BILLUND KOMMUNE SDR. OMME BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILLUND KOMMUNE SDR. OMME BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT:"

Transkript

1 BILLUND KOMMUNE SDR. OMME BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SDR. OMME BØRNEHAVE Årligt anmeldt pædagogisk tilsyn med kommunale daginstitutioner i Billund Kommune 3 2 RAMMEBETINGELSER Børnegruppen Skoleudsættelser Forældreinddragelse Overgange Lokale spørgsmål Kommunespecifikke spørgsmål Arbejdet med verdensborgerskab Diplommodulet Leg, kreativitet og læring 11 3 EVALUERING AF RESULTATER Sprogvurdering Motorikvurdering 18 4 ORDINÆRT TILSYN I SDR. OMME BØRNEHAVE Sammenfatning/primære opfølgningspunkter 21 2

3 1 ORDINÆRT TILSYN I SDR. OMME BØRNEHAVE 1.1 Årligt anmeldt pædagogisk tilsyn med kommunale daginstitutioner i Billund Kommune Deltagere fra dagtilbuddet: Bodil Sparvath og Winnie Schweitz Navn på tilsynsførende: Karina Krogh Kristensen Dato for tilsyn: 8. juni 2020 Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn (jf. Dagtilbudslovens rammer): Af dagtilbudsloven 5 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af de kommunale dagtilbud og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer der er fastsat efter 3 efterleves samt at de rammer og eventuelle prioriterede indsatser fastsat efter 3a efterleves. Pædagogisk tilsyn skal således tilse og sikre: At de kommunale daginstitutioner praktiseres i overensstemmelse med dagtilbudsloven og de rammer og eventuelle prioriterede indsatser som Kommunalbestyrelsen har fastsat. At børnene har medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Tilsynet skal som led heri tilse og sikre at de kommunale daginstitutioner bidrager til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. At de kommunale daginstitutioner fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektiver. At den ydelse de kommunale daginstitutioner leverer til forældre og børn herunder børn i udsatte positioner, er i overensstemmelse med serviceniveauet i kommunen. At de kommunale daginstitutioner arbejder med afsæt i det fælles pædagogiske grundlag og de seks pædagogiske læreplaner. At de kommunale daginstitutioner skaber kontinuitet og sammenhæng i børnenes liv gennem samarbejde dagtilbud imellem og mellem dagtilbud og skole samt samarbejde mellem dagtilbud, forældre og evt. andre fagpersoner. At der i de kommunale daginstitutioner etableres en evalueringskultur. Kommunens beskrivelse af øvrige rammer for tilsynet med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres anmeldte og uanmeldte tilsyn: Der føres 1 årligt anmeldt pædagogisk tilsyn med de kommunale daginstitutioner. Kommunens beskrivelse af anledning, fokus og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde: Det aktuelle tilsyn er et årligt anmeldt pædagogisk tilsyn. Rammesætning af s tilsyn: Tilsynet er et årligt anmeldt pædagogisk tilsyn. Forud for det dialogbaserede tilsynsmøde den 8. juni 2020 observerede tilsynsførende i med afsæt i KIDS vurderingsskemaet Leg og aktivitet samt fik en rundvisning af to børn som guide den 25. maj Formålet var at få et indblik i den pædagogiske praksis samt det pædagogiske lege- og læringsmiljø. Tilsynet er ført i den periode, hvor Danmark har været ramt af corona og præget af sundhedsstyrelsens retningslinjer. Tilsynet er ført med en bevidsthed herom. KIDS: Kvalitetsudvikling i Daginstitutioner. 3

4 Primære opfølgningspunkter fra s seneste tilsyn: Opfølgningspunkter Fokus på læringsmiljøet, de seks læreplanstemaer og læring hele dagen Folketinget vedtog den 24. maj 2018 lov om ændring af dagtilbudsloven. Ændringen betød, at den styrkede pædagogiske læreplan herunder det fælles pædagogiske grundlag, de seks læreplanstemaer og de tolv tilhørende brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring skal udgøre rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Det pædagogiske personale i børnehaven har givet udtryk for, at det styrkede fokus på læringsmiljøet, de seks læreplanstemaer og læring hele dagen giver meget mening. I arbejdet hermed benyttes SMTTE modellen og der gøres brug af GLK til evaluering. Børnehaven arbejder med de seks læreplanstemaer i såvel kortere som længere projekter samt i forbindelse med hverdagsrutinerne. Der arbejdes pt. med "matemusik" herunder tal og matematisk forståelse i et samarbejde med Kulturskolen. I arbejdet hermed er der fokus på børnenes zone for nærmeste udvikling. Arbejdet med de seks læreplantemaer dokumenteres og visualiseres for forældrene via en blomst der viser det emne, der arbejdes med i midten og de seks læreplantemaer som blade. Det pædagogiske personale har i forbindelse med udarbejdelse af den pædagogiske læreplan selvevalueret den pædagogiske praksis. På baggrund heraf er der særligt blevet arbejdet med børneperspektiver og inddragelse heraf. Derudover har det pædagogiske personale været inddraget i udarbejdelsen af børnehavens nye pædagogiske læreplan. Fokus har været på at koble den pædagogiske faglighed og praksis med den pædagogiske læreplan. Det pædagogiske personale har givet udtryk for, at forløbet har givet ejerskab. Forbedringstavlen og udviklingen heraf Børnehaven fortæller, at forbedringstavlen fungerer godt og rammesættende for organiseringen og strukturen i børnehaven. Indholdet planlægges i forbindelse med teammøde om torsdagen, hvor der bl.a. sættes fokus på børn og børnegruppen (det enkelte team har møde hver anden torsdag) og på fredagsmøder. Forud for fredagsmøderne modtager alt pædagogisk personale referat fra torsdagsmødet som forberedelse. Børnehaven evaluerer løbende den pædagogiske praksis og laver løbende justeringer. Der er et ønske om fremadrettet, i endnu højere grad, at have fokus på evalueringsdelen i arbejdet med forbedringstavlen. Observationen via KIDS viste også, at forbedringstavlen understøtter og systematiserer den pædagogiske praksis samt lege- og læringsmiljøets indhold. Arbejdet med børneinddragelse og børneperspektiver i overgange Der arbejdes med børneinddragelse og børneperspektiver i overgangen mellem børnehave og skole. Dette med en bevidsthed om, at det ikke er altid, at der bør/kan være børneinddragelse og at alle børneperspektiver ikke hver gang kan inddrages. Det er en balancegang. Der er nu løbende besøg på skolen og ikke kun de sidste 3 måneder forud for overgangen. Børn med særlige behov kommer på flere besøg end resten af børnegruppen. Børnene tager billeder af hvad de synes er spændende og interessant på skolen og der bliver også lavet børneinterviews herom. Læsevenner fra 5. klasse kommer desuden ned i børnehaven og læser for børnehavebørnene. De viser derudover skolestarterne rundt på skolen. Børn med særlige behov svarer sammen med det pædagogiske personale på spørgsmål omhandlende barnet og dets oplevelse af børnehaven til brug i forbindelse med overgangen (de tre huse). Der er en oplevelse af, at det er en god metode. 4

5 2 RAMMEBETINGELSER 2.1 Børnegruppen I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets børnegruppe med følgende ord (3-6 år): Institution beskrivelse: er for alle 3-6 årige børn. Børnehavens normering er variabel - i 2017 forventes et gennemsnitlig børnetal på 69 børn. Børnegruppen har en nogenlunde ligelig fordeling af drenge og piger. De enkelte årgange ligger på mellem 22 og 24 børn. Børnegruppen består hovedsagelig af børn født i Danmark samt enkelte børn fra andre lande. Det er ofte børn fra Polen, Ukraine og Letland. Personalet består af 12 faste medarbejdere - 7 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 1 kok, 1 køkkenmedhjælper, souschef og leder. I perioder har vi praktikanter tilknyttet børnehaven. Godkend eller tilret beskrivelsen så den passer til de aktuelle forhold: er for alle 3-6 årige børn. Børnehavens normering er variabel - i 2020 forventes et gennemsnitlig børnetal på 59 børn. Børnegruppen har en nogenlunde ligelig fordeling af drenge og piger. Børnetallet på årgangene er svingende og ligger på mellem 17 og 25 børn. Børnegruppen består hovedsagelig af børn født i Danmark samt enkelte børn fra andre lande. Det er ofte børn fra Polen, Ukraine og Letland. Personalet består af 12 faste medarbejdere - 7 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 1 kok, 1 køkkenmedhjælper, souschef og leder. I perioder har vi praktikanter tilknyttet børnehaven. Beskrivelsen af børnegruppen under den aktuelle pædagogiske læreplan vil blive opdateret og revideret, når Rambøll Hjernen&Hjertets system er opdateret i forhold hertil. Er dagtilbuddet funktionsopdelt? Ja Er dagtilbuddet aldersopdelt? Ja Er børnegruppen opdelt på andre måder? Ja Beskriv hvordan børnegruppen er opdelt: Alle børn er indskrevet i. En børnehavedag er inddelt tidsmæssigt og funktionsmæssigt hen over dagen efter en fast dagsstruktur. Genkendeligheden ligger netop i den faste struktur og de fysiske rammer. Vi arbejder med holddeling, således at børnene hen over dagen er deltagende i såvel voksenstyrede aktiviteter og selvvalgte aktiviteter. Derudover spiser børnene i faste spisegrupper der ligeledes justeres efter hvad der giver bedst mening ud fra børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det sidste år børnene går i børnehaven har gruppen base i den afdeling vi kalder for Uglegruppen. I Uglegruppen arbejder vi målrettet frem mod overgangen til skole. Vi finder det vigtigt at børnene kender hinanden og ved at de 'hører sammen' og lærer at agere i det fællesskab de jo skal være i de næste mange år. Beskriv kort de pædagogiske overvejelser, som ligger bag opdelingen: Opdelingerne af børnegruppen tilgodeser børnenes mulighed for selv at kunne bestemme og lade sig inspirere samt at få et "læringsskub". Aldersblandede grupper bidrager til en højere grad af leg på tværs af aldre. Det bidrager også til, at børnene lærer at 5

6 drage omsorg for hinanden og støtte hinanden. Der er desuden mulighed for spejling på tværs af aldre. Aldersopdelte grupper bidrager til, at aldersmæssige interesser kan udforskes og at der kan sættes fokus på specifikke temaer i forhold til den pågældende aldersgruppes niveau og behov for udvikling. Derudover opdeles børnene nogle gange i kønsopdelte grupper. Pædagogerne er primærpædagog for en aldersblandet gruppe. Børnehaven har et løbende fokus på læringsmiljøet og hvordan det kan forbedres og tilrettes så det tilgodeser det enkelte barns og børnegruppens behov og perspektiver. Rundvisningen med børn som guide viste, at børnene er fortrolige med børnehavens dagsstruktur og ved hvad tavlen med dagsaktiviteter og oversigt over placering af børn og det pædagogiske personale betyder. Børnene virker trygge hermed og det giver dem samtidig et overblik over, hvad de selv skal, men også hvor andre børn og voksne er. Observationen via KIDS viste, at der er fokus på at give plads til og værne om børnenes leg. Børnene kan vælge vokseninitierede aktiviteter til og fra samt har mulighed for længerevarende fordybet leg. Det pædagogiske personale er opmærksom på at understøtte børnene i at indgå i leg. Organiseringen muliggør, at det pædagogiske personale kan fordybe sig med børnene om et fælles tredje. Observationen viste ydermere, at der er mulighed for forskellige legeformer i børnehaven og at der er tilbud om flere forskellige vokseninitierede aktiviteter i løbet af en dag. De vokseninitierede aktiviteter har fokus på at inddrage børnenes perspektiv samt formes og justeres løbende i forhold hertil. Der ses flere eksempler på, at børnene og det pædagogiske personale sammen udvikler de vokseninitierede aktiviteter. Det pædagogiske personale har en grundlæggende nysgerrighed på, hvordan det opleves at være barn. Kortlægningen T fra Program for læringsledelse viser, at pigerne vurderes højere end drengene i forhold til sociale færdigheder, eksternaliseret adfærd samt kommunikation og sprog af kontaktpædagogerne. Der er fokus på køn i det pædagogiske arbejde. Det primære fokus er dog på det at være barn og børnegruppen. Der arbejdes bl.a. med "tigertræning" og "hit med lyden" til gavn for drengene, men også for hele børnegruppen. Børnehaven fortæller, at forældrene har set værdien af aktiviteterne. 6

7 2.2 Skoleudsættelser I forbindelse med skolestart har der været følgende skoleudsættelser i dagtilbuddet: Angiv antallet af skoleudsættelser i det forløbne år: 0 Ved ikke Er antallet af skoleudsættelser i det forløbne skoleår tilfredsstillende? 5,0 0% Uddyb eventuelt dit svar: Slet ikke I meget høj grad I forbindelse med overgangen mellem dagtilbud og skole udarbejdes der i efteråret dialogprofilen 'På vej mod skole' på alle børn. På baggrund heraf bliver der i fællesskab med forældrene sat fokus på det enkelte barns udviklingspunkt(er) forud for skolestart. I forbindelse med en skoleudsættelse er der et tæt samarbejde mellem forældre, skolen, dagtilbuddet og PPS ved behov. Der udarbejdes en handleplan. Forældrene inddrages heri. Dette års drøftelse omkring børnenes overgang til skolen har ikke givet anledning til skoleudsættelse. 7

8 2.3 Forældreinddragelse Ved ikke Er samarbejdet mellem dagtilbuddet og forældregruppen velfungerende? 4,0 0% Slet ikke I meget høj grad Uddyb eventuelt dit svar: Der er alt i alt et velfungerende forældresamarbejde i. Meget få klager og generelt en god tone i dialogen. Kortlægningen T3 viste, at der er stor tilfredshed med børnehaven. Kortlægningen viste også, at der blandt forældre til de ældste børn er en større tilfredshed med børnehaven end blandt de yngste børns forældre. Noget kunne tyde på, at der for forældrene er noget i overgangen fra dagplejen til børnehaven der kræver en stor tilvænning? Vi har besluttet at det vil vi arbejde med for evt. at kunne tilgodese forældrenes overgang til børnehaven. Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til: Flg. tiltag er påbegyndt: Uddeling af ny velkomstfolder til nye forældre start 1. januar Folderen er desuden lagt på BørneIntra som info til alle forældre Dagsorden til opstartssamtalen (ca. 3 måneder) skal revideres. Der skal afholdes 4 års dialogsamtale med start fra 1. januar Hertil er der lavet en fast dagsorden. BørneIntra der skal laves en tydelig fordeling af, hvem der skriver faglige opslag på intra hver dag. Der skal laves en rollebeskrivelse af primærpædagogens opgaver og ansvar med fokus på nye børn og deres forældre. Personalet skal lave et relationsskema på forældrene (Maj / Juni 2020). Dette arbejde bliver udsat på grund af nuværende Corona situation. Efter modtagelsen af resultaterne fra kortlægningen T fra Program for læringsledelse blev der afholdt en pædagogisk dag og lavet en pædagogisk analyse af de yngste børns forældres tilfredshed med børnehaven og fundet opretholdende faktorer. Ovenstående tiltag er et resultat heraf. Kortlægningen T i forbindelse med Program for læringsledelse peger også på, at forældrene er positive i forhold til informationen samt indhold og aktiviteter i børnehaven. Det pædagogiske personale giver ligeledes udtryk for, at samarbejdet med forældrene er meget over gennemsnittet. 8

9 2.4 Overgange I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets målsætning for arbejdet med overgange med følgende ord (3-6 år): Område beskrivelse: Dagtilbudslovens 1 Stk. 4 beskriver, at der skal skabes sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Dagtilbudslovens 7 Stk. 5 beskriver, at dagtilbud i samarbejde med forældrene skal sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. I Billund Kommune er det værdifuldt at give børnene gode betingelser for skift mellem dagpleje/vuggestue, børnehave og skole, således at ethvert barn ved en overgang fra en institution til en anden føler sig ventet og velkommen. Som en del af kommunens sammenhængende børnepolitik er der udarbejdet en overordnet rammebeskrivelse for overgangene i børnenes liv. Rammen skal sikre helhed og sammenhæng i børnenes trivsel og læring. Den overordnede ramme er omsat til lokale aktivitets- og handleplaner i de enkelte distrikter. Den sammenhængende børnepolitik er erstattet af Billund Kommunes dagtilbudspolitik, der bl.a. indeholder et tema om overgange samt af den overordnede ramme for sammenhænge i overgangen mellem børnehave og skole. Af rammen fremgår det, at i Billund Kommune skal børn og forældre opleve en god overgang mellem børnehave og skole, da det gavner børnenes læring og trivsel i overgangsperioden og fremover. Et forpligtende samarbejde mellem børnehave og skole er med til at sikre kontinuitet og genkendelighed i overgangen og dermed helhed og sammenhæng i barnets liv. Rammen omsættes lokalt til konkrete handlinger i og på tværs af den afgivende og modtagende institution i distriktet. Der er pt. ved at blive udarbejdet rammer for yderligere overgange i barnets liv. I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets metode og aktiviteter for arbejdet med overgange med følgende ord (3-6 år): Område beskrivelse: Overgangen til børnehave. Dagplejen besøger børnehaven i mindre grupper i perioden maj til september. Børnehaven besøger dagplejen i hallen i perioden oktober til april. Alle dagplejere og deres børn er på et fælles årligt besøg i børnehaven den sidste onsdag i august, hvor et fælles tema er rammen. Forældre og barn inviteres til et forbesøg, hvor børnehaven præsenteres og den første tid i børnehaven aftales. Fra børnehave til skole: Der udarbejdes en plan for aktiviteter der i perioden februar til april rettes mod overgangen. Personale fra skolens førskoleteam besøger børnene i børnehaven flere gange i samme periode og børnene fra Uglegruppen besøger skolen. Procedure for overleveringmøderne kan læses på Børneintra. Personale fra børnehaven er med de første dage børnene er i sfo. Derudover er 5. klasse fra Sdr. Omme skole 'læsevenner' for Uglebørnene. Godkend eller tilret beskrivelsen så den passer til de aktuelle forhold Overgangen til børnehave. Dagplejen besøger børnehaven i mindre grupper i perioden maj til september. De private børnepassere kan hele året besøge børnehaven én dag om måneden. Disse besøg er altid ude på børnehavens legeplads. Børnehaven besøger dagplejen i hallen et par gange i perioden oktober til april. Alle dagplejere og deres børn er på et fælles årligt besøg i børnehaven, hvor et fælles tema er rammen. Forældre og barn inviteres til et forbesøg, hvor børnehaven præsenteres og den første tid i børnehaven aftales. Dagplejerene kommer på besøg i børnehaven med børnene når forældrene har været på besøg. Det samme er tilbuddet til de private børnepassere. Fra børnehave til skole: Der udarbejdes en plan for aktiviteter der i perioden februar til april rettes mod overgangen. Personale fra skolens førskoleteam besøger børnene i børnehaven flere gange i samme periode og børnene fra Uglegruppen besøger skolen. Der afholdes et overleveringsmøde mellem børnehaven og skolen med fokus på børnenegruppen og de ting, der er blevet arbejdet med i børnehavetiden. Personale fra børnehaven følger børnene den første tid de er på skolen. Derudover er 5. klasse fra Sdr. Omme skole 'læsevenner' for Uglebørnene, og når børnene overgår til 'skolestarter' er samme klasse 'venskabsklasse' for dem. Børnehavens og skolens bestyrelser holder desuden et møde i oktober hvor der evalueres på seneste overlevering. 9

10 og Sdr. Omme Skole er godt i gang med at omsætte rammen for sammenhænge i overgangen mellem børnehave og skole til konkrete handlinger i og på tværs af børnehaven og skolen. Der bliver bl.a. samlet "spor" i forbindelse med det årlige eventyrprojekt i børnehaven, hvor der skrives et eventyr og laves en forestilling (børnene får det skrevne eventyr med i skolen). Derudover bliver børnene interviewet om, hvad de glæder sig allermest til ved at skulle starte i skole. Udsagnene fra børnene hænges op på skolen og der bliver løbende talt herom, når børnene er startet i skole. Der bliver desuden afholdt et årligt evalueringsmøde. Børnehaven udarbejder dialogprofiler og overgangsbeskrivelse på alle børn forud for overgangen. Disse udarbejdes med fokus på børnenes perspektiv. Det savnes, at skolen gør brug heraf. Ved ikke Fungerer arbejdet med overgange tilfredsstillende i jeres område? 5,0 0% Slet ikke I meget høj grad Uddyb eventuelt dit svar: Generelt er der er godt samarbejde med såvel dagplejen, de private børnepassere og skolen. Der er årligt indlagt en evaluering, hvor såvel aktiviteter som samarbejde ud fra både et børneperspektiv og et voksent perspektiv er på dagsordenen. Evt. forbedringspunkter drøftes for at kvalificere. I forhold til de private børnepassere så er der samme tilbud til dem i forhold til besøg én gang om måneden samt når de har et barn der skal begynde i børnehaven. De private børnepassere har mulighed for at besøge børnehaven hele året. Børnehaven giver udtryk for, at dialogprofilerne er et brugbart redskab i forbindelse med overgangsarbejdet. Der gøres brug af de dialogprofiler, der bliver udarbejdet i dagplejen. Der savnes overgangsbeskrivelser fra dagplejen. 2.5 Lokale spørgsmål 10

11 2.6 Kommunespecifikke spørgsmål Kommende spørgsmål er udarbejdet af kommunen selv for at imødekomme eventuelle kommunespecifikke opmærksomhedspunkter eller problemstillinger Arbejdet med verdensborgerskab Hvordan arbejder det pædagogiske personale i den daglige pædagogiske praksis med at støtte børnene i at blive skabende verdensborgere? Børn som Skabende Verdensborger Projekt i foråret: Mig og vores By Verdens flag Wizefloor: vendespil med flag/lande Fantasi rejser Hvad kendetegner Danmark: H. C. Andersen, LEGO, årstider osv. Mad: Dansk mad mad fra andre lande Traditioner i Danmark traditioner i andre lande Der har desuden været valg i børnehaven, hvor børnene stemte på, hvad de gerne ville have at spise til eftermiddagsmad. Børnehaven har arbejdet med ovenstående projekter i forhold til at støtte børnene i at blive skabende verdensborgere. Derudover arbejdes der løbende med verdensborgerskab i forbindelse med hverdagsrutinerne. Arbejdet med verdensborgerskab kobles løbende med læreplanstemaerne. Arbejdet har bidraget til børnenes selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber og et demokratisk samfund. Derudover har det givet børnene erfaring med at træffe valg og erfaringer med konsekvenser af de valg man tager. Arbejdet med verdensborgerskab dokumenteres løbende på børnehavens tavle således, at forældrene kan støtte op om tiltagene. Det igangværende Billund Builds for dagtilbud og skoler i Billund Kommune sætter fokus på "FN s 17 verdensmål børn skaber verden. Temaet markerer en fortsættelse af sidste års tema "Børn som skabende verdensborgere" ved at sætte yderligere fokus på FN s verdensmål. Hvordan understøtter ledelsen det pædagogiske personales arbejde med verdensborgerskab? Vi er der altid - sikrer rammesætning og understøtter nye initiativer med ideer og evt. nye investeringer. Vi reflekterer og evaluerer sammen med personalet. Refleksion og evaluering sker i forbindelse med teammøder, fredagsmøder, p-møder og løbende i den daglige pædagogiske praksis. Børnehaven har en tovholder for arbejdet med verdensborgerskab. Derudover har de en løbende fælles brainstorm på arbejdet med temaet i personalestuen. Den ovenstående beskrevne praksis er sådan ledelsen i generelt understøtter det pædagogiske personale i deres pædagogiske praksis. Kortlægningen T fra Program for læringsledelse viser, at det pædagogiske personale vurderer ledelsen af børnehaven meget over gennemsnittet Diplommodulet Leg, kreativitet og læring Hvordan arbejder ledelsen og det pædagogiske personale løbende med at forankre viden fra diplommodulet i den daglige pædagogiske praksis? 11

12 I har vi en refleksiv pædagogisk praksis og evalueringskultur. Her deltager ledelsen og sikrer herigennem at der hele tiden bliver linket til den nye viden. Hos os har vi særligt været optaget af Lene Iversholt og det hun kalder 'Et inkluderende grundsyn i praksis, omhandlende udvikling i fællesskabet, organisering og samarbejde og dagens forskellige læringsrum. Fokus og overvejelser omkring 'institutionslogikker' samt hvordan en mere 'risikofyldt leg' kan give læring til børn og løfte dem til nye højder. De voksnes positionering og det at være medleger som voksen, har ligeledes vores opmærksomhed. Den reflekterende og evaluerende pædagogiske praksis sker i professionelle læringsfællesskaber og understøttes af aktionslæring der hvor det giver værdi. Det pædagogiske personale ser værdien af aktionslæring og er blevet trygge ved arbejdsformen. Der er blevet eksperimenteret med aktionslæring ved, at en pædagog har filmet legesituationer børnene imellem og efterfølgende har børnene set optagelsen og talt herom med det pædagogiske personale. Der er et antal pædagoger, der ikke har været på diplommodulet. Kompetencepakken "Børns leg og eksperimenterende virksomhed" kan med fordel benyttes som et element i at introducere dem for relevant teori fra diplommodulet. Selvevalueringen af den pædagogiske praksis, udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan og den pædagogiske dag med fokus på kortlægningsresultaterne fra Program for læringsledelse har medvirket til en god indsigt i diplommodulets pointer. Der er særligt blevet arbejdet med risikofyldt leg, børneperspektiver, den voksne som medleger og organiseringen i børnehaven. Hvilken effekt af diplommodulet ser I i det pædagogiske læringsmiljø? Vi ser at personalet formår at få teori omsat til pædagogisk praksis. De tør at kaste sig ud i nye udfordringer/ aktiviteter. Det at flere pædagoger har deltaget i samme uddannelse har betydet at én + én i flere situationer giver 3. Personalet er blevet mere dus med at bruge video i deres pædagogiske praksis og ser det nu som et brugbart redskab. Kortlægningerne i Program for læringsledelse viser, at det pædagogiske personales vurdering af deres kompetencer er steget betydelig fra T til T Observationen via KIDS viste, at den risikofyldte leg "lever" i børnehaven. Det pædagogiske personale igangsætter aktiviteter, der understøtter den risikofyldte leg samt giver børnene lov og plads til at være risikofyldte i deres lege. Rundvisningen med to børn som guide viste også, at børnene er risikofyldte i deres fysiske adfærd. Børnene klatrede på og hoppede flere gange ned fra møbler, reoler og borde samt udforskede diverse risikofyldte legeinstallationer på legepladsen såsom et højt klatrestativ. De eksperimenterede også med fart på løbecykler samt at køre ind i ting. Observationen viste også, at de voksne i høj grad er medlegere og bruger sig selv til at understøtte børnenes leg og sammen med børnene at videreudvikle deres leg. Leg er i stort fokus i den pædagogiske praksis. Der var flere eksempler på engagerende og længerevarende samspil mellem det pædagogiske personale og børnene om et fælles tredje. Kortlægningen T fra Program for læringsledelse viser i sammenhæng hermed, at børnene oplever en barn-voksen relation, der er over gennemsnittet. Børnenes perspektiver imødekommes og deres ideer og perspektiver understøttes og videreudvikles. Det pædagogiske personale indretter og forandrer aktiviteter i forhold til børnenes engagement, motivation, perspektiver og ideer. 12

13 3 EVALUERING AF RESULTATER 13

14 3.1 Sprogvurdering Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog I børnehaven understøtter læringsmiljøet børnenes kommunikative og sproglige interaktioner. Børnene opmuntres til at lytte, fortælle og bruge sproget til at udtrykke følelser, understøtte handlinger og ønsker, samt det at indgå i fællesskabet. Børnene trænes i det at give og forstå en besked og personalet har tillid til at alle overholder en kommunikativ aftale. Børnene inddrages aktivt i det at kommunikere såvel i tale som på skrift. Vi arbejder med dialogisk læsning, legeskrivning, ordkort og fortælling. Leg med sproget - f.eks. tegne en sang/historie, dialogisk læsning, foto story, leg med lyde og fjolleord. Som et nyt tiltag er der i børnehaven indrettet et særligt rum til sprogleg. Sprogleg hos os kalder vi for 'Hit med lyden'. I perioder er der særlige tilrettelagte projekter der alle kaldes for 'Hit med lyden', men som er tilrettelagt ud fra en lille børnegruppes særlige behov. I disse projekter kan talepædagogen inddrages som konsulent. Forældrene bidrager ind i sprogvurderingen og modtager sprogvurderingens resultater forud for 3 måneders samtalen. Ved samtalen drøftes eventuelle fokuspunkter og der gives sparring og vejledning i forhold hertil. Tale-høre konsulenterne/tosprogsvejlederne giver løbende vejledning og råd i forbindelse med sprogvurdering af de tosprogede børn og en evt. udsættelse af en sprogvurdering. Det er kommunalt blevet aftalt, at alle dagtilbud skal arbejde med ordforråd. Der arbejdes løbende med ordforrådet i hverdagsrutinerne ved benævnelser, sprogudvidende dialoger og dialogisk læsning. Observationen via KIDS viste, at det pædagogiske personale møder de enkelte børn, der hvor de er, guider og sætter ord på deres handlinger og intentioner over for andre børn i så fald der vurderes et behov herfor. Der var flere eksempler på sprogudvidende dialoger mellem det pædagogiske personale og børn. Børnene mødes af et sensitivt pædagogisk personale, der sætter ord på og hjælper dem med at udtrykke deres følelser og intentioner. Antal sprogvurderede børn i dagtilbuddet fordelt på alder: årige årige årige årige Total Ved ikke Er antallet af sprogvurderede børn i dagtilbuddet tilfredsstillende? 4,0 0% Slet ikke I meget høj grad Begrund eventuelt din vurdering: 14

15 Alle 3. årige børn sprogvurderes. Hvis der skønnes et behov sprogvurderes også senere. Dagtilbudslederne og forvaltningen har sammen aftalt, at der skal laves sprogvurderinger på alle 3 årige børn. lever således op til aftalen. Resultater for talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper: Indsatsgruppefordeling 3-årige Antal svar % 25% 50% 75% 100% Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret Indsatsgruppefordeling 4-årige Antal svar % 25% 50% 75% 100% Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret Indsatsgruppefordeling 5-årige Antal svar % 25% 50% 75% 100% Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret 15

16 Ved ikke Er resultatet tilfredsstillende? 3,0 0% Slet ikke I meget høj grad Begrund eventuelt din vurdering: Vi sprogtester når børnene er 3 år. Kun i særlige tilfælde testes børn der er 4 år eller 5 år. I 2019 påbegyndte vi et nyt tiltag omkring børn der har brug for en særlig indsats. Vi kalder det for 'Hit med lyden'. Det var ud fra, at vi har en del børn der har brug for mere end hvad der kan indgå i en hverdagspraksis. Indsatsgrupperne fordeler sig ikke inden for normfordelingen i 2019 i forhold til de talesproglige færdigheder for de 3 årige børn. Dette kan forklares ved, at der er en koncentration af børn med behov for en fokuseret indsats. Indsatsgrupperne fordeler sig umiddelbart inden for normfordelingen i Dette billede kan dog ændre sig i løbet af året og det er derfor vanskeligt at konkludere noget på nuværende tidspunkt. Der er lavet ganske få sprogvurderinger på de 4 årige og 5 årige børn. I 2019 fordeler indsatsgrupperne sig ikke inden for normfordelingen. Da alle 4 og 5 årige børn ikke sprogvurderes, er det vanskeligt at konkludere om årsagen til, at resultaterne ikke fordeler sig inden for normfordelingen er, at alle 4 og 5 årige børn ikke bliver sprogvurderet og/eller der er en koncentration af de 4 årige og 5 årige børn der behøver en særlig og fokuseret sproglig indsats. Ønsker børnehaven indsigt heri og i effekten af arbejdet med det sproglige læringsmiljø kan børnehaven fx sprogvurdere alle 5 årige børn. Indsatsgrupperne fordeler sig umiddelbart inden for normfordelingen i 2020 for de 4 årige børn. Dette billede kan dog ændre sig i løbet af året og det er derfor vanskeligt at konkludere noget på nuværende tidspunkt. Børnehaven bruger Rambøll Hjernen&Hjertets inspirationsmateriale til arbejdet med børnenes sprog. Der udarbejdes, i samarbejde med PPS, handleplaner på børn med behov for en særlig og fokuseret indsats. Derudover inddrages forældrene i, hvordan de kan understøtte deres barns sproglige udvikling. Resultater for før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper: OBS: Vær opmærksom på at de 3-årige ikke placeres i en indsatsgruppe for Før-skriftlige færdigheder og derfor ikke indgår i denne visning. Indsatsgruppefordeling 4-årige Antal svar % 25% 50% 75% 100% Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret Indsatsgruppefordeling 5-årige 16

17 Antal svar % 25% 50% 75% 100% Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret Ved ikke Er resultatet tilfredsstillende? 100% Slet ikke I meget høj grad Begrund eventuelt din vurdering: Kun i særlig tilfælde sprogtestes børn der er 4 år eller 5 år. Før-skriftlige færdigheder er ikke længere et element i sprogvurderingen for de 3 årige børn. Indsatsgrupperne fordeler sig ikke inden for normfordelingen i 2019 for de 4 årige og 5 årige børn. Dette kan forklares ved, at der ikke er lavet sprogvurderinger på alle de børn eller/og ved at der er en koncentration af børn med behov for en fokuseret indsats. Indsatsgrupperne fordeler sig umiddelbart inden for normfordelingen i 2020 for de 4 årige børn. Billedet kan dog ændre sig i løbet af året og det er derfor vanskeligt at konkludere noget på nuværende tidspunkt. Børnehaven bruger Rambøll Hjernen&Hjertets inspirationsmateriale til arbejdet med børnenes sprog. Der udarbejdes, i samarbejde med PPS, handleplaner på børn med behov for en særlig og fokuseret indsats. Derudover inddrages forældrene i, hvordan de kan understøtte deres barns sproglige udvikling. 17

18 3.2 Motorikvurdering Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes motorik Bevægelse og leg - både ude og inde - er en naturlig del af hverdagen i n. Børnenes lyst og glæde ved bevægelse giver sunde vaner til kroppen og god læring. På legepladsen er der mange muligheder for motorisk udfoldelse. Senest er der tilført legeredskaber der specielt stimulerer labyrintsansen og muskel-led sansen (koldbøttestativ, balancebane, kravle i net og trampoliner). Børnene er ude hver dag, og i legen med og uden deltagende voksne, udfordres og stimuleres de på alle deres sanser. Forældrene orienteres om motorikvurderingsresultaterne ved 4 års samtalen. Derudover inddrages de i, hvordan de kan støtte op om deres barns motoriske udvikling. Observationen via KIDS viste, at der særligt udenfor er rig mulighed for grovmotorisk udfoldelse, der understøtter børnenes forskellige sanser. Børnene var generelt meget motoriske, herunder klatrede på møbler indenfor og installerede klatrestativer på legepladsen, løb, cyklede, hoppede, rullede, legede med hulla hop ringe mv. Derudover blev finmotorikken styrket ved at tegne, sy, bygge med plus plus og LEGO, klippe mv. Observationen viste, som tidligere nævnt, også at der er stor fokus på den fysiske og risikofyldte leg. Børnene udviste tillid og tryghed til det pædagogiske personale og udfordrede sig selv motorisk både alene og sammen med det pædagogiske personale. Antallet af motorikvurderede børn i dagtilbuddet fordelt på alder: mdr På vej mod 2 år På vej mod børnehave På vej mod 4 år På vej mod skole Total Ved ikke Er antallet af motorikvurderet børn tilfredsstillende? 4,0 0% Slet ikke I meget høj grad Begrund eventuelt din vurdering: Alle børn motorikvurderes når de er 4 år. 18

19 Dagtilbudslederne og forvaltningen har aftalt, at alle 4 årige børn skal motorikvurderes. lever således op til aftalen. Resultat af bevægelsesglæde for børnene i dagtilbuddet: Bevægelsesglæde i 4-års alderen Antal svar % 25% 50% 75% 100% Fravæger motoriske lege Opsøger ikke selv motoriske lege Deltager naturligt i motoriske lege Eksperimenterer med motoriske lege Ved ikke Er resultatet tilfredsstillende? 4,0 0% Slet ikke I meget høj grad Resultatet for 2020 kan forandre sig. En stor procentdel af børnene oplevede i 2019 bevægelsesglæde herunder deltog naturligt i motoriske lege og eksperimenterede med motoriske lege. Observationen via KIDS bekræfter, at der er bevægelsesglæde hos børnene. De er motorisk aktive og meget kropslige. Resultat af motorikvurderinger i dagtilbuddet: Temascore i 4-års alderen 19

20 Grovmotorik Finmotorik Muskel-ledsansen Labyrintsansen Følesansen ,9 3,8 3, ,4 3,7 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,6 3,9 4,0 3,9 Ved ikke Er resultatet tilfredsstillende? 4,0 0% Slet ikke I meget høj grad Begrund eventuelt din vurdering: Generelt vurderes børnenes motorik med en høj score. Det ser ud til at tallet er lidt faldende for børn vurderet i Det har jeg ikke en specifik begrundelse for? Resultaterne for 2020 kan forandre sig. Resultaterne for 2019 viser, at de 4 årige børn generelt ligger meget højt på alle delelementer. Billund Kommunes fysioterapeut anbefaler, at hvis et barn eller børnegruppen scorer under 2,5 i det samlede gennemsnit i forhold til henholdsvis grovmotorik, finmotorik, muskel-ledsansen, labyrintsansen og følesansen bør det give anledning til at kigge nærmere på, hvilke delelementer, der ligger til grund for den lave score og derefter arbejde med disse med afsæt i en handleplan. 20

21 4 ORDINÆRT TILSYN I SDR. OMME BØRNEHAVE 4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter I den daglige pædagogiske praksis er der fokus på organisering af børnegruppen, forældreinddragelse, overgange, arbejdet med verdensborgerskab, forankring af den nye viden fra diplommodulet Leg, kreativitet og læring samt børnenes sprog og motorik. Der benyttes i høj grad pædagogiske metoder og modeller som SMTTE, GLK, pædagogisk analyse, handleplaner, sprogvurderinger og motorikvurderinger med en bevidsthed om, at metoderne og modellerne ikke kan stå alene. Den pædagogiske praksis er data- og forskningsinformeret og der arbejdes i professionelle læringsfællesskaber. Derudover er den pædagogiske praksis faglig velbegrundet og udviklingsorienteret. Observationen via KIDS viste, at der tilbydes forskellige legeformer i børnehaven både inde og ude. Børnene har normalvis mulighed for at lade legetøj blive stående, så legen kan fortsættes senere eller den næste dag. Dette er dog pt. ikke muligt pga. Covid- 19. Børnene har flere gange i løbet af en dag mulighed for længerevarende og fordybet leg uden at blive afbrudt. Der var flere eksempler på engagerende og længerevarende samspil mellem det pædagogiske personale og børn om et fælles tredje. Det pædagogiske personale er medlegere. Børnene søger lege, hvor det pædagogiske personale er med og viser stort engagement i forhold hertil. Der tilbydes og sættes ofte vokseninitierede aktiviteter og lege i gang, men der gives samtidig også plads til børnenes egen leg. Der er stor bredde i tilbuddene og børnene har mulighed for at deltage i de aktiviteter, der motiverer dem. Børnene bliver også inddelt på udvalgte aktiviteter. Børnene virker engagerede og ser ud til at opleve aktiviteterne som meningsfulde og fravælger dem umiddelbart ikke. Nogle børn forbliver længere tid i aktiviteterne end andre. Det pædagogiske personale griber børnenes ideer og perspektiver og har fokus på børneinddragelse. Der sker løbende forandring og tilpasning af aktiviteter i forhold til børnenes engagement og perspektiver. Endelig viste observationen, at elementer fra diplommodulet i Leg, kreativitet og læring såsom risikofyldt leg, det pædagogiske personale som medlegere og inddragelse af børnenes perspektiver er en naturlig del af den daglige pædagogiske praksis og tankegang. Rundvisningen med to børn som guide bekræftede observationerne via KIDS. Børnene var meget kropslige, fantasifulde, eksperimenterende, legende og gav også udtryk for, at det pædagogiske personale giver rum herfor. De viste stolt alle de legemuligheder, det pædagogiske lege- og læringsmiljø tilbyder. Børnene udtrykte stor glæde ved tavlen, der viser aktiviteter og placering af børn og voksne, og den indsigt den giver. Den risikofyldte leg får plads og børnene søger og er meget risikofyldte i deres adfærd. Opfølgningspunkter: - Omsætning af rammen for sammenhænge i overgangen mellem børnehave og skole til konkrete handlinger i og på tværs af distriktet. - Forøget fokus på evaluering i arbejdet med forbedringstavlen. 21

22 Hjernen&Hjertet Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Systemet hedder Hjernen&Hjertet, fordi det forener den logisk-rationelle hjerneaktivitet det er at måle og dokumentere kvalitet, med den hjerteaktivitet, det er at levere kvalitet i samværet med vores fælles børn. Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn, Dialogprofiler til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet. Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: 1

BILLUND KOMMUNE SDR. OMME BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE SDR. OMME BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE SDR. OMME BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SDR. OMME BØRNEHAVE 3 1.1 Tilsyn med kommunale dagtilbud i Billund

Læs mere

HERNING KOMMUNE (PRIVATE) PRÆRIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE (PRIVATE) PRÆRIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE (PRIVATE) PRÆRIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I PRÆRIEN 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1

Læs mere

Ramme for pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud og private pasningstilbud i Billund Kommune Gældende fra den 1. juli 2019

Ramme for pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud og private pasningstilbud i Billund Kommune Gældende fra den 1. juli 2019 Ramme for pædagogisk med kommunale dagtilbud og private pasningstilbud i Billund Kommune Gældende fra den 1. juli 2019 Godkendt af Børneudvalget den 6. juni 2019 1 Lovgivningsmæssig ramme Af dagtilbudsloven

Læs mere

HERNING KOMMUNE KILDEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE KILDEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE KILDEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I KILDEBAKKEN 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Børnegruppen

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Møllegården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Møllegården Dato for tilsynet: 14. februar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen:

Læs mere

HERNING KOMMUNE (PRIVATE) BØRNEHUSET LINDELY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE (PRIVATE) BØRNEHUSET LINDELY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE (PRIVATE) BØRNEHUSET LINDELY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET LINDELY 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ØSTERMARIE BØRNEHUS MARIEHØNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ØSTERMARIE BØRNEHUS MARIEHØNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ØSTERMARIE BØRNEHUS MARIEHØNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I ØSTERMARIE BØRNEHUS MARIEHØNEN 3 1.1 Tilsyn 2017

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Privatinstitution Liden Stina Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Isa

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET NORDSTJERNEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Natur- og Skovbørnehuset Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Elise Jensen,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYKER BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYKER BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYKER BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NYKER BØRNEHUS 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Børnegruppen

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehuset Galaksen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Galaksen Dato for tilsynet: 09.01.-2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Leder samt 2 pædagoger

Læs mere

Billund Kommune. Statusrapport Maj april 2017 DAGTILBUDSOMRÅDET

Billund Kommune. Statusrapport Maj april 2017 DAGTILBUDSOMRÅDET Statusrapport Maj 216 - april 217 DAGTILBUDSOMRÅDET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 Rapportens datagrundlag... 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 3 INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 Fordeling af

Læs mere

KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET -- Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET -- Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET -- Hjernen&Hjertet Indhold 1 OM INSTITUTIONEN 3 1.1 Fakta om institutionen 3 1.2 Institutionens værdigrundlag 3 1.3 Institutionens pædagogiske principper 4 1.4 Institutionens

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SPECIALBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SPECIALBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SPECIALBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SPECIALBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN 3 1.1 Tilsyn 2017

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET I HASLE 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8 3.1 Børnenes

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHAVEN STENDERUP SKOLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHAVEN STENDERUP SKOLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHAVEN STENDERUP SKOLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHAVEN STENDERUP SKOLE 3 1.1 Tilsyn med kommunale dagtilbud

Læs mere

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8

Læs mere

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret.

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret. Input til dialogmøde med Undervisnings- og skoleudvalget. Det nye i den styrkede læreplan er, at der nu laves et fælles sprog og retning for arbejdet i dagtilbud 0 6 år. Det skal være tydeligt, hvad der

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE AGENDA Masteren for en styrket pædagogiske læreplan Det pædagogiske grundlag Den styrkede læreplan: hvad består det nye i, og er det en styrke?

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

BILLUND KOMMUNE SYDTOFTEN - KROP OG NATUR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE SYDTOFTEN - KROP OG NATUR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE SYDTOFTEN - KROP OG NATUR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SYDTOFTEN - KROP OG NATUR 3 1.1 Tilsyn med kommunale dagtilbud

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Himmelblå 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Himmelblå Dato for tilsynet: 8. marts 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Dagtilbudsleder

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEBAKKEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Børnegruppen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NEXØ BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NEXØ BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NEXØ BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NEXØ BØRNEHUS 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Børnegruppen

Læs mere

BILLUND KOMMUNE TINGPARKEN VUG OG KROP&NATUR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE TINGPARKEN VUG OG KROP&NATUR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE TINGPARKEN VUG OG KROP&NATUR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I TINGPARKEN VUG OG KROP&NATUR 3 1.1 Tilsyn med kommunale

Læs mere

Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4

Læs mere

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 SPROGVURDERING

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 3 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer... 5 Børnenes trivsel... 7 Børnenes sundhed...

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET ANDEDAMMEN 3 1.1 Tilsyn med kommunale dagtilbud i Billund

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Privatinstitution Midgården Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Alexandra

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Nord 23-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TRINBRÆTTET RØNNE NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TRINBRÆTTET RØNNE NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TRINBRÆTTET RØNNE NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I TRINBRÆTTET RØNNE NORD 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Hedensted kommune. Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Hedensted kommune. Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2017-2018 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning af kvalitetsrapporten... 3 3. Kvalitet i pædagogisk praksis... 4 3.1. Politik i bevægelse... 4 3.2.

Læs mere

BILLUND KOMMUNE SDR. OMME BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE SDR. OMME BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE SDR. OMME BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-04-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SDR. OMME BØRNEHAVE 3 1.1 Tilsyn med kommunale dagtilbud i Billund

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2019-03-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET ANDEDAMMEN 3 1.1 Tilsyn med kommunale daginstitutioner

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Mariehønen Daglig leder: Signe Dall Krossøy Dato og tidspunkt: 3. januar 2019 Konsulent: Susanne Søholt Hvilke

Læs mere

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg Tilsynsrapport Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? jf. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med følgende forhold: Økonomiske forhold - herunder udvalgte budget- og regnskabsmæssige

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Naturbørnehaven Lillegryn Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Ida Gro, Forældre

Læs mere

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival 13.3. 2019 Britta Carl Hvad skal vi tale om? 1. Hvad er det nye i den styrkede pædagogiske læreplan? Introduktion til den

Læs mere

Børneby Øst Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneby Øst Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 5 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

Børnecenter Nord Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børnecenter Nord Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

Børneliv Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneliv Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG SOCIALMINISTERIET OG ÅRHUS KOMMUNE (SKABELON) Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig

Læs mere

INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG...

INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG... Indhold INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG... 3 - BARNESYNET... 3 - DANNELSE OG BØRNEPERSPEKTIV... 3 - LEGEN... 3 - LÆRING... 4 - BØRNEFÆLLESSKABER... 4 - PÆDAGOGISK

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VORES BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VORES BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VORES BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Vores Børnehave Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Lotte Madsen, Medarbejder Kisser

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11 Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud 2019 Side 1 af 11 Indhold Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med daginstitutioner...3 Retsgrundlaget

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn med den kommunale dagpleje

Det pædagogiske tilsyn med den kommunale dagpleje Det pædagogiske tilsyn med den kommunale dagpleje Redigeret efterår 2016 Pædagogisk tilsyn i dagplejen I dette hæfte kan du læse om; Kommunens tilsynsforpligtelse, hvilken pædagogisk tilgang vi lægger

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEHØJEN KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEHØJEN KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEHØJEN KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET 25-09-2014 Hjernen&Hjertet Indhold 1 OM INSTITUTIONEN 3 1.1 Fakta om institutionen 3 1.2 Institutionens værdigrundlag 3 1.3 Institutionens pædagogiske

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34

Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34 Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34 Hvordan er normeringen på institutionen? Antal uddannet personale: 4 pædagoger Kirsten, daglig leder 37t Ann 37t Signe 33t Vinni 30t

Læs mere

Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan

Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan 2016-2018 1. Fakta 1.1. Navn på børnehus/dagplejegruppe 1.2. Aktionslæringsperiode: 1.3. Navne på deltagere i det professionelle læringsfællesskab omkring

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

BILLUND KOMMUNE HEJNSVIG BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE HEJNSVIG BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE HEJNSVIG BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I HEJNSVIG BØRNEHAVE 3 1.1 Tilsyn med kommunale dagtilbud i Billund

Læs mere

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 2 1 FORORD I Dragør Kommune bliver der

Læs mere

Læringscenter Syd Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Læringscenter Syd Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF DAGTILBUDDET 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 BØRNENES PROFIL 6 4.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne)

Læs mere

Bornholms Regionskommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Bornholms Regionskommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 INTRODUKTION 6 4.1 Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Dagplejen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: DAGPLEJEN Antal dagplejere: 140 Dato for tilsynet: 22/1 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra dagplejen: 3 gagplejepædagoger,

Læs mere

HERNING KOMMUNE ØSTBYENS BØRNEHUSE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE ØSTBYENS BØRNEHUSE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE ØSTBYENS BØRNEHUSE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I ØSTBYENS BØRNEHUSE 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Dagtilbud: Børnehuset Smølferne Daglig leder: Iman El-Faour Dato og tidspunkt:

Læs mere

Skal vi lege? Vi vil undersøge, hvordan vi gennem børneperspektivet kan udvikle legemiljøet i. Børnehus Syd.

Skal vi lege? Vi vil undersøge, hvordan vi gennem børneperspektivet kan udvikle legemiljøet i. Børnehus Syd. Skal vi lege? Vi vil undersøge, hvordan vi gennem børneperspektivet kan udvikle legemiljøet i Børnehus Syd. Udarbejdet af Anette, Lis & Jeanett Børnehus Syd 2018 Skal vi lege? Legen er en stærk udtryksform

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE MORBÆRSTIENS BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE MORBÆRSTIENS BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE MORBÆRSTIENS BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I MORBÆRSTIENS BØRNEHAVE 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

PULS Tilsyn. Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud August 2019

PULS Tilsyn. Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud August 2019 PULS Tilsyn Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud August 2019 Tilsyn i Thisted Kommunes dagtilbud... 3 Form på tilsyn... 6 Forberedelse inden tilsyn... 7 Opgaver efter tilsyn:... 7 Opfølgning...

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

HERNING KOMMUNE LÆRINGSCENTER SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE LÆRINGSCENTER SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE LÆRINGSCENTER SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I LÆRINGSCENTER SYD 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BILLUND KOMMUNE TRÆSTUBBEN NATUR-EKSPERIMENTER ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE TRÆSTUBBEN NATUR-EKSPERIMENTER ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE TRÆSTUBBEN NATUR-EKSPERIMENTER ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I TRÆSTUBBEN NATUR-EKSPERIMENTER 3 1.1 Tilsyn med kommunale

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SØSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SØSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SØSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SØSTJERNEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner.

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynets indhold og formål Det pædagogiske tilsyn i

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET STJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET STJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET STJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-24 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET STJERNEN 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Børnehuset Nordstjernen Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Anette Nielsen,

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

BILLUND KOMMUNE KLATRETRÆET SUNDHED- BEVÆGELSE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE KLATRETRÆET SUNDHED- BEVÆGELSE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE KLATRETRÆET SUNDHED- BEVÆGELSE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I KLATRETRÆET SUNDHED- BEVÆGELSE 3 1.1 Tilsyn med kommunale

Læs mere

HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Formålsparagraf - Dagtilbud Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer,

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården TILSYN 2018 Tilsynsnotat Børnehaven Sct. Georgsgården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Sct.Georgs Gården Dato for tilsynet: 9 januar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra

Læs mere

BILLUND KOMMUNE TRÆTOPPEN KREATIVITET & UDELIV ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE TRÆTOPPEN KREATIVITET & UDELIV ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE TRÆTOPPEN KREATIVITET & UDELIV ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I TRÆTOPPEN KREATIVITET & UDELIV 3 1.1 Tilsyn med kommunale

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret, hvor

Læs mere