Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune"

Transkript

1 Smartphonestilborge remedadhd EvalueringafRemindforsøgeti SkanderborgKommune

2 SMARTPHONESTILBORGEREMEDADHD EvalueringafRemindforsøgetiSkanderborgKommune KonsulentChristianeBundegaardPetersen METODECENTRET CenterforInnovation&Metodeudvikling OlofPalmesAllé AarhusN Telefon

3 Indhold FORORD... 1 RESUMÉ... 2 HVADGÅRREMINDUDPÅ... 3 FORVENTEDEVIRKNINGER... 4 ANDREPERSPEKTIVER... 6 METODE... 9 HVADBETYDERLØSNINGENFORBORGERNE FUNKTIONSEVNEVURDERING ØGETSTRUKTUROGSTØTTEIHVERDAGEN ØGETSELVSTÆNDIGHED BEDREHÅNDTERINGAFVANSKELIGESITUATIONER BEDREOGMERESIKKERINDTAGELSEAFMEDICIN BEDRELIVSKVALITET HVADBETYDERLØSNINGENFORRESSOURCEFORBRUGET? REDUCERETSTØTTETIDHOSDENENKELTEBORGER RUSMIDDELCENTRET SOCIALPSYKIATRIOGSPECIALINDSATS BEDREARBEJDSMILJØ HVILKEGRUPPERPROFITERERAFENSMARTPHONE KONKLUSIONER BILAG1.DE40FUNKTIONSOMRÅDER BILAG2.VURDERINGENAFFUNKTIONSEVNEBEGRÆNSNINGER... 40

4 1 Forord TankenbagMetodecentreteratbidragetilatudviklekvalitetenpådetsocialeområdei envirkelighed,hvorderikkebliverflereressourcertilatløseopgaverne.hvornoglevil pegepå,atvifremovermågøremindreforfærreborgere,erdetvoresgrundholdning, at de sociale tilbud fortsat skal kunne udvikle og forbedre kvaliteten af deres indsats. Ressourcernekanudnyttessmartereogmereeffektivt,hvisviifællesskabtænkeran derledes,afprøvernyeidéerogdelervoreserfaringerogvidenmedhinanden. SkanderborgKommunehariperioden1.februar2012til1.februar2013gennemførten afprøvningaf,hvordanbrugenafsmartphonestilborgeremedopmærksomhedsforstyr relserkanbidragetilatøgederesselvstændighedoggøredemmereselvhjulpne. Metodecentrets bestyrelse besluttede efter ansøgning fra Skanderborg Kommune at finansiereoggennemføreevalueringenafdenneafprøvning.detteerdenafsluttende evalueringsrapport. PåMetodecentrets hjemmesidefindespræsentationerogmaterialeomallede udvik lingsprojekter,somvideltageriogbidragertil.herkanduogsåfindeyderligeremateria leomskanderborgkommunesafprøvningafsmartphones. Godlæselyst. Metodecentret Maj2013 Læsmereomospå metodecentret.dk

5 2 Resumé Derstartede24borgereiprojektet,hvoraf6erudgået,svarendetil25%.De18pro jektdeltagere, der har deltaget i projektet frem til afslutning har alle anvendt deres smartphone hver dag. Medarbejdere og borgere oplever, at smartphonen bruges til støtteihverdagenfxtilatskabestrukturogoverblikviakalenderen. Halvdelenafborgerne,derharværetmedtilafslutningenafprojektperioden,haran vendtenspecieltudvikletapplikation(multicomai)somhjælpemiddelfxtilatstruktu reredereskalenderellersamarbejdemedsocialpsykiatrien.halvdelenafborgernehar valgtmulticomaifraefterathaveafprøvetdetienperiode. Ifølge borgernes funktionsevnevurderinger, hvor sagsbehandler vurderer antal be grænsningerogderesomfangpå40områder,erderenlilletendenstil,atborgernei projektet har fået færre områder med svære funktionsbegrænsninger, imens kontrol gruppenharfåetlidtflereiprojektperioden.deternogenlundedensammeudvikling forprojektogkontrolgruppepåantalletafområderudenbegrænsninger.herudvikler begge grupper sig så de efter projektperioden har ca. 3 områder mere helt uden be grænsningendfør. 14 af 18 borgere er blevet mere selvstændige i projektperioden på grund af deres smartphoneogligesåmangeborgereerblevetmereselvhjulpneidereshverdag.alle borgere,somhardeltagetiinterviewsfortællersamtidig,atdeharfåetbedrelivskvali tetogpsykisktrivsel.enkelteborgereharfåetbedrefysisktrivsel.langtdeflestemed arbejderevurdererligesomborgerne,atdeborgere,somdeerprimærkontaktperson for,harfåetbedrelivskvalitet. 11borgerebrugersmartphonentilathåndterevanskeligesituationer.Alledisse11bru germusikfradenindbyggedemusikafspillertilatlukkestøjude,ellertilatskabeetrum, detertilatværei,påtrodsafsocialangstfx.detbetyder,atflereborgereharnemmere vedathandleind,tageoffentligetransportmidler,deltageiundervisningmm.efterde harfåetensmartphone. Der er en klar tendens til, at medarbejderne i Socialpsykiatrien og i Specialindsatsen brugermindretidpåatstøttederesborgereetårefter,atborgerneharfåetensmart phone.igennemsnitbrugermedarbejderne35minuttermindrepr.borgerpr.ugeved denafsluttendetidsregistrering.detsvarertilenreduktionpå14,5%afdenanvendte tidvedbaselinemålingen(umiddelbartindenborgerenfikensmarphone).

6 3 HvadgårRemindudpå SkanderborgKommuneafprøvermedprojektRemindsmartphonessomhjælpemiddel tilborgeremedopmærksomhedsforstyrrelsesomadhdogadd.deterforventningen, atanvendelsenafsmartphonesogsærligtudvikledehjælpemiddelprogrammerkanlette hverdagen for målgruppen på grund af funktioner, som blandt andet kan understøtte strukturering, hukommelse og koncentrationsevne. Borgerne afprøver programmet MultiComai 1 (hereftercomai),somerspecieltudvikletsometkognitivthjælpemiddel til borgere med kognitive vanskeligheder. Smartphones visuelle brugerflade antages ydermereatværesærligtvelegnetformålgruppen. Comaisfunktioner,somforventesathaveenpositiveffektforborgerneerblandtandet enkalender,hvorpåmindelsersendestilborgerenogherefterenbekræftelsetilbostøt temedarbejderneomatborgerenharset/udførtpåmindelsen.ikalenderenerderlige ledesmulighedfor,atbostøtteogandremedtilladelsedirektekanbookeaftalermed borgerensamtenlangrækkeandrestøtteogstrukturfunktioner.derudoverindeholder Comaienvisuelprisberegner,envisuelangivelseaftidsforbrug(såkaldttimetimer),me dicinpåmindelser,kontakter,krisehåndteringsplanogdiktafon. Deterprojektgruppensforventning,atdefunktioner,derliggeriprogrammetComaiog iensmartphonegenereltiformafvisuelinformationogvisuelstrukturstøtte,medvirker til,atderopstårmindreuvishedogusikkerhedogdermedmindrestress,uroogangst hosborgerneiprojektet.anvendelsenafsmartphonesantagesatgøreborgernemere selvstændigeogselvhjulpnepåvisseområderogdermedværemedtilatøgelivskvalite tenformålgruppenogskabemindrebehovforpædagogiskstøtte.evalueringenunder søgeromdetharværettilfældetforborgerneiremind. 1 OpgraderingtilPremiumComai9månederindeitestfasen

7 4 Forventedevirkninger Derstartede24borgereiprojektRemind,18varmediheletestfasenfraden1.februar 2012tilden1.februar2013.De18borgereharafprøvetensmartphone 2,programmet Comaisamtmobilabonnementmedtale,sms,ogdataforbrugmedhenblikpåatafdæk keomsmartphonenkanerstatteandreformerforstøttefrakommunen.evalueringen undersøgerderfor,hvordanborgereogmedarbejdereiprojektetharanvendttelefonog tilhørendeprogrammersomhjælpemiddeloghvadborgereogmedarbejdereharfået udafanvendelsen. EvalueringenafprojektReminderfinansieretoggennemførtafMetodecentret.Evalue ringengennemføressomvirkningsevaluering,hvortilstedeværelsenafudløsendeaktivi teterogforventedevirkningerundersøgesudfraprojektetsindledendevirkningsteori. Virkningsteorien er en logisk model, der viser sammenhængen mellem de forventede aktiviteterogvirkningeriprojektetogkansesinedenståendefigur1. 3 Selveprojektetantagesathavepositiveeffekterforbådeborgereogmedarbejdere. Forborgereerdeforventedeeffekter: Øgetstrukturogstøtteihverdagen Øgetselvstændighed Bedrehåndteringafvanskeligesituationer Bedreogmeresikkerindtagelseafmedicin Bedrelivskvalitet Formedarbejdereerdeforventedeeffekter: Reducerettidsbehovhosdenenkelteborger Bedrearbejdsmiljø Færresygemeldinger Bedrefastholdelseafmedarbejdere Sammenhængen mellem forventede effekter for borgere og medarbejdere, projektets ressourceroggennemførteaktiviteterkansesifigurennedenfor. 2 Smartphonebrugesogsåibestemtformirapportenforatskelnemellemalmindeligetelefonfunktionerog smartefunktioner.toprojektdeltagerebleviprojektperiodentagetudafprojektet,fordidealenebenytte desmartphonensomtelefonogtilsms. 3 FigurenkanogsådownloadesfraMetodecentretshjemmesideistortformat(

8 Figur1.ForandringsteoriforRemind 5

9 6 Detoforventedevirkningerformedarbejderneydersttilhøjreifigur1Laveresygefra værogøgetfastholdelseijobbetforventesikkeatkunnemålesefterprojektperioden alene.deterlangsigtedemål,somforventesatkunnesespåsigt,hvisdeøvrigevirknin gerindtræfferved,atborgernebrugerteknologiendagligt,blivermereselvhjulpneog medarbejdernefårmeretrivseliarbejdetogstørrefagligudvikling. Afprojektetsvirkningsteorifremgårdesuden,atborgerneforventesatfåfærrekontak termedsundhedsvæsenetogmedretsvæsenetpågrundafetmindremisbrugelleret merestabiltmisbrug.deterikkemuligtatundersøgeievalueringen,daderindgårforfå projektdeltageremeddisseproblematikker. Hvorvidt borgerne har fået en forbedret beskæftigelsesindsats forventes evalueringen heller ikke at kunne svare på. Forbedret beskæftigelsesindsats undersøges alene gen neminterviews.forudsætningenfordenbedrebeskæftigelsesindsatsvar,atlæge,soci alrådgiver, jobcentersagsbehandler og andre relevante myndighedspersoner anvender smartphonens bookingsystem, hvilket skulle betyde mindre ventetid blandt myndig hedspersoner.dennefunktionharikkeværetanvendtiprojektperioden. Smartphoneoghjælpemiddelprogrammeterblevetafprøvetpåtreforskelligeorganisa tioner 4 : i Rusmiddelcentret, i Socialpsykiatrien og i en Specialindsats. Der er ret store forskellepåmulighederneforatarbejdemedsmartphoneogprogrammetformedar bejderneidetregrupper,fordiindsatserneersåforskellige.ensmartphonekanfxno get andet i en behandlingssamtale end i et koordineringssamarbejde. Der er desuden storforskelpå,hvormegettiddenenkeltemedarbejderharmedborgerenherundertil atkoordinereaftalermedborgeren.evalueringenserpåforskellenemellemgrupperne afhensyntilatvurdere,hvorvidtforskellenegiverudslagieteventueltmønsteriudvik lingenimedarbejdernestidsforbrug. Andreperspektiver DenSocialeUdviklingsfondSUSudgavioktoberenkortlægningafanvendelsenafsocial IKT(InformationsogKommunikationsTeknologi)påbostederiDanmark 5. KortlægningenpræsentererblandtandetårsagertilatnoglebostederbrugersocialIKT ogandreikkegør.hereretsamletbilledeaf,atdermanglervidenomindsatserogme todersamttekniskekompetencerhospersonaletpåbostederne.debostederhvorsoci 4 VisitationtilSocialpsykiatrienogtilSpecialindsatsenerbeggebevilligetefterSL 85.Borgergruppener overordnetden samme opmærksomhedsforstyrrelse,mendetregruppererrentorganisatoriskogind satsmæssigtforskellige 5 SUS:AfdækningafarbejdetmedsocialIKTiDanmark,Afsluttenderapport oktober2012.

10 7 aliktanvendeshyppigtafborgerneskyldesdetenten,atborgerneselvinitiereranven delsen,elleratdererenkeltemedarbejdere,derfungerersomildsjæleforarbejdet. Ienevalueringafetforsøgmedatgive22folkeskoleeleverpåtoskolerensmartphone somhjælpemiddel,erenafkonklusionerne,atenbarriereforimplementeringerlærer nesmanglendeerfaringmedogvidenombrugafteknologiensomhjælpemiddel. 6. I lignende projekter anbefales det at lave en afdækning af lærernes it kompetencerindenprojektstart.undervisningogsupportidetteprojektharvæ retforavanceretiforholdtillærernesitniveau.undervisningenskaldækkeun dervisning i både brugen af teknologien og de pædagogiske principper herfor. Samtidigterdetvæsentligt,atundervisningenknyttessåtætsommuligttillæ rernesdagligdag,såendelafundervisningenforegåriundervisningssituationen med sparring og coaching af lærerne i de nye arbejdsgange. Undervisning bør knyttestætteretilenpædagogiskhverdagogvaretagesafpersoner,derkender denne. 7 Der indgår tre forskellige medarbejdergrupper i Remind, som alle har forskellig daglig ledelseogtilbyderforskelligekerneydelser 8.Detforventesathaveforskelligbetydning formedarbejderneideforskelligegrupper,somindgårievalueringen,atborgernehar en smartphone. Medarbejderne vil desuden have forskellige kompetencer, viden om pædagogiskehjælpemidlerogvidenomogkendskabtilteknologien. Alle medarbejdere og borgere i projektet har haft mulighed for at deltage i undervis ningsdage og fælles erfaringsudvekslingsmøder flere gange i løbet af projektperioden angåendeprogrammetcomai.derudoverharfemmedarbejderefåetekstraundervis ningiprogrammetogharfungeretsomtovholdereiprojektet.ydermerehardetværet muligtathentesupportviainternettet,viamailogtelefoniskkontaktførstpåsvenskog siden på dansk. Projektleder har desuden ydet support til selve Comai applikationen samtsimplesmartphonefunktionertilbådemedarbejdereogtovholdere.derharikke væretafholdtundervisningianvendelsenafteknologisompædagogiskhjælpemiddel. DendagligeanvendelseafsmartphonenudoverapplikationenComaiharsåledesværet optilborgereogmedarbejderesegetinitiativ. 6 Socialstyrelsen: Evaluering af Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med ASF og ADHD,december (Ibid.s.7). 8 Kerneydelseforståshersomdendelafarbejdetmedarbejderebeskriversomkernenideresindsats.Ker neydelserne varierer derfor imellem grupperne helt overordnet Socialpsykiatrien tilbyder bostøt te/ledsagelse,specialindsatsen:intensivbostøtte/livsstøtteogrudmiddelcentret:behandling.allemedar bejderehardesudenbeskrevetkonkret,hvadnetopdereskerneydelseermeddenenkelteborgeriforbin delsemedinterview.

11 8 Detregrupper,somdeltageriprojekteterorganisatoriskforankreti: Rusmiddelcentret Socialpsykiatrien( 85) Specialindsatsen( 85) Rusmiddelcentretarbejdermedstabiliseringogreduktionafrusmidlerprimærtgennem behandlingssamtaler.socialpsykiatrienyderstøtteihjemmettilborgere,derfxharbrug fortræning/støttetilpraktiskeopgaverellertilatskabestrukturogplanlægning.træ ningsogstøtteintensitetenvariererfraengangommånedentilfleregangeomugen. Specialindsatsentilbyderstøttetilborgeremedsærligtstortbehovforstøtteihverda gen.dererflereprojektdeltagere,sombådefårenbostøtteindsatsisocialpsykiatrien ellerspecialindsatsensamtertilknyttetrusmiddelcentret. Betydningen af medarbejderkompetencer og rammernes betydning for smartphonen somsamarbejdsredskabmellemmedarbejderogborgerundersøgesblandtandetgen nem interviews med medarbejdere og borgere. Derudover sammenlignes tidsregistre ringerafstøttengivettilborgernepågruppeniveau. Isammenligningernegrupperneimellemeralleprojektdeltagereplaceretideresprimæ regruppehenholdsvissocialpsykiatrien,rusmiddelcentretogspecialindsatsen.debor gere,dermodtagerstøtteflerestederfra,figurereraltsåkunideresprimæregruppe.

12 9 Metode De forventede virkninger af projekt Remind undersøges ved hjælp af flere datakilder. Evalueringenafprojektetbaserespåenrækkekvantitativemålingerafmedarbejdernes tid registreret sammen med den enkelte borger, analyse af borgernes funktionsevne ellerudviklingiforbindelsemedmisbrugsbehandlingsamtkvalitativeinterview: Tidsregistreringerforetagetafdeprimærekontaktpersonertilalleprojektdeltager ne.formåletmedtidsregistreringeneratundersøge,omdenenkelteborgerharbe hovforfærrestøttetimersomfølgeafbrugenafsmartphone. Udvikling i borgernes funktionsniveau ud fra sagsbehandlernes funktionsevnevur dering vurderet før, under og afslutningsvist i projektperioden, udfyldes af social rådgiveriskanderborgkommune. Udvikling i misbrug og misbrugsbehandling for borgere i projektet tilknyttet RusmiddelcentretvedhjælpaffortløbendeASImålinger 9.ASIskemaetudfyldeskun fordeborgere,hvordetharrelevans. Alletreskematyperudfyldesfleregangeiløbetafprojektperioden,hvilketmuliggøren sammenligningmellemtidsforbrughosborgerneogborgernesfunktionsevneellerud vikling i rusmiddel forbrug over tid. Tidsforbrug, funktionsevne og udvikling i misbrug opgøressomgennemsnitpr.borger. Derharværetetfrafaldpåseksdeltagereafialt24,somindledningsvistfikudlevereten smartphone.alleerfaldetfraibegyndelsenafprojektperioden.frafaldetharflereårsa ger,nogleprojektdeltageremåttetagesudafprojektetpga.misligholdafsmartphonen. Etparertrukketud,idetmedarbejderneogprojektdeltagerneifællesskabvurderede,at projektdeltagerenikkeanvendtesmartphonesomethjælpemiddel,mensomenordi nærtelefon.andrevalgteselvattrækkesigfordideselvhavdeetalternativ.derudover erenkelteblevetudskrevettiletopholdsstedellererflyttettilenandenkommune.eva lueringenopgørdatafrade18gennemgåendedeltagere. Udoverdekvantitativedataerdergennemførtinterviewsmedotteborgerevedafslut ningenafprojektet,hvoraffireafdemogsåblevinterviewetmidtvejsiprojektet.alle borgeresprimærekontaktpersonerdesudenblevetinterviewetmidtvejsogiforbindel semedafslutningafprojektet.deterkontaktpersonerneselvisamarbejdemedprojekt ledelsen,derharvurderet,hvemdenprimærekontaktpersonharværet.kontaktperso nertilborgere,derertilknyttetbåderusmiddelcentretogsocialpsykiatriellerspecial indsats,harsåledesafstemtindbyrdes,hvemderharhaftdenprimærekontakt.foren 9 AddictionSeverityIndex

13 10 af borgerne tilknyttet begge steder er rollen som primær kontaktperson flyttet fra RusmiddelcentrettilSocialpsykiatriiløbetafprojektet. Sammenhængen mellem dataindsamling og forventede virkninger beskrevet i tabel 1. Her ses det, at smartphonens forventede virkninger afdækkes gennem interview med borgereogmedarbejdereiprojektet.interviewenesuppleresmedmålingeraftidsforb rugogudviklingifunktionsevneellerimisbrugforatunderbyggeintervieweneogdo kumentere udvikling på baggrund af smartphonens virkninger hos medarbejdere og borgere. Tabel1.Sammenhængmellemdataindsamlingogforventedevirkninger EFFEKTMÅL DATAKILDE Øgetstrukturihverdagen Øgetselvstændighed Håndteringafvanskeligesituationer Reduktion/stabiliseringafmisbrug Stabilindtagelseafmedicin Bedrelivskvalitetforborgerne Reducerettidsbehov Bedrearbejdsmiljø Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Tidsregistrering Funktionsevneskema Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner ASI Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Tidsregistrering Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Interviewmedkontaktpersoner

14 11 Hvadbetyderløsningenforborgerne Idetteafsnitundersøgesdeforventedevirkninger afanvendelsenafsmartphonesfor borgerne.deforskelligedatakilderinddragesløbende. Indledningsvistikapitletpræsenteresudviklingiborgernesfunktionsevnemålttregange i projektet. Det er antagelsen, at borgernes udvikling i selvstændighed vil kunne ses i sagsbehandlerens vurdering af borgernes funktionsevne. Udviklingen i funktionsevne sammenlignes efterfølgende mellem grupperne Rusmiddelcenter, Socialpsykiatri og Specialindsats. Funktionsevnevurdering Dererudfyldtfunktionsevnevurderingerforalleprojektdeltagerneindledningsvistved projektstart,ca.midtvejsiprojektetogigenafslutningsvist.afdeseksborgere,derer udgåetafprojektet,erderudfyldtfunktionsevnevurderingpåfem,disseertrukketudaf opgørelsen, fordi de alene fremgik af første måling. Funktionsevnevurdering er også udfyldtforenkontrolgruppeindledningsvistogafslutningsvistiprojektet.funktionsev nevurderingererforetagetafborgerenssagsbehandler. Funktionsevnevurdering er en vurdering af en borgers begrænsninger foretaget på 40 områderafsagsbehandleriensocialfagligvurdering.de40områdersomborgernevur derespåsamtskalaentilvurderingaffunktionsevnebegrænsningfindesislutningenaf rapportenibilag1ogbilag2. Tabel2.Antalbegrænsningsområderpr.borgervedprojektstart Projekt deltagere Kontrol gruppe Igen/ube tydeligebe grænsninger Lettebe grænsninger Moderate begrænsnin ger Sværebe grænsninger Totalebe grænsninger 17,8 9,2 7,1 5,1 0,8 19,5 11,4 7,8 1,2 0,1 Itabellenovenforerfordelingenafbegrænsningerpr.borgeropgjortforprojektgruppe ogkontrolgruppe.somdetseserderigennemsnitflereområder,hvorborgereharsvæ re eller totale begrænsninger i denne gruppe end i kontrolgruppen ved projektstart. Omvendterderflereområdermedingenellerlettebegrænsningerhosborgernekon trolgruppenvedprojektstart.dettekanbetyde,atderermindreudviklingspotentialefor projektgruppenendkontrolgruppen.

15 12 Kontrolgruppen er imidlertid udvalgt med samme diagnoseområde og henvisningsud fordringersomprojektgruppen.detforventesderfor,atgruppernesudviklingkansam menlignesogateneventuelforskeliudviklingenkanværepåvirketafprojektgruppens smartphone. Nedenfor ses en gennemsnitlig udvikling i borgernes funktionsevne på 40 områder i løbetafprojektperioden.fraprojektgruppenindgåralle18borgereiopgørelsenaffør stemåling,16iandenmålingog18borgereitredjeogafsluttendemåling.frakontrol gruppenindgår13borgereiførstemålingog12iandenogafsluttendemåling,den13. borgererudskrevet. Figur2.Projektdeltagere Projektdeltagere - Gennemsnitlig fordeling af begrænsninger per borger på 40 funktionsevnevurderingsområder 3. Måling 20,1 7,8 8,1 2,9 1,0 2. Måling 22,1 7,1 6,4 2,9 1,3 1. Måling 17,8 9,2 7,1 5,1 0,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ingen begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Totale begrænsninger Figur3.Kontrolgruppe Kontrolgruppe - Gennemsnitlig fordeling af begrænsninger per borger på 40 funktionsevnevurderingsområder Afslutning 22,0 9,9 5,8 1,8 0,6 Baseline 19,5 11,4 7,8 1,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Totale begrænsninger

16 13 Dererentendenstil,atprojektdeltagerneforbedrerderesfunktionsevneiløbetafpro jektperioden,idetborgerneigennemsnitfårtreområdermereudenbegrænsningerfra 17 til 20 områder fra første til afsluttende måling. Se figur 2. Det samme gælder dog kontrolgruppen,dergårfra19,5til22områderudenbegrænsninger.sefigur3. Udviklingen i retning af færre begrænsninger pr. borger fordeler sig på alle begræns ningsområderne bortset fra områderne påklædning og toiletbesøg, der som forventet sletikkeudviklersigfornogenborgereiprojektperioden.påområdetattagekorrekt doseretmedicinerderefterprojektremind7borgere,derikkelængereharbegræns ninger,allehavdeletteellersværebegrænsningervedbaseline.derudovererderikke tendensertil,atborgerneudviklersigindenfordesammeområder.udviklingeniretning af flere områder uden begrænsninger fordeler sig således nogenlunde jævnt over de resterendeområder. Detsamledebilledeafborgernesindividuelleudviklingpåtværsafallefunktionsevne områderer,atseksborgereharudvikletsignegativt,treafdemkunmegetlidt,resten afborgerneharudvikletfunktionsevnenoverordnetpositivt. Funktionsevnevurderingerneerimidlertidafhængigeafborgerensdagsform,kendskab tilborgeren,borgersogmedarbejdersdeltagelseivurderingenmm.derereteksempel påenborger,somerskrevetneditakst,ogsomselvoplever,atklaresigmarkantbedre medensmartphone,menhvorsagsbehandlervurderingenviserenvæsentligforringet funktionsevne.derkanværeusikkerhediforbindelsemedsagsbehandlerskiftogsårbare perioderhosenkelteborgere,derkanhavebetydningforfunktionsevnevurderingen. Detharfxværetsårbartformangeafborgerne,atprojektetvartætpåatslutteuden afklaringaf,omborgernemåttebeholdederessmartphonesomhjælpemiddel.denne usikkerhedkanhaveafspejletsigifunktionsevnenidetaktuelleeksempel.derudoverer detvanskeligtatkonkludere,omoghvormegetudviklingerne,derafspejlesifunktions evnevurderingen,skyldesensmartphone.detbetyder,atdetikkegivermeningatsam menligneindividuelfunktionsevneudviklinghosborgernemedmedarbejdereogborge resoplevelseafudviklingenogtidsforbrugetpåindividniveau. Derkansesenforskelmellemkontrologprojektgruppeidenopsummeredevurdering affunktionsevneniantalletafsværebegrænsninger,hvorprojektdeltagerneigennem snitharreduceretantalletafsværebegrænsningertildethalveiperioden,menskon trolgruppenharøgetantalletafsværebegrænsningerlidt. Derersåledesenklarforbedringifunktionsevnenhosborgerne,mendetersværtat vurdere,hvormegetdennepositiveudviklingkanskyldesensmartphone.detersand synligt,atsmartphoneharhaftbetydningfordesyvborgere,somikkelængereharpro

17 14 blemermedattagederesmedicinikorrektdosering.detserogsåumiddelbartudtilat smartphonen har haft betydning for antallet af områder med svære begrænsninger, fordidetnæstenerhalveretforprojektgruppen,mensantalletafsværeogtotalebe grænsningerforkontrolgruppenerfordoblet. Sammenligningmellemgrupperne NedenforerudviklingenifunktionsevnepræsenteretforhenholdsvisSocialpsykiatrien, RusmiddelcentretogSpecialindsatsen. Borgerne tilknyttet Socialpsykiatrien udvikler sig ikke væsentligt i antallet af områder medbegrænsningeriløbetafprojektperioden,dogerderentendenstillidtfærreom rådermedsværebegrænsningeroglidtflereområderudenbegrænsning.sammenlignet medhelegruppen(alle18gennemgåendeborgere)erdengennemsnitligeudviklingpr. borger mindre for borgerne i Socialpsykiatrien. I målingerne i Socialpsykiatrien indgår hhv.ni,otteogniborgereiopgørelsen. Figur4.Socialpsykiatri Socialpsykiatri - Gennemsnitlig fordeling af begrænsninger per borger på 40 funktionsevnevurderingsområder 3. Måling 21,8 7,7 7,8 1,3 1,4 2. Måling 22,5 7,5 6,1 2,3 1,6 1. Måling 20,3 8,6 7,9 1,9 1,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Totale begrænsninger Rusmiddelcentretsudviklingifunktionsevneerpræsenteretifigurennedenfor,herses enmegettydeligpositivudviklingiantalletafområdermedsværebegrænsningerfra11 områder til godt 5 områder, og derudover får borgerne lidt flere områder uden be grænsninger.derindgårfireborgereiallemålinger.

18 15 Figur5.Rusmiddelcenter Rusmiddelcentret - Gennemsnitlig fordeling af begrænsninger per borger på 40 funktionsevnevurderingsområder 3. Måling 17,8 8,3 7,5 5,3 1,3 2. Måling 18,5 6,3 8,8 5,5 1,0 1. Måling 15,3 6,5 6,5 11,0 0,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Totale begrænsninger Specialindsatsensudviklingifunktionsevneerpræsenteretifigurennedenfor.Herses enujævnudviklingvedandenmåling,hvilketskyldes,atenborgermedsværebegræns ninger på mange områder ikke figurerer i anden måling, som skiller sig meget ud fra førsteogsidste.denneborgerermedigenitredjemåling,hersesenudviklingiretning af flere områder uden begrænsninger og færre områder med svære begrænsninger. UdviklingeniSpecialindsatsenfølgernogenlundesammekurve(i1.og3.måling),som udviklingenfordensamledegruppe. Figur6.Specialindsats Specialindsatsen - Gennemsnitlig fordeling af begrænsninger per borger på 40 funktionsevnevurderingsområder 3. Måling 18,8 7,8 9,2 4,0 2. Måling 24,8 7,0 4,8 1,5 1,0 1. Måling 15,4 12,4 6,2 6,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ingen begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Totale begrænsninger Dererretstorforskelpå,hvordangrupperneudviklersigidenperiode,hvorborgerne afprøver en smartphone som hjælpemiddel. Samtidig er der også ret stor forskel på

19 16 grupperneogdereskerneydelser(uafhængigtafsmartphonen)ihenholdsvissocialpsy kiatri,rusmiddelcenterogspecialindsats. Rusmiddelcentret arbejder med behandling af misbrugere, hvilket implicit betinger en udviklingiretningafmindremisbrug.socialpsykiatrienarbejderoftemedborgere,som fxharenførtidspensionogderforikkeforventesatbliveselvforsørgendeellerklaresig helt uden støtte. Endelig arbejder Specialindsatsen ofte med intensive forløb fx med ungemennesker,sommedtidenforventesatovergåtilmindreindgribendeinstanser. Alleborgereforventesathaveetudviklingspotentiale,mendererforskelpåmålgrup perneogpådemetoderogdenformindsatsenhardeforskelligesteder. Disseforskellekanværeårsagertildeudsving,dersesmellemgrupperne.Udviklingerne i funktionsevne som ses i figurerne kan derfor ikke nødvendigvis tilskrives borgernes smartphone.detkansamtidigikkeudelukkes,atsmartphonenharhaftenbetydning. I de følgende afsnit undersøges borgere og medarbejderes oplevelse af den støtte og struktur,somsmartphonenbidragermedsamtsmartphonensbetydningforudviklingaf selvstændighed,håndteringsstrategiermm.sidstirapportensammenlignestidsforbru getigrupperneogforskellemellemgruppernetagesopløbende. Øgetstrukturogstøtteihverdagen Deterforventningen,atensmartphoneisigselvoghjælpemiddelprogrammetisærde leshedvilmedføreøgetstrukturogstøtteforborgerne,derafprøverteknologienihver dagen.den øgedestrukturogstøtteerhovedårsagentilforventningernetildeøvrige virkningerforbådeborgereogmedarbejdere. Alle18borgere,derharværetmediprojektetfremtilafslutningen,haranvendt deressmartphonehverdag.bådemedarbejdereogborgereoplever,attelefonen brugesmegettilmangeforskelligeformål,herunderbådetilstøtteogstrukturi hverdagen. MultiComai Somnævnttidligereharborgernebådeafprøvetensmartphonesomhjælpemiddelog applikationencomai.niudafde18borgere,somermed,brugerprogrammetcomai indimellem.herafbrugerfempersonerprogrammetnæstendagligt,restenbrugerpro grammetmegetsporadiskfxsomlegeredskabtilderesbørn,elleromregnerenvedstør reindkøb.alleborgerestartedemedatafprøveprogrammetogdeindbyggedefunktio ner,somkunneværerelevantfordem.kalendermedmulighedforkoordineringmed

20 17 kontaktpersonskulleforeksempelafprøvesafalle,hvorimodmedicinpåmindelserkun skulle afprøves af borgere med behov.eftersom ni af 18 borgere har fravalgt Comai efter at have prøvet programmet, er det altså ikke alle borgere, der har haft gavn af hjælpemiddelprogrammetcomai.borgernederharbrugtprogrammetsomhjælpemid del,harimidlertidhaftgavnafdet. Denvæsentligsteårsagtil,atderharværetetrelativtstortfrafaldafborgere,deran vendercomai,erifølgeborgereogmedarbejdere,atsystemetharværetforustabiltog forbesværligt.dererbådeborgereogmedarbejdere,derfortællerommanglendeeller forsinkedepåmindelserogusikkerhedidriften,såfxmedicinpåmindelserpludseligikke kommer. Systemets træghed, ustabilitet og manglende påmindelser beskrives både af medarbejdereogafborgere,bådedemsomharvalgtogdemsomharfravalgtcomai. Enborger,sombrugermedicinpåmindelserogkalenderiComaihverdag,grinerhøjlydti forbindelsemedinterviewet,dahanfårmeningenmedkriseplanenforklaret(attelefo nenskalhjælpemedatafledeopmærksomhedvedkriser),hansvarer: SåskaldetdagånogethurtigeremedatstarteComaiop.Dettagerjofandme etminutellersådannoget. (Borger) En borger som bruger medicinpåmindelsen oplevede netop, at Comai var nede i flere dage.udenathanbemærkededet,havdehanderforikketagetsinmediciniperioden. Pådenmådefandthanudaf,athanermegetafhængigafpåmindelsenfrasmartpho nen,forhanhuskerikkeselvattagemedicinen. Ja, også bare fordi, når det bare er en almindelig kalender, så siger den bare 'medicin',såfårmanligesådanenhurtigbesked,oghvismanikkeligelægger mærketildet,såklikkermanbarevidere.detgørmanikkemedcomai,fordiden kokserpåen... (Borger). BorgereogmedarbejderesomharbrugtComaioplever,atsystemetharværetgodtog anvendeligt på trods af, at det er trægt og har mange arbejdsgange. En medarbejder fortæller,hvordandebrugersystemettilsamarbejdet: JegerindepåComaisystemet,såvikanhavekontaktmedhinandender.Vibe høverikkesnakkesammen,jegskalbaresættenogetindpåhanskalenderogjeg kanogsålæsedeaftalerhanharlavetviacomai.deteretfantastiskredskab. (Medarbejder) Deborgere,somhardroppetComaifortæller,atdeharmistettiltroentilsystemetpå grundafustabilitet,ellerfordideterforbesværligt.

Projekt Remind. Skanderborg Kommune TDC Erhverv Metodecentret http://www.metodecentret.dk COMAI AB www.comai.se. 30. august 2013 1

Projekt Remind. Skanderborg Kommune TDC Erhverv Metodecentret http://www.metodecentret.dk COMAI AB www.comai.se. 30. august 2013 1 Projekt Remind Skanderborg Kommune TDC Erhverv Metodecentret http://www.metodecentret.dk COMAI AB www.comai.se 30. august 2013 1 Organisering af Projekt Remind Samarbejde mellem myndighed, socialpsykiatri,

Læs mere

Smartphones til borgere med ADHD. Evaluering af Remind- forsøget i Skanderborg Kommune

Smartphones til borgere med ADHD. Evaluering af Remind- forsøget i Skanderborg Kommune Smartphones til borgere med ADHD Evaluering af Remind- forsøget i Skanderborg Kommune Smartphones til borgere med ADHD Evaluering af Remind- forsøget i Skanderborg Kommune METODECENTRET Udgivet af: Metodecentret

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Workshop på Neurodagen den 25. oktober. Fagkonsulent og projektleder Dorthe Bevensee Socialstyrelsen

Workshop på Neurodagen den 25. oktober. Fagkonsulent og projektleder Dorthe Bevensee Socialstyrelsen Afprøvning af KRAP til voksne med udviklingshæmning på botilbud Workshop på Neurodagen den 25. oktober Fagkonsulent og projektleder Dorthe Bevensee Socialstyrelsen KRAP K Kognitiv R Ressourcefokuseret

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor aktivitets- og samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser:

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og HR NOTAT BILAG 1 Notat med supplerende analyser til evalueringen af stressklinikker 2017 I dette notat præsenteres analyseresultater,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Et pilotprojekt i Fredericia Kommune Resumé Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Hovedpunkter fra et kontrolleret forsøgsprojekt støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen:

Hovedpunkter fra et kontrolleret forsøgsprojekt støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Hovedpunkter fra et kontrolleret forsøgsprojekt støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen: En analyse i Jobcenter Odense af sammenhængen mellem myndighedssagsbehandlernes sagstal og deres samlede afklarings-

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden

Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden Formål: Denne opgørelse har to formål. Først og fremmest skal sagen give Social- og Sundhedsudvalget et indblik

Læs mere

Det Lokal Beskæftigelsesråd Ved Jesper Switzer Møller. Virksomheds- og arbejdsmarkedskonsulent Jobcenter Ringsted Nørregade 100 4100 Ringsted.

Det Lokal Beskæftigelsesråd Ved Jesper Switzer Møller. Virksomheds- og arbejdsmarkedskonsulent Jobcenter Ringsted Nørregade 100 4100 Ringsted. Det Lokal Beskæftigelsesråd Ved Jesper Switzer Møller Maglegårdsvej 15 4000 Roskilde Telefon 46 34 86 00 Telefax 46 34 86 86 www.roskildebomi.dk e-mail: bomi@bomi.roskilde.dk Virksomheds- og arbejdsmarkedskonsulent

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ledsagelse Serviceloven 97

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ledsagelse Serviceloven 97 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ledsagelse Serviceloven 97 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte i eget hjem (serviceloven 85) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: TENA Identifi Dato: 28.05.14 Rettet af: RAP Version: 1 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde TENA Identifi Marianne

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til dataindsamling 2017

Vejledning til dataindsamling 2017 Vejledning til dataindsamling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen vedrørende velfærdsteknologi, som løber fra d. 14. september 2017 til d. 26. oktober 2017.

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Motivation Motivation... I alle afdelinger sættes der fokus på dokumentation, Effekt og Resustatmåling. Konkret sker der måling i Rusmiddelcentret ved, at borgerne

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Baggrund Denne udgave af evalueringsrapporten af hverdagstræning Dit liv din hverdag giver en kort fremstilling

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

EVALUERING OG BUSINESS CASES

EVALUERING OG BUSINESS CASES EVALUERING OG BUSINESS CASES v/ Mikala Poulsen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL HVAD ER EN BUSINESS CASE? Introduktion til business cases Business casen er en beregning af hvad koster

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen

BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen Teknologiske hjælpemidler for mennesker med ADHD og autisme Konsulent, Max Peder Jensen, ViHS Socialstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Puljen: Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger. Ét projektsamarbejde 9 projekter med lokal forankring!

Puljen: Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger. Ét projektsamarbejde 9 projekter med lokal forankring! Puljen: Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger Digitaliseringsstyrelsen støtter projektet med 1,5 mio. kr. Ét projektsamarbejde 9 projekter med lokal forankring! Projektets vigtigste milepæl

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse

Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse i fem kommuner Notatet indeholder: 1. Kort introduktion til undersøgelsen samt hovedresultater.

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Effektmåling i praksis

Effektmåling i praksis Effektmåling i praksis Erfaringer fra bo- og behandlingsstedet OK- Centret Enghaven OK-Centret Enghaven 206 OK- Centret Enghaven Selvejende institution, En del af non- profit organisationen OK- Fonden.

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 1 Indledning. Formålet med kvalitetsstandarderne er, at Informere borgeren om Horsens Kommunes serviceniveau Velfærd

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Viborg Kommune Job & Velfærd Omsorgsområdet Prinsens Allé 5 8800 Viborg 1.1 Resume af Projekt DigiRehab - Digital understøttet

Læs mere

Beskæftigelse og sundhed

Beskæftigelse og sundhed Beskæftigelse og sundhed Investering i arbejdsrettet rehabilitering Seniorkonsulent Torben Birkeholm torben.birkeholm@hjoerring.dk Tlf. 41 22 60 22 29. November 2017 Værdigrundlaget for Arbejdsmarkedspolitikken

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Projektperiode: 1. januar 2014 1. oktober

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

NOTAT: Evaluering af indsatsen Hjælp til Selvhjælp på ældreområdet i Roskilde Kommune i perioden maj 2012 til og med maj 2013

NOTAT: Evaluering af indsatsen Hjælp til Selvhjælp på ældreområdet i Roskilde Kommune i perioden maj 2012 til og med maj 2013 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 132716 Brevid. 1692446 NOTAT: Evaluering af indsatsen Hjælp til Selvhjælp på ældreområdet i Roskilde Kommune i perioden maj 2012 til og med maj 2013 14. august 2013 Baggrund

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

VÆRESTEDER I BLÅ KORS DANMARK. Undersøgelse af væresteder i BLÅ KORS DANMARK. - gør det en forskel interview af 30 brugere

VÆRESTEDER I BLÅ KORS DANMARK. Undersøgelse af væresteder i BLÅ KORS DANMARK. - gør det en forskel interview af 30 brugere Undersøgelse af væresteder i BLÅ KORS DANMARK - gør det en forskel interview af 30 brugere Indhold: 1. Baggrund... 2 2. Målgruppe 3 3. Sammendrag af undersøgelsens resultater.. 5 4. Uddybende sammenfatning

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 6: Tabelrapport www.bdo.dk Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download

Læs mere

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt Svendborg den 9. februar 2009 Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt 360 - En helhedsorienteret indsats. Anja Jørgensen Jobcenter Svendborg har på vegne af LBR kontaktet Jobressourcer.dk med

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 28 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud 1 Opfordringsskrivelse

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5 Råderumsforslag Politikområde 70 Tema: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 Politikområde: 70 til konto 5 Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Læs mere

Vejledning til kommunal mini-mtv

Vejledning til kommunal mini-mtv Vejledning til kommunal mini-mtv Indledning Mini-MTV samler og strukturerer informationer forud for beslutninger om igangsætning af nye indsatser. Mini-MTV skal medvirke til at sikre et alsidigt og systematisk

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem

Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem Bilag til evaluering udarbejdet af INCA Vidensformidling & InnovationsHus Syd, sommeren 2011 1 Bilag 1- Spørgeskema til kommunerne Nulpunktsmåling

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere