og læringsmiljøer. Sprogpædagogisk grundkursus Alle medarbejdere i dagtilbuddet vil fra februar 2020 få mulighed for at tilmelde sig et sprogpædagogisk grundkursus bestående af 12,5 timers undervisning om grundlæggende sprogpædagogiske principper, hvor deltagerne bl.a. vil få viden om den sproglige udvikling, og hvordan den skriftsproglige læring kan understøttes allerede i dagtilbuddet. Dette kursus er blevet efterspurgt af dagtilbuddet. Sprog i samspil Sprog i samspil er en canadisk evidensbaseret metode, som har til formål at understøtte det pædagogiske personale i, hvordan det kan understøtte den sociale, sproglige og førskriftsproglige udvikling i vuggestuen, dagplejen og børnehaven med særligt fokus på kommunikative strategier i hverdagen. Pt. har én institution haft kompetenceudviklingsforløbet med succes, mens to institutioner deltager i forløbet i

6 Sprognetværksmøder Logopæderne er ansvarlige for planlægning og afholdelse af tre årlige sprognetværksmøder og en fælles årlig temadag for institutionerne, hvor repræsentanter fra de forskellige institutioner deltager. På møderne udveksler repræsentanterne viden og erfaring med hinanden og vil blive præsenteret for ny viden om sprogpædagogik og den tidlige læseudvikling af logopæderne. Indsatser rettet mod familier Sprogligt boost-forløb Der findes børn med sproglige vanskeligheder, som har brug for en fokuseret og intensiv indsats i dagtilbuddet. Logopæderne er med til at oprette lokale sproggrupper i tæt samarbejde med det pædagogiske personale, hvor der fokuseres specifikt på børnenes sproglige vanskeligheder i en afgrænset periode. Børnene modtager således et sprogligt boost-forløb i tæt samarbejde med forældrene, hvor logopæderne yder sparring og vejledning. Forældremøder Logopæderne deltager i forældremøder i institutioner og holder oplæg om, hvordan forældre kan understøtte deres børns sproglige udvikling i hverdagen. Desuden er logopædteamet ved at etablere et samarbejde med biblioteket og legeteket om at udvikle særlige materialer velegnet til bl.a. dialogisk læsning og tematisk sprogstimulering, som forældrene kan låne med hjem samt afholdelse af sprogcaféer for forældre og børn med sprogstimulerende aktiviteter. Samarbejde med sundhedsplejen Logopædteamet samarbejder med sundhedsplejerskerne i Familieiværksætterne, som er en tidlig, forebyggende indsats, for alle 1. gangs forældre med det formål, at styrke forældreskabet gennem et tværgående og familierettet fokus. Det handler både om at give førstegangsforældre kompetencer gennem dialogbaseret forløb og om at etablere netværk blandt førstegangsforældre. Det hele til gavn for familiens sammenhængskraft og for barnets sproglige, motoriske og personlige udvikling. 6

7 Samarbejde med dagplejen Logopædteamet har et tæt samarbejde med dagplejen i form af besøg i legestuerne, kompetenceudviklingsforløb for dagplejen samt afholdelse af forældreaftener, hvor logopæder vejleder forældre i, hvordan de kan understøtte deres barns sproglige udvikling. Overgang fra dagtilbud til skole/fo En god overgang fra dagtilbud til skole er kendetegnet ved sammenhæng mellem det, børnene kender, og det nye. Der skal etableres et tæt samarbejde mellem børnehave, FO og skole at sikre denne sammenhæng systematisk og kontinuerligt. Samarbejdet skal rammesættes af ledelsen og have blik for, hvilke pædagogiske værdier og forventninger, de tre institutioner hver især kommer med. I overgangen fra børnehaven til SFO/skolen samarbejdes om at skabe et øget fokus på børns sproglige og skriftsproglige udvikling. For førskolebørn med sproglige udfordringer, hvor sprogvurderingerne peger på en særlig indsats, er det vigtigt, at samarbejdet omfatter en grundig overlevering af barnets sproglige udfordringer. Der skal derfor afholdes sprog- og læsekonferencer, hvor logopæderne deltager i et samarbejdsmøde på skolen med lærere og pædagoger i forbindelse med overgangen fra børnehave til skole. På disse møder laves der konkrete aftaler om indsatser for de børn, som har sproglige vanskeligheder, og som er i risiko for ordblindhed. Det nyetablerede mini FO tilrettelægges med fokus på sampraksis mellem børnehaverne, logopæder og pædagogisk personale i skolen. Skole Opsporing Børns læseudvikling er hverken enkel, forudsigelig, lineær eller ens. Nogle børn oplever, at sprog, læse og skriveundervisningen giver udfordringer og måske vanskeligheder. Eleven kan have vanskeligheder, som udspringer af elevens kognitive udvikling og færdigheder f.eks. forsinket sprogudvikling, nedsat hukommelse eller manglende opmærksomhed. Alle elever skal ifølge Folkeskoleloven sprogvurderes i børnehaveklasse, så resultaterne af sprogvurderingen kan bruges ved tilrettelæggelsen af en differentieret undervisning, 7

8 med udgangspunkt i elevernes aktuelle sproglige niveau, kompetencer og forudsætninger. Ordblindhed kan med sikkerhed først påvises fra 3.klasse. Det nuværende testprogram består af Hogrefes materiale, skriftsproglig udvikling. Der benyttes Bogstavprøve som anvendes til at opspore ordblindhed i 0. klasse. Bogstavprøve 1 tages inden for de første tre måneder af elevernes skolegang. Ordlæseprøve 1 og 2 anvendes i henholdsvis 1. og 2. klasse og sætningslæseprøve 1 og 2 anvendes i henholdsvis 2. og 3. klasse. Prøverne er med til at vurdere elevernes niveau og udvikling, også med fokus på tidlig opsporing af ordblindhed. Fra 3. klasse anvendes Ordblindetesten, som kan identificere elever med afkodningsvanskeligheder. For at fremme en tidlig indsats kan Ordblinderisikotesten allerede anvendes fra slutningen af børnehaveklassen, og viser, om barnet er i særlig risiko for ordblindhed. Nuværende indsatser Læsecenter Læsecenteret er et specialpædagogisk tilbud målrettet børn og unge fra klassetrin, hvis primære vanskelighed er ordblindhed eller massive læse- og skrivevanskeligheder. Tilbuddet er normeret til 10 elever ad gangen. Eleverne indstilles til Læsecentret via egen skole i samarbejde med forældre, og der visiteres centralt jf. årshjul for visitation. Ved revisitation er det skoleledelsen på Nordstjerneskolen, som sikrer at indstillingen indeholder som minimum en handleplan samt evt. en ny PPV af barnet. Formålet for dette specialpædagogiske tilbud er at udvikle den enkelte elevs læse- og skrivekompetencer, således at det vil være muligt på sigt at blive tilknyttet almenområdet, og kunne tage en ungdomsuddannelse. For at være i læsecenterets målgruppe skal elevens læseresultat i den nationale test under afkodning rubriceres i klart under middel, og eleven skal være testet ordblind i ordblindetest fra undervisningsministeriet. Eleverne har som udgangspunkt alderssvarende kognitive kompetencer, men de kan også have andre vanskeligheder end læsning. Eleverne tilknyttes en stamklasse på Nordstjerneskolen, og modtager undervisning i Læsecenteret efter en individuelt tilrettelagt handleplan. Med afsæt i folkeskolens formål arbejder Læsecentret for at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige 8

9 kompetencer. Dette med udgangspunkt i den enkelte elevs styrker, potentialer og behov. Undervisning og vejledning af elever har derfor forskellig form og indhold afhængig af elevens behov Læsevejledere For at udvikle og understøtte læseundervisningen på Gribskov Kommunes skoler, samarbejder skolens læsevejledere om at understøtte de læsesvage/ordblinde elevers læseudvikling. Der er ansat læsevejledere på alle folkeskoler i Gribskov kommune. Læseundervisningen tænkes ind som en vigtig fælles indsats for alle lærere og i alle fag gennem hele skoleforløbet. Læsevejlederne samarbejder konkret om læseundervisningen på skolen for alle lærere i alle fag. Fagudvalget for dansk på den enkelte skole etablerer et forum for videndeling om ordblindhed og om læsning, herunder faglig læsning. Læsehandleplaner I Gribskov Kommune er skolerne forpligtede til at udarbejde læsehandleplaner for de elever, der har læsevanskeligheder. Læsehandleplanerne danner rammen og grundlaget for de kommende års arbejde med styrkelse af elevernes læsekompetencer i alle fag i folkeskolen. Skolernes kompetencecenter Skolens kompetencecenter har i samarbejde med skolens ledelse og skolens læsevejledere en central rolle i arbejdet med implementeringen af den lokale læseindsats for de læsesvage/ordblinde elever. Kompetencecenteret har en vigtig opgave i at understøtte de læsesvage/ordblinde elevers generelle udvikling af deres læsekompetencer, samt i at rådgive og vejlede lærerne i brugen af digitale læremidler bl.a. i brugen af læsekompenserende it-redskaber. Eksempler på indsatser til læsesvage elever: Intensive læseforløb som fx Reading Recovery (RR) fra 1. klasse Læsekurser på alle klassetrin 9

10 Holddeling på klasseniveau, årgangsniveau eller med udgangspunkt i sprogkommunikationstema. Læseboost It-understøttende læse- og skriveredskaber fra 3. klasse. Det er politisk besluttet, at der anvendes de samme hjælpemidler i folkeskolen som på ungdomsuddannelserne. Læsetest (Ordblindetest fra Undervisningsministeriet, Hogrefe læsetest) Vaks (Vælg AfKodningsStrategi) fra 4. klasse (undervisningsprogram og materiale for ordblinde børn). Små hold 4-6 elever. It-understøttende læse- og skriveredskaber fra 3. klasse Gribskov kommunes skoler anvender AppWriter som læsekompenserende ithjælpemidler, hvilket er samme hjælpemiddel der anvendes på alle ungdomsuddannelser i Danmark. AppWriter understøtter ikke altid formler og billeder, hvilket producenten er klar over på grund af tilbagemeldingerne fra bl.a. Gribskov kommune. Der arbejdes lokalt med at finde en løsning på OCR scanning af dokumenter. Forældresamarbejde Forældre til ordblinde elever er aktive samarbejdspartnere i det forpligtende og involverende samarbejde med skolen. Det gælder både i dagtilbud og skole, at forældrene skal bakke op om børnenes dagligdag og tage ansvar for, at børnene er undervisningsparate. I samarbejde med læsekonsulenten og læsevejlederne skal de enkelte skoler arbejde løbende med optimering af deres ordblindeindsatser og tilbud til de forældre, som har brug for ekstra støtte og konkretisering til at bakke op om deres børns sproglige og skriftsproglige udvikling. Det professionelle personale informerer, gennem hele skoleforløbet, forældrene grundigt om elevens udvikling på det sproglige og skriftsproglige område via handleplaner med konkrete mål og delmål for ordblindeindsatsen. 10

11 Nye indsatser Læsekonsulentbesøg på skoler Læsekonsulenten kommer efter aftale med skoleledelse og læsevejledere ud på de enkelte skoler for at høre om skolernes indsatser for de ordblindelever. Der vil være fokus på de indsatser som allerede foregår, indsatser som er i risiko for at forsvinde på grund af skolernes økonomi samt indsatser som skolernes ønsker i fremtiden. Disse besøg vil finde sted vinter og tidligt forår Informationerne vil blive samlet og fremført for læsevejledere og skoleledere foråret Tema-aften forløb for lærere og læsevejledere Specialkonsulent fra Undervisningsministeriet afholder to temaaftener for lærere og læsevejledere om ordblindhed og andre læsevanskeligheder i skoleåret Der vil være fokus på centrale elementer i en sprog- og skriftsprogsudviklende undervisning samt organiseringsformer, som kan understøtte lærernes muligheder for at tilgodese elever med skriftsprogsvanskeligheder i den almindelige undervisning. Pilotprojekt Der iværksættes et pilotprojekt på Gribskolen i skoleåret , hvor ordblinderisikotesten anvendes til tidlig opsporing af børn, som er i risiko for ordblindhed, og der iværksættes en efterfølgende intensiv indsats bestående af 4 timers undervisning i bl.a. lydlig opmærksomhed i 12 uger for de elever, som bliver identificeret som værende i risiko for ordblindhed, og som også har andre risikofaktorer såsom sproglige vanskeligheder eller arvelig disposition for ordblindhed. Testning og intervention udføres af en logopæd. Resultatet fra projektet skal anvendes i den videre dialog og beslutningstagen om indførelse af ordblinderisikotest på samtlige skoler i kommunen til tidlig opsporing af ordblindhed samt indsatser i 0.klasse og 1. klasse for elever, som er i risiko for ordblindhed. 11

12 Indsatser rettet mod familier Kurser til familier Familier til elever som vurderes til at være i risiko for at udvikle læsevanskeligheder i 0. kl. på baggrund af viden om familien samt bogstav og ordlæseprøver tilbydes et kursus i og omkring læsning, samt vejledning til hvordan de kan støtte deres barns læseudvikling. Dette kursus udbydes af logopæderne i samarbejde med skolen. Kurset vil have en varighed af et par timer på elevernes egne skoler, og udbydes som et gruppeforløb én gang årligt på skolen. Eleverne og deres forældre opspores via den logopæd, som er tilknyttet skolen samt skolens personale. For eksempel læsevejleder, 0.klasses lærere samt dansk som andetsprogslærere DSA. Kurser til ordblinde forældre Forældre til elever med ordblindhed/læsevanskeligheder som selv er ordblinde eller har læsevanskeligheder, har mulighed for et gratis undervisningsforløb i samarbejde med ordblindekoordinator fra jobcentret og/eller VUC i Hillerød Netværksgrupper Der findes netværksgrupper for forældre til ordblinde børn på Helsinge bibliotek, som fungerer uafhængigt af den kommunale indsats. Overgange fra skole til ungdomsuddannelse Læsekonsulenten vil have et tæt samarbejde med jobcenterets ordblindekoordinator i forhold til at udveksle erfaringer med vanskeligheder, som de unge oplever i forbindelse med skiftet til en ungdomsuddannelse og efterfølgende finde nogle løsninger, som vil gavne de unge og deres familier. Et eksempel på dette er at udvikle procedurer og beskrivelser, som hjælper eleverne til at få hurtig adgang til hjælpemidler, i forbindelse med skiftet til en ungdomsuddannelse. Der skal sikres en grundig vejledning til UU-vejledere, ledelse på skolerne samt forældre, hvis børn ansøger om adgang til en ungdomsuddannelse. Det er vores erfaring, at mange ordblinde elever falder fra en ungdomsuddannelse, grundet manglende adgang til de IT- hjælpemidler, som blev benyttet i grundskolen, i den første tid på ungdomsuddannelsen. Der skal udarbejdes en overleveringsskabelon til forældrebrug i 12

13 samarbejde med læsevejlederne, som skal benyttes ved elevens overgang til ungdomsuddannelsen. 13

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Indledning Børn er født til at lære. Gennem hele barndommen tilegner børn sig kompetencer, som gør, at de kan deltage i sociale fællesskaber og forstå sig selv og deres

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år.

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Oktober 2018. Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Stevns kommune har i de senere år fået en del flere tosprogede børn. PPR og talehøreteamet ønsker at disse børn tilbydes bedre støtte i

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Langhøjskolens ordblindehandleplan

Langhøjskolens ordblindehandleplan Langhøjskolens ordblindehandleplan 1 I ordblindehandleplanen beskrives Langhøjskolens beredskab for at opdage hhv. elever med risiko for læsevanskeligheder, elever med læsevanskeligheder og elever med

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Rudersdals indsats for ordblinde elever

Rudersdals indsats for ordblinde elever Rudersdals indsats for ordblinde elever Hvad kan forventes af Skole og Familie? Hvad kan forventes af skolerne? Hvordan får eleven diagnosen ordblindhed? - hvem, hvad, hvornår, hvilken 7. november 2017

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen -Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen 2018-19 Læsevejledning 0. 3. klasse AKTIVITET INDHOLD LÆSEVEJLEDERENS ROLLE AUGUST Information om årshjulet og testning på 0. 8. 21.8.: 1. danskfagudvalgsmøde

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever

Et tilbud til ordblinde elever Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

PPR Halsnæs. Teamleder tale-høre konsulenter Tina Helgogaard Abrahamsen. Teamleder psykologer og udviklingskonsulenter Linda Holck Kraul

PPR Halsnæs. Teamleder tale-høre konsulenter Tina Helgogaard Abrahamsen. Teamleder psykologer og udviklingskonsulenter Linda Holck Kraul PPR Halsnæs Teamleder tale-høre konsulenter Tina Helgogaard Abrahamsen Teamleder psykologer og udviklingskonsulenter Linda Holck Kraul 1 PPR lovgrundlag Folkeskoleloven 12 stk. 2 er grundlag for PPRs virksomhed:

Læs mere

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse.

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse. Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Aflæggerbordsnotat: Orientering om eksisterende indsatser ift. ordblindhed og læse-skrivevanskeligheder i Københavns Kommune

Aflæggerbordsnotat: Orientering om eksisterende indsatser ift. ordblindhed og læse-skrivevanskeligheder i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 30. januar 2019 Aflæggerbordsnotat: Orientering om eksisterende indsatser ift. ordblindhed og læse-skrivevanskeligheder i Københavns

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag:

Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag: Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag: Dagtilbudslovens 11: Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre

Læs mere

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2 Handleplan for skriftsproglig udvikling Utterslev Skole NB: LST = Læse/skriveteknologi, fx AppWriter, diktafonfunktion o.l. Indhold 0. årgang:... 2... 2... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg:... 2 1. årgang:...

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Sprogpilot Fredensborg

Sprogpilot Fredensborg 1 Sprogpilot Fredensborg Titel: Fredensborg Kommunes Læseforløb Udarbejdet af: Læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen Udgivet af: Center for Skole og Dagtilbud, Fredensborg Kommune. Version: 2.1 Versionsdato:

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Udviklingsplan for Skarrild Skole

Udviklingsplan for Skarrild Skole Udviklingsplan for Skarrild Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Højmeskolens. Videns- og Kompetencecenter for Læsning. Kurser, sparring og tilpassede forløb. Ordblind/ Skriftsprogsvanskeligheder

Højmeskolens. Videns- og Kompetencecenter for Læsning. Kurser, sparring og tilpassede forløb. Ordblind/ Skriftsprogsvanskeligheder Højmeskolens Videns- og Kompetencecenter for Læsning For alle 34 folkeskoler og skoletilbud under UngOdense i Odense Kommune Inkluderende læringsmiljøer Forskningsbaseret tilgang Kurser, sparring og tilpassede

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser.

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser. Mål for læsning på Møllehøjskolen Alle elever videreudvikler og udfordres på alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældrerollen i forhold

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

sprog, læsning og skrivning

sprog, læsning og skrivning Favrskov Kommunes strategi for sprog, læsning og skrivning Favrskov Kommune 2 Favrskov Kommunes strategi for sprog, læsning og skrivning Indledning Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik har som overordnet

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

GRUNDLAG FOR PLC-TEAMETS SAMARBEJDE 1. JANUAR 2016

GRUNDLAG FOR PLC-TEAMETS SAMARBEJDE 1. JANUAR 2016 SKOLENS NAVN: Hedevang Med funktionsbeskrivelsen og model for teamorganisering for Roskilde Kommunes pædagogiske læringscentre PLC (2015) sættes en overordnet vision for PLC-teamets arbejde: PLC-TEAMET

Læs mere

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19 Formålet med læsehandleplanen Formålet med læsehandleplanen er at vedligeholde og styrke indsatsen omkring elevernes læsefærdigheder og -kompetencer. Der har

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn v. Skole- og Dagtilbudschef Per Viggo Larsen Syddjurs Kommune Lidt tal og fakta om kommunen: - dækker knap 700

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

Obligatorisk evaluering og tidspunkt

Obligatorisk evaluering og tidspunkt Obligatorisk evaluering og tidspunkt Alder/Klas se-trin 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 5 år / inden skolestart Når barnet er 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Notat. Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune

Notat. Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune Center for Policy Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune Mål og rammer for pædagogikken i fritidsordninger under folkeskoleloven i Københavns

Læs mere

Rebild Kommunes Sprogstrategi. Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos de 0-16 årige

Rebild Kommunes Sprogstrategi. Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos de 0-16 årige Rebild Kommunes Sprogstrategi Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos de 0-16 årige Indledning Visionen for arbejdet med børn og unges sprog-, læse- og skrivefærdigheder i Rebild Kommune

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGARBEJDE. Børnehuset Ved Åen

SPROGVURDERING OG SPROGARBEJDE. Børnehuset Ved Åen SPROGVURDERING OG SPROGARBEJDE Børnehuset Ved Åen FORMÅL DEN NYE RAMME SKAL SIKRE: At børn der skal sprogvurderes bliver det At der sker opfølgning på sprogvurderingerne At der skabes systematik og skriftlighed

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Tilsynsrapport dagtilbudsområdet

Tilsynsrapport dagtilbudsområdet Tilsynsrapport dagtilbudsområdet Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport for det pædagogiske tilsynsbesøg Dagtilbudstype og navn: Dato for tilsynsbesøg: 23.02.18 Tilsynsførende (navn): Dagtilbudsleder:

Læs mere

Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører

Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører Forældre, skole, sundhedspleje, PPR samt Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen 2 Kære læser Med Retningslinjer

Læs mere

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling Vejledning til sprogvurderinger - og indskoling September 2016 I Holbæk Kommune arbejder vi systematisk og fagligt med udvikling af børns sprog og læsekompetencer. For at sikre pædagoger og lærere de bedste

Læs mere

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019 Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune August 2019 1 Indhold Indledning 3 Fakta om skolens forpligtelser i forhold til afdækning af ordblindhed 4 Forslag

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Tema Beskrivelse Tegn

Tema Beskrivelse Tegn September 2018 Lokal handleplan Inklusionsstrategi Nedenstående er udarbejdet ud fra Dragør Kommunes inklusionspolitik fra 2016, og på baggrund af skolernes udviklingsplan og de otte skolepolitiske mål.

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune.

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale og sprog: 0-6 år Handleplan for sprogstimulering i dagtilbudene Mindst en pædagog i alle institutioner deltager i UCC

Læs mere

Læsecenter Herning. Indhold

Læsecenter Herning. Indhold Læsecenter Herning Indhold Indledning...3 Modellen for Læsecenter Herning Tidsplan for Læsecenter Herning...4 Mål...3 Eleven...5 Nøglebidrag som elev...5 IT-patrulje...5 Forældre:...6 Nøglebidrag som forælder:...6

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis:

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik prog- og læsepolitik Indledning...4 Sprog- og læsepolitik...6 Dagtilbudsområdet...8 Skoleområdet... 12 Sprog- og læsepolitik i Favrskov

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi 2014-2017 Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette

Læs mere

Læsepolitik for Ullerødskolen

Læsepolitik for Ullerødskolen Læsepolitik for Ullerødskolen Formål Formålet med læseundervisningen er, at eleverne: - udvikler deres læse- og skrivefærdigheder - oplever læselyst og får gode læsevaner - lære at læse for at lære i alle

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Børne og Skoleudvalget mål for 2018

Børne og Skoleudvalget mål for 2018 Børne og Skoleudvalget mål for 2018 BSU-01 Langsigtet mål Børn, unge og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt, således at, højst 9 % af de bornholmske børn i alderen 0-18 år har en myndighedssag

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

Fremtidigt læsecenter i Norddjurs Kommune

Fremtidigt læsecenter i Norddjurs Kommune 1 Fremtidigt læsecenter i 2 Indhold Forord...3 Forslagets grundlag...4 Læsecentret i dag...5 Fremtidigt læsecenter...6 Læsecentrets opgave...7 Målgruppe...8 Elevkurser og placering...9 Ledelse...11 Opgaver

Læs mere