Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune"

Transkript

1 Smartphonestilborge remedadhd EvalueringafRemindforsøgeti SkanderborgKommune

2 SMARTPHONESTILBORGEREMEDADHD EvalueringafRemindforsøgetiSkanderborgKommune KonsulentChristianeBundegaardPetersen METODECENTRET CenterforInnovation&Metodeudvikling OlofPalmesAllé AarhusN Telefon

3 Indhold FORORD... 1 RESUMÉ... 2 HVADGÅRREMINDUDPÅ... 3 FORVENTEDEVIRKNINGER... 4 ANDREPERSPEKTIVER... 6 METODE... 9 HVADBETYDERLØSNINGENFORBORGERNE FUNKTIONSEVNEVURDERING ØGETSTRUKTUROGSTØTTEIHVERDAGEN ØGETSELVSTÆNDIGHED BEDREHÅNDTERINGAFVANSKELIGESITUATIONER BEDREOGMERESIKKERINDTAGELSEAFMEDICIN BEDRELIVSKVALITET HVADBETYDERLØSNINGENFORRESSOURCEFORBRUGET? REDUCERETSTØTTETIDHOSDENENKELTEBORGER RUSMIDDELCENTRET SOCIALPSYKIATRIOGSPECIALINDSATS BEDREARBEJDSMILJØ HVILKEGRUPPERPROFITERERAFENSMARTPHONE KONKLUSIONER BILAG1.DE40FUNKTIONSOMRÅDER BILAG2.VURDERINGENAFFUNKTIONSEVNEBEGRÆNSNINGER... 40

4 1 Forord TankenbagMetodecentreteratbidragetilatudviklekvalitetenpådetsocialeområdei envirkelighed,hvorderikkebliverflereressourcertilatløseopgaverne.hvornoglevil pegepå,atvifremovermågøremindreforfærreborgere,erdetvoresgrundholdning, at de sociale tilbud fortsat skal kunne udvikle og forbedre kvaliteten af deres indsats. Ressourcernekanudnyttessmartereogmereeffektivt,hvisviifællesskabtænkeran derledes,afprøvernyeidéerogdelervoreserfaringerogvidenmedhinanden. SkanderborgKommunehariperioden1.februar2012til1.februar2013gennemførten afprøvningaf,hvordanbrugenafsmartphonestilborgeremedopmærksomhedsforstyr relserkanbidragetilatøgederesselvstændighedoggøredemmereselvhjulpne. Metodecentrets bestyrelse besluttede efter ansøgning fra Skanderborg Kommune at finansiereoggennemføreevalueringenafdenneafprøvning.detteerdenafsluttende evalueringsrapport. PåMetodecentrets hjemmesidefindespræsentationerogmaterialeomallede udvik lingsprojekter,somvideltageriogbidragertil.herkanduogsåfindeyderligeremateria leomskanderborgkommunesafprøvningafsmartphones. Godlæselyst. Metodecentret Maj2013 Læsmereomospå metodecentret.dk

5 2 Resumé Derstartede24borgereiprojektet,hvoraf6erudgået,svarendetil25%.De18pro jektdeltagere, der har deltaget i projektet frem til afslutning har alle anvendt deres smartphone hver dag. Medarbejdere og borgere oplever, at smartphonen bruges til støtteihverdagenfxtilatskabestrukturogoverblikviakalenderen. Halvdelenafborgerne,derharværetmedtilafslutningenafprojektperioden,haran vendtenspecieltudvikletapplikation(multicomai)somhjælpemiddelfxtilatstruktu reredereskalenderellersamarbejdemedsocialpsykiatrien.halvdelenafborgernehar valgtmulticomaifraefterathaveafprøvetdetienperiode. Ifølge borgernes funktionsevnevurderinger, hvor sagsbehandler vurderer antal be grænsningerogderesomfangpå40områder,erderenlilletendenstil,atborgernei projektet har fået færre områder med svære funktionsbegrænsninger, imens kontrol gruppenharfåetlidtflereiprojektperioden.deternogenlundedensammeudvikling forprojektogkontrolgruppepåantalletafområderudenbegrænsninger.herudvikler begge grupper sig så de efter projektperioden har ca. 3 områder mere helt uden be grænsningendfør. 14 af 18 borgere er blevet mere selvstændige i projektperioden på grund af deres smartphoneogligesåmangeborgereerblevetmereselvhjulpneidereshverdag.alle borgere,somhardeltagetiinterviewsfortællersamtidig,atdeharfåetbedrelivskvali tetogpsykisktrivsel.enkelteborgereharfåetbedrefysisktrivsel.langtdeflestemed arbejderevurdererligesomborgerne,atdeborgere,somdeerprimærkontaktperson for,harfåetbedrelivskvalitet. 11borgerebrugersmartphonentilathåndterevanskeligesituationer.Alledisse11bru germusikfradenindbyggedemusikafspillertilatlukkestøjude,ellertilatskabeetrum, detertilatværei,påtrodsafsocialangstfx.detbetyder,atflereborgereharnemmere vedathandleind,tageoffentligetransportmidler,deltageiundervisningmm.efterde harfåetensmartphone. Der er en klar tendens til, at medarbejderne i Socialpsykiatrien og i Specialindsatsen brugermindretidpåatstøttederesborgereetårefter,atborgerneharfåetensmart phone.igennemsnitbrugermedarbejderne35minuttermindrepr.borgerpr.ugeved denafsluttendetidsregistrering.detsvarertilenreduktionpå14,5%afdenanvendte tidvedbaselinemålingen(umiddelbartindenborgerenfikensmarphone).

6 3 HvadgårRemindudpå SkanderborgKommuneafprøvermedprojektRemindsmartphonessomhjælpemiddel tilborgeremedopmærksomhedsforstyrrelsesomadhdogadd.deterforventningen, atanvendelsenafsmartphonesogsærligtudvikledehjælpemiddelprogrammerkanlette hverdagen for målgruppen på grund af funktioner, som blandt andet kan understøtte strukturering, hukommelse og koncentrationsevne. Borgerne afprøver programmet MultiComai 1 (hereftercomai),somerspecieltudvikletsometkognitivthjælpemiddel til borgere med kognitive vanskeligheder. Smartphones visuelle brugerflade antages ydermereatværesærligtvelegnetformålgruppen. Comaisfunktioner,somforventesathaveenpositiveffektforborgerneerblandtandet enkalender,hvorpåmindelsersendestilborgerenogherefterenbekræftelsetilbostøt temedarbejderneomatborgerenharset/udførtpåmindelsen.ikalenderenerderlige ledesmulighedfor,atbostøtteogandremedtilladelsedirektekanbookeaftalermed borgerensamtenlangrækkeandrestøtteogstrukturfunktioner.derudoverindeholder Comaienvisuelprisberegner,envisuelangivelseaftidsforbrug(såkaldttimetimer),me dicinpåmindelser,kontakter,krisehåndteringsplanogdiktafon. Deterprojektgruppensforventning,atdefunktioner,derliggeriprogrammetComaiog iensmartphonegenereltiformafvisuelinformationogvisuelstrukturstøtte,medvirker til,atderopstårmindreuvishedogusikkerhedogdermedmindrestress,uroogangst hosborgerneiprojektet.anvendelsenafsmartphonesantagesatgøreborgernemere selvstændigeogselvhjulpnepåvisseområderogdermedværemedtilatøgelivskvalite tenformålgruppenogskabemindrebehovforpædagogiskstøtte.evalueringenunder søgeromdetharværettilfældetforborgerneiremind. 1 OpgraderingtilPremiumComai9månederindeitestfasen

7 4 Forventedevirkninger Derstartede24borgereiprojektRemind,18varmediheletestfasenfraden1.februar 2012tilden1.februar2013.De18borgereharafprøvetensmartphone 2,programmet Comaisamtmobilabonnementmedtale,sms,ogdataforbrugmedhenblikpåatafdæk keomsmartphonenkanerstatteandreformerforstøttefrakommunen.evalueringen undersøgerderfor,hvordanborgereogmedarbejdereiprojektetharanvendttelefonog tilhørendeprogrammersomhjælpemiddeloghvadborgereogmedarbejdereharfået udafanvendelsen. EvalueringenafprojektReminderfinansieretoggennemførtafMetodecentret.Evalue ringengennemføressomvirkningsevaluering,hvortilstedeværelsenafudløsendeaktivi teterogforventedevirkningerundersøgesudfraprojektetsindledendevirkningsteori. Virkningsteorien er en logisk model, der viser sammenhængen mellem de forventede aktiviteterogvirkningeriprojektetogkansesinedenståendefigur1. 3 Selveprojektetantagesathavepositiveeffekterforbådeborgereogmedarbejdere. Forborgereerdeforventedeeffekter: Øgetstrukturogstøtteihverdagen Øgetselvstændighed Bedrehåndteringafvanskeligesituationer Bedreogmeresikkerindtagelseafmedicin Bedrelivskvalitet Formedarbejdereerdeforventedeeffekter: Reducerettidsbehovhosdenenkelteborger Bedrearbejdsmiljø Færresygemeldinger Bedrefastholdelseafmedarbejdere Sammenhængen mellem forventede effekter for borgere og medarbejdere, projektets ressourceroggennemførteaktiviteterkansesifigurennedenfor. 2 Smartphonebrugesogsåibestemtformirapportenforatskelnemellemalmindeligetelefonfunktionerog smartefunktioner.toprojektdeltagerebleviprojektperiodentagetudafprojektet,fordidealenebenytte desmartphonensomtelefonogtilsms. 3 FigurenkanogsådownloadesfraMetodecentretshjemmesideistortformat(www.metodecentret.dk).

8 Figur1.ForandringsteoriforRemind 5

9 6 Detoforventedevirkningerformedarbejderneydersttilhøjreifigur1Laveresygefra værogøgetfastholdelseijobbetforventesikkeatkunnemålesefterprojektperioden alene.deterlangsigtedemål,somforventesatkunnesespåsigt,hvisdeøvrigevirknin gerindtræfferved,atborgernebrugerteknologiendagligt,blivermereselvhjulpneog medarbejdernefårmeretrivseliarbejdetogstørrefagligudvikling. Afprojektetsvirkningsteorifremgårdesuden,atborgerneforventesatfåfærrekontak termedsundhedsvæsenetogmedretsvæsenetpågrundafetmindremisbrugelleret merestabiltmisbrug.deterikkemuligtatundersøgeievalueringen,daderindgårforfå projektdeltageremeddisseproblematikker. Hvorvidt borgerne har fået en forbedret beskæftigelsesindsats forventes evalueringen heller ikke at kunne svare på. Forbedret beskæftigelsesindsats undersøges alene gen neminterviews.forudsætningenfordenbedrebeskæftigelsesindsatsvar,atlæge,soci alrådgiver, jobcentersagsbehandler og andre relevante myndighedspersoner anvender smartphonens bookingsystem, hvilket skulle betyde mindre ventetid blandt myndig hedspersoner.dennefunktionharikkeværetanvendtiprojektperioden. Smartphoneoghjælpemiddelprogrammeterblevetafprøvetpåtreforskelligeorganisa tioner 4 : i Rusmiddelcentret, i Socialpsykiatrien og i en Specialindsats. Der er ret store forskellepåmulighederneforatarbejdemedsmartphoneogprogrammetformedar bejderneidetregrupper,fordiindsatserneersåforskellige.ensmartphonekanfxno get andet i en behandlingssamtale end i et koordineringssamarbejde. Der er desuden storforskelpå,hvormegettiddenenkeltemedarbejderharmedborgerenherundertil atkoordinereaftalermedborgeren.evalueringenserpåforskellenemellemgrupperne afhensyntilatvurdere,hvorvidtforskellenegiverudslagieteventueltmønsteriudvik lingenimedarbejdernestidsforbrug. Andreperspektiver DenSocialeUdviklingsfondSUSudgavioktoberenkortlægningafanvendelsenafsocial IKT(InformationsogKommunikationsTeknologi)påbostederiDanmark 5. KortlægningenpræsentererblandtandetårsagertilatnoglebostederbrugersocialIKT ogandreikkegør.hereretsamletbilledeaf,atdermanglervidenomindsatserogme todersamttekniskekompetencerhospersonaletpåbostederne.debostederhvorsoci 4 VisitationtilSocialpsykiatrienogtilSpecialindsatsenerbeggebevilligetefterSL 85.Borgergruppener overordnetden samme opmærksomhedsforstyrrelse,mendetregruppererrentorganisatoriskogind satsmæssigtforskellige 5 SUS:AfdækningafarbejdetmedsocialIKTiDanmark,Afsluttenderapport oktober2012.

10 7 aliktanvendeshyppigtafborgerneskyldesdetenten,atborgerneselvinitiereranven delsen,elleratdererenkeltemedarbejdere,derfungerersomildsjæleforarbejdet. Ienevalueringafetforsøgmedatgive22folkeskoleeleverpåtoskolerensmartphone somhjælpemiddel,erenafkonklusionerne,atenbarriereforimplementeringerlærer nesmanglendeerfaringmedogvidenombrugafteknologiensomhjælpemiddel. 6. I lignende projekter anbefales det at lave en afdækning af lærernes it kompetencerindenprojektstart.undervisningogsupportidetteprojektharvæ retforavanceretiforholdtillærernesitniveau.undervisningenskaldækkeun dervisning i både brugen af teknologien og de pædagogiske principper herfor. Samtidigterdetvæsentligt,atundervisningenknyttessåtætsommuligttillæ rernesdagligdag,såendelafundervisningenforegåriundervisningssituationen med sparring og coaching af lærerne i de nye arbejdsgange. Undervisning bør knyttestætteretilenpædagogiskhverdagogvaretagesafpersoner,derkender denne. 7 Der indgår tre forskellige medarbejdergrupper i Remind, som alle har forskellig daglig ledelseogtilbyderforskelligekerneydelser 8.Detforventesathaveforskelligbetydning formedarbejderneideforskelligegrupper,somindgårievalueringen,atborgernehar en smartphone. Medarbejderne vil desuden have forskellige kompetencer, viden om pædagogiskehjælpemidlerogvidenomogkendskabtilteknologien. Alle medarbejdere og borgere i projektet har haft mulighed for at deltage i undervis ningsdage og fælles erfaringsudvekslingsmøder flere gange i løbet af projektperioden angåendeprogrammetcomai.derudoverharfemmedarbejderefåetekstraundervis ningiprogrammetogharfungeretsomtovholdereiprojektet.ydermerehardetværet muligtathentesupportviainternettet,viamailogtelefoniskkontaktførstpåsvenskog siden på dansk. Projektleder har desuden ydet support til selve Comai applikationen samtsimplesmartphonefunktionertilbådemedarbejdereogtovholdere.derharikke væretafholdtundervisningianvendelsenafteknologisompædagogiskhjælpemiddel. DendagligeanvendelseafsmartphonenudoverapplikationenComaiharsåledesværet optilborgereogmedarbejderesegetinitiativ. 6 Socialstyrelsen: Evaluering af Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med ASF og ADHD,december (Ibid.s.7). 8 Kerneydelseforståshersomdendelafarbejdetmedarbejderebeskriversomkernenideresindsats.Ker neydelserne varierer derfor imellem grupperne helt overordnet Socialpsykiatrien tilbyder bostøt te/ledsagelse,specialindsatsen:intensivbostøtte/livsstøtteogrudmiddelcentret:behandling.allemedar bejderehardesudenbeskrevetkonkret,hvadnetopdereskerneydelseermeddenenkelteborgeriforbin delsemedinterview.

11 8 Detregrupper,somdeltageriprojekteterorganisatoriskforankreti: Rusmiddelcentret Socialpsykiatrien( 85) Specialindsatsen( 85) Rusmiddelcentretarbejdermedstabiliseringogreduktionafrusmidlerprimærtgennem behandlingssamtaler.socialpsykiatrienyderstøtteihjemmettilborgere,derfxharbrug fortræning/støttetilpraktiskeopgaverellertilatskabestrukturogplanlægning.træ ningsogstøtteintensitetenvariererfraengangommånedentilfleregangeomugen. Specialindsatsentilbyderstøttetilborgeremedsærligtstortbehovforstøtteihverda gen.dererflereprojektdeltagere,sombådefårenbostøtteindsatsisocialpsykiatrien ellerspecialindsatsensamtertilknyttetrusmiddelcentret. Betydningen af medarbejderkompetencer og rammernes betydning for smartphonen somsamarbejdsredskabmellemmedarbejderogborgerundersøgesblandtandetgen nem interviews med medarbejdere og borgere. Derudover sammenlignes tidsregistre ringerafstøttengivettilborgernepågruppeniveau. Isammenligningernegrupperneimellemeralleprojektdeltagereplaceretideresprimæ regruppehenholdsvissocialpsykiatrien,rusmiddelcentretogspecialindsatsen.debor gere,dermodtagerstøtteflerestederfra,figurereraltsåkunideresprimæregruppe.

12 9 Metode De forventede virkninger af projekt Remind undersøges ved hjælp af flere datakilder. Evalueringenafprojektetbaserespåenrækkekvantitativemålingerafmedarbejdernes tid registreret sammen med den enkelte borger, analyse af borgernes funktionsevne ellerudviklingiforbindelsemedmisbrugsbehandlingsamtkvalitativeinterview: Tidsregistreringerforetagetafdeprimærekontaktpersonertilalleprojektdeltager ne.formåletmedtidsregistreringeneratundersøge,omdenenkelteborgerharbe hovforfærrestøttetimersomfølgeafbrugenafsmartphone. Udvikling i borgernes funktionsniveau ud fra sagsbehandlernes funktionsevnevur dering vurderet før, under og afslutningsvist i projektperioden, udfyldes af social rådgiveriskanderborgkommune. Udvikling i misbrug og misbrugsbehandling for borgere i projektet tilknyttet RusmiddelcentretvedhjælpaffortløbendeASImålinger 9.ASIskemaetudfyldeskun fordeborgere,hvordetharrelevans. Alletreskematyperudfyldesfleregangeiløbetafprojektperioden,hvilketmuliggøren sammenligningmellemtidsforbrughosborgerneogborgernesfunktionsevneellerud vikling i rusmiddel forbrug over tid. Tidsforbrug, funktionsevne og udvikling i misbrug opgøressomgennemsnitpr.borger. Derharværetetfrafaldpåseksdeltagereafialt24,somindledningsvistfikudlevereten smartphone.alleerfaldetfraibegyndelsenafprojektperioden.frafaldetharflereårsa ger,nogleprojektdeltageremåttetagesudafprojektetpga.misligholdafsmartphonen. Etparertrukketud,idetmedarbejderneogprojektdeltagerneifællesskabvurderede,at projektdeltagerenikkeanvendtesmartphonesomethjælpemiddel,mensomenordi nærtelefon.andrevalgteselvattrækkesigfordideselvhavdeetalternativ.derudover erenkelteblevetudskrevettiletopholdsstedellererflyttettilenandenkommune.eva lueringenopgørdatafrade18gennemgåendedeltagere. Udoverdekvantitativedataerdergennemførtinterviewsmedotteborgerevedafslut ningenafprojektet,hvoraffireafdemogsåblevinterviewetmidtvejsiprojektet.alle borgeresprimærekontaktpersonerdesudenblevetinterviewetmidtvejsogiforbindel semedafslutningafprojektet.deterkontaktpersonerneselvisamarbejdemedprojekt ledelsen,derharvurderet,hvemdenprimærekontaktpersonharværet.kontaktperso nertilborgere,derertilknyttetbåderusmiddelcentretogsocialpsykiatriellerspecial indsats,harsåledesafstemtindbyrdes,hvemderharhaftdenprimærekontakt.foren 9 AddictionSeverityIndex

13 10 af borgerne tilknyttet begge steder er rollen som primær kontaktperson flyttet fra RusmiddelcentrettilSocialpsykiatriiløbetafprojektet. Sammenhængen mellem dataindsamling og forventede virkninger beskrevet i tabel 1. Her ses det, at smartphonens forventede virkninger afdækkes gennem interview med borgereogmedarbejdereiprojektet.interviewenesuppleresmedmålingeraftidsforb rugogudviklingifunktionsevneellerimisbrugforatunderbyggeintervieweneogdo kumentere udvikling på baggrund af smartphonens virkninger hos medarbejdere og borgere. Tabel1.Sammenhængmellemdataindsamlingogforventedevirkninger EFFEKTMÅL DATAKILDE Øgetstrukturihverdagen Øgetselvstændighed Håndteringafvanskeligesituationer Reduktion/stabiliseringafmisbrug Stabilindtagelseafmedicin Bedrelivskvalitetforborgerne Reducerettidsbehov Bedrearbejdsmiljø Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Tidsregistrering Funktionsevneskema Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner ASI Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Tidsregistrering Interviewmedborgere Interviewmedkontaktpersoner Interviewmedkontaktpersoner

14 11 Hvadbetyderløsningenforborgerne Idetteafsnitundersøgesdeforventedevirkninger afanvendelsenafsmartphonesfor borgerne.deforskelligedatakilderinddragesløbende. Indledningsvistikapitletpræsenteresudviklingiborgernesfunktionsevnemålttregange i projektet. Det er antagelsen, at borgernes udvikling i selvstændighed vil kunne ses i sagsbehandlerens vurdering af borgernes funktionsevne. Udviklingen i funktionsevne sammenlignes efterfølgende mellem grupperne Rusmiddelcenter, Socialpsykiatri og Specialindsats. Funktionsevnevurdering Dererudfyldtfunktionsevnevurderingerforalleprojektdeltagerneindledningsvistved projektstart,ca.midtvejsiprojektetogigenafslutningsvist.afdeseksborgere,derer udgåetafprojektet,erderudfyldtfunktionsevnevurderingpåfem,disseertrukketudaf opgørelsen, fordi de alene fremgik af første måling. Funktionsevnevurdering er også udfyldtforenkontrolgruppeindledningsvistogafslutningsvistiprojektet.funktionsev nevurderingererforetagetafborgerenssagsbehandler. Funktionsevnevurdering er en vurdering af en borgers begrænsninger foretaget på 40 områderafsagsbehandleriensocialfagligvurdering.de40områdersomborgernevur derespåsamtskalaentilvurderingaffunktionsevnebegrænsningfindesislutningenaf rapportenibilag1ogbilag2. Tabel2.Antalbegrænsningsområderpr.borgervedprojektstart Projekt deltagere Kontrol gruppe Igen/ube tydeligebe grænsninger Lettebe grænsninger Moderate begrænsnin ger Sværebe grænsninger Totalebe grænsninger 17,8 9,2 7,1 5,1 0,8 19,5 11,4 7,8 1,2 0,1 Itabellenovenforerfordelingenafbegrænsningerpr.borgeropgjortforprojektgruppe ogkontrolgruppe.somdetseserderigennemsnitflereområder,hvorborgereharsvæ re eller totale begrænsninger i denne gruppe end i kontrolgruppen ved projektstart. Omvendterderflereområdermedingenellerlettebegrænsningerhosborgernekon trolgruppenvedprojektstart.dettekanbetyde,atderermindreudviklingspotentialefor projektgruppenendkontrolgruppen.

15 12 Kontrolgruppen er imidlertid udvalgt med samme diagnoseområde og henvisningsud fordringersomprojektgruppen.detforventesderfor,atgruppernesudviklingkansam menlignesogateneventuelforskeliudviklingenkanværepåvirketafprojektgruppens smartphone. Nedenfor ses en gennemsnitlig udvikling i borgernes funktionsevne på 40 områder i løbetafprojektperioden.fraprojektgruppenindgåralle18borgereiopgørelsenaffør stemåling,16iandenmålingog18borgereitredjeogafsluttendemåling.frakontrol gruppenindgår13borgereiførstemålingog12iandenogafsluttendemåling,den13. borgererudskrevet. Figur2.Projektdeltagere Projektdeltagere - Gennemsnitlig fordeling af begrænsninger per borger på 40 funktionsevnevurderingsområder 3. Måling 20,1 7,8 8,1 2,9 1,0 2. Måling 22,1 7,1 6,4 2,9 1,3 1. Måling 17,8 9,2 7,1 5,1 0,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ingen begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Totale begrænsninger Figur3.Kontrolgruppe Kontrolgruppe - Gennemsnitlig fordeling af begrænsninger per borger på 40 funktionsevnevurderingsområder Afslutning 22,0 9,9 5,8 1,8 0,6 Baseline 19,5 11,4 7,8 1,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Totale begrænsninger

16 13 Dererentendenstil,atprojektdeltagerneforbedrerderesfunktionsevneiløbetafpro jektperioden,idetborgerneigennemsnitfårtreområdermereudenbegrænsningerfra 17 til 20 områder fra første til afsluttende måling. Se figur 2. Det samme gælder dog kontrolgruppen,dergårfra19,5til22områderudenbegrænsninger.sefigur3. Udviklingen i retning af færre begrænsninger pr. borger fordeler sig på alle begræns ningsområderne bortset fra områderne påklædning og toiletbesøg, der som forventet sletikkeudviklersigfornogenborgereiprojektperioden.påområdetattagekorrekt doseretmedicinerderefterprojektremind7borgere,derikkelængereharbegræns ninger,allehavdeletteellersværebegrænsningervedbaseline.derudovererderikke tendensertil,atborgerneudviklersigindenfordesammeområder.udviklingeniretning af flere områder uden begrænsninger fordeler sig således nogenlunde jævnt over de resterendeområder. Detsamledebilledeafborgernesindividuelleudviklingpåtværsafallefunktionsevne områderer,atseksborgereharudvikletsignegativt,treafdemkunmegetlidt,resten afborgerneharudvikletfunktionsevnenoverordnetpositivt. Funktionsevnevurderingerneerimidlertidafhængigeafborgerensdagsform,kendskab tilborgeren,borgersogmedarbejdersdeltagelseivurderingenmm.derereteksempel påenborger,somerskrevetneditakst,ogsomselvoplever,atklaresigmarkantbedre medensmartphone,menhvorsagsbehandlervurderingenviserenvæsentligforringet funktionsevne.derkanværeusikkerhediforbindelsemedsagsbehandlerskiftogsårbare perioderhosenkelteborgere,derkanhavebetydningforfunktionsevnevurderingen. Detharfxværetsårbartformangeafborgerne,atprojektetvartætpåatslutteuden afklaringaf,omborgernemåttebeholdederessmartphonesomhjælpemiddel.denne usikkerhedkanhaveafspejletsigifunktionsevnenidetaktuelleeksempel.derudoverer detvanskeligtatkonkludere,omoghvormegetudviklingerne,derafspejlesifunktions evnevurderingen,skyldesensmartphone.detbetyder,atdetikkegivermeningatsam menligneindividuelfunktionsevneudviklinghosborgernemedmedarbejdereogborge resoplevelseafudviklingenogtidsforbrugetpåindividniveau. Derkansesenforskelmellemkontrologprojektgruppeidenopsummeredevurdering affunktionsevneniantalletafsværebegrænsninger,hvorprojektdeltagerneigennem snitharreduceretantalletafsværebegrænsningertildethalveiperioden,menskon trolgruppenharøgetantalletafsværebegrænsningerlidt. Derersåledesenklarforbedringifunktionsevnenhosborgerne,mendetersværtat vurdere,hvormegetdennepositiveudviklingkanskyldesensmartphone.detersand synligt,atsmartphoneharhaftbetydningfordesyvborgere,somikkelængereharpro

17 14 blemermedattagederesmedicinikorrektdosering.detserogsåumiddelbartudtilat smartphonen har haft betydning for antallet af områder med svære begrænsninger, fordidetnæstenerhalveretforprojektgruppen,mensantalletafsværeogtotalebe grænsningerforkontrolgruppenerfordoblet. Sammenligningmellemgrupperne NedenforerudviklingenifunktionsevnepræsenteretforhenholdsvisSocialpsykiatrien, RusmiddelcentretogSpecialindsatsen. Borgerne tilknyttet Socialpsykiatrien udvikler sig ikke væsentligt i antallet af områder medbegrænsningeriløbetafprojektperioden,dogerderentendenstillidtfærreom rådermedsværebegrænsningeroglidtflereområderudenbegrænsning.sammenlignet medhelegruppen(alle18gennemgåendeborgere)erdengennemsnitligeudviklingpr. borger mindre for borgerne i Socialpsykiatrien. I målingerne i Socialpsykiatrien indgår hhv.ni,otteogniborgereiopgørelsen. Figur4.Socialpsykiatri Socialpsykiatri - Gennemsnitlig fordeling af begrænsninger per borger på 40 funktionsevnevurderingsområder 3. Måling 21,8 7,7 7,8 1,3 1,4 2. Måling 22,5 7,5 6,1 2,3 1,6 1. Måling 20,3 8,6 7,9 1,9 1,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Totale begrænsninger Rusmiddelcentretsudviklingifunktionsevneerpræsenteretifigurennedenfor,herses enmegettydeligpositivudviklingiantalletafområdermedsværebegrænsningerfra11 områder til godt 5 områder, og derudover får borgerne lidt flere områder uden be grænsninger.derindgårfireborgereiallemålinger.

18 15 Figur5.Rusmiddelcenter Rusmiddelcentret - Gennemsnitlig fordeling af begrænsninger per borger på 40 funktionsevnevurderingsområder 3. Måling 17,8 8,3 7,5 5,3 1,3 2. Måling 18,5 6,3 8,8 5,5 1,0 1. Måling 15,3 6,5 6,5 11,0 0,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Totale begrænsninger Specialindsatsensudviklingifunktionsevneerpræsenteretifigurennedenfor.Herses enujævnudviklingvedandenmåling,hvilketskyldes,atenborgermedsværebegræns ninger på mange områder ikke figurerer i anden måling, som skiller sig meget ud fra førsteogsidste.denneborgerermedigenitredjemåling,hersesenudviklingiretning af flere områder uden begrænsninger og færre områder med svære begrænsninger. UdviklingeniSpecialindsatsenfølgernogenlundesammekurve(i1.og3.måling),som udviklingenfordensamledegruppe. Figur6.Specialindsats Specialindsatsen - Gennemsnitlig fordeling af begrænsninger per borger på 40 funktionsevnevurderingsområder 3. Måling 18,8 7,8 9,2 4,0 2. Måling 24,8 7,0 4,8 1,5 1,0 1. Måling 15,4 12,4 6,2 6,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ingen begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Totale begrænsninger Dererretstorforskelpå,hvordangrupperneudviklersigidenperiode,hvorborgerne afprøver en smartphone som hjælpemiddel. Samtidig er der også ret stor forskel på

19 16 grupperneogdereskerneydelser(uafhængigtafsmartphonen)ihenholdsvissocialpsy kiatri,rusmiddelcenterogspecialindsats. Rusmiddelcentret arbejder med behandling af misbrugere, hvilket implicit betinger en udviklingiretningafmindremisbrug.socialpsykiatrienarbejderoftemedborgere,som fxharenførtidspensionogderforikkeforventesatbliveselvforsørgendeellerklaresig helt uden støtte. Endelig arbejder Specialindsatsen ofte med intensive forløb fx med ungemennesker,sommedtidenforventesatovergåtilmindreindgribendeinstanser. Alleborgereforventesathaveetudviklingspotentiale,mendererforskelpåmålgrup perneogpådemetoderogdenformindsatsenhardeforskelligesteder. Disseforskellekanværeårsagertildeudsving,dersesmellemgrupperne.Udviklingerne i funktionsevne som ses i figurerne kan derfor ikke nødvendigvis tilskrives borgernes smartphone.detkansamtidigikkeudelukkes,atsmartphonenharhaftenbetydning. I de følgende afsnit undersøges borgere og medarbejderes oplevelse af den støtte og struktur,somsmartphonenbidragermedsamtsmartphonensbetydningforudviklingaf selvstændighed,håndteringsstrategiermm.sidstirapportensammenlignestidsforbru getigrupperneogforskellemellemgruppernetagesopløbende. Øgetstrukturogstøtteihverdagen Deterforventningen,atensmartphoneisigselvoghjælpemiddelprogrammetisærde leshedvilmedføreøgetstrukturogstøtteforborgerne,derafprøverteknologienihver dagen.den øgedestrukturogstøtteerhovedårsagentilforventningernetildeøvrige virkningerforbådeborgereogmedarbejdere. Alle18borgere,derharværetmediprojektetfremtilafslutningen,haranvendt deressmartphonehverdag.bådemedarbejdereogborgereoplever,attelefonen brugesmegettilmangeforskelligeformål,herunderbådetilstøtteogstrukturi hverdagen. MultiComai Somnævnttidligereharborgernebådeafprøvetensmartphonesomhjælpemiddelog applikationencomai.niudafde18borgere,somermed,brugerprogrammetcomai indimellem.herafbrugerfempersonerprogrammetnæstendagligt,restenbrugerpro grammetmegetsporadiskfxsomlegeredskabtilderesbørn,elleromregnerenvedstør reindkøb.alleborgerestartedemedatafprøveprogrammetogdeindbyggedefunktio ner,somkunneværerelevantfordem.kalendermedmulighedforkoordineringmed

20 17 kontaktpersonskulleforeksempelafprøvesafalle,hvorimodmedicinpåmindelserkun skulle afprøves af borgere med behov.eftersom ni af 18 borgere har fravalgt Comai efter at have prøvet programmet, er det altså ikke alle borgere, der har haft gavn af hjælpemiddelprogrammetcomai.borgernederharbrugtprogrammetsomhjælpemid del,harimidlertidhaftgavnafdet. Denvæsentligsteårsagtil,atderharværetetrelativtstortfrafaldafborgere,deran vendercomai,erifølgeborgereogmedarbejdere,atsystemetharværetforustabiltog forbesværligt.dererbådeborgereogmedarbejdere,derfortællerommanglendeeller forsinkedepåmindelserogusikkerhedidriften,såfxmedicinpåmindelserpludseligikke kommer. Systemets træghed, ustabilitet og manglende påmindelser beskrives både af medarbejdereogafborgere,bådedemsomharvalgtogdemsomharfravalgtcomai. Enborger,sombrugermedicinpåmindelserogkalenderiComaihverdag,grinerhøjlydti forbindelsemedinterviewet,dahanfårmeningenmedkriseplanenforklaret(attelefo nenskalhjælpemedatafledeopmærksomhedvedkriser),hansvarer: SåskaldetdagånogethurtigeremedatstarteComaiop.Dettagerjofandme etminutellersådannoget. (Borger) En borger som bruger medicinpåmindelsen oplevede netop, at Comai var nede i flere dage.udenathanbemærkededet,havdehanderforikketagetsinmediciniperioden. Pådenmådefandthanudaf,athanermegetafhængigafpåmindelsenfrasmartpho nen,forhanhuskerikkeselvattagemedicinen. Ja, også bare fordi, når det bare er en almindelig kalender, så siger den bare 'medicin',såfårmanligesådanenhurtigbesked,oghvismanikkeligelægger mærketildet,såklikkermanbarevidere.detgørmanikkemedcomai,fordiden kokserpåen... (Borger). BorgereogmedarbejderesomharbrugtComaioplever,atsystemetharværetgodtog anvendeligt på trods af, at det er trægt og har mange arbejdsgange. En medarbejder fortæller,hvordandebrugersystemettilsamarbejdet: JegerindepåComaisystemet,såvikanhavekontaktmedhinandender.Vibe høverikkesnakkesammen,jegskalbaresættenogetindpåhanskalenderogjeg kanogsålæsedeaftalerhanharlavetviacomai.deteretfantastiskredskab. (Medarbejder) Deborgere,somhardroppetComaifortæller,atdeharmistettiltroentilsystemetpå grundafustabilitet,ellerfordideterforbesværligt.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen

BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen Teknologiske hjælpemidler for mennesker med ADHD og autisme Konsulent, Max Peder Jensen, ViHS Socialstyrelsen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil

Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Dato 25. februar 2012 Aarhus Kommune 1. Baggrund Aarhus, Viborg, Herning, Randers og Favrskov kommuner ønsker i et fælles udviklingsprojekt

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Status og udfordringer for den sociale stofmisbrugsbehandling Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet BM 16.000 stofmisbrug BM 18.000 Alkoholmisbrug 16.000 stofmisbrug Ca. 8.000 opioid/injektion Ca. 16-20.000

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Dobbeltdiagnoseprojekt

Dobbeltdiagnoseprojekt Dobbeltdiagnoseprojekt Socialpsykiatrien 2009 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Projektets formål...4 Projektets målgruppe...5 Definering af dobbeltdiagnose...6 Projektets

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Indholdsfortegnelse Evaluering af KEEP... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar 2015 Socialstyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN Signe Groth Andersson og Sofie Stage Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården Platform for brugerindflydelse,

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

DEN GYLDNE HAMSTER BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR SINDSLIDENDE STATUS JANUAR/FEBRUAR 2010

DEN GYLDNE HAMSTER BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR SINDSLIDENDE STATUS JANUAR/FEBRUAR 2010 DEN GYLDNE HAMSTER BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR SINDSLIDENDE STATUS JANUAR/FEBRUAR 2010 Den gyldne Hamster er et godt sted for folk, der gerne vil videre. Jeg har fået afprøvet mine jobfærdigheder, og jeg

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BILAG 3: Skema over erfaringer med brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvornår er det brugt? (fra dato til dato)

BILAG 3: Skema over erfaringer med brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvornår er det brugt? (fra dato til dato) BILAG 3: Skema over erfaringer brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder Enhed Er de evalueret? Hvor meget er de brugt (antal) og til hvad? Analysen anvendes ved revisionen Agendaplanen

Læs mere

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder 1. Projektet titel og indhold: Kommunikationsteknologier til understøttelse af kommunikative og kognitive færdigheder hos voksne udviklingshæmmede

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

VISITATION OG IMPLMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato December 2012 VISITATION OG IMPLMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse.

At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. Projektplan 1. Projektets titel At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. 2. Formål og mål Projektet vil skabe en bedre overgang fra produktionsskole til erhvervsuddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Guldborgsund Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning forsorgshjem Socialt udsatte Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Træningsapp til sindslidende

Træningsapp til sindslidende 1 Træningsapp til sindslidende Udvikling af en træningsapplikation som redskab i fysioterapeutisk behandling af psykiatriske patienter. Træning Innovations- og pilotprojekt 2 Innovationsprojektet gennemføres

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere