Læseplan for billedkunst (obligatorisk valgfag)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseplan for billedkunst (obligatorisk valgfag)"

Transkript

1 Indledning På Randers Realskole har vi i forbindelse med praksisfaglighed valgt at fokusere på valgfaget billedkunst. Vi har valgt, at ud over arbejdet med fagets kompetenceområder og mål, skal indholdet i undervisningen være i samskabelse med Innovation og entreprenørskab, som også er en del af læseplanen i faget. Se link. (punkt 7.3) Fagets kompetenceområder og kompetencemål Fælles Mål i billedkunst består af tre Kompetenceområder med tilhørende kompetencemål og færdigheds- og vidensområder. Kompetenceområder i billedkunstfaget Billedkommunikation Billedanalyse Billedfremstilling Disse kompetenceområder har vi i undervisningen samskabt med de fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner for innovation og entreprenørskab: Handling Kreativitet Omverdensforståelse Personlig indstilling. Oversigt over valgfagets kompetenceområder og kompetencemål Kompetenceområde Kompetencemål efter 8. klassetrin Færdighedsog vidensområder Billedfremstilling Eleven kan eksperimentere med udtryksformer, teknikker og materialer med vægt på tematisering. Materialer Skitsere Udtryksformer Eksperimentere Billedanalyse Billedkomposition Billedkommunikation Billedgenrer Eleven kan analysere fra forskellige tidsperioder, kulturer og medier med vægt på nutidige billedudtryk Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk. Billedfunktion Visuel kommunikation Præsentation Praksisfagligt forløb i 7. og 8. klasse med valgfaget billedkunst Vi har på Randers Realskole valgt at bygge forløbet i 7. og 8. klasse op i forskellige overordnede hovedområder. Hovedområderne vil være af forskellig karakter, så eleverne kommer omkring alle væsentlige kompetenceområder samt de forskellige lag i billedkunstfaget. Samtidig er det vigtigt, at eleverne har opnået de kompetencer, der er gældende, så de kan gå til den afsluttende prøve i 8. klasse. I forhold til de tre kompetenceområder videreudvikles de erfaringer og den viden, som elever har tilegnet sig gennem det obligatoriske forløb (se forløbsbeskrivelse fra klasse) Praksisfaglig undervisningslektion I forhold til valgfaget Billedkunst, har vi på Randers Realskole valgt, at vores elever fra skoleåret 20/21 i 7. klasse har to ugentlige lektioner med praksisfaglighed. Ydermere har vi indlagt flere hele dage og uger, hvor der er tid til og fokus på at arbejde med innovation og entreprenørskab. Disse forløb varetages primært af dansklæreren i tæt samarbejde med skolens billedkunstlærere og et lærerteam, som er arkitekterne bag vores innovative projekter.

2 Praksisfaglighed i fagfaglig undervisning Da flere af kompetencemålene for billedkunst med fordel kan integreres i de fagfaglige fag, har vi valgt at kompetenceområder billedanalyse og billedkommunikation bliver en del af undervisningen i dansk og matematik i 7. klasse. Fordelen er, at eleverne får en bredere forståelse af faget billedkunst ved at få flere fagfaglige begreber sat på. Undervisningsforløbene i dansk og matematik er udarbejdet i tæt samarbejde mellem faggrupperne, så vi som skole sikrer os, at fagene på tværs understøtter hinanden. Endelig er det her også oplagt at inddrage naturfag i forhold til lys og farvelære. 8. klasse I 8. klasse får eleverne to ugentlige billedkunstlektioner, så de ud over at arbejde tværfagligt og innovativt i fagene også bliver klædt på til den afsluttende prøve, hvor eleverne skal eksamineres i kompetenceområderne. Kompetenceområdet billedfremstilling vil især i 8. klasse være i fokus. Her vil eleverne både eksperimentere med udtryksformer, forskellige teknikker og arbejde med materialer, som alle har tilknytning til en afsluttende prøve. Igennem de forskellige forløb får eleverne kendskab til de forskellige udtryksformer i billedkunstfaget, som igen er essentiel for processen, når eleverne skal præsentere deres årsudstilling afslutningsvis Innovation og entreprenørskab vil stadig være i fokus, da vi ønsker at elevernes produkter, som de udarbejder, skal have begge dimensioner indarbejdet. Igennem hele forløbet i 7. og 8. klasse skal eleverne videodokumentere deres proces og udvikling gennem faget. Dette har til formål, at de kan reflektere over egen læring samt få en god feedback på de udfordringer i processen de eventuelt vil møde. Endelig forestiller vi os, at udvalgte dele af denne dokumentation skal indgå i deres respektive udstillinger til eksamen. Samarbejdet med Tradium De innovative og entreprenante arbejdsmetoder, som er en vigtig del i valgfaget, peger ligeledes frem mod erhvervsuddannelserne, og derfor er der i hele udskolingsforløbet et tæt og struktureret samarbejde med Tradium i Randers. Flere af projekterne foregår på Tradium, hvor materialekendskab og værkstedlære er i fokus. Dermed får eleverne også mulighed for at se de forskellige værksteder samt de arbejdsmetoder, som er gældende på en erhvervsuddannelse. Prøven i Billedkunst Prøven i billedkunst består af en reflekterende billedsamtale om billedprojekt og årsudstilling mellem lærer, censor og elev/gruppe. Til den reflekterende billedsamtale gives: 1 elev: 25 minutter 2 elever i gruppe: 35 minutter 3 elever i gruppe: 45 minutter Inkl. karakterfastsættelse. Model for prøveforløbet Del A) 60 min. Lodtrækning af prøveoplæg, enkelt- eller gruppevis. Eleverne påbegynder research og skitseproces som indledning til det praktiske billedprojekt Del B) 10 undervisningslektioner à 45 min. Elevene arbejder med den praktiske del af billedprojektet. Billedprojektet skal færdiggøres inden for de 10 undervisningslektioner. Læreren opbevarer billedprojektet på skolen. Årsudstillingen sættes op. Del C) (se afsnittet prøven i billedkunst) Billeprojektet og årsudstillingen præsenteres enkel - eller gruppevis under prøven. Før prøven trin for trin: Tilmelding til prøven Ved afslutningen af undervisningen af faget skal skolen meddele Børne- og Undervisningsministeriet (senest 1. dec. i forbindelse med sommertermin og 1. okt. i forbindelse med vintertermin), hvilke hold/elever der skal til prøve. Undervisningsbeskrivelse Læreren udarbejder en undervisningsbeskrivelse, som udleveres til eleverne, inden eleverne trækker udtryksform. Undervisningsbeskrivelsen omfatter oplysninger om undervisningen inden for hvert af de tre kompetenceområder: Billedfremstilling

3 Billedanalyse Billedkommunikation Der anføres i undervisningsbeskrivelsen oplysninger om organiseringsform. Herunder beskrives det, hvordan undervisningen har været organiseret, individuelt eller i grupper og hvilke arbejdsformer, der har været brugt, åben-skole aktiviteter, ekskursioner, mv. Desuden kan man her tilkendegive graden af elevernes medindflydelse på valg af indhold og temaer samt arbejds- og undervisningsformer. Undervisningsbeskrivelsen skal for censor være overskuelig og nem at læse i forhold til, hvordan der er arbejdet med de tre kompetenceområder. En fyldestgørende undervisningsbeskrivelse er også med til at give eleverne et overblik, både over deres undervisningsforløb og det faglige stof, der er gennemgået. Det kan være hensigtsmæssigt, at lade årsplanen for 7. og 8. klasse og den deraf planlagte og gennemførte undervisning danne grundlag for undervisningsbeskrivelsen. Beskrivelsen kan opbygges ud fra, hvilke kompetenceområder og færdigheds- og vidensområder, der har dannet grundlag for undervisningsforløbene samt afspejle progression i indholdet. Udarbejdelsen af undervisningsbeskrivelsen kan finde sted løbende efter hvert afsluttet undervisningsforløb. Læreren formulerer prøveoplæg Ud fra et lærerdefineret tema formulerer læreren et prøveoplæg, der består af en tematisk billedopgave med evt. billedbilag til inspiration til opgaven. Eleverne trækker en lærerdefineret udtryksform. Dvs. alle eleverne får det samme tema men trækker en lærerdefineret udtryksform. Prøveoplægget må ikke indeholde et tema, som eleverne har arbejdet med i undervisningen. De mulige udtryksformer, der kan trækkes lod om, skal eleverne have arbejdet med i løbet af undervisningen i valgfaget. Den definerede udtryksform kan, hvis eleven ønsker det, kombineres med en anden selvvalgt udtryksform. Hvis den udtrukne udtryksform fx er skulptur, kan eleven vælge at kombinere denne med fx installation eller en anden udtryksform som supplement til den bundne udtryksform. Hver elev skal kunne vælge mellem mindst fire udtryksformer i lodtrækningen. Et valgfagshold består fx af 25 elever, som vælger at fordele sig således: 2 elever går op individuelt i alt 2 elever 3 grupper af 2 elever i alt 6 elever 5 grupper af 3 elever i alt 15 elever 10 eksaminationer I alt 25 elever 10 eksaminationer giver 10 prøveoplæg med et fælles lærerdefineret tema. Udtryksformerne i prøveoplægget kan fx fordele sig på følgende udtryksformer: Tegning, grafik, maleri og collage. Idet eleverne skal have fire valgmuligheder, fordeler prøveoplæggene sig som vist nedenfor. Eleverne trækker hver sit prøveoplæg med det samme tema men med hver sin udtryksform, individuelt eller gruppevis, efter tur. Det vil sige, at der er fire mulige prøveoplæg til rådighed for alle elever, individuelt eller gruppevis. Eksempel på prøveoplæg Tema: Beskrivelse af tema Eks. Krop og køn Opgaven: Med udgangspunkt i temaet krop og køn skal du, med anvendelse af den nævnte udtryksform, fremstille et billedprojekt med din fortolkning af temaet. Din udtryksform kan evt. kombineres med en selvvalgt udtryksform Krav til Se ideer udtryksform Krav til Du skal udarbejde skitser og opgaveløsningeler dig at løse opgaven (tegninger, idéudkast til, hvordan du forestil- fotos, afprøvninger)

4 Der skal være sammen hæng mellem tema, udtryksform og hensigt i dit færdige billedprojekt. Dit færdige billedprojekt skal iscenesættes, og præsenteres i sammenhæng med din mundtlige formidling af proces, intention og billedprojektets endelige udtryk Tidsplan Del A) Del B) Del C) Se afsnittet Model for prøveforløbet Udtryksformer Når eleverne har en idé, noget de vil fortælle om, eller noget de ønsker at formidle, kan dette gøres gennem forskellige udtryksformer. De forskellige udtryksformer giver eleverne forskellige virkemidler, når de vil formulere sig om noget. Nogle udtryksformer rummer lyd, tekst og. Nogle kommunikerer rumligt, andre over tid, nogle i to dimensioner, andre i tre. Nogle er interaktive og bygger på deltagelse fra publikum, andre er kun til at se på. Nedenstående er en kategoriseret oversigt over forskellige udtryksformer, som læreren kan anvende i prøveoplægget. Færdigheds- og vidensområderne fra det obligatoriske forløb, tegning og grafik, maleri og collage, skulptur og arkitektur og digitale kan indgå, men også samtidskunstens sammensatte og idébaserede udtryksformer er relevante, hvis disse har været genstand for valgfagsundervisningen. Udtryksformer giver en række muligheder for, hvordan eleverne kan arbejde i forskellige materielle kategorier og på forskellige måder. I skemaet nedenfor er der knyttet et antal kategorier inden for de forskellige udtryksformer, som lærerne kan lade sig inspirere af, når de skal vejlede eleverne i valgfagsprøven. Listen nedenfor er ikke en endegyldig liste, da der hele tiden kommer nye udtryksformer. Tegning og grafik Plakat Tegneserie Serigrafi Stenciltryk Linoleumstryk Monotypi Koldnålsradering Maleri og collage Fresko Stilleben Portræt Landskab Decoupage Assemblage Skulptur og arkitektur Relief Rundskulptur Formgivning af bygninger Digitale Billedbehandling Webgrafik Animation Computerspil Hjemmesider Film Lyd Foto Performance Reklamespots Kortfilm Animationsfilm Lyd i sammenhæng med Portrætfoto Iscenesat foto Liveperformance Videoperformance Installation Interaktive oplevelsesrum Landart Video Videoinstallation Prøveoplægget tager udgangspunkt i Fælles Mål, som har været genstand for undervisning i faget på 7. og 8. klassetrin. Prøveoplægget skal dække alle fagets tre kompetenceområder: billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation. Prøveoplægget skal give eleverne mulighed for at skitsere og arbejde undersøgende og eksperimenterende med et praktisk billedprojekt, som visuelt udfolder et givent tema. Prøveoplæggene skal kunne løses både gruppevis og enkeltvis. Alle elever skal kunne udføre opgaven. Opgaven skal være så bred, at den giver mulighed for individuelle processer og løsningsmuligheder. Opgaven udformes, så den fagligt svage elev har mulighed for at løse den, samtidig med at der er udfordringer nok til den dygtige elev. Bilag til prøveoplægget Bilaget til prøveoplægget kan fx indeholde og/eller link til video af udvalgte kunstneres værker med det samme tema. Læreren bør overveje, hvordan et evt. bilag med kan inspirere og støtte eleven bedst muligt i det indledende research og skitsearbejde. Prøvens varighed

5 Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper bestående af 2-3 elever. For at eleverne kan gå til gruppeprøve, skal eleverne have trukket prøveoplægget sammen og have arbejdet fælles med billedprojektet ud fra prøveoplægget. Går eleverne til prøve gruppevis bør deres individuelle årsudstilling være placeret i umiddelbart nærhed af hinanden. Eksaminationen foregår som en reflekterende billedsamtale mellem elever, lærer og censor. Der gives følgende antal minutter til den reflekterende billedsamtale mellem elev, lærer og censor inkl. karakterfastsættelse: Antal elever Antal minutter pr. elev til samtale inkl. karakterfastsættelse 1 elev 25 minutter 2 elever 35 minutter 3 elever 45 minutter Den reflekterende billedsamtale om elevernes billedprojekter og årsudstilling er et vigtigt redskab for lærer og censor til at få indblik i elevens overvejelser over intention, udtryksform (er), materialer og iscenesættelse af færdigt billedprojekt, som tilsammen angår fagets kompetencemål og færdigheds og- vidensområder. I den reflekterende billedsamtale kan læreren støtte sig til forskellige billedanalysemodeller. Modellerne kan give læreren og eleverne ideer til hvilke spørgsmål, der kan stilles til billedprojektets indhold. Gruppedannelse Eleverne kan enten vælge at gå til prøve individuelt eller i grupper bestående af 2-3 elever. Der bør skabes gode rammer omkring gruppedannelsesprocessen. Det kan være en fordel at opfordre eleverne til at danne grupper ud fra forskellige styrkesider, så gruppens medlemmer tager hensyn til og udnytter hinandens styrker, og at de samtidig støtter hinanden. Gruppedannelsen skal foregå forud for lodtrækningen af prøveoplæg. Der gives individuelle karakterer, selvom det er en gruppeprøve. Det betyder også, at hvis en elev i en gruppe ikke har præsteret det samme som gruppens øvrige medlemmer, må det ikke påvirke de andre negativt. Prøvelokale og ramme for årsudstillingen Det er vigtigt at sikre, at eleverne har adgang til relevante faciliteter i forbindelse med deres opgaveløsning og deres arbejde med det praktiske billedprojekt. Der skal være tilgængelige materialer og udstyr til rådighed, som er relevante for opgaveløsningen. Fx skal der være en computer og en farveprinter til rådighed i forbindelse med elevens/gruppens eksperimenter, research og skitseproces samt et bredt udvalg af materialer og redskaber, der giver eleven/gruppen mulighed for at kunne løse opgaven eksemplarisk i forhold til den bundne udtryksform skitseret i prøveoplægget. Ligeledes bør der være en udstillingsvæg, en flytbar tavle, montre, podie eller lignende til rådighed for elevens/gruppens årsudstilling, så eleven/gruppen har mulighed for at iscenesætte og præsentere deres billedprojekter ud fra overvejelser over modtager- og afsenderforhold. Omfanget af årsudstillingen bør være af en sådan størrelse, at det er muligt at se et eksemplarisk udvalg af elevens billedprojekter fra valgfagsundervisningen, både plane, rumlige og digitale. Der bør være forskellige udtryksformer og materialer repræsenteret. Der kan kun udstilles skitser og billedprojekter, som er frembragt i valgfagsundervisningen i billedkunst. Definition af elevens billedprojekt Resultatet af elevernes/gruppernes opgaveløsning, med udgangspunkt i prøveoplægget, munder ud i et færdigt billedprojekt. Definitionen af billedprojekt tager afsæt i det brede billedbegreb, hvor er forstået i ordets bredeste forstand og omfatter alle billedtyper, dvs. både plane, rumlige og digitale, som fx tegning, grafik og maleri, rumlige, som fx skulptur og installation samt digitale, som fx video, hjemmesider og computerspil. Billeder betyder i denne sammenhæng primært alle visuelle udtryk, som er lavet med det formål at kommunikere og at udtrykke sig om noget og er derfor ikke specifikt knyttet til en kunsthistorisk forståelse af

6 begrebet. Billedprojekt forstås derfor som et visuelt udtryk, som eleven har fremstillet og udtrykt gennem en udtryksform og med en særlig intention i en bestemt kontekst. Information til læreren Eleverne skal inden prøven orienteres om prøvekravene, vurderingskriterier og prøvens forløb. Endvidere skal skolens leder sørge for, at eleven bliver bekendt med regler om udeblivelse fra prøven, anvendelse af hjælpemidler, konsekvenser af at komme for sent samt klageprocedure og klagefrister. Eleverne skal have en kopi af undervisningsbeskrivelsen samt en tidsplan, når den er klar. Prøven foregår som en reflekterende billedsamtale, og eleverne skal derfor være forberedt på dialog mellem lærer, censor og elev/gruppen. Eleverne skal endvidere informeres om at de bedømmes individuelt samt at der gives én karakter til hver enkelt elev. Hjælpemidler Eleverne må medbringe og anvende egne noter og andre hjælpemidler, som de føler sig fortrolige med. Eleverne skal i den daglige undervisning opnå fortrolighed med de hjælpemidler og redskaber, som anvendes i undervisningen, så de kan anvende dem til prøven. At kunne fremstille og at kunne træffe begrundede valg i billedfremstillingen og herigennem demonstrere praktiske færdigheder og kreativitet. Om der er tydelig sammenhæng mellem prøveoplægget, elevens skitserede idé, og billedprojektets udtryksformer samt hensigt. At kunne formidle en visuel proces fra skitse til færdigt udtryk og at kunne eksperimentere og afprøve forskellige udtryk med overvejelser overintention. At kunne begrunde valg af fremstillingsform, herunder valg af materialer, udtryksformer og teknologi. Med faglige begreber at kunne præsentere eget billedprojekt med overvejelser over hensigt, afsender- og modtagerforhold samt valg af iscenesættelse af billedprojektet. Med udgangspunkt i årsudstillingen at kunne præsentere centrale billedprojekter med overvejelser over billedgenrer, billedkomposition og billedets funktion. at kunne sammensætte en repræsentativ og gennemarbejdet årsudstilling. Link til prøvevejledningen Når det gælder teknisk udstyr, computere og andre hjælpemidler, der er til stede i begrænset omfang, må der ved opgaveformuleringen tages højde herfor, så der ikke opstår unødvendig ventetid for eleverne. Bedømmelse Det er vigtigt, at prøven tilrettelægges med henblik på at dokumentere graden af målopfyldelse i forhold til Fælles Mål. Det vil sige, at eleverne skal prøves i forhold til de kompetenceområder, kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder som er gældende for faget. Eleverne prøves i:

7 Faget progression fra klasse klasse Billedkunst Mål Teknik Eksempler Eleverne kan arbejde med komposition og farver Eleverne har kendskab til materialevalg Eleverne for en forståelse for værkstedskultur - Tegning - Foto - Collage Læseplan Værksted Værksted og design 4. og 5. klasse 4. klasse Mål Teknik Eksempler Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale Eleverne kan arbejde med komposition, opbygning og indhold Eleven kan samtale om egne og andres - Tegning - Foto - Collage - Kunstudstilling - Kunstnere Rummelige og plane Landskab By Perspektiver Iagttagelse Eleverne får en bevidstgørelse/omverdenforståelse via værker og medier Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale Eleven kan samtale om egne og andres Eleven har kendskab til designprocessen Eleven har materialekendskab Eleven kan pitche - Omsætte viden til udtryk - Fremstilling af rumlige konstruktioner - Sammenføjningsteknikker - Farvelære (kolde og farver) - Gips, ler, beton, genbrug, avis, støbning Billedsamtale om relevante kunstnere - Skitse til form, farvelære Idegenerering - KIE-modellen - Ide-ide - Design/bygge - Materialekendskab Evaluere/diskutere egne og andres Skulptur Farverige collager Opfindelser

8 5. klasse Mål Teknik Eksempler Eleven kan udtrykke sig i plane, - Tegning Landskab rumlige og digitale - Foto By - Collage - Nål og tråd/broderi Eleven kan samtale om egne og andres Eleverne lærer at samarbejde Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale Eleven kan samtale om egne og andres - Kunstudstilling - Kunstnere Omsætte viden til udtryk Fremstilling af rumlige konstruktioner Sammenføjningsteknikker Farvelære (kolde og farver) Gips, ler, beton, genbrug, avis, støbning Billedsamtale om relevante kunstnere Perspektiver Iagttagelse Evaluere/diskutere egne og andres Skulptur Eleverne får en forståelse af værkstedskultur Eleven har kendskab til designprocessen Eleven har materialekendskab Eleven kan pitche - Skitse til form, farvelære Idegenerering, KIE-modellen, Ideide, Entreprenante Design/opfinde Proces og produkt prøve Børn og sundhed Løvens hule 6. klasse Innovation Mål Teknik Eksempler Eleven kan udtrykke sig i plane, - Ler rumlige og digitale - Inddragelse af omgivelserne i billedfremstillingen Eleven kan samtale om egne og andres

9 Billedbehandlingsprogram til plakater Eleven har kendskab til designprocessen Eleverne kan anvende videoblog (v-log), som dokumentation af designprocessen. Eleven har materialekendskab Eleven kan pitche Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale Eleven kan samtale om egne og andres - Tegning - Foto - Collage - 3D-collage alá Marianne Markvad - Kunstudstilling - Kunstnere Landskab By Perspektiver Iagttagelse - Omsætte viden til udtryk Evaluere/diskutere egne og andres Eleven bliver bevidst om designprocessens fire trin(feltstudier, idegenerering, fabrikation, præsentation)

Billedkunst (valgfag) Fælles Mål

Billedkunst (valgfag) Fælles Mål Billedkunst (valgfag) Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Fælles Mål efter klassetrin Efter 7.-8. klassetrin 4 Fælles Mål Billedkunst (valgfag) 2 1 Fagets formål Eleverne skal i faget

Læs mere

Opdateret maj Læseplan for valgfaget billedkunst

Opdateret maj Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog

Læs mere

ÅRSPLAN BILLEDKUNST. Vi vil lægger os op af Fælles Mål der omfatter tre kompetenceområder:

ÅRSPLAN BILLEDKUNST. Vi vil lægger os op af Fælles Mål der omfatter tre kompetenceområder: ÅRSPLAN BILLEDKUNST Vi vil lægger os op af Fælles Mål der omfatter tre kompetenceområder: Da vi på Thy Privatskole har billedkunst som en temauge, skal nedenstående læses med en forståelse for at målene

Læs mere

Billedkunst Fælles Mål

Billedkunst Fælles Mål Billedkunst Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter klassetrin Efter 2. klassetrin 5 Efter 5. klassetrin 6 Fælles Mål efter kompetenceområde Billedfremstilling

Læs mere

Fagbeskrivelse for Krea

Fagbeskrivelse for Krea Fagbeskrivelse for Krea Formålet med faget krea på Vejrumbro Fri er at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende billedsprog i deres hverdag. Faget skal give eleverne lyst til at udtrykke sig gennem

Læs mere

Læseplan for valgfaget billedkunst

Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

Billedkunst. Fagformål for faget billedkunst. Kompetencemål

Billedkunst. Fagformål for faget billedkunst. Kompetencemål Fagformål for faget billedkunst Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog

Læs mere

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Billedfremstilling Billedanalyse Billedkommunikation sig i plane, rumlige og digitale Eleven kan samtale om egne og andres Eleven kan

Læs mere

Billedkunst. Måloversigt

Billedkunst. Måloversigt Billedkunst Måloversigt Fagformål Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog

Læs mere

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering Fag: Kompetencemål Billedkunst Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 10. klassetrin Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i plane, rumlige og digitale

Læs mere

Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan. v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing

Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan. v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing Program: Kl.13.00 13.10 Velkomst Kl. 13.10 14.00 Fælles mål og målstyret undervisning Kl. 14.00 14.15

Læs mere

Billedkunst (valgfag) Læseplan

Billedkunst (valgfag) Læseplan Billedkunst (valgfag) Læseplan 2019 Indhold 1 Om læseplanens funktion 3 2 Læseplanens opbygning 4 3 Fagets formål og identitet 5 4 Fagets kompetenceområder og kompetencemål 7 4.1 Billedfremstilling 8 4.2

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Læseplan for faget billedkunst

Læseplan for faget billedkunst Læseplan for faget billedkunst Indledning Faget billedkunst er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 5. klasse. Undervisningen er opdelt i to trinforløb: 1 2. kl., 3. 5. klasse. I faget billedkunst

Læs mere

Billedkunst 1. klasse 2016/2017

Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Fagets identitet og rolle I faget billedkunst skal eleverne lære at producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Innovation og entreprenørskab som aktiv del af valgfaget billedkunst

Innovation og entreprenørskab som aktiv del af valgfaget billedkunst Innovation og entreprenørskab som aktiv del af valgfaget billedkunst Udarbejdet af lærer Anne Mette Olesen Fag Klassetrin Kompetenceområde Færdigheds- og vidensmålpar Billedkunst valgfag + tværgående tema

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Årsplan for 1 klasse: Billedkunst (Inspiration fra andre lærers årsplan) Billedkunst: 1 lektioner ugentligt. TRINMÅL FOR BILLEDKUNST EFTER 2. KLASSE: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har

Læs mere

Årsplan billedkunst. Grindsted Privatskole. Karin Østergaard. Mål for billedkunst efter 5. klassetrin

Årsplan billedkunst. Grindsted Privatskole. Karin Østergaard. Mål for billedkunst efter 5. klassetrin Årsplan billedkunst Karin Østergaard Grindsted Privatskole 2017 2018 Mål for billedkunst efter 5. klassetrin Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne kan opfylde nedenstående kompetence-, færdigheds-

Læs mere

Læseplan for faget billedkunst

Læseplan for faget billedkunst Læseplan for faget billedkunst Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1.-2. klassetrin 4 Billedfremstilling 4 Billedanalyse 6 Billedkommunikation 2. trinforløb for 3.- 5. klassetrin 6 Billedfremstilling

Læs mere

Billedkunst (valgfag)

Billedkunst (valgfag) Billedkunst (valgfag) Faghæfte 2019 Billedkunst (valgfag) Indledning 3 Folkeskolens formål 4 Fælles Mål 5 Læseplan 11 Undervisningsvejledning 29 Indledning Et af folkeskolens vigtigste formål er at give

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i Iværksætter, valgfag i 10.klasse. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test august 2016

Vejledning til forsøgsprøven i Iværksætter, valgfag i 10.klasse. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test august 2016 Vejledning til forsøgsprøven i Iværksætter, valgfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test august 2016 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt... 4 Prøveform

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Årsplan for 2 klasse: Billedkunst (Inspiration fra andre lærers årsplan) Billedkunst: 2 lektioner ugentligt. TRINMÅL FOR BILLEDKUNST EFTER 2. KLASSE: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget forsøgsprøven i valgfaget billedkunst. Skoleåret

Vejledning til folkeskolens prøver i faget forsøgsprøven i valgfaget billedkunst. Skoleåret Vejledning til folkeskolens prøver i faget forsøgsprøven i valgfaget billedkunst Skoleåret 2017-18 1 2 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2017 Indhold Formål med vejledningen... 4 Prøvegrundlag...

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse

Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test august 2016 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt...

Læs mere

Billedkunst. Måloversigt

Billedkunst. Måloversigt Billedkunst Måloversigt Denne side er helt bevidst uden indhold. Fagformål Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere. Eleverne skal blive i stand til at

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i valgfaget håndværk og design klasse

Vejledning til folkeskolens prøver i valgfaget håndværk og design klasse Vejledning til folkeskolens prøver i valgfaget håndværk og design 7.-9. klasse 1 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet September 2018 Indhold Formål med vejledningen... 3 Prøvegrundlag... 3 Prøveforberedende

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Konstruktion og design

Konstruktion og design Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Konstruktion og design November 2014 Fælles mål Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i konstruktion og design

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Jeg ved noget om primær- og sekundærfarver Jeg kan få ideer fra oplevelser i naturen

Jeg ved noget om primær- og sekundærfarver Jeg kan få ideer fra oplevelser i naturen Periode Forløb Læringsmål Mål Farvelære uge 34-36 med farver og fugle. Johannes Ittens Farvecirkel. om farveblandinger gennem praktisk arbejde og teoretisk viden om farver. Jeg ved noget om primær- og

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i valgfaget håndværk og design klasse

Vejledning til folkeskolens prøver i valgfaget håndværk og design klasse Vejledning til folkeskolens prøver i valgfaget håndværk og design 8.-9. klasse 1 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2018 Indhold Formål med vejledningen... 3 Prøvegrundlag... 3 Prøveforberedende

Læs mere

Valgfag til dig, som snart skal i 7. klasse

Valgfag til dig, som snart skal i 7. klasse Valgfag til dig, som snart skal i 7. klasse Alle skal have et praktisk/musisk valgfag i folkeskolen Et flertal i folketinget har for nylig truffet aftale om, at de praktisk/musiske fag i folkeskolen skal

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi Fælles Prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Naturfag i spil den 23. november 2016 Prøver i naturfagene 9. klasse (FP9) 1. Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi indføres som obligatorisk

Læs mere

FAGPLAN for Håndværk og Design november 2018

FAGPLAN for Håndværk og Design november 2018 Fagformål Eleverne skal i faget håndværk og design gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel

Læs mere

Naturfag. Fælles Prøve WEBINAR OM PRØVERNE I NATURFAG I 9. KLASSE

Naturfag. Fælles Prøve WEBINAR OM PRØVERNE I NATURFAG I 9. KLASSE Fælles Prøve WEBINAR OM PRØVERNE I NATURFAG I 9. KLASSE Webinar som deltager Både computer/tablet/telefon er mulig Husk at kontroller lyd (brug evt. headset) Du/I kan kun skrive (i chat) Video af webinar

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget medier. Skoleåret

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget medier. Skoleåret Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget medier Skoleåret 2015-16 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Februar 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt... 4 Prøveform og -forløb... 5 Undervisningsbeskrivelsen...

Læs mere

Billedkunst og design

Billedkunst og design Skitser og skulptur af mennesker Uge 33-37 14 Jubilæumsfest Scenografisk værksted samt syværksted der kulminerer d.8.september Skitser og skulptur af mennesker Eleven kan planlægge en kommunikativ billedproces

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Billedkunst

UVMs Læseplan for faget Billedkunst UVMs Læseplan for faget Billedkunst Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder, billedfremstilling, billedkundskab og visuel kommunikation, der tilsammen danner en

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndarbejde

Vejledning til prøven i valgfaget håndarbejde Vejledning til prøven i valgfaget håndarbejde Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test April 2014 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven 6 Prøvens form 7 Undervisningsbeskrivelsen

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål...

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Årsplan i 1. klasse. Billedkunst

Årsplan i 1. klasse. Billedkunst Billedkunst Årsplan i 1. klasse. Billedkunst Mål for faget er at eleverne: oplever glæde ved at fortælle gennem billeder udvikler fantasi og kreativitet lærer at udtrykke og meddele sig i forskellige billedformer

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16 Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik Skoleåret 2015-16 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Februar 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt... 4 Prøveform og -forløb... 5 Undervisningsbeskrivelsen...

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 20 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor April 2016 Side 2 af 20 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet - trin

Læs mere

Billedkunst. Kompetenceområder

Billedkunst. Kompetenceområder Billedkunst Billedkunst omhandler undervisnings- og læringsprocesser i folkeskolens billedkunstfag samt det æstetiske læringspotentiale til at udvikle og kvalificere læringssituationer i tværfaglige og

Læs mere

Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012

Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012 Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012 Brønshøj Skole 1 Indhold Indledning... 3 Generelt... 3 Undervisningen der danner baggrund for prøven... 3 Det naturfagligt praktiske arbejde... 4 Opgivelseslister...

Læs mere

Vejledning til prøven i Sundhed og sociale forhold, tilbudsfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test

Vejledning til prøven i Sundhed og sociale forhold, tilbudsfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test Vejledning til prøven i Sundhed og sociale forhold, tilbudsfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test Indhold 1 Forord 2 Indledning 3 Generelt 4 Prøveform

Læs mere

Beskrivelse af faget og dets indhold:

Beskrivelse af faget og dets indhold: Beskrivelse af faget og dets indhold: Model for valg af indhold Faget beskrives her som fag, men de elevkompetencer der indgår i fagets beskrivelse bør ses i sammenhæng med andre kommunikative fagområder.

Læs mere

Obligatoriske valgfag: 7. klasse /20

Obligatoriske valgfag: 7. klasse /20 Obligatoriske valgfag: 7. klasse - 2019/20 Håndværk/Design I løbet af de to år du har valgfaget håndværk/design, kommer du til at arbejde i både træ- og tekstilværkstedet og måske i Science Lab. Nogle

Læs mere

Fagplan for Billedkunst

Fagplan for Billedkunst Fagplan for Billedkunst Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2014 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser... 5 Prøveoplæg... 5 Eksempler på prøveoplæg... 6 Prøven... 7

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget sløjd

Vejledning til prøven i valgfaget sløjd Vejledning til prøven i valgfaget sløjd Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test April 2014 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven 6 Prøvens form 7 Undervisningsbeskrivelsen

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Billedkunst og design

Billedkunst og design Skitser og skulptur af mennesker Uge 33-37 14 Jubilæumsfest Scenografisk værksted samt syværksted der kulminerer d.8.september Skitser og skulptur af mennesker Eleven kan planlægge en kommunikativ billedproces

Læs mere

Billedkunst Læseplan 2019

Billedkunst Læseplan 2019 Billedkunst Læseplan 2019 Indhold 1 Om læseplanens funktion 3 2 Læseplanens opbygning 4 3 Fagets formål og identitet 5 4 Fagets kompetenceområder og kompetencemål 7 4.1 Progression inden for kompetenceområderne

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål:...

Læs mere

Billedkunst. Årsplan for biledkunst i Delta. Louise Frimann Allindelille Friskole. Billedkunst Årsplan, Delta

Billedkunst. Årsplan for biledkunst i Delta. Louise Frimann Allindelille Friskole. Billedkunst Årsplan, Delta Billedkunst Årsplan for biledkunst i Delta Louise Frimann Allindelille Friskole Billedkunst Årsplan til billedkunst i Delta Fælles mål for billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

med selvvalgt problemstilling.

med selvvalgt problemstilling. Kristendomskundskab med selvvalgt problemstilling. I dette hæfte finder du: En beskrivelse af prøvens forløb Nyttige links Idéer til årsplanens temaer Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Folkekirkens

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder ikke mindst billedkunst anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. Derfor undervises i billedkunst

Læs mere

PRØVEVEJLEDNING. Dansk Niveau F, E, D og C

PRØVEVEJLEDNING. Dansk Niveau F, E, D og C PRØVEVEJLEDNING Dansk Niveau F, E, D og C Gældende for hold med start efter 1. januar 201 Indhold Mål... 3 Forudsætning for prøven... 3 Prøveform... 3 Prøvens tilrettelæggelse... 4 Eksaminationsgrundlag...

Læs mere

Billedkunst Faghæfte 2019

Billedkunst Faghæfte 2019 Billedkunst Faghæfte 2019 Billedkunst Indledning 3 Folkeskolens formål 4 Fælles Mål 5 Læseplan 19 Undervisningsvejledning 41 Indledning Et af folkeskolens vigtigste formål er at give eleverne kundskaber

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive

Læreruddannelsen i Skive Indhold Undervisningsfag: Billedkunst... 1 Modul 1: Billedfaglige praksisformer... 1 Modul 2: Visuelt kulturprojekt... 3 Modul 3: Billedkunstfagets tilknytning til praksis... 5 Prøven i undervisningsfaget

Læs mere

Den hemmelige. hule. Lærervejledning klassetrin

Den hemmelige. hule. Lærervejledning klassetrin Arkitekturundervisning i hele Danmark side 1 0. - 3. klassetrin Foto: Mariella Harpelunde Jensen er et kreativt undervisningsforløb, hvor eleverne eksperimenterer med at bygge modeller med inspiration

Læs mere

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere

billedsproglige virkemidler, analoge og digitale produktions- og anvendelsesmetoder,

billedsproglige virkemidler, analoge og digitale produktions- og anvendelsesmetoder, Billedkunst Billedkunst omhandler undervisnings- og læringsprocesser i folkeskolens billedkunstfag samt det æstetiske læringspotentiale til at udvikle og kvalificere læringssituationer i tværfaglige og

Læs mere

Tidligere version Gældende version Kommentarer Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagenes kompetenceområder.

Tidligere version Gældende version Kommentarer Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagenes kompetenceområder. Prøvebekendtgørelsen Det officielle navn er: BEK nr 1132 af 25/08/2016 Vi finder afsnittet om Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi (som stadig er prøvens officielle navn) i bilag 1, som handler

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

færdigheds- og vidensområde

færdigheds- og vidensområde Fælles mål Forløbet om familier tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Dansk (efter 2. klasse) Eleven kan forberede

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Eleven kan lave sit eget værk med kamelen som motiv. Eleven kender kamelens kendetegn og farver og nuancer.

Eleven kan lave sit eget værk med kamelen som motiv. Eleven kender kamelens kendetegn og farver og nuancer. Opgaveark Billedkunst, 1.-5. klasse Omfang: 2-4 lektioner Kameler i farver I denne opgave skal eleverne male deres egne kamelbilleder. Kamelen er et dyr med tydelige kendetegn, så med lidt indledende skitsearbejde

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at BILLEDKUNST Undervisning i faget Billedkunst på Bordings Friskole Der undervises i billedkunst på 1. - 5. klassetrin 2 timer om ugen samt som valgfag fra 6. til 9.klassetrin. Som Grundtvig-Koldsk friskole

Læs mere

Håndværk og design Fælles Mål

Håndværk og design Fælles Mål Håndværk og design Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter klassetrin Efter 3./4./5./6. klassetrin 5 Fælles Mål Håndværk og design 2 1 Fagets formål Eleverne

Læs mere

BILLEDKUNST 2014-15 1. kl.

BILLEDKUNST 2014-15 1. kl. BILLEDKUNST 2014-15 1. kl. Uge 33 - mandag Blindtegning af hånd. Derefter snak om strandtur på torsdag, hvorfor og hvad vi skal bruge tingene til. uge 33 torsdag formiddag Til stranden m/2 sandkassespande

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Årsplan billedkunst 3./4. kl Det Kongelige Teaters Balletskole

Årsplan billedkunst 3./4. kl Det Kongelige Teaters Balletskole Uge Emne/aktivitet Læremidler/materialer Metode/arbejdsform/struktur Mål Evaluering 32-33 Velkommen i skole Min sommerferie Div. turistbrochurer Farver Karton Saks og lim Egne materialer Individuel Grupper

Læs mere

Årsplan for billedkunst 3. kl. 2011-2012. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl.

Årsplan for billedkunst 3. kl. 2011-2012. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl. Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere

Læreplan Naturfag. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019

Læreplan Naturfag. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019 Læreplan Naturfag 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Naturfag indeholder elementer fra fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med teknologi, sundhed,

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Og DeSIGn. Materialevalge. RYGSæK. DEn. - rum til at lære UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK

Og DeSIGn. Materialevalge. RYGSæK. DEn. - rum til at lære UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNST- NERISKE UDTRYKSFORMER?

ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNST- NERISKE UDTRYKSFORMER? ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNST- NERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor billedkunst eller andre relaterede

Læs mere

Censormøde billedkunst

Censormøde billedkunst Censormøde billedkunst UC VIA Århus, den 18.april 2018 Professionshøjskolen København, den 19. april 2018 kl. 15.15 17.15 Censorformand for billedkunst Henrik Marxen, henrikmarxen@gmail.com Dagsorden 1.

Læs mere

Vi samler billeder og laver katalog/planche/novelle

Vi samler billeder og laver katalog/planche/novelle Side: 1/6 Vi samler billeder og laver katalog/planche/novelle Forfattere: Thomas Brahe Redaktør: Cathrine Terkelsen Info: Undervisningsforløbet er udviklet i samarbejde med Klavs Styrbæk og Pia Styrbæk.

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere