LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN"

Transkript

1 Handleplan for LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN

2 Handleplan for læsning på Spangsbjergskolen: Indhold: Indskolingen s. 2 Mellemtrinnet s. 4 Udskolingen s. 6 Læsevejlederne s. 7 Biblioteket s. 8 Specialcenteret s. 8 SFO en s. 9 Forældresamarbejdet s. 9 Dansk som andetsprog s. 9 Læsevanskeligheder s. 10 It og læsning s. 10 Evaluering s. 11 Plan for s

3 Indskolingen I indskolingen er det vigtigt at differentiere undervisningen. Der skal benyttes varierende læseformer, og læse- og skriveundervisningen skal understøtte hinanden. Den enkelte elevs læseudvikling skal følges og dokumenteres. Elever i vanskeligheder må findes så tidligt som muligt, så der kan iværksættes en foregribende indsats. Børnehaveklassen Sprogvurderingen i børneklassen foretages således: August: Målcirkler September: Læseevaluering 0. klasse Maj/juni: Læseevaluering Nedenstående indgår i den tidlige skriftsprogsundervisning: Ordforråd, samtale, dialog, rollelege, spil, lege, genfortælling Rim, remser, navnelege, sang, sproglege Kendskab til bogstaverne (navn lyd form), bogstavlege Kendskab til begreberne sætning, ord, stavelse (stavelsesdele og klappe stavelser), bogstav (vokal og konsonant) Evt. håndfonemer Højtlæsning, fortælling, dialogisk oplæsning Legeskrivning, børnestavning, tegning En ugentlig bibliotekstime Læsebånd i september og januar måned Portfolio Den kommende klasselærer indgår som tolærer i mindst to ugentlige timer, hvilket giver mulighed for differentiering og holddannelse (foregribende indsats for elever, der er i risiko for at udvikle læsevanskeligheder) Der afholdes en årlig klasselæsekonference, hvori klassens team og en af skolens læsevejledere deltager. 2

4 1.klasse I undervisningen arbejdes der, foruden med ovenstående, med: Afkodningsstrategier (Lydstave, stave, lave analyse og syntese) Ordbilledlæsning At makkerlæse, korlæse, gruppelæse, læse efter Læseteater Skrive fælles tekster Bogstav- og ordtræning på computer Læsebånd i september og januar måned Læsekursus med holddeling En ugentlig bibliotekstime Den enkelte elevs skriftsproglige udvikling følges, evalueres og dokumenteres således: December: Ordlæseprøve 1 April/maj: OS64 Maj: Læseevaluering (aftales med hver enkelte årgang) Portfolio Der afholdes en årlig klasselæsekonference, hvori klassens team og en af skolens læsevejledere deltager. 2. klasse Arbejdet og mange af aktiviteterne fra 1. klasse fortsætter. Der arbejdes bl. a. med Afkodningsstrategier Forskellige former for læsning, nu med større vægt på individuel læsning Begyndende litteraturundervisning Børnestave historier og oplevelser (fx fra ferier) Skrive tekster på computer Læsebånd i september og januar måned Læsekurser (2 perioder à 3 uger, 4 differentierede hold på tværs af årgangen) Kursus i CD-ORD (efterår) Genreskrivning (fortælling) En ugentlig bibliotekstime Læsemakkere Den enkelte elevs skriftsproglige udvikling følges, evalueres og dokumenteres således: 3

5 September: OS64 eller Læseevaluering (hvis det ønskes) Februar: OS120 Maj: ST2 (staveprøve, kan evt. udskydes til beg. af 3. klasse) Portfolio Forår: National test Der afholdes en årlig klasselæsekonference, hvori klassens team og en af skolens læsevejledere deltager. 3. klasse Nedenstående stikord fortæller, hvad der bl. a. arbejdes med i 3. klasse: Fælles læse- og litteraturundervisning Forskellige læseformer, nu fx også (forberedt) oplæsning Differentierede læsetræningsforløb Automatisering Mange teksttyper Læseforståelses- og læringsstrategier Læse elektroniske tekster Læsebånd i september og januar måned Læsekurser (2 perioder à 3 uger, 4 differentierede hold på tværs af årgangen) En ugentlig bibliotekstime Den enkelte elevs skriftsproglige udvikling følges, evalueres og dokumenteres således: Februar: SL60 Maj: ST3 (staveprøve, kan evt. udskydes til beg. af 4. klasse) Portfolio Der afholdes en årlig klasselæsekonference, hvori klassens team og en af skolens læsevejledere deltager. Mellemtrinnet Den læsekompetence, eleven har tilegnet sig i indskolingen, skal i den fortsatte læsning anvendes til at tilegne sig viden, indsigt i mange fag samt give mulighed for oplevelser inden for litteraturen. Det er vigtigt, at der er fokus på konsolidering af læsekompetencen samt på bevarelse af læselysten. Der arbejdes med gode læsestrategier i alle tekstbårne fag, bevidste overvejelser over fagsprog og 4

6 ordforråd, ligesom eleverne møder mange forskellige teksttyper. Begyndende læsning og informationssøgning på nettet. I arbejdet med skriftsproget indgår bl. a. følgende: Faglige læsekurser i 4., 5. og 6. klasse Kursus i læsehastighed i 5. klasse (forår) En ugentlig bibliotekstime til fritidslån CD-ORD for de elever, der måtte have behov herfor Læsebånd i september og januar måned Den enkelte elevs skriftsproglige udvikling følges, evalueres og dokumenteres således: 4. klasse September: SL60 (hvis det ønskes) Februar: SL40 Maj: ST4 (staveprøve, kan evt. udskydes til beg. af 5. klasse) Portfolio Forår: National test 5. klasse September: SL40 (hvis det ønskes) Maj: LÆS5 Maj: ST5 (staveprøve, kan evt. udskydes til beg. af 6. klasse) Læsemakkere Portfolio Der afholdes en årlig klasselæsekonference, hvori klassens team og en af skolens læsevejledere deltager. 6. klasse September: TL1 Maj: ST6 (staveprøve, kan evt. udskydes til beg. af 7. klasse) Portfolio Forår: National test I hver klasse afholdes en årlig klasselæsekonference, hvori klassens team, en af skolens læsevejledere samt skolens ledelse deltager. 5

7 Udskolingen I udskolingen sigter god undervisning i læsning i de ældste klasser imod, at eleven skal kunne anvende forskellige læsemåder afhængigt af teksten, læseformålet og egne kompetencer. Målet med læsningen er at opnå forståelse af tekstens indhold, hvilket forudsætter at både færdigheder og forståelse spiller sammen. Det er hele lærerteamets ansvar, at der arbejdes med relevante faglige læsestrategier og elevernes faglige læseforståelse. I arbejdet med skriftsproget indgår bl. a. følgende: Gyldendals PC læse- og retstavningsprøver til 7., 8. og 9. klasse Brug af undervisningsmaterialet Læs på i 7. og 8. klasse 9. klasse arbejder dybdegående med 3 hovedværker CD-ORD for de elever, der måtte have behov herfor Læsebånd i september og januar måned (sidstnævnte med faglig læsning) Den enkelte elevs skriftsproglige udvikling følges, evalueres og dokumenteres således: 7. klasse September: TL2 Maj: ST7 (staveprøve, kan evt. udskydes til beg. af 8. klasse) Portfolio 8. klasse September: TL3 Maj: ST8 (staveprøve, kan evt. udskydes til beg. af 9. klasse) Portfolio Forår: National test 9. klasse Gyldendals PC læse- og retstavningsprøver til 7., 8. og 9. klasse I 7. og 8. klasse afholdes en årlig klasselæsekonference, hvori klassens team, en af skolens læsevejledere, UU-vejlederen samt skolens ledelse deltager. Læsevejlederne 6

8 Læsevejlederne er vigtige og centrale ressourcepersoner i forhold til arbejdet med at skabe rammer for optimal læseindlæring for alle elever i alle tekstbårne fag. Skolen har to læsevejledere. Læsevejledernes funktioner i forbindelse med eksterne samarbejdspartnere: At deltage i det kommunale netværk for læsevejledere, herunder læsevejledermøder samt elektronisk konference At deltage i efteruddannelseskurser, blandt andet Temadag for læsevejledere I forbindelse med skolens eksterne evaluering (i 2., 3. og 4. klasse) at sørge for afholdelse af prøver samt elektronisk tilbagemelding om læseprøveresultaterne til kommunens læsekonsulenter At deltage i et årligt dialogmøde om læseprøveresultaterne og skolens læsepolitik med skolens ledelse og kommunens læsekonsulent At deltage i samtaler/møder med kommunens læsekonsulent i forbindelse med rådgivning og vejledning Læsevejledernes funktioner på skolen: At udarbejde, implementere og videreudvikle skolens handleplan for læsning At sørge for afholdelse af læseprøver/-evaluering igennem hele skoleforløbet (børnehavekl. 8. kl.) samt at efterbehandle disse. At sørge for afholdelse af staveprøver (2. 8. kl.) og evt. bistå ved efterbehandling At deltage i fagudvalgsmøder i faget dansk At samarbejde med biblioteket omkring læsekurser og indkøb af bøger At lave oplæg om læsning på forældremøder (1. og 4. kl.) At afholde individuelle prøver og formidle resultaterne til klasselærere og forældre At stå til rådighed for kolleger med vejledning eller praktisk medvirken i forbindelse med læsning og læsetiltag At koordinere følgende læsetiltag: Læsekurser i 1., 2. og 3. kl. (2 perioder à 3 uger, 4 differentierede hold på tværs af årgangen) Faglige læsekurser i 4., 5. og 6. kl. Læsebånd i september og januar måned for bhv. kl. 9. kl. Læsemakkere i januar måned (6 elever fra 5. kl. og 6. elever fra 2. kl.) Læsehastighedskursus i 5. kl. (forår) Se planen for næste skoleår på de sidste sider. 7

9 Biblioteket Skolebiblioteket/læringscenteret spiller en vigtig rolle for elevernes generelle udvikling af læse- og informationskompetencer. Læringscenteret kan støtte undervisningsdifferentieringen ved at tilbyde materialer, der passer til elevernes læseniveau. Læringscenteret spiller en vigtig rolle for elevernes generelle udvikling af læsekompetencer. Ud over at præsentere eleverne for inspirerende skøn- og faglitteratur formidles her viden om litteratur og bøgers egnethed på forskellige niveauer til både elever og lærere. Biblioteket varetager bl. a. følgende opgaver: Afvikling af læsekurser (skønlitterære og faglige kurser) Samarbejder med læsecentret om materialeindsamling og nyindkøb Biblioteksundervisning fra klasse Præsentation af søgeportaler for 7. og 8. klasse Huskunstnerordninger for klasse, bl. a. forfatterbesøg Indretning af læsestimulerende miljøer Indkøb af nyere faglitteratur om læsning og præsentation af dette for lærerne Læsekampagner (f.eks. Læseraketten) At deltage i indledende møder med forældre i indskolingen Abonnementer på relevante nettjenester og tidsskrifter Specialcentret På Spangsbjergskolen varetages opgaverne som specialundervisningskoordinatorer og som læsevejledere af de samme to personer. Vi skelner derfor ikke så skarpt mellem de to funktioner. Den ene læsevejleder/specialundervisningskoordinator deltager i specialcentermøderne, som finder sted hver 14. dag. Specialcentret har vedtaget følgende procedure i forbindelse med elever i læse-/stavevanskeligheder: Hvis en elev skønnes at have behov for supplerende faglig undervisning på hold, drøfter dansklæreren dette med en af koordinatorerne for den faglige specialundervisning. Denne foretager evt. en faglig afdækning. Såfremt holddeling besluttes, udarbejdes der i fællesskab mellem læreren og koordinatoren en plan. Koordinatoren orienterer Specialcentret, og der lægges et notat herom i den pågældende elevs mappe. Hvis der er større problemer, beder klasselæreren eller -teamet om at få eleven på Specialcentermøde. 8

10 I Specialcentret tages der stilling til, om der skal laves en indstilling, hvorefter PPR udarbejder et skriftligt foranstaltningsforslag. SFO en I SFO`en er det vigtigt, at der etableres stimulerende miljøer, hvor skriftsproget indgår naturligt i mange aktiviteter. Der tages initiativer i forhold til de børn, som har behov for sproglige aktiviteter, herunder lektielæsning. I SFO ens arbejde med ovenstående indgår bl. a.: Højtlæsning hver dag for alle nye børn ( aprilbørn ) Højtlæsning v. pædagog, fx af forskellige genrer (eventyr, gysere, tegneserier) Højtlæsning v. dygtige læsere blandt børnene Selvstændig læsning Læsning sammen med pædagog i små grupper, fx med tosprogede børn eller børn i læsevanskeligheder, evt. efter aftale m. forældre og/eller klasselærer Lektielæsning/lektiehjælp Sprogstimulerende spil Forældresamarbejdet Skriftsproget udvikles ikke i skolen alene. Det sociale, kulturelle og sproglige miljø i barnets tidlige liv og i tiden udenfor skolen har stor betydning for udvikling af såvel tale- som skriftsprog. Udviklingen af barnets læsning er et fælles ansvar, og en forudsætning er, at skolen og forældrene har et tæt og godt samarbejde. Det er skolens opgave at informere på en måde, så alle forældre involveres i deres barns læseudvikling. Dette sker bl. a. på følgende måder: Læsevejlederne deltager i forældremøderne i 1. og 4. klasse Der uddeles læsefoldere til alle klassetrin Forældrene informeres om elevernes læsefaglige standpunkt til 2 årlige skole/hjem-samtaler Der udleveres en gang om året elevplaner ang. elevernes niveau Dansk som andetsprog Det er meget vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte elev og i det, eleven forstår. Der skal bruges megen tid på det forudgående sprogarbejde (forforståelse, baggrundsviden, ordforråd og begreber). Eleverne skal bevidstgøres om de læsestrategier, der styrker forståelsen. 9

11 Der arbejdes således: Vi supplerer den normale undervisning både i matematik og dansk Vi arbejder både i og uden for klassen Vi arbejder ud fra den enkelte elevs sproglige behov Læsevanskeligheder Læsning er en yderst kompleks proces, hvilket betyder, at der kan være mange forskellige årsager til, at en elev oplever at være i læsevanskeligheder. Læsevanskeligheder kan opleves på alle trin i læseudviklingen inden for hovedgrupperne afkodning og forståelse. Fokus på den enkelte elevs læseudvikling, en tidlig indsats og et tæt samarbejde, skabelse af sammenhæng for eleven i de forskellige undervisningssituationer, der iværksættes, er vigtige nøgleord. I forhold til elever i læsevanskeligheder arbejdes der på følgende måde: Elever, som skønnes at have behov, der rækker ud over den differentierede undervisning i klassen, får tilbudt individuel læseundervisning eller læseundervisning på mindre hold i skolens støttecenter, Læsestuen Her lærer de også at anvende CD-ORD og Intowords som støtte for deres læsning og stavning Se planen for næste skoleår på de sidste sider. It og læsning Det er væsentligt for et godt skoleforløb, at it og medier er integreret i klassens arbejde gennem hele forløbet, så det bliver naturlige værktøjer i undervisningen af alle elever. Der er et fremtidigt perspektiv i at udvikle undervisningsformer og praksis, i at anvende og udfolde det udvidede tekstbegreb og i anvendelse af digitale medier til gavn for alle elever i en inkluderende undervisning. For elever i store læse- og skrivevanskeligheder kan anvendelsen af kompenserende it-værktøjer være afgørende for tilgængelighed og reel deltagelse i klassens arbejde, og der bør tages hensyn til det i planlægningen af undervisningen i alle fag. I forhold til CD-ORD arbejdes der således: I forbindelse med skærmlæsning i de små klasser, herunder informationssøgning på nettet, kan CD-ORD være et nyttigt støtteværktøj for alle elever. I de større klasser er CD-ORD et vigtigt kompenserende hjælpemiddel for elever i læsevanskeligheder. I 1. klasse (forår) og 2. klasse (efterår) afholdes et kursus i CD-ORD 10

12 Hvis det ønskes, går læsevejlederne ud i klasserne og giver kurser i/bakker op om brugen af CD-ORD. Evaluering Evaluering er en del af enhver undervisning og skal have et fremadrettet perspektiv såvel for elev som for lærer. Den enkelte elevs læseudvikling følges løbende gennem observationer og registreringer, og på klasseniveau giver pædagogiske prøver og test et objektivt øjebliksbillede. Gennem klasselæsekonferencen sættes fokus på den enkelte elevs læseudvikling og den enkelte klasses læseundervisning med det formål at optimere og udvikle begge dele. Læsekonsulenterne inviterer årligt til dialogmøde på skolen. Nedenfor er en samlet oversigt over de evalueringsmaterialer, der benyttes: Bhv. klasse August: September: Målcirkler og Læseevaluering Læseevaluering (Vokaler, Store bogstaver og Find billedet) 1. klasse December: Ordlæseprøve 1 Maj: OS64 2. klasse September: Februar: Maj: Forår: Evt. OS64 OS120 Evt. Læseevaluering (delprøverne: Sætningslæs og Sætningsdiktat) National test 3. klasse September: Februar: Evt. OS120 SL60 11

13 4. klasse September: Februar: Forår: Evt. SL60 SL40 National test 5. klasse September: Maj: SL40 (hvis det ønskes) LÆS5 6. klasse September: Forår: TL1 National test 7. klasse September: TL2 8. klasse September: Forår: TL3 National test Til evaluering af stavningen bruges ST-prøverne for kl. Lærerne bestemmer selv, om de anvender prøverne i begyndelsen eller slutningen af skoleåret, altså om de fx vil anvende ST4 i slutningen af 4. klasse eller i begyndelsen af 5. klasse. 12

14 Læsestuen 2012/2013 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 1. kl. Læseløft 1. kl. Læseløft 0.og 1. kl. Læseløft 0.og 1. kl. Læseløft 2. kl. 2. kl. + Læsekursus 2. kl. 2. kl. + Læsekursus 3. kl. Læsekursus + ("Vaks") 3. kl. ("Vaks") 3. kl. Læsekursus + ("Vaks") 3. kl. ("Vaks") 4. kl. 4. kl. 4. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 5. kl. 6. kl. Udover ovenstående anvendes en timemængde til anden, individuel, undervisning. OBS: Skemaet skal opfattes som en hensigtserklæring. Resurserne anvendes efter princippet "yngste først". 13

15 Andre læsetiltag (ude i klasserne) Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 1. kl. Læsekursus 2. a-b Læsekursus 3. a-b Læsekursus 1. kl. Læsekursus 3. a-b Læsekursus September måned: Læsebånd Fagligt læsekursus 7.kl. 4. kl. Fagligt læsekursus 5. kl. Fagligt læsekursus 5. kl. Læsemakkere uddannes Januar måned: Læsebånd (evt. m. faglig læsning i kl.) + Læsemakkere (6 elever fra 2. og 6 elever fra 5. kl.) 2. a-b Læsekursus 5. kl. Læsehastighedskursus 6. kl. Fagligt læsekursus 14

16 15

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Her er Rørkjær skoles læsestrategi og handleplan. Planen er blevet til efter et omfattende arbejde i en arbejdsgruppe med bred repræsentation, og handleplanen er blevet behandlet

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Ringsted Lilleskole Læsepolitik

Ringsted Lilleskole Læsepolitik Ringsted Lilleskole Læsepolitik Læsepolitikkens formål: et med Ringsted Lilleskole læsepolitik er at styrke elevernes læsefærdigheder for der igennem at styrke deres generelle faglighed og sproglige udvikling.

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser.

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser. Mål for læsning på Møllehøjskolen Alle elever videreudvikler og udfordres på alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældrerollen i forhold

Læs mere

Læsehandlingsplan Langholt Skole

Læsehandlingsplan Langholt Skole Læsehandlingsplan Langholt Skole Forord Læsning og IT Læsebånd Klassekonferencer Yngste team Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse Ældste team 4. klasse 5. klasse 6. klasse Forord På Langholt

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Den lokale handleplan for læsning skal ses i sammenhæng med både den nationale og kommunale handleplan for læsning. Den overordnede målsætning er med udgangspunkt

Læs mere

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsehandlingsplan Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst 4 Den fortsatte

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for temaet omkring Børnehaveklassen Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Status for sprog og læsning i indskolingen

Status for sprog og læsning i indskolingen Status for sprog og læsning i indskolingen Sprog og læsning Der arbejdes ud fra læsebogssystemet Tid til dansk. I 0. klasse er der fokus på det talte sprog, bogstaverne og børnestavning. Læsevejlederen

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Mål for læsning på Møllehøjskolen Alle elever videreudvikler og udfordres på alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videnstilegnelse i alle skolens fag. Forældrerollen i

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Støtteundervisning på Den lille Skole

Støtteundervisning på Den lille Skole Støtteundervisning på Den lille Skole På Den lille Skole vil vi sikre os, at alle elever tilbydes optimale muligheder for at få gavn af de aktiviteter, de præsenteres for i undervisningen. Alle elever

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Læsning på Ellebjerg Skole 2009/10

Læsning på Ellebjerg Skole 2009/10 Læsning på Ellebjerg Skole 2009/10 En handleplan for personalets arbejde med læsning de næste 3 år. Alle skoler i København skal have en handleplan for læsning med det formål, at eleverne bliver bedre

Læs mere

Handleplan for læsning. Overlund Skole 2012 / 2013

Handleplan for læsning. Overlund Skole 2012 / 2013 Handleplan for læsning Overlund Skole 2012 / 2013 1 Handleplan for læsning Overlund Skole Indhold Læsning og læseforståelse. Overgange og sammenhæng. Trinmål efter 0. klassetrin 0. årgang Trinmål efter

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

THOMASSKOLENS LÆSEPOLITIK

THOMASSKOLENS LÆSEPOLITIK THOMASSKOLENS LÆSEPOLITIK Læsning er grundlaget for læring i alle fag. Læsning er en vigtig færdighed og en kompetence til brug på tværs af fagene. Der er to vigtige komponenter i læsning: Ordafkodning

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik

Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik... 1 Læsepolitik på Nexø skole...fejl! Bogmærke er ikke defineret. At læse... 2 Læseglæde... 2

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag.

At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Læsning på Vestre Skole Vestre Skoles mål for læsning er: At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Dette sikres

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Provstegårdskolens handleplan for læsning 2013/14 Målsætning

Provstegårdskolens handleplan for læsning 2013/14 Målsætning Provstegårdskolens handleplan for læsning 2013/14 Målsætning Provstegårdskolens mål for arbejdet med læsning er: At skabe læselyst og læseglæde At lære eleverne at læse, så de kan læse for at lære At alle

Læs mere

Fra august 2009 er der iværksat skole/hjemvejledere til at vejlede ressourcesvage to-sprogsfamilier i læsestøtte af deres barn.

Fra august 2009 er der iværksat skole/hjemvejledere til at vejlede ressourcesvage to-sprogsfamilier i læsestøtte af deres barn. Læsehandleplan for Ellemarkskolen Formål: At alle elever, der går i folkeskolen besidder læsekompetencer til at klare en ungdomsuddannelse og at de samtidig får styrket den alsidige personlige udvikling

Læs mere

Læsehandleplan for Ellemarkskolen

Læsehandleplan for Ellemarkskolen Læsehandleplan for Ellemarkskolen Formål: At alle elever, der går i folkeskolen besidder læsekompetencer til at klare en ungdomsuddannelse og at de samtidig får styrket den alsidige personlige udvikling

Læs mere

Mål for læsning på Nørrebro Park Skole

Mål for læsning på Nørrebro Park Skole Mål for læsning på Nørrebro Park Skole - 2010 Børnehaven Målet er at give eleverne forudsætninger for at læse og skrive ved at styrke og udvikle sproglige færdigheder. Der arbejdes med sproglig opmærksomhed

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19 Formålet med læsehandleplanen Formålet med læsehandleplanen er at vedligeholde og styrke indsatsen omkring elevernes læsefærdigheder og -kompetencer. Der har

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Målstyringsværktøjet er rammen, inden for hvilken den enkelte skole formulerer sig skriftligt om sin egen indsats på skriftsprogsområdet. Intentionen er: Den enkelte

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 10/11 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Handleplan vedrørende skolens læsepolitik.

Handleplan vedrørende skolens læsepolitik. Handleplan vedrørende skolens læsepolitik. Handleplanen viser, hvilke metoder skolen benytter sig af for at nå frem til målsætningerne i Læsepolitikken. Læsepolitikken på Sdr. Omme skole er udarbejdet

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

2012/2013. Læsehandleplan for Margretheskolen

2012/2013. Læsehandleplan for Margretheskolen 2012/2013 Læsehandleplan for Margretheskolen Margretheskolen Roskilde Kommune 2012/2013 2 Læsehandleplan for Margretheskolen Indhold Forord... 3 Mål... 3 Ansvarsfordeling... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Mål og evalueringsplan for læsning på Asgårdskole.

Mål og evalueringsplan for læsning på Asgårdskole. Mål og evalueringsplan for læsning på Asgårdskole. 1 Asgårdskole ønsker et læringsmiljø, hvor lærerne har stor viden om læsning/læseundervisning og altid kan få yderligere vejledning og støtte fra skolens

Læs mere

Læseprofilen for Bislev skole

Læseprofilen for Bislev skole Læseprofilen for Bislev skole 1 Man begynder at læse, første gang man forstår et trykt ord, og man lærer noget om at læse, hver gang man læser. Indholdsfortegnelse 2 En fortælling om læsning på vores skole...3

Læs mere

Udviklingsplan for Skarrild Skole

Udviklingsplan for Skarrild Skole Udviklingsplan for Skarrild Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Læsehandlingsplan Bavnehøj Skole 2016/2017

Læsehandlingsplan Bavnehøj Skole 2016/2017 Læsehandlingsplan Bavnehøj Skole 2016/2017 Københavns kommune har i 2008 udarbejdet en overordnet læsepolitik, og ud fra de beskrevne principper og målsætninger anbefales det, at hver skole udarbejder

Læs mere

Funder-Kragelund Skoles læsepolitik

Funder-Kragelund Skoles læsepolitik Funder-Kragelund Skoles læsepolitik Læsning er en langsommelig affære - men vidunderligt at lære Vi underviser i læsning for at sikre os, at eleverne gennem hele deres skoleforløb udvikler læselyst og

Læs mere

Handleplan for læsning på Stilling Skole

Handleplan for læsning på Stilling Skole Skanderborg Kommunes mål for læsning: - (Overordnet) Alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

Ulbjerg SDI Handleplan for læsning

Ulbjerg SDI Handleplan for læsning Ulbjerg SDI Handleplan for læsning 1. udgave august 2012 1 Indholdsfortegnelse Børnehaven... 3 Overgang fra dagtilbud til 0. klasse... 3 Indskolingen: 0. - 3. klasse... 4 Mål for læsning i 0. klasse...

Læs mere

Langhøjskolens ordblindehandleplan

Langhøjskolens ordblindehandleplan Langhøjskolens ordblindehandleplan 1 I ordblindehandleplanen beskrives Langhøjskolens beredskab for at opdage hhv. elever med risiko for læsevanskeligheder, elever med læsevanskeligheder og elever med

Læs mere

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering én eller to gange årligt... 3 screening for ordblindhed i 3. og 7. klasse... 3 Rollefordeling... 3 Sprogvurdering i 0. klasse opsamling på kommuneniveau

Læs mere

LÆSEHANDLINGSPLAN Frederiksgård Skole

LÆSEHANDLINGSPLAN Frederiksgård Skole LÆSEHANDLINGSPLAN Frederiksgård Skole Hovedområde Fokuspunkter Side Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst Den

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Læsepolitik og handleplan

Læsepolitik og handleplan Læsepolitik og handleplan for læseområdet Esajasskolen Forældre Indhold Indledning...3 Definition af læsning...3 Målsætning for læseundervisningen...3 Forventninger til forældrene...3 Esajasskolens læsepolitik

Læs mere

Læsepolitik Skolen på Duevej

Læsepolitik Skolen på Duevej Læsepolitik Skolen på Duevej 1 Læsepolitik for Skolen på Duevej At læse er at leve. Det moderne samfund kræver læsekundskaber, og evnen til at læse og forstå er en forudsætning for uddannelse, stillingtagen

Læs mere

LÆSEHANDLINGSPLAN TINGBJERG HELDAGSSKOLE

LÆSEHANDLINGSPLAN TINGBJERG HELDAGSSKOLE LÆSEHANDLINGSPLAN TINGBJERG HELDAGSSKOLE Hovedområde Fokuspunkter Side Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Sprog- og læsehandlingsplan for Kragelundskolen 1213. Mål. Status og indsatsområder

Sprog- og læsehandlingsplan for Kragelundskolen 1213. Mål. Status og indsatsområder Sprog- og læsehandlingsplan for Kragelundskolen 1213 Mål På Kragelundskolen er målet, at alle elever i videst muligt omfang når de trin og fællesmål, som er beskrevet i læseplanerne for de enkelte klassetrin.

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

Evalueringskultur

Evalueringskultur Evalueringskultur 2012 2013 Efterår 0. klasse I september foretages en sproglig vurdering af børnene således, at undervisningen fra begyndelsen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere

Handleplan for læsning Virring Skole

Handleplan for læsning Virring Skole Handleplan for læsning Virring Skole Børnehaveklasse Målet for arbejdet med læsning i børnehaveklassen er blandt andet, at elevernes færdigheder i de tre alfabeter er så gode, at undervisningen i 1. klasse

Læs mere

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse)

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse) Handleplan for læsning på Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole fokuserer på læsning og har derfor valgt at udarbejde en læsehandleplan, som i første omgang har fokus på indskolingen og mellemtrinnet.

Læs mere

Handleplan for. læsning. Stoholm skole. Lene Lausen & Laila Christensen

Handleplan for. læsning. Stoholm skole. Lene Lausen & Laila Christensen 01-08-2018 Handleplan for læsning Stoholm skole Lene Lausen & Laila Christensen Indholdsfortegnelse INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 Handleplan... 2 1. klasse... 3 Handleplan... 3 2. klasse... 4 Handleplan...

Læs mere

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen -Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen 2018-19 Læsevejledning 0. 3. klasse AKTIVITET INDHOLD LÆSEVEJLEDERENS ROLLE AUGUST Information om årshjulet og testning på 0. 8. 21.8.: 1. danskfagudvalgsmøde

Læs mere

Egtved Skoles læsepolitik

Egtved Skoles læsepolitik Egtved Skoles læsepolitik Indskoling og mål Se 'Fælles ' Sprog og udtryksformer - børnehaveklassen Trinmål efter 2. klassetrin. 1. kl. Tekster lix 5-10 med læses med forståelse. 2. kl. Tekster lix 10-15

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK Visioner for læsning Det er overordnede mål for Herstedlund Skoles sprog og læsepolitik er, at give alle elever optimale muligheder for at udvikle sprog og læsekompetencer,

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere