Status på forandringer fra budget 2021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på forandringer fra budget 2021"

Transkript

1 Bilag 1 til sag om 2. budgetopfølgning - Status på forandringer 2021 Status på forandringer fra budget 2021 Indhold 1. Indledning Overblik over forandringer Status på de enkelte forandringer...4 Miljø- og Planudvalget Styrkelse af klimapuljen El-busser i Skanderborg fra 2022 (rute 21) Klimatilpasningsplan: Kortlægning af nye områder som er i fare for oversvømmelse Opsøgende grøn frontmedarbejder Klimaskov og klimaskole Biodiversitet El-biler Etablering af legepladser og lignende til fysisk aktivitet for børn og unge i byernes centrum Klimapulje Kørselsordninger...9

2 1. Indledning Byrådet vedtog 69 forandringer med budgetaftalen for 2021, hertil kommer at der ved 1. budgetopfølgning 2021 blev overført 10 forandringer fra Der er således 79 forandringer i alt, og der bliver fulgt op på alle forandringerne i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Dette bilag giver en status på alle forandringerne. Fagudvalgene vil fortsat lave politikkontrol på flere af forandringerne, hvor de får en mere uddybende præsentation af indholdet og status på implementeringen af de enkelte forandringer. I dette bilag er der i afsnit 2 et visuelt overblik over, hvor langt administrationen er med at implementere forandringerne. Der er lavet en overordnet tidsplan for implementeringen af alle forandringerne, og status på implementeringen er vurderet i forhold til disse tidsplaner. Forandringerne er sorteret efter implementeringsstatus, så de forandringer, som endnu ikke er påbegyndt, står øverst, mens de afsluttede forandringer står nederst i skemaet. Der er anvendt nedenstående skala for status på implementeringen: Tabel 1: Skala for status på implementering af forandringer Skala Betydning Uddybende bemærkninger 1 Ikke påbegyndt Da ikke alle forandringer skal være implementeret på samme tid, vil der være nogle af forandringerne, som i begyndelsen af året ikke er påbegyndt. Disse forandringer vil få en mørkerød markering. 2 Bagefter Ingen bemærkninger tidsplan 3 Følger Ingen bemærkninger tidsplan 4 Foran Ingen bemærkninger tidsplan 5 Afsluttet Forandringer, som omhandler en effektivisering, vil få en grøn status, når effektiviseringskravet er udmøntet i budgettet. Dette selvom kontrakt- og aftaleholdere herefter har en opgave med at få implementeret de reelle effektiviseringer i driften. I afsnit 3 er der givet en kort status på alle forandringerne på udvalgenes område. Der bliver givet en status ved 1., 2. og 3. budgetopfølgning samt en afsluttende status i forbindelse med regnskab Forandringerne har beholdt nummereringen fra budgetaftalen, og de overførte forandringer får en fortløbende nummerering. 2

3 2. Overblik over forandringer Tabel 1 Overblik over status på forandringer Nr. Forandring Status 79 Kørselsordninger 2 1 Styrkelse af klimapuljen 3 2 El-busser i Skanderborg fra 2022 (rute 21) 3 3 Klimatilpasningsplan: Kortlægning af nye områder som er i fare for 3 oversvømmelse 58 Klimaskov og klimaskole 3 59 Biodiversitet 3 60 El-biler 3 69 Etablering af legepladser og lignende til fysisk aktivitet for børn og unge i 3 byernes centrum. 73 Klimapulje 3 57 Opsøgende grøn frontmedarbejder 5 3

4 3. Status på de enkelte forandringer Miljø- og Planudvalget 1. Styrkelse af klimapuljen Klimapuljen forøges med 1,2 mio. kr. i 2021 og 2022 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2023 og frem (Budgettet forøges med 1,2 mio. kr. i 2021 og 2022 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2023 og frem) Status mht. el-busser: Forventes håndteret i nye udbud i 2021 gældende for buskørsel i Skanderborg by for rute 21 fra medio Energioptimering; Det skal besluttes om vi vil skrotte alle olie/gasfyr og lign, eller lave intelligent udfasning. (Økonomi uafklaret). Energioptimering: Der arbejdes med sensorteknologi/datadrevet energiledelse (Økonomi uafklaret) I 2020 var der fokus på igangsættelse af diverse mobilitetstiltag i 2021 bliver der fokus på inddragelse samt på klimaskov og klimaskole samt tiltag vedr. reduktion af emissioner fra landbruget (lavbund + metoder) Energioptimering; Det skal besluttes om vi vil skrotte alle olie/gasfyr og lign, eller lave intelligent udfasning.( Økonomi uafklaret). Energioptimering: Der arbejdes med sensorteknologi/datadrevet energiledelse (Økonomi uafklaret) I 2020 var der fokus på igangsættelse af diverse mobilitetstiltag i 2021 bliver der fokus på inddragelse samt på klimaskov og klimaskole samt tiltag vedr. reduktion af emissioner fra landbruget (lavbund + metoder) 2. El-busser i Skanderborg fra 2022 (rute 21) 4

5 I juni 2022 udløber den nuværende kontrakt på bybussen i Skanderborg. I løbet af efteråret 2021 skal der gennemføres et udbud på kørsel og busmateriel på bybussen. Med kommunens ambitiøse målsætninger for CO2- reduktioner vil det fra kontraktstart i sommer 2022 være fornuftigt og relevant at overgå til el-drift på de to bybusser i Skanderborg. Bybussen i Skanderborg kører fra 2020 på HVObiodiesel, som en overgang til el-drift ved ny kontraktperiode. Der afsættes midler til forberedelse af el-busdrift, der implementeres i forbindelse med ny kontrakt i sommeren De samlede anlægsomkostninger anslås til ca. 1-1,5 mio. kr. De årlige driftsomkostninger til el-busser anslås til ca. 0,5 til 1,0 mio. kr. årligt i forhold til den nuværende driftsudgift. (Budgettet forøges med kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. årligt fra 2023 og frem) Status mht. el-busser: Forventes håndteret i nye udbud i 2021 gældende for buskørsel i Skanderborg by for rute 21 fra medio 2022 EL-bus i Skanderborg (Rute 21) har været i udbud og implementeres i sommeren Klimatilpasningsplan: Kortlægning af nye områder som er i fare for oversvømmelse I forbindelse med den fremtidige klimasikring er det nødvendigt med en ny kortlægning af områder i Skanderborg Kommune, som kan være i fare for oversvømmelser. Grundvandstigninger påvirker nogle områder og vil blive inddraget i kortlægningen. Med forandringen afsættes der 0,6 mio. kr. til kortlægningen i 2021 og (Budgettet forøges med 0,6 mio. kr. i 2021 og 2022) Klimasikring af byer og naturområder: Forventes håndteret ved udarbejdelse af ny og mere præcis beregningsmodel for udpegning af områder i risiko for at blive belastet og oversvømmet i forbindelse med voldsomme regnvejrshændelser. Aktiviteten igangsættes Helhedsplan for Gudenåen konkrete forslag tæt koordineret med C2CCC (2021) Gudenåmodellen (C2CCC C12) scenarier og varsling, forslag til politikerne om mulige løsninger ( ) Forsøg med vandstand i Mossø og Skanderborg Sø gennemført måske gøres permanent i 2021? Indsats ved Alken Enge Alkenvej og Vædebrovej ved Alken bør afvente samlet plan for Illerup Å kan iværksætte afværgetiltag i

6 I 2020 var der fokus på igangsættelse af diverse mobilitetstiltag i 2021 bliver der fokus på inddragelse samt på klimaskov og klimaskole samt tiltag vedr. reduktion af emissioner fra landbruget (lavbund + metoder). Helhedsplan for Gudenåen konkrete forslag tæt koordineret med C2CCC (2021). Gudenåmodellen (C2CCC C12) scenarier og varsling, forslag til politikerne om mulige løsninger ( ). Forsøg med vandstand i Mossø og Skanderborg Sø gennemført måske gøres permanent i 2021? Indsats ved Alken Enge Alkenvej og Vædebrovej ved Alken bør afvente samlet plan for Illerup Å kan iværksætte afværgetiltag i Opsøgende grøn frontmedarbejder Forligsparterne ønsker at styrke borgernes muligheder for at leve og handle grønt og klimarigtigt. Styrkelsen skal ske gennem opsøgende vejledning, rådgivning og reparationsværksteder, hvor kommunens biblioteker, samt aktiviteterne hos Renosyd og Skanderborg Ungdomsskole samtænkes i indsatsen. Indsatsen, der eksempelvis også kan omfatte rådgivning om hjælp til udfasning af oliefyr, andelssamarbejde om vindmøller og solcelleparker, skal varetages af en særlig grøn frontmedarbejder, der arbejder opsøgende i hele kommunen. (Finansieres af klimapuljen) Ansat ny opsøgende grøn frontmedarbejder d. 1. feb Den grønne frontmedarbejder er kommet godt i gang med opgaver indenfor fagområdet. 58. Klimaskov og klimaskole Der etableres en klima- og miljøskov på et kommunalt areal, hvor borgerne kan deltage i forskellige aktiviteter med fokus på klima, miljø og biodiversitet. Klimaskoven skal sammen med andre naturlokaliteter være centrum for et undervisningsprojekt om Natur- og Klimaskolen, der som et forsøg tilbyder grøn undervisning til udvalgte klasser i kommunens skole. (Finansieres af klimapuljen). Muligheden for, at skovrejsningen Anebjerg helt eller delvist kan etableres som klimaskov, afklares med Skov- og Naturstyrelsen. Der skal udarbejdes projektbeskrivelser for klimaskov og klimaskole, der igangsættes efter ny grønt frontmedarbejder tiltræder. 6

7 Der er igangsat et projekt sammen med skolerne i kommunen. Der er meget stor opbakning fra skolernes side. Der har været afholdt en fælles workshop, hvor rammer og muligheder blev fastlagt. Der er fokuseret på lokale aktiviteter for at sikre bedst mulig forankring og levedygtighed af projektet. Organiseringen er på plads - og projektet kører planlagt fremad med en række konkrete projekter og med vidensdeling på tværs af skolerne. Naturstyrelsen er blevet inddraget ift. klimaskov ved Anebjerg - og lokale, eksisterenede skovområder tæt ved skolerne vil i relevant og muligt omfang blive inddraget som klimaskov ifb. med klimaskole-delen. 59. Biodiversitet Forligsparterne ønsker et særligt fokus på biodiversitet. Biodiversitet skal tænkes ind i alt, hvad vi gør, hvor det giver mening. Bestøvende insekter skal have bedre vilkår i offentlige områder og private haver, og de skal have mere at leve af langs grøfter og i parker. Tilsluttet kampagnen: Vild med vilje, planlagte tiltag omkring ændret grøn drift, skovplan med fokus på biodiversitet, understøtte lokale borgerdrevne projekter Der er igangsat en række projekter, der ofte er koblet med klimaindsats og grøn omstilling. Der er igangsat tiltag med ændret drift af kommunale grønne arealer og vejrabatter. Der er igangsat et projekt med biodiversitetskonsulentbesøg. Pt. er der planlagt ialt ca. 20 besøg med op til 25 deltagere ved den enkelte lokalitet. Projektet gennemføres sammen med grundejerforeninger og andre borgergrupper med henblik på at fremme biodiversitet i de lokale haver og på grundejerforeningernes arealer. Derudover er der arrangeret en række meget velbesøgte virtuelle "klimacafeer" - ofte med mere end 50 deltagere - med oplæg og drøftelser om biodiversitet og natur. Skanderborg Kommune har tilmeldt sig konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune". 60. El-biler 7

8 Kommunale benzin- og dieselbiler udfases og erstattes af mere miljørigtige biler fx elbiler i takt med, at bilparken udskiftes, og når det er muligt inden for den nuværende økonomiske ramme. Der er ikke afsat midler til elbiler i budgettet. Der udarbejdes et oplæg til hvordan en udfasning af fossilbiler kan gennemføres Der er igangsat interne undersøgelser i samarbejde med indkøbsafdelingen - dels ift. leasingkontrakter og dels i forhold til kortlægning af bilpark, kørselsbehov, muligheder og begrænsninger. Der er ikke afsat midler til elbiler i budgettet. Det foreslås at der igangsættes pilotprojekter med ladestanderinfrastruktur, ligesom der gennemføres en analyse og udarbejdes en plan for indfasning af ladeinfrastruktur til personbiler. 69. Etablering af legepladser og lignende til fysisk aktivitet for børn og unge i byernes centrum. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner I dialog med de fem centerbyer kan der i 2021 etableres legepladser eller lignende til fysisk aktivitet for børn og unge i byernes centrum. Projekterne finansieres med støtte fra Fælleskabspuljen, der i 2021 har dette som et højt prioriteret formål. Der tages løbende dialog med ansøgere til Fællesskabspuljen. Der tages løbende dialog med ansøgere til Fællesskabspuljen. 73. Klimapulje Natur og miljø Klimapuljen skal understøtte den grønne omstilling i Skanderborg Kommune. Puljen er yderligere beskrevet under budgetaftalens Spor 2. Grøn omstilling. Der afsættes 3 mio. kr. årligt. Puljen er et supplement til eksisterende budgetter. I forbindelse med næste års budgetlægning drøftes, om puljen skal vokse i takt med befolkningsudviklingen. (Budgettet forøges med 3 mio. kr. fra 2020 og frem) 8

9 De fleste af mobilitetsinitiativerne er i gang, så der bliver flere udlæg i år. Biodiesel i bybussen kører også i 2021 og 2022, så kr. skal overføres til det (det er allerede aftalt). Kun mobilitetspakken til tilflyttere når ikke at komme i gang, så kr. skal overflyttes til Dvs. i alt 1,1 mio. kr. af klimapuljen på 2,5 mio. kr. skal overføres til 2021 (heraf er det allerede aftalt med den kr.). De fleste af mobilitetsinitiativerne er i gang, så der bliver flere udlæg i år. Biodiesel i bybussen kører også i 2021 og 2022, så kr. skal overføres til det (det er allerede aftalt). Kun mobilitetspakken til tilflyttere når ikke at komme i gang, så kr. skal overflyttes til Dvs. i alt 1,1 mio kr. af klimapuljen på 2,5 mio. kr. skal overføres til 2021 (heraf er det allerede aftalt med den kr.).Der overføres midler (ca kr.) fra mobilitetspakke til tilflyttere -projektet til lån-en-elcykel. 79. Kørselsordninger Tværgående Udgifterne til kommunens kørselsordninger på tværs af Børn og Unge, Ældre og Handicap og Beskæftigelse og Sundhed udgør mere end 20 mio. kr. om året. Via ændret organisering og koordinering af kommunens kørselsordninger kan der ske en reduktion i udgiftsniveauet. Der udarbejdes på baggrund af en intern analyse konkrete forslag til ændringer, som behandles politisk. Budgettet reduceres med kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i (Budgettet reduceres med kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023) Indstilling til behandling i Byrådet i januar 2021 Der pågår fortsat kortlægning og analyse af mulige forslag til reduktion af udgifterne via andre leverandører af kørslen end de nuværende. 9

Miljø- og Planudvalget

Miljø- og Planudvalget Miljø- og Planudvalget Indhold 1. Indledning...2 2. Overblik over forandringer på Miljø- og Planudvalget...3 3. Status på de enkelte forandringer...4 Mere biodiversitet i skovene (nr. 2)...4 Renovering

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø

Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø I denne udviklingsaftale fremgår det, hvilke udviklingsmål vi i Teknik & Miljø vil arbejde med i 2018. Udviklingsmålene er opdelt i 2 dele. Del I der gennem vores

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2015 Forbrugsprocent Afvigelser (A)

Læs mere

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat Indstilling Det indstilles, at det her fremsendte overblik over omstillingsomkostninger godkendes som grundlag for

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på de politisk besluttede

Læs mere

Skabelon 1: Forslag til forandringer

Skabelon 1: Forslag til forandringer Skabelon 1: Forslag til forandringer Udvalg: Socialudvalget område: Ældre Ansvarligt fagsekretariat/stab: Fagsekretariatet Ældre & Handicap Skemaerne beskriver hvert enkelt forslag til forandring. Det

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Bæredygtighedsudvalgets kommissorium

Bæredygtighedsudvalgets kommissorium Bæredygtighedsudvalgets kommissorium Side 1 af 6 Indledning Bæredygtighedsudvalget er nedsat af Aarhus Byråd den 24. januar 2018. Byrådet har fastlagt følgende overordnede rammer for udvalgets arbejde:

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version 10042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Poltikker: Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde 4:

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

GRO - HORSENS GRØNNE TÆNKETANK

GRO - HORSENS GRØNNE TÆNKETANK Afsnit A Foranledninger til drøftelser om drivmidler og mobilitet - årsag og kilder til, hvorfor GRO drøfter drivmidler og mobilietet. GRO - HORSENS GRØNNE TÆNKETANK BUDGETAFTALE 8 & 9 I budgetforliget

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder i 2014 På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2014: Vand- og Natura 2000 planer Gennemførelsen af den kommunale del af de statslige Vand- og Natura 2000

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

OPSAMLING PÅ BYRÅDETS TEMADRØFTELSE 3 ROBUSTE GRØNNE MILJØER

OPSAMLING PÅ BYRÅDETS TEMADRØFTELSE 3 ROBUSTE GRØNNE MILJØER OPSAMLING PÅ BYRÅDETS TEMADRØFTELSE 3 ROBUSTE GRØNNE MILJØER 31.10.18 - Arbejde med ny planstrategi - Roskilde Kommune 2018 PLANTEMA #3 ROBUSTE GRØNNE MILJØER I det følgende præsenteres en opsamling på

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 December 2018 Økonomistaben/Susanne Tilma 1. Baggrund for forandringen Der kan på landsplan fortsat

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

4 Undervisnings- og Børneudvalget

4 Undervisnings- og Børneudvalget 4 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0-6 årige 4.1. Hævelse af tildelingen pr. barn på dagtilbudsområdet Der tilføres 5 mio. kr. årligt til dagtilbuddene til at understøtte den

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 31. marts 2016

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 31. marts 2016 Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 1-019 - pr. 31. marts Idrætsvision Nyt hovedbibliotek boliger på Fiomagrunden Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune. Visionen bygger

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune

Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune 1 of 6 26-11-2015 Sagsnummer.: 14/37310 Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune Indledning Dialogbaseret aftalestyring er et af de centrale styringsværktøjer i Syddjurs Kommune, der er baseret på dialog

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger 22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget

Undervisnings- og Børneudvalget Undervisnings og Børneudvalget Indhold 1. Indledning...2 2. Overblik over forandringer på Økonomiudvalget...3 3. Status på de enkelte forandringer...4 Reduktion af fagsekretariatet Børn og Unges budgetramme

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg Budgetaftalen 2014-2017 Tema 1: Strategisk byudvikling 0,433 mio. kr. Aftaleparterne ønsker at være på forkant

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 453055 Dato: 12-10-2017 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service

Læs mere

Grøn Transport & Grønne Politikker

Grøn Transport & Grønne Politikker Grøn Transport & Grønne Politikker Transportoptimeringsprojekt -Vi kunne spare 21 biler uden at forringe brugernes services -Vi kunne spare 2 millioner kr. år ved at centralisere vognparken -Vi kunne reducere

Læs mere

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Tilgang og principper for Grøn Strategi Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Byudvikling Pres på arealer/fortætning / stigende grundpriser Udviklingsbehov Klimatilpasning Udviklingsbehov Sundhed fysisk

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Kalbyrisskolen

Årsrapport for 2014/2015 Kalbyrisskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

1. Godkendelse af beslutningsprotokol fra den 2. november 2018

1. Godkendelse af beslutningsprotokol fra den 2. november 2018 0-101-2-09 11. december 2018 NT s bestyrelse Referat fra mødet den 6. december 2018 Deltagere Bestyrelsen Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland Carsten Andersen,

Læs mere

Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, Energi-, og Naturstrategi.

Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, Energi-, og Naturstrategi. Allerød Kommune Natur og Miljø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Tiltag Start Opfølgnings- Slut Økonomi. Etablering af lokalt grønt virksomhedsnetværk og eksponering af virksomheder i netværket

Tiltag Start Opfølgnings- Slut Økonomi. Etablering af lokalt grønt virksomhedsnetværk og eksponering af virksomheder i netværket Bilag 2. Forslag til Klimaplan 2030 Implementering af handlinger Flere af handlingsplanens indsatsområder er allerede igangsat. Det gælder bl.a. den løbende indsats for el- og varmebesparelser i kommunale

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

politikområde Tværgående Puljer

politikområde Tværgående Puljer Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

26. november Miljø- og Planudvalgets arbejdsprogram På vej mod en bæredygtig og cirkulær Skanderborg Kommune

26. november Miljø- og Planudvalgets arbejdsprogram På vej mod en bæredygtig og cirkulær Skanderborg Kommune Miljø- og Planudvalgets arbejdsprogram 2019 På vej mod en bæredygtig og cirkulær Skanderborg Kommune 1 Forord Dette er Miljø- og Planudvalgets dynamiske arbejdsprogram for proces, ideer og konkrete handlinger

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Årsrapport for 2014 Socialt udsatte

Årsrapport for 2014 Socialt udsatte Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

IGANGSATTE BYUDVIKLINGSPROJEKTER

IGANGSATTE BYUDVIKLINGSPROJEKTER IGANGSATTE BYUDVIKLINGSPROJEKTER Assens Kommune en del af den fynske udvikling - StrategiFYN 2014-2017 - Ny strategifyn 2018-2021 på vej Vision 2018 Vi vil have flere til at bo i vores kommune, fordi Vision

Læs mere

Årsplan i Kultur- og Sundhedsudvalget for 2014

Årsplan i Kultur- og Sundhedsudvalget for 2014 Årsplan i Kultur- og sudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Godkendelse af igangsætning af planlægning for solcelleprojekter

Godkendelse af igangsætning af planlægning for solcelleprojekter Punkt 16. Godkendelse af igangsætning af planlægning for solcelleprojekter 2018-063857 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Dato 11. feb. 2014 Rev 28. feb. 2014 Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Følgende notat beskriver kort den beslutningsproces, der har været i forhold til investering i solceller

Læs mere

FN s verdensmål og ny regional udviklingsstrategi

FN s verdensmål og ny regional udviklingsstrategi FN s verdensmål og ny regional udviklingsstrategi 2020-2023 Regionsrådets budgetaftale 2019 Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte FN s verdensmål, der også har betydning for regionens driftsområder.

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Planlægning for arealer til energianlæg FORDEBAT. september 2018

Planlægning for arealer til energianlæg FORDEBAT. september 2018 Planlægning for arealer til energianlæg FORDEBAT september 2018 Ny plan Baggrund Aalborg Kommune har en langsigtet politisk målsætning om, at kommunen i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler. Aalborg

Læs mere

Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget. Procesplan for den socialøkonomiske indsats

Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget. Procesplan for den socialøkonomiske indsats -, handicap- og hjælpemiddeludvalget Procesplan for den socialøkonomiske indsats 2018-2021 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...- 2 - INTRODUKTION...- 3 - PROCESPLANENS OPBYGNING...- 3 - TIDSPLAN

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere