Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune"

Transkript

1 Smartphonestilborge remedadhd EvalueringafRemindforsøgeti SkanderborgKommune

2 SMARTPHONESTILBORGEREMEDADHD EvalueringafRemindforsøgetiSkanderborgKommune KonsulentChristianeBundegaardPetersen METODECENTRET CenterforInnovation&Metodeudvikling OlofPalmesAllé AarhusN Telefon

3 Indhold FORORD... 1 RESUMÉ... 2 HVADGÅRREMINDUDPÅ... 3 FORVENTEDEVIRKNINGER... 4 ANDREPERSPEKTIVER... 6 METODE... 9 HVADBETYDERLØSNINGENFORBORGERNE FUNKTIONSEVNEVURDERING ØGETSTRUKTUROGSTØTTEIHVERDAGEN ØGETSELVSTÆNDIGHED BEDREHÅNDTERINGAFVANSKELIGESITUATIONER BEDREOGMERESIKKERINDTAGELSEAFMEDICIN BEDRELIVSKVALITET HVADBETYDERLØSNINGENFORRESSOURCEFORBRUGET? REDUCERETSTØTTETIDHOSDENENKELTEBORGER RUSMIDDELCENTRET SOCIALPSYKIATRIOGSPECIALINDSATS BEDREARBEJDSMILJØ HVILKEGRUPPERPROFITERERAFENSMARTPHONE KONKLUSIONER BILAG1.DE40FUNKTIONSOMRÅDER BILAG2.VURDERINGENAFFUNKTIONSEVNEBEGRÆNSNINGER... 40

4 1 Forord TankenbagMetodecentreteratbidragetilatudviklekvalitetenpådetsocialeområdei envirkelighed,hvorderikkebliverflereressourcertilatløseopgaverne.hvornoglevil pegepå,atvifremovermågøremindreforfærreborgere,erdetvoresgrundholdning, at de sociale tilbud fortsat skal kunne udvikle og forbedre kvaliteten af deres indsats. Ressourcernekanudnyttessmartereogmereeffektivt,hvisviifællesskabtænkeran derledes,afprøvernyeidéerogdelervoreserfaringerogvidenmedhinanden. SkanderborgKommunehariperioden1.februar2012til1.februar2013gennemførten afprøvningaf,hvordanbrugenafsmartphonestilborgeremedopmærksomhedsforstyr relserkanbidragetilatøgederesselvstændighedoggøredemmereselvhjulpne. Metodecentrets bestyrelse besluttede efter ansøgning fra Skanderborg Kommune at finansiereoggennemføreevalueringenafdenneafprøvning.detteerdenafsluttende evalueringsrapport. PåMetodecentrets hjemmesidefindespræsentationerogmaterialeomallede udvik lingsprojekter,somvideltageriogbidragertil.herkanduogsåfindeyderligeremateria leomskanderborgkommunesafprøvningafsmartphones. Godlæselyst. Metodecentret Maj2013 Læsmereomospå metodecentret.dk

5 2 Resumé Derstartede24borgereiprojektet,hvoraf6erudgået,svarendetil25%.De18pro jektdeltagere, der har deltaget i projektet frem til afslutning har alle anvendt deres smartphone hver dag. Medarbejdere og borgere oplever, at smartphonen bruges til støtteihverdagenfxtilatskabestrukturogoverblikviakalenderen. Halvdelenafborgerne,derharværetmedtilafslutningenafprojektperioden,haran vendtenspecieltudvikletapplikation(multicomai)somhjælpemiddelfxtilatstruktu reredereskalenderellersamarbejdemedsocialpsykiatrien.halvdelenafborgernehar valgtmulticomaifraefterathaveafprøvetdetienperiode. Ifølge borgernes funktionsevnevurderinger, hvor sagsbehandler vurderer antal be grænsningerogderesomfangpå40områder,erderenlilletendenstil,atborgernei projektet har fået færre områder med svære funktionsbegrænsninger, imens kontrol gruppenharfåetlidtflereiprojektperioden.deternogenlundedensammeudvikling forprojektogkontrolgruppepåantalletafområderudenbegrænsninger.herudvikler begge grupper sig så de efter projektperioden har ca. 3 områder mere helt uden be grænsningendfør. 14 af 18 borgere er blevet mere selvstændige i projektperioden på grund af deres smartphoneogligesåmangeborgereerblevetmereselvhjulpneidereshverdag.alle borgere,somhardeltagetiinterviewsfortællersamtidig,atdeharfåetbedrelivskvali tetogpsykisktrivsel.enkelteborgereharfåetbedrefysisktrivsel.langtdeflestemed arbejderevurdererligesomborgerne,atdeborgere,somdeerprimærkontaktperson for,harfåetbedrelivskvalitet. 11borgerebrugersmartphonentilathåndterevanskeligesituationer.Alledisse11bru germusikfradenindbyggedemusikafspillertilatlukkestøjude,ellertilatskabeetrum, detertilatværei,påtrodsafsocialangstfx.detbetyder,atflereborgereharnemmere vedathandleind,tageoffentligetransportmidler,deltageiundervisningmm.efterde harfåetensmartphone. Der er en klar tendens til, at medarbejderne i Socialpsykiatrien og i Specialindsatsen brugermindretidpåatstøttederesborgereetårefter,atborgerneharfåetensmart phone.igennemsnitbrugermedarbejderne35minuttermindrepr.borgerpr.ugeved denafsluttendetidsregistrering.detsvarertilenreduktionpå14,5%afdenanvendte tidvedbaselinemålingen(umiddelbartindenborgerenfikensmarphone).

6 3 HvadgårRemindudpå SkanderborgKommuneafprøvermedprojektRemindsmartphonessomhjælpemiddel tilborgeremedopmærksomhedsforstyrrelsesomadhdogadd.deterforventningen, atanvendelsenafsmartphonesogsærligtudvikledehjælpemiddelprogrammerkanlette hverdagen for målgruppen på grund af funktioner, som blandt andet kan understøtte strukturering, hukommelse og koncentrationsevne. Borgerne afprøver programmet MultiComai 1 (hereftercomai),somerspecieltudvikletsometkognitivthjælpemiddel til borgere med kognitive vanskeligheder. Smartphones visuelle brugerflade antages ydermereatværesærligtvelegnetformålgruppen. Comaisfunktioner,somforventesathaveenpositiveffektforborgerneerblandtandet enkalender,hvorpåmindelsersendestilborgerenogherefterenbekræftelsetilbostøt temedarbejderneomatborgerenharset/udførtpåmindelsen.ikalenderenerderlige ledesmulighedfor,atbostøtteogandremedtilladelsedirektekanbookeaftalermed borgerensamtenlangrækkeandrestøtteogstrukturfunktioner.derudoverindeholder Comaienvisuelprisberegner,envisuelangivelseaftidsforbrug(såkaldttimetimer),me dicinpåmindelser,kontakter,krisehåndteringsplanogdiktafon. Deterprojektgruppensforventning,atdefunktioner,derliggeriprogrammetComaiog iensmartphonegenereltiformafvisuelinformationogvisuelstrukturstøtte,medvirker til,atderopstårmindreuvishedogusikkerhedogdermedmindrestress,uroogangst hosborgerneiprojektet.anvendelsenafsmartphonesantagesatgøreborgernemere selvstændigeogselvhjulpnepåvisseområderogdermedværemedtilatøgelivskvalite tenformålgruppenogskabemindrebehovforpædagogiskstøtte.evalueringenunder søgeromdetharværettilfældetforborgerneiremind. 1 OpgraderingtilPremiumComai9månederindeitestfasen

7 4 Forventedevirkninger Derstartede24borgereiprojektRemind,18varmediheletestfasenfraden1.februar 2012tilden1.februar2013.De18borgereharafprøvetensmartphone 2,programmet Comaisamtmobilabonnementmedtale,sms,ogdataforbrugmedhenblikpåatafdæk keomsmartphonenkanerstatteandreformerforstøttefrakommunen.evalueringen undersøgerderfor,hvordanborgereogmedarbejdereiprojektetharanvendttelefonog tilhørendeprogrammersomhjælpemiddeloghvadborgereogmedarbejdereharfået udafanvendelsen. EvalueringenafprojektReminderfinansieretoggennemførtafMetodecentret.Evalue ringengennemføressomvirkningsevaluering,hvortilstedeværelsenafudløsendeaktivi teterogforventedevirkningerundersøgesudfraprojektetsindledendevirkningsteori. Virkningsteorien er en logisk model, der viser sammenhængen mellem de forventede aktiviteterogvirkningeriprojektetogkansesinedenståendefigur1. 3 Selveprojektetantagesathavepositiveeffekterforbådeborgereogmedarbejdere. Forborgereerdeforventedeeffekter: Øgetstrukturogstøtteihverdagen Øgetselvstændighed Bedrehåndteringafvanskeligesituationer Bedreogmeresikkerindtagelseafmedicin Bedrelivskvalitet Formedarbejdereerdeforventedeeffekter: Reducerettidsbehovhosdenenkelteborger Bedrearbejdsmiljø Færresygemeldinger Bedrefastholdelseafmedarbejdere Sammenhængen mellem forventede effekter for borgere og medarbejdere, projektets ressourceroggennemførteaktiviteterkansesifigurennedenfor. 2 Smartphonebrugesogsåibestemtformirapportenforatskelnemellemalmindeligetelefonfunktionerog smartefunktioner.toprojektdeltagerebleviprojektperiodentagetudafprojektet,fordidealenebenytte desmartphonensomtelefonogtilsms. 3 FigurenkanogsådownloadesfraMetodecentretshjemmesideistortformat(www.metodecentret.dk).

8 Figur1.ForandringsteoriforRemind 5

9 6 Detoforventedevirkningerformedarbejderneydersttilhøjreifigur1Laveresygefra værogøgetfastholdelseijobbetforventesikkeatkunnemålesefterprojektperioden alene.deterlangsigtedemål,somforventesatkunnesespåsigt,hvisdeøvrigevirknin gerindtræfferved,atborgernebrugerteknologiendagligt,blivermereselvhjulpneog medarbejdernefårmeretrivseliarbejdetogstørrefagligudvikling. Afprojektetsvirkningsteorifremgårdesuden,atborgerneforventesatfåfærrekontak termedsundhedsvæsenetogmedretsvæsenetpågrundafetmindremisbrugelleret merestabiltmisbrug.deterikkemuligtatundersøgeievalueringen,daderindgårforfå projektdeltageremeddisseproblematikker. Hvorvidt borgerne har fået en forbedret beskæftigelsesindsats forventes evalueringen heller ikke at kunne svare på. Forbedret beskæftigelsesindsats undersøges alene gen neminterviews.forudsætningenfordenbedrebeskæftigelsesindsatsvar,atlæge,soci alrådgiver, jobcentersagsbehandler og andre relevante myndighedspersoner anvender smartphonens bookingsystem, hvilket skulle betyde mindre ventetid blandt myndig hedspersoner.dennefunktionharikkeværetanvendtiprojektperioden. Smartphoneoghjælpemiddelprogrammeterblevetafprøvetpåtreforskelligeorganisa tioner 4 : i Rusmiddelcentret, i Socialpsykiatrien og i en Specialindsats. Der er ret store forskellepåmulighederneforatarbejdemedsmartphoneogprogrammetformedar bejderneidetregrupper,fordiindsatserneersåforskellige.ensmartphonekanfxno get andet i en behandlingssamtale end i et koordineringssamarbejde. Der er desuden storforskelpå,hvormegettiddenenkeltemedarbejderharmedborgerenherundertil atkoordinereaftalermedborgeren.evalueringenserpåforskellenemellemgrupperne afhensyntilatvurdere,hvorvidtforskellenegiverudslagieteventueltmønsteriudvik lingenimedarbejdernestidsforbrug. Andreperspektiver DenSocialeUdviklingsfondSUSudgavioktoberenkortlægningafanvendelsenafsocial IKT(InformationsogKommunikationsTeknologi)påbostederiDanmark 5. KortlægningenpræsentererblandtandetårsagertilatnoglebostederbrugersocialIKT ogandreikkegør.hereretsamletbilledeaf,atdermanglervidenomindsatserogme todersamttekniskekompetencerhospersonaletpåbostederne.debostederhvorsoci 4 VisitationtilSocialpsykiatrienogtilSpecialindsatsenerbeggebevilligetefterSL 85.Borgergruppener overordnetden samme opmærksomhedsforstyrrelse,mendetregruppererrentorganisatoriskogind satsmæssigtforskellige 5 SUS:AfdækningafarbejdetmedsocialIKTiDanmark,Afsluttenderapport oktober2012.

10 7 aliktanvendeshyppigtafborgerneskyldesdetenten,atborgerneselvinitiereranven delsen,elleratdererenkeltemedarbejdere,derfungerersomildsjæleforarbejdet. Ienevalueringafetforsøgmedatgive22folkeskoleeleverpåtoskolerensmartphone somhjælpemiddel,erenafkonklusionerne,atenbarriereforimplementeringerlærer nesmanglendeerfaringmedogvidenombrugafteknologiensomhjælpemiddel. 6. I lignende projekter anbefales det at lave en afdækning af lærernes it kompetencerindenprojektstart.undervisningogsupportidetteprojektharvæ retforavanceretiforholdtillærernesitniveau.undervisningenskaldækkeun dervisning i både brugen af teknologien og de pædagogiske principper herfor. Samtidigterdetvæsentligt,atundervisningenknyttessåtætsommuligttillæ rernesdagligdag,såendelafundervisningenforegåriundervisningssituationen med sparring og coaching af lærerne i de nye arbejdsgange. Undervisning bør knyttestætteretilenpædagogiskhverdagogvaretagesafpersoner,derkender denne. 7 Der indgår tre forskellige medarbejdergrupper i Remind, som alle har forskellig daglig ledelseogtilbyderforskelligekerneydelser 8.Detforventesathaveforskelligbetydning formedarbejderneideforskelligegrupper,somindgårievalueringen,atborgernehar en smartphone. Medarbejderne vil desuden have forskellige kompetencer, viden om pædagogiskehjælpemidlerogvidenomogkendskabtilteknologien. Alle medarbejdere og borgere i projektet har haft mulighed for at deltage i undervis ningsdage og fælles erfaringsudvekslingsmøder flere gange i løbet af projektperioden angåendeprogrammetcomai.derudoverharfemmedarbejderefåetekstraundervis ningiprogrammetogharfungeretsomtovholdereiprojektet.ydermerehardetværet muligtathentesupportviainternettet,viamailogtelefoniskkontaktførstpåsvenskog siden på dansk. Projektleder har desuden ydet support til selve Comai applikationen samtsimplesmartphonefunktionertilbådemedarbejdereogtovholdere.derharikke væretafholdtundervisningianvendelsenafteknologisompædagogiskhjælpemiddel. DendagligeanvendelseafsmartphonenudoverapplikationenComaiharsåledesværet optilborgereogmedarbejderesegetinitiativ. 6 Socialstyrelsen: Evaluering af Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med ASF og ADHD,december (Ibid.s.7). 8 Kerneydelseforståshersomdendelafarbejdetmedarbejderebeskriversomkernenideresindsats.Ker neydelserne varierer derfor imellem grupperne helt overordnet Socialpsykiatrien tilbyder bostøt te/ledsagelse,specialindsatsen:intensivbostøtte/livsstøtteogrudmiddelcentret:behandling.allemedar bejderehardesudenbeskrevetkonkret,hvadnetopdereskerneydelseermeddenenkelteborgeriforbin delsemedinterview.

11 8 Detregrupper,somdeltageriprojekteterorganisatoriskforankreti: Rusmiddelcentret Socialpsykiatrien( 85) Specialindsatsen( 85) Rusmiddelcentretarbejdermedstabiliseringogreduktionafrusmidlerprimærtgennem behandlingssamtaler.socialpsykiatrienyderstøtteihjemmettilborgere,derfxharbrug fortræning/støttetilpraktiskeopgaverellertilatskabestrukturogplanlægning.træ ningsogstøtteintensitetenvariererfraengangommånedentilfleregangeomugen. Specialindsatsentilbyderstøttetilborgeremedsærligtstortbehovforstøtteihverda gen.dererflereprojektdeltagere,sombådefårenbostøtteindsatsisocialpsykiatrien ellerspecialindsatsensamtertilknyttetrusmiddelcentret. Betydningen af medarbejderkompetencer og rammernes betydning for smartphonen somsamarbejdsredskabmellemmedarbejderogborgerundersøgesblandtandetgen nem interviews med medarbejdere og borgere. Derudover sammenlignes tidsregistre ringerafstøttengivettilborgernepågruppeniveau. Isammenligningernegrupperneimellemeralleprojektdeltagereplaceretideresprimæ regruppehenholdsvissocialpsykiatrien,rusmiddelcentretogspecialindsatsen.debor gere,dermodtagerstøtteflerestederfra,figurereraltsåkunideresprimæregruppe.

12 9 Metode De forventede virkninger af projekt Remind undersøges ved hjælp af flere datakilder. Evalueringenafprojektetbaserespåenrækkekvantitativemålingerafmedarbejdernes tid registreret sammen med den enkelte borger, analyse af borgernes funktionsevne ellerudviklingiforbindelsemedmisbrugsbehandlingsamtkvalitativeinterview: Tidsregistreringerforetagetafdeprimærekontaktpersonertilalleprojektdeltager ne.formåletmedtidsregistreringeneratundersøge,omdenenkelteborgerharbe hovforfærrestøttetimersomfølgeafbrugenafsmartphone. Udvikling i borgernes funktionsniveau ud fra sagsbehandlernes funktionsevnevur dering vurderet før, under og afslutningsvist i projektperioden, udfyldes af social rådgiveriskanderborgkommune. Udvikling i misbrug og misbrugsbehandling for borgere i projektet tilknyttet RusmiddelcentretvedhjælpaffortløbendeASImålinger 9.ASIskemaetudfyldeskun fordeborgere,hvordetharrelevans. Alletreskematyperudfyldesfleregangeiløbetafprojektperioden,hvilketmuliggøren sammenligningmellemtidsforbrughosborgerneogborgernesfunktionsevneellerud vikling i rusmiddel forbrug over tid. Tidsforbrug, funktionsevne og udvikling i misbrug opgøressomgennemsnitpr.borger. Derharværetetfrafaldpåseksdeltagereafialt24,somindledningsvistfikudlevereten smartphone.alleerfaldetfraibegyndelsenafprojektperioden.frafaldetharflereårsa ger,nogleprojektdeltageremåttetagesudafprojektetpga.misligholdafsmartphonen. Etparertrukketud,idetmedarbejderneogprojektdeltagerneifællesskabvurderede,at projektdeltagerenikkeanvendtesmartphonesomethjælpemiddel,mensomenordi nærtelefon.andrevalgteselvattrækkesigfordideselvhavdeetalternativ.derudover erenkelteblevetudskrevettiletopholdsstedellererflyttettilenandenkommune.eva lueringenopgørdatafrade18gennemgåendedeltagere. Udoverdekvantitativedataerdergennemførtinterviewsmedotteborgerevedafslut ningenafprojektet,hvoraffireafdemogsåblevinterviewetmidtvejsiprojektet.alle borgeresprimærekontaktpersonerdesudenblevetinterviewetmidtvejsogiforbindel semedafslutningafprojektet.deterkontaktpersonerneselvisamarbejdemedprojekt ledelsen,derharvurderet,hvemdenprimærekontaktpersonharværet.kontaktperso nertilborgere,derertilknyttetbåderusmiddelcentretogsocialpsykiatriellerspecial indsats,harsåledesafstemtindbyrdes,hvemderharhaftdenprimærekontakt.foren 9 AddictionSeverityIndex

13 10 af borgerne tilknyttet begge steder er rollen som primær kontaktperson flyttet fra RusmiddelcentrettilSocialpsykiatriiløbetafprojektet. Sammenhængen mellem dataindsamling og forventede virkninger beskrevet i tabel 1. Her ses det, at smartphonens forventede virkninger afdækkes gennem interview med borgereogmedarbejdereiprojektet.interviewenesuppleresmedmålingeraftidsforb rugogudviklingifunktionsevneellerimisbrugforatunderbyggeintervieweneogdo kumentere udvikling på baggrund af smartphonens virkninger hos medarbejdere og borgere. Tabel1.Sammenhængmellemdataindsamlingogforventedevirkninger EFFEKTMÅL DATAKILDE Øgetstrukturihverdagen Øgetselvstændighed Håndteringafvanskeligesituationer Reduktion/stabiliseringafmisbrug Stabilindtagelseafmedicin Bedrelivskvalitetforborgerne Reducerettidsbehov Bedrearbejdsmiljø Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Tidsregistrering Funktionsevneskema Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner ASI Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Tidsregistrering Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Interviewmedkontaktpersoner

14 11 Hvadbetyderløsningenforborgerne Idetteafsnitundersøgesdeforventedevirkninger afanvendelsenafsmartphonesfor borgerne.deforskelligedatakilderinddragesløbende. Indledningsvistikapitletpræsenteresudviklingiborgernesfunktionsevnemålttregange i projektet. Det er antagelsen, at borgernes udvikling i selvstændighed vil kunne ses i sagsbehandlerens vurdering af borgernes funktionsevne. Udviklingen i funktionsevne sammenlignes efterfølgende mellem grupperne Rusmiddelcenter, Socialpsykiatri og Specialindsats. Funktionsevnevurdering Dererudfyldtfunktionsevnevurderingerforalleprojektdeltagerneindledningsvistved projektstart,ca.midtvejsiprojektetogigenafslutningsvist.afdeseksborgere,derer udgåetafprojektet,erderudfyldtfunktionsevnevurderingpåfem,disseertrukketudaf opgørelsen, fordi de alene fremgik af første måling. Funktionsevnevurdering er også udfyldtforenkontrolgruppeindledningsvistogafslutningsvistiprojektet.funktionsev nevurderingererforetagetafborgerenssagsbehandler. Funktionsevnevurdering er en vurdering af en borgers begrænsninger foretaget på 40 områderafsagsbehandleriensocialfagligvurdering.de40områdersomborgernevur derespåsamtskalaentilvurderingaffunktionsevnebegrænsningfindesislutningenaf rapportenibilag1ogbilag2. Tabel2.Antalbegrænsningsområderpr.borgervedprojektstart Projekt deltagere Kontrol gruppe Igen/ube tydeligebe grænsninger Lettebe grænsninger Moderate begrænsnin ger Sværebe grænsninger Totalebe grænsninger 17,8 9,2 7,1 5,1 0,8 19,5 11,4 7,8 1,2 0,1 Itabellenovenforerfordelingenafbegrænsningerpr.borgeropgjortforprojektgruppe ogkontrolgruppe.somdetseserderigennemsnitflereområder,hvorborgereharsvæ re eller totale begrænsninger i denne gruppe end i kontrolgruppen ved projektstart. Omvendterderflereområdermedingenellerlettebegrænsningerhosborgernekon trolgruppenvedprojektstart.dettekanbetyde,atderermindreudviklingspotentialefor projektgruppenendkontrolgruppen.

15 12 Kontrolgruppen er imidlertid udvalgt med samme diagnoseområde og henvisningsud fordringersomprojektgruppen.detforventesderfor,atgruppernesudviklingkansam menlignesogateneventuelforskeliudviklingenkanværepåvirketafprojektgruppens smartphone. Nedenfor ses en gennemsnitlig udvikling i borgernes funktionsevne på 40 områder i løbetafprojektperioden.fraprojektgruppenindgåralle18borgereiopgørelsenaffør stemåling,16iandenmålingog18borgereitredjeogafsluttendemåling.frakontrol gruppenindgår13borgereiførstemålingog12iandenogafsluttendemåling,den13. borgererudskrevet. Figur2.Projektdeltagere Projektdeltagere - Gennemsnitlig fordeling af begrænsninger per borger på 40 funktionsevnevurderingsområder 3. Måling 20,1 7,8 8,1 2,9 1,0 2. Måling 22,1 7,1 6,4 2,9 1,3 1. Måling 17,8 9,2 7,1 5,1 0,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ingen begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Totale begrænsninger Figur3.Kontrolgruppe Kontrolgruppe - Gennemsnitlig fordeling af begrænsninger per borger på 40 funktionsevnevurderingsområder Afslutning 22,0 9,9 5,8 1,8 0,6 Baseline 19,5 11,4 7,8 1,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Totale begrænsninger

16 13 Dererentendenstil,atprojektdeltagerneforbedrerderesfunktionsevneiløbetafpro jektperioden,idetborgerneigennemsnitfårtreområdermereudenbegrænsningerfra 17 til 20 områder fra første til afsluttende måling. Se figur 2. Det samme gælder dog kontrolgruppen,dergårfra19,5til22områderudenbegrænsninger.sefigur3. Udviklingen i retning af færre begrænsninger pr. borger fordeler sig på alle begræns ningsområderne bortset fra områderne påklædning og toiletbesøg, der som forventet sletikkeudviklersigfornogenborgereiprojektperioden.påområdetattagekorrekt doseretmedicinerderefterprojektremind7borgere,derikkelængereharbegræns ninger,allehavdeletteellersværebegrænsningervedbaseline.derudovererderikke tendensertil,atborgerneudviklersigindenfordesammeområder.udviklingeniretning af flere områder uden begrænsninger fordeler sig således nogenlunde jævnt over de resterendeområder. Detsamledebilledeafborgernesindividuelleudviklingpåtværsafallefunktionsevne områderer,atseksborgereharudvikletsignegativt,treafdemkunmegetlidt,resten afborgerneharudvikletfunktionsevnenoverordnetpositivt. Funktionsevnevurderingerneerimidlertidafhængigeafborgerensdagsform,kendskab tilborgeren,borgersogmedarbejdersdeltagelseivurderingenmm.derereteksempel påenborger,somerskrevetneditakst,ogsomselvoplever,atklaresigmarkantbedre medensmartphone,menhvorsagsbehandlervurderingenviserenvæsentligforringet funktionsevne.derkanværeusikkerhediforbindelsemedsagsbehandlerskiftogsårbare perioderhosenkelteborgere,derkanhavebetydningforfunktionsevnevurderingen. Detharfxværetsårbartformangeafborgerne,atprojektetvartætpåatslutteuden afklaringaf,omborgernemåttebeholdederessmartphonesomhjælpemiddel.denne usikkerhedkanhaveafspejletsigifunktionsevnenidetaktuelleeksempel.derudoverer detvanskeligtatkonkludere,omoghvormegetudviklingerne,derafspejlesifunktions evnevurderingen,skyldesensmartphone.detbetyder,atdetikkegivermeningatsam menligneindividuelfunktionsevneudviklinghosborgernemedmedarbejdereogborge resoplevelseafudviklingenogtidsforbrugetpåindividniveau. Derkansesenforskelmellemkontrologprojektgruppeidenopsummeredevurdering affunktionsevneniantalletafsværebegrænsninger,hvorprojektdeltagerneigennem snitharreduceretantalletafsværebegrænsningertildethalveiperioden,menskon trolgruppenharøgetantalletafsværebegrænsningerlidt. Derersåledesenklarforbedringifunktionsevnenhosborgerne,mendetersværtat vurdere,hvormegetdennepositiveudviklingkanskyldesensmartphone.detersand synligt,atsmartphoneharhaftbetydningfordesyvborgere,somikkelængereharpro

17 14 blemermedattagederesmedicinikorrektdosering.detserogsåumiddelbartudtilat smartphonen har haft betydning for antallet af områder med svære begrænsninger, fordidetnæstenerhalveretforprojektgruppen,mensantalletafsværeogtotalebe grænsningerforkontrolgruppenerfordoblet. Sammenligningmellemgrupperne NedenforerudviklingenifunktionsevnepræsenteretforhenholdsvisSocialpsykiatrien, RusmiddelcentretogSpecialindsatsen. Borgerne tilknyttet Socialpsykiatrien udvikler sig ikke væsentligt i antallet af områder medbegrænsningeriløbetafprojektperioden,dogerderentendenstillidtfærreom rådermedsværebegrænsningeroglidtflereområderudenbegrænsning.sammenlignet medhelegruppen(alle18gennemgåendeborgere)erdengennemsnitligeudviklingpr. borger mindre for borgerne i Socialpsykiatrien. I målingerne i Socialpsykiatrien indgår hhv.ni,otteogniborgereiopgørelsen. Figur4.Socialpsykiatri Socialpsykiatri - Gennemsnitlig fordeling af begrænsninger per borger på 40 funktionsevnevurderingsområder 3. Måling 21,8 7,7 7,8 1,3 1,4 2. Måling 22,5 7,5 6,1 2,3 1,6 1. Måling 20,3 8,6 7,9 1,9 1,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Totale begrænsninger Rusmiddelcentretsudviklingifunktionsevneerpræsenteretifigurennedenfor,herses enmegettydeligpositivudviklingiantalletafområdermedsværebegrænsningerfra11 områder til godt 5 områder, og derudover får borgerne lidt flere områder uden be grænsninger.derindgårfireborgereiallemålinger.

18 15 Figur5.Rusmiddelcenter Rusmiddelcentret - Gennemsnitlig fordeling af begrænsninger per borger på 40 funktionsevnevurderingsområder 3. Måling 17,8 8,3 7,5 5,3 1,3 2. Måling 18,5 6,3 8,8 5,5 1,0 1. Måling 15,3 6,5 6,5 11,0 0,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Totale begrænsninger Specialindsatsensudviklingifunktionsevneerpræsenteretifigurennedenfor.Herses enujævnudviklingvedandenmåling,hvilketskyldes,atenborgermedsværebegræns ninger på mange områder ikke figurerer i anden måling, som skiller sig meget ud fra førsteogsidste.denneborgerermedigenitredjemåling,hersesenudviklingiretning af flere områder uden begrænsninger og færre områder med svære begrænsninger. UdviklingeniSpecialindsatsenfølgernogenlundesammekurve(i1.og3.måling),som udviklingenfordensamledegruppe. Figur6.Specialindsats Specialindsatsen - Gennemsnitlig fordeling af begrænsninger per borger på 40 funktionsevnevurderingsområder 3. Måling 18,8 7,8 9,2 4,0 2. Måling 24,8 7,0 4,8 1,5 1,0 1. Måling 15,4 12,4 6,2 6,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ingen begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Totale begrænsninger Dererretstorforskelpå,hvordangrupperneudviklersigidenperiode,hvorborgerne afprøver en smartphone som hjælpemiddel. Samtidig er der også ret stor forskel på

19 16 grupperneogdereskerneydelser(uafhængigtafsmartphonen)ihenholdsvissocialpsy kiatri,rusmiddelcenterogspecialindsats. Rusmiddelcentret arbejder med behandling af misbrugere, hvilket implicit betinger en udviklingiretningafmindremisbrug.socialpsykiatrienarbejderoftemedborgere,som fxharenførtidspensionogderforikkeforventesatbliveselvforsørgendeellerklaresig helt uden støtte. Endelig arbejder Specialindsatsen ofte med intensive forløb fx med ungemennesker,sommedtidenforventesatovergåtilmindreindgribendeinstanser. Alleborgereforventesathaveetudviklingspotentiale,mendererforskelpåmålgrup perneogpådemetoderogdenformindsatsenhardeforskelligesteder. Disseforskellekanværeårsagertildeudsving,dersesmellemgrupperne.Udviklingerne i funktionsevne som ses i figurerne kan derfor ikke nødvendigvis tilskrives borgernes smartphone.detkansamtidigikkeudelukkes,atsmartphonenharhaftenbetydning. I de følgende afsnit undersøges borgere og medarbejderes oplevelse af den støtte og struktur,somsmartphonenbidragermedsamtsmartphonensbetydningforudviklingaf selvstændighed,håndteringsstrategiermm.sidstirapportensammenlignestidsforbru getigrupperneogforskellemellemgruppernetagesopløbende. Øgetstrukturogstøtteihverdagen Deterforventningen,atensmartphoneisigselvoghjælpemiddelprogrammetisærde leshedvilmedføreøgetstrukturogstøtteforborgerne,derafprøverteknologienihver dagen.den øgedestrukturogstøtteerhovedårsagentilforventningernetildeøvrige virkningerforbådeborgereogmedarbejdere. Alle18borgere,derharværetmediprojektetfremtilafslutningen,haranvendt deressmartphonehverdag.bådemedarbejdereogborgereoplever,attelefonen brugesmegettilmangeforskelligeformål,herunderbådetilstøtteogstrukturi hverdagen. MultiComai Somnævnttidligereharborgernebådeafprøvetensmartphonesomhjælpemiddelog applikationencomai.niudafde18borgere,somermed,brugerprogrammetcomai indimellem.herafbrugerfempersonerprogrammetnæstendagligt,restenbrugerpro grammetmegetsporadiskfxsomlegeredskabtilderesbørn,elleromregnerenvedstør reindkøb.alleborgerestartedemedatafprøveprogrammetogdeindbyggedefunktio ner,somkunneværerelevantfordem.kalendermedmulighedforkoordineringmed

20 17 kontaktpersonskulleforeksempelafprøvesafalle,hvorimodmedicinpåmindelserkun skulle afprøves af borgere med behov.eftersom ni af 18 borgere har fravalgt Comai efter at have prøvet programmet, er det altså ikke alle borgere, der har haft gavn af hjælpemiddelprogrammetcomai.borgernederharbrugtprogrammetsomhjælpemid del,harimidlertidhaftgavnafdet. Denvæsentligsteårsagtil,atderharværetetrelativtstortfrafaldafborgere,deran vendercomai,erifølgeborgereogmedarbejdere,atsystemetharværetforustabiltog forbesværligt.dererbådeborgereogmedarbejdere,derfortællerommanglendeeller forsinkedepåmindelserogusikkerhedidriften,såfxmedicinpåmindelserpludseligikke kommer. Systemets træghed, ustabilitet og manglende påmindelser beskrives både af medarbejdereogafborgere,bådedemsomharvalgtogdemsomharfravalgtcomai. Enborger,sombrugermedicinpåmindelserogkalenderiComaihverdag,grinerhøjlydti forbindelsemedinterviewet,dahanfårmeningenmedkriseplanenforklaret(attelefo nenskalhjælpemedatafledeopmærksomhedvedkriser),hansvarer: SåskaldetdagånogethurtigeremedatstarteComaiop.Dettagerjofandme etminutellersådannoget. (Borger) En borger som bruger medicinpåmindelsen oplevede netop, at Comai var nede i flere dage.udenathanbemærkededet,havdehanderforikketagetsinmediciniperioden. Pådenmådefandthanudaf,athanermegetafhængigafpåmindelsenfrasmartpho nen,forhanhuskerikkeselvattagemedicinen. Ja, også bare fordi, når det bare er en almindelig kalender, så siger den bare 'medicin',såfårmanligesådanenhurtigbesked,oghvismanikkeligelægger mærketildet,såklikkermanbarevidere.detgørmanikkemedcomai,fordiden kokserpåen... (Borger). BorgereogmedarbejderesomharbrugtComaioplever,atsystemetharværetgodtog anvendeligt på trods af, at det er trægt og har mange arbejdsgange. En medarbejder fortæller,hvordandebrugersystemettilsamarbejdet: JegerindepåComaisystemet,såvikanhavekontaktmedhinandender.Vibe høverikkesnakkesammen,jegskalbaresættenogetindpåhanskalenderogjeg kanogsålæsedeaftalerhanharlavetviacomai.deteretfantastiskredskab. (Medarbejder) Deborgere,somhardroppetComaifortæller,atdeharmistettiltroentilsystemetpå grundafustabilitet,ellerfordideterforbesværligt.

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse. B Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1 Arbejdskraftbesparende potentiale... 3 1.2 Øvrige gevinster... 3 1.3 Kvalitative mål: Oplevede kvalitetsforbedringer i arbejdet...

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport 1 Om kurset Alle bilister, der på grund af spirituskørsel har fået kørselsforbud eller ubetinget

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010 Projekt PS Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler Evaluering af perioden 2008-2010 Udgivet af Produktionsskolen k u b a Indholdsfortegnelse Resumé...3

Læs mere